Genealogie van Jan (BUIJTENDIJCK)


 
I.1    Jan (BUIJTENDIJCK).
Kinderen:
   1.  Sijmon Jansz. (zie II.1).
   2.  Maria (Oude Marie, Ouwe Marri) Jansdr. (Marij Jan Bouten), overleden circa 1606 te Warmond. Overleden tussen 1604 en 15-01-1608 in haar woning op de Zijl.

Op 15-01-1608 wordt haar nalatenschap voor schout en schepenen van Warmond verdeeld onder haar ongehuwde dochter Maritgen Jansdr. (geholpen door dier neef Doe Reijersz.) en haar schoonzoons Engel Pietersz. Coning (x Geertgen Jansdr.), Cornelis Willemsz. Visscher (x Cuneertgen Jansdr.), en Cornelis Cornelisz. (x Meijnsgen Jansdr.).

Maritgen Jansz. krijgt de helft van 3 morgen hooiland te Warmond. Belendingen: oost: de Stinksloot, zuid: de Heer van Hazerswoude, west: Maritgen Pietersdr., weduwe van Gerit Huijgensz., en noord: het Vennemeer.

Cornelis Willemsz. Visscher en Cornelis Cornelisz. krijgen samen 14 hond weiland te Warmond. Oost: het Elisabethgasthuis te Leiden, zuid: Willem Dammasz., schout van Warmond, west: Cornelis Cornelis Vechtersz., en noordoost: voornoemde Doe Reijersz.

Engel Pietersz. krijgt 10½ hond weiland te Warmond. Zuidwest: Harman Jansz., noordwest: de voornoemde schout van Warmond, noordoost: Barber Foijten, weduwe van Gijsbert Pietersz., en zuidoost: de Zijl. Wegens beterheid van zijn gedeelte heeft hij de voornoemde Cornelis Willemsz. Visscher en Cornelis Cornelisz. ieder f 100 gegeven.

In het gemeen behouden de erfgenamen de woning op de Zijl te Warmond, waarin Oude Marie Jansdr. is overleden. Als Maritgen Jansdr. haar kwart wil verkopen, moet ze eerst voorpresentatie doen aan haar zwager Cornelis Willemsz. Visscher.

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1192, register J, folio 66v). Ze woonde op 08-05-1597 te Warmond.

Op 08-05-1597 (datum van de transportakte) verkoopt Willem Sijmonsz., buurman te Sassenheim, aan Ouwe Marri Jansdochter, weduwe van Jan Cornelisz. Bout, en haar dochter Jonge Marri Jansdochter, buurlieden te Warmond: een morgen land te Warmond. Voor de belendingen wordt verwezen naar de principale waarbrief. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1191, register G, folio 35v)

In het morgenboek van Warmond van 1580 staan op naam van Marri Jan Bouten in het Lageland de volgende eigen- en bruikwaren:
1. Haar hofstede, groot 1 hond
2. De oude werf met het kamp eraan, groot 3 morgen 2 hond
3. 14 Hond eigenwaar, waar de molen op staat
4. 10½ Hond eigenwaar op de Zijl
5. De helft van "die Tacken", groot 7 hond, bruikwaar
6. 3 Morgen 4 hond bruikwaar van het Sint Michielsklooster
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146a, Morgenboek Warmond 1580)

In het morgenboek van Warmond van ±1584 in het Huisarchief Warmond staan op naam van Marrij Jan Bouten in het Lageland de volgende eigen- en bruikwaren:
1. Haar hofstede die zij gebruikt, groot 1 hond
2. (doorgestreept:) De oude werf met het kamp eraan, groot 3 morgen ½ hond (er stond eerst 3 morgen 2 hond) (bijschrift: "Dit nu Vijsker" (haar schoonzoon Cornelis Willemsz. Visscher zal bedoeld worden))
3. 14 Hond eigenwaar, waar de molen op staat
4. 10½ Hond eigenwaar op de Zijl
5. (doorgestreept:) De helft van "die Tacken", groot 7 hond, bruikwaar (bijschrift: "Nu Vijsker")
6. 3 Morgen 4 hond (bruikwaar) van het Sint Michielsklooster
(bron: RA Leiden, Huisarchief Warmond, inv.nr. 156, blz. 76)

In de morgenboeken van Warmond van 1592 en 1596 staan op naam van Marri Jan Bouten in het Lageland de volgende eigen- en bruikwaren:
1. Haar hofstede, groot 1 hond
2. De molenkamp, groot 14 hond (eigenwaar)
3. 10½ Hond eigenwaar bij Harman Jansz.
4. 3 Morgen 4 hond, die zij gebruikt van het Sint Michielsklooster (niet genoemd in 1596, wel weer in 1600)
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146a, Morgenboeken Warmond 1592 (blz. 60) en 1596 (blz. 72), ook in RA Leiden, Huisarchief Warmond, inv.nr. 156, blz. 150)

In de morgenboeken van Warmond van 1600, 1604 en 1608 (maar dan is ze waarschijnlijk al overleden) staan op naam van Marij Jan Bouten in het Lageland de volgende eigen- en bruikwaren:
1. Haar hofstede, groot 1 hond
2. 1½ Morgen eigenwaar
3. De molenkamp, groot 14 hond
4. 10½ Hond eigenwaar bij Harman Jansz.
5. 3 Morgen 4 hond, die zij gebruikt van het Sint Michielsklooster
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146a, Morgenboek Warmond 1600 (blz. 43), 1604 (blz. 51) en 1608 (blz. 143))

In de morgenboeken van Warmond van 1620 t/m 1652 staat op naam van onder anderen de erfgenamen van Marie Jan Bouten 3 morgen 4 hond land, die zij gebruiken van het Sint Michielsklooster te Leiden. (bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146b, Morgenboeken Warmond 1620 (blz. 130) en 1624 (folio 56), en inv.nr. 8147a, Morgenboek Warmond 1628 (folio 47), 1636 (blz. 140), 1640 (folio 43), 1644 (blz. 186), 1648 (blz. 114) en 1652 (blz. 179)).
Gehuwd met Jan Cornelisz. BOUT, overleden circa 1576. Overleden tussen 1572 en 1580.

Op 23-02-1585 passeert voor schout en schepenen van Warmond de akte van boedelscheiding tussen zijn weduwe Maria Jansdr. (die geassisteerd wordt door haar broer Sijmon Jansz.) en zijn kinderen (Cornelis Willemsz. x Cunera Jansdr., Engel Pietersz. Coninck x Geertgen Jansdr. en de nog ongehuwde Marrijtgen Jansdr. en Meijnsgen Jansdr., die worden geassisteerd door hun oom en gekozen voogd Jacob Cornelisz.). De verdeling is tot stand gekomen met "tussenspreken" van Doe Reijersz. Tot de gemene boedel wordt ook een huisje gerekend dat Maria Jansdr. na de dood van haar man heeft gekocht van Jacob Cornelisz. van Warmont (waarschijnlijk een broer van de overledene en identiek aan de voornoemde voogd van diens ongehuwde dochters).

De (schoon)kinderen van Jan Cornelisz. Bout is bij loting toebedeeld:
1. Een huisje met erfje te Warmond, samen groot 1 hond. Belendingen: noordoost: voornoemde Doe Reijersz., zuidoost: de Zijl, zuidwest: voornoemde Maria Jansdr., en noordwest: voornoemde Cornelis Willemsz. c.s. (d.w.z. de gezamenlijke erfgenamen van Jan). Dit is het huisje dat Maria Jansdr. na de dood van haar man heeft gekocht (vide supra)
2. De oude werf met het eraan gelegen land, ook te Warmond, samen ongeveer 3 morgen groot. Belendingen: noordoost: de wezen te Leiden, zuidoost: de Zijl, zuidwest: het Sint Michielsconvent te Leiden, en noordwest: de weeskinderen van Cornelis Cornelisz. Deze partij is belast met een losrente van f 12 per jaar toekomende Heijnrijck Willemsz. van Craecken te Leiden
3. Een kamp land van 10½ hond binnen het ambacht van Alkemade. Belendingen: noordoost: Gherrit Claesz. in de Zevenhuizen, zuidoost: Pieter Maertensz., zuidwest: Cornelis Pancraesz., en noordwest: Cornelis Mouwerincxz. op de Rijpwetering. Belast met f 244 hoofdsoms aan voornoemde Jacob Cornelisz., af te lossen in halfjaarlijkse termijnen van f 25
4. De helft van alle koeien (in een niet afgemaakte eerdere versie van de akte wordt van 8 koeien gesproken als zijnde de helft) en andere beesten, alsmede de helft van de huisraad, inboedel, landbouwgereedschappen, schouwen en schuiten

Maria Jansdr. is ten deel gevallen:
1. De door haar bewoonde hofstede te Warmond, bestaande uit huis, barg, schuur en bepoting en beplanting. Belendingen: noordoost: voornoemde Cornelis Willemsz. c.s., zuidoost: de Zijl, zuidwest: het Sint Michielsconvent te Leiden, en noordwest: voornoemde Cornelis Willemsz.
2. Een kamp land van 14 hond te Warmond. Noordoost: Doe Reijersz., zuidoost: het Sint Michielsconvent te Leiden, zuidwest: Willem Dammasz., en noordwest: Cornelis Cornelis Vechtersz. Belast met een rente van f 11 per jaar (hoofdsom: f 200) aan de huiszittenen te Leiden
3. Een kamp land van 10½ hond te Warmond. Belendingen: noordoost: Ghijsbert Pietersz., zuidoost: de Zijl, en zuidwest en noordwest: voornoemde Willem Dammasz. Belast met een rente van f 6 per jaar (hoofdsom: f 100), waarvan de ene helft ontvangen wordt door Claes Dircxz. van Montfoort te Leiden en de andere helft door Jaepgen Jansdr. Verder nog belast met f 244 hoofdsoms aan voornoemde Jacob Cornelisz., af te lossen in halfjaarlijkse termijnen van f 25
4. De helft van de huisraad, inboedel, koeien, andere beesten, landbouwgereedschappen, schouwen en schuiten

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1189, register C, folio 27v-32)

. In het morgenboek van Warmond van 1572 wordt Jan Cornelisz. Bout in het Lageland genoemd met een hofstede van 1½ morgen 2½ hond en met 4½ hond bruikland. (bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146a, Morgenboek Warmond 1572), zoon van Cornelis (Neel) Bouwensz. en Marijtgen Jansdr.
   3.  Jaepgen Jansdochter, overleden na 1584.

II.1    Sijmon Jansz. (BUIJTENDIJCK), landbouwer te Warmond, overleden ±05-1591. Overleden tussen 20-03-1591 en 15-06-1591.

Op 02-10-1594 passeert voor schout en schepenen van Warmond de akte van boedelscheiding tussen zijn weduwe en boedelhoudster Margareta Jansdr. (geassisteerd door haar zwager Cornelis Willemsz. den Haen) en zijn kinderen:
1. Jan Sijmonsz., zoon uit zijn eerste huwelijk met Geertgen Florisdr.
2. Willem Sijmonsz.
3. Willeboort Sijmonsz.
4. Cornelis Sijmonsz.
5. Cornelis Cornelisz. x Geerte Sijmonsdr. (2 t/m 5 zijn kinderen uit zijn tweede huwelijk met voornoemde Margareta Jansdr.)

Margareta Jansdr. doet afstand van huis, hof, bargen, schuur, bepoting en beplanting, landen (zowel eigen- als bruikwaar, en daarmee afstand doende van de gehele (land)bouwerij) en alle roerende goederen, op haar kleren, sieraden, een bed en de vruchten van een appelboom in de boomgaard (of de helft van de vruchten van twee appelbomen) na. Daarnaast zal zij haar leven lang een bekwame woonplaats hebben in de na te noemen woning (hofstede) en zal ze van haar zoons Willem Sijmonsz. en Cornelis Sijmonsz. jaarlijks f 120 ontvangen.

Willem Sijmonsz. en Cornelis Sijmonsz. zijn bij loting toebedeeld:
1. Alle koeien, een paard, de gehele inboedel die op het huis of op de hofstede bevonden zou mogen worden, alle gereedschappen behorende tot de (land)bouwnering en een schouw en twee schuiten
2. De hofstede te Warmond, in het geheel groot 13 hond. Belendingen: noordoost: Floris Maertensz., zuidwest: de Heer van Warmond, en verder strekkende van de Herenweg tot aan het Hemmeer
3. Een halve morgen geestland te Warmond. Noordoost: Pieter Pietersz. Hans, zuidwest: de weduwe van Jacob Heijmansz., en verder strekkende van de Herenweg tot aan het buurgangpad
4. 3½ Hond teelland te Warmond. Noordoost: Dammas Claesz. met bruikwaar, zuidwest: Gherrit Cornelisz. met bruikwaar, en verder strekkende van de Herenweg tot aan de Vlietwal
5. 3 Hond teelland en 80 roeden bruikwaar van de kerk van Warmond, ook te Warmond. Belendingen van het geheel: noordoost: Jacob Jansz. Rouijs met bruikwaar, zuidwest: Cornelis Cornelisz. Waert, en verder strekkende van de Herenweg tot aan de Vlietwal
6. 3 Morgen weiland te Warmond. Noordoost: Warmonderdam, zuidoost: de Vlietwal, zuidwest: Floris Maertensz., en noordwest: Meijns Bartoutsdr., weduwe van Maerten Pietersz.
7. Nog 3 morgen land te Warmond. Noordoost: de Abdij van Rijnsburg, zuid: de erfgenamen van Pieter Jacobsz. Backer met bruikwaar, west: Maerten Claesz. van Sassem, en noord: Dirck Cornelisz. Timmerman met Jan Jansz. te Sassenheim
8. Eén morgen eigenwaar met een halve morgen bruikwaar van het Convent van Heemstede, ook te Warmond. Belendingen van het geheel: noordoost: Catrina Heijnricxdr., weduwe van Willem Claesz. van Alphen, zuidoost: de Spriet, zuidwest: 't Molengat, en noordwest: Cornelis Dircxz.
9. 14½ Hond weiland te Warmond. Zuidwest: Jan Jansz., zuidoost: de Zijp, noordoost: het Zweiland, en noordwest: de Rechte Zijl
10. 11 Hond weiland op de Ade te Alkemade. Noordoost: Claes Cornelisz., zuidoost: Jacob Cornelisz., zuidwest: Cornelis Pancraesz., en noordwest: Pancraes Pietersz.
11. 8 Hond hooiland, ook op de Ade te Alkemade. Noordoost: Aelbart Jansz., zuidoost: voornoemde Willem Sijmonsz. met zijn broer, en zuidwest: voornoemde Cornelis Pancraesz.
12. De volgende bruikwaren: 5 hond geestland van de Heer van Warmond, 3 morgen weiland te Sassenheim van de kerk van Warmond, 1½ morgen te Sassenheim van Dirck Cornelisz. Timmerman te Warmond, em 4½ hond van de kerk van Warmond

Willeboort Sijmonsz. krijgt:
1. 11 Hond weiland op de Laeck te Warmond. Noordoost: de Laeck, zuidoost: Willem Jansz., en zuidwest en noordwest: Heijnrick Huijchgensz.
2. 11 Hond weiland te Alkemade. Oost: een water genaamd "de Rijt", zuid: Jan Duijcker c.s., west: Pieter Cornelisz., en noord: Thonis Cornelisz.

Willeboort zal tot zijn huwelijk in de voornoemde hofstede mogen blijven wonen, maar moet zelf in zijn lichamelijke behoeften voorzien.

Cornelis Cornelisz. krijgt als man van Geerte Sijmonsdr. f 1.900, in termijnen te betalen door zijn voornoemde zwagers Willem en Cornelis Sijmonsz. De eerste termijnen zijn reeds verschenen en betaald, te weten f 200 op Allerheiligen 1593 en f 700 op 01-05-1594. De resterende f 1.000 zal in twee termijnen betaald worden, de helft op 01-05-1596 en de rest op 01-05-1597.

Jan Sijmonsz. verklaart ten aanzien van zijn vaderlijke erfenis reeds ten volle gecontenteerd te zijn door zijn stiefmoeder Margareta Jansdr.

Tot slot is bepaald dat Willem en Cornelis Sijmonsz. een kwart jaar na het overlijden van hun moeder f 250 zullen uitkeren aan zowel hun broer Willeboort Sijmonsz. als hun zwager Cornelis Cornelisz., en een jaar nadien nog eens f 250 aan elk, waarmee Willeboort Sijmonsz. en Cornelis Cornelisz. zullen zijn voldaan van hun (schoon)moederlijke erfenis.

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1190, register F, folio 78v)

. Hij woonde in het Oosteinde van Warmond.

Op de lijst van weerbare mannen (mannen tussen 18 en 60 jaar) van Warmond van 1599 komen voor: Jan Sijmonsz. en verderop, direct na elkaar, Cornelis Sijmonsz. en Willeboort Sijmonsz. De laatste twee zijn vrijwel zeker zoons van "deze" Sijmon. Hun nageslacht gaat zich "Buijtendijck" noemen.

In het morgenboek van Warmond van 1544 wordt ene Sijmon Jansz. genoemd als gebruiker van (een hofstede van) 243 roeden, gelegen tussen de Herenweg en het Hoge Pad. Eigenaar is Meester Gherijt van der Laen. Tevens heeft Sijmon Janzoon een werf van 2 morgen 11 roeden in de buurt van de Hofleede en het Hooge Pad. Sijmon Janszoon gebruikt ook een stuk weiland van 3 morgen 98 roeden, gelegen aan de Warmonderdam, dat eigendom is van het zusterklooster te Warmond. Verder gebruikt hij van de kerk van Warmond 522 roeden land in een gebied begrensd door het Zweiland en het Norremeer, en strekkende van de Laeck tot aan de Warckerleede. Van het klooster te Heemstede en anderen gebruikt Sijmon Jansz. nog een stuk land van 1 morgen 489 roeden aan het Molengat, in een gebied begrensd door de Warckerleede, het Hemmeer, de Schranksloot ("Scranck sloet"), en het scheid van Sassenheim.

Op 15-08-1575 legt Jan Sijmonsz. (ongeveer 29 jaar), samen met Jan Jeroensz. (ongeveer 35 jaar), voor notaris Salomon Lenaertsz. van der Wuert te Leiden een verklaring af op verzoek van Sijmon Jansz. (denkelijk Jans vader!), pachter van 3 morgen land van de kerk en van 3 morgen 1 hond van de Elf Duizend Maagden te Warmond, gelegen aan Warmonderdam, aan de weg naar Sassenheim. Sijmon Jansz. heeft schade door de oorlog geleden. In 1573 heeft hij het land slechts tot 25 juli (St. Jacobsdag) kunnen gebruiken, niet zonder gevaar voor zijn beesten. In dat jaar zijn twee rode (koe)beesten op het voornoemde land door een "ruitershond" de keel doorgebeten. In 1574 heeft hij wederom weinig profijt van het voornoemde land gehad omdat hij er zijn beesten niet heeft durven "injagen". Voorts zijn hem in 1573 op bevel van "Zijne Excellentie" 3 koeien, 6 ooien met 8 lammeren, één oud varken en 7 jonge varkens afgenomen, en zijn hem 2 paarden (waarvan hij er maar één heeft kunnen terugkopen) en 2 vaarzen afhandig gemaakt. Verder heeft de vijand hem 10 koeien afgenomen, waarvan hij er 6 heeft kunnen terugkopen. Tot slot is het riet dat op zijn erf lag deels door soldaten meegenomen om er hutten van te maken en deels verbrand. (bron: "Johan van Duvenvoirde en Woude (1547-1610), heer van Warmond, admiraal van Holland", door A.G. van der Steur in Warmondse bijdragen, nr. 8, 1975, blz. 39, en RA Leiden, Notarieel Archief, inv.nr. 4, folio 491)

Op 13-04-1577 verschijnt Sijmon Jansz., buurman van Warmond, met zijn dorpsgenoten Pieter Jacopszoen (ongeveer 48 jaar) en Pieter Pieterszoen Koninck (omtrent 58 jaar) voor notaris Van der Wuert te Leiden. De beide Pieters verklaren te weten dat Sijmon ongeveer 10½ hond land op het Molengat te Warmond placht te huren van de conventen van de Barnarditen te Heemstede en de Regulieren te Leiderdorp en van het Catharinagasthuis te Leiden en dat hij in 1575 geen profijt van dat land heeft gehad, omdat het "woest en desert" lag (denkelijk vanwege de oorlog). Sijmon verklaart in dat jaar voor het voornoemde land geen huur ontvangen te hebben omdat die huur toen reeds geëxpireerd was (kennelijk had hij het voordien onderverhuurd...). (bron: RA Leiden, Notarieel Archief, inv.nr. 6, blz. 209)

Op 29-07-1577 verkoopt Sijmon Jansz., buurman van Warmond, aan Adriana Adriaensdr., weduwe van Claes Lambrechtsz., brouwster binnen Leiden: een losrente van f 6 per jaar (hoofdsom: f 100), waarvan het eerste jaar rente zal verschijnen op 01-05-1578. Onderpand: 2 morgen weiland te Warmond, belend door: noordoost: de Laeck, noordwest en zuidwest: de erven Dirck Aelbrechtsz., en zuidoost: Mr. De Waert in Den Haag .
Op 10-06-1581 toont Sijmon Jansz. ter secretarie van Warmond een nieuwe brief voor een lager bedrag en verzoekt om doorhaling van de brief in het schepenprotocol.
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1189, register A, folio 29v)

Op 25-09-1579 bekennen voor schout en schepenen van Warmond Jan Sijmonsz. als principaal en zijn vader Sijmon Jansz. als borg, beiden buurlieden te Warmond, aan de voogden (Claes Jansz. Warmoesman, behuwd oom, en Jan Cornelisz. Cleermaker en Jan Claesz. Vleijshouder) van Cornelis (omtrent 20 jaar), Clara (21) en Katharijn (14), nagelaten weeskinderen te Leiden van Jacop Pietersz. Goetcoop en Aechte Cornelisdr., beiden overleden, een losrente van f 18:15 per jaar (hoofdsom: f 300) schuldig te zijn, waarvan het eerste jaar rente zal verschijnen op 29-09-1580 (St. Michielsdag). De hoofdsom zal opeisbaar zijn zodra één der kinderen de leeftijd van 25 heeft bereikt. De rente wordt bezet op 2 partijen land van elk 2 morgen groot, beide gelegen te Warmond. Belendingen:
Partij 1: zuidwest, zuidoost en noordoost: Maritgen, weduwe van Frans Jacopsz., en noordwest: de Lijtweg
Partij 2: zuidwest: de deputaten van St. Pieters te Leiden, noordoost: Cornelis Claesz. Jonge Neel, zuidoost: de weduwe van Jan Willemsz., en noordwest: de Warckerleede
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1189, register A, folio 88v)

Op 24-10-1580 (datum van de transportakte) verkoopt Pieter Pietersz. Hans, buurman te Warmond, aan Sijmons Jansz., ook buurman te Warmond: een halve morgen teelland te Warmond, gemeen liggend met 80 roeden land van de kerk van Warmond, waarvan de koper de huur zal volgen. Belendingen van het geheel: noordoost: de kerk van Warmond, zuidwest: Claes Jansz., zuidoost: de Herenweg, en noordwest: de Vliet. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1189, register A, folio 115)

Volgens een overzicht van de jaarlijkse inkomsten van de heerlijkheden Warmond, Alkemade en Esselijkerwoude uit de jaren 1586-1590 gebruikte Simon Jansz. van de Heer van Warmond voor 10 gulden per jaar en 3 goede hammen per 5 jaar 5 hond teelland aan de zuidwestzijde van zijn (Jans, neem ik aan) hofstede, strekkende van de Herenweg tot aan de grote boomgaard ("den grooten bogaert". (bron: "Johan van Duvenvoirde en Woude (1547-1610), heer van Warmond, admiraal van Holland", door A.G. van der Steur in Warmondse bijdragen, nr. 8, 1975, blz. 80-86, met verwijzing naar RA Leiden, Huisarchief Warmond, nr. 69 (moet ik nog opzoeken))

Op 31-03-1588 (datum van de transportakte) koopt Sijmon Jansz., buurman te Warmond, van Pieter Maertensz., ook buurman te Warmond: 11 hond land te Warmond, belend door: noordoost: de verkoper, zuidoost: de abdis van Leeuwenhorst, zuidwest: Maerten Claesz. te Sassenheim, en noordwest: Frans van Lanscroon te Leiden c.s. De verkoper stelt ter vrijwaring van het verkochte als onderpand 7 hond weiland bij de Kaag te Warmond, belend door: noordwest: Floris Cornelisz., noordoost: de abdis van Leeuwenhorst en Pieter Jacobsz. Backer met bruikwaar, zuidoost: en Cornelis Pancraesz. in de Kaag. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1189, register C, folio 77)

Op 13-05-1590 (datum van de transportakte) verkoopt Sijmon Jansz., buurman te Warmond, aan de broers Krijn Aelbertsz. en Dirck Aelbertsz. en hun zus Neeltgen Aelbertsdr.: een erfje van 3 roeden 8 voet met een huisje erop, gelegen te Warmond. Belendingen: noordoost: Heijnderick Thijsz. Snijder c.s., zuidoost: Jeroen IJsbrantsz., zuidwest: Willem Dammasz., schout van Warmond, met zijn hofstede, en noordwest: Gerrit Dircxz. Linnewever met zijn huis. Koopsom: f 125, reeds door de verkoper ontvangen. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1190, register D, folio 51v)

Op 07-03-1591 (datum van de transportakte) koopt Sijmon Jansz. van de Staten van Holland 1/3 van een stuk land genaamd "de Zeven Hooven" te Warmond, destijds groot geweest zijnde 15 hond, doch door afslag door het water gereduceerd tot 9 hond. Het verkochte is destijds gekomen van de Reguliersmonniken te Leiderdorp en vervallen aan de Staten van Holland. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1190, register E, folio 3)

Volgens de morgenboeken van Warmond van 1564, 1568 en 1572 heeft Sijmon Jansz. de volgende eigen- en bruikwaren te Warmond:
1. Zijn hofstede, groot 2 morgen 1 hond
2. 3 Hond bij het Sint Anthonishuisje
3. 3 Hond teelland van de Heer van Warmond
4. 1 Morgen van Claes Thonisz. (niet meer in 1572)
5. 3 Morgen 1 hond aan Warmonderdam
6. 3½ Hond teelland van Jacob Pietersz.
7. 5 Hond op het Zweiland
8. 1½ Morgen 1½ hond op het Molengat
9. 1 Morgen van Jan van Arcum (in 1572: 2 morgen)
10. 12½ Hond van Willem Claesz. en Claes Tonisz.
11. 11 Hond van Willem Jansz. (alleen in 1572)
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146a, Morgenboeken Warmond 1564 (folio 7), 1568 en 1572)

In het morgenboek van Warmond van 1580 staan op naam van Sijmon Jansz. de volgende eigen- en bruikwaren:
1. Zijn hofstede, groot 2 morgen 1 hond
2. 3 Hond teelland bij het Sint Anthonishuisje
3. 5 Hond teelland van de Heer van Warmond
4. 3½ Hond teelland van Jaep Pietersz.
5. 3 Morgen 1 hond aan Warmonderdam, van de zusters
6. 11 Hond eigenwaar op de Laeck
7 5 Hond op de hoek van het Zweiland
8. 10½ Hond op de hoek van het Molengat, van het gasthuis met consorten
9. 1 Morgen van Jan van Arcum (in 1572: 2 morgen)
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146a, Morgenboek Warmond 1580, blz. 14)

In het morgenboek van Warmond van ±1584 (eigen schatting), dat zich bevindt in het Huisarchief Warmond, staan op naam van Sijmon Jansz. de volgende eigen- en bruikwaren:
1. Zijn hofstede, groot 2 morgen 1 hond
2. "Den Huijch", groot 2 morgen 2½ hond, "bij Neel in 't Butterhuijs" (later toegevoegd)
3. 3 Hond teelland bij het Sint Anthonishuisje
4. 11 Hond (doorgestreept: "Matten Kamp"), gekomen van Pieter Ooms (later toegevoegd)
5. 5 Hond teelland van de Heer van Warmond
6. 3½ Hond teelland van Jaep Pietersz.
7. 3½ Hond teelland, gekomen van Hanssen
8. 3 Morgen 1 hond aan de Warmonderdam
9. 11 Hond eigenwaar op de Laeck
10. 5 Hond op de hoek van het Zweiland
11. 10½ Hond op de hoek van het Molengat, van het gasthuis met consorten
(bron: RA Leiden, Huisarchief Warmond, inv.nr. 156, blz. 14), zoon van Jan (BUIJTENDIJCK) (zie I.1).
Gehuwd (1) voor 1564 met Geertruijt (Geertgen) Florisdr. Overleden voor 1566. Op 09-03-1579 (datum van de transportakte) "verkoopt" haar weduwnaar Sijmon Jansz., buurman te Warmond, aan hun zoon Jan Sijmonsz. twee hieronder nader beschreven eigendomsbrieven voor de (in de transportakte niet vermelde) som die Sijmon zijn zoon schuldig is voor diens moederlijke erfenis. Feitelijk komen die eigendomsbrieven dus in plaats van het geld dat de zoon zou moeten krijgen. De inhoud van de brieven is als volgt:
Brief 1: Gepasseerd op 30-08-1564 voor schout Dieloff Adriaens, baljuw en schout van Warmond. Betreft de verkoop door Claes Thonisz. c.s. als erfgenamen van wijlen Anthonis Jacopsz. en Haesgen Cornelisdr. aan Sijmon Jansz. van een morgen teelland te Warmond
Brief 2: Ook gepasseerd op 30-08-1564 voor schout Dieloff Adriaens, baljuw en schout van Warmond, met een aanhangsel ("atthace") d.d. 29-04-1569 met het zegel van Arnolt van Toll, op dat moment baljuw en schout van Warmond. De oorspronkelijke brief van 30-08-1564 betreft de verkoop door de eerdergenoemde erfgenamen van Anthonis Jacopsz. en Haesgen Cornelisdr. aan Willem Claesz. van Alphijn van een stuk teelland (volgens het aanhagsel uit 1569 groot 1 morgen), ook gelegen te Warmond. Het aanhangsel betreft de verkoop door Van Alphijn van hetzelfde stuk teelland aan Sijmon Jansz.
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1189, protocol A, folio 74), dochter van Floris Jacopsz. en Maritgen Dammisdr. Op 07-02-1592 verklaart Jan Sijmonsz., buurman te Warmond, voor schout en schepenen van Warmond - ten overstaan van zijn stiefmoeder Margareta Jansdr., geassisteerd door haar oudste zoon Willem Sijmonsz., en Cornelis Wijllemsz. den Haen als oom en voogd van de overige weeskinderen van Margareta Jansdr. -, dat hij (Jan) door zijn stiefmoeder volkomen voldaan is wat betreft de erfenis van zijn overleden ouders Sijmon Jansz. en Geertgen Florisdr., en dat hij alle rechten die hem mogelijk zouden competeren uit roerende of onroerende goederen uit de nalatenschap van zijn ouders, cedeert aan zijn stiefmoeder en dier kinderen (zijn halfbroers en -zussen). (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1190, register E, folio's 33 en 38 (akten zijn identiek)).
Gehuwd (2) voor 1566 met Margareta (Griete) Jansdr. Overleden tussen 02-10-1594 en 25-04-1610. In het morgenboek van Warmond van 1592 staan op naam van de weduwe van Sijmon Jansz. de volgende eigen- en bruikwaren:
1. Haar hofstede, groot 2 morgen 1 hond (wordt volgens het morgenboek van ongeveer diezelfde tijd in het Huisarchief Warmond "nu" gebruikt door Willem Sijmonsz.)
2. 3 Hond teelland bij het Sint Anthonishuisje (in gebruik bij Willem (Sijmonsz.), volgens het morgenboek in het Huisarchief Warmond)
3. 3½ Hond teelland van Jaep Pietersz.
4. 3½ Hond teelland vóór het hof
5. 5 Hond teelland van de Heer van Warmond
6. 3 Morgen 1 hond aan Warmonderdam (in het morgenboek in het Huisarchief Warmond is "1 hond" doorgestreept en vervangen door "38 roeden")
7. Mattenkamp, groot 3 morgen, eigenwaar, (gekomen) van Pieter Maertensz. (in gebruik bij Willem (Sijmonsz.), volgens het morgenboek in het Huisarchief Warmond)
8. 11 Hond eigenwaar op de Laeck (in gebruik bij Willeboort (Sijmonsz.), volgens het morgenboek in het Huisarchief Warmond)
9. 5 Hond op de hoek van het Zweiland
10. 10½ Hond op de hoek van het Molengat
11. 2 Morgen 2½ hond "bij Neel" in het Boterhuis
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146a, Morgenboek Warmond 1592, en RA Leiden, Huisarchief Warmond, inv.nr. 156, blz. 104), dochter van Jan Gerritsz. en Marrijtgen Willem Foeijtendochter.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Sijmonsz. (zie III.1).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Cornelis Sijmonsz. BUIJTENDIJCK (zie III.3).
   3.  Willem (Wilhem) Sijmonsz. (zie III.5).
   4.  Willeboort Sijmonsz. (zie III.8).
   5.  Geertgen (Geerte) Sijmonsdr. Overleden te Warmond. Overleden vóór 09-04-1638.

Op 09-04-1638 verdelen haar weduwnaar Cornelis Cornelisz. en haar collaterale erfgenamen (haar nog levende broers Willeboort Sijmonsz. (in de akte wordt steeds "Sijmontsz." geschreven) en Cornelis Sijmonsz., en de (klein)kinderen van haar overleden broers Willem Sijmonsz. en Jan Sijmonsz. (zie de beschrijving van de scheidingsakte van 07-01-1642)) de door haar en haar man in het gemeen bezeten boedel. De akte van taxatie van haar nalatenschap voor de 20ste penning (successierechten), die haar collaterale erfgenamen moeten betalen, is gedateerd 03-05-1638. In de akte wordt van alle onroerende goederen de helft van de waarde genoemd (alleen de erfgenamen zijn immers de 20ste penning verschuldigd).

Haar man Cornelis Cornelisz. krijgt:
1. Eén hond land, getrokken uit de woning (die later nog ter sprake komt), waarin Geertgen placht te wonen en waarin ze is overleden, gelegen te Warmond (belendingen van de woning in 1641: noordwest: de Herenweg, noordoost: Cornelis Cornelisz. Iperlaen, zuidoost: de Leede, en zuidwest: Gerrit Jansz. Kercklaen c.s.)
2. 2 Morgen 3 hond hooiland in de Zwanburgerpolder te Warmond. Belendingen: zuidoost: de voornoemde erfgenamen van Geertgen, zuidwest: Jan Claesz. Backer (in andere akte: "Van Lutsenburch"), noordwest: "Coeten Hemelrijck Water", en noordoost: de Heer van Warmond en de Abdij van Rijnsburg. Taxatie van de helft: f 912
3. 225 Roeden teelland op de Warmondergeest bij het St. Anthonishuisje. Zuidoost: de Herenweg, zuidwest: de kerk van Warmond, noordwest: de Vlietwal (Roijwal), en noordoost: Cornelis Gijsbertsz. van der Codden als gebruiker (in 1641: de kerk van Warmond) (waarschijnlijk de 225 roeden die Geertgens man Cornelis Cornelisz. op 29-04-1619 (datum van de transportakte) heeft gekocht van Cornelis Sachariasz. Endepoel)
4. 11 Hond hooiland op de Zijl te Warmond. Zuidoost: Mathijs Jacobsz. van Heemskerck (in 1641: de Zijl), zuidwest: Pieter Thonisz., noordwest: de erven Wilhem Jansz. (in 1641: Jan Jansz. Naerdenburch), en noordoost: de Zwanburgersloot (in 1641: de Zwanburgerdam). Taxatie van de helft: f 675
5. 650 Roeden hooiland op de Zijl, eertijds gekomen van voornoemde Mathijs Jacobsz. (van Heemskerck). Zuidoost: de Zijl, zuidwest: de Zwanburgerpolder, noordwest: Gerrit Dircxz. Voet, en noordoost: de huiszittenen van Leiden (in 1641: Thonis Dammasz. met bruikwaar). Taxatie van de helft: f 350
6. 750 Roeden weiland over de Warmondergeest, in de Klinkenbergpolder. Zuidoost: de Vlietwal (ook wel: Roijwal), zuidwest: Jannetgen Cornelis, weduwe van Jonge Vechtersz. Roscam, noordwest: de Abdij van Rijnsburg, en noordoost: Dirck Jacobsz. Rousch. Taxatie van de helft: f 410

(Op 04-10-1641 (datum van de transportakte) "verkoopt" Cornelis Cornelisz. de bovengenoemde 6 partijen, inclusief de bouwwoning, aan zijn neef (oomzegger) Cornelis Mathijsz. van Zuijenhoudt te Warmond, voor een obligatie van f 7.000 en onder de voorwaarde dat hij de rest van zijn leven in de woning kan blijven wonen bij zijn neef. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1196, register S, folio 181)

De gezamenlijke erfgenamen krijgen:
1. 3 Morgen weiland op Zwanburg te Warmond. Belendingen: noordoost: de Abdij van Rijnsburg en Barthout Wilhemsz., zuidoost: de erven Wilhem Jansz., zuidwest: Jan Claesz. Backer, en noordwest: Cornelis Cornelisz. voornoemd. Taxatie van de helft: f 1.200
2. 2 Morgen hooiland op het Zweiland binnen Warmond. Zuidoost: de Zijp, zuidwest: Jan Jansz. Oude Jan, noordwest: de Zijl, en noordoost: het Zweiland. Deze partij verkopen de erfgenamen van Geertgen op 14-05-1638 (datum van de transportakte) aan Gerrit Dircxz. Voet, buurman te Warmond, voor f 2.025, te betalen in drie jaarlijkse termijnen van f 675 waarvan de eerste verschijnt op 01-05-1638. Op 18-05-1640 blijkt de gehele schuld te zijn betaald. Taxatie van de helft: f 610
3. 3 Hond teelland op de Warmondergeest bij het St. Anthonishuisje te Warmond. Zuidoost: Anna Wilhemsdr. "met de kinderen", zuidwest: Pieter Cornelis Zegertsz., noordwest: de Herenweg, en noordoost: Niesgen Arents en de zoon van Jacob Thonisz. Taxatie van de helft: f 175
4. 11 Hond weiland bij het Hazenbos te Sassenheim. Noordoost en zuidwest: de Abdij van Rijnsburg, zuidoost: de kerk van Warmond, en noordwest: de kinderen van Jan Cornelisz. Belast met een losbare rente van f 12 per jaar en een "oortgen" tijns per jaar te Sassenheim. Taxatie van de helft (door schout en schepenen van Sassenheim): f 700

Cornelis Cornelisz. en de erfgenamen van Geertgen houden in het gemeen:
1. De goederen die de boedel zijn aanbestorven door het overlijden te Warmond van Jannetgen Cornelisdr., die in haar leven vrouw was van Wilhem Jansz. Endelstraet (zie opmerkingen bij Jannetgen Cornelisdr.)
2. De woning te Warmond (huis, barg, schuur en de grond het land waarop de woning staat, minus het hond dat ervan getrokken is en aan Cornelis Cornelisz. is toebedeeld (vide supra)), waarin Geertgen is overleden. Deze woning is onder meer belast met een duit tijns aan het Huis van Oud-Teylingen, "nu" Lokhorst genoemd. Taxatie van de helft van het huis voor de twintigste penning: f 500

De woning (groot een halve morgen) en de meeste van bovengenoemde landen zijn verhuurd aan Cornelis Mathijsz. (die het in 1641 koopt, vide supra). De huuropbrengst gaat voor de helft naar Cornelis Cornelisz. en voor de wederhelft naar de erfgenamen van Geertgen.

De kleding van de overledene gaat naar haar erfgenamen, die daarvoor de gehele doodschulden op zich nemen. De overige roerende goederen zijn tot ieders tevredenheid onderling verdeeld.

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1196, register S, folio's 11v, 18v en 32)

In een scheidingsakte d.d. 07-01-1642 voor schout en schepenen van Warmond verdelen haar erfgenamen de van haar geërfde onroerende goederen die ze tot dan toe in het gemeen hebben bezeten. Er zijn vier staken:
1. Willeboort Sijmonsz., broer van Geertgen, die zich tevens sterkmaakt voor zijn schoonzoon Huijch Jacobsz., man van Jannetgen Willeboortsdr.
2. De erfgenamen van Cornelis Sijmonsz., te weten zijn (schoon)kinderen Sijmon Cornelisz. (die ook zijn moeder Aeltgen Florisdr. vertegenwoordigt), Jan Cornelisz. te Aalsmeer, Lenaert Cornelisz., Frans Jansz. x Jannetgen Cornelisdr., Pieter Cornelisz. Craen x Neeltgen Cornelisdr. en Maertgen Cornelisdr., en zijn kleindochter Annetgen Cornelisdr, dochter van Cornelis Thijsz. (die als haar voogd optreedt) en wijlen Annetgen Cornelisdr.
3. De erfgenamen van Wilhem Sijmonsz., te weten zijn dochter Neeltgen Wilhemsdr., weduwe van Jan Jansz. Oude Jan (geassisteerd door haar schoonzoon Huijbert Martensz.), zijn innocente dochter Jaepgen Wilhemsdr., en de 5 weeskinderen van wijlen Jan Hendricxz. van Poelgeest en wijlen Maertgen Wilhemsdr. (voogden: Pieter Hendricxz. van Ousthoorn, oom van vaderskant, en Pieter Florisz., oom van moederskant)
4. De erfgenamen van Jan Sijmonsz., te weten diens (schoon)kinderen Dirck Bartholomeusz. Clinkenberch x Geertgen Jansdr., Jan Jans Sijmonsz., Weijntge Jansdr., weduwe van Cornelis Jacobsz. Slingerlandt, Grietgen Jansdr., weduwe van Jan Pietersz. Slobbe, wonende te Oegstgeest, en zijn kleindochter Maertgen Pietersdr., weduwe van Pieter Meesz., wonende op het Zweiland, enige dochter van wijlen Pieter Gerritsz. en wijlen Maertgen Jansdr.

De erfgenamen van Wilhem Sijmonsz. en die van Cornelis Sijmonsz. krijgen samen:
1. 3 Morgen land in de Zwanburgerpolder te Warmond. Belendingen: noordoost: Zwanburg, zuidoost: Jan Jacobsz. Cluft, zuidwest: Jan Claesz. Backer, en noordwest: Cornelis Mathijsz. (5/6 van deze partij wordt op dezelfde dag aan Neeltgen Wilhemsdr., weduwe van Jan Jansz. Oude Jan, wonende in het Oosteinde van Warmond, die op grond van de onderhavige scheiding 1/6 krijgt, wettelijk overgedragen door de (overige) erfgenamen van Cornelis Sijmonsz. en Wilhem Sijmonsz. voor f 3.625, te betalen in drie gelijke jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste verschijnt op 01-05-1642. In de marge van de inschrijving van de kustingbrief in het schepenprotocol van Warmond is op 13-04-1647 aangetekend dat de schuld volledig is betaald.)

Willeboort Sijmonsz. krijgt:
1. 11 Hond weiland bij het Hazenbos in de Klinkenbergerpolder te Sassenheim. Noordoost en zuidwest: de Abdij van Rijnsburg, zuidoost: de kerk van Warmond, en noordwest: Gerrit Jansz. Belast met een losbare rente van f 12 per jaar en een oortje tijns per jaar aan (het ambacht) Sassenheim
2. F 300, te betalen door de voornoemde erfgenamen van Wilhem en Cornelis Sijmonszonen

De erfgenamen van Jan Sijmonsz. krijgen:
1. 3 Hond teelland op de Warmondergeest bij het St. Anthonishuisje te Warmond. Zuidoost: Jacob Jacobsz. Rousch, zuidwest: Pieter Cornelis Segertsz., noordwest: de Herenweg, en noordoost: Claes Jacobsz.
2. F 150, waarvan f 100 te betalen door de ergenamen van Wilhem en Cornelis Sijmonszonen en f 50 door Willeboort Sijmonsz.

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1196, register T, folio's 15v en 17v).
Gehuwd. Getrouwd vóór 02-10-1594. Partner is Cornelis Cornelisz. Overleden na 04-10-1641.

Op 26-10-1638 maakt hij, gezond en wel, zijn testament voor schout en schepenen van Warmond. Daarin benoemt hij tot zijn erfgenamen de kinderen en kleinkinderen van zijn overleden broer Thijs Cornelisz., in zijn leven wonende te Bezuidenhout in Den Haag, samen voor één helft, en de kinderen en kleinkinderen van zijn overleden zus Divertgen Cornelisdr., gewonnen bij IJsbrant Mourijntsz., samen voor de wederhelft. Tevens bepaalt hij dat zijn neef (oomzegger) Cornelis Thijsz., tegenwoordig wonende te Warmond, de volgende onroerende goederen na zijn dood mag "kopen", volgens een taxatie die gedaan moet worden door twee goede mannen gekozen door de gezamenlijke erfgenamen:
1. De helft van de woning (waarvan de wederhelft de erfgenamen van zijn overleden vrouw Geertgen Sijmonsdr. toebehoort) en een hond land bij die woning behorende, te Warmond
2. 2 Morgen 300 roeden hooiland op Coeten Hemelrijck te Warmond
3. 225 Roeden teelland bij het St. Anthonishuisje
4. 750 Roeden weiland over de Warmondergeest
5. 250 Roeden bruikwaar van de kerk van Warmond
Op vergelijkbare wijze mogen zijn nichten (oomzegsters) Pietertgen IJsbrantsdr., weduwe van Pieter Lourisz., en Maritgen IJsbrantsdr., weduwe van Dirck Pietersz., stukken land van 11 en 6 hond op de Zijl te Warmond "kopen". Voor zover zijn neef en nichten één of meer van de partijen onroerend goed niet willen aannemen, moeten die in het openbaar worden verkocht en moet de opbrengst worden verdeeld onder alle erfgenamen.
Tot executeurs testamentair benoemt hij de voornoemde Cornelis Thijsz. en Dirck Pietersz.
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1196, register S, folio 48)

. Hij was de jongste zoon.

Hij woonde op 10-10-1593 al en op 04-10-1641 nog te Warmond.

Mogelijk is hij de Cornelis Cornelisz., die in 1596 en 1604 ambachtsbewaarder was van Warmond.

In 1623 wordt Cornelis Cornelisz. te Warmond aangeslagen voor de 200ste penning van Rijnland. Hij moet f 70 betalen, wat duidt op een vermogen van tegen de f 14.000. (bron: Kohier van de 200e Penning van de dorpen van Rijnland 1623, bewerking door P.W.C. van Kessel)

In 1592 koopt Cornelis Cornelisz., buurman te Warmond, 13 morgen 511 roeden wei- of hooiland te Warmond van Pieter Pietersz. Beaumont (senior) te Delft. Op 23-05-1592 geeft de verkoper zijn gelijknamige zoon procuratie (middels een akte verleden voor notaris Vranck van Vuijtenbrouck te Delft) om het verkochte land te transporteren voor schout en schepenen van Warmond. Diens zoon bekent dat zijn vader reeds betaling ontvangen heeft, deels in gerede penningen en deels in de vorm van een losrente, die op 10-07-1592 wordt vastgelegd in een rentebrief voor schout en schepenen van Warmond. Volgens die brief bedraagt de rente f 22:12½ per jaar, maar waarschijnlijk wordt f 220:12½ bedoeld, aangezien de hoofdsom f 3.500 bedraagt. Willem Jansz. te Warmond (denkelijk wordt Cornelis' zwager bedoeld) stelt zich borg voor de koper. In het schepenregister van Warmond is op 02-08-1593 aangetekend dat de rente in twee termijnen is afgelost; de helft op 10-06-1593 en de rest op 02-08-1593. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1190, register E, ongenummerde folio's tussen folio's 36 en 37)

Op 16-08-1599 bekent Cornelis Cornelisz., buurman te Warmond, ten behoeve van de Abdij van Rijnsburg, een eeuwige onlosbare opstal van 10 stuivers per jaar te hebben geconstitueerd, ter zake van de overdracht van 18 roeden te Warmond, waarop de abdij eigendomsrecht pretendeert, in de westhoek van de halve morgen land van de comparant waarop zijn woning staat. Belendingen (van die halve morgen); noordwest: de Lijtweg, noordoost: de comparant met Willem Cornelisz. den Haen, zuidoost: de Drooge Leede, en zuidwest: Duijf Claesdr. en Barbar Foijten, weduwe van Gijsbert Pietersz. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1191, register H, folio 20v)

Op 30-05-1605 (datum van de transportakte) verkopen de voogden van de nagelaten dochters (Jannetgen en Annetgen) van Jacob Heijmansz. aan Cornelis Cornelisz. op de Leede te Warmond: 10 hond land op de Warckerleede te Warmond. Belendingen: zuidwest: Jan Jansz. onder de Linden, noordwest: Alphert Geritsz., noordoost: Jacob Pietersz. Hartooch en de Abdij van Rijnsburg, en zuidoost: de Warckerleede. Koopsom: f 1.150 in termijnen. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1191, register H, folio 192v)

Op 06-12-1612 (datum van de transportakte) verkoopt Cornelis Cornelisz. te Warmond aan Floris Dammasz. te Hoogmade 3 morgen land te Warmond. Belendingen: zuidoost: Ermpgen Pietersdr., weduwe van Jacob Heijmansz., zuidwest: Pieter Willemsz., noordwest: Jonge Cornelis Jansz. Craen, en noordoost: Cornelis Sachariasz. met bruikwaar (van eigendom van de Abdij van Rijnsburg). Koopsom: f 2.725 en een losbare rente van f 36 per jaar (hoofdsom: f 600). (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1192, register K, folio's 19 en 20)

Op 29-04-1619 (datum van de transportakte) verkoopt Cornelis Sachariasz. Endepoel te Warmond aan de eveneens in Warmond wonende Cornelis Cornelisz. 225 roeden geestland te Warmond. Voor de belendingen wordt verwezen naar de oude brieven. Koopsom: f 300. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1193, register L, folio 36v)

Op 05-06-1640 (datum van de transportakte) koopt hij van de erfgenamen van zijn overleden vrouw Geertgen Sijmonsdr. de helft van de bouwwoning (huis, berg, schuur en erf, groot 2 hond), die hun (de erfgenamen van zijn vrouw) ten deel was gevallen bij de boedelscheiding van 09-04-1638. Cornelis bezit al de wederhelft en een stuk van één hond dat bij de boedelscheiding van de woning is afgescheiden. Belendingen van het geheel: zuidoost: de Leede, zuidwest: Gerrit Jansz. Kercklaen, noordwest: de Herenweg, en noordoost: Jacob Jansz. van Leeuwen. Koopsom: f 500, te betalen in 3 jaarlijkse termijnen van f 166:13:4, waarvan de eerste reeds is verschenen in mei 1640. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1196, register S, folio's 124 en 125)

In de morgenboeken van Warmond van 1592, 1596 en 1600 staan op naam van Cornelis Cornelisz. de volgende eigen- en bruikwaren:
1. Zijn eigen hofstede, groot 3 hond
2. 7½ Hond over de Geest (eigenwaar)
3. 1 Morgen teelland bij het Sint Anthonishuisje (niet meer in 1596; in het morgenboek van ±1592, dat zich in het Huisarchief Warmond bevindt, is later aangetekend dat de helft is gegaan naar "Cornelis Grietgen Schouten" en de wederhelft naar "Pieter Maersz.")
4. 2½ Hond teelland bij de Doelsteeg, van de kerk van Warmond
5. 1 Morgen over de Leede (eigenwaar)
6. 7 Morgen 1 hond op Zwanburgersloot (ook:"Swambruijckersloot") (in 1592: 7 morgen) (eigenwaar)
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146a, Morgenboeken Warmond 1592 (blz. 24), 1596 (blz. 25) en 1600 (blz. 20), en RA Leiden, Huisarchief Warmond, inv.nr. 156, blz. 114)

In de morgenboeken van Warmond van 1604 en 1608 staan op naam van Cornelis Cornelisz. de volgende eigen- en bruikwaren:
1. Zijn eigen hofstede, die hij zelf bewoont, groot 3 hond
2. 3 Hond eigenwaar bij het Sint Anthonishuisje, gekomen van zijn zwager Willeboort Sijmonsz.
3. 7 Morgen 1 hond eigenwaar op Zwanburgersloot
4. 1 Morgen eigenwaar over de Leede (in 1608: overgeboekt op Willem Jansz.)
5. 7½ Hond eigenwaar over de Geest
6. 2½ Hond bij de Doelsteeg, die hij gebruikt van de kerk van Warmond
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146a, Morgenboeken Warmond 1604 (blz. 21) en 1608 (blz. 58 en 59))

In de morgenboeken van Warmond van 1612 t/m 1628 staan op naam van Cornelis Cornelisz. de volgende eigen- en bruikwaren:
1. Zijn eigen hofstede, die hij zelf bewoont, groot 3 hond
2. 3 Hond eigen teelland bij het Sint Anthonishuisje, gekomen van Willeboort Sijmonsz.
3. 7 Morgen 1 hond eigenwaar op Zwanburgersloot
4. 7½ Hond eigenwaar over de Geest
5. 2½ Hond bij de Doelsteeg, die hij (in 1620 en 1628: in plaats van Cornelis Sachariasz.) gebruikt van de kerk van Warmond (in 1620: over de weg bij het Sint Anthonishuisje, en in 1628: bij het Sint Anthonis huisje)
6. 2 Hond eigen teelland, die hij heeft gekocht van Jacob Cornelisz. (vanaf 1620)
7. 2 Morgen 2½ hond vóór op de Zijl, gekomen van zijn zwager Cornelis Sijmonsz. (alleen in 1628)
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146b, Morgenboeken Warmond 1612 (folio 17-17v), 1616 (blz. 25), 1620 (blz. 42 en 43) en 1624 (folio 18), en inv.nr. 8147a, Morgenboek Warmond 1628 (folio 16-16v))

In de morgenboeken van Warmond van 1636 en 1640 staan op naam van Cornelis Cornelisz. de volgende eigen- en bruikwaren:
1. Zijn eigen hofstede, die hij zelf bewoont, groot 3 hond
2. 3 Hond eigen teelland bij het Sint Anthonishuisje, gekomen van Willeboort Sijmonsz.
3. 7 Morgen 1 hond eigenwaar op Zwanburg
4. 7½ Hond eigenwaar over de Geest
5. 2½ Hond bij het Sint Anthonishuisje, die hij in plaats van Cornelis Sachariasz. gebruikt van de kerk van Warmond
6. 2 Hond eigen teelland, die hij heeft gekocht van Jacob Cornelisz.
7. 2 Morgen 2½ hond vóór op de Zijl, gekomen van zijn zwager Cornelis Sijmonsz. (in 1640 verboekt op Gerrit Dircxz. Voet)
8. 6½ Hond, gekocht van Mathijs Jacobsz. van Heemskerck
In 1644, 1648 en 1652 staan alleen nog de onder 2. genoemde 3 hond teelland en 3 morgen 1 hond (van de 7 morgen 1 hond) op Zwanburg op zijn naam. De rest heeft hij verkocht (inclusief de bruikwaar) aan Cornelis Mathijsz. (zijn oomzegger).
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147, Morgenboeken Warmond 1636 (blz. 43), 1640 (folio's 14v en 15), 1644 (blz. 53 t/m 55), 1648 (blz. 39) en 1652 (blz. 69)), zoon van Cornelis Cornelisz. en Anna Claes Meessen. Ze woonden op 04-06-1601 te Warmond.

III.1    Jan Sijmonsz. (BUIJTENDIJCK), kerkmeester van Warmond (1594), geboren circa 1546. Waarschijnlijk is hij identiek aan de ongeveer 30-jarige Jan Sijmonsz., buurman van Warmond, die met diverse dorpsgenoten op verzoek van de Heer van Warmond op 01-07-1577 een verklaring aflegt voor notaris Van der Wuert te Leiden, betreffende de berechting op 24-05-1577 van de Warmondse timmerman Anthonis Roelantsz. (bron: RA Leiden, Notarieel Archief, inv.nr. 6, blz. 343)

In een Warmondse schepenakte d.d. 31-07-1602 legt Jan Sijmonsz., 56 jaar oud, met andere inwoners van Warmond een getuigenverklaring af op verzoek van de Heer van Warmond. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1191, protocol H, folio 101), overleden circa 1607. Overleden tussen 08-04-1607 en 09-04-1608.

Op 06-05-1609 transporteren zijn weduwe Aeltgen Willemsdr. (geassisteerd door haar broer Vechter Willemsz.) en zijn kinderen (1. Dirck Bartholomeusz. Clijnckenberch x Geertgen Jansdr., 2. Mees Sijmonsz. x Grietgen Jansdr., 3. Maritgen Jansdr. (ongehuwd, doch meerderjarig), 4. Jan Jansz. 23 jaar en 5. Weijntgen Jansdr. 21 jaar) aan Cornelis Sijmonsz. (oom van de kinderen): 4 morgen weiland te Warmond. Belendingen: zuidwest: Lijclaes Baertoutsz. en Jacob Jansz. Rous, noordwest: de kinderen en erfgenamen van Cornelis Claesz. en een water genaamd Arckerleede (ongetwijfeld wordt de Warckerleede bedoeld), noordoost: het Norremeer, en zuidoost: Jacob Cornelisz. Dit land heeft de koper op 09-04-1608 in het openbaar gekocht. De laatste waarbrief dateert van 10-08-1597. Koopsom: f 3.250, waarvan de helft direct moet worden betaald en de rest over een jaar. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1192, protocol J, folio 144)

Op 10-05-1609 passeert voor schout en schepenen van Warmond de akte van boedelscheiding tussen zijn in de vorige alinea genoemde weduwe en kinderen. Zijn weduwe Aeltgen Willemsdr. behoudt de gehele boedel: alle eigen- en bruikwaren, roerende en onroerende goederen, schaden en baten, in- en uitschulden. Haar schoonzoons Dirck Bartholomeesz. en Mees Sijmonsz. mogen de penningen behouden die ze met hun vrouwen bij hun huwelijken hebben ontvangen, belopende met de kleren van hun vrouwen en de bruiloftskosten f 400 elk. Dirck Bartholomeesz. mag daarboven een bedrag van f 80 houden dat hij de boedel schuldig is. De overige drie kinderen krijgen ieder f 355, uit te keren door hun moeder zodra zij meerderjarig worden of trouwen. En als haar kinderen trouwen moet Aeltgen een dusdanige uitzet geven in de vorm van kleding en betaling van de bruiloftskosten als haar reeds getrouwde kinderen hebben ontvangen. Aeltgen moet verder nog f 55 uitkeren aan voornoemde Mees Sijmonsz. voor de vaderlijke erfenis van zijn vrouw en aan haar zoon Jan Jansz. moet ze f 50 betalen, zijnde het bedrag dat Jan Jansz. de boedel verstrekt heeft of uit de boedel vanwege goede diensten verdiend heeft.

Aan haar verplichtingen verbindt Aeltgen:
1. Een huis, bargen, schuren en benoting en bepoting, gelegen te Warmond op grond van "'t Cappelrije lant"
2. Omtrent 1 morgen eigenwaar, gelegen bij de woning, aan drie percelen volgens de eigendomsbrief van 11-05-1679
3. Anderhalf hond teelland te Warmond, gekomen van Oude Jan Jansz.
4. Een akkertje teelland van 25 roeden, gekomen van de deputaten te Leiden

Belendingen van het geheel: noordoost: een partijtje land van een halve morgen uit de voornoemde morgen eigenwaar, zuidoost: het voornoemde "Cappelrije lant", zuidwest: Jan Claesz., en noordwest: de Lijtweg.

Als Aeltgen hertrouwt mogen haar kinderen het voornoemde huis en de landen met alle bruikwaren na haar overlijden aanvaarden voor f 2.000.

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1192, protocol J, folio 135)

Op 14-01-1614 (datum van de transportakte) verkoopt Alit Willemsdr. als weduwe en boedelhoudster van Jan Sijmonsz. en geassisteerd door haar broer Vechter Willemsz. en haar zoon Jan Jansz., aan Cornelis Dircxz. Clinckenberch, 's lands toeziender: 7 morgen 242 hooiland op de Zijl te Warmond, die Alits overleden man tijdens zijn leven gekocht heeft. Belendingen: noordoost: de pastorie van Warmond, zuidoost: de Zijl, zuidwest: de weduwe van Willem Dammasz. (van Griecken), in zijn leven schout van Warmond, en noordwest: de weduwe van Willem Baertoutsz. De partij is belast met een rente van f 75 per jaar (losbaar met f 1.200) aankomende de Universiteit van Leiden. Koopsom (boven de voornoemde belasting): f 4.700, waarvan f 2.900 terstond moet worden betaald en de rest in twee jaarlijkse termijnen van f 900. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1192, protocol K, folio 57v)

. Hij woonde in het Oosteinde van Warmond (tussen 1578 en 1605 wordt hij vermeld als buurman te Warmond).

Op 22-09-1578 (datum van de transportakte) verkoopt Cornelis Jacopsz., buurman te Oegstgeest (x Katharijn Matheusdr.) aan Jan Sijmonsz., buurman te Warmond: 16 hond land te Warmond, gelegen in twee percelen van ieder 8 hond. Belendingen:
Perceel 1: noord: Cornelis IJsbrantsz. van den Oudeweteringe, noordwest: Mairtijn Pietersz., zuid: Joost Maertensz., en zuidoost: 't Zweiland
Perceel 2: noordoost: Pieter Maertijnsz., zuidoost: Joost Maertijnsz., zuidwest: Pieter Pietersz. Hans, en noordwest: 't Zweiland
Het verkochte is belast met f 12:10 per jaar aan Dirck Rutgersz., wijlen secretaris van Rijnsburg.
Borg voor de verkoper (ter zake van de verdere vrijwaring van het verkochte) stelt zich Jannetgen Matheusdr., zus van zijn vrouw, met haar gekozen voogd Maerten Pietersz., en verbindt hieraan 17 hond land op de Rechte Zijl te Warmond, belend door: west: de Zijl, noord: Aechte Florisdr., oost: de Zijp, en zuid: de Huiszittenen te Leiden.
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1189, protocol A, folio 53v)

Op 09-03-1579 (datum van de transportakte) verkoopt Dammas Florisz., buurman te Jacobswoude, als aanvaard hebbende de desolate boedel en goederen te Warmond van wijlen zijn broer Maerten Florisz., aan Jan Sijmonsz., buurman te Warmond: een hofstede te Warmond, groot 2 hond, bestaande uit huis, barg, schuur, bepoting en beplanting. Belendingen: noordoost: Huijch Jacobsz., zuidwest: Gerijt Arentsz. van Dam, en verder strekkende van de sloot aan het Buurpad zuidoostwaarts tot aan de Leede. "Koopsom": een rente van f 18 per jaar (losbaar met f 300; op 30-06-1584 blijkt de rente te zijn afgelost), telkens te betalen op St. Lambrechtsdag (17 september), waarvan het eerste jaar rente verschijnen zal op 17-09-1579. De koper verbindt de schuld aan de gekochte hofstede en aan een morgen teelland, ook gelegen te Warmond, met als belendingen: noordwest: Willem Claesz. van Alphijn met een "gelijke" kroft genaamd "de Voorcroft", noordoost: de erven Matheus Jacobsz. met bruikwaar, en zuid en zuidoost: Jan Jacobsz. met zijn boomgaard. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1189, protocol A, folio's 72 en 73)

Op 11-05-1579 (datum van de transportakte) verkoopt Lenaert Matheusz., buurman van het dorp van Warmond, aan Jan Sijmonsz., ook buurman van Warmond:

1. Een huizing of hofstede met barg, schuren en bepoting en beplanting, gelegen te Warmond op grond van het Kapelrieland te Warmond. Belendingen: west: Jan Jacobsz., noordwest: de deputaten te Leiden en de Abdij van Rijnsburg, noord: zeker provenland, en zuidoost: het Hemmeer
2. Omtrent een morgen land te Warmond, gelegen te Warmond in 3 percelen. Perceel 1 is een halve morgen geestland, belend door: noordoost, zuidoost en zuidwest: het Kapelrieland te Warmond, en noordwest: de Bredenweg (Bredeweg). Perceel 2 is 1½ hond geestland, belend door: noordoost en zuidoost: het provenland van het "Sinte Katharijne outaer" te Warmond, zuidwest: de abt van Egmond, en noordwest: de Bredenweg. Perceel 3 is 1½ hond land, door de vader van de verkoper gekocht van de prelaat van Egmond. De belendingen zijn de verkoper onbekend. Verder volgen de koper alle bruikwaren tot het verkochte behorende, zowel geest-, wei- als hooiland

Voor het geval er iets mis mocht zijn met het verkochte stelt Jacob (Jacop) Matheusz., broer van de verkoper, zich borg, en verbindt hieraan 13 hond land te Warmond. Belendingen: noordoost: Foeijt Cornelisz. Timmerman en de erven Heijman Jansz., zuidoost en zuidwest: de weduwe van Jan Jansz. Pronc, en noordwest: het Hemmeer.

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1189, protocol A, folio 77, en inv.nr. 1190, protocol D, folio 17 (kopie van de tekst in protocol A))

Op 28-08-1581 (datum van de transportakte) verkoopt Jan Sijmonsz., buurman te Warmond, aan Isbrant Pancraesz., bode te Warmond: een hofstede en twee hond land, met huis, barg, schuur, bepoting en beplanting, gelegen te Warmond. Belendingen: noordoost: Huijch Jacobsz., zuidwest: Gerijt Arentsz. van Dam, en verder strekkende van de sloot aan het Buurpad zuidoostwaarts tot aan de Leede. Aan de vrijwaring van het verkochte verbindt de verkoper een morgen geestland te Warmond, in twee percelen, elk 3 hond groot, met als belendingen:
Perceel 1: Noordoost: de abdij van Rijnsburg, zuidwest: "Piggen" te Breda, zijnde provenland, noordwest: de Herenweg, en zuidoost: voornoemde Piggen
Perceel 2: Noordoost en zuidoost: voornoemde Piggen te Breda, zuidwest: Marijtgen Dircxdr., en noordwest: de Lijt- of Herenweg
De koopsom (het bedrag wordt niet genoemd) moet in termijnen betaald worden. Jacob (Pancraesz. waarschijnlijk), broer van de koper, stelt zich voor betaling borg.
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1189, protocol B, folio 20v)

Op 15-06-1591 (datum van de transportakte) verkoopt Jan Sijmonsz, buurman te Warmond, aan Crijn Mathijsz.: de helft van 9½ hond maailand te Warmond, waarvan de wederhelft de koper reeds toebehoort. Belendingen van het geheel: noordoost: Huijch Jacobsz. met bruikwaar, zuidoost: het Zweiland, zuidwest: de weduwe van Sijmon Jansz. met bruikwaar, en noordwest: de weduwe van Jan Cornelisz., wonende aan de Warmonderdam te Sassenheim. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1190, protocol E, folio 10v)

Op 30-10-1591 koopt Jan Sijmonsz., buurman te Warmond, van de Staten van Holland in het openbaar te Leiden, in aanwezigheid van 2 schepenen van die stad: 7 morgen 242 hooiland op de Zijl te Warmond, gekomen van de Abdij van Warmond en vervallen aan de Staten van Holland. Met de opbrengst van deze en andere verkopen moet een College van Studenten te Leiden opgericht worden. Belendingen van het verkochte land: noordoost: het provenland te Warmond en de voornoemde Abdij van Egmond ("nu": Foij van Brouchoven), zuidoost: de Zijl, zuidwest: de voornoemde abdij, nu Foij van Brouchoven, en noordwest: Willem Bartoutsz. Boven de kooppenningen is de koper een losrente van f 75 per jaar verschuldigd (t.b.v. de Universiteit van Leiden, zo blijkt uit de transportakte betreffende de verkoop van dit land in 1614 door Jans weduwe). Op 22-02-1592 passeert de transportakte voor schout en schepenen van Warmond. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1190, protocol E, folio 31v en verder)

Op 02-02-1593 verkoopt Jan Sijmonsz., buurman te Warmond, aan Evert Harmansz., warmoesman te Leiden: een rente van 50 per jaar, losbaar met 800 gulden, bezet op:
1. 12½ Hond geest- en weiland in twee kroften, gelegen te Warmond. Belendingen: noordoost en zuidwest: Marrijtgen Dircxdr., weduwe van Frans Jacobsz., zuidoost: Jan Jacobsz. met zijn boomgaard, en noordwest: de Uitweg ("Vuijtwech")
2. Een halve morgen teelland te Warmond. Noordoost en zuidoost: "Piggen" te Breda, zuidwest: voornoemde Marrijtgen Dircxdr., en verder strekkende van het Buurpad tot aan de Uitweg
3. Nog een halve morgen teelland te Warmond. Noordoost: de abdis van Rijnsburg, zuidoost en zuidwest: voornoemde "Piggen" te Breda, en verder strekkende van het Buurpad tot aan de Uitweg
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1190, protocol E, folio 65)

Op 20-12-1593 (datum van de transportakte voor schout en schepenen van Alkemade; voor schout en schepenen van Warmond passeert de transportbrief op 22-12-1593) verkoopt Jan Sijmensz. (Sijmonsz.), buurman te Warmond, aan Willem Maertensz.: 8 hond land te Alkemade. Belendingen: oost: Maerten Mathijsz., zuid: een achterdijk, west: Cornelis Jacopsz., en noord: Neeltgen, weduwe van Willem Joppen. Ter vrijwaring van het verkochte verbindt de verkoper 12½ hond land te Warmond. Belendingen: noordoost: Jan Jansz., zuidoost: idem en Jan Jacobsz., zuidwest: weer Jan Jansz., en noordwest: de Herenweg.
De koper zal de watermolen mogen gebruiken op het verkochte land, aangezien de verkoper van die watermolen ook het gebruik heeft gehad. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1190, protocol F, folio 33v)

Op 10-08-1597 (datum van de transportakte) verkoopt Pieter Heijnricxz. Scheepmaker, buurman te Warmond, aan zijn zwager Jan Sijmonsz., ook buurman te Warmond: 4 morgen land te Warmond. Belendingen: noordoost: Cornelis Claesz., zuidoost: Jacob Cornelisz. van Slingerlant, zuidwest: een kamp land genaamd "'t Hongervelt", en noordwest: de Warckerleede. De verkoper geeft de koper een oude koopbrief sprekende van de helft van het verkochte land. Ter vrijwaring van het verkochte land verbindt de verkoper een morgen weiland te Warmond, gemeen liggen met een halve morgen van de kerk van Warmond. Belendingen van het geheel: noordoost: de abdij van Rijnsburg, zuidoost: de Zijl en de verkoper, zuidwest, Dammas Claesz. met bruikwaar, en noordwest: Barbara Arensdr., weduwe van Cornelis Tijsz. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1191, protocol G, folio 43)

Jan Sijmonsz. te Warmond verkreeg op 03-02-1598 een leen (na overdracht door Jan Lambertsz.) van de Hofstad van (Oud)-Alkemade te Warmond, zijnde de helft van twee morgen land aan het Norremeer te Warmond. Belendingen (in 1598): noord: de wederhelft, zuid: Peter Petersz. Lammetien en de Norremeersloot, oost: Cornelis Dirksz. Bruijne, en west: Jan Adriaensz. Op 15-09-1607 droeg hij het leen over aan Jan Adriaensz. in Zevenhuizen (oud 42 jaar). In 1644 wordt Sijmon Cornelisz. (denkelijk ook een Buijtendijck) als belender ten noordoosten van dit leen genoemd. (bron: "Repertorium op de lenen van de hofstad (Oud-)Alkemade te Warmond", door C. Hoek en A.M. Verbeek in Ons Voorgeslacht 1977, blz. 237-304)

Op een los vel gedateerd 22-04-1598 in schepenprotocol H van Warmond is genoteerd dat Jan Jansz. en Jan Sijmonsz. een akkoord hebben gesloten betreffende het malen met de waterwindmolen die Jan Jansz. heeft doen bouwen op zijn land naast de werfkampen van Jan Sijmonsz. en waarmee hij voor beiden maalt. Jan Sijmonsz. zal voor de helft eigenaar worden van de molen voor een bedrag van f 60, te betalen op 01-05-1599. Jan Jansz. zal met de molen blijven malen voor beiden, waarvoor Jan Sijmonsz. hem f 2 per jaar moet betalen. Onder aan het vel is genoteerd dat Ouwe Jan Jansz. in het Oosteinde van Warmond anderhalf hond teelland geruild heeft met Jan Sijmonsz. tegen een morgen teelland (zie de volgende alinea betreffende de transportakten d.d. 10-02-1599 met betrekking tot deze ruil) . Hiermee houdt de tekst, tamelijk abrupt, op. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1191, protocol H, los vel gestoken vóór folio 16)

Op 10-02-1599 transporteert Ouwe Jan Jansz. in het Oosteinde van Warmond, buurman te Warmond, aan zijn neef Jan Sijmonsz., ook buurman te Warmond: 1½ hond teelland te Warmond (noordoost: voornoemde Jan Sijmonsz., zuidoost: de proven van Nassouwen (Nassau) (in 1597: het Kapelrieland, waarvan "nu" de bezitter is Andries Piggen van Breda), zuidwest: de deputaten te Leiden, en noordwest: de Lijtweg) in ruil voor 1 morgen teelland, ook te Warmond (noordoost: de deputaten te Leiden, zuidoost: voornoemde Jan Sijmonsz., zuidwest: voornoemde (Ouwe) Jan Jansz., en noordwest: de Herenweg. Aangezien de ruil ruim vóór 01-01-1599 (de ruil is ook genoteerd in twee ongedateerde akten in schepenprotocol G van Warmond, tussen de akten van januari en februari 1598; en op 16v van dat protocol, tussen de akten van begin 1597, is al het begin van een transportakte geschreven betreffende de 1½ hond die Ouwe Jan Jansz. aan Jan Sijmonsz. overdraagt) heeft plaatsgevonden, is geen 40ste penning verschuldigd. Aan de vrijwaring van de overgedragen stukken teelland van alle lasten etc. verbindt Ouwe Jan Jansz. de door hem van Jan Sijmonsz. verkregen morgen teelland en Jan Sijmonsz. een ander stuk teelland te Warmond, ook één morgen groot, belend door: noordoost: Jan Sijmonsz. zelf, zuidoost: Ouwe Jan Jansz. c.s., en zuidwest en noordwest: Ouwe Jan Jansz. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1191, protocol G, folio's 16v, 61 en 61v en protocol H, folio's 7v en 8)

Op 04-05-1600 (datum van de transportakte) verkoopt Jan Sijmonsz., buurman te Warmond, aan Jan Jansz. aliter Jan Lange Jannen, ook buurman te Warmond: omtrent 1 morgen land te Warmond. Belendingen: noordoost: de verkoper, noordwest en zuidwest: Oude Jan Jansz., en zuidoost: de koper (Jan Lange Jannen). Koopsom: f 1.000 gereed. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1191, protocol H, folio 42)

Op 19-06-1601 transporteert Jan Lambertsz., buurman te Warmond, aan Jan Sijmonsz., ook buurman te Warmond: 2 morgen land te Warmond, waarvan 1 morgen een leen is, gehouden van de Vrouwe van Monceaulx (dit is de Vrouwe van (Oud)-Alkemade). Belendingen: noordwest: Pieter Pijnsz., noordoost en zuidoost: Jonge Pieter Pietersz. Lammetgen met bruikwaar, en zuidwest: het Norremeer. Aangezien de koop reeds lang vóór 01-01-1599 is geschied, is geen 40ste penning verschuldigd. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1191, protocol H, folio 68v)

Op 26-12-1603 (datum van de transportakte) koopt Jan Sijmonsz., buurman te Warmond, van Jacob van Tethrode als door Lodowijck van Treslong gesubstitueerd rentmeester van de Goederen der Memoriën en Getijden binnen de Stad Leiden: een perceel geestland te Warmond, gekomen van de Memoriën van de Pieterskerk te Leiden, gelegen aan twee stukjes, samen groot 1 morgen. Belendingen van het grootste stukje: noordoost: zeker "Cappelrijen" land te Breda, zuidoost: de Lijtweg, zuidwest: Meijns Baert(h)outsz., en noordwest: de Vlietwal. Belendingen van het kleinste stukje, zijnde een lang smal strookje: noordoost: Jan Sijmonsz. zelf, zuidoost en zuidwest: Jan Jansz., en noordwest: de Lijtweg. Koopsom: f 200, te betalen met 1/3 gereed, 1/3 op Allerheiligen 1604 en de rest op Allerheiligen 1605, waarvoor Lijclaes Baerthoutsz., ook buurman te Warmond, zich borg stelt, en een rente van f 14 per jaar, losbaar met f 252 (blijkt afgelost te zijn op 03(?)-01-1616). (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1191, protocol H, folio 134v en verder)

Op 04-02-1607 (datum van de transportakte) verkoopt Jan Sijmonsz. te Warmond aan Jan Claesz., ook wonende te Warmond: een perceel geestland te Warmond, komende uit de Memoriën van de Pieterskerk te Leiden, groot 564 roeden. Belendingen: noordoost: zeker "Cappelrije" land te Breda, zuidoost: de Lijtweg, zuidwest: Pieter Maertsz., en noordwest: de Vlietwal. Koopsom: f 248 gereed. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1192, protocol J, folio 24v)

Op 08-04-1607 (datum van de transportakte) verkoopt Jan Sijmonsz. te Warmond aan Jan Adriaensz, wonende in de Zevenhuizen, een stuk land op het Norremeer te Warmond (in de Warmondse transportakte staat "Alkemade", maar dat zal een "verschrijving" zijn), te verongelden voor 11 hond, doch volgens de oude waarbrieven 2 morgen groot, waarvan de helft een leen is, gehouden van het Huis van Alkemade (vide supra). Belendingen van de gehele partij: noordwest: Jan Geritsz. Coppen met bruikwaar, noordoost: Cornelis Sijmonsz., zuidoost: Pieter Pietersz. Lammetgen met bruikwaar, en zuidwest: het Norremeer. Koopsom: f 850, waarvan 1/3 gereed en de rest te betalen in twee jaarlijkse termijnen. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1192, protocol J, folio 38), zoon van Sijmon Jansz. (BUIJTENDIJCK) (zie II.1) en Geertruijt (Geertgen) Florisdr.
Gehuwd met Alijdt (Alit, Aeltgen) Willemsdr. Overleden tussen 16-11-1615 en 09-06-1624. Op 16-11-1615 (datum van de transportakte) verkoopt Alit Willemsz., weduwe van Jan Sijmonsz. en geassisteerd door haar zoon Jan Jansz., aan Lenaert Jansz.:
1. Een voorhuis en een afgebrand achterhuis met barg, schuur, benoting en bepoting, staande op zeker kapellerieland te Warmond, groot 5½ morgen, waarvan de koper de "huurwaar" zal volgen
2. Een halve morgen geestland te Warmond, belast met een eeuwige rente van een half pond Hollands per jaar aan de pastorie van Warmond. Belendingen: noordwest: de Bredeweg, en noordoost, zuidoost en zuidwest: het voornoemde kapellerieland
3. Omtrent 1½ hond teelland te Warmond. Noordoost en zuidoost: het voornoemde kapellerieland, zuidwest: Anna Jansdr., weduwe van Jan Jansz. onder de Linden, en de volgende partij
4. Omtrent 36 roeden land, eertijds gekomen van de deputaten te Leiden. Noordoost: de voorgaande partij, zuidoost en zuidwest: Cuneertgen Fransdr., moeder van voornoemde Lenaert Jansz. (de koper), en noordwest: de Bredeweg

In de transportakten wordt verwezen naar oude waarbrieven van 09-12-1549 en 11-05-1589 (zij het dat deze passage is doorgestreept). Ter vrijwaring van eventuele lasten, afgezien van de voornoemde eeuwige rente van een half pond per jaar, die nog in de toekomst zouden kunnen blijken op de verkochte partijen te rusten, stelt de verkoopster als onderpand:
a. 1½ Hond geestland te Warmond, vanouds belend door: noordoost en zuidoost: het provenland van St. Catharina Outaer te Warmond, zuidwest: de abt van Egmond, en noordwest: de Bredeweg
b. Nog 1½ hond land te Warmond, gekomen van de prelaat van Egmond (belendingen worden hiervan niet genoemd in de transportakte)

Koopsom: f 2.580, waarvan een derde gereed en de rest te betalen in 2 jaarlijkse termijnen.

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1192, protocol K, folio 120v)

Ze verkocht vóór 27-04-1619 een kamp land van 20 hond op de Zijl te Warmond en een daarnaast gelegen stuk land van 4 morgen aan Cornelis Dircxz. Clinckenberch, zo blijkt uit de akte van boedelscheiding van laatstgenoemde. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1193, protocol L, folio 59)

Eigen- en bruikwaren te Warmond van Alit Willemsdr. in het Oosteinde, weduwe van Jan Sijmonsz., volgens de morgenboeken van 1612 en 1616:
1. Haar hofstede, die zij gebruikt van Andries Piggen, groot 5½ morgen (niet meer in 1620)
2. 6 Hond eigen teelland
3. 1½ Hond eigen teelland, gekocht van Jan Jansz.
4. 7 Morgen 2 hond eigenwaar op de Zijl, gekomen van de Abdij van Egmond
5. 8 Morgen 1 hond bruikwaar, eigendom van de Abdij van Rijnsburg
6. Het land genaamd "de Does", groot 4 morgen 5½ hond, dat zij gebruikt van Pieter Verhooch
7. 1 Morgen van het Barbaraklooster te Leiden
8. 36 Roeden eigenwaar, destijds gekocht van de deputaten te Leiden
9. 1 Hond, die zij gebruikt van de Heer van Warmond en die in zijn (of haar!, zie morgenboeken van 1620 en 1624) hofstede ligt
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146b, Morgenboeken Warmond 1612 (folio 2-2v) en 1616 (blz. 2-3))

Eigen- en bruikwaren te Warmond van Alit Willemsdr. in het Oosteinde, weduwe van Jan Sijmonsz., volgens de morgenboeken van 1620 en 1624:
1. 1½ Hond eigen teelland aan het zuidoosteinde van de Bredenweg
2. 1½ Hond eigenwaar, vanouds gekomen van de prelaat van Egmond
3. 8 Morgen 1 hond bruikwaar, eigendom van de Abdij van Rijnsburg
4. Het land genaamd "de Does", groot 4 morgen 5½ hond, dat zij gebruikt van Pieter Verhooch
5. 1 Morgen van het Barbaraklooster te Leiden
6. 1 Hond, die zij gebruikt van de Heer van Warmond en die in haar hofstede ligt
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146b, Morgenboeken Warmond 1620 (blz. 3 en 4) en 1624 (folio 2)), dochter van Willem Claesz. van ALPHEN, schepen van Warmond (1575-1588), en (Grietgen?) Vechtersdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertgen (Geertje) Jansdr. Geboren voor 1584 te Warmond. Overleden na 07-01-1642.
Gehuwd voor de kerk 11-1599 te Warmond (NG) met Dirck Bartholomeusz. CLINCKENBERCH, geboren te Warmond. Overleden na 02-06-1646. Ook wel: Van Clinckenberch.

Hij wordt vermeld als pachter van een deel van Klinkenberg (vroeger meestal gespeld Clinckenbergh), een hofstede bij Warmond, die voor het eerst wordt vermeld in 1370. Tot de reformatie in 1574 was zij een bezitting van de Abdij Rijnsburg, waarna zij onder beheer viel van de Ridderschap van Holland. Vanaf 1532 worden de voorouders van Dirk Bartholomeusz. Klinkenberg als pachters genoemd. De pachters daarvóór zijn wellicht ook familie, maar dat is (nog) niet aangetoond. (bron: Dr. Ir. A. Klinkenberg, "Geslachten (van) Klinkenberg in Holland-Gelderland en Utrecht", 1960)

Op 25-09-1603 transporteert Jan Maertsz., buurman te Warmond, in ruil voor een paard aan Dirck Bartholomeesz. Clinckenberch: een stuk hooiland te Warmond, te verongelden voor 7 hond (voor de 40ste penning getaxeerd op f 210). Dirck transporteert het stuk hooiland op dezelfde dag door aan Alphert Geritsz., ook buurman te Warmond. Koopsom: f 210. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1191, register H, folio's 119 en 119v)

Op 07-05-1614 (datum van de transportakte) verkoopt Mr. Pieter Embkens, chirurgijn te Warmond, aan Cors Lourisz. Legtse te Bet te Leiden en Dirck Bartholomeeusz. Clinckenberch te Sassenheim een huis en erf te Warmond, met als belendingen: zuidoost: het Buurpad, zuidwest en noordwest: de weduwe van Willem Bartoutsz., en noordoost: Meijnsgen Jacobsdr., weduwe van Jan Jansz. Swaeck, en Gerit Harmansz. Jonge Bontetas. Koopsom: f 1.500, te betalen (door ieder van de kopers voor de helft) op 13-03-1615 mits de verkoper naar Jeruzalem in Judea is geweest en van daar weer is teruggekeerd in Warmond. Jan Jansz. in het Oosteinde van Warmond stelt zich borg voor Dirck Bartholomeeusz. Clinckenberch, zijn zwager. Voor de verkoper staat Heijman Bouman borg. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1192, register K, folio 76)

In het schepenprotocol K van Warmond is rond mei 1617 aangetekend dat Cors Lourisz. Legtse te Bet en Dirck Bartholomeeusz. Clinckenberch eertijds aan Mr. Pieter Embkes een huis en erf te Warmond hebben verkocht voor f 800, welk huis Pieter Embkes voor gelijke f 800 doorverkoopt aan Heijman Bouman, secretaris van Warmond. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1192, register K, folio 161)

Op 02-11-1626 verbindt Dirck Bartholomeeusz. Clinckenberch ten behoeve van Cornelis Pietersz. Coning al hetgeen hij geërfd heeft van Vechter Willemsz., in zijn leven gewoond hebbend te Warmond, om daaraan de f 28 te verhalen die Coning voor Dirck heeft moeten betalen aan Dirck Geritsz. Poelman als beschadigde borg. (folio: ORA Warmond, inv.nr. 1194, register N, folio 138v)

Op 23-04-1638 bekent Dirck Bartholomeusz. van Clinckenberch, wonende te Warmond, als man en voogd van Geertgen Jan Sijmonsdr., voor schout en schepenen van Warmond aan Huijch Meesz. van Cranenburch een bedrag van f 60 schuldig te zijn ter zake van een lening tegen de penning 16 (hij moet dus f 3:15:0 intrest per jaar betalen). Hij verbindt hieraan hetgeen hij nomine uxoris geërfd heeft van Geertgen Sijmonsdr., in haar leven vrouw van Cornelis Cornelisz. (folio: ORA Warmond, inv.nr. 1196, register S, folio 14v)

Op 16-04-1640 (datum van de transportakte) koopt Dirck Bartholomeesz. van Clinckenberch te Warmond van Mr. Huijch van Vinckesteijn, schepen te Hillegom, en Cornelis Wilhemsz. van Swanenburch als man van Oedelgen Dircxdr., die weduwe en boedelhoudster is van Daniel Jansz. Smith, haar eerste man, wonende te Warmond: 2 naast elkaar gelegen erfjes, samen groot omtrent 25 roeden, gelegen aan de Herenweg te Warmond en strekkende van de Herenweg tot aan het erf van Mr. Christiaen van der Helburch, volgens de afheining ter plaatse. Belendingen: noordoost: Gerrit van Griecken met zijn baan (kaatsbaan?) en zuidwest: de gemene gang genaamd de Smidsteeg ("Smitstege"). Koopsom: f 50, direct betaald. (folio: ORA Warmond, inv.nr. 1196, register S, folio 104)

Op 02-06-1646 bekent Dirck Bartholomeusz. Clinckenberch, buurman te Warmond, voor schout en schepenen aldaar aan Barent Jorisz. Schoenmaecker (kan ook zijn beroep zijn), net als Dirck buurman te Warmond, een bedrag schuldig te zijn van f 150 ter zake van een lening tegen 5% intrest per jaar. Hij verbindt hieraan een huis en erf in de Herenstraat te Warmond. Belendingen: noordoost: Jan Pellens, zuidoost: Meester Christiaen van der Helburch, zuidwest: de Smidsteeg, en noordwest: de Herenweg. (folio: ORA Warmond, inv.nr. 1197, register V, folio 43)

In het morgenboek van Warmond van 1656 wordt Dirck Bartolomeesz. genoemd met zijn huis en erf, groot 25 roeden. (bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147, Morgenboek Warmond 1656 (blz. 34)), zoon van Bartholomeus (Bart, Barthelmees) Jacobsz. van CLINCKENBERCH, schepen van Sassenheim (1592), en Fijtgen Dircxdr. Ze woonden op 07-05-1614 en in 1623 te Sassenheim en op 23-04-1638 en 16-04-1640 te Warmond.

In het Hoofdgeld van Sassenheim van 1623 (bewerking door F.J.A.M. van der Helm) worden "Dirck Bartholomees Clinckenberch" en "Geertgen Jansdr." genoemd met 6 kinderen: Bartholomeeus, Jacob, Maritgen, Gerrit, Jannetgen en Jan.
   2.  Maritgen Jansdr. Geboren voor 1585. Ze was op 06-05-1609 meerderjarig, doch ongehuwd. Overleden circa 1615. Overleden vóór 28-06-1615.

Op 02-05-1616 passeert voor schout en schepenen van Warmond de akte van bewijs van moederlijke erfenis ten behoeve van haar enig nagelaten kind Maritgen Pietersdr., 4 jaar oud. De vader, Pieter Geritsz., belooft zijn dochter tot haar 20ste of huwelijkse staat behoorlijk op te voeden en haar dan een bedrag bedrag van f 1.750 uit te keren (waarvan f 250 in verband met de verkoop van de kleren van de overledene). Aan zijn verplichtingen verbindt de vader een kamp land van 16 hond te Warmond, belend door: noordoost: de Zijp, zuidoost: Jan Geritsz., broer van Pieter, en zuidwest en noordwest: de arme huiszittenen te Leiden. Dit kamp land heeft Pieter Geritsz. geërfd van zijn moeder Maritgen Pietersdr. na de dood van zijn vrouw. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1192, register K, folio 108v).
Gehuwd circa 1610. Getrouwd na 06-05-1609. Echtgenoot is Pieter Gerritsz. Overleden tussen 24-01-1627 en 07-01-1642. In de morgenboeken van Warmond van 1612 t/m 1628 staan op naam van Pieter en Jan Geritssoonen (in 1616 samen met hun moeder, de weduwe van Gerit Huijgen) in het Lageland de volgende eigen- en bruikwaren:
1. Hun hofstede, groot 18 morgen 1 hond, die zij gebruiken van de huiszittenen te Leiden
2. 2 Morgen 4½ hond van dezelfde huiszittenen
3. 8 Hond over het Zweiland, ook van de huiszittenen
4. 5 Morgen eigenwaar, gekomen van Floris Pietersz. (vanaf 1620 staat de helft op Jan en de andere helft op Pieters naam)
5. 9½ Hond op de Laeck, die ze gebruiken van de voornoemde huiszittenen
6. 7 Hond eigenwaar, gekomen van Alphert Gerijtsz. (niet meer in 1620)
7. 11½ Hond eigenwaar, gekomen van Harman Jansz. (vanaf 1620 op naam van Jan alleen)
8. 3 Morgen, die zij gebruiken van de Vrouwe van Baardwijk
9. 4 Morgen van "Monceaulx Lant", die zij gebruiken van de voornoemde huiszittenen (vanaf 1620)
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146b, Morgenboeken Warmond 1612 (folio 49v), 1616 (blz. 67 en 68), 1620 (blz. 122 en 123) en 1624 (folio's 52v en 52), en inv.nr. 8147a, Morgenboek Warmond 1628 (folio's 44v en 45))

In de morgenboeken van Warmond van 1620, 1624 en 1628 staan op naam van Pieter Geritsz. alleen (zonder zijn broer Jan):
1. 2½ Morgen eigenwaar, eertijds gekomen van Floris Pietersz.
2. 7 Hond, die hij gebruikt van de huiszittenen te Leiden
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146b, Morgenboeken Warmond 1620 (blz. 123) en 1624 (folio 53), en inv.nr. 8147a, Morgenboek Warmond 1628 (folio 45)), zoon van Gerrit Huijgen en Maritgen Pietersdr.
   3.  Jan Jan Sijmonsz. Geboren circa 1586. Zijn voogden waren op 06-05-1609 zijn ooms Willem Sijmonsz. en Willeboort Sijmonsz. Overleden na 07-01-1642. Ook wel: Jan Jansz.

Hij woonde op 29-06-1626 te Warmond.

In 1623 wordt Jan Jan Sijmonsz. te Sassenheim aangeslagen voor de 200ste penning van Rijnland. Hij moet f 5 betalen, wat duidt op een vermogen van circa f 1.000. (bron: Kohier van de 200e Penning van de dorpen van Rijnland 1623, bewerking door P.W.C. van Kessel)

Op 29-06-1626 bekent Jan Jan Sijmonsz. te Warmond van Pieter Geritsz. Schouten en Jan Jacobsz. Gorter als procuratie hebbende van Cornelis Jacobsz. Slingelant (procuratie gepasseerd op 25-01-1626 (in de akte staat abusievelijk 1625) voor notaris Adriaen Paedts te Leiden) een partij land te Warmond gekocht te hebben, zijnde een leen gehouden van Sijbrant Jansz. van Alckemade, groot volgens de handvesten van de Hofstede van Oud-Alkemade 7 hond en volgens de morgenboeken van het ambacht Warmond 6½ hond. Belendingen: zuidwest: Jan Adriaensz., noordwest: Pons Lenaertsz. in de Kaag met bruikwaar, noordoost: de Abdij van der Lee (Ter Leede of Leeuwenhorst), en zuidoost: Pieter Dircxz. Molenaer en Cornelis Dircxz. Bruijn. Koopsom: f 692, te betalen in 3 gelijke jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste reeds op 01-05-1626 verschenen is. Jan Pietersz. Slobbetgen te Oegstgeest, mede-comparerende voor schout en schepenen van Warmond, stelt zich borg voor de koper (die zijn zwager is). Bron: ORA Warmond, inv.nr. 1194, register N, folio 120v)

Op 29-06-1626 (datum van de transportakte) koopt Jan Jan Sijmonsz. van de kinderen en erfgenamen van Jacob Cornelisz. en Neeltgen Adriaensdr., in hun leven gewoond hebbend te Warmond: het deel van de erfgenamen in een huis, barg en schuur te Warmond, staande op grond van de Heer van Warmond. Belendingen: noordwest: het Buurpad, zuidwest: Frans Jansz., en voorts rondom: de Heer van Warmond, waarvan de bruikwaar de verkochte partij toebehoort. De "erfgenamen", die het huis etc. hebben verkocht, zijn:
1. Jacob van Wassenaer en Duvenvoirde, Heer van Warmond, als het recht bij confiscatie verkregen hebbende van Jan Jacobsz. alias Schout Jan
2. Maritgen Jacobsdr. ongehuwde persoon
3. Cornelis Jacobsz. Slingelant
4. Adriaen Jacobsz. Bor (namens hem en Cornelis Jacobsz. Slingelant treden hun oom Pieter Geritsz. en neef Jan Jacobsz. Gorter op, met procuratie gepasseerd voor notaris Adriaen Paets te Leiden d.d. 29-06-1626)
5. Gijsbert Jacobsz., 19 jaar
6. Grietgen Jacobsdr., 14 jaar
7. Cornelis Burgersz. x Jorisgen Jacobsdr., wonende te Kethel. Cornelis heeft op 30-01-1626 ter secretarie van Delft een akte van repudiatie laten passeren, waarin zijn vrouw afstand doet van de boedel van haar ouders in verband met een dotatie of huwelijkse gift die zij heeft gehad
Op 10-09-1626 is in het schepenregister van Warmond aan deze akte toegevoegd dat in de koop ook was begrepen een akker teelland te Warmond met daaraan gelegen een steeg, dienende tot een overgang of kerkpad voor de geburen van het Lageland. Van deze akker was abusievelijk in de transportakte geen melding gemaakt. De toevoeging in het origineel zou ondertekend zijn door "Jan Jacobsz." en Pieter Geritsz. (laatstgenoemde met een merk)
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1194, register N, folio 121v)

In het repertorium van de Hofstad van Oud-Alkemade is op 24-11-1627 aangetekend dat Jan Jansz. Klinkenberg, 42 jaar oud, na overdracht door Cornelis Jacobsz. Slingelant (die het van zijn vader Jacob Cornelisz. Slingelant had geërfd, volgens aantekening van 17-12-1626) een leen te Warmond van de voornoemde hofstad, zijnde 7 hond land aan het Norremeer in het ambacht Warmond (zie ook de eervorige alinea). Belendingen (in 1627): noordwest en noordoost: het Kloosterland van der Leede, zuidwest: Jan Arentsz., en zuidoost: Pieter Dircksz. Molenaer. Op 25-11-1629 gaat het leen over op Cornelis Simonsz., 62 jaar oud (zie opmerkingen bij Cornelis Sijmonsz. Buijtendijck). (bron: "Repertorium op de lenen van de hofstad (Oud-)Alkemade te Warmond", door C. Hoek en A.M. Verbeek in Ons Voorgeslacht 1977, blz. 237-304)

Op naam van Jan Jan Sijmonsz. staan in het morgenboek van Warmond van 1628 de volgende eigen- en bruikwaren (die in 1624 nog op naam stonden van Jacob Cornelisz. (Slingelant), vader van Jans zwager Cornelis Jacobsz. Slingelant):
1. 7½ Morgen (een hofstede), die hij in plaats van Jacob Cornelisz. (Slingelant) gebruikt van de Heer van Warmond
2. 2 Hond (teelland) bij de Broeksteeg, die hij gebruikt van de voornoemde Heer van Warmond
3. 6½ Hond eigenwaar bij Jeroen Dirc Henricxz.
4. 8 Hond, die hij gebruikt van Arent Verhooch
5. 4 Hond teelland, die hij gebruikt van de Heer van Warmond
6. 1 Hond eigen teelland in plaats van Cornelis Jonge Dircken
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147a, Morgenboek Warmond 1628 (folio 8v))

Op naam van Jan Jan Sijmonsz. staan in de morgenboeken van Warmond van 1636 t/m 1652 de volgende eigen- en bruikwaren:
1. 7½ Morgen, die hij in plaats van Jacob Cornelisz. gebruikt van de Heer van Warmond
2. 2 Hond bij de Broeksteeg, die hij gebruikt van de voornoemde Heer van Warmond
3. 16 Hond, die hij gebruikt van Arent Verhooch, doch waarvan 6 hond 69 roeden is getrokken in de bedijking van Hemmeer, zodat resteert 9 hond 31 roeden
4. 4 Hond teelland, die hij gebruikt van de Heer van Warmond
5. 1 Hond eigenwaar in plaats van Cornelis Jonge Dircken
6. 2 Morgen 6 roeden, die hij in plaats van Jacob Thijsz. gebruikt van de Abdij ter Leede
De bovengenoemde eigen- en bruikwaren staan in 1656 en 1660 grotendeels op naam van Isbrant Sijmonsz.
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147, Morgenboeken Warmond 1636 (blz. 18 en 19), 1640 (folio 7-7v), 1644 (blz. 22), 1648 (blz. 15 en 16), 1652 (blz. 28 en 29), 1656 (blz. 10 en 11) en 1660 (blz. 12)).
   4.  Weijntgen Jansdr. Geboren circa 1588. Haar voogden waren op 06-05-1609 haar ooms Willem Sijmonsz. en Willeboort Sijmonsz. Overleden na 07-01-1642.
Gehuwd. Getrouwd vóór 09-06-1624. Partner is Cornelis Jacobsz. SLINGELANT, geboren voor 1602. Overleden tussen 04-07-1626 en 09-04-1638. Ook wel: (Van) Slingerlant.

Hij woonde op 11-03-1624 en 25-01-1626 te Warmond.

Hij was analfabeet.

Op 02-02-1624 bekent Pieter Maertsz. Rousch te Warmond van Cornelis Jacobsz. Slingelant, mede wonende te Warmond, 2 koeien, een merrie en een ijsslede gekocht te hebben, en hem daarvoor f 294 schuldig te zijn. Pieter belooft de verkoper op 15-01-1625 te betalen (volgens de aantekening in de marge van de akte in het schepenregister van Warmond blijkt op 08-08-1627 dat de schuld is betaald). Pieter verbindt aan zijn schuld:
1. Een stuk land van één morgen, gelegen in het Oosteinde van Warmond. Belendingen: noordwest: de Herenweg, noordoost en zuidoost: Jan Claesz. Backer, zuidwest: de Abdij van der Lee (Leeuwenhorst), en noordwest: de weduwe en erfgenamen van Adriaen van Griecken
2. 10 Hond teelland in het Oosteinde van Warmond, waarvan 4 hond toebehoort aan de Abdij van der Lee (Leeuwenhorst). Belendingen van het geheel: noordwest: de voornoemde abdij, noordoost: Jan Claesz. Backer, zuidoost: de Herenweg, en zuidwest: Wouter Dircxz.
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1193, register M, folio 135)

Op 11-03-1624 (datum van de transportakte) koopt hij van Gerit Harmansz. Rijsevoort 50 roeden land te Warmond voor f 100 (op kusting). (N.B. Staat later (vanaf 1636) in de morgenboeken van Warmond op naam van Gerrit Harmansz. Jonge Bont (denkelijke dezelfde als Rijsevoort). (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1193, register M, folio 138)

Op 09-06-1624 transporteert Cornelis Jacobsz. Slingelant aan Jan Jansz. Oude Jan, die op dat moment vermist is (doch later weer te voorschijn zal komen):

1. Zeker huis, barg, schuur met "notinge en potinge" in het Oosteinde van Warmond, staande op 6 morgen 1 hond land van de Abdij van Rijnsburg, waarvan de koper de bruikwaar zal volgen.
2. De "actie en gerechtigheid" die de verkoper of de boedel van diens overleden schoonmoeder Alit Willemsdr. zou mogen hebben in anderhalf hond geestland te Warmond, vanouds belend door: noordoost en zuidoost: het provenland van "Sinte Catarijnen outaer" te Warmond, zuidwest: de abt van Egmond, en noordwest: de Bredenweg, en in anderhalf hond land, mede gelegen te Warmond, dat eertijds is gekomen van de prelaat van Egmond

De verkoper maakt een voorbehoud ten aanzien van de levering, voor het geval de koper niet meer gevonden zal worden. Verder is bepaald dat indien de koper niet met de "Heren Edelen van Holland", die de zaken van de Abdij van Rijnsburg beheren, tot overeenstemmimg kan komen over de "wederinhuring" van de voornoemde bruikwaar (van 6 morgen 1 hond land), hij (de verkoper?) gehouden zal zijn op vermaning van de Heren Edelen van Holland alles wat op het land is gebouwd weer af te breken. De verkoper verklaart ten slotte dat hij de kooppenningen reeds heeft ontvangen.

Het transport vindt plaats in aanwezigheid en met goedkeuring van de overige erfgenamen van voornoemde Alit Willemsdr., te weten: Jan Jansz., Dirck Meesz. Clinckenberch x Geertgen Jansdr., Pieter Geritsz. als vader en voogd van Maritgen Pietersdr., weeskind van wijlen Maritgen Jansdr., en Jan Pietersz. Slobbetgen x Grietgen Jansdr., allen (schoon)kinderen en kleinkind van Alit Willemsdr. De koopsom wordt in de akte niet genoemd, wel de voor de 40ste penning getaxeerde waarde van het huis en verder "getimmerte": deze bedraagt f 1.200 (over de beterschap van de bruikwaar is immers geen 40ste penning verschuldigd).

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1194, register N, folio 22)

Op 04-07-1626 machtigt hij in een akte van procuratie voor notaris Adriaen Claesz. Paedts te Leiden Jan Jacobsz. Gorter (zijn oom) te Warmond om namens hem voor schout en schepenen van Warmond te verschijnen en daar speciaal te verbinden zijn huis en erf te Warmond (noordwest: de Herenweg, noordoost: de Lijnbaan, zuid: Willem Jan Mourijnsz., en west: Sijmon Huijbertsz. Backer) tot bevrijding van de borgtocht die zijn vader Jacob Cornelisz. van Slingelant destijds ten behoeve van Jannetgen Cornelisdochter, weduwe van Arijs Jacobsz., wier voogd is Claes Jacobsz. van Berckel te Leiden, heeft "geïnterponeerd" ter somme van f 300 kapitaals tegen de penning 20 plus intrest vanaf 21-06-1624. (bron: ONA Leiden, inv.nr. 186, akte 220), zoon van Jacob (Jaep) Cornelisz. SLINGELANT, bouwman te Warmond, en Neeltgen Adriaensdr. Ze woonden op 09-06-1624 te Warmond.

Wellicht is Jan Cornelisz. Slingelant, op wiens naam in het morgenboek van Warmond van 1660 een stuk land van 52 roeden staat, een zoon uit dit huwelijk. (bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147, Morgenboek Warmond 1660 (blz. 10)).
   5.  Grietgen Jansdr. Overleden na 07-01-1642. Ze woonde op 05-06-1640 en 07-01-1642 te Oegstgeest.
Gehuwd (1) voor 1610. Getrouwd vóór 06-05-1609. Echtgenoot is Mees Sijmonsz. Overleden tussen 06-05-1609 en Gehuwd (2). Getrouwd tussen 06-05-1609 en 09-06-1624. Partner is Jan Pietersz. SLOBBE (Slobbetgen). Overleden tussen 09-06-1624 en 09-04-1638. Ook wel: Slobben. Ze woonden op 29-06-1626 te Oegstgeest.

III.3    Cornelis Sijmonsz. BUIJTENDIJCK, ambachtsbewaarder van Warmond (1617), geboren circa 1567, overleden circa 1639. Overleden tussen 14-05-1638 en 05-06-1640.

Zijn erfgenamen zijn in 1646 (vermeld onder Warmond):
1. Sijmon Cornelisz. Buijtendijck
2. Jan Cornelisz. Buijtendijck
3. Leendert Cornelisz. Buijtendijck
4. Aechgie Cornelis Buijtendijck (sic; bedoeld wordt Aechgie Cornelis Suijderhout!)
5. Frans Jansz. nomine uxoris
6. Claes (sic, moet "Cornelis" zijn) Arentsz. van Rode nomine uxoris
(bron: Rinsepenningen Rijnland, bewerking door P.W.C. van Kessel, met verwijzing naar Kohier 200ste penning van Rijnland (1646), RA Leiden, SA II, inv.nr. 4539, folio 120)

Het nageslacht van zijn drie zoons was in 1687 per staak voor 1/10 erfgenaam van Aechie Cornelis Suijderhout. De overige erfgenamen waren:
Staak 1, voor 1/6:
1. Jan Pietersz. Sterrevelt te Alphen aan den Rijn
2. Annetie Pieters Sterrevelt te Alphen aan den Rijn
3. Dirck Cornelisz. van Vliet, molenaar aan de Zijlpoort te Leiden
4. Leendert Jacobsz. van Weenen

Staak 2, ook voor 1/6:
1. Thijs Luijten te Hazerswoude
2. Erckie Pieters te Hazerswoude
3. Pieter Abrahamsz. Keurant in de Crommenelleboogsteeg te Leiden
4. Johannes Marcelisz. van den Heuvel in de Boomgaardsteeg (Bogaertsteeg) te Leiden
5. Hendrick Schinckel (denkelijk transcriptiefout; moet waarschijnlijk "Schouten" zijn) in de Nieuwsteeg te Leiden

Staak 3, ook voor 1/6:
1. Gerrit van Thol op de Vliet te Leiden
2. Aelbert Cornelisz. van der Meer op 't Amsterdamse Veer op de Melkmarkt te Rotterdam
3. Jan Cornelisz. van der Meer in de Lombardstraat (Lombertstraat) in "'t Varcken sonder Leer" te Rotterdam

Staak 4, voor 1/10:
1. Jan Jansz. van Leeuwen
2. Cornelis Jansz. van Leeuwen
3. Claes Engelsz. van Leeuwen
4. Frans Sijmonsz. van Leeuwen
5. Jannetie Sijmons van Leeuwen

Staak 5, voor 1/10:
1. Jan Pietersz. Kraan
2. Pieter Groenendijck
3. Jan Jansz. Groenendijck te Oegstgeest
4. Catharina, Hendrik (mogelijk fout in transcriptie en wordt "Catharina Hendriks" bedoeld), Maertie en Pieter Hendricks, alle vier te Leiderdorp

(bron: Rinsepenningen Rijnland, bewerking door P.W.C. van Kessel, blz. 266 (Rijnsburg 1687), met verwijzing naar Kohier 400ste penning van Rijnland, RA Leiden, SA II, inv.nr. 4582)

. Als ambachtsbewaarder van Warmond (naast Willem Crijnsz.) tekende hij het morgenboek van 1616 op 22-01-1617 met "Cornelijs Sijmonsz.".

In 1623 wordt Cornelis Sijmonsz. in het Oosteinde van Warmond aangeslagen voor de 200ste penning van Rijnland. Hij moet f 80 betalen, wat duidt op een vermogen van tegen de f 16.000. (bron: Kohier van de 200e Penning van de dorpen van Rijnland 1623, bewerking door P.W.C. van Kessel)

Op 20-04-1596 (datum van de transportakte) verkoopt Cornelis Sijmonsz., buurman te Warmond, aan Meester Pieter van der Hooch: 3½ hond teelland te Warmond. Belendingen: noordoost: Dammas Claesz. met bruikwaar, zuidwest: Gherrit Cornelisz., en verder strekkende van de Herenweg tot aan de Roijwal. Ter vrijwaring van het verkochte stelt Willem Sijmonsz., broer van de verkoper, zich borg. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1190, protocol F, folio 135v)

Op 27-12-1602 (de transportakte is gedateerd 08-08-1603) koopt Cornelis Sijmonsz. te Warmond van de erfgenamen van Neeltgen Tijssendr., vrouw van Pieter Pietersz. Lammetgen (te weten: 1. Aeffgen Pietersdr., weduwe van Cornelis Jansz. en haar onmondige kinderen haar nagelaten door haar overleden man, 2. Pieter Tijsz. als oom en voogd van Pieter Pietersz., 3. Jan Cornelisz. x Cunera Pietersdr., en 4. Cornelis Pietersz.): een stuk land te Warmond van 2 morgen 466 roeden, doch te verongelden voor 3 morgen, waarvan 1 morgen leen is, gehouden van het Huis van Alkemade. Belendingen: zuidoost: de Norremeersloot, zuid: Grietgen Dircxdr. en Jan Sijmonsz., noordwest: Jacob Cornelisz., en noordoost: Zeger Adriaensz. en Foijt Dircxz. Koopsom f 1.430, te betalen in 4 gelijke jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste verschijnt op 01-05-1603. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1191, protocol H, folio 115v)

Op 13-12-1603 verkreeg Cornelis Sijmondsz. te Warmond na overdracht door Engel Cornelisz. Dul (Crul?) (of diens voogden want Engel was pas 8 jaar oud) een leen van de Hofstad van (Oud)-Alkemade te Warmond, zijnde een morgen land aan het aan het Norremeer in het ambacht Warmond, deel uitmakende van een grotere partij van 2 morgen 466 roeden. Belendingen (in 1598): oost: de Norremeersloot, zuid: Grietjen Adriaensdochter, west: Jan Sijmondsz. (wellicht ook een Buijtendijck!), en noord: Fuijck Dircxsz. Op 05-03-1611 droeg hij het leen over aan Jacob Cornelisz. in de Kaag. (bron: "Repertorium op de lenen van de hofstad (Oud-)Alkemade te Warmond", door C. Hoek en A.M. Verbeek in Ons Voorgeslacht 1977, blz. 237-304)

Op 10-04-1608 (datum van de transportakte) verkoopt Cornelis Sijmonsz. te Warmond aan Cornelis Dircxz. Backer (in het morgenboeken van Warmond van 1624 en later wordt hij "Bruijn" genoemd) en Jacob Cornelisz. (blijkt uit de morgenboeken van 1636 en later "Croon" als toenaam te hebben), beiden wonende in de Kaag: een stuk land te Warmond, groot 2 morgen 466 roeden, doch te verongelden voor 3 morgen, waarin begrepen een morgen leen, gehouden van het Huis van (Oud)-Alkemade. Belendingen: zuidoost: de Norremeerssloot, zuidwest: Grietgen Dircxdr. en Jan Adriaensz., noordwest: Jacob Cornelisz., en noord: Henrick Jansz. Cop en Foijt Dircxz. Koopsom: f 1.500, reeds betaald. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1192, protocol J, folio 73)

Op 25-09-1624 (datum van de transportakte) verkoopt Cornelis Sijmonsz. te Warmond aan zijn zwager Cornelis Cornelisz., eveneens inwoner van Warmond, een partij land te Warmond, te verongelden voor 14½ hond, gekomen uit de boedel van wijlen Sijmon Jansz., vader van de verkoper. Belendingen: west: de Zijl, noord: het Zweiland, oost: de Zijp, en zuid: Jan Janszoon. De laatste waarbrief dateert van 11-09-1588. Koopsom: f 1.425. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1194, protocol N, folio 44)

Op 14-11-1629, hij was toen 62 jaar, verkreeg hij na overdracht door Jan Jansz. Klinkenberg een leen van de Hofstad van (Oud)-Alkemade te Warmond, zijnde 7 hond (6½ hond volgens de hierna genoemde aantekening in het schepenregister van Warmond) land aan het Norremeer in het ambacht Warmond. Belendingen (in 1627): noordwest en noordoost: het Kloosterland van der Leede, zuidwest: Jan Arentsz., en zuidoost: Pieter Dircksz. Molenaer. In het schepenregister van Warmond is op 25-11-1629 aangetekend dat de koopsom f 750 bedraagt, waarvan de helft direct moet worden betaald en de rest een jaar later en dat de helft van de 40ste penning reeds is ontvangen. (bron: "Repertorium op de lenen van de hofstad (Oud-)Alkemade te Warmond", door C. Hoek en A.M. Verbeek in Ons Voorgeslacht 1977, blz. 237-304, en ORA Warmond, inv.nr. 1194, protocol O, folio 70v)

Volgens de morgenboeken van Warmond van 1596 en 1600 bezit Cornelis Sijmonsz. de volgende eigen- en bruikwaren te Warmond:
1. Zijn hofstede, groot 2 morgen 1 hond
2. 3½ Hond teelland vóór Grietgen Schouten (alleen in 1596)
3. 3½ Hond teelland vóór het hof (in 1600: vóór zijn dam (kan ook op 2. slaan))
4. 5 Hond teelland, die hij gebruikt van de Heer van Warmond
5. 3 Morgen 38 roeden eigenwaar aan Warmonderdam (in 1600: 3 morgen)
6. 5 Hond op de hoek van het Zweiland (in 1600: gedeeltelijk eigendom van de kerk van Warmond, maar bij Cornelis in gebruik)
7. 10½ Hond op de hoek van het Molengat (in 1600: eigendom van Cornelis en anderen)
8. 2 Morgen 2½ hond op de Zijl
9. 14 Hond, die hij gebruikt van Floris Pietersz. (in 1600: eigendom van de Abdij van der Lee)
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146a, Morgenboeken Warmond 1596 (blz. 13) en 1600 (blz. 11))

In de morgenboeken van Warmond van 1604 en 1608 staan op naam van Cornelis Sijmonsz. de volgende eigen- en bruikwaren:
1. Zijn hofstede, groot 2 morgen 1 hond
2. 3½ Hond eigen teelland vóór zijn dam
3. 5 Hond, die hij gebruikt van de Heer van Warmond
4. 3 Morgen eigenwaar aan Warmonderdam
5. 5 Hond op de hoek van het Zweiland, waarvan hij de eigendom deelt met de kerk van Warmond, doch die hij in het geheel gebruikt
6. 10½ Hond op het Molengat, die hij samen met anderen in eigendom heeft, doch in het geheel gebruikt
7. 2 Morgen 2½ hond eigenwaar op de Zijl
8. 14 Hond, die hij gebruikt van de Abdij van Leeuwenhorst
9. 3 Morgen eigenwaar, gekomen van Pieter Pietersz. Lammetgen (van wie Cornelis nog een partij van 3 morgen heeft verkregen, die daarvóór van de kinderen van Dammas Jonge Japen gekomen waren; gebruiker is Cornelis Jansz., zwager van Pieter Pietersz. Lammetgen)
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146a, Morgenboeken Warmond 1604 (blz. 11) en 1608 (blz. 27 t/m 29, 132 en 134))

In de morgenboeken van Warmond van 1612 t/m 1628 staan op naam van Cornelis Sijmonsz. de volgende eigen- en bruikwaren:
1. Zijn hofstede, groot 2 morgen 1 hond
2. 3½ Hond eigen teelland vóór zijn dam
3. 5 Hond, die hij gebruikt van de Heer van Warmond
4. 3 Morgen eigenwaar aan Warmonderdam
5. 5 Hond op de hoek van het Zweiland, waarvan hij de eigendom deelt met de kerk van Warmond, doch die hij in het geheel gebruikt
6. 10½ Hond op het Molengat, die hij samen met anderen in eigendom heeft, doch die hij in het geheel gebruikt
7. 2 Morgen 2½ hond eigenwaar op de Zijl
8. 14 Hond, die hij gebruikt van de Abdij ter Lee (Leeuwenhorst)
9. 3 Morgen eigenwaar, gekocht van Pieter Pietersz. Lammetgen (niet meer in 1624)
10. 4 Morgen eigenwaar, gekocht van de weduwe van Jan Sijmonsz.
11. 14½ Hond eigenwaar op de Zijl (vanaf 1620)
12. 5 Hond vóór het hof, die hij gebruikt van de kerk van Warmond (vanaf 1620)
13. 2½ Hond, die hij heeft gekocht van Floris Maertsz. en is gekomen van diens broer Jacob Maertsz. (vanaf 1620)
14. 8½ Hond eigenwaar op Warckerleede (Arckerleede)
In het morgenboek van 1624 wordt Cornelis Sijmonsz. te Warmond tevens genoemd als gebruiker van 1½ morgen op Norremeer, zijnde de helft van 3 morgen, waarvan Cornelis Dircxz. Bruijn in de Kaag de eigenaar is. Overigens heeft Cornelis Sijmonsz. dit land destijds zelf verkocht aan Bruijn (zie bovengenoemde transportakte van 10-04-1608).
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146b, Morgenboeken Warmond 1612 (folio 8-8v), 1616 (blz. 11), 1620 (blz. 17 en 18) en 1624 (blz. 7-7v), en inv.nr. 8147a, Morgenboek Warmond 1628 (folio 7-7v))

In de morgenboeken van Warmond van 1636, 1640 en 1644 staan op naam van Cornelis Sijmonsz. de volgende eigen- en bruikwaren (met tussen haakjes de namen van de kinderen op wier naam de partijen in het morgenboek van 1648 zijn overgezet):
1. Zijn eigen hofstede, eerst 13 hond groot, maar verminderd met 83 roeden, die zijn getrokken in Hemmeer, tot 12 hond 17 roeden (in 1648: Leendert Cornelis Sijmonsz.)
2. 3½ Hond eigen teelland over de weg, naast de laan van de Heer van Warmond (in 1648: Jan Cornelisz. en het weeskind van Annetgen Cornelisdr.)
3. 5 Hond, die hij gebruikt van de Heer van Warmond (in 1648: Lenaert Cornelisz.)
4. 3 Morgen eigenwaar aan Warmonderdam (in 1648: Jan Cornelisz. en het weeskind van Annetgen Cornelisdr.)
5. 5 Hond op de hoek van het Zweiland, waarvan hij de eigendom deelt met de kerk van Warmond, doch die hij in het geheel gebruikt (in 1648: Leendert Cornelis Sijmonsz.)
6. 10½ Hond op het Molengat, die hij samen met anderen in eigendom heeft, doch die hij in het geheel gebruikt; het klooster van Heemstede komt een derde van deze partij toe (in 1648: Neeltgen Cornelis Sijmonsdr. of dier kinderen)
7. 14 Hond, die hij gebruikt van de Abdij van Leeuwenhorst, doch is verminderd met 340 roeden, getrokken in Hemmeer, tot 10 hond 60 roeden (in 1648: Leenaert Cornelis Sijmonsz.)
8. 4 Morgen eigenwaar, gekocht van de weduwe van Jan Sijmonsz. (in 1648: Frans Jansz.)
9. 5 Hond vóór het hof, die hij gebruikt van de kerk van Warmond (in 1648: Leenaert Cornelisz.)
10. 2½ Hond die hij heeft gekocht van Floris Maertsz. en is gekomen van diens broer Jacob Maertsz. (in 1648: Jan Cornelisz. en het weeskind van Annetgen Cornelisdr.)
11. 8½ Hond eigenwaar op Warckerleede (Arckerleede) (in 1648: Leenaert Cornelisz.)
12. 6½ Hond leen, die hij heeft gekocht van Jan Jan Sijmonsz. (in 1648: Sijmon Cornelisz.)
De bovenstaande partijen staan in het morgenboek van 1652 alle op naam van de kinderen op wier naam ze in het morgenboek van 1648 waren overgezet.
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147, Morgenboeken Warmond 1636 (blz. 15, 16 en 17), 1640 (folio 6v), 1644 (blz. 18, 19 en 20), 1648 (blz. 13 en 14) en 1652 (blz. 23 t/m 26)), zoon van Sijmon Jansz. (BUIJTENDIJCK) (zie II.1) en Margareta (Griete) Jansdr.
Gehuwd voor 1596 met Aeltgen Florisdr. van HEEMSTEDE. Overleden tussen 07-01-1642 en 26-02-1646.

Op 18-11-1641 maakt Aeltgen Florisdr., weduwe van Cornelis Sijmonsz., ziek te bed liggende in haar huis te Warmond, voor schout en schepenen van Warmond, een codicil waarin ze f 500 prelegateert aan haar dochter Maertgen Cornelis, vanwege trouwe diensten die laatstgenoemde haar moeder gedurende haar ziekte bewezen heeft. De f 500 dienen na Aeltgens dood door de overige erfgenamen uit de gereedste goederen des boedels vooruit aan Maritgen te worden uitgekeerd. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1196, protocol T, folio 2v). Ze woonde op 18-11-1641 te Warmond. Dochter van Floris Pietersz. van HEEMSTEDE. In het Hoofdgeld van Warmond van 1623 (bewerking door F.J.A.M. van der Helm) worden zij genoemd met 6 kinderen: Sijmon, Neeltgen, Oude Jan, Maritgen, Jonge Jan en Lenaert.

Op 26-02-1646 passeert de akte van boedelscheiding voor schout en schepenen van Warmond. Erfgenamen zijn hun zes nog levende kinderen en hun kleindochter Aechgen Cornelisdr., dochter van wijlen Annetgen Cornelisdr. Zij is ongehuwd doch meerderjarig en wordt geassisteerd door haar vader Cornelis Thijsz. en haar oom Sijmon Cornelisz. van Buijtendijck als haar gekozen voogden. De verdeling der onroerende goederen is als volgt:

Sijmon Cornelisz. van Buijtendijck krijgt:
1. Omtrent 7 hond hooiland, zijnde een leen van het Huis van Alkemade, gelegen te Warmond. Belendingen: zuidoost: de weeskinderen van Grietgen Thijssendr., zuidwest: Jan Jansz. Jonge Jan, en noordwest en noordoost: de Abdij van Leeuwenhorst

Jan Cornelisz. van Buijtendijck en Aechgen Cornelisdr. krijgen ieder de helft van:
1. Omtrent 3 morgen weiland aan de Warmonderdam te Warmond. Zuidoost: de Roijwal, zuidwest: Jan van Lijn, noordwest: Cornelis Jacobsz. Rousch, en noordoost: de Warmonderdam. Met een waterbanwerk omtrent de Kwaak (kwakelbrug), die ze om het jaar moeten maken
2. 250 Roeden teelland omtrent het Huis van Warmond. Zuidoost: de Herenweg, zuidwest en noordoost: de kerk van Warmond, en noordwest: de Roijwal
3. Omtrent 3 hond teelland, gelegen als voren. Zuidoost: de Herenweg, zuidwest: Claes Jacobsz., noordwest: de Roijwal, en noordoost: de kerk van Warmond

Lenaert Cornelisz. van Buijtendijck krijgt:
1. De woning, bestaand uit huis, berg, schuur, bepoting en beplanting, en met werf, boomgaard en teellanden daaraan behorende, samen groot omtrent 11 hond, gelegen te Warmond. Zuidoost: de Ringsloot van het Hemmeer, zuidwest: de Heer van Warmond, noordwest: de Herenweg, en noordoost: Jan van Lijn. Belast met 20 stuivers per jaar opstal aan de kerk van Warmond, een duit tijns aan het Huis van Oud-Teylingen en een waterbanwerk, ter schouwe van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland
2. Omtrent 80 roeden land, gemeen met de kerk van Warmond, groot in het geheel 348 roeden, gelegen op het Zweiland. Zuidoost: het Zweiland, zuidwest: de Laeck, noordwest: Nanning Jansz., en noordoost: Sacharias Cornelis
3. Een stuk hooiland op de Warckerleede (te Warmond), te verongelden voor 1 morgen 250 roeden. Zuidoost en zuidwest: Frans Jansz., noordwest: de Warckerleede, en noordoost; het Norremeer

Frans Jansz. Ouden Jan krijgt namens zijn vrouw Jannetgen Cornelisdr.:
1. Omtrent 4 morgen weiland op het Norremeer te Warmond. Zuidoost: de Heer van Alkemade, zuidwest: Pieter Niclaesz. en de weduwe van Cornelis van Dorp, noordwest: de Warckerleede, en noordoost: het Norremeer (dit weiland had Cornelis Sijmonsz. op 09-04-1608 (transportakte d.d. 06-05-1609 in ORA Warmond, inv.nr. 1192, register J, folio 144) gekocht van de weduwe en kinderen van zijn halfbroer Jan Sijmonsz.)

Neeltgen Cornelisdr., weduwe van Pieter Cornelisz. Craen, krijgt:
1. Omtrent 9 hond hooiland te Sassenheim. zuidoost: Cors Jansz., zuidwest: de kinderen van Hillegont Thonisz. (sic), en noordwest en noordoost: Pieter Jansz. Pronc
2. Tweederde in een hoek hooiland op het Molengat te Warmond, waarvan "het klooster" (van Leeuwenhorst?) het resterende derde bezit, in het geheel te verongelden voor 1 morgen 450 roeden. Zuidoost: de Laeck, zuidwest: 't Molengat, noordwest: Jan Thonisz. en de Ringsloot, en noordoost: noordoost: het Gasthuis te Leiden

De ongehuwde Maritgen Cornelisdr. krijgt een legaat van f 500 en daarboven f 2.825

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1197, folio 25).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijmon Cornelisz. (zie IV.11).
   2.  Maritgen (Maertgen) Cornelis, geboren voor 1617. Ze was op 07-01-1642 reeds meerderjarig. Overleden na 12-03-1676. Ze was op 12-03-1676 nog ongehuwd en kinderloos (en zo oud dat ze waarschijnlijk geen kinderen meer kon krijgen).
   3.  Oude Jan Cornelisson van BUIJTENDIJCK (zie IV.14).
   4.  Leendert (Lenaert) Cornelisz. (zie IV.16).
   5.  Annetgen Cornelis. Overleden vóór 27-03-1629.

Op 20-04-1639 passeert voor de weeskamer van 's-Gravenhage de akte van bewijs van moederlijke erfenis (opgenomen in register Z, folio 37) ten behoeve van haar dochter Aechgen Cornelisdr. (dan 9 jaar oud), op grond van een akkoord d.d. 27-03-1629 gesloten (door de vader) met de naaste vrienden van moederszijde van het kind. Cornelis Tijssoon, de vader, belooft zijn dochter behoorlijk op te voeden tot haar 22ste verjaardag of huwelijk en haar dan voor haar moederlijke erfenis uit te keren een bedrag van f 1.200 plus diverse roerende goederen (o.a. een bank, een koker met twee zilveren messen en een tas met een zilveren ketting en een knoop). Hij verbindt aan zijn verplichtingen 2 morgen land te Warmond, deel uitmakende van een hofstede en 2/5 van het oude huis van die hofstede. Belendingen van het geheel zijn: zuidwest: het Sint Catharina Gasthuis te Leiden, noordwest: Cornelis Sijmonsz., noordoost: Jan Jansz. Linde en het klooster Ter Leede, en zuidoost: de Rijnsloot (sic, "Ringsloot" zal bedoeld zijn) van Hemmeer.

Op 22-08-1630 toont "vader" Cornelis Mathijsz., inmiddels wonende te Warmond, bovengenoemde akte aan schout en schepenen van Warmond. Het eerder genoemde onderpand wordt dan omschreven als 2/5 van een woning en erf te Warmond, met het land ervoor en erachter, samen groot omtrent 5 morgen, strekkende van de Ringsloot van de Hemmeerpolder tot de Herenweg en verder tot aan de Vlietwal, met zuidoost: het Sint Catharina Gasthuis te Leiden, en noordoost: Wouter Dircxz. van Vianen en Jan Jansz. van Naerdenburch.

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1195, register P, folio 2v)

. Ook wel: Van Warmondt (zo was ze in Den Haag bekend). Gehuwd voor 1620 met Cornelis Mathijsz. van SUIJDERHOUT, ambachtsbewaarder van Warmond (1640) en gezworene van Warmond (1661), overleden circa 1673. Overleden tussen 12-12-1672 en 30-04-1674. Het patroniem verschijnt ook als "Tijssen" en "Thijsz.". De achternaam ook als "Suijderhout" (zonder "van") en "Van Zuijenhoudt".

Hij woonde in ieder geval vanaf 15-06-1624 te Bezuidenhout (in het Haagambacht) en zal tussen 20-04-1629 en 22-08-1630 verhuisd zijn naar Warmond. Op 13-11-1635, 26-10-1638, 04-10-1641, 07-01-1642 en 04-06-1668 woonde hij te Warmond.

Hij verkreeg op 22-04-1624 (hij woonde toen te Oegstgeest) door de dood van zijn vader Thijs Cornelisz. een leen in de Broekdijkerpolder te Oegstgeest, afhangende van het Huis van Wassenaar, zijnde 11 hond land (belendingen in 1559: west: het St. Catharina Gasthuis te Leiden, noord: de zusters Van Apcoude te Leiden, oost: een ander leen van het Huis van Wassenaar, en zuid: de Slachtsoot). Na zijn dood komt het leen op 30-04-1674 op naam van zijn dochter Aeghie Cornelisdochter te Warmond te staan. (bron: "De Leenkamers van de Heren van Wassenaar", door C. Hoek in Ons Voorgeslacht, 1978, blz. 561-563)

Op 19-03-1663 (datum van de transportakte) koopt Cornelis Mathijsz. van Suijderhout, inwonende buurman van Warmond, van Jan de Bois, "servetwerker" op de Oude Wetering, een huis en erf te Warmond. Belendingen: zuidwest: de Buursloot, noordwest: Henrick Gerritsz., noordoost: Cornelis Cornelisz. Crael, en zuidoost: Maerten Jansz. De laatste waarbrief dateert van 04-06-1649. Koopsom: f 600 gereed. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1199, folio 214)

Op 04-06-1668 (datum van de transportakte) koopt Cornelis Mathijsz. van Suijderhout, inwonende buurman van Warmond, van Hendrick Gerritsz. den Haen, schepen van Warmond, een huis en erf op "Arij Zegers.s sloot" onder Warmond. Belendingen: zuidoost: de koper zelf, zuidwest: Willem Barthoutsz. van Leeuwen, noordwest: Cornelis Bouwensz., en noordoost: Dirck Cornelisz. Zeeman. Koopsom: f 400 gereed. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1200, folio 129)

Op 03-03-1670 (datum van de transportakte) koopt Cornelis Mathijsz. Suijerhout, inwonende buurman van Warmond, van armmeesters (Theunis Jansz. Lutsenburch en Hendrick Jansz. Stienvoorden) van Warmond een partij land te Warmond van 1 roede breed en 29½ roede lang. Belendingen: noordwest: de Herenweg, noordoost: de koper, zuidoost: de grond van de werf gekomen van het huis van Thomas Dircxz. Lijndraeijer, en zuidwest: de kinderen van Maertgen Maertens, daarachter Jacob de Poorter en daarachter Dirck Florisz. van Leeuwen. f 59 gereed. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1200, folio 171)

In de morgenboeken van Warmond van 1636 t/m 1652 staan op naam van Cornelis Tijsz. en zijn zwager Pieter Dircxz. Molenaer de volgende eigenwaren, die in 1628 nog op naam van Cornelis' vader stonden:
1. Hun hofstede, aanvankelijk 4 morgen 125 roeden groot, doch verminderd tot 3 morgen 592 roeden doordat 133 roeden in Hemmeer zijn getrokken
2. De helft van de berg, groot 4 hond
3. 225 Roeden eigen teelland, gekomen van Mr. Cornelis van Alphen
4. 1 Morgen 175 roeden, verminderd met 501 roeden (getrokken in Hemmeer) tot 274 roeden, ook gekomen van Mr. Cornelis van Alphen
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147, Morgenboeken Warmond 1636 (blz 9), 1640 (folio 4-4v), 1644 (blz. 10), 1648 (blz. 8) en 1652 (blz. 13 en 14))

In de morgenboeken van Warmond van 1644 t/m 1652 staan op naam van alleen Cornelis Mathijsz. de volgende eigen- en bruikwaren, die in 1640 nog op naam van zijn oom Cornelis Cornelisz. stonden:
1. De hofstede, die hij gekocht heeft van Cornelis Cornelisz., groot 3 hond
2. 4 Morgen eigenwaar op Zwanburg
3. 7½ Hond eigenwaar over de Geest
4. 2½ Hond bij het Sint Anthonishuisje, die hij in plaats van Cornelis Sachariasz. gebruikt van de kerk van Warmond
5. 2 Hond teelland, gekocht van Jacob Cornelisz.
6. 6½ Hond, gekocht van Mathijs Jacobsz. van Heemskerck
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147, Morgenboeken Warmond 1644 (blz. 53 en 54), 1648 (blz. 38 en 39) en 1652 (blz. 68 en 69))

In de morgenboeken van Warmond van 1656 en 1660 staan op naam van Cornelis Thijsz. de volgende eigen- en bruikwaren:
1. Zijn hofstede, groot 3 hond
2. 4 Morgen 1 hond eigenwaar
3. 1 Morgen 150 roeden eigenwaar
4. 250 Roeden, die hij gebruikt van de kerk van Warmond
5. 250 Roeden eigen teelland
6. 1 Morgen 50 roeden, gekomen van Mathijs Jacobsz.
7. De Petkamp, groot 1 morgen
8. Floren Morgen, groot 5 hond
9. 3 Hond, gekomen van Cornelis Sijmonsz.
10. 274 Roeden in Hemmeer
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147, Morgenboeken Warmond 1656 (blz. 26) en 1660 (blz. 28))

In het morgenboek van Warmond van 1672 staan op naam van Cornelis Mathijsz. Suijderhout de volgende eigen- en bruikwaren:
1. Het bouwhuis
2. Het erf, groot 139 roeden
3. 1 Morgen 152 roeden eigenwaar
4. 279 Roeden (idem)
5. 1 Morgen 505 roeden (idem)
6. 495 Roeden (idem)
7. 448 Roeden (idem)
8. 2 Morgen 275 roeden (idem)
9. 570 Roeden (idem)
10. 1 Morgen 46 roeden (idem)
11. 139 Roeden (idem)
12. 462 Roeden, gemeen met de kerk van Warmond
13. 29½ Roeden eigenwaar, zijnde de lijnbaan van de armen, gekomen van Tomas Dircxsz. Lijndraeijer
14. 2 Morgen 272 roeden van de pastorie van Warmond
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8148, Morgenboek Warmond 1672 (blz. 27))

In het morgenboek van Warmond van 1672 staan op naam van Cornelis Mathijsz. Suijderhout twee huizen en erven van respectievelijk 8 en 13 roeden.
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8148a, Morgenboek Warmond 1672, blz. 53), zoon van Mathijs (Thijs) Cornelisz. van WARMONT en Agatha (Aechte, Aechgen) Willemsdr.
   6.  Jannetgen (Jannitgen) Cornelis, overleden na 1646. Overleden vóór 12-03-1676.
Gehuwd voor 1623 met Frans Jansz. OUDE JAN, overleden na 1646. Overleden vóór 26-10-1682. Hij woonde al op 03-12-1620 te Warmond.

In 1623 wordt Frans Jansz. Oudejan in het Oosteinde van Warmond aangeslagen voor de 200ste penning van Rijnland. Hij moet f 5 betalen, wat duidt op een vermogen van rond de f 1.000. (bron: Kohier van de 200e Penning van de dorpen van Rijnland 1623, bewerking door P.W.C. van Kessel)

De collaterale erfgenamen van Dirck Dircxz., in zijn leven wonende te Warmond en weduwnaar van Maritgen Jansz. (met wie hij één kind had, dat echter na zijn moeder overleed), verkopen op 03-12-1620 (datum van de transportakte) aan Frans Jansz. Oude Jan te Warmond: een woning, bestaande uit huis, barg, schuur, etc., groot een halve morgen, gelegen te Warmond. Voor de belendingen wordt verwezen naar de laatste waarbrief van 29-05-1617. De koopsom is f 1.300 gereed, conform de taxatie gedaan door schout en schepenen van Warmond ten behoeve van de 30ste penning (successierechten). (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1193, register M, folio's 22 en 23)

Op naam van Frans Jansz. staan in de morgenboeken van Warmond van 1620, 1624 en 1628 de volgende eigen-en bruikwaren, waarvan de eerste 5 in 1616 nog op naam van Jan Lambrechtsz. (Lambertsz.) Cop stonden:
1. De hofstede, groot 3 hond, die hij gekocht heeft van de erfgenamen van Jan Lambertsz. Cop
2. 3 Hond vóór Grietgen Schouten, deels eigenwaar en deels bruikwaar van de kerk van Warmond (niet meer in 1624)
3. 13½ Hond, die hij gebruikt van de Heer van Warmond
4. Ook van de Heer van Warmond: de "Hoofdenscamp", groot 3 morgen
5. Van dezelfde: de grote boomgaard, groot 2 morgen
6. 3 Morgen 2½ hond op de Zijl, die hij heeft geërfd van zijn moeder en destijds is gekomen van de Heer van Monceaulx
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146b, Morgenboeken Warmond 1620 (blz. 21 en 22) en 1624 (folio 9), en inv.nr. 8147a, Morgenboek Warmond 1628 (folio's 8v en 9))

Op naam van Frans Jansz. Oude Jan staan in de morgenboeken van Warmond van 1636 t/m 1652 de volgende eigen- en bruikwaren:
1. De hofstede, groot 3 hond, die hij gekocht heeft van de erfgenamen van Jan Lambertsz. Cop
2. 13½ Hond, die hij gebruikt van de Heer van Warmond
3. Ook van de Heer van Warmond: de "Hoofdenscamp", groot 3 morgen
4. Van dezelfde: de grote boomgaard, groot 2 morgen
5. 3 Morgen 2½ hond op de Zijl, die hij heeft geërfd van zijn moeder en destijds is gekomen van de Heer van Monceaulx
6. 375 Roeden, gekomen uit de boedel van Oude Cornelis Jansz. Craen, die hij gebruikt van de kerk van Warmond
7. 2 morgen 250 roeden genaamd Oosthorn, gekomen van Adriaen Willemsz. van Griecken, die hij gebruikt van de Heer van Warmond (vanaf 1640)
In 1648 en 1652 staat ook 4 morgen op zijn naam, gekomen van zijn schoonvader Cornelis Sijmonsz. Mogelijk wordt hij ook bedoeld met de "Frans Jansz.", op wiens naam in 1648 t/m 1660 een erf staat van 13 roeden met daarop een huis, gekomen van de weduwe van Gerrit Cornelisz. Schenaert.
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147, Morgenboeken Warmond 1636 (blz. 20) en 1640 (folio 7v), 1644 (blz. 23 en 24), 1648 (blz. 14, 16, 17 en 46) 1652 (blz. 25, 29, 30, 84 en 85), 1656 (blz. 33) en 1660 (blz. 34))

Op naam van Frans Jansz. Oude Jan staan in de morgenboeken van Warmond van 1656 t/m 1660 de volgende eigen- en bruikwaren:
1. Zijn hofstede, groot 3 hond
2. 4 Morgen, gekomen van de weduwe van Jan Sijmonsz.
3. 3 Morgen 250 roeden op de Zijl
4. 375 Roeden, die hij gebruikt van de kerk van Warmond
5. 2 Morgen 550 roeden op Norremeer, die hij gebruikt van de abdij
6. 2 Morgen 1 hond van Cornelis van Dorp
7. 2 Morgen 150 roeden teelland, die hij gebruikt van de Heer van Warmond
8. 2 morgen 250 roeden genaamd "den Hoorn", die hij ook gebruikt van de Heer van Warmond
9. 2 Morgen 450 roeden, ook van de Heer van Warmond
10. 3 Morgen, ook van de Heer van Warmond
11. 1 Morgen 463 roeden, ook van de Heer van Warmond
12. 1 Morgen 250 roeden, die hij gebruikt van de kerk
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147, Morgenboeken Warmond 1656 (blz. 11 en 12) en 1660 (blz. 12 en 13)), zoon van Oude Jan Jansz. en Cunera (Cuneertgen) Franssendr. In het Hoofdgeld van Warmond van 1623 (bewerking door F.J.A.M. van der Helm) worden "Frans Jansz." en "Jannetgen Cornelisdr." genoemd met hun kind Jan.
   7.  Neeltgen (Neeltge) Cornelis, overleden circa 1648. Overleden tussen 22-05-1646 en 07-04-1649.

Haar tweede echtgenoot Cornelis Arentsz. de Roo en Arijs Jansz. van Kalisbuijrt en Sijmon Cornelisz. Buijtendijck als voogden van haar vier nagelaten kinderen uit haar eerste huwelijk met Pieter Cornelisz. Craen (Crijntgen (21 jaar), Annetgen (18), Jan (15) en Marijtgen(12)) verdelen op 07-04-1649 voor schout en schepenen van Warmond de gemene boedel.

Cornelis Arentsz. de Roo krijgt voor zijn helft:
1. Een halve morgen teelland op de Geest te Warmond. Belendingen: noordoost: Jacob Jacobsz. Roussch, zuidoost: de Herenweg, zuidwest: de kerk van Warmond, en noordwest: de Rooiwal
2. Omtrent 750 roeden weiland in de Zwanburgerpolder te Warmond. Zuidwest: Zwanburg, noordwest en noordoost: Pieter Tonisz., en zuidoost: de Heer van Warmond
3. Tweederde van omtrent een morgen hooiland, waarvan het resterende derde toebehoort aan het klooster van Heemstede, ook te Warmond. Noordwest: Jan Tonisz., noordoost: de heer Gillis van Heussen, zuidoost: de Spriet, en zuidwest: 't Molengat
4. Minus f 300, die hij vanwege "beterschap" van zijn aandeel aan de gemene boedel moet betalen

De kinderen krijgen:
1. Een woning, bestaande uit huis, bergen en schuur, met het land eraan gelegen, groot 5 hond, gelegen te Warmond. Belendingen: noordoost: Jan Claesz. Backer, zuidoost: de Leede, zuidwest: Dirck Roussch en de erven Huijch Henrixsz, en noordwest: de Buurstraat
2. De koeien, het paard, de paardenwagen, een schouw met twee schuiten, de helft van een ploeg en eg en alle inboedel tot de bouwnering behorende, waarvoor zij hun voornoemde stiefvader een bedrag van f 1.140 moeten betalen

Crijntgen en Annetgen Pietersdochters Craen krijgen uit de gemene boedel vooruit, vanwege door hen gedane diensten, een bedrag van f 200.

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1197, register V, folio 127v)

. Op naam van Neeltgen Cornelis Sijmonsdr. of haar kinderen staat in de morgenboeken van Warmond van 1648 en 1652 10½ hond land op het Molengat, deels eigen- en deels bruikwaar, gekomen uit de nalatenschap van haar vader Cornelis Sijmonsz. (bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147, Morgenboeken Warmond 1648 (blz. 14) en 1652 (blz. 25)).
Gehuwd (1) circa 1623. Zeer grove benadering. Volgens het hoofdgeld van Warmond van 1623 (bewerking door F.J.A.M. van der Helm) waren Pieter noch Neeltgen toen getrouwd. Echtgenoot is Pieter Cornelisz. CRAEN, Heilig Geestmeester van Warmond (1629-1630), schepen van Warmond (1632-1634), ambachtsbewaarder van Warmond (1636-1637) en buurman te Warmond (1642), overleden circa 1644. Overleden tussen 12-05-1642 en 26-02-1646.

Zijn weduwe Neeltgen Cornelisdr., geassisteerd door haar drie broers Sijmon, Jan en Lenaert Cornelissoonen, en de voogden van zijn vier kinderen (Trijntgen (moet waarschijnlijk "Crijntgen" zijn) (18 jaar), Annetgen (16), Jan (12) en Maritgen Pieters (10)) laten op 22-05-1646 voor schout en schepenen van Warmond een akte van vaderlijk bewijs passeren ten behoeve van de kinderen, waarin bepaald wordt dat Neeltgen als moeder de gehele boedel mag behouden, haar kinderen tot hun 20ste jaar of huwelijk behoorlijk moet opvoeden, en hun dan f 3.600 (f 900 per kind) moet uitkeren. Als zekerheid verbindt ze hieraan haar woning (huis, bergen, schuur en erf), groot 5 hond, gelegen te Warmond (noordoost: Jan Claesz. Backer, zuidoost: de Leede, zuidwest: Huijch Hendricxsz. en Dirck Rousch, en noordwest: de Herenstraat). (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1197, register V, folio 27v). Spelling van de naam conform zijn eigen handtekening (bij voorbeeld het morgenboek van Warmond van 1636, dat hij op 13-08-1636 ondertekende als ambachtsbewaarder).

Op 12-05-1642 (datum van de transportakte) verkoopt Cornelis Jacobsz. van Heemskerck, bode te Warmond, aan Pieter Cornelisz. Craen, buurman te Warmond, een halve morgen teelland op de Warmondergeest te Warmond. Zuidoost: de Herenweg, zuidwest: de kerk van Warmond, noordwest: de Roijwal, en noordoost: Jonkvrouw Pinsen. Belast met een oortje tijns aan het Huis van Oud-Teylingen, nu Lokhorst. Koopsom: f 600, direct betaald. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1196, register T, folio 46v)

In de morgenboeken van Warmond van 1636 staan op naam van Pieter Cornelisz. Craen de volgende eigen- en bruikwaren:
1. 17 Roeden eigenwaar, die hij heeft gekocht van Pieter Cornelis Segersz.
2. 375 Roeden teelland, gekomen uit de boedel van Oude Cornelis Jansz. Craen, die hij gebruikt van de kerk van Warmond
3. 14 Hond achter het Huis te Lokhorst, die hij gebruikt van de kerk van Warmond
4. 17 Hond genaamd "Hooch-Aecken", die hij gebruikt van Gillis van Heussen
5. 5 Morgen, die hij gebruikt van Jacob de Jonge
Verder is in het morgenboek van 1640 bij zijn vader Jonge Cornelis Jansz. Craen genoteerd dat diens hofstede van 5 hond en 7½ hond op Zwanburgersloot "nu" van Pieter zijn, en laatstgenoemde tevens 16 hond op Zwanburgersloot gebruikt van zijn (vermoedelijke) zus Trijntgen Cornelisdr., ook gekomen van Jonge Cornelis Jansz. Craen.
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147, Morgenboeken Warmond 1636 (blz. 31) en 1640 (folio 11v))

In de morgenboeken van Warmond van 1644 t/m 1652 staan op naam van Pieter Cornelisz. Craen de volgende eigen- en bruikwaren:
1. 17 Roeden eigenwaar, die hij heeft gekocht van Pieter Cornelis Segersz.
2. 375 Roeden teelland, gekomen uit de boedel van Oude Cornelis Jansz. Craen, die hij gebruikt van de kerk van Warmond
3. 14 Hond achter het Huis te Lokhorst, die hij gebruikt van de kerk van Warmond
4. 17 Hond genaamd "Hooch-Aecken", die hij gebruikt van Gillis van Heussen
5. 5 Morgen, die hij gebruikt van Jacob de Jonge
6. 3 Hond eigen teelland, gekomen van Cornelis Jacobsz. Bode
7. In plaats van (Jonge) Cornelis Jansz. Craen: de hofstede, groot 5 hond, waar hij op woont
8. 16 Hond op Zwanburgersloot, die hij gebruikt van Trijntgen Cornelisdr. (die het in eigendom heeft in plaats van voornoemde (Jonge) Cornelis Jansz. Craen)
9. 7½ Hond eigenwaar op Zwanburgersloot
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147, Morgenboeken Warmond 1644 (blz. 38 en 39), 1648 (blz. 27 en 28) en 1652 (blz. 47 t/m 49)), zoon van Jonge Cornelis Jansz. CRAEN, schepen van Warmond (1596-1618) en Heilige Geestmeester van Warmond (1628), en Crijntgen (Krijntgen) Cornelisdr. Voogden van de 4 kinderen uit dit huwelijk waren op 22-05-1646: Jan Jansz. Butterman en Aris Jansz., ooms van de kinderen, en op 07-04-1649: Arijs Jansz. van Kalisbuijrt (ongetwijfeld identiek aan de voornoemde Aris Jansz.) en Sijmon Cornelisz. Buijtendijck, eveneens beiden ooms.
Gehuwd (2) 1646. Getrouwd na 26-02-1646. Echtgenoot is Cornelis Arentsz. de ROO, buurman te Warmond (1650). Overleden na 02-05-1650. Ook wel: De Roij, Rode en Roo.

Cornelis Arentsz. de Roij, buurman te Warmond, verkoopt op 02-05-1650 (datum van de transportakte) aan Jacob Jansz. Cluft, wonende in het Oosteinde van Warmond, een halve morgen teelland op de Geest te Warmond. Belendingen: noordoost: Jacob Jacobsz. Roussch, zuidoost: de Herenweg, zuidwest: de kerk van Warmond, en noordwest: de Rooiwal. Koopsom: f 625, waarvan de helft te betalen in mei 1650 en de rest in mei 1651. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1197, register W, folio's 24 en 24v).
   8.  Jonge Jan (BUIJTENDIJCK), overleden na 1623. Overleden vóór 07-01-1642.

IV.11    Sijmon Cornelisz. BUIJTENDIJCK, landbouwer te Warmond, geboren circa 1596, overleden circa 1661. Overleden tussen 21-04-1659 en 22-10-1662. Ook wel: Van Buijtendijck.

Hij woonde op 26-09-1625 en 11-03-1642 te Warmond en op 08-02-1649 en 27-07-1652 in het Oosteinde van Warmond.

Op 26-09-1625 (datum van de transportakte) koopt Sijmon Cornelisz. te Warmond van Pieter Maertsz. Rousch, wonende in het Oosteinde van Warmond, één morgen land te Warmond. Belendingen: noordoost en zuidoost: Jan Claesz. Backer, zuidwest: de Abdij van der Lee (Ter Leede of Leeuwenhorst), en noordwest: Barthout Willemsz. En van Pieters zoon Jan Pietersz., wonende in het Oosteinde van Warmond, koopt Sijmon Cornelisz. 10 hond teelland te Warmond, waarvan 4 hond bruikwaar is van de Abdij van der Lee (Ter Leede of Leeuwenhorst). Belendingen van het geheel: noordwest: de Abdij van der Lee (Leeuwenhorst), noordoost: Jan Claesz. Backer, zuidoost: de Herenweg, en zuidwest: Wouter Dircxz. (van Vianen). Laatstgenoemde partij heeft Jan Pietersz. destijds gekocht van zijn voornoemde vader. Koopsom van de twee partijen samen: f 2.675, waarvan de helft direct te betalen en de rest over een jaar. In de koop zou ook een "Warmonder koeschou" begrepen zijn. Met de 4 hond bruikwaar is deze door schout en schepenen van Warmond getaxeerd op f 225, die voor de bepaling van de 40ste penning afgetrokken worden van de contante waarde van de koopsom, aangezien de koeschouw en de bruikwaar vrijgesteld zijn van deze belasting. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1194, register N, folio's 71v, 79 en 79v)

Op 12-05-1631 (datum van de transportakte) verkopen de kinderen van Cornelis Jacobsz. Costerneel en Ermpgen Jacobsdr. (Cornelis Dircxz. Deken x Maritgen Cornelisdr., en Mathijs Jacobsz. van Heemskerck (oom van vaderszijde) en Gijsbert Jacobsz. van der Codden (behuwd oom van moederszijde) als voogden van de onmondige Trijtgen Cornelisdr., Jacob Cornelisz. alias Jaep Vaer, Swaentgen Cornelisdr., Adriaentgen Cornelisdr. en Jorisgen Cornelisdr., onder andere:
1. Aan Sijmon Cornelisz., buurman te Warmond: 11 hond land in de Simonspolder te Warmond. Zuidwest: Huijch Henricxsz., noordwest: de Heer van Hazerswoude, noordoost: Jonge Cornelis Jansz. Craen, en zuidoost: het weeskind van Willem Pietersz. Koopsom: f 2.812, te betalen in drie gelijke jaalijkse termijnen, waarvan de eerste verschijnt in mei 1631
2. Aan Jan Jacobsz. Cluft, ook buurman te Warmond: 2 hond bezaaid teelland te Warmond, naast de kerk. Noordoost: de Heer van Warmond met zekere steeg, eertijds toebehoord hebbend aan het Convent van de Elfduizend Maagden te Warmond, zuidoost: de Lijtweg, zuidwest: de Schouheul en daarover de Heer van Warmond, en noordwest: het Kerkpad en daarover de kinderen van Hillegondt Maertensdr. en Maritgen Maertensdr., weduwe van Mr. Pieter Dircxz. van Leeuwen, in zijn leven schoolmeester te Warmond. Koopsom: f 510, te betalen in drie gelijke jaalijkse termijnen, waarvan de eerste verschijnt in mei 1631
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1195, register P, folio 24 en verder)

Op 17-01-1641, hij was toen 45 jaar, verkreeg hij door het overlijden van zijn vader Cornelis Sijmondsz. een leen van de Hofstad van (Oud)-Alkemade te Warmond, zijnde 7 hond land aan het Norremeer in het ambacht Warmond. Belendingen (in 1627): noordwest en noordoost: het Kloosterland van der Leede, zuidwest: Jan Arentsz., en zuidoost: Pietersz. Dircksz. Molenaer. (bron: "Repertorium op de lenen van de hofstad (Oud-)Alkemade te Warmond", door C. Hoek en A.M. Verbeek in Ons Voorgeslacht 1977, blz. 237-304)

Jan Pietersz. (van) Naerdenburch, Lenaert Pietersz. (van) Naerdenburch en Tonis Cornelisz. als man van Maertgen Pietersdr. (van) Naerdenburch, allen kinderen van Annetgen Jans en wonende te Sassenheim, verkopen op 08-02-1649 (datum van de transportakte) aan Sijmon Cornelisz. van Buijtendijck in het Oosteinde van Warmond een partij land van 2 morgen 274 roeden te Warmond (noordoost: de erven Paulus de Jong, zuidoost: de Ringsloot, zuidwest: Jan Jansz. van Naerdenburch, en noordwest: de koper), denkelijk gekomen uit de nalatenschap van Jan Jansz. Oude Jan, vader van Annetgen, die (de vader) in zijn leven in het Oosteinde van Warmond woonde. Koopsom: f 4.000, te betalen in 3 gelijke jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste vervalt op 01-05-1649. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1197, register V, folio's 117 en 117v)

Op 27-07-1652 (datum van de transportakte) verkoopt hij aan Dirck Jacobsz. Rousch, net als Sijmon buurman te Warmond, ongeveer elf hond land in de Simontjespolder te Warmond. Belendingen: zuidoost: Magdaleentgen Pietersdr., zuidwest: de weduwe van Huijch Hendricxz., noordwest: de Heer van Hazerswoude, en noordoost: Jacob Rousch. Koopsom: f 2.800, te betalen in drie gelijke jaarlijkse termijnen, te beginnen op 01-05-1652, plus een verering of wijnkoop van f 22:17:8. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1197, register W, folio 93)

In de morgenboeken van Warmond van 1628 t/m 1652 wordt Sijmon Cornelisz. in het Oosteinde genoemd met de volgende eigen- en bruikwaren:
1. 11 Hond, die hij nomine uxoris in eigendom gebruikt in de hofstede van zijn schoonmoeder, de weduwe van Oude Jan Jansz.
2. 4 Morgen 5½ Hond genaamd "de Does", die hij gebruikt van Pieter Verhooch (vanaf 1636: Cornelis Verhooch)
3. Zijn kroft, groot 9½ hond, deels eigen- en deels bruikwaar
4. 1 Morgen eigenwaar, gekomen van Pieter Maertsz. Rousch
5. 11 Hond eigenwaar, gekomen van de kinderen van Cornelis Jacobsz. Costerneel c.s. (vanaf 1636)
Verder staat in de morgenboeken van 1648 en 1652 een leen van 6½ hond, geërfd van zijn vader Cornelis Sijmonsz. en daarvóór gekomen van Jan Jan Sijmonsz. op zijn naam.
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147, Morgenboeken Warmond 1628 (folio 3-3v), 1636 (blz. 5-6), 1640 (folio 3), 1644 (blz. 6 en 7), 1648 (blz. 5 en 13) en 1652 (blz. 8, 9 en 26))

In de morgenboeken van Warmond van 1656 en 1660 staan op naam van Sijmon Cornelis Sijmonsz. in het Oosteinde de volgende eigen- en bruikwaren:
1. Zijn hofstede, groot 1 morgen 5 hond
2. De kroft, groot 1 morgen 350 roeden
3. 1 Morgen eigenwaar, gekomen van Pieter Maertsz.
4. 2 Morgen 274 roeden eigenwaar
5. Een leen van 1 morgen 1 hond
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147, Morgenboeken Warmond 1656 (blz. 2 en 3) en 1660 (blz. 3)), zoon van Cornelis Sijmonsz. BUIJTENDIJCK (zie III.3) en Aeltgen Florisdr. van HEEMSTEDE.
Gehuwd. Getrouwd vóór 04-06-1627. Partner is Maritgen Jansdr. Overleden na 27-02-1628. Dochter van Oude Jan Jansz. en Cunera (Cuneertgen) Franssendr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Simonsz. (zie V.1).
   2.  ? Hypothetisch!
Gehuwd met Claes Cornelise BRIJOLE, bouwman te Sassenheim (1674) en ambachtsbewaarder van Sassenheim (1674). Overleden na 16-04-1677. Ook wel: Briole, Brioele, Brijolé, Brehole en Van Briolen. Zelf schreef hij "Claes Cornelise Brijole".

Hij woonde op 24-05-1673 te Sassenheim.

In het "Kohier van het Familiegeld van de Dorpen van Rijnland 1674" (bewerking door "Cursisten Oud Schrift") wordt hij genoemd als bouwman te Sassenheim. Tevens is hij ambachtsbewaarder van Sassenheim. Hij wordt aangeslagen voor 2 stuivers.

Waarschijnlijk is hij identiek aan de Claes Cornelisz. te Sassenheim, die in de morgenboeken van Warmond van 1656 en 1660 genoemd wordt direct na Sijmon Cornelis Sijmonsz. (Buijtendijck) met "de Does", groot 2 morgen 4 hond. (bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147, Morgenboeken Warmond 1656 (blz. 3) en 1660 (blz. 3))

In de morgenboeken van Warmond van 1672 en 1676 staat op naam van Claes Cornelisz. van Briolen te Sassenheim een stuk land van 2 morgen 454 roeden dat hij gebruikt van het Elisabethgasthuis te Leiden.
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8148a, Morgenboeken Warmond 1672 (blz. 121) en 1676 (blz. 46)), zoon van Cornelis BRIJOLE en N.N. Claes moet met een meisje Buijtendijck zijn getrouwd geweest, want zijn dochter Neeltgen was op 21-05-1682 één van de erfgenamen van moederszijde van Aechgen Cornelis Suijderhoudt, maar het is mij nog onduidelijk met welk meisje Buijtendijck...

V.1    Jan Simonsz. BUIJTENDIJCK, bouwman te Warmond, geboren circa 1631, overleden te Warmond. Overleden vóór 09-10-1669. Let op: Het is niet zeker of Maritgen Jansdr. zijn moeder is.

Hij wordt vermeld in het kohier van de 200ste penning van de dorpen van Rijnland van begin 1667 (RA Leiden, Stadsarchief II, inv.nr. 4549) als inwoner van Warmond. Hij wordt tweemaal aangeslagen voor f 25; als erfgenaam van zijn vader Sijmon Cornelisz. en als man van Jaeptge Jacobs. (bron: André van Noort, e-mail met bijlage d.d. 04-07-2005)

Op 22-10-1662, hij was toen 31 jaar, verkreeg hij door het overlijden van zijn vader Sijmon Cornelisz. een leen van de Hofstad van (Oud)-Alkemade te Warmond, zijnde 7 hond land aan het Norremeer in het ambacht Warmond. Belendingen (in 1669): noord(oost): het Kloosterland van der Leede, noordwest: de uitwatering van de molen, zuidwest: Jan Jansz. op de Tuijne, en zuidoost: Jan Pietersz. Sterrevelt. (bron: "Repertorium op de lenen van de hofstad (Oud-)Alkemade te Warmond", door C. Hoek en A.M. Verbeek in Ons Voorgeslacht 1977, blz. 237-304)

In het morgenboek van Warmond van 1676 is sprake van een partij van 1 morgen 129 roeden van Jan Simonsz. Buijtendijck, die gebruikt wordt door Claes Theuisz. (Theusz.) in "den Thuijn".
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8148a, Morgenboek Warmond 1676 (blz. 42)), zoon van Sijmon Cornelisz. BUIJTENDIJCK (zie IV.11) en Maritgen Jansdr.
Gehuwd voor 1665 met Jaapge Jacobs van WEENEN, overleden voor 1684 te Warmond. De akte van boedelscheiding zou, volgens de index, te vinden moeten zijn op folio 161 en verder van het schepenprotocol van Warmond nr. 1202. Helaas zijn de folio's 161 t/m 163 verwijderd. De akte ervóór dateert van januari 1684.

In het morgenboek van Warmond van 1672 staan op naam van de weduwe van Jan Sijmonsz. Buijtendijck de volgende eigen- en bruikwaren:
1. Haar bouwhuis (boerderij)
2. Het erf, groot 2 hond
3. 4 Morgen 40 roeden eigenwaar
4. Een partij van 1 morgen 317 roeden, waarvan 4 hond eigendom is van de Abdij van Leeuwenhorst
5. 584 Roeden eigenwaar
6. 1 Morgen 129 roeden
7. 2 Morgen 442 roeden eigenwaar
8. 1 Morgen 437 roeden, gekomen van Maerten Leendertsz.
9. 2 Morgen 230 roeden
10. 2 Morgen 268 roeden van de kerk van Warmond
In het morgenboek van 1676 staan alle bovengenoemde partijen, behalve de 1 morgen 129 roeden genoemd onder 6., op naam van Jan Pietersz. Groenendijck als getrouwd hebbende de weduwe van Jan Simonsz. Buijtendijck.
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8148, Morgenboeken Warmond 1672 (blz. 6) en 1676 (blz. 4 en 5)), dochter van Jacob Leendertsz. van WEENEN. Ze woonden in 1665 op het Oosteinde van Warmond.

Voogden van hun kinderen Simon en Jan zijn op 22-05-1682: Jan Pietersz. Craen (testamentaire voogd) en Jan van Leeuwen (gesurrogeerde voogd in plaats van Maerten Leendertsz. Buijtendijck), en op 26-10-1682: Leendert Jacobsz. van Weenen en Jan Pietersz. Groenendijck.

Op 06-05-1692 verdelen hun twee zonen Simon en Jan (Jan wordt vanwege zijn minderjarigheid vertegenwoordigd door zijn voogd Leendert Jacobsz. van Weenen) de door hen nagelaten boedel voor schout en schepenen van Warmond.

Simon Jansz. Buijtendijck krijgt:
1. Een partij geestland te Warmond, groot 2 hond, nr. 41 op kaart B van het ambacht. Belendingen: noordoost, zuidoost en zuidwest: Arij Pietersz. van den Bosch nomine uxoris, en noordwest: de "Lijdtwegh"
2. Nog een partij geestland te Warmond, groot 1 morgen, nr. 21 op kaart B van het ambacht. Noordoost: de Abdij van Rijnsburg, noordwest: de Abdij van Leeuwenhorst, zuidoost: de Lijdtweg, en zuidwest: de nazaten van Jan Jansz. de Leede(?)
3. Een partij weiland, groot 1 morgen 147 roeden, gelegen in het ambacht Voorhout. Zuid- en noordwest: de trekvaart tussen Leiden en Haarlem
4. Twee morgen 450 roeden weiland, vanouds genaamd "de Does", gelegen in de Geelhornsepolder (ken ik niet) te Warmond. Zuidwest: de Zwetsloot, oost en noordoost: Jonkheer Floris van Alckemade, en noordwest: de weduwe van de heer Lommert(?) Zon(?)
5. Eén morgen hooiland in de Warmerdampolder te Warmond. Zuidwest: de Abdij van Leeuwenhorst, zuidoost en noordoost: Jan van Leeuwen nomine uxoris, en noordwest: Cornelis Jansz. Warmerdam cum socio
6. Een partij leenland, groot 1 morgen 1 hond, gelegen in de Kooipolder te Warmond. Zuidoost: Cornelis Florisz. Moerkercke cum socio, zuidwest: Bancras Joosten cum socio, en noordoost en noordwest: de Abdij van Leeuwenhorst

Leendert Jacobsz. van Weenen krijgt als voogd van Jan Jansz. Buijtendijck:
1. Een bouwhuis met schuur, bargen, bepoting en beplanting, staande in het Oosteinde van Warmond, met een boomgaard eraan, staande op 4 morgen 40 roeden land in 3 naast elkaar gelegen partijen, nr. 45 op kaart B van het ambacht. Belendingen: noordoost: Jan Jansz. van Leeuwen, zuidoost: de Ringsloot van het Hemmeer, zuidwest: de nazaten van Maerten Leendertsz. Buijtendijck, en noordwest: Arij van den Bosch nomine uxoris
2. Alle koeien, paarden, schuiten, wagens, en alle bouwgereedschap, huisraad en inboedel

Gemeen blijft de helft van een obligatie van f 200 ten laste van het Gemene Land van Holland en West-Friesland ten comptoire binnen Leiden, waarvan Jan Pietersz. Groenendijck de wederhelft competeert.

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1203, folio 180v).
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon (Sijmen) Jansen, bouwman te Warmond (1693-1695) en schepen van Warmond (1691), geboren na 1657 te Warmond, overleden na 1710. Ook wel: Buijtendijk. Als "oud-schepen" van Warmond tekent hij een transportakte van 08-07-1695 met "Sijmen Jansen Buijtendijck".

Op 09-10-1669 verkreeg hij door het overlijden van zijn vader Jan Sijmondsz. een leen van de Hofstad van (Oud)-Alkemade te Warmond, zijnde 7 hond land aan het Norremeer in het ambacht Warmond. Belendingen: noord(oost): het Kloosterland van der Leede, noordwest: de uitwatering van de molen, zuidwest: Jan Jansz. op de Tuijne, en zuidoost: Jan Pietersz. Sterrevelt. (bron: "Repertorium op de lenen van de hofstad (Oud-)Alkemade te Warmond", door C. Hoek en A.M. Verbeek in Ons Voorgeslacht 1977, blz. 237-304)

Op 06-05-1692 (datum van de transportakte) koopt Simon Jansz. Buijtendijck van Maertge Jacobsdr. van der Voort, weduwe van Jan Pietersz. Kraan (geassisteerd door haar broer Leendert Jacobsz. van der Voort) en Neeltge en Maertge Jans Kraan (geassisteerd door hun oom Jan Jacobsz. van der Kroon) een bouwhuis met erf te Warmond, staande op 1 morgen 84 roeden land, belend door: noordoost: de kinderen van Harmen van der Spriet, zuidoost: de Leede, zuidwest: Jacob Dircksz. Lelivelt, en noordwest: de Buurstraat. De laatste waarbrief is van 13-06-1665 en is een scheidingsakte gepasseerd voor notaris Arent Raven te Leiden. Koopsom: f 200 gereed en f 700 op kusting (f 350 te betalen op 01-05-1693 en de rest op 01-05-1694 plus 4% intrest per jaar; op 01-05-1695 geeft Leendert Jacobsz. van der Voort, mede namens de overige erfgenamen van Maertje Jacobs van der Voort, een kwitantie af waaruit blijkt dat de gehele schuld is betaald). (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1203, folio 182v en 183)

Op 12-05-1697 (datum van de transportakte) verkoopt Sijmon Jansz. Buijtendijck, bouwman te Warmond, voor f 480 gereed geld aan Lourens van Dijckslooth, baljuw en schout van Warmond, een bouwhuis te Warmond met schuur, stallingen, een paardenkarnmolen en boomgaard, staande op 1 morgen 84 roeden land, belend door: noordoost: Jacob Jacobsz. Rous cum socio, zuidoost: de Leede, zuidwest: Jacob Dircksz. Lelivelt, en noordwest: de Buurstraat. De laatste oude waarbrief is van 06-05-1692 (zie vorige alinea). Op 12-05-1697 (datum van de transportakte) verkoopt Lourens van Dijckslooth dezelfde partij aan Huijbert Gerritsz. Verdel. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1204, folio 82 en 125v ev)

Op 02-05-1704 machtigt Sijmon Jansz. Buijtendijk voor schout en schepenen van Warmond Mr. Jan Jacob van Dijkslooth om namens hem te compareren voor stadhouder en leenmannen van het Huis van (Oud)-Alkemade ten einde afstand te doen van een leen van 1 morgen 29 roeden in de Kooipolder (aan het Norremeer) te Warmond, welk leen hij op 01-01-1704 heeft verkocht aan Marijtie Cornelisz. Meerburg. Tevens moet Van Dijkslooth vervolgens namens Sijmon het leen wettelijk aan de koopster transporteren voor schout en schepenen van Warmond. Belendingen van het leen zijn in 1704: noordoost: de Abdij van Leeuwenhorst, noordwest: de uitwatering van de molen, zuidwest: Weijntie Janse van Vliet, en zuidoost: Cornelis Florisz. Moerkerke c.s. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1205, folio 81v en "Repertorium op de lenen van de hofstad (Oud-)Alkemade te Warmond", door C. Hoek en A.M. Verbeek in Ons Voorgeslacht 1977, blz. 237-304)

Op 20-12-1706 bekent Sijmon Jansz. Buijtendijk voor schout en schepenen van Warmond een bedrag van f 400 schuldig te zijn aan Pieter Jansz. Groenendijk ter zake van geleende penningen. Sijmon belooft jaarlijks 3% intrest te zullen betalen, te beginnen op 20-12-1707, en verbindt hieraan:
1. Een huis en erf met land, groot 4 morgen 40 roeden, nr. 45 op de kaart van het ambacht Warmond. Belendingen: zuidwest, noordwest en noordoost: Arij van den Bosch, en zuidoost: de Ringsloot van de Bedijkte Hennemeer (Hemmeer)
2. 2 Morgen 30 roeden land in de Lakerpolder, nr. 3 op de kaart van het ambacht Warmond
3. Zijn erfportie in het testament van Leendert Jansz. van Weenen x Willemtje Jacobs Sterreveldt, gepasseerd voor notaris Jacob Spoor (te Leiden?) op .... 170? (in de schuldbrief staat alleen "170")
In de marge van de akte in het schepenprotocol is aangetekend door de secretaris van Warmond dat de schuldbrief is geroyeerd op grond van een kwitantie van Arij Pieterse Groenendijk d.d. 05-01-1736.
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1205, folio 161).
Gehuwd (1) op 27-04-1692 te Warmond. Schepenhuwelijk. Echtgenote is Maertje Maertens KRUL, geboren te Rijpwetering. Overleden vóór 13-11-1695. Op 05-03-1693, Maertje ligt dan ziek te bed, maken ze hun testament voor secretaris en schepenen van Warmond. Daarin benoemen ze elkaar tot enige erfgenaam en tot voogd over eventuele na te laten minderjarige kinderen. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1203, folio 226).
Gehuwd (2) op 13-11-1695 te Warmond. Schepenhuwelijk. Echtgenote is Maertje (Marijtje) Hendriks van WASSENAER, geboren te Warmond. Overleden vóór 30-11-1704. Ook wel: Wassenaar. Dochter van Hendrik WASSENAAR. Beiden woonden op 13-11-1695 op 09-01-1701 te Warmond (op laatstgenoemde datum in het Oosteinde aldaar).

Op 09-01-1701 maken ze voor secretaris en schepenen van Warmond hun testament op de langstlevende, waarin ze de langstlevende ook benoemen tot absolute voogd over eventuele minderjarige erfgenamen, met uitsluiting van de weeskamer, etc. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1204, folio 229).
Gehuwd (3) op 30-11-1704 te Warmond. Schepenhuwelijk. Echtgenote is Marijtje Gerrits van der WAART. Beiden woonden op 30-11-1704 te Warmond.
   2.  Jan Jansz. Geboren na 1667. Hij was op 06-05-1692 nog minderjarig. Zijn voogd was Leendert Jacobsz. van Weenen. Overleden na 06-05-1692 en waarschijnlijk vóór september 1696. Op 21-03-1689 compareren Simon Jansz. Buijtendijck (gezond) en Jan Jansz. Buijtendijck (ziek) voor secretaris en schepenen van Warmond om tot voogden over hun eventuele na te laten minderjarige erfgenamen te benoemen:
1. Leendert Jacobsz. van Weenen
2. Jan Jansz. Groenendijck
Deze akte is opgenomen in het tweede weesboek van Warmond met de aantekening van september 1696 dat er geen minderjarige erfgenamen (van Jan, neem ik aan) waren.
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1203, folio 4v en inv.nr. 1171 (Weesboek 2), folio 6v)

Op 04-07-1692 (datum van de transportakte) koopt zijn voogd Leendert Jacobsz. van Weenen namens hem van Baert Adriaensz. Ransdorp, koopman te Westzaan ("West-Zaandam") als geïnstitueerde erfgenaam van Adriaen Lambertsz. Kramer, overleden te Westzaan (volgens testamentaire dispositie d.d. 20-02-1691 voor notaris Simon Oosterhorn te Zaandam) een partij hooiland, groot 2 morgen 30 roeden, gelegen in de Lakerpolder te Warmond, nr. 3 op de kaart van het ambacht. Belendingen: noordoost: de nazaten van Jan Jansz. van Leeuwen, zuidoost: de weduwe van de heer griffier Van Alphen, zuidwest: de weduwe en het weeskind van Maerten Jansz. Buijtendijck, en noordwest: de Warckerleede. Koopsom: f 210 gereed. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1203, folio 195).

IV.14    Oude Jan Cornelisson van BUIJTENDIJCK, weesman van Warmond (1662-1665), overleden 1665 te Warmond. Overleden tussen 25-07-1665 en 20-02-1666.

Zijn weduwe en kinderen worden (als "de wedue ende kinderen van Jan Cornelis Sijmonsz. Buijtendijck") vermeld in het kohier van de 200ste penning van de dorpen van Rijnland van begin 1667 (RA Leiden, Stadsarchief II, inv.nr. 4549) onder de aangeslagenen te Warmond. Zij worden aangeslagen voor f 100. (bron: André van Noort, e-mail met bijlage d.d. 04-07-2005)

Zijn weduwe Rijckge Maartens en zijn vier nog levende kinderen (van wie Maarten en Neeltgen nog minderjarig zijn) kopen op 22-10-1676 (datum van de akte van uitkoop voor notaris Rhens van Schoorell te Warmond) zijn schoondochter Willempgen Jacobs van Sterrevelt, weduwe van zijn zoon Jan Jansz. Buijtendijck, en haar zoon (Jan Cornelisz.' kleinzoon) Jan Jansz. Buijtendijck, uit voor hun deel van zijn nalatenschap, die dan steeds onverdeeld is. Willempgen Jacobs van Sterrevelt krijgt de helft van een stuk weiland aan de Warm(ond)erdam te Warmond, waarvan de wederhelft toebehoort aan Aachjen Cornelis Zuijderhoudt, in het geheel groot 3 morgen 36 roeden. Belendingen. noordoost: de Warmerdam (Warmonderdam), zuidoost: de Geest, zuidwest: de weduwe van Dirck Van Campen, en noordwest: Maarten Jansz. Rous. Aan haar alsdan 5-jarige zoon Jan Jansz. Buijtendijck moet Willempgen hiervoor, zodra hij meerderjarig wordt of trouwt, f 200 uitkeren., bovenop de f 1.000 die ze hem verschuldigd is op grond van het testament van haar en wijlen haar man Jan Jansz. Buijtendijck d.d. 25-07-1665 (voor notaris Hendrick Melchiorsz. Brasser te Leiden). Getuigen van deze uitkoop zijn Jan Leendertse Buijtendijck en Leendert Jacobsz. van Weenen, beiden wonende te Warmond. (bron: ONA Warmond, inv.nr. 2, folio 158)

. Ook wel: Jan Cornelisz. Buijtendijck. Ik ben voor de spelling uitgegaan van zijn handtekening onder een notariële akte van 10-11-1663 (notaris Cornelis van Berendrecht te Leiden: ONA Leiden, inv.nr. 850, akte 170), met dien verstande dat hij het adjectief "Oude" toen niet (meer) gebruikte (zijn broer Jonge Jan was al lang overleden).

Hij woonde op 07-01-1642 in Aalsmeer en 10-11-1663 in het Oosteinde van Warmond.

In een transportakte van 17-07-1654 wordt Oude Jan Cornelisz. Buijtendijck genoemd als belender in het Oosteinde van Warmond. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1198, folio 26)

Jan Cornelisz. (van) Buijtendijck, buurman te Warmond, koopt op 04-06-1646 (datum van de transportakte voor schout en schepenen van Warmond; de inschrijving in het leenregister van het Huis van Warmond is van 17-06-1646) van Cors Cornelisz. Craen, voor de ene helft, en de weduwe (Adriaentgen Pietersdr., dan getrouwd met Wilhem Jacobsz. van Leeuwen) van Jan Cornelisz. Craen en de voogden (voornoemde Cors Cornelisz. Craen (oom) en Philips Cornelisz. van Swieten te Rijswijk (behuwd oom)) van diens 4 nagelaten kinderen, samen voor de wederhelft, een "plaijsante ende welgelegen woninge met een treffelijke boomgaert, rontsomme met een graft affgeschooten, bergen, ende schuijren met ontrent ses mergen weijlant daeraengelegen", zijnde een leen van het Huis van Warmond (nummers 26 en 27 op de kadastrale kaart van het ambacht Warmond uit 1665-1669), gelegen bij het Huis te Lokhorst in het Oosteinde van Warmond, met als belendingen: zuidwest: de Molenwetering (of: Marenwetering), zuidoost: de Ringsloot van het Hemmeer, noordwest: de Herenweg, en noordoost: de erven Pieter Maertensz. Rousch (of: Rousen) en het Sint-Catharina Gasthuis te Leiden. Het is belast met een waterbanwerk ter schouwe van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland en met 3 duiten tijns per jaar aan het Huis van Lokhorst. Koopsom: f 10.400, te betalen in 3 gelijke jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste reeds verschenen is op OLV-Lichtmis 1646. Op 02-08-1651 constateert de secretaris van Warmond dat de originele kustingbrief is gecasseerd (de schuld is dan dus geheel voldaan). (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1197, register V, folio's 89v en 90 en "De onder Warmond gelegen lenen van het Huis te Warmond", door H.M. v.d. Heuvel en A.G. van der Steur in Ons Voorgeslacht 1968, blz. 126-146)

Op 18-11-1654 transporteren de Heren David van Baerle, bewindhebber van de WIC te Amsterdam, en David Becker, koopman te Amsterdam, mede namens de overige erfgenamen van wijlen Johan van Baerle (onder wie Heer Constantijn Huijgens, Ridder, heer van Zuylichem etc., die getrouwd is met Susanna van Baerle (zoals blijkt uit o.m. "Nederlands Patriciaat", 1954, blz. 11)) aan Jan Cornelisz. Buijtendijck een partij land van 5 morgen, gelegen in de Hemmeer te Warmond, op de kaart getekend met letter C (vanouds kavel 2). Belendingen: noordoost: de heer van Warmenhuizen, zuidoost: 't Molengat, zuidwest; de heer van Warmond, en noordwest: de Ringsloot. Jan heeft het land bij openbare veiling gekocht. Koopsom: f 5.250 gereed. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1198, folio 40 en verder)

Op 21-04-1659 (datum van de transportakte) verkoopt Pieter Jansz. Naerdenburgh aan Jan Cornelisz. Buijtendijck een stuk teelland van 388 roeden in Warmond. Belendingen: zuidoost: de Herenweg, zuidwest: Jacob Pietersz. van Starrevelt, noordwest: de koper, en noordoost: de kerk van Warmond. De partij is belast met 4 penningen per jaar aan het Huis van Oud-Teylingen. Koopsom: f 750, te betalen in drie gelijke jaarlijkse termijnen, te beginnen op 01-05-1659. In de marge van de akte in het schepenprotocol van Warmond is op 05-08-1660 aangetekend dat de originele schuldbrief is gecasseerd. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1199, folio's 26 en 27v)

Op 16-06-1659 (datum van de transportakte) ruilt Jan Cornelisz. Buijtendijck te Warmond met Mattheus Danielsz. van Strichtenhuijsen en Pieter Willemsz. van IJsselsteijn namens de aalmoezeniers van de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Leiden 2 morgen land te Leiderdorp (oost: Michiel Fransz. van Borsselen, west: Leendert Cornelisz., zuid: Willem Jansz. van der Son, en noord: Cornelis Crijnen met bruikwaar) tegen 500 roeden land te Warmond (noordoost: 't Molengat, zuidoost: de Spriet, zuidwest: de Heer van Warmond, en noordwest: het Hemmeer). (Jan krijgt dus het land in Warmond.) (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1199, folio 64)

Op 12-05-1664 (datum van de transportakte) koopt hij van Jacob Jansz. van der Son, net als Jan inwonende buurman van Warmond, een partij teelland, groot 300 roeden, op de Geest te Warmond. Belendingen: zuidoost: de Herenweg, zuidwest: Pieter Arentsz. Rode met bruikwaar van de kerk, noordwest: de Roijwal ("Reuijwal"), en noordoost: Jacob Jacobsz. Rous met bruikwaar. Koopsom: f 500. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1199, folio 259v)

Op 12-05-1664 (datum van de transportakte) verkoopt de meerderjarige, doch ongehuwde, Jannetgen Jansdr. Naerdenburch, dochter van wijlen Jan Jansz. Naerdenburch en wijlen Marijtgen Jansdr. onder de Linde, aan Jan Cornelisz. van Buijtendijck, inwonende buurman van Warmond, een stuk hooiland te Warmond, dat ze heeft geërfd van haar ouders. Belendingen: zuidoost: Pieter Cornelisz., zuidwest: Leendert Willemsz., noordwest: de Warckerleede, en noordoost: de kinderen van Pieter Liclaesz. Koopsom: f 900. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1199, folio 260)

In de morgenboeken van Warmond van 1648 en 1652 staan op naam Jan Cornelisz. Buijtendijck in plaats van de weduwe en erfgenamen van Oude Cornelis Jansz. Craen:
1. De hofstede, oorspronkelijk groot 6 morgen 3½ hond, maar waarvan 128 roeden in Hemmeer zijn getrokken, zodat overblijft 6 morgen 222 roeden
2. 1 Morgen, die hij gebruikt van de Heer van Warmond
3. 3 Hond van de Heer van Warmond, gelegen vóór het Huys te Warmont
4. 10 Hond eigenwaar achter de molen
5. 2 Morgen 2½ hond, die hij gebruikt van de kerk van Warmond
6. 4 Morgen 5½ hond, die hij gebruikt van Gillis van Heussen en eertijds is gekomen van de erfgenamen van Machtelt Ambrosius
Verder staan in die morgenboek op zijn naam en die van het weeskind van zijn zus Annetgen Cornelisdr. nog enige partijen gekomen uit de nalatenschap van zijn vader Cornelis Sijmonsz. (zie opmerkingen bij laatstgenoemde).
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147, Morgenboeken Warmond 1648 (blz. 11) en 1652 (blz. 19 t/m 21))

In de morgenboeken van Warmond van 1656 en 1660 staan op naam Jan Cornelisz. Buijtendijck:
1. De hofstede, groot 6 morgen 222 roeden
2. 1 Morgen teelland, die hij gebruikt van de Heer van Warmond
3. 2 Morgen 350 roeden, gekomen van Maerten Jansz.
4. 3 Morgen eigenwaar
5. 250 Roeden eigenwaar, gekomen van Floris Maertsz.
6. 8 Morgen 4 morgen in Hemmeer, samen met zijn broer Leendert (alleen in 1660)
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147, Morgenboeken Warmond 1656 (blz. 8) en 1660 (blz. 8, 9 en 76))

In de morgenboeken van Warmond van 1672 en 1676 staan onder de landen gelegen in de Hemmeer twee stukken eigen land op naam van Jan Cornelisz. Buijtendijck (die dan evenwel al overleden moet zijn), van respetievelijk 3 morgen 242 roeden en 1 morgen 416 roeden. (bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8148a, Morgenboeken Warmond 1672 (blz. 135) en 1676 (blz. 57)), zoon van Cornelis Sijmonsz. BUIJTENDIJCK (zie III.3) en Aeltgen Florisdr. van HEEMSTEDE.
Gehuwd circa 1635. Getrouwd tussen 01-05-1634 en 17-05-1636. Echtgenote is Rijckge (Rijckgen, Rijcgen, Rijckie) Maertens, bouwster te Warmond (1674), overleden circa 1680 te Warmond. Overleden tussen 18-05-1680 en 09-06-1681.

Op 18-05-1680 laat Rijckge Maartens, weduwe van Jan Cornelisz. Buijtendijck, een akte van voogdij passeren voor notaris Rhens van Schoorell te Warmond. Ze is dan ziek en woont in het Oosteinde van Warmond. Tot voogden over haar minderjarige erfgenamen benoemt ze Claes Cornelisz. Briole te Sassenheim en Jan Pietersz. Groenendijck in het Oosteinde van Warmond (getuigen: Arent Pietersz. van Rhode en Cornelis Gijsbertsen van der Horst, haar naaste buren). Op 09-06-1681 tonen de voogden (Van Briole is vervangen door Maerten Jansz. Buijtendijck) de akte ter weeskamer van Warmond. Op 21-09-1686 benoemt Jan Pietersz. Groenendijck tot voogd over Jan Jansz. Buijtendijck, kleinzoon van Rijckge en haar enige minderjarige erfgenaam, Leendert Jacobsz. van Weenen tot medevoogd in plaats van de overleden Claes Cornelisz. van Brio(e)le. (bron: ONA Warmond, inv.nr. 5, akte d.d. 18-05-1680, Weesboek van Warmond, GAL Warmond, inv.nr. 1170, folio 131v, bewerking door P.W.C. van Kessel, ORA Warmond, inv.nr. 1202, folio 283). Zij bleef na de dood van haar man wonen in het Oosteinde van Warmond op het leengoed van het Huis van Warmond.

Ze was analfabete.

In het "Kohier van het Familiegeld van de Dorpen van Rijnland 1674" (bewerking door o.m. P.W.C. van Kessel) wordt ze genoemd als bouwster te Warmond. Ze wordt aangeslagen voor 2½ stuiver.

Op 08-06-1674 machtigt ze in een akte voor notaris Rhens van Schoorell te Warmond (welke akte wordt opgesteld in haar woonst in het Oosteinde van Warmond) Teunis Bekensteijn, schipper te Warmond, en Leonard van Overmeer, procureur binnen Leiden, om een bedrag van f 34 te innen van Jan Joosten, vleeshouwer te Leiden, voor de koop op 17-03-1673 van de helft van een "vet beest" (de andere helft is gekocht door ene "Glaude", ook vleeshouwer te Leiden, die wel direct heeft betaald), dat Rijckge voor "contant geld" heeft verkocht. (bron: ONA Warmond, inv.nr. 1, folio 444)

Op 16-04-1677 (datum der transportakten) draagt Rijckge Maertens, weduwe van Jan Cornelisz. Buijtendijck, geassisteerd door Claes Cornelisz. Breole als haar gekozen voogd, een stuk land van 264 roeden in de Geest te Warmond (nr. 14 op de kaart van het ambacht; noordoost en zuidwest: de koper, zuidoost: de Herenweg, en noordwest: de Roijwal) over aan Heer Johan geboren Baron van Wassenaer, Vrijheer van Warmond en Hazerswoude. Laatstgenoemde draagt op zijn beurt aan Rijckge over een stuk teelland, groot 128 roeden, gelegen op de hoek van de Warmonderdam, deel uitmakende van een groter stuk van 534 roeden (nr. 19 op de kaart van het ambacht Warmond), waarvan Rijckge de rest al bezit. De koopsom bedraagt voor beide partijen land f 132, dus feitelijk is er sprake van ruil. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1201, 153 en 154)

In de morgenboeken van Warmond van 1672 en 1676 staan op naam van de weduwe van Jan Cornelisz. Buijtendijck:
1. Het bouwhuis
2. 4 Morgen 324 roeden eigenwaar (waarop het bouwhuis staat)
3. 1 Morgen 483 roeden
4. 1 Morgen 189 roeden
5. 264 Roeden
6. 2 Morgen 4 hond
7. 1 Morgen 58 roeden
8. 296 Roeden
9. 534 Roeden, gemeen met de kerk van Warmond (niet meer in 1676)
10. 2 Morgen 354 roeden van de kerk van Warmond
11. 298 Roeden, ook van de kerk van Warmond
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8148, Morgenboeken Warmond 1672 (blz. 11) en 1676 (blz. 8)), dochter van Maerten Jansz. en Maritgen Willemsdr. Op 05-11-1650 laten zij voor notaris Maarten Tersijden te Leiden een akte van voogdij passeren, waarin zij tot voogden over eventuele na te laten minderjarige erfgenamen benoemen:
Voor Jan: zijn broers Leendert en Sijmon Cornelisz. Buijtendijck.
Voor Rijcgen: Aris Leendertsz. in de Rijs te Aalsmeer, en Aelbrecht Erasmisz. te Alphen, haar neven.
Op 13-11-1665, Jan is dan overleden, toont Rijcgen deze akte ter weeskamer van Warmond, vergezeld van Leendert Cornelisz. Buijtendijck als voogd en Jan Sijmonsz. Buijtendijck als voogd in plaats van Sijmon Cornelisz. Buijtendijck (die wel zal zijn overleden).
(bron: Weesboek van Warmond, GAL Warmond, inv.nr. 1170, folio 24v, bewerking door P.W.C. van Kessel)

Op 21-09-1686 vindt voor schout en schepenen van Warmond de scheiding van hun nagelaten boedel plaats.

Hun zoon Maerten Jansz. Buijtendijck krijgt:
1. Een leen van het Huis van Warmond in het Oosteinde van Warmond, bestaande uit een woning (huis, bargen, bepoting en beplanting, staande op 4 morgen 327 roeden land, nummer 27 op de kaart van het ambacht) en een partij teelland van 1 morgen 483 roeden (nummer 26 op de kaart). Belendingen van het geheel: noordoost: Hendrick en Pieter Jansz. Wassenaer cum socio, zuidoost: de Ringsloot van het Hennemeer, zuidwest: de Molenwetering, en noordwest: de Herenweg

Hun meerderjarige, doch ongehuwde dochter Maertien Jansdr. Buijtendijck krijgt:
1. Een partij land op de Laeck te Warmond, groot 1 morgen 58 roeden, nummer 2 op de kaart van het ambacht. Noordoost: Cornelis Claesz. Meijndert, zuidoost: de weduwe van de griffier Van Alphen, zuidwest: Maerten Jansz. Buijtendijck, en noordwest: de Warckerleede
2. 1 Morgen 189 roeden land in de Hofpolder binnen Warmond, nummer 13 op de kaart van het ambacht. Belendingen: noordoost: het Molengat van het Hennemeer, zuidoost: de Spriet, en zuidwest: de Heer van Warmond en de erfgenamen zelf (belending ten noordwesten niet gegeven)
3. Een partij weiland in het ambacht van Sassenheim, groot 1 morgen 500 roeden. Belendingen: noordoost: Maertens Jansz. Wassenaer met bruikwaar, zuidoost: de kerk van Warmond, zuidoost: Jacob Dircksz. Lelivelt met bruikwaar van de Abdij van Rijnsburg (noordwest niet gegeven)
4. Een partij geestland, groot 296 roeden, gelegen op de Warmondergeest, nummer 7 op de kaart van het ambacht Warmond. Belendingen: noordoost: Juffrouw Pinssen, zuidoost: de Herenweg, zuidwest: de Heer van Warmond, en noordwest: de Roijwal ("Roeijewal")

Maerten Nanninghsz. Beverwijck als in huwelijk hebbende hun dochter Aeltge Jansdr. Buijtendijck krijgt:
1. Een partij land in het Bedijkte Hennemeer (Hemmeer), in 2 percelen, groot 5 morgen 58 roeden, nummers 2 en 7 op de kaart van het ambacht. Belendingen van het geheel: noordoost: de Heer van Warmenhuizen, zuidoost: het Molengat van het Hennemeer, zuidwest: de Heer van Warmond en Pieter Pietersz. van der Geest, en noordwest: de Ringsloot van het Hennemeer

Jan Pietersz. Groenendijck en Leendert Jacobsz. van Weenen krijgen als voogden over hun kleinzoon (Jonge) Jan Jansz. Buijtendijck:
1. Een partij weiland in de Zwanburgerpolder te Warmond, nummer 54 op de kaart van het ambacht. Belendingen: noordoost: de kerk van Warmond, zuidoost: Jacob Jacobsz. van Egmondt cum socio, zuidwest: Willem Cornelisz. van Egmondt en de erfgenamen van Maghtelt Jacobs van Zijp, en noordwest: Pieter en Mouweringh Leendertsz. van Leeuwen
2. Een partij land in de "kroft aen Warmonderdam" te Warmond, nr. 19 op de kaart van het ambacht, groot 534 roeden. Noordoost: de Warmonderdam, zuidoost: de Herenweg, zuidwest: Leendert Jaconsz. van Leeuwen, en noordwest: de Vlietwal. Deze partij is belast met twee duiten tijns per jaar aan de Heer van Warmond

De erfgenamen houden in het gemeen een partij weiland, groot 1 morgen 300 roeden, gelegen in de Tuinderpolder te Warmond, belast met een halve stuiver per jaar aan de Heer van Warmond. Noordoost: de Abdij van Leeuwenhorst, noordwest: de kinderen van Jan Simonsz. Buijtendijck, zuidoost: de Heer van Warmond, zuidwest: Floris Cornelisz. Moerkercken. De erfgenamen hebben deze partij op 06-07-1686 verkregen van Cornelis Willemsz. van der Meij te Uithoorn voor 2/3, van Thomas Boom als door de weesmeesters van Amsterdam gesurrogeerde voogd over de twee minderjarige kinderen van wijlen Meester Pieter Sterrevelt voor 1/4 in het laatste 1/3, en van Grietje Jansdr. Sterrevelt, meerderjarige doch ongehuwde persoon, voor 3/4 in het laatste 1/3, in ruil voor cassatie van een schuldbrief van f 275, die bezet was op deze partij land.

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1202, folio 283v en folio 278).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maertge (Maartje, Maertien) Jans BUIJTENDIJCK, religieuze, geboren voor 1651, overleden te Delft. Overleden als "geestelijke dochter" tussen 04-11-1694 en 06-05-1703.

Op 12-05-1704 verdelen haar twee erfgenamen (haar zus Aaltje Jans Buijtendijk (getrouwd met Pieter Jansz. Langeveld) en haar minderjarige nichtje Rijkje Maartens Buijtendijk, dochter van haar overleden broer Maarten Jansz. Buijtendijk (voogden zijn Leendert Jacobsz. van Weenen en Jan Leendertsz. Buijtendijk)) haar nalatenschap voor schout en schepenen van Warmond.

Pieter Jansz. Langeveld krijgt nomine uxoris:
1. Een partij wei- of hooiland in de Klinkenbergerpolder in het ambacht van Sassenheim, groot 1 morgen 500 roeden. Belendingen: noordoost: Cornelis Maartensz. Wassenaar met bruikwaar, zuidoost: het scheid van Sassenheim, zuidoost: Jacob Dirksz. Leliveldt, en noordwest: Cornelis Maart(en)sz. Wassenaar
2. Een partijtje teelland in het Oosteinde van Warmond (grootte niet gegeven). Belendingen: noordoost: Antje Leenderts Buijtendijk, zuidoost: de Herenweg, zuidwest: de Heer van Warmond, en noordwest: de Roijwal ("Rojenwal")
3. Een obligatie van f 300 kapitaals ten laste van "het gemeene land van Hollandt", staande ten comptoire van Leiden op naam van "toonder dezes", gedateerd 30-06-1675. Deze obligatie dient ter compensatie van de lasten van de boedel, die door Pieter zijn betaald

Rijkje Maartens Buijtendijk krijgt:
1. Een weiland, groot 1 morgen 189 roeden, in de Hofpolder binnen Warmond. Belendingen: noordoost: het Hennemeersgat, zuidoost: de Spriet, en zuidwest en noordwest: de Heer van Warmond
2. Een partij hooiland in de Lakerpolder te Warmond, groot 1 morgen 58 roeden. Noordoost: Sijmon Jansz. Buijtendijk, zuidoost: de weduwe van griffier van Alphen, zuidwest: Cornelis Jansz. Meerburgh, en noordwest: de Warckerleede

Onverdeeld blijft een obligatie van f 900, ook ten laste van "het gemeene land van Hollandt", d.d. 01-06-1688.

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1205, folio 94)

. Ook wel: Buijtendijk.

Ze woonde op 22-10-1676 reeds te Delft.

Op 25-10-1694 (ze is op dat moment gezond) laat ze (evenals haar zus Aeltge Jans Buijtendijck) een akte van voogdijstelling passeren voor secretaris en schepenen van Warmond, waarin ze tot voogden over eventuele na te laten minderjarige erfgenamen benoemt:
1. Leendert Jacobsz. van Weenen
2. Oude Jan Leenertsz. Buijtendijck
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1204, folio 49v).
   2.  Maerten Jansen BUIJTENDIJCK (zie V.6).
   3.  Neeltgen Jans BUIJTENDIJCK, geboren na 1651. Ze was op 22-10-1676 nog minderjarig. Haar voogden toen waren haar moeder Rijckge Maartens in het Oosteinde van Warmond, Claes Cornelise Brijole (volgens handtekening) te Sassenheim en Maerten Leenderse Buijtendijck (volgens handtekening) te Warmond. Waarschijnlijk kinderloos overleden tussen 22-10-1676 en 21-09-1686.
   4.  Aeltgen Jans. Overleden tussen 06-05-1703 en 01-05-1730.

Op 05-04-1702 maakt Aeltgen, redelijk gezond zijnde en wonende te Hillegom, haar testament voor notaris Thomas van Swieten te Leiden. Daarin benoemt ze tot haar enige erfgename Rijckje Maartens Buijtendijck, dochter van haar overleden broer Maarten Jansz. Buijtendijck. Dat wil zeggen: Rijckje krijgt het vruchtgebruik van alle door haar tante na te laten goederen. De eigendom van die goederen zal toekomen aan Rijckjes kinderen, mocht ze die ooit krijgen. In het geval Rijckje kinderloos overlijdt (wat inderdaad lijkt te zijn gebeurd, getuige de scheidingsakte van 01-05-1730 (vide infra)), benoemt Aeltgen de drie kinderen (Jan, Jaapge en Annetje) van haar overleden paternele oom Leendert Cornelisz. Buijtendijck tot haar erfgenamen, en bij vooroverlijden van één of meer van hen dier nakomelingen bij representatie. Tot voogden over eventuele minderjarige, uitlandige of toezicht behoevende erfgenamen, benoemt zij haar neven Jan Leendertsz. Buijtendijck en Arij Pietersz. van den Bos, met uitsluiting van de weeskamer, etc. Aeltgens man Pieter Jansz. Langevelt mag haar helft van de koeien, hooi- en bouwgereedschappen, en alle andere roerende goederen die zij in gemeenschap bezitten, overnemen, tegen een prijs die door twee neutrale taxateurs moet worden vastgesteld. (bron: ONA Leiden, inv.nr. 1650, akte 36)

Op 01-05-1730 verdelen haar erfgenamen de door haar nagelaten onroerende goederen te Warmond. In haar testament van 05-04-1702, gepasseerd voor notaris Thomas van Swieten te Leiden, had Aeltgen (Aaltje) tot enige erfgenamen benoemd, indien Rijckje Maartens Buijtendijck (aan wie zij het vruchtgebruik van al haar na te laten goederen had getesteerd) kinderloos zou komen te overlijden - wat kennelijk het geval is geweest -, de drie kinderen van haar oom Leendert Cornelisz. Buijtendijck, te weten Jan, Jaapje en Annetje Leenderts Buijtendij(c)k, of dier nakomelingen. Dienvolgende zijn de erfgenamen op 01-05-1730:
Staak 1: Arij van den Bosch en Willem van der Son, kinderen van wijlen Jaapje Leenderts Buijtendijk
Staak 2: Leendert Buijtendijck en Sijmen Groenendijk x Neeltje Buijtendijk, kinderen van wijlen Jan Leendertsen Buijtendijk
Staak 3: Pieter van der Geest, zoon van wijlen Annetje (Antje) Jans Buijtendijk

Pieter van der Geest krijgt:
1. 5 Morgen 46 roeden land in "de Hennemeer". Noordoost: de Vrouwe van Warmenhuizen, zuidoost: het Molengat, zuidwest: Mevrouw Le Leu de Willem en Pieter van der Geest, en noordwest: de Ringsloot
2. 1 Morgen 500 roeden land in de Klinkenbergerpolder. Noordoost en zuidwest: de Abdij van Rijnsburg, zuidoost: de kerk van Warmond, en noordwest: de weduwe IJperla(a)n
3. 300 Roeden geestland, omtrent de korenmolen. Noordoost: Pieter van der Geest, zuidoost: de Herenweg, zuidwest: het Huis van Warmond, en noordwest: "de Roijewal"

Pieter zal aan de mede-erfgenamen een bedrag van f 460 uitkeren, zijnde het bedrag dat de hem aanbedeelde landen meer waard zijn dan het derde deel waar hij recht op heeft.

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1207, folio 221v)

. Voor de spelling van haar naam ben ik uitgegaan van haar handtekening onder haar testament d.d. 05-04-1702.

Op 25-10-1694 (ze is op dat moment gezond) laat ze (evenals haar zus Maertge Jansdr. Buijtendijck) een akte van voogdijstelling passeren voor secretaris en schepenen van Warmond, waarin ze tot voogden over eventuele na te laten minderjarige erfgenamen benoemt:
1. Leendert Jacobsz. van Weenen
2. Oude Jan Leenertsz. Buijtendijck
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1204, folio 48v).
Gehuwd (1) voor 1677. Getrouwd vóór 22-10-1676. Echtgenoot is Maerten Nanninghsz. BEVERWIJCK. Overleden tussen 13-04-1691 en 05-02-1702. Spelling van de naam conform zijn eigen handtekening. Ze woonden reeds op 22-10-1676 te Lisse. In 1688 woonden ze er nog steeds.
Gehuwd (2). Getrouwd vóór 05-04-1702. Partner is Pieter Jansz. LANGEVELT. Overleden na 12-05-1704. Ook wel: Langeveld. Ze woonden op 05-04-1702 te Hillegom. Ze hadden geen kinderen.
   5.  Jan Jansen BUIJTENDIJCK (zie V.12).

V.6    Maerten Jansen BUIJTENDIJCK, schepen (1680-1682) en gezworene (1687) van Warmond, geboren na 1651. Hij was op 22-10-1676 nog minderjarig. Zijn voogden toen waren zijn moeder Rijckge Maartens in het Oosteinde van Warmond, Claes Cornelise Brijole (volgens handtekening) te Sassenheim en Maerten Leenderse Buijtendijck (volgens handtekening) te Warmond. Overleden circa 1692. Overleden tussen 18-06-1691 en 04-07-1692.

Op 18-06-1691 is hij ziek en benoemt hij in een akte voor secretaris en schepenen (waaronder Jan Leendertse Buijtendijck) van Warmond tot executeurs-testamentair en voogden over eventuele minderjarige erfgenamen zijn zwagers Maerten Nanninghsz. Beverwijck en Gerrit Arisz. Corsteman. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1203, folio 105)

Op 04-11-1694 regelen voor schout en schepenen (onder wie Jonge Jan Leendertsz. Buijtendijck) van Warmond zijn weduwe Trijntge Ariensdr. Corsteman en de voogden van zijn enig nagelaten kind Rijckje Maertensdr. Buijtendijck (6 jaar) de verdeling van de nalatenschap en het bewijs van vaderlijke goederen ten behoeve van Rijckje. Trijntge zal de gehele gemene boedel behouden, behoudens een woning met 6 morgen land (zowel wei- als teelland), gelegen aan de Molenwetering te Warmond, zijnde een leen afhangende van het adellijke Huis van Warmond, met als belendingen: noordoost: het Catharina Gasthuis te Leiden cum socio, zuidoost: de Ringsloot van de (het) Hennemeer, zuidwest: de Molenwetering, en noordwest: de Herenweg. Dit leen is reeds op naam gezet van Rijckje. Verder belooft Trijntge aan Maertens zus Maertge Jansdr. Buijtendijck jaarlijks f 22 te zullen betalen, zolang Rijckje leeft, en indien Rijckje overlijdt eer ze mondig is en het voornoemde leengoed is "weggemaakt" ten behoeve van de moeder of anderszins, zal de nieuwe bezitter de f 22 per jaar moeten betalen aan voornoemde Maertge Jansdr. Buijtendijck gedurende de rest van haar leven. Verder dient Trijntge haar dochter tot haar 25ste of huwelijkse staat behoorlijk op te voeden, etc., en haar dan, boven de uitzet die in overeenstemming is met haar (financiële) staat, een bedrag van f 200 uit te keren. Als voornoemde Maertge Jansdr. Buijtendijck overlijdt eer Rijckje mondig is, zal Trijntge de f 22 per jaar mogen aanwenden voor het onderhouden van haar dochter Rijckje. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1204, folio 51)

. Spelling conform zijn eigen handtekening als schepen van Warmond.

Hij woonde op 19-06-1677, 15-03-1680 en 28-01-1687 te Warmond.

Hij verkreeg, door overlijden van zijn moeder Rijckje Maertensdr., op 03-02-1681 een leen van het Huis van Warmond, zijnde een hofstede, huizing en 6 morgen land (nummers 26 en 27 op de kadastrale kaart van het ambacht Warmond uit 1665-1669), gelegen in het Oosteinde van Warmond (belendingen in 1646: zuidwest: de Molenwetering, zuidoost: de Ringsloot (van het Hennemeer), noordwest: de Herenweg, en noordoost: de erven Pieter Maertensz. Rousch). (bron: "De onder Warmond gelegen lenen van het Huis te Warmond", door H.M. v.d. Heuvel en A.G. van der Steur in Ons Voorgeslacht 1968, blz. 126-146)

Op 31-07-1685 (datum van de transportakte) koopt hij van Joris Corsz. van Egmondt een partij weiland in de Lakerpolder te Warmond, 556 roeden groot, nr. 1 op de kaart van het ambacht. Belendingen: noordoost: Maertien Jans, zuidoost: de weduwe van griffier Van Alphen, zuidwest: de Laeck, en noordwest: de Warckerleede. Koopsom: f 30 gereed. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1202, folio 239), zoon van Oude Jan Cornelisson van BUIJTENDIJCK (zie IV.14) en Rijckge (Rijckgen, Rijcgen, Rijckie) Maertens, bouwster te Warmond (1674).
Gehuwd op 28-01-1687 te Warmond. Schepenhuwelijk. Echtgenote is Trijntge (Trijntje) Ariensdr. CORSTEMAN, overleden circa 1709. Overleden tussen 25-04-1708 en 26-10-1709. Ze woonde op 28-01-1687 in de Baronie van Wassenaar en op 30-10-1694 te Warmond. Dochter van Arij CORSTEMAN. Op 13-04-1691 benoemen zij in een codicil, gepasseerd voor secretaris en schepenen van Warmond, Gerrit Arisz. Corsteman tot voogd over hun eventuele na te laten kinderen. Op 04-11-1694, Maerten is dan inmiddels overleden met achterlating van één kind, benoemt voornoemde Gerrit Corsteman tot medevoogd: Leendert Jacobsz. van Leeuwen. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1204, folio 50v).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rijkje Maartens, geboren circa 1688. Kinderloos overleden tussen 10-06-1718 en 01-05-1730.

Op 25-04-1708 maakt ze als gezonde "jongedochter", wonende te Warmond, haar testament voor secretaris en schepenen van Warmond. Ze benoemt daarin haar moeder Trijntje Ariens Corsteman tot enige erfgename voor al haar goederen, inclusief de leengoederen van het Huis van Warmond (?), en bij vóóroverlijden van haar moeder, haar halfzus Marijtje Cornelis Meerburgh. Tot voogd over haar halfzus, indien die nog minderjarig mocht zijn als Rijkje kwam te overlijden, benoemt ze haar stiefvader (en Marijtjes vader) Cornelis Jansz. Meerburgh. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1205, folio 206). Ook wel: Buijtendijk.

Ze was enig kind. Haar voogden waren op 04-11-1694: Gerrit Arisz. Corsteman en Leendert Jacobsz. van Weenen, en op 06-05-1703 en 12-05-1704: Leendert Jacobsz. van Weenen en Jan Leendertsz. Buijtendijk.

Zij verkreeg, door overlijden van haar vader, op 23-02-1691 een leen van het Huis van Warmond, zijnde een hofstede, huizing en 6 morgen land (nummers 26 en 27 op de kadastrale kaart van het ambacht Warmond uit 1665-1669), gelegen in het Oosteinde van Warmond (belendingen in 1646: zuidwest: de Molenwetering, zuidoost: de Ringsloot (van het Hennemeer), noordwest: de Herenweg, en noordoost: de erven Pieter Maertensz. Rousch). Ze verkocht het leen aan Cornelis IJperlaan op 10-06-1718 (vide infra). (bron: "De onder Warmond gelegen lenen van het Huis te Warmond", door H.M. v.d. Heuvel en A.G. van der Steur in Ons Voorgeslacht 1968, blz. 126-146)

Op 10-06-1718 is in het protocol van opdrachten van onroerend goed van Warmond geregistreerd een verklaring van Anna Hendrina Barones van Wassenaar van Warmond, douairière van de Graaf van Berlo, Vrijvrouw van Warmond etc. etc., dat Rijkje Maartens Buijtendijk aan haar voor f 30 en een "achtendeel" boter per jaar, gedurende de rest van haar leven, omtrent 6 morgen land met huizing in het Oosteinde van Warmond (noordoost: Gijsbert Claasse de Bruijn c.s., zuidoost: de Ringsloot van het Hennemeer, zuidwest: de Molenwetering, en noordwest: de Herenweg) heeft opgedragen ten behoeve van ene Cornelis Cornelisz. IJperlaan. Het betreft hier het leengoed dat Rijkje destijds van haar vader had geërfd. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1206, folio 237v).

V.12    Jan Jansen BUIJTENDIJCK, overleden ±09-1672. Overleden tussen 05-07-1672 en 12-12-1672. Zijn testament d.d. 25-07-1665 ondertekent hij met "Jan Janseen (sic) Buijtendijck", maar de akte van voogdij d.d. 13-07-1669, waarin hij het medevoogdijschap accepteert over de minderjarige kinderen van wijlen zijn oom Leendert Cornelisz. Buijtendijck en Neeltje Jansdr. van der Marck, ondertekent hij met "Jan Jansen van Buijtendick". (bron: ONA Leiden, inv.nr. 419 (notaris Henric Melchiorsz. Brasser), akte 101, en ONA Leiden, inv.nr. 856 (notaris Cornelis van Berendrecht), akte 87)

Ook wel: Van Buijtendick.

Hij verkreeg, door overlijden van zijn vader, op 28-03-1669 een leen van het Huis van Warmond, zijnde een hofstede, huizing en 6 morgen land (nummers 26 en 27 op de kadastrale kaart van het ambacht Warmond uit 1665-1669), gelegen in het Oosteinde van Warmond (belendingen in 1646: zuidwest: de Molenwetering, zuidoost: de Ringsloot (van het Hennemeer), noordwest: de Herenweg, en noordoost: de erven Pieter Maertensz. Rousch). Na zijn dood ging het op 19-08-1677 naar zijn moeder Rijckge Maertens, die nog steeds op het leengoed woonde. Blijkens een akte gepasseerd ter woonstede van Rijckge voor notaris Rhens van Schoorell en getuigen (Willem Jansz. Hoochteijlingen en Maerten Janssen Wassenaar, beiden wonende te Warmond) d.d. 13-08-1677, had het leengoed destijds niet op haar zoon Jan verboekt moeten worden, maar op haar, Rijckge, zelf. (Haar man Jan Cornelisz. Buijtendijck, had het leen namelijk tijdens hun huwelijk gekocht, zodat het dus deel uitmaakte van hun gemene boedel, waarvan Rijckge na de dood van haar man de enige houdster was.) Rijckges schoondochter Willempgen Jacobs Sterrevelt, geassisteerd door Jan Pieters Sterrevelt te Alphen (denkelijk haar oom) en Jan Pieters Groenendijck te Warmond, beaamt deze fout en verklaart geen aanspraken op het leengoed te maken, afgezien van de rechten die haar nog minderjarige zoon Jan Jansz. Buijtendijck na de dood van zijn grootmoeder Rijckge Maertens als één van dier erfgenamen zou mogen hebben op het leengoed. (bron: "De onder Warmond gelegen lenen van het Huis te Warmond", door H.M. v.d. Heuvel en A.G. van der Steur in Ons Voorgeslacht 1968, blz. 126-146 en ONA Warmond, inv.nr. 2, folio 361)

Denkelijk identiek aan Jan Janse Buijtendijck (volgens de handtekening) te Warmond, die als getuige optreedt in het testament d.d. 05-07-1672 van Cornelis Simonsz. Verdel en de zieke Maritge Cornelis Westerheuvel (dochter van Cornelis Sieren) te Warmond. (bron: ONA Warmond, inv.nr. 1 (notaris Rhens van Schoorell), folio 224), zoon van Oude Jan Cornelisson van BUIJTENDIJCK (zie IV.14) en Rijckge (Rijckgen, Rijcgen, Rijckie) Maertens, bouwster te Warmond (1674).
Gehuwd. Getrouwd vóór 25-07-1665. Partner is Willemtie (Willempgen, Willemtge) Jacobs STERREVELT, bouwster te Warmond (1674). Overleden na 03-05-1703. Ook wel: (Van) Starreveldt en Van Sterrevel(d)t.

Het testament van haar en haar man d.d. 25-07-1665 ondertekent ze met "Willemtie Jacobs".

Ze woonde op 22-10-1676 en 13-08-1677 in het Oosteinde van Warmond.

Ze was analfabete.

In het "Kohier van het Familiegeld van de Dorpen van Rijnland 1674" (bewerking door o.m. P.W.C. van Kessel) wordt ze (als "Jan Jansz. Buijtendijcxs weduwe") genoemd als bouwster te Warmond. Ze wordt aangeslagen voor 1½ stuiver.

Ze verkreeg, door het overlijden van haar vader Jacob Pietersz. Sterrevelt, op 21-06-1661 een leen van het Huis van Warmond, zijnde 450 roeden land (nummer 17 op de kadastrale kaart van het ambacht Warmond uit 1665-1669), gelegen op de Geest te Warmond (belendingen in 1643: zuidwest: Jan van Lijn, zuidoost: de Herenweg, noordwest: de Vliet, en noordoost: Jacob Pietersz. Sterrevelt). Op 10-12-1696 verkreeg haar man Leendert Jacobsz. van Weenen het "met de ledige hand" door het overlijden van Jan Jansz. Buijtendijck (Willemties eerste man). Op 03-05-1703 krijgt Willemtie octrooi om het leen te mogen disponeren. Op 06-06-1749 wordt hulde gedaan door de nieuwe houder Leendert Jansz. Buijtendijck, hoewel de leenakte niet is geregistreerd. (bron: "De onder Warmond gelegen lenen van het Huis te Warmond", door H.M. v.d. Heuvel en A.G. van der Steur in Ons Voorgeslacht 1968, blz. 126-146)

In de morgenboeken van Warmond van 1672 (gedateerd 12-12-1672) en 1676 staan op naam van de weduwe van Jan Jansz. Buijtendijck:
1. Haar (er staat "sijn"!) bouwhuis
2. 3 Morgen 398 roeden eigenwaar
3. 213 Roeden
4. 376 Roeden
5. 2 Morgen 234 roeden, van Jonkheer Alckemade
6. 422 Roeden (niet meer in 1676)
7. 1 Morgen 350 roeden
8. 3 Morgen 83 roeden, gekomen van Jan Cornelisz Buijtendijck en Aechjen Cornelis
9. 1 Morgen 471½ roede, gekomen van Simon Fransz.
10. 2 Morgen 183, gekomen van Jacob Jacobsz. Rous (niet meer in 1676)
11. Nog 1 morgen 471½ roede (alleen in 1676)
12. 534 Roeden, (gekomen) van Jan Cornelisz. Buijtendijck en de pastorie van Warmond (alleen in 1676)
13. 4 Hond, gekomen van Jan de Linden (alleen in 1676)
14. 2 Morgen 322 roeden van de kerk van Warmond (alleen in 1676)
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8148, Morgenboeken Warmond 1672 (blz. 8) en 1676 (blz. 6)), dochter van Jacob Pieter STERREVELT, schepen van Warmond (1640-1649). Op 25-07-1665 maken ze voor notaris Henric Melchiorsz. Brasser te Leiden een testament op de langstlevende. Indien Jan als eerste overlijdt en zijn ouders Jan Cornelissoon Buijtendijc(k) en Rijckge Maertens, of één van hen, leven nog, dan dient Willemtie hun een bedrag van f 1.000 uit te keren in plaats van de legitieme portie. Als er wel kinderen worden nagelaten, dient de langstlevende deze behoorlijk op te voeden tot het bereiken van de leeftijd van 25 jaar of huwelijkse staat, en hun dan, boven de uitzet, f 1.000 (aan alle kinderen tezamen) uit te keren. De echtelieden benoemen elkaar tot voogd over eventuele na te laten minderjarige kinderen of erfgenamen, met uitsluiting van de weeskamer etc. (bron: ONA Leiden, inv.nr. 419, akte 101).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jansz. Geboren circa 1671. Hij was op 22-10-1676 omtrent 5 jaar oud. Zijn voogden waren toen: Jan Pieters Groenendijck te Warmond en Jan Pieters Sterrevelt te Alphen (aan den Rijn). Overleden na 21-09-1686. Op 26-10-1682 en 21-09-1686 waren zijn voogden: Jan Pietersz. Groenendijck en Leendert Jacobsz. van Weenen (zijn stiefvader), laatstgenoemde werd op die dag voor schout en schepenen van Warmond als voogd (formeel) gesurrogeerd in plaats van de overleden Claes Cornelisz. Briole (maar hij trad op 26-10-1682 al op als voogd!).

Op 21-05-1682 verkrijgt hij als weeskind van Jan Jansz. Buijtendijck van de erfgenamen van vaderszijde van Aechtje Cornelisdr. Suijderhoudt (Jan is zelf één der erfgenamen van moederszijde) een partij weiland in het "Butterpoldertje" (denkelijk identiek aan de huidige Boterhuispolder) te Warmond. Noordoost: Juffrouw Pijnssen, zuidoost: Juffrouw Van Campen, zuidwest: de arme wezen te Leiden, en noordwest: de Ringsloot van het Hennemeer. Koopsom: f 235 gereed. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1202, folio 71v).

IV.16    Leendert (Lenaert) Cornelisz. BUIJTENDIJCK, overleden circa 1668. Overleden tussen 1667 en 13-07-1669.

Zijn kinderen waren in 1687 samen voor 1/10 erfgenaam van Aechie Cornelis Suijderhout (waarschijnlijk te Rijnsburg gewoond hebbend). (bron: Rinsepenningen Rijnland, bewerking P.W.C. van Kessel, blz. 1687). Ook wel: Buijtendijk en Van Buijtendijck. De voornaam verschijnt ook als "Lenard". De akte van voogdij d.d. 25-07-1654 ondertekende hij met "Leendert Cornelisz. Buittendijck".

Hij woonde op 16-04-1641 in het Oosteinde van Warmond.

Leendert Cornelis Sijmonsz. van Buijtendijck en zijn zoon worden vermeld in het kohier van de 200ste penning van de dorpen van Rijnland van begin 1667 (RA Leiden, Stadsarchief II, inv.nr. 4549) onder de aangeslagenen te Warmond. Zij worden (samen) aangeslagen voor f 100. (bron: André van Noort, e-mail met bijlage d.d. 04-07-2005)

Op 30-04-1651 (datum van de transportakte) verkoopt Willempgen Adriaensdr. van Griecken, weduwe van Dirck Cornelisz. van Clinckenberch en geassisteerd door haar broer Huijch Adriaensz. van Griecken, aan Lenaert Cornelisz. van Buijtendijck, buurman te Warmond, 3 morgen 2 hond hooiland op de Zijl te Warmond (noordoost: de Heer van Warmond, zuidoost: de Zijl, zuidwest: Jan Pellen van Heemskerck, en noordwest: Cornelis Gerritsz. van Berendrecht). De laatste waarbrief dateert van 14-01-1614 (die waarbrief betreft meerdere landen waarmee het verkochte destijds gemeen lag). Koopsom: f 3.750, te betalen in drie gelijke termijnen. De kustingbrief is gedateerd 18-09-1651. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1197, register W, folio's 43 en 54v)

Op 18-11-1654 transporteren de heren David van Baerle, bewindhebber van de WIC te Amsterdam, en David Becker, koopman te Amsterdam, mede namens de overige erfgenamen van wijlen Johan van Baerle (onder wie de dichter Heer Constantijn Huijgens, Ridder, heer van Zuylichem etc., die getrouwd is met Susanna van Baerle (zoals blijkt uit o.m. "Nederlands Patriciaat", 1954, blz. 11)) aan Leendert Cornelisz. Buijtendijck een partij land van 5 morgen, gelegen in de Hemmeer te Warmond, op de kaart getekend met letter B (belendingen worden niet gegeven, maar Leendert wordt genoemd als belender ten zuidwesten van de "treffelijke en seer aansienlijcke hoffstede ende huijsinge, verciert met een thooren ende paveljoenen ..." (dit is de buitenplaats "Hemmeer", waarover André van Noort een artikel onder de titel "De buitenplaats Hemmeer te Warmond" heeft geschreven in het Leids Jaarboekje, 1998, blz. 205-210), op de kaart getekend met letter A, die van de voornoemde erven Johan van Baerle (op 20-12-1644) zijn gekocht door de Heer Constantin Sohier, heer van Warmenhuizen etc., en als overige belendingen hebben: noordoost en noord: de voornoemde Heer David Becker en de gemene binnenweg, zuidoost: de Heer Becker voornoemd, de Ringsloot en de Spriet of Laeck, en noordwest: de Ringsloot). Leendert heeft het land bij openbare verkoping gekocht. Koopsom: f 5.250 gereed. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1198, folio 40 en verder)

In de morgenboeken van Warmond van 1648 en 1652 staan op naam van Leendert Cornelis Sijmonsz. de hofstede (12 hond 17 roeden) op Hemmeer en diverse andere eigen- en bruikwaren gekomen uit de nalatenschap van zijn vader Cornelis Sijmonsz. Zie verder de opmerkingen bij laatstgenoemde.

In de morgenboeken van Warmond van 1656 en 1660 staan op naam van Lenard Cornelisz. Buijtendijck de volgende eigen- en bruikwaren:
1. Zijn hofstede, groot 2 morgen 17 roeden
2. 50 Roeden teelland naast de laan
3. 5 Hond, die hij gebruikt van de Heer van Warmond
4. 5 Hond op het Zweiland, saman met de kerk van Warmond
5. 1 Morgen 460 roeden, die hij gebruikt van de Abdij ter Leede (Van der Leede)
6. 5 Hond, die hij gebruikt van de kerk van Warmond
7. 1 Morgen 250 roeden op Warckerleede (Arckerleede)
8. 2 Morgen 181 roeden, (gekomen) van Maerten Jansz.
9. 3 Morgen 2 hond eigenwaar, gekomen van Willempge Ariens
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147, Morgenboeken Warmond 1656 (blz. 9) en 1660 (blz. 10))

Aan het eind van het morgenboek van Warmond van 1660 worden de eigenaars van Hemmeer opgesomd:
1. De heer Constantin Sohier, Heer van Warmenhuijsen etc., met 29 morgen 4 hond eigenwaar
2. De heer Hironimus Cooijmans, Heer van Meeresteijn etc., met 8 morgen 4 hond
3. David Becker te Amsterdam, met 8 morgen 4 hond
4. De weduwe van Jhr. Van Alckemade, met 7 morgen 2 hond
5. Jan en Leendert Buijtendijck, met 8 morgen 4 hond
6. De erfgenamen van Jan Naerdenburg, met 2 morgen
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147, Morgenboek Warmond 1660 (blz. 76)), zoon van Cornelis Sijmonsz. BUIJTENDIJCK (zie III.3) en Aeltgen Florisdr. van HEEMSTEDE.
Gehuwd (1) voor 1639 met Aeltgen Ariensdr. (CRAEN), overleden ±12-1640. Overleden tussen augustus 1640 en 16-04-1641.

Op 16-04-1641 laat haar man Lenaert Cornelisz. (Buijtendijck) de akte van moederlijke erfenis en bewijs passeren voor schout en schepenen van Warmond ten behoeve van hun kinderen Grietgen Lenaertsdr. (2 jaar oud) en Cornelis Lenaertsz. (8 maanden oud). De kinderen krijgen f 1.200 voor hun moederlijke erfdeel (f 600 elk), uit te keren door de vader zodra zij 20 jaar oud worden of trouwen. Tevens moet de vader elk kind dan f 100 uitkeren voor hun bruidegoms- en bruidskleren. Tot die tijd moet hun vader hen behoorlijk opvoeden, etc.
Als voogdes en voogden van de kinderen treden op:
1. Annetgen Jansdr., weduwe van Arien Jansz. Craen, hun grootmoeder, wonende te Hoogmade
2. Jacob Ariensz. Craen te Roelofarendsveen, oom
3. Pieter Ariensz. Craen te Rijpwetering, eveneens oom
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1196. register S, folio 151v en Weesboek van Warmond, ORA Warmond, inv.nr. 1170, folio 13, bewerking door P.W.C. van Kessel)

. Het patroniem verschijnt ook als "Adriaens". Dochter van Oude Adriaen (Arien) Jansz. CRAEN en Annetgen Jansdr.
Gehuwd (2) voor 1645 met Jaepgen (Jaepge) Maertensdr. Overleden vóór 07-11-1650.

Op 07-11-1650 passeert voor schout en schepenen van Warmond de akte van moederlijke erfenis en bewijs ten behoeve van haar enig nagelaten kind Maerten Lenaertsz., ongeveer 5½ jaar oud. Vader Lenaert Cornelisz. Buijtendijck mag de gehele boedel behouden, mits hij zijn zoon behoorlijk opvoedt en hem als hij 18 jaar wordt of trouwt een bedrag van f 3.300 uitkeert.

Daarboven zal het weeskind ("dadelijk"; men zal wel bedoelen dat zijn voogden, Arijs Lenaertsz. uijtte Rijsen (neef) en Jan Jacobsz. Cluft (oudoom), het namens hem zullen ontvangen), de helft (de wederhelft competeert zijn oom Jan Cornelisz. Buijtendijck) krijgen van:
1. Een kustingbrief van f 1.930 ten laste van Willem Pietersz. Loos
2. Een kustingbrief van f 600, ook ten laste van Willem Pietersz. Loos
3. Het restant ad f 100 van een kustingbrief ten laste van Gerrit Beertsz.
4. Een kustingbrief van f 490 ten laste van Jan Arij Maertensz.
5. Een kustingbrief van f 1.033 ten laste van Paulus Kees Jannen
6. Een kustingbrief van f 866:14:0 ten laste van Jan Leendertsz. Backer
7. Een kustingbrief van f 864 ten laste van Cornelis Gijsen
8. Een kustingbrief van f 933:6:0 ten laste van Willem Willebrantsz.
9. Een nog te maken kustingbrief van f 1.650 ten laste van Pieter Kees Jannen
10. Het restant ad f 1.787:10:0 van een kustingbrief ten laste van Cors Adriaensz. Koij
11. Een huis en boomgaard te Aalsmeer (ook hiervan competeert Maertens oom Jan Cornelisz. Buijtendijck de helft), belend door: oost en west: Arijs Lenaertsz., zuid: de Westeinderdijk, en noord: Cors Adriaensz.

Verder zal Maerten nog "genieten" een bedrag van f 47:10:0, zijnde de inkomsten van de boedel (sedert de dood van zijn moeder, neem ik aan) te Aalsmeer, en nog een bedrag van f 152:10:0 dat zijn vader hem (boven hetgeen voornoemd is) nog moet betalen.

Tot slot is in de akte vastgelegd dat indien het weeskind niet overweg zou kunnen met zijn stiefmoeder of indien zijn stiefmoeder hem slecht zou behandelen, de voogden het buitenshuis mogen laten opvoeden op kosten van de vader. Kennelijk is de Lenaert Cornelisz. Buijtendijck dus al hertrouwd...

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1197, register W, folio 35)

. N.B. Filiatie niet zeker.

Zij zou afkomstig zijn uit Rijen (of wellicht wordt Rijsen(hout) bij Aalsmeer bedoeld; één der voogden van haar enige nagelaten kind Maerten Lenaertsz. Buijtendijck was diens neef Arijs Lenaertsz. uijtte Rijsen, die in 1650 genoemd wordt als belender van het huis aan de Westeinderdijk te Aalsmeer dat Jaepgen voor de helft heeft nagelaten aan haar voornoemde zoon en waarvan de andere helft haar zwager Jan Cornelisz. Buijtendijck toebehoort). Dochter van Maerten Jansz. en Maritgen Willemsdr.
Gehuwd (3). Getrouwd vóór 25-07-1654 en waarschijnlijk reeds vóór 07-11-1650. Partner is Neeltgen Jans van der MARCK, bouwster te Warmond (1674), overleden te Warmond. Overleden in het Oosteinde van Warmond tussen 24-04-1670 en 11-03-1680.

De scheiding van haar boedel passeert op 16-03-1681 voor notaris Rhens van Schoorell te Warmond. Erfgenamen zijn haar zes kinderen die zij met Leendert Cornelisz. Buijtendijck heeft gekregen, te weten Oude Jan Leendertse van Buijtendijck (volgens de handtekening (h/t)) en Jaepgen Leenderts van Buijtendijck (h/t), beiden ongehuwd doch meerderjarig, Annitge Leenderts Buijtendijck, getrouwd met Arent Pietersz. Roode, en de de drie minderjarig kinderen Jonge Jan, Jannitge en Cornelis Leendertsz. Buijtendijck, wier voogden zijn Jan Pieters Groenendijck (h/t) in het Oosteinde van Warmond (waar ook de voornoemde kinderen Buijtendijck wonen), Claes Cornelise Brijole (h/t) te Sassenheim en Cornelis Jansz. van der Marke te Voorschoten. Deze kinderen (respectievelijk hun voogden) verdelen niet enkel de nagelaten boedel van hun moeder maar tevens de door hen in het gemeen bezeten goederen die ze met de boedelscheiding d.d. 15-03-1680 van hun halfbroer Maarten Leendertsz. Buijtendijck hebben geërfd.

Oude Jan en Jaepgen krijgen samen:
1. 80 Roeden hooiland, deel van een partij van 348 roeden (volgens een scheidingsakte van 26-02-1646), die zij in het gemeen bezitten met de kerk van Warmond, gelegen op het Zweiland te Warmond. Belendingen van het geheel (volgens de scheidingsakte uit 1646): zuidoost: het Zweiland, zuidwest: de Laeck, noordwest: Nanning Jansz., en noordoost: Saker Cornelisz.
2. Een stuk hooiland in de Lakerpolder te Warmond (uit de nalatenschap van hun halfbroer Maarten Leendertsz. Buijtendijck, verder kortweg "Maarten"), te verongelden voor 1 morgen 200 roeden. Belendingen: zuidoost: het Zweiland, zuidwest: Leendert Cornelisz. Buijtendijck (sic!), noordwest: de erven Nanning Nanningsz., en noordoost: de huiszittenen te Leiden
3. 6 Morgen 187 roeden weiland (uit de nalatenschap van Maarten), gelegen aan 3 partijen onder Warmond, wezende leenroerig aan het Huis van Warmond en belast met 6 peningen per jaar aan de Heer van Hazerswoude. Belendingen: zuidoost en zuidwest: de Heer van Warmenhuizen, noordwest: de Herenweg, en noordoost: de kinderen van Willem Jansz. van der Son en Jan Pietersz. Groenendijck. De Heer van Warmond moet nog wel goedvinden dat Jaepgen de helft van dit leen krijgt (waarschijnlijk dient het in principe via de mannelijke nazaten te worden overgeërfd). Anders moet Jaepgen "bij andere middelen" worden gecontenteerd

Arent Pietersz. Roode nomine uxoris en Jonge Jan krijgen samen:
1. 5 Morgen land in het Hemmeer onder Warmond, voorheen nummer 2 op de kaart van het ambacht, "nu" getekend met de letter B. Belendingen volgens de laatste transportbrief d.d. 18-11-1654, gepasseerd voor schout en schepenen van Warmond: noordoost en zuidoost: Jan Cornelisz. Buijtendijck, zuidwest: de Heer van Warmond, en noordwest: de Ringsloot. Arent krijgt 2 morgen en Jonge Jan 3

Arent Pietersz. Roode krijgt alleen (nomine uxoris):
1. De woning, huis, berg, schuur, bepoting en beplanting, met de boomgaard en de teellanden eraan behorende, groot omtrent 11 hond, gelegen in het Oosteinde te Warmond, volgens een zekere scheiding d.d. 26-02-1646 (denkelijk de scheidingsakte van Neeltjes schoonvader Cornelis Sijmonsz. Buijtendijck, die deze woning op 19-08-1630 al bleek te bezitten). Zuidoost: de Ringsloot van het Hennemeer, zuidwest: de Heer van Warmond, noordwest: de Herenweg, en noordoost: Jan van Lijn. Het geheel is belast met een opstal van 20 stuivers aan de kerk van Warmond en een duit tijns aan het Huis van Oud-Teijlingen (nu de Heer van Warmond)
2. Een "riedt-sudde" onder Leimuiden, vermeld op folio 3 van de inventaris van Maarten Leenderts Buijtendijck

Jonge Jan krijgt alleen:
1. Een stuk land van 1 morgen 250 roeden aan de Warckerleede te Warmond. Belendingen: zuidoost en zuidwest: Frans Janssen, noordwest: de Warckerleede, en noordoost: het Norremeer

Cornelis en Jannitgen krijgen samen:
1. Een stuk hooiland op de Zijl te Warmond, groot, volgens de transportbrief d.d. 30-04-1651 voor schout en schepenen van Warmond, 3 morgen 200 roeden. Belendingen volgens die transportbrief: noordoost: de Heer van Warmond, zuidoost: de Zijl, zuidwest: Jan Pelten van Heemskerck, en noordwest: Cornelis Gerritsz. van Beerendrecht
2. De helft van 4 morgen hooi- of weiland in de Gasthuispolder onder Leiderdorp. Belendingen van "deze" 2 morgen: zuidwest: de kinderen van Willem Jansz. van der Son met bruikwaar, noordwest: het Kraaienbos, noordoost: Jan Cleij met bruikwaar, en zuidoost: de kinderen van Arijen Willemsz.
3. Een stuk weiland in Stompwijk, groot omtrent 1500 roeden, volgens zekere scheidingsakte gepasseerd voor notaris Cornelis de Haas te Leiden op 02-05-1671. Belendingen (volgens de voornoemde scheidingsakte): noord: Dingenom Leenderts, weduwe van Jan Arijensz. Backer, oost: Huijch Cornelisz. met bruikwaar, zuid: de Meerburgerwetering, en west: Maarten Jansz. van Egmont
4. Een stuk hooiland in de Papenwegse Polder onder Voorschoten, groot omtrent 1000 roeden. Belendingen volgens de voornoemde scheidingsakte d.d. 02-05-1671: noord: Maritgen Claas, weduwe van Cornelis Cornelisz. van Rhijn, oost: de Papenweg, en west: de meesters en regenten van het Sint Catharina Gasthuis te Leiden

In het gemeen en onverdeeld blijft een stuk hooi- of weiland, groot omtrent 2 morgen 473 roeden, in de Veerpolder te Warmond. Zuidoost: de kinderen van Dirck Jacobsz. Rous, zuidwest: de kinderen van Arijen Pietersz. Broeckhuijsen, noordwest: Jeroen Willemsz. van Zijp met bruikwaar, en noordoost: Jan Dircxsz. Entepoel.

Verder is sprake van gehuurd land van Juffrouw van Campen, welke huur door Arent Pietersz. Roode zal worden "uitgebruikt". Elk van de vijf overige erfgenamen zal hem jaarlijks 12 gulden moeten betalen. Hiervoor zullen de erfgenamen in het gemeen het profijt hebben van het houtgewas staande op zeker kroftje van het gehuurde land.

Verder is overeengekomen dat de drie meerderjarige erfgenamen de minderjarige ieder 25 gulden (dus samen 75 gulden) zullen betalen.

Betreffende de schulden van beide boedels (die van Neeltje en die van Maarten), bedragende in totaal f 2.335:5:0, is de verdeling als volgt:

1. Arent Pietersz. Roode en Jonge Jan Leendertsz. zullen respectievelijk f 389:6:6 en f 292:11:6 en de voogden van Jannitge en Kornelis samen f 18:2:4 betalen ter voldoening van een schuld van f 700, per obligatie van de boedel van Neeltje, aan Willem Bartelmeusz. Clinckenberch, timmerman te Warmond
2. Oude Jan en Jaapgen, die samen de boedel f 1.109:16:12 schuldig zijn, zullen f 135:5:8 betalen aan de Heer van Warmenhuizen, f 200, zijnde de hoofdsom van een obligatie, aan Willem Claasz. de Bruijn, f 300, ook zijnde de hoofdsom van een obligatie, aan Juffrouw van Campen te Leiden, en f 500 aan Mees Pietersz. te Voorhout (ook op grond van een obligatie). Ter vereffening zullen zij van Jannitge en Cornelis f 35:8:8 ontvangen
3. Jannitge en Cornelis, die samen f 553:10:12 moeten contribueren in de schulden, zullen f 500 betalen aan Juffrouw van Heusden te Leiden (zijnde de hoofdsom van obligatie) en de resterende f 53:10:12 aan de overige erfgenamen (zie 1. en 2.)

De akte van scheiding wordt gepasseerd ter woonstede van Oude Jan Leendertse (van) Buijtendijck voornoemd, met als getuigen: Maerten Jansen Buijtendijck (h/t) te Warmond en Huijch Arijens te Sassenheim.

(bron: ONA Warmond, inv.nr. 5, akte d.d. 16-03-1681)

. Ook wel: Van der Mar(c)ke(n). De akte van voogdij d.d. 25-07-1654 ondertekende zij met "Neeltgen Jans van der Marck". Ze schreef echter ook wel eens "Merck".

Ze woonde op 13-07-1669, 10-01-1676 en 03-06-1677 in het Oosteinde van Warmond.

In het "Kohier van het Familiegeld van de Dorpen van Rijnland 1674" (bewerking door o.m. P.W.C. van Kessel) wordt ze (als weduwe van Leendert Cornelisz. Buijtendijck) genoemd als bouwster te Warmond. Ze wordt aangeslagen voor 2 stuivers.

Op 10-01-1676 bekent Neeltgen Jans van der Marck (handtekening), weduwe en boedelhoudster van wijlen Leendert Cornelisz. Buijtendijck, wonende in het Oosteinde van Warmond, in een schuldbrief gepasseerd voor notaris Rhens van Schoorell te Warmond een bedrag f 200 te hebben geleend tegen 5% intrest per jaar van Engeltje Cornelis van Leuwen, minderjarige dochter van wijlen Cornelis Cornelisz. van Leuwen, in zijn leven timmerman in de Zevenhuizen. Het geld is aan Neeltgen overhandigd door Pieter Benjaminsz. Maarlevelt, kuiper te Warmond. (bron: ONA Warmond, inv.nr. 2, folio 10)

In de morgenboeken van Warmond van 1672 en 1676 staan op naam van de weduwe van Leendert Cornelisz. Buijtendijck de volgende eigen- en bruikwaren:
1. Het bouwhuis
2. 1 Morgen 235 eigenwaar
3. 516 Roeden (idem)
4. 3 Morgen 310 roeden
5. 583 Roeden
6. 297 Roeden, gemeen met de kerk en pastorie van Warmond
7. 1 Morgen 446 roeden, van de Abdij van Leeuwenhorst
8. 490 Roeden van de abdij, van Dirck van Campen
9. 2 Morgen 23 roeden (deze en de hierna volgende partijen worden denkelijk ook gebruikt van Dirck van Campen)
10. 1 Morgen 361 roeden
11. 1 Morgen 377 roeden
12. 5 Hond
13. 2 Morgen 590 roeden
14. 1 Morgen 280 roeden
15. 1 Morgen 359 roeden
16. 514 Roeden van de kerk van Warmond
17. 5 Morgen 14 roeden eigen land, gelegen in de Hemmeer
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8148, Morgenboeken Warmond 1672 (blz. 13 en 135) en 1676 (blz. 9 en 57)), dochter van Jan Cornelisz. van der MARCK, schepen van Voorschoten (1645), en Beatricx Louwrisdr. van ROON. Op 25-07-1654 (ze wonen te Warmond) laten zij voor notaris Jacob Jansz. de Haes te Leiden een akte van voogdij passeren, waarin zij de langstlevende tot voogd over eventuele na te laten minderjarige kinderen benoemen, met uitsluiting van de weeskamer e.d., met als verdere bepaling dat de twee naaste bekwame "vrunden" (familieleden) van de eerststervende aangesteld worden als medevoogden. Op 13-07-1669, Leendert is inmiddels overleden, benoemt Neeltje voor notaris Cornelis van Berendrecht te Leiden tot medevoogden over haar minderjarige kinderen: Jan Jansz. Buijtendijck en Jan Pietersz. Groenendijck, neven. (Zij tekenen met "Jan Jansen van Buijtendick" en "Jan Pieters Groenendijk". Neeltje zet een kruisje, hoewel ze akte van 25-07-1654 wel ondertekende met haar naam!)
Op 24-04-1670 toont Neeltje deze akten ter weeskamer van Warmond. Ze woont dan in het Oosteinde van Warmond. Op 11-03-1680, wanneer zowel Neeltje als Jan Jansz. Buijtendijck zijn overleden, verschijnt de overgebleven voogd Jan Pietersz. Groenendijck voor notaris Rhens van Schoorell te Warmond om tot nieuwe medevoogden te benoemen:
1. Cornelis Jansz. van der Marck te Voorschoten, maternele oom van de kinderen
2. Claas Cornelisz. Briole (handtekening: "Claes Cornelise Brijole") te Sassenheim
(bron: Weesboek van Warmond, GAL Warmond, inv.nr. 1170, folio 67v, bewerking door P.W.C. van Kessel, ONA Leiden, inv.nr. 489 (notaris Jacob Jansz. de Haes), akte d.d. 25-07-1654, ONA Leiden, inv.nr. 856 (notaris Cornelis van Berendrecht), akte 87 en ONA Warmond, inv.nr. 5 (notaris Rhens van Schoorell), akte d.d. 11-03-1680).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Grietgen (Grietje) Leenderts BUIJTENDIJK, geboren circa 1639, overleden circa 1690. Overleden vóór 23-06-1691.

Op 23-06-1691 passeert de akte van boedelscheiding voor notaris Jacob van Dorp te Lisse.

Haar vijf kinderen krijgen in het gemeen:
1. Een partij land van omtrent 3 morgen in de Rooversbroekpolder te Lisse, aan haar man Claas Maartense van der Poel opgedragen op 11-04-1669. Geregistreerd in de ambachtslegger van Lisse op folio's 48 (1 morgen 340 roeden, eertijds 1 morgen 440 roeden) en 48v (1 morgen 240 roeden, eertijds 1 morgen 352(?) roeden). Belendingen van het geheel: noordoost: de Abdij van Leeuwenhorst, zuidoost: "de Meer" (het Kagermeer), zuidwest: de weduwe van Nanning Nanningse Beverwijk, en noordwest: de Tochtsloot en daarover de voornoemde abdij
2. Een bedrag van f 200

Haar nagelaten echtgenoot Claas Maartense van der Poel krijgt, naast alle roerende goederen, in- en uitschulden:
1. Een hofstede met een kroft land, groot omtrent 1 morgen 109 roeden, in de Poelpolder te Lisse. Noordoost: de kinderen van Cornelis Pieterse Heemstede, zuidoost: de Ringsloot van de Lisserpoel, zuidwest: de erfgenamen van Vrouwe Eva van Hoogeveen, en noordwest: de Heereweg
2. 1 Morgen 350 roeden land in de Sassenheimerbroekerpolder in Sassenheim

(bron: ORA Lisse, inv.nr. 12, folio 34v)

Op 15-02-1729 (datum van de transportakte voor schout en schepenen van Lisse) verkopen haar erfgenamen (haar zoons Cornelis en Leendert Clase van der Poel en de nakomelingen van haar overleden dochter Hillegonda Claas van der Poel) voor f 290 aan Warbout Juriaanse Vreburg, een partij land van omtrent 3 morgen in de Rooversbroekpolder te Lisse, die haar man Claas Maartense van der Poel op 11-04-1669 was opgedragen, en die haar (toen nog 5) kinderen op 23-06-1691 van haar hadden geërfd. Op 10-01-1708 had Dirk Quirinse Kerklaan namens zijn vrouw Anna Claas van der Poel, zijn deel an de vier andere kinderen opgedragen. Belendingen in 1729: noordoost: de Abdij van Leeuwenhorst, zuidoost: "de Meer", zuidwest: Maria Pieters Heemskerk, weduwe van Jan Clase Brero, en noordwest: de Tochtsloot en aan de overkant de Abdij van Leeuwenhorst.
(bron: ORA Lisse, inv.nr. 16, folio 92v)

. Ook wel: Van Buijtendijck.

Het patromiem verschijnt ook als "Lenards" en "Lenaertsdr.".

Ze woonde op 07-05-1662 te Warmond.
Gehuwd ±05-1662. Huwelijksafkondigeingen op het rechtshuis te Warmond op 07, 14 en 21-05-1662. De aanstaande echtelieden worden in het trouwboek van Warmond genoemd: Claes Maerisz., zoon van Maerten Claesz., en Grietgen Leenderts van Buijtendijck. Echtgenoot is Claes Maertens van der POEL, overleden circa 1714. Overleden tussen 10-03-1700 en 06-12-1714.

Op 06-12-1714 passeert de akte van boedelscheiding voor notaris Jacob van Dorp te Lisse. (bron: ORA Lisse, inv.nr. 16, folio 91, met verwijzing naar "protocol G, folio 105 verso"). De spelling van zijn naam is conform zijn eigen handtekening.

Hij woonde op 07-05-1662 te Lisse en op 12-06-1665 te Lisse "aan de Poel" (Lisserpoel). Zoon van Maarten Clase van der POEL en Hillegonda (Hillegond, Hillegont) Huijgens RODE. Ze woonden op 18-02-1664, 13-03-1680 en 16-03-1681 te Lisse (aan de Lisserpoel). In 1688 woonden ze er nog steeds.

Hun overgebleven erfgenamen (zoons Cornelis en Leendert, ieder voor een derde, en de kinderen van wijlen Engel Jacobse Heemskerk en wijlen Hillegonda Claas van der Poel, voor het resterende derde) verkopen op 15-02-1729 (datum van de transportakten):
1. Aan Sijmon Cornelisse van der Horst (man van hun kleindochter Grietje Engels Heemskerk en uit dien hoofde al voor een negende eigenaar): 8/9 van een (land)bouwwoning met een boomgaard en een kroft land, groot 1 morgen 109 roeden, gelegen in de Poelpolder te Lisse. Belendingen: noordoost: de erfgenamen van de heer Jacob van Wassenaar, oud-burgemeester van Leiden, zuidoost: de Ringsloot van de Bedijkte Lisserpoel, zuidwest: de heer Jacob van der Meer, heer van Hoogeveen, en noordwest: de Heereweg. Oorspronkelijk kwam deze woning uit de nalatenschap van Maarten Claase van der Poel (vader van Claas Maartense). De kinderen van Claas en Grietje werd ze aanbedeeld bij boedelscheiding d.d. 06-12-1714. Koopsom: f 400 gereed
2. Aan voornoemde heer Jacob van der Meer: 10 morgen 300 roeden land in de Rooversbroekpolder te Lisse, zijnde de noordelijke helft van kavel nr. 7, waarvan de wederhelft de voorgemelde erfgenamen van heer Jacob van Wassenaar toebehoort, strekkende voor van de ringsloot van de Geestkant tot achter aan de ringsloot van de Rooversbroek(polder). Noordoost: de hoofdkerk van Leiden met kavel nr. 6, en zuidwest: de zuidelijke helft van kavel nr. 7. Dit land was Claas opgedragen op 10-03-1700 en zijn kinderen aanbedeeld bij scheiding d.d. 06-12-1714. Koopsom: f 1.810 gereed
(bron: ORA Lisse, inv.nr. 16, folio 91 en 94)

Op 21-05-1730 (datum van de transportakte) verkopen Cornelis Klaassen van der Poel, voor zichzelf en namens Sijmen Cornelis van der Horst, Maria Michiels (weduwe en boedelhoudster van Leendert Klaassen van der Poel), Jacob Engelsen Heemskerck en Jan Cornelissen Raaphorst x Maartje Engels Heemskerck (de gezamenlijke erfgenamen van dit echtpaar!) aan Jan Banken van Bijnsdorp 2 morgen 193 roeden land in de Tuinderpolder te Warmond (nr. 8 op de kaart van het ambacht). Belendingen: oost: Crein Pietersen Noordwijk, zuid: Cornelis Berendregt, west: 's-Gravenwater, en noord: Arie Guldenmond. Koopsom: f 30 gereed. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1207, folio 223).
   2.  Cornelis Leendertsz. Geboren ±08-1640. Kinderloos overleden tussen 16-04-1641 en 18-02-1664.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Maerten Leenderse van BUIJTENDIJCK, schepen (1672) en gezworene (1674) van Warmond, geboren ±03-1645. Volgens de akte van moederlijke erfenis en bewijs van d.d. 07-11-1650 is hij dan 5½ jaar oud en op 03-03-1670 verschijnt hij voor de weeskamer van Warmond, omdat hij mondig (dus 25?) is geworden (kennelijk wil hij zijn erfdeel van zijn ouderlijke goederen). (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1197, register W, folio 35 en Weesboek Warmond, bewerking P.W.C. van Kessel, ORA Warmond, inv.nr. 1170, f52), overleden 1679 te Warmond. Ongehuwd overleden.

Op 07-04-1676 ligt hij ziek te bed in zijn woonst te Warmond en benoemt hij voor notaris Rhens van Schoorell te Warmond tot voogden over eventuele na te laten minderjarige erfgenamen: Jan Pietersz. Groenendijk te Warmond en Claes Cornelisz. Briole te Sassenheim. Hij tekent, moeizaam, met "Maerten Leenders". Op 01-02-1680 tonen voornoemde voogden het testament ter weeskamer van Warmond. (bron: ONA Warmond, inv.nr. 2, folio 101 en Weesboek Warmond, inv.nr. 1170, f129, bewerking door P.W.C. van Kessel)

Op 15-03-1680 passeert een eerste akte van boedelscheiding voor notaris Rhens van Schoorell te Warmond, waarin wordt verwezen naar de staat en inventaris van 11-03-1680 (die ik nog niet heb kunnen vinden) en waarin staat dat Maerten in het jaar 1679 te Warmond is overleden. Zijn erfgenamen zijn zijn zeven halfbroers em -zusters (Claes Maertens van der Poel (h/t) x Grietge Leenderts Buijtendijck te Lisse, Arent Pietersz. Roode(n) x Annitgen Leenderts Buijtendijck, Jaepgen Leenderts van Buitendick (h/t) (geassisteerd door haar neef Jan Pieters Groenendijck), Jan Leendertse van Buijten Dijck (h/t) en Jan Pieters Groenendijck (h/t), Cornelis Jansz. van der Marcke (Van Marken) te Voorschoten en Claes Cornelise Brijole (h/t) te Sassenheim als voogden over de minderjarige Jonge Jan Leendertsz., Jannitge Leenderts en Cornelis Leendertsz. Buijtendijck (daar waar de handtekening afwijkt van de spelling in de tekst ben ik van de handtekening (h/t) uitgegaan; tenzij anders aangegeven wonen allen in het Oosteinde van Warmond)). Claes Maertens van der Poel krijgt (nomine uxoris) een stuk wei- of hooiland, groot 1400 roeden, in de Zwanburgerpolder te Warmond. Belendingen: noordoost: Heijmen Mourisz., zuidoost: dezelfde met bruikwaar, zuidwest: Jacob Gijsbertsz. van der Codde, en noordwest: Leendert Dammisz. c.s. Deze partij is belast met f 5 per jaar aan het klooster Ter Leede. Claes neemt deze partij aan als zijn gehele erfdeel. De rest van de nalatenschap blijft (voorlopig) gemeen bezit van de overige zes erfgenamen (op 16-03-1681 zullen deze zes erfgenamen, allen kinderen van Neeltje Jans van der Marck, hun gemene erfdeel van Maertens nalatenschap tegelijk met de nagelaten goederen van hun moeder verdelen; zie de opmerkingen bij het overlijden van Neeltje Jans van der Marck). Getuigen zijn Maerten Jansen Buytendijck (h/t) en Jan Claesz. sGravendijck (h/t), beiden te Warmond. (bron: ONA Warmond, inv.nr. 5, akte d.d. 15-03-1680)

. Spelling van de naam conform zijn handtekening (als schepen van Warmond in 1672 en onder de schuldbrief van 03-06-1677 (vide infra)).

Ook wel: Buijtendijck (zonder "van").

Hij woonde op 03-06-1677 in het Oosteinde van Warmond.

Zijn voogden waren op 07-11-1650: Jan Jacobsz. Cluft (oudoom) en Arijs Lenaertsz. uijtte Rijsen (neef) en op 21-04-1659: Jan Jacobsz. van der Son (oudoom) en Arijs Lenaertsz. uijtte Rijsen (neef). Denkelijk zijn Jan Jacobsz. Cluft en Jan Jacobsz. van der Son één en dezelfde persoon...

Op 21-04-1659 (datum van de transportakte) verkoopt Pieter Jansz. Naerdenburgh aan Maerten Leenaertsz., het enige nagelaten kind van wijlen Jaepgen Maertensdr. geteeld bij Leendert Cornelisz. Buijtendijck, 6 morgen land te Warmond, zijnde een leen van het Huis van Warmond (aan welk huis men "een roede sparwer" of 7 schellingen schuldig is als "verheergewaden"). Belendingen: zuidoost en zuidwest: de Heer van Warmenhuizen, zuidoost: de Herenweg, en noordoost: Jacob Jansz. van der Son en Sijmon Cornelisz. Buijtendijck. Koopsom: f 7.200, die Maertens voogden (voornoemde Leendert Cornelisz. Buijtendijck (zijn vader), Jan Cornelisz. Buijtendijck (oom), Jan Jacobsz. van der Son (oudoom) en Arijs Lenaertsz. uijtte Rijsen (neef)) in een kustingbrief van dezelfde datum (21-04-1659) beloven te betalen in drie gelijke jaarlijkse termijnen, te beginnen op 01-05-1659. In de marge van de akte in het schepenprotocol van Warmond is op 20-08-1661 aangetekend dat de originele schuldbrief is gecasseerd. Zie ook de volgende alinea. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1199, folio's 28v en 30v)

Hij verkreeg op 16-07-1659 omtrent 6 morgen leenland van het Huis van Warmond (nummers 37, 38 en 39 op de pre-kadastrale kaart van het ambacht Warmond uit 1665-1669), gelegen in het Oosteinde van Warmond (belendingen in 1653: zuidwest: de Heer van Warmenhuizen, zuidoost: de Ringsloot van het Hemmeer, noorwest: de Herenweg, en noordoost: Jan Jansz. van der Zon en Sijmon Cornelisz. Buijtendijck). De vorige houder was Cornelis Joosten van Diest van Hillegom. (bron: "De onder Warmond gelegen lenen van het Huis te Warmond", door H.M. v.d. Heuvel en A.G. van der Steur in Ons Voorgeslacht 1968, blz. 126-146)

Op 19-05-1671 verkrijgt hij, na openbare verkoop, van Willem Cornelisz. van der Spoor x Trijntje Pieters van Rossum (die weduwe was van Heijmen Mourijnsz. Stienevelt) een degelijke partij weiland, groot 2 morgen 473 roeden, in de Veerpolder te Warmond. Belendingen: zuidoost: de kinderen van Dirck Jacobsz. Rous c.s., zuidwest: de kinderen van Arij Pietersz. Broechuijsen, noordwest: Jeroen Willemsz. van Zijp met bruikwaar, en noordoost: Jan Dircxsz. Entepoel. Koopsom: f 2.650 gereed. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1200, folio 211)

Op 30-11-1671 (datum van de transportakte; de aanvaarding van het verkochte is al geschied op St. Peter ad Cathedramdag 1669) koopt hij uit de geabandonneerde boedel van Saecker Cornelisz. Entepoel, overleden te Warmond, een "goede degelijke" partij hooiland op het Zweiland te Warmond, groot 804 roeden. Belendingen: zuidoost: het Zweiland, zuidwest: Leendert Cornelisz. Buijtendijck, noordwest: de erven Nanningh Nanningsz., en noordoost: de huiszittenen te Leiden. De laatste waarbrief dateert van 29-09-1642. Koopsom: f 2.650 gereed. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1200, folio 238v)

Op 03-06-1677 bekent hij in een schuldbrief gepasseerd voor notaris Rhens van Schoorell te Warmond een bedrag van f 500 geleend te hebben van Mees Pietersz. van Swieten te Voorhout tegen 5% intrest per jaar. Als borgen stellen zich (zijn stiefmoeder) Neeltgen Jans van der Marck ("Merck" volgens de handtekening!), weduwe van Leendert Cornelisz. Buijtendijck, en Rijckge Maartens, weduwe van Jan Cornelisz. Buijtendijck, beiden net als Maerten wonende in het Oosteinde van Warmond. (bron: ONA Warmond, inv.nr. 2, folio 254)

In de morgenboeken van Warmond van 1672 en 1676 staat op naam van Maerten Leendertsz. Buijtendijck:
1. 2 Morgen 50 roeden eigenwaar
2. 1 morgen 204 roeden eigenwaar in plaats van Saker Cornelisz.
3. 2 Morgen 245 roeden, (gekomen) van de weduwe van Leendert Cornelisz. Buijtendijck
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8148, Morgenboeken Warmond 1672 (blz. 13) en 1676 (blz. 9)).
Uit het derde huwelijk:
   4.  Oude Jan Leendertse, schepen van Warmond (1684-1691), geboren voor 1655, overleden circa 1699. Zonder nageslacht overleden tussen 02-06-1698 en 25-10-1699.

Op 02-06-1698 maakt hij, ziek te bed liggend, zijn testament voor secretaris en schepenen van Warmond. Tot zijn enige erfgenamen benoemt hij zijn twee (nog levende) zussen en zijn broer:
1. Jaapge Leenderts Buijtendijck (getrouwd met Arij van den Bosch)
2. Annetge Leenderts Buijtendijck, weduwe van Pieter van der Geest
3. Jan Leendertsz. Buijtendijck de Jonge
Voornoemde zussen en broer zullen van hem ook samen de helft van omtrent 6 morgen leenland in het Oosteinde van Warmond (in leen van het adellijke Huis van Warmond) erven, waarvan zijn zus Jaapge (zo Oude Jan verklaart) de wederhelft competeert, hoewel Oude Jan het destijds in zijn geheel zou hebben gekocht.

Verder legateert hij f 50 aan de Armen van Warmond, f 80 aan elk van de nog levende kinderen van wijlen Grietie Leenderts Buijtendijk, in huwelijk verwekt bij Claas Maartsz. van der Poel, met namen: Aeltge, Hillegont, Leendert en Cornelis, en f 80 aan het weeskind van Annetge Claes van der Poel, in huwelijk verwekt bij Dirck Crijnen. Aeltge, Hillegont, Leendert, Cornelis en Annetge zijn Oude Jans neven en nichten (oomzeggers).

Tot voogden over eventuele na te laten minderjarige erfgenamen benoemt hij, met uitsluiting van de weeskamer, etc.:
1. Arij van den Bosch
2. Jan Leendertsz. Buijtendijk de Jonge

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1204, folio 160)

Op 25-10-1699 passeert de akte van boedelscheiding voor schout en schepenen van Warmond.

Arij Pietersz. van den Bosch krijgt nomine uxoris (Jaapge Leenderts Buijtendijck):
1. Een partij teelland, groot 1 morgen 437 roeden, zijnde leenroerig aan het Huis van Warmond, gelegen in het Oosteinde van Warmond, nr. 37 op de kaart van het ambacht. Belendingen: noordoost: Arij van den Bosch zelf, zuidoost: de volgende partij, zuidwest: de Hennemeerselaan, en noordwest: de Herenweg
2. Een partij weiland, groot 2 morgen 30 roeden, ook leenroerig aan het Huis van Warmond, gelegen als voren, nr. 38 op de kaart van het ambacht. Belendingen: noordoost: zekere gemene vaarsloot, zuidoost: de volgende partij, zuidwest: de Hennemeerselaan, en noordwest: de voorgaande partij
3. Nog een partij weiland, groot 2 morgen 50 roeden, ook leenroerig aan het Huis van Warmond, gelegen als voren, nr. 39 op de kaart van het ambacht. Belendingen: noordoost: zekere gemene vaarsloot, zuidoost: de Ringsloot van het Hennemeer, zuidwest: de Hennemeerselaan, en noordwest: de voorgaande partij
4. Een zesde van een partij hooiland, in het geheel groot 279 roeden, gelegen in de Lakerpolder te Warmond, nr. 12 op de kaart van het ambacht. Noordoost: de volgende partij, zuidoost: 's-Gravenwater, zuidwest: de Laeck, en noordwest: Anna Nanninghs van Beverwijck
5. De helft van een partij hooiland, in het geheel groot 1 morgen 204 roeden, ook gelegen in de Lakerpolder te Warmond, nr. 17 op de kaart van het ambacht. Noordoost: de huiszittenen te Leiden, zuidoost: 's-Gravenwater, zuidwest: de voorgaande partij, en noordwest: Anna Nanninghsdr.

Annetge Leenderts Buijtendijck, weduwe van Pieter van der Geest, krijgt:
1. F 1.250 aan contant en gereed geld

Jan Leendertsz. Buijtendijck de Jonge krijgt:
1. Een partij hooiland van 3 morgen 310 roeden in de Zwanburgerpolder aan de Zijl te Warmond, nr. 35 op de kaart van het ambacht. Noordoost: de erfgenaam van de Heer van Warmond, zuidoost: de Zijl, zuidwest; Meester Bastiaen Boens, en noordwest: de kinderen van Heer Cornelis van Berendreght

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1204, folio 188v)

. Als schepen van Warmond tekende hij met "Jan Leendertse Buijtendijck". Doch de notariële akte d.d. 13-03-1680 (vide infra) ondertekende hij met "Jan Leendertse van Buijten Dijck".

Hij woonde op 16-03-1681 in het Oosteinde van Warmond. Op 23-06-1691 woonde hij nog te Warmond.

Hij was op 02-06-1698 nog ongehuwd.

Op 13-03-1680 bekent hij voor notaris Dirck Camper te Warmond f 630 te hebben geleend tegen 4% intrest per jaar van de voogden (Meester Philippus de Badous, chirurgijn, vader, en Pieter Jansz. Wassenaer) van de nagelaten kinderen van Stijntge Evertsdr. bij voornoemde Meester De Badous. Als borgen voor Jan stellen zich zijn zwager Claes Maertens van der Poel (spelling conform de handtekening) en zijn zus Jaepgen Leenders Buijtendijck (eveneens spelling conform de handtekening). (bron: ONA Leiden, inv.nr. 1356, akte 41)

Hij verkreeg door het overlijden van zijn halfbroer Maerten Leendertsz. Buijtendijck op 06-04-1680 omtrent 6 morgen leenland van het Huis van Warmond (nummers 37, 38 en 39 op de kadastrale kaart van het ambacht Warmond uit 1665-1669), gelegen in het Oosteinde van Warmond (belendingen in 1653: zuidwest: de Heer van Warmenhuizen, zuidoost: de Ringsloot van het Hennemeer (Hemmeer), noorwest: de Herenweg, en noordoost: Jan Jansz. van der Zon en Sijmon Cornelisz. Buijtendijck). (bron: "De onder Warmond gelegen lenen van het Huis te Warmond", door H.M. v.d. Heuvel en A.G. van der Steur, in: Ons Voorgeslacht 1968, blz. 126-146).
   5.  Jaepgen (Jaapje) Leenderts, geboren voor 1655. Ze was op 13-03-1680 reeds meerderjarig. Overleden tussen 26-10-1709 en 01-05-1730. Ook wel: Buijtendijk. Zelf tekende ze met "Jaepgen Leender(t)s (van) Buijtendijck", maar ook een keer met "Jaepgen Leenderts van Buitendick".

Ze woonde op 15-03-1680 en 16-03-1681 in het Oosteinde te Warmond. Op 19-02-1686 woonde ze nog te Warmond.

Op 28-05-1683 (datum van de transportakten) ruilt ze (geassisteerd door schepen Leendert Jacobsz. van Weenen) met Annitge Ponse, weduwe van Jan Arisz. Overlee een partij weiland in de Zwanburgerpolder te Warmond, groot 1 morgen 432 roeden (belendingen: noordoost: de Heer van Warmond, zuidoost: Cornelis van der Codde, zuidoost: de Zomerwei, en noordwest: de Leede) tegen een eveneens in de Zwanburgerpolder gelegen partij weiland van 2 morgen 275 roeden (noordoost: de Zwanburgerwetering, zuidoost: de weduwe van Arij van der Son (Jaepje zelf, dus), zuidwest: de erven Thonis Jansz. Lutsenburgh, en noordwest: het water genaamd "Coet ten Hemelrijck". Annitge moet f 10 toeleggen, want het door haar overgedragen weiland is getaxeerd op f 800 en het weiland dat ze krijgt op f 810. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1202, folio 138v).
Gehuwd (1) op 25-01-1682 te Warmond. Schepenhuwelijk. Echtgenoot is Arij Willemsz. van der SON, overleden circa 1683. Overleden vóór 28-05-1683. Ik weet niet zeker of Grietge Jans van Leeuwen zijn moeder is. Ze zou ook zijn stiefmoeder kunnen zijn.

In 1681 betaalde Arij Willems van der Son een boete van f 75, volgens een akkoord, aan Jan van Leeuwen, baljuw en schout van de Vrije Heerlijkheid van Warmond. (bron: RA Leiden, Huisarchief Warmond (toegang 512), inv.nr. 131 (staten van ontvangen boeten)), zoon van Willem Jansz. van der SON (Clucht, Cluft), bouwman te Warmond (1674), armmeester van Warmond (1655) en schepen van Warmond (1672), en Grietge Jans van LEEUWEN. Beiden woonden op 25-01-1682 te Warmond.

Op 11-07-1683 toont Jaepge Leenderts Buijtendijck, weduwe van Arij Willemsz. van der Son, een akte van voogdij gepasseerd op 10-12-1682 voor notaris Dirck Sonnevelt te 's-Gravenhage. (bron: Weesboek van Warmond, ORA Warmond, inv.nr. 1170, folio 150v, bewerking door P.W.C. van Kessel).
Gehuwd (2) op 19-02-1686 te Warmond. Schepenhuwelijk. Echtgenoot is Arij Pieterse van den BOSCH, geboren te Noordwijk. Overleden tussen 05-04-1702 en 26-10-1709.

Op 26-10-1709 toont zijn weduwe Jaapje Leendertsdr. Buijtendijk ter weeskamer van Warmond een akte van voogdijstelling, die ze hebben gemaakt op 10-04-1693 voor secretaris en schepenen van Warmond op 10-04-1693. Hierin hebben ze als medevoogden, voor het geval de langstlevende zou komen te overlijden met nalating van minderjarige erfgenamen, benoemd Jaapjes broers Oude en Jonge Jan Leendertse Buijtendijk. Na voorlezing van deze akte accepteert Jaapje het voogdijschap en ontlast ze schout en weesmannen. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1171, folio 44v)

. Ook wel: Van den Bos.

Op 13-01-1691 draagt Claes Gerrewertsz. de Bruijn, bouwman te Warmond, al zijn vee, kazen, kaasmakerijgereedschappen, bouwgereedschappen, een barg met hooi, een roeischuit en alle huisraad en inboedel, zich bevindende op grond van Arij van den Bosch, aan laatstgenoemde over, ter voldoening van een huurschuld van f 1.124:14, welke huurschuld is opgebouwd sinds 1687. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1203, folio 94)

Hij verkreeg nomine uxoris door het overlijden van zijn zwager Jan Leendertsz. Buijtendijck op 23-10-1699 omtrent 6 morgen leenland van het Huis van Warmond (nummers 37, 38 en 39 op de kadastrale kaart van het ambacht Warmond uit 1665-1669), gelegen in het Oosteinde van Warmond (belendingen in 1653: zuidwest: de Heer van Warmenhuizen, zuidoost: de Ringsloot van het Hennemeer, noorwest: de Herenweg, en noordoost: Jan Jansz. van der Zon en Sijmon Cornelisz. Buijtendijck). (bron: "De onder Warmond gelegen lenen van het Huis te Warmond", door H.M. v.d. Heuvel en A.G. van der Steur in Ons Voorgeslacht 1968, blz. 126-146). Ze woonden in 1695 te Warmond.

Op 10-04-1693, Arij ligt dan ziek op bed, benoemen zij voor secretaris en schepenen van Warmond tot medevoogden naast de langstlevende over eventuele minderjarige erfgenamen Jaapjes broers Oude en Jonge Jan Leendertsz. Buijtendijck. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1203, folio 228).
   6.  Jonge Jan Leenderse (Jan Ké) (zie V.22).
   7.  Cornelis Leendertsz. Geboren na 1657. Hij was op 26-10-1682 nog minderjarig. Overleden circa 1688. Waarschijnlijk overleden tussen 21-03-1688 en 04-03-1689, doch in ieder geval vóór 1692.

In het Kohier van de 100ste penning van Rijnland van 1692 (bewerking door P.W.C. van Kessel) worden onder Warmond als zijn erfgenamen en die van zijn zus Jannetgen Leenderts Buijtendijck genoemd:
1. Jan Leendertsz. Buijtendijck
2. Jonge Jan Leendertsz. Buijtendijck
3. Jaepie Leenderts Buijtendijck
4. Pieter Pietersz. van der Geest x Annetie Leenderts Buijtendijck
(bron: Rinsepenningen Rijnland, bewerking door P.W.C. van Kessel, met verwijzing naar Kohier 100ste penning van Rijnland van 1692, RA Leiden, SA II, inv.nr. 4596, folio 82).
   8.  Jannetge Leenderts, geboren voor 1667, overleden circa 1692. Waarschijnlijk overleden vlak na 08-11-1691 (doch in ieder geval vóór 24-10-1692), gezien het feit dat ze op die dag (08-11-1691) om twaalf uur 's nachts (!) vanaf haar ziekbed voor secretaris en schepenen van Warmond haar testament maakt. Ze legateert daarin f 70 aan de kinderen van Claas Maartsz. van der Poel en wijlen haar halfzus Grietje Leenderts Buijtendijck, en f 10 aan de armen te Warmond. Verder benoemt ze tot haar enige en universele erfgenamen haar broers en zusters (en bij vóóroverlijden van één van hen hun descendenten bij representatie). Tot voogden over eventuele minderjarige erfgenamen benoemt ze, met uitsluiting van de weeskamer etc., haar broer Jan Leendertsz. Buijtendijck den ouden en haar zwager Arij Pietersz. van den Bosch. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1203, folio 150)

Op 24-10-1692 verdelen voor schout en schepenen van Warmond haar erfgenamen (haar broers en zussen) en die van haar (half)broer Cornelis Leendertsz. Buijtendijck de door beiden nagelaten onroerende goederen.

Arij Pietersz. van den Bosch krijgt namens zijn vrouw Jaapge Leenderts Buijtendijck de helft van 4 morgen hooiland in de Gasthuispolder te Leiderdorp. Belendingen: zuidwest: de nazaten van Willem Jansz. van der Son, noordwest: de erfgenamen van Gomarus van Craeijenbosch, noordoost: Jan Claesz. Kleij met bruikwaar, en zuidoost: de kinderen van Arij Willemsz.

Annetge Leendertsdr. Buijtendijck, weduwe van Pieter van der Geest, krijgt een stuk wei- of hooiland, groot 2 morgen 448 roeden, in het gemeen gehouden volgens een zekere scheiding d.d. 16-03-1681 voor notaris Rhens van Schoorl te Warmond, gelegen in de Veerpolder te Warmond, nr. 29 op de kaart van het ambacht. Zuidoost: de Heer Van den Bosch en Jacob Dircksz. Lelivelt cum socio, zuidwest: de Heer en Meester Willem Paats, noordwest: de Heer Wittert, en noordoost: Cristiaen van der Poel.

Oude Jan Leendertsz. Buijtendijck krijgt een stuk hooiland in de Zwanburgerpolder te Warmond, op de Zijl, groot 3 morgen 310 roeden, nr. 35 op de kaart van het ambacht. Noordoost: de ergenamen van de Heer van Warmond, zuidoost: de Kromme Zijl, zuidwest: Meester Bastiaen Boers, en noordwest: de erven Cornelis van Berendreght.

Jonge Jan Leendertsz. Buijtendijck krijgt:
1. Een stuk weiland in Stompwijk, groot 15 hond volgens de oude waarbrieven. Belendingen: noord: Dinghnom Leenderts, weduwe van Jan Arentsz. Backer, oost: Huijgh Cornelisz. met bruikwaar, zuid: de Meerburgerwetering, en west: Maerten Jansz. van Egmondt
2. Een stuk hooiland, groot 10 hond, gelegen in de Papenwegse Polder onder Voorschoten. Noord: Maertgen Claes, weduwe van Cornelis van Rhijn, oost: de Papenweg, en zuid en west: de meesters en regenten van het Sint Catharina Gasthuis te Leiden

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1203, folio 203v). Ze was op 08-11-1691 meerderjarig, doch ongehuwd. Op 26-10-1682 was ze nog minderjarig. Haar voogden (en die van haar broer Cornelis Leendertsz. Buijtendijck) waren toen: Jan Pietersz. Groenendijck en Cornelis Jansz. van der Marck.
   9.  Annetge (Antje) Leenders. Overleden tussen 06-04-1724 en 01-05-1730. Ze woonde op 07-02-1693 te Warmond.

Ook wel: Buijtendijk en Van Buijtendijck. Haar testament d.d. 30-06-1680 ondertekende ze met "Annetge Leenders van Buijten Dijck".

Als weduwe en boedelhoudster van haar eerste man Arent Pietersz. Roten (de Roode) machtigt Annetie Leenderts Buijtendijck (handtekening: "Annetge Leenders"), samen met Jacob Lutsenburg en Machtelt Jans van Leeuwen als erfgenamen van Jan Jansz. van Leeuwen en Jobje Teunis Lutzenburg (echtelieden), op 13-04-1709 voor notaris Johannes van Swanenburg te Leiden procureur Camper om hun zaak te behartigen die zij genoodzaakt zijn in te stellen voor schout en schepenen van Warmond tegen Heer Ferdinand, Graaf van Berlo, nomine uxoris en Jan Pietersz. Groenendijck cum sociis. Waar het dispuut over gaat, blijkt niet uit de akte van procuratie. (bron: ONA Leiden, inv.nr. 1468, akte 216).
Gehuwd (1) op 05-11-1679 te Warmond. Schepenhuwelijk. Echtgenoot is Arent Pietersz. de ROODE, buurman (1671) gezworene (1679) van Warmond. Overleden vóór 27-02-1682. Ook wel: Roten en Rode.

Hij woonde op 20-06-1671 te Warmond.

Hij was analfabeet.

Op 20-06-1671 (datum van de transportakte) verkoopt Geertgen Jansdr. Lutsenburch, weduwe en boedelhoudster van Pieter Gerritsz. Broecdijck, een partij land van ongeveer 138 roeden aan de Ringsloot te Warmond aan Arent Pietersz. Rode, inwonende buurman te Warmond. Koopsom: f 70 gereed. Bij het wettelijke transport voor schout en schepenen van Warmond treedt Cornelis van Berendrecht, secretaris van de weeskamer van Leiden, voor haar op met speciale procuratie. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1200, folio 229)

Op 13-03-1680 bekent hij voor notaris Dirck Camper te Warmond f 315 te hebben geleend tegen 4% intrest per jaar van de voogden (Meester Philippus de Badous, chirurgijn, vader, en Pieter Jansz. Wassenaer) van de nagelaten kinderen van Stijntge Evertsdr. bij voornoemde Meester De Badous. Zijn zus Pietertgen Pieters de Roode stelt zich borg. (bron: ONA Leiden, inv.nr. 1356, akte 50), zoon van Pieter Arentsz. RODE en Trijntgen (Trijntje) Henrixdr. Bouwster te Warmond (1674). Beiden woonden op 05-11-1679 te Warmond. Op 30-06-1680 en 16-03-1681 woonden ze in het Oosteinde van Warmond.

Op 30-06-1680 wonen zij in het Oosteinde van Warmond en maken ze voor notaris Rhens van Schoorell aldaar hun testament, waarin ze de langstlevende tot erfgenaam benoemen, met de verplichting eventuele minderjarige kinderen behoorlijk op te voeden tot de leeftijd van 25 jaar of huwelijkse staat en hun dan boven de gebruikelijke uitzet een bedrag van f 500 (voor alle kinderen samen) uit te keren. Als de eerststervende geen kinderen nalaat en de langstlevende hertrouwt, moet laatstgenoemde f 500 uitkeren aan de "naaste vrienden" (zij, die erfgenamen ab intestato zouden zijn geweest) van de overledene. Ze benoemen elkaar tot voogd over eventuele na te laten minderjarige erfgenamen. Tevens verklaren ze in de 200ste penning bekend te staan "tegen de f 4.000". Dit testament toont Annetge op 28-08-1682 ter weeskamer van Warmond. Arent is dan kennelijk overleden. (bron: ONA Warmond, inv.nr. 5, akte d.d. 30-06-1680 en Weesboek van Warmond, ORA Warmond, inv.nr. 1170, folio 145v, bewerking door P.W.C. van Kessel).
Gehuwd (2) op 20-01-1684 te Warmond. Schepenhuwelijk. Echtgenoot is Pieter Pietersz. van der GEEST, geboren te Voorschoten, overleden circa 1690. Overleden tussen 1687 en 24-10-1692. In zijn trouwakte van 20-01-1684 (voor schepenen van Warmond) heet hij "Pieter Pietersz. Geest".

Hij woonde in 1687 te Warmond. (bron: Kohier van de 100ste penning van Rijnland van 1687 (bewerking door P.W.C. van Kessel))

Op 22-04-1690 (datum van de transportakte) koopt Pieter Pietersz. van der Geest van Lambertus van Swieten, notaris te Leiden, met procuratie van de heer Louis François Prinssen van der Aa, Heer van Oud- en Nieuw-Vossemeer en schepen van de Stad Mechelen, als erfgename van zijn oudtante Cornelia Prinssen van der Aa (akte van procuratie gepasseerd op 13-04-1690 voor notaris G. van den Bossche te Mechelen), een partij teelland, te verongelden voor 1 morgen 57 roeden, in Warmond. Belendingen: oost: Arij van den Bosch, zuid: de Herenweg, west: Maerten Jansz. Buijtendijck, en noord: voornoemde Maerten Jansz. Buijtendijck en anderen. De partij is belast met f 1:2 per jaar aan de kerk van Warmond en een jaarlijkse tijns aan het Huis van Warmond. Koopsom: f 50 gereed. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1203, folio 76v) Zoon van Pieter Leendertsz. van der GEEST, bouwman te Voorschoten, en Geertje Jacobsdr. van EGMOND (Van der Sluis).

V.22    Jonge Jan Leenderse BUIJTENDIJCK (Jan Ké), landbouwer te Warmond en schepen van Warmond (1694), geboren circa 1656. Hij was op 15-03-1680 nog minderjarig, doch op 08-07-1681 (waarschijnlijk) meerderjarig, aangezien hij op laatstgenoemde datum als getuige optreedt ten behoeve van een notariële akte. Op 26-10-1682 was hij zeker meerderjarig. Overleden te Warmond. Overleden tussen 12-05-1704 en 18-06-1709.

Op 17-10-1710 passeert voor (gesubstitueerd) schout en schepenen van Warmond de akte van bewijs van vaderlijke goederen tussen Jans weduwe Neeltje van der Geest en de voogden (Dirk Pieterse van der Geest, Arij Jacobse, Pieter van der Geest en Willem van der Son) van de twee nagelaten kinderen van Jan en Neeltje, te weten Leendert (14 jaar) en Neeltje (omtrent 6 jaar). Neeltje van der Geest mag alle goederen, die zij in gemeenschap met haar man gehad heeft, in eigendom behouden, mits ze haar kinderen behoorlijk opvoedt tot hun 25ste of huwelijkse staat en hun dan een bedrag van f 250 contant zal uitkeren en de volgende onroerende goederen zal geven (tenzij anders aangegeven, gelegen binnen het ambacht Warmond):
1. 2 Morgen 320 land in "de Hennemeer". Belendingen: noordoost: de heer Hogendorp, zuidoost: de weduwe Arij van den Bosch, zuidoost: Jonkheer van Oud Alkemade, en noordwest: de Ringsloot
2. 960 Roeden land, waarvan "het geestelijk comptoir" te Haarlem 270 roeden toekomt, gelegen in de Boterhuispolder, nummers 1 en 2 op de kaart van het ambacht. Noordoost: het Catharina Godshuis (sic; waarschijnlijk wordt "Gasthuis" bedoeld), zuidoost: de Warckerleede, en zuidwest: het Molengat
3. 583 Roeden land in de Lakerpolder, nr. 5 op de kaart. Noordoost: het Norremeer, zuidoost: Frans Sijmonse, zuidwest en noordwest: de Warckerleede
4. 2 Morgen 227 roeden land in de Zwanburgerpolder, nr. 25 op de kaart. Noordoost: Tijmon Oversijll, zuidoost: de kerk, zuidwest: Neeltje van der Geest voornoemd, en noordwest: de Spriet
5. 1 Morgen 300 roeden land in de Papenwegse Polder onder Voorschoten. Oost: de Papenweg, zuid en west: het Gasthuis te Leiden, en noord: de Heer van Polsbroek
6. 2 Morgen 300 roeden land in de Spekpolder onder Stompwijk. Oost: de Heer van der Burgh, zuid: de Meerburgerwatering, west: de weduwe Jan Maartense, en noord: de weduwe Gijs van Haaster
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1206, folio 55v)

. Ook wel: Buijtendijk.

Het patroniem verschijnt ook als "Leendertse" en "Lenardse".

Waarschijnlijk is hij de "Jan Leendert Buijtendijck, anders genoemt Jan Ké", die op 11-02-1679, ziek te bed liggend in zijn huis te Warmond, voor notaris Rhens van Schoorell en getuigen Theunis Govertsz. van Pelt te Sassenheim en David van Amsterdam tot voogden over eventuele na te laten minderjarige erfgenamen benoemt:
1. Jan Pietersz. Groenendijck te Warmond
2. Claas Cornelisz. Briole te Sassenheim
Jan verklaart ongeveer 20 jaar oud te zijn en in de 200ste penning te worden aangeslagen voor een vermogen beneden de f 4.000. Hij tekent met "Jan Leendertsen Buitendijck".
(bron: ONA Warmond, inv.nr. 4, folio 19)

Een notariële akte van 08-07-1681, waarin hij als getuige optreedt, ondertekent hij met "Jan Leenderts Buijtendick". Als schepen van Warmond tekent hij in 1694 met "Jan Leenderse Buijtendijck".

Hij woonde op 08-07-1681, 09-05-1683, 23-06-1691 en 16-11-1695 te Warmond.

Op 12-05-1684 (datum van de transportakten) ruilt hij met zijn zwager Pieter Pietersz. van der Geest (man van Annetge Leenders Buijtendijck) 3 morgen weiland uit een partij van 5 morgen, waarvan Pieter Pietersz. van der Geest de resterende 2 morgen al uit hoofde van zijn vrouw bezit (die zijn haar toegekomen bij de boedelscheiding van haar moeder d.d. 16-03-1681 (in de transportakte staat abusievelijk 10-03-1681), verleden voor notaris Rhens van Schoorell te Warmond) - gelegen in het Bedijkte Hennemeer te Warmond (aanvankelijk nr. 2 op de kaart van het ambacht, maar op het moment van de transportakte daarop aangegeven met de letter B; belendingen: noordoost en zuidoost: Maerten Nanninghen, zuidwest: de Heer van Warmond, en noordwest: de Ringsloot), waarvan de laatste waarbrief van 18-11-1654 dateert en welke 3 morgen voor de 40ste penning zijn getaxeerd op f 1.100 -, tegen a. 1 morgen 300 roeden wei- of hooiland in de Zwanburgerpolder te Warmond, gemeen liggend met een morgen leenland (belendingen: noordoost: Doe Jansz. Entepoel, zuidoost: de kerk van Warmond, zuidwest: de arme wezen te Leiden, en noordwest: de Spriet; laatste waarbrief d.d. 07-01-1634) en b. 138 roeden land in het Boterpoldertje ("Butterpoldertge") te Warmond (belendingen: noordoost: het St. Catharina Gasthuis te Leiden, zuidoost: Pieter Pietersz. van der Geest voornoemd, zuidwest: het Molengat, en noordwest: de Ringsloot van het Hennemeer; laatste waarbrief d.d. 20-06-1671). De beide partijen land die Jonge Jan krijgt zijn samen getaxeerd op f 550 voor de 40ste penning. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1202, folio 178 en 178v)

In 1699 (transportakte d.d. 27-02-1700) koopt hij in het openbaar van het Armen Weeshuis te Leiden een partij weiland, groot 2 morgen 485 roeden, in de Zwanburgerpolder te Warmond. Noordwest: de Spriet, zuidwest: Mouringh van Leeuwen, zuidoost: de kerk van Warmond of de Molensloot, en noordoost: Jan Leendertsz. Buijtendijck (denkelijk de koper zelf). Koopsom: f 1.200 gereed. De partij wordt nog tot Kerstmis 1700 gehuurd door Cornelis Akerboom voor f 48 per jaar. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1204, folio 197)

Op 09-05-1700 (datum van de transportakte) koopt hij van Baarthout Pietersz. van Leeuwen voor f 525 gereed geld een stuk land genaamd "de Gansze Weij" (er zal Ganzenwei worden bedoeld) te Warmond, groot 1 morgen 410 roeden. Belendingen: noordoost en zuidoost: de Vrouwe van Warmond, zuidwest en noordwest: de gemene vaart. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1204, folio 207v)

Op 30-06-1702 (datum van de transportakte) koopt hij van Gijsbert Arisz. Bols voor f 700 gereed geld een bouwhuis met barg, schuur en karnmolen en het gebruik van de landerijen daaraan gelegen, in het Oosteinde van Warmond, op grond van de Abdij van Rijnsburg. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1205, folio 28v), zoon van Leendert (Lenaert) Cornelisz. BUIJTENDIJCK (zie IV.16) en Neeltgen Jans van der MARCK, bouwster te Warmond (1674).
Gehuwd (1) op 09-05-1683 te Warmond. Schepenhuwelijk. Echtgenote is Pietertge (Pietgen) Pieters de RODE. Overleden vóór 16-11-1695. Ze ondertekende een notariële akte d.d. 02-05-1680 (waarin ze als borg optreedt voor haar broer Arent Pietersz. de Roode) met "Pietertgen Pieters". Haar testament van 27-02-1682 tekent ze echter met "Pietgen Pieters de Rode. (bron: ONA Leiden, invnr. 1356, akte 50 en ORA Warmond, inv. nr. 1202, folio 53)

Ze woonde op 27-02-1682 en 09-05-1683 te Warmond.

Op 27-02-1682 ligt ze ziek op bed en maakt ze voor secretaris en schepenen van Warmond haar testament (waarin ze "Pietertge Pieters van Rodeeghen" wordt genoemd, hoewel ze met "Pietgen Pieters de Rode" tekent). Ze benoemt daarin tot haar enige erfgenaam Pieter Arende Roode, zoon van (wijlen) Arent Pietersz. Roode en Annetge Leenderts Buijtendijck, en indien Pieter Arende vóór haar mocht overlijden, diens moeder Annetge Leenderts Buijtendijck. Tot voogden over eventuele minderjarige erfgenamen benoemt ze:
1. Gerrit Jorisz. van der Kluft, haar neef
2. Maerten Jansz. Buijtendijck
Tot slot verklaart ze in de 200ste penning beneden de f 4.000 bekend te staan.
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1202, folio 53)

Op 29-04-1684 verkrijgt zij, door het overlijden van haar broer Arent Pietersen van Rooden, een leen van het Huis van Warmond, zijnde 1 morgen land (nummer 25 op de kadastrale kaart van het ambacht Warmond uit 1665-1669), gelegen in de Middelste Waard aan de Noordzijde van de Laeck te Warmond, deel uitmakend van een partij land van 2 morgen 227 roeden in de Zwanburgerpolder (belendingen in 1684: zuidwest: Engel Cornelisz. Bols met bruikwaar, zuidoost: Willem Jans van der Zon, noordwest: de Spriet, en noordoost: Doe Jansz. Entepoel). Op 10-12-1696 verkrijgt haar weduwnaar Jonge Jan Leendertsz. Buijtendijck het leen. (bron: "De onder Warmond gelegen lenen van het Huis te Warmond", door H.M. v.d. Heuvel en A.G. van der Steur in Ons Voorgeslacht 1968, blz. 126-146), dochter van Pieter Arentsz. RODE en Trijntgen (Trijntje) Henrixdr. Bouwster te Warmond (1674). Waarschijnlijk waren er geen kinderen uit dit huwelijk, tenzij overleden vóór 15-08-1696.
Gehuwd (2) op 16-11-1695 te Warmond. Schepenhuwelijk. Echtgenote is Neeltje Jacobs van der GEEST, landbouwster te Warmond, geboren te Zoeterwoude, overleden te Warmond. Overleden tussen 17-10-1710 en 13-07-1726. Op 18-06-1709 (datum van de twee transportakten) koopt Neeltje van der Geest, weduwe van Jan Leendertse Buijtendijk, van de erfgenamen van Jan Janse van Leuven x Jopge Thonis Lutsenburgh (te weten: Jacob Lutsenburgh en Machtelt van Leuven) voor één helft en de fidei-commissaire erfgenamen van Dammes Janse Lutsenburgh voor de wederhelft:
1. Een partij weiland, groot 2 morgen 540 roeden, in de Warmonderdamse Polder, nr. 6 op de kaart van het ambacht Warmond. Noordoost: de Vrouwe van Alkemade, zuidoost: de Abdij van Rijnsburg c.s., zuidwest: Jan Janse Kraan, en noordwest: het scheid van Sassenheim. Koopsom: f 808 gereed
2. Een stuk land van 587 roeden in het Oosteinde van Warmond, nr. 22 op de kaart van het ambacht. Noordoost: de erven Jan Janse van Leuven, zuidoost: de Herenweg, zuidwest: Jan Janse Kraan, en noordwest: de koopster. Koopsom. f 120 gereed
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1206, folio 21 en 23), dochter van Jacob Pietersz. van der GEEST (Wassenaer), bouwman te Zoeterwoude, en Maertgen Ariensdr. BIJVLIET. Ze wonen op 15-08-1696 te Zoeterwoude aan het Jaagpad naar Delft en Den Haag. Op die dag maken ze voor notaris Lambertus van Swieten te Leiden hun testament, waarin ze de langstlevende tot erfgenaam benoemen met de verplichting eventuele na te laten minderjarige kinderen behoorlijk op te voeden tot de leeftijd van 25 jaar, etc. Ze benoemen de langstlevende tot "oppervoogd" over eventuele minderjarige etc. kinderen en tot medevoogden:
1. Oude Jan Leendertsz. Buijtendijk, zijn broer
2. Dirk Pietersz. van der Geest, haar oom
Op 26-10-1709 toont Neeltje, ze is inmiddels weduwe, dit testament ter weeskamer van Warmond en accepteert de voogdijschap over haar kinderen.
(bron: ORA Warmond: inv.nr. 1171, folio 42v)

Op 13-07-1726 verdelen hun zoon "Leendert Jansze Buijten-dijk" (volgens zijn handtekening) en hun schoonzoon "Symon Pieterze Groenendyck" (ook volgens de handtekening) nomine uxoris de nagelaten onroerende goederen (gerede penningen, goud, zilver, huisraad, kleding, koeien en landbouwgereedschap hebben zij reeds verdeeld) voor notaris Hendrik Wilmers te Leiden.

Leendert krijgt:
1. Een bouwhuis in het Oosteinde van Warmond, op grond van de Abdij van Rijnsburg, nr. 52 op de kaart van het ambacht
2. Een partij weiland, groot 2 morgen 540 roeden, in de Warmonderdamse Polder, nr. 6 op voornoemde kaart. Belendingen: noordoost: de Heer van Oud-Alkemade, zuidoost: de volgende partij "cum sociis", zuidwest: Jan Janse Kraan, en noordwest: het scheid van Sassenheim
3. Een partij teelland, "nu" gebruikt wordend als weiland, groot 587 roeden, gelegen in het Oosteinde van Warmond, nr. 22 op voornoemde kaart. Belendingen: noordoost: Pieter Caljonnaux den Ouden, zuidoost: de Lijtweg, zuidwest: Jan Janse Kraan, en noordwest: de vorige partij
4. Een partij hooiland, groot 1 morgen 360 roeden, gelegen in de Butter- of Hennemeerse Polder, nummers 1 en 2 op voornoemde kaart. Belendingen: noordoost: het Catharina Gasthuis te Leiden, zuidoost: de Warckerleede, zuidwest: het Molengat, en noordwest: de Ringsloot van het Hennemeer
5. Een partij weiland, groot 2 morgen 320 roeden, gelegen in "de Bedijkte Hennemeer", nr. 14 op voornoemde kaart. Belendingen: noordoost: de Heer Hogendorp, zuidoost: Arij van den Bosch, zuidwest: de Heer van Oud-Alkemade, en noordwest: de Ringsloot van het Hennemeer
6. Een partij hooiland, groot 583 roeden, zijnde "buitenland" (denkelijk wordt land buiten de dijk bedoeld), gelegen naast de Lakerpolder, nr. 5 op voornoemde kaart. Belendingen: noordoost: het Norremeer, zuidoost: de Lakerpolder, zuidwest en noordwest: de Warckerleede

Sijmon en zijn vrouw Neeltje Jans Buijtendijk krijgen:
1. Een partij hooiland, groot 1 morgen 397 roeden, genaamd "de Ganse Weij", gelegen naast het klooster onder Warmond, nr. 10 op voornoemde kaart. Belendingen: noordoost en zuidoost: "de Boedel van Warmond", zuidwest: Cornelis Oversijl, en noordwest: de gemene vaartsloot
2. Een partij wei- of hooiland, groot 2 morgen 472 roeden, gelegen in de Zwanburgerpolder, nr. 24 op voornoemde kaart. Belendingen: noordoost: de volgende partij, zuidoost: de kerk van Warmond, zuidwest: Pieter en Mouringh van Leeuwen, en noordwest: de Spriet
3. Een partij wei- of hooiland, groot 2 morgen 227 roeden, gelegen als voren (in de Zwanburgerpolder), nr. 25 op voornoemde kaart. Belendingen: noordoost: Jan Teunisz. Lutsenburgh, zuidoost: de kerk van Warmond, zuidwest: de voorgaande partij, en noordwest: de Spriet
4. Een partij hooiland, groot 3 morgen 310 roeden, gelegen als voren, nr. 35 op voornoemde kaart. Belendingen: noordoost: "de Boedel van Warmond", zuidoost: de Kromme Zijl, zuidwest: baljuw Boers, en noordwest: Sieur Daniel Mointange

Alle bovengenoemde partijen liggen binnen de Vrije Heerlijkheid van Warmond.

Onverdeeld en in het gemeen blijven nog:
1. Een partij weiland onder Stompwijk, groot omtrent 15 hond, gelegen in de Speckenpolder, die gebruikt wordt door Pieter Dobbe
2. Een partij wei- of hooiland, groot 1 morgen 100 roeden, gelegen in de Rietpolder onder Stompwijk, die gebruikt wordt door de erfgenamen zelf
3. Een partij hooiland, groot 1 morgen 300 roeden, gelegen in de Papenwegse Polder onder Voorschoten, die gebruikt wordt door Arij Arende

(bron: ONA Leiden, inv.nr. 1870, akte 77).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Leendert Janse BUIJTENDIJK (zie VI.8).
   2.  Neeltje Jans BUIJTENDIJK, geboren circa 1704 te Warmond, begraven op 17-10-1776 te Warmond. Begraven om 13:00 uur op het kerkhof van Warmond. Kosten: 1 gulden 4 stuivers.

Op 29-09-1750 verkrijgt zij, door het overlijden van haar broer Leendert Jansz. Buijtendijck, een leen van het Huis van Warmond, zijnde 450 roeden land (nummer 17 op de kadastrale kaart van het ambacht Warmond uit 1665-1669), gelegen op de Geest te Warmond (belendingen in 1750: zuidwest: Jacobus de Vries, zuidoost: de Herenweg, noordwest: Marijtje Meerburgh, en noordoost: Mevrouw de Wilhem). (bron: "De onder Warmond gelegen lenen van het Huis te Warmond", door H.M. v.d. Heuvel en A.G. van der Steur in Ons Voorgeslacht 1968, blz. 126-146)

Ook op 29-09-1750 verkrijgt hij, door "overeenkomst met" (waarschijnlijk wordt "overlijden van" bedoeld) haar broer Leendert Jansz. Buijtendijck), een leen van hetzelfde Huis van Warmond, zijnde 1 morgen land (nummer 25 op de kadastrale kaart van het ambacht Warmond uit 1665-1669), gelegen in de Middelste Waard aan de Noordzijde van de Laeck te Warmond, deel uitmakend van een partij land van 2 morgen 227 roeden in de Zwanburgerpolder (belendingen in 1750: zuidwest: Cornelis Cortenbosch, zuidoost: Claas Anderlaan, noordwest: de Spriet, en noordoost: de weduwe Cornelis Overzijl). Haar man Cornelis Kortenbosch heeft hulde en manschap gedaan. (bron: "De onder Warmond gelegen lenen van het Huis te Warmond", door H.M. v.d. Heuvel en A.G. van der Steur in Ons Voorgeslacht 1968, blz. 126-146).
Gehuwd voor de kerk (1) op 08-05-1724 te Sassenheim (RK) (getuige(n): Mees Witteman en Marijtje Hendriks). De RK trouwakte vermeldt dat beiden uit Warmond komen. Echtgenoot is Simon (Sijmen, Sijme) Pieterse GROENENDIJCK, geboren circa 1702 te Warmond, overleden circa 1733. Hij liet een leen van één morgen land te Warmond na, afhangende van de Hofstad van der Wateringe, dat op 26-10-1733 overging op zijn dochter Elizabeth. Hij had het geërfd van zijn vader. (bron: "Repertorium op de lenen van de Hofstad van der Wateringe" door C. Hoek, Ons Voorgeslacht, 1966, p. 481-520)

Op 28-05-1733 stellen schout en weesmannen van Warmond, op schriftelijk verzoek van Neeltje Jans Buijtendijk, weduwe van Sijme Pieterse Groenendijk, en conform haar voorstel, vier voogden aan over de twee nog in leven zijnde kinderen van Sijme (Lijsbet Sijmense Groenendijk, 8 jaar, en Neeltje Sijmense Groenendijk, 6 jaar; zoon Pieter is vlak na zijn vader komen te overlijden), te weten:
1. Leenderd Janse Buijtendijk, Neeltjes broer
2. Arij Pieterse Groenendijk, Sijmes broer
3. Jacob Janse Groenendijk, neef van Sijme
4. Sijme Janse Groenendijk, ook neef van Sijme
Op dezelfde dag (28-05-1733) verschijnen Neeltje en de 4 voogden van haar kinderen voor schout en weesmannen van Warmond om het "vaderlijk bewijs" van de kinderen te regelen, aangezien Neeltje van plan is te hertrouwen. Neeltje behoudt de gehele boedel, belooft haar twee kinderen naar behoren op te voeden tot hun 25ste of "geapprobeerde staat" en ieder van hen dan een bedrag van f 800 uit te keren.
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1171, folio 77v)

. Ook wel: Groenedijk en Groenendijk. De akte van boedelscheiding van zijn schoonouders d.d. 13-07-1726 tekende hij met "Symon Pieterze Groenendyck".

Uit de nalatenschap van Vrouwe Anna Hendrina van Wassenaar van Warmond, douairière, Gravin van Berlo, koopt Sijmen Groenendijk in 1729 (transportakten d.d. 14-06-1729) in het openbaar de volgende stukken land in het ambacht van Warmond:
1. Twee teelkroften (respectievelijk 2 morgen 272 roeden en 2 morgen 352 roeden groot), belendingen: noordoost: "den Tuijn ande Sandsloot", zuidoost: de Heereweg, zuidoost: Pieter van der Geest, en noordwest: Heer Schrijver, de weduwe Swietersluijs en Sijmen zelf. Koopsom: f 430 gereed
2. 2 Morgen 180 roeden land in de Zwanburgerpolder, nr. 30 op de kaart van het ambacht. Noordoost: Henric Rex, zuidoost: Jacob Jacobsen Rous of Bruijtter(?), zuidwest: de Abdij van Rijnsburg, en noordwest: de Zwanburgerwetering. Koopsom: 570 gereed
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1207, folio 186v en 187)

Op 09-01-1731 (datum van de transportakte) verkoopt Sijmen Groenendijk aan Engel van Leewen:
1. Een huis en erf, groot 47½ roeden, nr. 18 op de kaart van het ambacht Warmond. Belendingen: noordoost: Pieter van der Geest, zuidwest: Henric van Rex, en noordwest: de koper (belending ten zuidwesten niet vermeld in de transportakte). Belast met 1 gulden erfpacht per jaar aankomende de kerk van Warmond en een half waterbanwerk in de Leede.
2. Drie partijen teelland, naast elkaar gelegen, samen groot 182 roeden. Noordoost: de Kerkesteeg, zuidoost: de Buurstraat, zuidwest: Klaas Kellenaer, en noordwest: de Herenweg. Met vrije op- en afscheping aan de Leede over het erf van Henric van Rex.
Koopsom: f 150 gereed.
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1207, folio 236v), zoon van Pieter Janse GROENENDIJCK, bouwman te Warmond (1683-1698), en Elisabeth (Lijsbeth) Jans van WEENEN. Ze woonden te Warmond.
Gehuwd (2) op 14-06-1733 te Warmond. Schepenhuwelijk. Gehuwd voor de kerk op 14-06-1733 te Sassenheim (RK) (getuige(n): Pieter Jansse en Aegtie Jans). De trouwakte vermeldt dat ze uit Warmond komen. Echtgenoot is Cornelis Cornelisse KORTENBOS, geboren te Voorhout. Ook wel: Kortenbosch, Cortenbos en Cortenbosch.

In een Warmondse transportbrief van 04-04-1752 wordt hij met Louris van der Lugt en Frans Overbeek genoemd als executeur testamentair en voogd over de minderjarige erfgenamen van Nanning Bolswaart. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1209, folio 71)

Op 05-03-1753 (datum van de transportakte) koopt hij van Cornelia Huijberts Swietersluijs, weduwe van Dirck Zijmonsz. Hofland, een partij weiland (groot 2 morgen 48 roeden) in de Klinkerbergerpolder te Warmond voor f 450 gereed. Belendingen: noordoost en zuidoost: Cornelis zelf, zuidoost: Heer Abraham Edens, en noordwest: het scheid van Sassenheim. De laatste waarbrief is van 25-04-1724. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1209, folio 92v)

Op 05-12-1761 (datum van de transportakte) koopt hij van Meester Remees Floris van Zanden, burgemeester en raad van Haarlem, als getrouwd met Vrouwe Marie Maurice le Leu de Wilhem, en Paul le Leu de Wilhem, Heer van Drongelen en schepen en raad van Haarlem, 2 partijen hooiland in de Achterhen(ne)meerpolder te Warmond, samen groot 2 morgen 329 roeden. Belendingen: noordoost: Jan van der Zon, zuidoost: de Warckerleede, zuidwest: de Stad Haarlem, en noordwest de Ringsloot van het Hen(ne)meer. De oude waarbrieven zijn van 16-04-1732 en 22-03-1608. Koopsom: f 14 (sic). (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1209, folio 222v)

Op 05-04-1764 (datum van de transportakte) koopt hij van Heer Jacob Adriaan du Tour, Heer van Warmenhuizen etc. etc., ordinaris gedeputeerde van de Provincie Friesland ter vergadering van de Heren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden, 3 partijen wei- en hooiland (nrs. 4, 9 en 10 op een zeker kaart van Warmond) in het Bedijkte Hen(ne)meer te Warmond, samen groot 10 morgen 396 roeden. Belendingen van het geheel: noordoost: Jan van der Son, zuidoost en noordwest: de Ringsloot van het Hen(ne)meer, en zuidwest: Philips Hoogteijlingen. Koopsom: f 820 gereed. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1209, folio 252). Ze woonden op 14-06-1733 en 05-09-1751 te Warmond.

Op 01-01-1735 (de transportbrief is van 17-04-1735) verkopen zij in het openbaar in het rechtshuis van Warmond voor f 514 gereed aan IJsbrand Langeveld een stuk wei- of hooiland in de Zwanburgerpolder te Warmond, nr. 35 op zekere kaart van het ambacht, groot 3 morgen 310 roeden. Belendingen: noordoost: Cornelis Fuijten van Striemen, zuidoost: de Zijl, zuidwest: de koper, en noordwest: Hendrik Benschop. Het land is enkel "belast" met waterbanwerk in de Grote Sloot en is Neeltje aanbedeeld bij de boedelscheiding van haar ouders d.d. 13-07-1726 voor notaris Hendrik Wilmers te Leiden. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1208, folio 99)

Op 25-07-1738 verkopen ze aan Petronella Monseur en de voogden van de minderjarige kinderen van dier overleden man Arij van den Bosch: een partij land in Warmond, volgens een oude waarbrief van 19-12-1627 ("waarin begrepen staat het notwegh, mitsgaders het inkomen in de voorofse Polder"; weet niet wat hiermee bedoeld wordt..), nr. 10 op de kaart van Warmond, groot 1 morgen 397 roeden. Noordoost en zuidoost: Pieter van Vliet, en zuidwest en noordwest: de gemene vaartsloot. Koopsom: f 500 gereed.
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1208, folio 152).

VI.8    Leendert Janse BUIJTENDIJK, kerkmeester van de Roomse Kerk te Warmond (1746), geboren circa 1696, overleden circa 1750. Overleden tussen 06-06-1749 en 29-09-1750. Op 16-06-1708 verkrijgt hij, door het overlijden van zijn vader, als 12-jarige een leen van het Huis van Warmond, zijnde 1 morgen land (nummer 25 op de kadastrale kaart van het ambacht Warmond uit 1665-1669), gelegen in de Middelste Waard aan de Noordzijde van de Laeck te Warmond, deel uitmakend van een partij land van 2 morgen 227 roeden in de Zwanburgerpolder (belendingen in 1708: zuidwest: de weduwe van Jan Leendertsz. Buijtendijck, zuidoost: Willemtie Jacobs Sterrevelt, noordwest: de Spriet, en noordoost: Doe Jansz. Entepoel). Pas op 06-06-1747 doet hij hulde. (bron: "De onder Warmond gelegen lenen van het Huis te Warmond", door H.M. v.d. Heuvel en A.G. van der Steur in Ons Voorgeslacht 1968, blz. 126-146)

Ook wel: Buijtendijck. De akte van boedelscheiding van zijn ouders d.d. 13-07-1726 tekende hij met "Leendert Jansze Buijten-dijk".

Op 09-08-1729 (datum van de transportakte) koopt Leendert Buijtendijk van Pieter Callionaux den Oude, als erfgenaam van zijn zoon Pieter Callionaux den Jonge (volgens testament d.d. 19-10-1716, gepasseerd voor secretaris en schepenen van Warmond), en van Pieter Heidelberg x Johanna Callionaux:
1. Een stuk weiland, groot 392 roeden, nr. 23 op kaart B, art. 7 van het ambacht Warmond. Belendingen: noordoost: Willem van der Son, zuidoost: de Herenweg, zuidwest: Leendert zelf, en noordwest: "de Roije Wal"
2. Een partij weiland, groot 5 morgen 502 roeden, nrs. 47 en 48 op voornoemde kaart B, art. 7. Noordoost: de Abdij van Rijnsburg, zuidoost: de Ringsloot van het Hennemeer, zuidwest: Willem van der Son en de kinderen van Pieter Groenendijk, en noordwest: de Herenweg
Koopsom: f 1.515 gereed.
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1207, folio 195)

Leendert Janse Buijtendijk wordt op 14-01-1730 (voor notaris W. Boekweijt te Leiden) aangesteld als voogd in plaats van Arij Jeroense van Velsen, naast Claas Clase van der Zon (die voogd op grond van het testament is), over de kinderen van wijlen Arij Clase van der Zon en Marijtje Claas Schellingerhout. Op 08-02-1734 verklaren de meerderjarige kinderen (Wouter de Wilde x Machtelt Arisz. van der Zon, Claas Arisz. van der Zon, Jan Janse de Ronden x Marijtje Arisz. van der Zon en Pieter Arisz. van der Zon) voor schout en schepenen van Warmond de penningen te hebben gekregen uit de boedel van hun ouders, die berust hebben onder hun voornoemde voogden. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1208, folio 64v)

Leendert Buijtendijk is op 01-04-1738 voogd en neef van de kinderen van Arij van den Bosch. De andere voogden zijn Willem van der Zon en Cornelis van Egmond. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1208, folio 134)

Als kerkmeester van de "Roomse Kerk" te Warmond (en Sassenheim en Voorhout?) verkoopt hij op 19-01-1746 een huisje en erf aan een zekere dam te Warmond aan Sijmen Vlaanderen. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1208, folio 286v)

Op 06-06-1749 doet hij hulde aan het Huis van Warmond voor een leen van hetzelfde Huis, zijnde 450 roeden land (nummer 17 op de kadastrale kaart van het ambacht Warmond uit 1665-1669), gelegen op de Geest te Warmond (belendingen in 1750: zuidwest: Jacobus de Vries, zuidoost: de Herenweg, noordwest: Marijtje Meerburgh, en noordoost: Mevrouw de Wilhem). (bron: "De onder Warmond gelegen lenen van het Huis te Warmond", door H.M. v.d. Heuvel en A.G. van der Steur in Ons Voorgeslacht 1968, blz. 126-146), zoon van Jonge Jan Leenderse BUIJTENDIJCK (Jan Ké) (zie V.22) en Neeltje Jacobs van der GEEST, landbouwster te Warmond.
Gehuwd met Jaapje (Jaepje) Jacobs SOETERMEER. Overleden na 05-09-1751. Dochter van Jacob SOETERMEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes, geboren te Warmond, gedoopt (RK) op 03-06-1725 te Sassenheim (getuige(n): Arie van der Geest en Neeltje Jans Buijtendijk).

III.5    Willem (Wilhem) Sijmonsz. Weesman van Sassenheim (1620-1622), geboren voor 1567. Hij was de oudste zoon van Margareta Jansdr. Overleden circa 1636. Overleden tussen 16-06-1635 en 02-02-1638 en vóór zijn vrouw Trijntgen Garbrantsdr. Hij woonde op 06-06-1592 te Warmond en op 22-09-1596, 08-05-1597, 05-11-1615, 26-10-1631 en 16-06-1635 te Sassenheim. In 1636 woonde hij in het dorp van Sassenheim, ten westen van de herberg "het Paert" van de familie Van Heemskerck, die ten noordwesten van de Heerweg stond.

In 1623 wordt Willem Sijmonsz. te Sassenheim aangeslagen voor de 200ste penning van Rijnland. Hij moet f 85 betalen, wat duidt op een vermogen van tegen de f 17.000. (bron: Kohier van de 200e Penning van de dorpen van Rijnland 1623, bewerking door P.W.C. van Kessel)

Op 06-06-1592 (datum van de transportakte) koopt Willem Sijmonsz., buurman te Warmond, van de meesters van de armen van het Catharinagasthuis te Leiden: een perceeltje land te Warmond van een halve morgen, zijnde een derde van een stuk van 9 hond, dat laatst gebruikt is geweest door Sijmon Jansz. (denkelijk wordt Willems vader bedoeld) of diens weduwe. Belendingen: noordwest: de weduwe van Dirck Aelbrechtsz., zuidwest: "'t Schinckelegat", noordoost: de weduwe van Willem Claesz., en zuidoost: de Spriet. Koopsom: f 230, in de vorm van een kustingbrief ten gunste van het voornoemde gasthuis. De verkoop is geschied met goedkeuring van het Gerecht van Leiden volgens een akte van consent d.d. 16-01-1592. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1190, register E, folio 43v)

Op 07-05-1595 verkoopt Willem Sijmonsz., buurman te Warmond, aan Huijch Jacobsz., ook buurman te Warmond: een losrente van f 19:5 per jaar (losbaar met f 350), bezet op 11 hond weiland te Warmond. Belendingen: oost: Willem zelf, zuid: de erven Pieter Jacobsz. Backer met bruikwaar, west: Maerten Claesz. te Sassenheim, en noord: Dick Cornelisz., timmerman te Warmond, en Jan Jansz. te Sassenheim. Op 23-06-1597 toont Willem (in de akte stond eerst "Willeboort"!) Sijmonsz. ter secretarie van Warmond de gecasseerde originele rentebrief. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1190, register F, folio 99v)

Op 22-09-1596 (datum van de transportakte) verkoopt Willem Sijmonsz. te Sassenheim aan zijn broer Willeboort Sijmonsz., buurman te Warmond: 3 hond teelland te Warmond. Belendingen: zuidwest: Ermpgen Pietersdr., weduwe van Jacob Heijmansz., noordoost: Pieter Pietersz. Hans, en verder strekkende van het gemene buurgangpad tot aan de Herenweg. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1190, register F, folio 146 (een ongedateerd concept tussen de akten van mei 1596) en inv.nr. 1191, register G, folio 3v)

Op 06-05-1597 (datum van de transportakte) verkopen Willem Sijmonsz. te Sassenheim en zijn broer Cornelis Sijmonsz., buurman te Warmond, aan Cornelis Cornelisz. Corffgen in de Kaag: 3 morgen land aan 2 naast elkaar gelegen percelen te Warmond. Belendingen van het geheel: noordoost: de Vrouwe van Rijnsburg, zuidwest: idem en Cornelis Pancraesz. in de Kaag, zuidwest: Jan Pier Schouten te Lisse, en noordwest: Jan Jansz. te Sassenheim. Op dezelfde dag verkoopt voornoemde Corffgen van voornoemde Willem Sijmonsz. eveneens 3 morgen land te Warmond. Belendingen: noordoost: het Vennemeer, zuidoost: de Stinksloot, zuidwest: de erfgenamen van Heer Vincent van Lochorst, en noordwest: Gherrit Huijchgensz. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1191, register G, folio's 34 en 34v)

Op 08-05-1597 (datum van de transportakte) verkoopt Willem Sijmonsz., buurman te Sassenheim, aan Ouwe Marri Jansdochter, weduwe van Jan Cornelisz. Bout, en haar dochter Jonge Marri Jansdochter, buurlieden te Warmond: een morgen land te Warmond. Voor de belendingen wordt verwezen naar de principale waarbrief. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1191, register G, folio 35v)

In een Sassenheimer schepenakte van 29-03-1600 verklaren Pieter Florisz. (75 jaar), Pieter Jacobsz. Clinckenberch (52 jaar), Maerten Claesz. (58 jaar), Willem Jansz. (40 jaar) en Pieter Maertsz. (34 jaar), ingeboren bewoners van Sassenheim, op Maerten Claesz. en Pieter Maertsz. na, die niet in Sassenheim geboren zijn, maar er in ieder geval vanaf de laatste troubelen gewoond hebben, op verzoek van Cornelis Jeroensz. te Lisse, die vóór augustus 1598 koper of pachter geweest is van de beektiend ("beeck thient") te Sassenheim, competerende de Abdij van Egmond, dat het waar is dat zekere wei van Willem Sijmonsz., groot 3 morgen, gelegen te Sassenheim ten noordwesten van de Heerweg tot aan de Schousloot (noordwest: de Schousloot, noordoost: Catrijn van der Bouchorst, zuidwest: Hobben Florisz. en voornoemde Willem Jansz., en zuidoost: voornoemde Willem Sijmonsz.), die vóór het jaar 1598 door Willem Sijmonsz. bezaaid is geweest met gerst, niet ressorteert noch behoort onder het begrip van de Sassemer broektiend, maar onder de voornoemde beektiend. (bron: NA, ORA Sassenheim, inv.nr. 1, tweede gedeelte, folio 94v).

Op 27-05-1600 (datum van de transportakte) koopt Willem Sijmonsz. te Sassenheim van Hobben Florisz. (die op 06-05-1600 voor burgemeesters van Alkmaar een akte van procuratie laat passeren waarmee zijn schoonzoon Dirck Dircxz. van den Berch, één van die burgemeesters van Alkmaar, het verkochte op 27-05-1600 wettelijk transporteert aan de koper voor schout en schepenen van Sassenheim): 3 morgen weiland te Sassenheim, gelegen aan twee naast elkaar gelegen kampjes, waarvan het ene 7 hond groot is en het andere 11. Belendingen van het geheel: noordoost: de koper, zuidoost: Willem Jansz., zuidwest: de erfgenamen van Magdalena Basgens, en noordwest: de Schousloot. Als onderpand voor de vrijwaring van het verkochte stelt de verkoper:
1. 3 Morgen hooiland te Sassenheim, in gebruik bij Gerrit Jacobsz. Coppen. Belendingen: noordoost: de erfgenamen van Claes Aelwijnsz. Verhooch, zuidoost: de Abdij van der Lee, zuidwest: zekere 2 morgen, die Hobben Florisz. (de verkoper) en de koper samen toebehoren, en noordwest: Adam Pijnsen
2. Hetgeen Hobben Florisz. toebehoort in de onder 1. genoemde 2 morgen.
Ter voldoening van de koopsom heeft de koper een schuldbrief laten passeren.
(bron: NA, ORA Sassenheim, inv.nr. 1, tweede gedeelte, folio 100)

Op 30-04-1609 (datum van de transportakte) koopt Willem Sijmonsz. te Sassenheim van Jan Willemsz. Schipper te Sassenheim en Cors Geritsz. te Voorhout: 4½ hond hooiland te Sassenheim. Belendingen: oost: de verkopers, zuid: de Abdij van Leeuwenhorst, west: de koper, en noord: de kinderen van Niclaes van der Hooch en het Elisabethgasthuis te Leiden. Koopsom: f 285, te betalen in termijnen. (bron: NA, ORA Sassenheim, inv.nr. 1, tweede gedeelte, folio 241)

Op 18-01-1613 (datum van de transportakte) koopt Willem Sijmonsz. te Sassenheim van Cornelis Dircxz. Bruijn, wonende in de Kaag: 1½ morgen land te Sassenheim, tijnsbaar aan het Huis van Wassenaar, in het morgenboek van Sassenheim te verongelden voor 9½ hond. Belendingen: noordwest en noordoost: Jan Jansz. Pronc, zuidoost: Cornelis Cornelisz. Corffgen, en zuidwest: de Abdij van Leeuwenhorst. Koopsom: f 1.100, te betalen in 3 gelijke jaarlijkse termijnen, verschijnende op Allerheiligen 1613, 1614 en 1615. (bron: NA, ORA Sassenheim, inv.nr. 1, derde gedeelte, folio's 18 en 19)

Op 23-11-1623 (datum van de transportakte) verkoopt Willem Sijmonsz., buurman te Sassenheim, aan zijn broer Cornelis Sijmonsz. te Warmond: 1½ morgen tijnsbaar land te Sassenheim (volgens het morgenboek te verongelden voor 9½ hond), elke Nieuwjaarsdag te vertijnsen aan de heer houtvester als Heer van Sassenheim in plaat van het Huis van Wassenaar. Belendingen: noordwest en noordoost: Jan Jansz. Pronck, zuidoost: Cornelis Cornelisz. Corffgen, en zuidwest: de Abdij van Leeuwenhorst. Koopsom: f 1.100, waarvan 1/3 gereed en de rest in twee jaar, doch alle betalingstermijnen zijn inmiddels al verschenen (de echte koopovereenkomst zal dus al een paar jaar eerder zijn gemaakt). (bron: NA, ORA Sassenheim, inv.nr. 2, tweede gedeelte, folio 75)

Op 16-05-1625 (datum van de transportakte) koopt Willem Sijmonsz., buurman te Sassenheim, van de kinderen en erfgenamen van Cornelis Jansz. de Monnick x Marijtgen Cornelisdr. (beiden zaliger): een partijtje tijnsbaar wei- of maailand te Sassenheim. Belendingen: oost: Marijtgen Gerritsdr., zuid: de kerk van Sassenheim, west: Jan Jansz. Kruijff, bode te Sassenheim, en noord: Jan Gerritsz. Coppen met bruikwaar. Koopsom: f 560, waarvan 1/3 gereed, 1/3 op 02-02-1626 en de rest op 02-02-1627 te betalen. (bron: NA, ORA Sassenheim, inv.nr. 2, tweede gedeelte, folio's 116v en 117v)

Op 16-06-1635 (datum van de transportakte) verkoopt Willem Willemsz. van Heemskerck, buurman te Sassenheim, aan Willem Sijmonsz., ook buurman te Sassenheim: 2 hond tijnsbaar teelland, gelegen ten westen van het dorp van Sassenheim, zijnde een deel van een kroft die in het geheel 1 morgen 65 roeden groot is. Belendingen van de verkochte 2 hond: noordwest en noordoost: de koper, zuidoost: de kerk van Sassenheim, en zuidwest: de verkoper. (bron: NA, ORA Sassenheim, inv.nr. 3, folio 201)

In de morgenboek van Warmond van 1596 staan op naam van Willem Sijmonsz. te Sassenheim:
1. 5 Morgen 5 hond van de Abdij van Leeuwenhorst
2. Mattenkampen, samen 3 morgen (alleen in 1596)
3. 3 Hond teelland bij het Sint Anthonishuisje (alleen in 1596)
In de morgenboeken van 1600 t/m 1652 staat alleen nog de bruikwaar van de Abdij van Leeuwenhorst (ter Leede) op zijn naam.
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146a, Morgenboeken Warmond 1596 (blz. 84), 1600 (blz. 48), 1604 (blz. 58) en 1608 (blz. 160), en inv.nr. 8146b, Morgenboeken Warmond 1612 (folio 54v), 1616 (blz. 75), 1620 (blz. 133) en 1624 (folio 58), en inv.nr. 8147, Morgenboeken Warmond 1628 (folio 48v), 1636 (blz. 146), 1640 (folio 44), 1644 (blz. 191), 1648 (blz. 117) en 1652 (blz. 183)), zoon van Sijmon Jansz. (BUIJTENDIJCK) (zie II.1) en Margareta (Griete) Jansdr.
Gehuwd (1) voor 1596 met Marijtgen Florisdr. Overleden voor 05-11-1615.

Op 05-11-1615 sluit Willem Sijmonsz., buurman te Warmond, geassisteerd door zijn broer Willeboort Sijmonsz. en zwager Cornelis Cornelisz., voor schout en schepenen van Warmond, met de voogden van de 5 dochters (Neeltgen (19½ jaar), Annetgen (18), Marijtgen (15½), Jannetgen (14) en Jaepgen (12½)) die zijn vrouw Marijtgen Florisdr. zaliger hem heeft nagelaten, een akkoord betreffende de moederlijke erfenis van de kinderen.

Willem Sijmonsz. zal in eigendom behouden:
1. De tegenwoordig door hem bewoonde woning te Sassenheim, bestaande uit huis, barg, schuur, bepoting en beplanting, met het land eraan gelegen (zowel teel- als weiland), samen groot omtrent 5½ morgen. Belendingen: zuidwest: Willem Jansz. en de na te noemen 3 morgen die de kinderen zijn toebedeeld, noordwest: de Schousloot en (daarover) de voornoemde kinderen met 2½ morgen land (ook na te noemen), noordoost: Catrijna van der Bouchorst, en zuidoost: Marijtgen Gerritsdr., weduwe van Willem Pietersz., en Dirc Fransz. van Brunswijck. Bij de woning hoort een laan die strekt van de woning tot aan de Heerweg. Het geheel is belast met f 200 hoofdsoms, competerende het Convent van Poel
2. 13 Hond land in Geelhoorn te Sassenheim. Zuidoost: het klooster Ter Leede, zuidwest: Pieter Maertsz., noordwest: Dammas Gerritsz., en noordoost: Jan Willemsz. en de kinderen van Trijntgen Garbrantsdr. Belast met f 300 hoofdsoms competerende het voornoemde Convent van Poel, met f 8 per jaar pacht en met jaarlijkse tijns
3. Alle koeien (zowel jong als oud), paarden, het hooi in de barg, wagens, ploeg, eggen en alle verdere (land)bouwgereedschappen, de helft van de huisraad (bestaande uit (onder meer) koper-, tin- en houwerk, bed, dekens en lakens), de gouden ringen van de overledene en alle inschulden

De 5 kinderen krijgen in het gemeen:
1. 3 Morgen land te Sassenheim. Zuidoost: Willem Jansz., zuidwest: Elijsabeth Thomasdr., weduwe van Cornelis van der Nieuburch, noordwest: de Schousloot, en noordoost: hun vader Willem Sijmonsz. met de voornoemde woning en landen. Alleen belast met jaarlijkse tijns
2. 2½ Morgen land in het ambacht Voorhout. Noordwest: Jan Jansz., noordoost: het Huis te Teylingen, zuidoost: de Schousloot, en zuidwest: Catrijn Garbrantsdr. Deze partij is onbelast. Ten dienste van deze partij komt een vrij in- en uitpad over de voornoemde woning en laan van hun vader tot de Heerweg. De kinderen zullen de huuropbrengsten van zowel deze als de voorgaande partij land toekomen
3. De kleren, zowel linnen als wollen, die tot het lijf van hun moeder hebben behoord
4. De helft van de huisraad (de wederhelft houdt hun vader, zie boven)

Willem Sijmonsz. belooft zijn 3 jongste kinderen behoorlijk op te voeden tot ze 18 jaar zijn en hun dan van behoorlijke kleren te voorzien (gelijk hij de 2 oudsten, die al 18 jaar zijn geworden, van behoorlijke kleding heeft voorzien): Willem hoeft echter niet voor de bruiloftskleren te zorgen. Die moeten de kinderen zelf betalen. Wel belooft Willem zijn dochters nog een bedrag van f 1.250 (f 250 elk) te zullen uitkeren, betaalbaar op 01-05-1616, doch hij mag het geld tegen 5% intrest per jaar onder zich houden tot de dochters meerderjarig zijn of trouwen.

Tot slot is vastgelegd dat de huur van de 5 morgen 5 hond land van de Abdij van Leeuwenhorst bij overlijden van Willem overgaat op zijn dochters.

(bron: NA, ORA Warmond, inv.nr. 1, derde gedeelte, folio 46), dochter van Floris Pietersz. van HEEMSTEDE. Voogden van de 5 kinderen uit dit huwelijk waren op 05-11-1615 (ter zake van de boedelscheiding van hun moeder Marijtgen Florisdr.): Floris Pietersz. te Sassenheim (grootvader), Pieter Florisz. (oom) en Cornelis Sijmonsz. (behuwd oom; hij is langs vaderskant "bloedoom", maar langs moederskant (waar het hier om gaat) behuwd oom!).

Op 19-03-1621 (datum van de transportakte) koopt Willem Sijmonsz., weesman van Sassenheim, als vader en voogd van zijn 4 (minderjarige) dochters (Annetgen, Marijtgen, Jannetgen en Jaepgen) gewonnen bij wijlen Marijtgen Florisdr., zijn eerste vrouw, van Jacob Jacobsz. Hoffwech, eertijds herbergier in de Valck te Sassenheim, weduwnaar van Machtelt Henricxdr., die op haar beurt weduwe was van Arent Dircxz. van Poelgeest, en van de kinderen en erfgenamen van Arent Dircxz. van Poelgeest en Machtelt Henricxdr.: een partij hooiland op de Kleipoel te Sassenheim (geen maat genoemd). Belendingen: noordwest: de Kleipoel, noordoost: de erven Jonge Willem Schouten, zuidoost: de Abdij van Leeuwenhorst, en zuidwest: de weduwe van Floris Cornelisz. op de Tuin. Koopsom: f 1.200, waarvan 1/3 gereed te betalen, 1/3 op 02-03-1622 en de rest op 02-03-1623. Borgen voor de kopers (de dochters van Willem) zijn: Willem Sijmonsz. zelf en zijn zwager Pieter Florisz. (bron: NA, ORA Sassenheim, inv.nr. 2, tweede gedeelte, folio's 8 en 9v)

Op 30-06-1623 transporteert Jan Jansz. te Warmond als man van "Neeltgen Willem Sijmonszoonsdr." aan zijn 4 schoonzussen (Annetgen, Marijtgen, Jannetgen en Jaepgen Willemsdochters): 1/5 in 3 morgen tijnsbaar weiland in het ambacht Sassenheim. Belendingen van het geheel: zuidoost: Willem Jansz., zuidwest: Magdalena Basgens, noordwest: de Schousloot, en noordoost: Willem Sijmonsz., schoonvader van de comparant. De kopers bezitten de overige 4/5 al. Koopsom: f 700, waarvan 1/3 te betalen op 01-05-1622 (sic, de werkelijke koop moet dus al ruim een jaar eerder hebben plaatsgevonden), 1/3 op 01-05-1623 en de rest op 01-05-1624. (bron: NA, ORA Sassenheim, inv.nr. 2, tweede gedeelte, folio 69).
Gehuwd (2). Getrouwd vóór 19-03-1621. Partner is Trijntgen Garbrantsdr. Overleden circa 1637 te Sassenheim. Overleden vóór 02-02-1638, doch na haar man Willem Sijmonsz.

Op 06-05-1638 (datum van de transportakten) verkopen haar erfgenamen (zie de opmerkingen bij de boedelscheiding tussen haar erfgenamen en die van haar tweede man Willem Sijmonsz.) de volgende uit haar nalatenschap komende onroerende goederen:

1. Aan Govert Corstiaensz., herbergier te Sassenheim: een partij teelland van 563 roeden, gelegen aan het dorp van Sassenheim, met de eigendom van een laan en de erop staande houtwal, welke laan uitkomt op de Heerweg. Belendingen: zuidwest: de erven Willem Sijmonsz. en Dirc Franssen met bruikwaar, noordwest: zeker teelkroftje gekocht door Louris Cornelis Jacobsz. (vide infra), noordoost: Pieter Jansz. van Naerdenburch, en zuidoost: Jan Adriaensz. van Berendrecht en de koper. De koper moet het hek vóór op de laan onderhouden en moet het overpad gedogen over de laan ten dienste van het teelkroftje gekocht door Louris Cornelis Jacobsz. en van de woning van de erfgenamen van Willem Sijmonsz. en de achterlanden. Tevens moet hij samen met voornoemde Louris als koper van het kroftje en met de na te noemen koper van de weikamp een hypothecatie gedogen van op de door hen gekochte landen van f 8 per jaar, die betaald moet worden door de erven Willem Sijmonsz. Koopsom: f 1.400, te betalen in 3 jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste verschijnt op St. Petrus ad Cathedram 1638. Borgen voor de koper zijn Cornelis Florisz. Kocq te Lisse en Cornelis Willemsz. alias Ruijchgen in de Klei ("de Cleij") in de heerlijkheid van Noordwijk. (bron: NA, ORA Sassenheim, inv.nr. 3, tweede gedeelte, folio's 19v en 21v)

2. Aan Louris Cornelis Jacobsz., buurman te Sassenheim: een partij teelland van 301 roeden, gelegen aan het dorp van Sassenheim, met het bijbehorende houtakkertje ten noordwesten ervan. Belendingen: noordwest: de weikamp gekocht door Claes Jansz. (van der Helder), smid, noordoost: Pieter Jansz. van Naerdenburch, zuidoost: de voornoemde teelkroft gekocht door Govert Corstiaensz., en zuidwest: de erven Willem Sijmonsz. De koper moet samen met de erfgenamen van Willem Sijmonsz. de kosten dragen van het doorgraven van het voornoemde houtakkertje ter scheiding van het gekochte land en de werf van de erven Willem Sijmonsz. (zie de opmerkingen bij de boedelscheiding tussen de erfgenamen van Trijntgen Garbrantsdr. en die van Willem Sijmonsz.). De koper zal een vrij overpad hebben over de onder 1 genoemde laan tot aan de Heerweg. Koopsom, te betalen als 1. Borg voor de koper is Willem Wolphertsz. te Sassenheim. (bron: NA, ORA Sassenheim, inv.nr. 3, tweede gedeelte, folio's 23v en 25)

3. Aan Claes Jansz. van der Helder, smid te Sassenheim: een goed degelijk stuk tijnsbaar weiland te Sassenheim, gelegen achter de werf van de erfgenamen van Willem Sijmonsz., groot 3 morgen 47 roeden. Belendingen: noordwest: de Schousloot, noordoost: Pieter Jansz. van Naerdenburch, zuidoost: het kleine kroftje gekocht door Louris Cornelis Jacobsz., en de erven Willem Sijmonsz., en zuidwest: Claes Willemsz. en Jan Jansz. Ouwe Jan. De koper zal over de werf van de erfgenamen van Willem Sijmonsz. een vrij in-, uit- en overpad hebben met wagen, paarden, beesten en anderszins, doch moet over zijn land het overpad gedogen van de voornoemde werf en van de achterlanden over de Schouwatering die (ook) uit de boedel van Willem Sijmonsz. gekomen zijn. Uit de oude waarbrieven, waarvan de koper authentieke kopieën krijgt, blijkt dat voornoemde Willem Sijmonsz. het weiland destijds door koop heeft verkregen. Koopsom: f 4.700, te betalen als 1 en 2. Borgen voor de koper zijn Cornelis Cornelisz. Timmerman (zijn zwager) en Wouter Wolphertsz., beiden te Sassenheim. (bron: NA, ORA Sassenheim, inv.nr. 3, tweede gedeelte, folio's 26v en 28), dochter van Garbrant Claesz. en N.N. Op 02-02-1638 passeert voor schout en schepenen van Sassenheim de akte van boedelscheiding tussen de erfgenamen van Trijntgen Garbrantsdr., overleden te Sassenheim, aan de ene kant en die van Willem Sijmonsz. (overleden vóór Trijntgen) aan de andere.

Erfgenamen van Trijntgen zijn (per staak):
1. Gerrit Corsz.
2. Cornelis Corsz.
3. Jan Ghijsbertsz. van Sonnevelt x Grietgen Corssendr., voor zichzelf en met procuratie voor:
4. Claes Dircxz. Noortwijck, wonende te Ouderschie (Overschie), x Barbara Corssendr.
5. Hubertgen Corssendr., weduwe van Huijch Cornelisz. Timmerman (zij laat zich vertegenwoordigen door Jan Dircxz. van Bruijnswijck te Sassenheim)
6. 1 en 2 als vaderlijke ooms en bloedvoogden van de 3 minderjarige kinderen van wijlen Claes Corsz., gewonnen bij Marijtgen Cornelisdr.; de voogden worden geassisteerd door Pieter Niclaesz., weesman van Warmond

Erfgenamen van Willem zijn (per staak):
1. Jan Jansz. Ouwe Jan, wonende te Warmond, x Neeltgen Willemsdr.
2. Jan Henricxz. van Poelgeest, wonende bij de Voorschoterweg in het ambacht Zoeterwoude als vader en Jan Jansz. Ouwe Jan als behuwd oom en samen als voogden van de 5 kinderen die Jan Henricxz. gewonnen heeft bij wijlen Marijtgen Willemsdr.
3. 1 en 2 vervangende Jaepgen Willemsdr., ongehuwde persoon, wonende te Delft

Voornoemde Jan Jansz. Ouwe Jan en Jan Henricxz. van Poelgeest worden nog geassisteerd door Pieter Florisz., wonende aan de Poel in Lisse, oom van hun echtgenotes.

De erfgenamen van Trijntgen krijgen:
1. 4 Morgen 593 land aan verschillende partijen, gemeen liggend in de woning en landen genaamd "de Sack" in Noordwijkerhout, gekomen van Garbrant Claesz. en zijn vrouw. Alsmede een kwart in het huis en getimmerte van de voornoemde woning, volgens een scheidingsakte d.d. 03-11-1637. Deze "partij" is belast met een kwart van f 8 per jaar aan de Heilige Geest te Noordwijk. Voor de beterheid van deze partij moeten de erfgenamen van Trijntgen f 80 gereed geld betalen aan de erfgenamen van Willem
2. 2 Teelkroften in Sassenheim met een laan ten zuiden van de kroften en met het genot van de houw van de houtwal op de laan. Belendingen van de 2 teelkroften: zuidwest: de erfgenamen van Willem, noordwest: de weide achter de werf (die later nog ter sprake komt bij de aan de erfgenamen van Willem toebedeelde partijen), noordoost: Pieter Jansz. van Naerdenburch, en zuidoost: deels de boomgaard van Jan Adriaensz. van Berendrecht en van Willem Cornelisz. Timmerman, en deels de boomgaard van Govert Corstiaensz.
3. Een weikamp (ook te Sassenheim), gelegen aan de werf, groot omtrent 3 morgen tijnsbaar land. Zuidoost: de voornoemde werf, zuidwest: Claes Willemsz. en Jan Jansz. Ouwe Jan, noordwest: de Schouwatering, en noordoost: Pieter Jansz. van Naerdenburch.

De erfgenamen van Trijntgen moeten het hek voor op de voornoemde laan maken en onderhouden en moeten het overpad (met wagen, paarden en beesten) gedogen over die laan van zowel de woning als de achterlanden (die de erfgenamen van Willem zijn toebedeeld). De erfgenamen van Willem Sijmonsz. moeten aan die van Trijntgen op 01-05-1638 f 500 betalen (kennelijk wegens beterheid van het hun aanbedeelde), doch hebben daarentegen weer recht op f 100 voor het (af)zetten (afscheiden) van de woning en landen.

De erfgenamen van Willem krijgen:
1. Het huis en erf (werf) te Sassenheim met barg, schuur, boomgaard, bepoting en beplanting. De werf van het huis is aan de noordoostkant afgerooid, vanaf het voorhek met een "wassende heining" (denkelijk wordt een haag bedoeld die nog moet groeien), aan het eind overgaand in een slootje dat dwars door het achterhoutakkertje loopt tot aan de achterweide. Het akkertje zal doorgraven moeten worden op gemene kosten van erfgenamen van beide zijden. Verder hoort bij deze partij het tijnsbare kroftje aan het kerkhof. Belendingen van het geheel: noordoost: de erfgenamen van Trijntgen (zie boven), zuidoost: Dirc Fransz. met de kerk van Sassenheim, zuidwest: de weduwe van Jan Willemsz. Schipper en Jan Dircxz. van Bruijnswijck, en noordwest: de voornoemde erfgenamen van Trijntgen met Claes Willem Jansz. Het huis en het erf (werf) zijn belast met f 8 losbaar of onlosbaar per jaar, verzekerd op 5½ morgen land, waarvan het huis en de werf een gedeelte zijn. Voorts is het land tijnsbaar
2. 3 Morgen 30 roeden weiland (vrij land), gelegen over de Schouwatering in het ambacht Voorhout. Zuidoost: de Schouwatering, zuidwest: Pieter Dircxz., noordwest: de broers Pieter en Jan Janszonen van Naerdenburch, en noordoost: Jaepgen Willemsdr. en de Grafelijkheid van Holland
3. 898 Roeden tijnsbaar weiland genaamd "de Hoochcamp" te Sassenheim, aan de Ringsloot van de Kleipoel. Oost: de Ringsloot, zuid: Cors Jansz., west: Arijs Cornelis Jacobsz., en noord: Cornelis Arijen Dammasz. Belast met f 5 pacht per jaar aan de kerk van Sassenheim
4. 13½ Hond tijnsbaar land in Geelhooten(?) te Sassenheim. West: Pieter Maertsz., oost: de weduwe van Jan Willemsz. Schipper, zuid: de Abdij van ter Lee, noord: Arijs Cornelisz. voornoemd. Belast met f 29:5 pacht per jaar aan de Witte Nonnen binnen Leiden
5. 4 Hond tijnsbaar hooiland te Sassenheim. Noordoost: Jan Gerritsz. Coppen, zuidoost: Arijs Cornelisz., zuidwest: de kerk van Sassenheim, en noordwest: Jan Jansz. Kruijff, bode te Sassenheim

De erfgenamen van Willem krijgen ten gerieve van hun woning en landen een overpad vanaf de werf over de voorkroft naar de Heerweg en vanaf de werf over de voorwei naar het achterland over de Schouwatering in Voorhout, doch moeten f 500 betalen aan de erfgenamen van Trijntgen (zie de opmerkingen bij hetgeen de erfgenamen van Trijntgen is toebedeeld). Verder moeten de erfgenamen van Willem 2 hekken aan de werf onderhouden, één voor en één achter.

De roerende goederen (koeien, paard, hooi, koren, huisraad, inboedel, landbouwgereedschappen, etc.) hebben ze deels in het openbaar verkocht en deels onderling verdeeld.

(bron: NA, ORA Sassenheim, inv.nr. 3, tweede gedeelte, folio 14).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Neeltgen Willemsdr. Geboren ±05-1596. Overleden na 07-03-1656. Het patroniem verschijnt ook als "Wilhemsdr.".

Ter zake van de smaldeling van de nalatenschap van haar tante Geertgen Sijmonsdr. d.d. 07-01-1642 wordt ze geassisteerd door haar schoonzoon Huijbert Martensz. Ik weet echter niet met wie van haar dochters hij was getrouwd. Op 05-06-1640 (ter zake van de boedelscheiding van Wilhem Jansz. Endelstraet en Jannetgen Cornelisdr.) werd ze geassisteerd door Wouter Dircxz. van Vianen (kerkmeester van Warmond) als haar gekozen voogd.
Gehuwd (1) voor 1621 met Jan Jansz. OUDE JAN, overleden circa 1639. Overleden tussen 14-05-1638 en 05-06-1640.

Op 02-02-1643 (datum van de transportakte) verkopen zijn weduwe Neeltgen Willemsdr. (geassiseerd door Willem Crijnsz.), voor de ene helft, en zijn kinderen (Marijtgen Jansdr. x Huijbert Maertensz. van Santbergen te Sassenheim en de nog minderjarige Grietgen Jansdr.) voor de wederhelft, aan Willem Jansz. Kerclaen:
1. Zeker huis, barg, schuur met bepoting en beplanting in het Oosteinde van Warmond, staande op 6 morgen 1 hond land van de Abdij van Rijnsburg, waarvan Willem Jansz. de bruikwaar zal volgen (dit huis, inclusief de bruikwaar van het land, is aan Jan Jansz. Oude Jan op 09-06-1624 wettelijk getransporteerd door Cornelis Jacobsz. Slingelant)
2. 3 Hond teelland op de Warmondergeest te Warmond. Zuidoost: de Herenweg, zuidwest: Pouls de Jong, noordwest: Jan Claesz. Backer, en noordoost: de Abdij van Rijnsburg
3. Een morgen weiland, ook te Warmond. Zuidoost: Jan Jansz. Linde, zuidwest: Pouls de Jong, noordwest: de Abdij van Rijnsburg en Pouls de Jong, en noordoost: de voornoemde Abdij van Rijnsburg
Koopsom: f 3.150, welke som op 07-03-1656 geconstateerd wordt betaald te zijn (zou blijken uit een kwitantie van Cornelis Willemsz. van Witsenborgh x Neeltgen Willems, laatst weduwe van Jan Jansz. Oude Jan)
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1196, register T, folio 84). Hij woonde tijdens zijn leven in het Oosteinde van Warmond.

In 1623 wordt Jan Jansz. Oudejan in het Oosteinde van Warmond aangeslagen voor de 200ste penning van Rijnland. Hij moet f 5 betalen, wat duidt op een vermogen van rond de f 1.000. (bron: Kohier van de 200e Penning van de dorpen van Rijnland 1623, bewerking door P.W.C. van Kessel)

Op 09-06-1624 transporteert Cornelis Jacobsz. Slingelant aan Jan Jansz. Oude Jan, die op dat moment vermist is (doch later weer te voorschijn zal komen):

1. Zeker huis, barg, schuur met "notinge en potinge" in het Oosteinde van Warmond, staande op 6 morgen 1 hond land van de Abdij van Rijnsburg, waarvan de koper de bruikwaar zal volgen.
2. De "actie en gerechtigheid" die de verkoper of de boedel van diens overleden schoonmoeder Alit Willemsdr. zou mogen hebben in anderhalf hond geestland te Warmond, vanouds belend door: noordoost en zuidoost: het provenland van "Sinte Catarijnen outaer" te Warmond, zuidwest: de abt van Egmond, en noordwest: de Bredenweg, en in anderhalf hond land, mede gelegen te Warmond, dat eertijds is gekomen van de prelaat van Egmond

De verkoper maakt een voorbehoud ten aanzien van de levering, voor het geval de koper niet meer gevonden zal worden. Verder is bepaald dat indien de koper niet met de "Heren Edelen van Holland", die de zaken van de Abdij van Rijnsburg beheren, tot overeenstemmimg kan komen over de "wederinhuring" van de voornoemde bruikwaar (van 6 morgen 1 hond land), hij (de verkoper?) gehouden zal zijn op vermaning van de Heren Edelen van Holland alles wat op het land is gebouwd weer af te breken. De verkoper verklaart ten slotte dat hij de kooppenningen reeds heeft ontvangen.

Het transport vindt plaats in aanwezigheid en met goedkeuring van de overige erfgenamen van voornoemde Alit Willemsdr., te weten: Jan Jansz., Dirck Meesz. Clinckenberch x Geertgen Jansdr., Pieter Geritsz. als vader en voogd van Maritgen Pietersdr., weeskind van wijlen Maritgen Jansdr., en Jan Pietersz. Slobbetgen x Grietgen Jansdr., allen (schoon)kinderen en kleinkind van Alit Willemsdr. De koopsom wordt in de akte niet genoemd, wel de voor de 40ste penning getaxeerde waarde van het huis en verder "getimmerte": deze bedraagt f 1.200 (over de beterschap van de bruikwaar is immers geen 40ste penning verschuldigd).

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1194, register N, folio 22)

Op 27-02-1635 (datum van de transportakte) koopt Jan Jansz. Oude Jan (ook: Jan Oude Jansz.) te Warmond van de Universiteit van Leiden één morgen weiland te Warmond, gemeen liggend met 3 morgen van de Abdij van Rijnsburg. Belendingen van het geheel: noord: Jonkheer Sijbrant van Alckemade, zuidoost: Wouter Dircxz. te Warmond, west: eertijds de Griffier de Jonge, en noordwest: de Abdij van Rijnsburg. "Koopsom": een rentebrief van f 20 per jaar, losbaar met f 400, plus een schuldbrief van f 560, te betalen in drie gelijke jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste verschijnt op 22-02-1636. Jacob Jacobsz. Rousch, buurman te Warmond stelt zich borg voor de koper. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1195, register Q, folio's 70v en 77)

In de morgenboeken van Warmond van 1620 en 1624 wordt Jan Jansz. Oude Jan in het Oosteinde genoemd met de volgende bruikwaren:
1. De hofstede van Tijs Cornelisz., groot 4 Morgen 115 roeden (alleen in 1620)
2. 2 Morgen 5½ hond van de kerk van Warmond
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146b, Morgenboeken Warmond 1620 (blz. 8 en 9) en 1624 (folio 4))

In de morgenboeken van Warmond van 1628, 1636 en 1640 wordt Jan Jansz. Oude Jan in het Oosteinde genoemd met de volgende eigen- en bruikwaren:
1. 1½ Hond teelland aan het zuidoosteinde van de Bredenweg, die hij gekocht heeft van Alit (Alijt) Willemsdr., weduwe van Jan Sijmonsz.
2. 1½ Hond eigenwaar, vanouds gekomen van de prelaat van Egmond
3. 8 Morgen 1 hond, die hij gebruikt van de Abdij van Rijnsburg
4. 1 Morgen die hij gebruikt van het Barbaraklooster te Leiden (in 1648: gekocht van Coolwijck en gekomen van het Barbaraklooster)
5. 1 Hond teelland in "haar" (in 1640 "zijn") hofstede (waarschijnlijk wordt met "haar" gedoeld op Alit Willemsdr., op wier naam in 1624 de hofstede en ook deze en de vorige drie partijen stonden), die hij gebruikt van de Heer van Warmond
6. 3½ Hond op Hemmeer, gekomen uit de boedel van zijn moeder (vanaf 1636 180 roeden, omdat 170 roeden getrokken zijn in Hemmeer)
7. 2 Morgen 2½ hond op de Zijl
8. Zijn eigen kroft, groot 1 morgen
9. 1½ Morgen eigenwaar op Warckerleede
10. 10½ Hond, die hij gebruikt van de Falidabegijnen te Leiden (vanaf 1636
1 morgen 15 roeden, omdat 435 roeden zijn getrokken in Hemmeer)
11. 2 Morgen 5½ hond, die hij gebruikt van de kerk van Warmond, vanaf 1636 verminderd tot 2 morgen 174 roeden (let op: deze partij staat in de morgenboeken van 1628 t/m 1652 enige pagina's na de vermeldingen van zijn andere bruik- en eigenwaren!)
Vanaf 1644 staan de bovengenoemde partijen 1, 2, 3 en 5 op naam van Willem Jan Kercklaen. De rest staat nog (t/m 1652!) op naam van Jan Jansz. Oude Jan, hoewel hij dan al overleden moet zijn.
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147, Morgenboeken Warmond 1628 (folio's 2v, 3 en 4v), 1636 (blz. 3, 4, 10 en 11) 1640 (folio's 2, 2v en 4v), 1644 (blz. 4, 5 en 11), 1648 (blz. 3, 4 en 8) en 1652 (5, 6, 7, 14 en 15)), zoon van Oude Jan Jansz. en Cunera (Cuneertgen) Franssendr. In het Hoofdgeld van Warmond van 1623 (bewerking door F.J.A.M. van der Helm) worden "Jan Jansz. oude Jan" en "Neeltgen Willemsdr." genoemd met 2 kinderen (Maritgen en Grietgen) en met Annetgen Willemsdr., zus (en dienstmaagd, volgens de transcriptie...) van Neeltgen.

Ze woonden op 02-02-1638 nog te Warmond.
Gehuwd (2). Getrouwd tussen 07-01-1642 en 07-03-1656. Partner is Cornelis Willemsz. van WITSENBORGH. Overleden na 07-03-1656. Ook wel: Witsenburgh.

In de morgenboeken van Warmond van 1672 en 1676 staat op naam van Jacob Jansz. van der Son een stuk land van 1 morgen 382 roeden, (gekomen) van Cornelis Willemsz. Witsenburgh. (bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8148, Morgenboeken Warmond 1672 (blz. 5) en 1676 (blz. 4)).
   2.  Annetgen Willemsdr. Geboren circa 1597, overleden circa 1631 te Warmond. Kinderloos overleden vóór 26-10-1631.

Op 26-10-1631 passeert voor schout en schepenen van Warmond de akte van boedelscheiding. De erfgenamen van Annetgen (haar vader Willem Sijmonsz. te Sassenheim en haar zussen Neeltgen Willemsdr. (x Jan Jansz. Oude Jan), Maritgen Willemsdr. (x Jan Henricxzoon) en de onnozele Jaepgen Willemsdr. (haar oom Pieter Florisz. treedt op als haar moederlijke voogd)) krijgen de goederen die Annetgen in haar huwelijk met Jan Jansz. Cluft heeft ingebracht en de goederen die haar gedurende haar huwelijk zijn aanbestorven, te weten:

1. Een kwart van omtrent 3 morgen land op de Schousloot te Sassenheim. De helft ervan (1/8) wordt op 04-12-1631 door schout en schepenen van Sassenheim voor de 30ste penning (sucessierechten) getaxeerd op f 337
2. Een kwart van 2½ morgen land op de Schousloot te Voorhout aan de singel van Teijlingen. De helft ervan (1/8) wordt op 15-11-1631 door schout en schepenen van Voorhout voor de 30ste penning getaxeerd op f 250
3. Een kwart van 1 morgen land in de Troostenpolder op de Poeler Ringsloot te Sassenheim. De helft ervan (1/8) wordt op 04-12-1631 door schout en schepenen van Sassenheim voor de 30ste penning getaxeerd op f 75
4. Een kwart van 2 morgen 5 hond land aan de Molensloot in de Noordpolder van Delfgauw (in de Hof van Delft), gemeen in een partij van 8½ morgen die in gebruik is bij Harman Jansz. De helft (1/8 van de 2 morgen 5 hond) wordt op 13-11-1631 door schout en gezworenen van Delfgauw voor de 30ste penning (sucessierechten) getaxeerd op f 400. De 2 morgen 5 hond zijn belast met een rente van f 14 per jaar, losbaar tegen de penning 16, aan het gemene land van Holland
5. F 700 aan geld, door Annetgen destijds in het huwelijk ingebracht
6. Enige roerende goederen (een kleerbank, een tresoortje, alle kleren van Annetgen en al het zilverwerk tot haar lijf behoord hebbend)

De rest van de boedel zal Annetgens nagelaten echtgenoot Jan Jacobsz. Cluft behouden.

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1195, register P, folio 75).
Gehuwd. Getrouwd na 19-03-1621. Partner is Jan Jacobsz. CLUFT (Van der Son), ambachtsbewaarder van Warmond (1640), overleden circa 1660. Overleden tussen 21-04-1659 en 04-11-1661.

In de morgenboeken van Warmond van 1672 en 1676 worden de kinderen van Jan Jacobsz. Wassenaer (mogelijk identiek aan Jan Jacobsz. Cluft) genoemd met:
1. Het huis
2. Het erf, groot 48 roeden
3. 1 Morgen 330 roeden van Arent van Dam
4. Nog 1 morgen 75 roeden
5. 292 Roeden eigen (land)
6. Nog 303 roeden
7. Nog 302 roeden
8. Nog 155 roeden
9. 1 Morgen 528 roeden van de erfgenamen van de Heer van Hazerswoude, uit de 18 morgen 107 roeden
10. Nog 3 morgen 41 roeden
11. Nog 3 morgen 14 roeden
12. Nog 3 morgen 158 roeden
13. 2 Morgen 495 van de erfgenamen van mr. Maerten Dous (in 1676: de weduwe)
14. 1 Morgen 563½ roede van Sijtgen Jans, zijnde 2/3 van 2 morgen 545 roeden
15. 2 Morgen 424 roeden eigen (land) in plaats van Jacob Meesz.

(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8148a, Morgenboeken Warmond 1672 (blz. 75) en 1676 (blz. 24))

. Hij woonde op 20-02-1617 al te Warmond. Op 17-05-1636 woont hij er nog steeds, met zijn twee minderjarige kinderen, die hem waren nagelaten door zijn overleden vrouw Neeltgen Willemsdr.

In 1623 wordt Jan Jacobsz. Cluft te Warmond aangeslagen voor de 200ste penning van Rijnland. Hij moet f 20 betalen, wat duidt op een vermogen van tegen de de f 4.000. (bron: Kohier van de 200e Penning van de dorpen van Rijnland 1623, bewerking door P.W.C. van Kessel)

De 9 kinderen (van wie alleen Jorisgen Dammasdr. mondig is) uit twee huwelijken van wijlen Dammas Willemsz. (van Griecken) verkopen op 20-02-1617 aan Jan Jacobsz. Cluft te Warmond:
1. Een woning (huis, barg, schuur en boomgaard met het kleine huisje erop waarin Dirck Dammasz. Hopman placht te wonen) te Warmond. Belendingen: noordoost: Jan Geritsz. Beuckelair, zuidoost: de Leede, zuidwest: eerst: de kinderen van Cornelis Dircxz. Jonge Cranenburch met twee voeten erf buiten hun muur, doorgaande tot in de Leede, en daaraan de na te noemen laan, en noordwest: het Buurpad. Tot de woning behoort een vrij overpad over de laan ten zuidwesten van de boomgaard en vandaar door de werf van Adriaen Willemsz. van Griecken (baljuw en schout van Warmond en vaderlijke oom en voogd van de kinderen) tot aan de Herenweg. Daartegenover staat dat Van Griecken met Henrick Henricxz. Snijder en de kinderen van Cornelis Dircxz. Jonge Cranenburch een vrij overpad zal hebben over het land van de verkochte woning tot de Leede en van daar tot de Herenweg. Koopsom: f 2.000, waarvan en kwart gereed en de rest te betalen in 3 jaarlijkse termijnen
2. 1/3 van 15 hond teelland te Warmond, waarvan de overige 2/3 toebehoort aan voornoemde Adriaen Willemsz. van Griecken en Cornelis Dircxz. Jonge Cranenburch. Belendingen van het geheel: noordoost: de kerk van Warmond, zuidoost: de Herenweg, zuidwest: Lijclaes Bartoutsz., en noordwest: de Lijtweg. Koopsom: f 676
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1192, register K, folio's 139v en 140v)

Op 05-06-1620 (datum van de transportakte) verkoopt Jan Jacobsz. Cluft, buurman te Warmond, aan Wouter Jansz. van Alckemade, ook buurman te Warmond, een erf te Warmond van omtrent 30 roeden, waarop de koper reeds een huis heeft doen bouwen. Belendingen: noordwest: het Buurpad, noordoost: Jan Geritsz. Beuckelair, zuidoost: de verkoper met zijn boomgaard, en zuidwest: de verkoper met zijn laan, waarover de koper recht van overtocht heeft naar de Herenweg en naar de Leede. Koopsom: f 350, waarvan f 100 en de rest in termijnen van f 100 per jaar. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1193, register L, folio 109)

Op 25-05-1621 (datum van de transportakte) verkoopt Maerten Jansz., wonende in het Oosteinde van Warmond, aan Jan Jacobsz. Cluft, ook wonende te Warmond, een "stijf" derdalf morgen land op Hemmeer te Warmond. "Stijf" houdt in dat de koper niet mag profiteren van een eventuele overmaat, noch mag lijden onder een eventuele ondermaat. Belendingen: noordwest: Hemmeer en Cornelis Sijmonsz., noordoost: Jan Geritsz. Coppen, zuidoost: de Abdij van Leeuwenhorst, en zuidwest: Cornelis Geritsz. Nachtegael en Jacob Cornelisz., beiden met bruikwaar. Koopsom: f 3.200, waarvan 1/3 gereed en de rest op twee jaar. Aan de akte, zoals ingeschreven in het schepenregister van Warmond, is toegevoegd dat de koper f 30 mag korten op de koopsom, omdat het gekochte land 84 minder groot blijkt te zijn dan 2½ morgen. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1193, register M, folio 33v)

Op 25-09-1624 sluit hij met zijn buurman Wouter Jansz. van Alckemade een akkoord betreffende het gebruik door laatstgenoemde van de noordoostsloot van de woning van Jan voor in- en uitvaart van en naar de Leede. Het huis van Van Alckemade bevindt zich tussen de woning van Jan en het Buurpad te Warmond. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1194, register N, folio 43)

Op 02-06-1630 bekent Jan Geritsz. Linnewever, wonende te Warmond, f 300 schuldig te zijn aan Jan Jacobsz. Cluft als vader en voogd van zijn twee weeskinderen verwekt aan wijlen Neeltgen Willemsdr., ter zake van een lening uit de weeskist van Warmond. Jan Geritsz. belooft de helft van het geleende bedrag op 02-06-1631 en de rest op 02-06-1632 terug te betalen met 5% intrest per jaar. Hij verbindt hieraan zijn huis en erf te Warmond. Zuidoost: Pieter de Gaij, zuidwest: Sijmon Willeboortsz., noordwest: de Herenweg, en noordoost: Gijsbert Jacobsz. van der Codden. Tevens verbindt hij aan zijn schuld alles wat hij van zijn moeder Neeltgen Jansdr. zal erven. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1194, register O, folio 99)

Pieter Thonisz. en Jan Thonisz., beiden wonende te Warmond, verdelen in een akte van scheiding d.d. 23-12-1641 voor schout en schepenen van Warmond drie partijen land te Warmond die ze tot dan in het gemeen bezeten hebben, te weten:
1. 11 Hond land genaamd "de Strenger", gelegen in de Zwanburgerpolder, die ze geërfd hebben van hun vader volgens de bezegelde scheidingsbrief d.d. 13-12-1627 gepasseerd voor schout en schepenen van Warmond
2. 233 Roeden land, die ze gekocht hebben van hun zwager Jan Claesz. Lutsenburch, volgens de opdrachtbrief d.d. 29-12-1633, ook gepasseerd voor schout en schepenen van Warmond. Deze partij is gelegen naast de voornoemde "Strenger" in de Zwanburgerpolder. De belendingen van beide partijen samen zijn: noord, oost en zuid: Jan Jacobsz. Cluft, en west: Jan Claesz. van Lutsenburch
3. 8 Hond hooiland op de Joppensloot (of: Groote Sloot), die ze gekocht hebben van hun broer Cornelis Thonisz., volgens de opdrachtbrief d.d. 18-05-1626, ook gepasseerd voor schout en schepenen van Warmond. Belendingen: noordoost en noordwest: Annetgen Engelsdr., zuidoost: Pieter Cornelis Segertsz., en zuidwest: Jan Claesz. met bruikwaar
Pieter krijgt volgens de scheidingsbrief de eerste twee partijen en Thonis de derde.
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1196, register T, folio 6)

De erfgenamen van Pieter Thonisz. (zie vorige alinea) verkopen op 05-01-1654 (datum van de transportakte) aan Claes Jansz. Lutsenburgh een partij land van 2 morgen 133 roeden in de Zwanburgerpolder te Warmond. Belendingen: noordoost: Willem Jansz. Clucht, zuidoost: Lenard Dammasz., zuidwest: Jacob Jansz. van der Son, en noordwest: Thonis Jansz. Lutsenburgh. Koopsom: f 2.500, contant te betalen over 4 maanden. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1197, register W, folio 175)

Uit bovenstaande alinea's, en uit het feit dat op 07-11-1650 Jan Jacobsz. Cluft (oudoom) en op 21-04-1659 Jan Jacobsz. van der Son (oudoom) voogd was van Maerten Lenaertsz., zoon van Leendert Cornelisz. Buijtendijck en wijlen Jaepgen Maertensdr., maak ik op dat Willem Jansz. Clucht en Jacob Jansz. van der Son zonen zijn van Jan Jacobsz. Cluft (alias Van der Son).

In de morgenboeken van Warmond van 1620, 1624 en 1628 staan op naam van Jan Jacobsz. Cluft:
1. Zijn hofstede, groot 170 roeden, die hij heeft gekocht van de kinderen van Dammas Willemsz.
2. 5 Hond teelland, ook gekocht van de kinderen van Dammas Willemsz.
3. 3 Morgen eigenwaar, eertijds gekomen uit de boedel van Willem Jansz.
4. 4 Morgen 4½ hond, die hij gebruikt van Jacob de Jonge
Het morgenboek van 1624 vermeldt verder op folio 36v bij de eigen- en bruikwaren van Jan Willemsz. een partij van 16 hond, die Jan Willemsz. samen met Jan Jacobsz. Cluft en Barthout Willemsz. gekocht heeft van Cornelis Lucq in Den Haag en welke eertijds gekomen is van Jhr. Johan van Naeltwijc. Voornoemde Jan Willemsz. is een schoonzoon van IJsbrant Pancraesz. In 1628 staat de 16 hond nog op naam van het voornoemde drietal, in 1636 is Jan Willemsz. (die overleden is) als mede-eigenaar opgevolgd door zijn zoon Willem Jansz. en in 1640 is de partij in haar geheel eigendom van Jan Jacobsz. Cluft.
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146b, Morgenboeken Warmond 1620 (blz. 56) en 1624 (folio's 23v en 36v), en inv.nr. 8147a, Morgenboeken Warmond 1628 (folio's 20v, 21 en 32), 1636 (blz. 96) en 1640 (folio 29v))

In de morgenboeken van Warmond van 1636 t/m 1652 staan op naam van Jan Jacobsz. Cluft:
1. Zijn hofstede, groot 170 roeden, die hij heeft gekocht van de kinderen van Dammas Willemsz. (vanaf 1640 zijn 50 roeden verboekt op Cornelis Dircxz. Cranenburch)
2. 5 Hond teelland, ook gekocht van de kinderen van Dammas Willemsz.
3. 3 Morgen eigenwaar op Hemmeer, eertijds gekomen uit de boedel van Willem Jansz., waarvan 8 hond 10 roeden getrokken is in de bedijking van Hemmeer, zodat 990 roeden overblijven
4. 2 Hond eigen teelland bij de kerk, gekocht van de kinderen van Cornelis Jacobsz. Costerneel
5. 3 Morgen, die hij gebruikt van Jacob de Jonge
6. 16 Hond, die hij gekocht heeft van Willem Jansz. (vanaf 1640)
Op naam van zijn weeskinderen (van zijn eerste vrouw Neeltgen Willemsdr., neem ik aan) staan nog 775 roeden eigenwaar op de Nessloot.
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147, Morgenboeken Warmond 1636 (blz. 56), 1640 (folio 18v), 1644 (blz. 70 en 71), 1648 (blz. 47 en 48) en 1652 (blz. 88 t/m 90)), zoon van Jacob Claesz. van der SON en Annetgen Barthoutsdr. (van der CLAUW). Er waren geen kinderen uit dit huwelijk (tenzij overleden vóór 26-10-1631).
   3.  Maertgen (Maritgen, Marijtgen) Willemsdr. Geboren ±05-1600. Overleden tussen 26-10-1631 en 02-02-1638.
Gehuwd. Getrouwd tussen 19-03-1621 en 26-10-1631. Partner is Jan Hendricxz. van POELGEEST, overleden circa 1639. Overleden tussen 14-05-1638 en 05-06-1640. Hij woonde op 02-02-1638 bij de Voorschoterweg in het ambacht Zoeterwoude. Zoon van Hendrick. Voogden van hun vijf minderjarige kinderen waren op 09-04-1638: Cornelis Sijmonsz., Pieter Florisz. en Jan Jansz. Oude Jan, en op 05-06-1640 en 07-01-1642: Pieter Hendricxz. (oom van vaderskant) en Pieter Florisz. (oudoom van moederskant). Die kinderen woonden denkelijk te Zoeterwoude, want op 05-12-1641 geven schout en weesmannen van Zoeterwoude een akte van approbatie af ten behoeve van de kinderen ter zake van de smaldeling van de nalatenschap van hun oudtante Geertgen Sijmonsdr., welke scheidingsakte op 07-01-1642 passeert voor schout en schepenen van Warmond. Ook ter zake van de boedelscheidingen van Geertgen Sijmonsdr. d.d. 09-04-1638 en Jannetgen Cornelisdr. d.d. 05-06-1640 gaven schout en weesmannen van Zoeterwoude toestemming ten behoeve van de kinderen uit dit huwelijk. Zie verder de opmerkingen bij Geertgen Sijmonsdr.
   4.  Jannetgen Willemsdr. Geboren circa 1601. Waarschijnlijk zonder nageslacht overleden tussen 30-06-1623 en 26-10-1631.
   5.  Jaepgen Willemsdr. Geboren ±05-1603. Overleden na 07-01-1642. Ze was, in ieder geval vanaf 26-10-1631, innocent (onnozel).

Op 02-02-1638 woonde ze te Delft (denkelijk in een gesticht).

III.8    Willeboort Sijmonsz. Landbouwer te Warmond (1605), geboren voor 1575 te Warmond (gezindte: NG). Hij wordt in de lidmatenlijst van de Nederduits gereformeerde gemeente van Warmond uit 1634 genoemd als lidmaat, wonende bij het Huis te Warmond. Overleden 1653. Overleden tussen 16-04-1653 en 03-11-1653.

Op 03-11-1653 transporteren zijn weduwe Maritgen Willemsdr., geassisteerd door Jan Anthonisz. van Alckemade als haar gekozen voogd, en zijn erfgenamen ((1) Sijmon Cornelisz. Buijtendijck ("oom"; feitelijk is hij neef van de vader) en IJsbrant Cornelisz. (stiefvader) als voogden over de twee nagelaten kinderen van Jan Willeboortsz., (2) voornoemde Sijmon Cornelisz. Buijtendijck, mede namens Huijch Adriaensz. van Griecken, als voogden over de kinderen van Sijmon Willeboortsz., en (3) voornoemden ook namens Sacharias Cornelisz. Entepoel (die als schepen van Warmond bij het wettelijke transport aanwezig is!) als man van Jannitgen Willeboortsdr.) aan Jan Fransz. van Leeuwen een huis, barg, schuur en erf binnen Warmond. In de transportakte wordt voor de belendingen en nadere condities verwezen naar de oude waarbrieven. De koopsom wordt niet genoemd. Denkelijk betreft het hier het huis, waarvan Willeboort bij zijn leven op 16-04-1653 (datum van de transportakte) het achterhuis, zijhuisje etc. al had verkocht aan Jan Fransz. (Francen) van Leeuwen, en waarvan hij met zijn vrouw het voorhuis bewoonde. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1197, register W, folio 161v). Hij woonde op 28-09-1597, 07-06-1600, 04-06-1601, 23-02-1605 en 03-09-1629 te Warmond.

In 1623 wordt Willeboort Sijmonsz. in het Oosteinde van Warmond aangeslagen voor de 200ste penning van Rijnland. Hij moet f 10 betalen, wat duidt op een vermogen van tegen de f 2.000. (bron: Kohier van de 200e Penning van de dorpen van Rijnland 1623, bewerking door P.W.C. van Kessel)

Op 28-09-1597 verkoopt Willeboort Sijmonsz., buurman te Warmond, aan Huijch Jacobsz., ook buurman te Warmond: een losrente van f 19:5 per jaar (hoofdsom: f 350), bezet op 11 hond weiland te Warmond. Belendingen: noordoost: de Laeck, zuidoost: Willem Jansz., en zuidwest en noordwest: Heijnrick Huijchgensz. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1191, register G, folio 49v)

Op 06-03-1601 kopen Willeboort Sijmonsz. (voor 2/5), Cornelis Cornelisz., Cornelisz. Willemsz. Visscher en Jonge Marie Jansdr. (ongehuwde persoon, geholpen door haar zwager Engel Pietersz. Coninck) (allen wonende op het Zweiland te Warmond; samen voor 3/5), van Zeger Adriaensz., Claes Henricxz., Cornelis Cornelisz. en consorten: 15 hond land aan twee percelen te Warmond. Belendingen: noordoost: de Laeck, zuidoost: voornoemde Willeboort Sijmonsz., zuidwest: de overige kopers, en noordwest: de kerk van Warmond. De verkopers vermelden in hun opdrachtbrief echter Willeboort Sijmonsz. niet als koper voor 2/5. Op 04-06-1601 compareren de overige kopers voor schout en schepenen van Warmond om bovenstaande te verklaren en aan Willeboort het kleinste perceel, groot 1 morgen, over te dragen. Belendingen van dat perceel: zuidoost: Willeboort Sijmonsz. zelf, zuidwest: de voornoemde overige kopers, noordwest: Tijs Sachariasz., en noordoost: de Laeck. De overige kopers krijgen het grote stuk van 1½ morgen. Verder wordt bepaald dat Willeboort Sijmonsz. voor 2/5 en de overigen voor 3/5 op het nabijgelegen land van Doe Reijersz. 30 roeden kade zullen maken. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1191, register H, folio 67)

Op 04-06-1601 (datum van de transportakte) verkoopt Willeboort Sijmonsz. te Warmond aan zijn zwager Cornelis Cornelisz., ook wonende te Warmond: omtrent 3 hond teelland bij het Sint Thonishuisje te Warmond. Koopsom: f 340, reeds betaald. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1191, register H, folio 67v)

Op 07-05-1623 (datum van de transportakte) verkoopt Barthout Willemsz. buurman te Warmond, aan Willeboort Sijmonsz.: een zeker achterhuis, zijhuisje, kelder, opkamer, schuur, varkenskot, barg en erf te Warmond, te verongelden voor 1 hond. Belendingen: noordwest: de gemene scheidingsmuur tussen het (verkochte) achterhuis en het voorhuis van Jacob Cornelisz., noordoost: Cornelis Geritsz. Nachtegael met zijn woning, zuidoost: Bart Maertsz. Rousch met een boomgaard genaamd "den Burch", en zuidwest: voornoemde Cornelis Geritsz. Nachtegael. Koopsom: f 1.000. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1193, register M, folio 114v)

Op 11-03-1642 laten hij en Aelbert Cornelisz., als oom en met last van Willeboorts dochter Jannetgen Willeboortsdr., weduwe van Huijch Jacobsz., samen aan de ene kant, en Sijmon Cornelisz. (neef) en Huijch Adriaensz. van Griecken (oom) als voogden over de 3 nagelaten weeskinderen van Sijmon Willeboortsz. en Leentgen Adriaensdr. aan de andere kant (alle comparanten wonen te Warmond), een akte van scheiding passeren voor schout en schepenen van Warmond, om de goederengemeenschap op te heffen waarin ze tot dan met betrekking tot de hierna genoemde partijen land hebben verkeerd.
De weeskinderen krijgen:
1. 17 Hond weiland op de Laeck in de Zwanburgerpolder te Warmond. Belendingen: noordoost: de Laeck, zuidoost: Jan Thonisz., zuidwest: Jan Claesz. van Lutsenburch, en noordwest: Jacob Gijsbertsz. van der Codden
Willeboort en Jannetgen krijgen:
1. 3 Morgen hooiland in de Boterhuispolder te Oegstgeest. Zuidoost: Jannetgen Cornelisdr., weduwe van Jonge Cornelis Vechtersz. Roscam, zuidwest: Jacob Adriaensz. van Dam, noordwest: de Zijl, en noordoost: Jonkvrouw van Sell
2. F 200, te betalen uit naam van de voornoemde weeskinderen in twee gelijke jaarlijkse termijnen, waarvan de eerst op 01-05-1642 vervalt
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1196, register T, folio 40v)

Op 12-02-1649 (datum van de transportakte) koopt Willeboort Sijmonsz., buurman te Warmond, van Adriaen Jacobsz. Buttercooper (kan ook op zijn beroep slaan), wonende te Warmond, een huis, berg, schuur en erf te Warmond. Belendingen: zuidwest en noordwest: Anna Willemsdr., noordoost: Jacob Rousch, en zuidoost: Willeboort zelf. De partij is belast met een opstal van elf stuivers aan de pastorie van Warmond en tijns aan het Huis van Lokhorst, volgens de oude waarbrieven d.d. 19-06-1620 en 29-06-1626. Koopsom: f 688, waarvan f 344 betaald moest worden op voorleden 01-05-1648 en de rest betaald moet worden op 01-05-1649. In de marge van de inschrijving van de kustingbrief in het schepenregister van Warmond staat dat op 30-05-1654 is geconstateerd dat de originele brief is gecasseerd. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1197, register V, folio's 121 en 121v)

Op 16-04-1653 (datum van de transportakte) verkoopt Willeboort Sijmonsz., buurman te Warmond, aan Jan Francen van Leeuwen, ook buurman te Warmond, een achterhuis, zijhuisje ("sijdelhuijsgen"), kelder, opkamer, schuur, varkensschot (-kot), berg en erf met benoting en bepoting, samen te verongelden voor 1 hond, gelegen te Warmond. Belendingen: noordwest: de scheidingsmuur tussen het achterhuis en het door de verkoper en zijn vrouw Maritgen Wilhemsdr. bewoonde voorhuis, noordoost: Jacob Jacobsz. Rousch, zuidoost: Jannetgen Cornelisdr., weduwe van Wouter Dircxz. van Vianen, met haar boomgaard, en zuidwest: Anna Wilhemsdr., weduwe van Cornelis Gerritsz. Nachtegael. De verkoper en zijn vrouw zullen hun leven lang het voorhuis mogen blijven bewonen en de boomgaard blijven gebruiken, doch indien verkopers echtgenote (Maritgen Wilhemsdr.) hertrouwt, komt aan dit recht een einde. De koper zal een schouw mogen houden aan de noordoostzijde van de Burcht en een "vrijpad" hebben naar de schouw en terug. Koopsom: f 1.100, direct betaald. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1197, register W, folio 102)

In het morgenboek van ±1592 in het Huisarchief Warmond staat op naam van de Heer van Warmond het door hemzelf gebruikte land om het hof, groot 7 morgen 3½ hond, met als (latere) toevoeging dat "Willeboort" (Sijmonsz.) 7 hond ervan heeft/gebruikt. Ook een morgen teelland bij de laan van de Heer van Warmond is op naam van Willeboort gezet. (bron: RA Leiden, Huisarchief Warmond, inv.nr. 156, blz. 105)

Volgens het morgenboek van Warmond van 1600 bezit Willeboort Sijmonsz. in het Oosteinde de volgende eigen- en bruikwaren te Warmond:
1. 11 Hond op de Laeck (al in 1596)
2. 3 Hond teelland bij het Anthonishuisje ("Tonis huijsgen")
3. 1 Morgen teelland, die hij gebruikt van de Heer van Warmond
4. 7 Hond, ook van de Heer van Warmond
5. De "Petcamp", groot 10½ hond, ook eigendom van de Heer van Warmond
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146a, Morgenboeken Warmond 1596 (blz. 14) en 1600 (blz. 12))

In het morgenboek van Warmond van 1604 staan op naam van Willeboort Sijmonsz. de volgende eigen- en bruikwaren:
1. 11 Hond eigenwaar op de Laeck
2. 1 Morgen teelland, die hij gebruikt van de Heer van Warmond
3. 7 Hond, ook van de Heer van Warmond
4. De "Petcamp", groot 10½ hond (in het morgenboek van 1620 staat 15 hond, maar dat zal een vergissing zijn), ook eigendom van de Heer van Warmond
5. 1 Morgen eigenwaar op de Laeck, gekomen van Henrick Huijgen
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146a, Morgenboek Warmond 1604 (blz. 11 en 12))

In het morgenboek van Warmond van 1608 staan op naam van Willeboort Sijmonsz. de volgende eigen- en bruikwaren:
1. 11 Hond eigenwaar op de Laeck
2. 3 Hond eigen teelland bij het Sint Anthonishuisje (er staat abusievelijk "Thomas"-huisje) (overgezet op zijn zwager "Corn. Anna Claes Mesz." (sic; bedoeld wordt Cornelis Cornelisz., man van Willeboorts zus Geertgen Sijmonsdr. Cornelis Cornelisz. is een zoon van Anna Claes Meessen))
3. 6 Hond, die hij gebruikt van de Heer van Warmond
4. 2 Morgen 1½ hond op de Laeck, die hij in plaats van Hemrick Jansz. Cop gebruikt van de kerk van Warmond
5. De "Petcamp", groot 10½ hond, die hij gebruikt van de Heer van Warmond
6. 1 Morgen eigenwaar op de Laeck, gekomen van Henrick Huijgensz.
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146a, Morgenboek Warmond 1608, blz. 29 en 30))

In de morgenboeken van Warmond van 1612 t/m 1628 staan op naam van Willeboort Sijmonsz. de volgende eigen- en bruikwaren:
1. 11 Hond eigenwaar op de Laeck
2. 1 Morgen teelland, die hij gebruikt van de Heer van Warmond
3. 7 Hond, ook van de Heer van Warmond (niet meer in 1620)
4. 2 Morgen 1½ hond op de Laeck, die hij gebruikt van de kerk van Warmond
5. De "Petcamp", groot 10½ hond, die hij gebruikt van de Heer van Warmond
6. 1 Morgen eigenwaar op de Laeck, gekomen van Henrick Huijgensz. (Huijgen)
7. Een hofstede, groot 1 hond, die hij gekocht heeft van Barthout Willemsz.
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146b, Morgenboeken Warmond 1612 (folio 9), 1616 (blz. 12), 1620 (blz. 19 en 20) en 1624 (folio 8-8v), en inv.nr. 8147a, Morgenboek Warmond 1628 (folio 8))

In de morgenboeken van Warmond van 1636 t/m 1652 staan op naam van Willeboort Sijmonsz. de volgende eigen- en bruikwaren:
1. 11 Hond eigenwaar op de Laeck (niet meer in 1644)
2. 1 Morgen teelland, die hij gebruikt van de Heer van Warmond
3. 13½ Hond op de Laeck, die hij gebruikt van de kerk van Warmond
4. 1 Morgen eigenwaar op de Laeck, eertijds gekomen van Henrick Huijgen (niet meer in 1644)
5. De "Petcamp", groot 10½ hond, die hij gebruikt van de Heer van Warmond
6. Een hofstede, groot 1 hond, die hij gekocht heeft van Barthout Willemsz.
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147, Morgenboeken Warmond 1636 (blz. 18), 1640 (folio 7), 1644 (blz. 21), 1648 (blz. 15) en 1652 (blz. 27))

In het morgenboek van Warmond van 1656 staan op naam van Willeboort Sijmonsz. de volgende eigen- en bruikwaren:
1. Zijn hofstede, groot 1 hond
2. 1 Morgen 450 roeden genaamd "de Petcamp", die hij gebruikt van de Heer van Warmond
3. 1 Morgen, die hij gebruikt van dezelfde Heer van Warmond
In het morgenboek van 1660 staan bovengenoemde eigen- en bruikwaren op naam van Jan Fransz. van Leeuwen.
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147, Morgenboeken Warmond 1656 (blz. 10) en 1660 (blz. 11)), zoon van Sijmon Jansz. (BUIJTENDIJCK) (zie II.1) en Margareta (Griete) Jansdr.
Gehuwd (1) circa 1598 met Maritgen (Maertgen) Jacobsdr. Overleden circa 1599. Overleden vóór 07-06-1600.

Op 07-06-1600 passeert voor schout en schepenen van Warmond de akte van uitkoop betreffende haar nalatenschap tussen haar weduwnaar Willeboort Sijmonsz. te Warmond en de voogden (Jacob Cornelisz. (grootvader) en Cornelis Jacobsz. (oom)) van haar enige kind Sijmon Willeboortsz., 1½ jaar oud. Haar weduwnaar (en vader van haar kind) behoudt de gehele boedel. Hij belooft zijn zoon naar behoren op te voeden tot de leeftijd van 25 jaar en hem dan voor zijn moederlijke erfenis f 650 uit te keren. Aan zijn verplichtingen verbindt hij (de vader):
1. 11 Hond weiland op de Laeck te Warmond. Belendingen: noordwest en zuidwest: de erven Henrick Huijgen x Neeltgen Cornelisdr., noordoost: de Laeck, en zuidoost: Willem Jansz.
2. Een halve morgen geestland te Warmond. Noordoost: Pieter Pietersz. Hans, zuidoost: Jan Dircxz., zuidwest: Ermptgen Pietersdr., en noordwest: de Herenweg
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1191, register H, folio 42v), dochter van Jacob Cornelisz.
Gehuwd voor de kerk (2) 06-1601 te Warmond (NG). De bruidegom is weduwnaar van Maertgen Jacobs. Echtgenote is Jaepgen (Jaepen) Willemsdr. Geboren te Warmond, overleden circa 1604. Overleden vóór 13-02-1605.

Op 13-02-1605 passeert voor schout en schepenen van Warmond de akte van boedelscheiding tussen haar nagelaten echtgenoot Willeboort Sijmonsz. te Warmond en de voogden van haar 2-jarige zoon Sijmon Willeboortsz.

Willeboort Sijmonsz. behoudt:
1. De helft van 2 morgen 5 hond aan 2 percelen op de Laeck te Warmond. Belendingen: zuidoost: Willem Jansz., zuidwest: Cornelis Cornelisz. en Cornelis Willemsz. Visscher, noordwest: Tijs Sachariasz. met bruikwaar, en noordoost: de Laeck
2. De helft van 3 morgen land op de Zijl te Oegstgeest. Noordoost: Jan Heijmansz., zuidoost: Vechter Cornelisz., zuidwest: de weduwe van Cornelis Matijsz. te Leiden, en noordwest: de Zijl
3. De helft van 2½ morgen land op de Diepe Leede te Warmond, waarvan de wederhelft toebehoort aan Willem Baertoutsz. (Jaepgens vader). Belendingen van het geheel: zuidwest: Cornelis Cornelis Vechtersz., noordwest: de Diepe Leede, noordoost: Cornelis Cornelisz. met bruikwaar, en zuidoost: Engel Pietersz. Coninck met eigen- of bruikwaar
4. 9 Koeien, 2 hokkelingen, de barg op grond van de Heer van Warmond met het hooi erin, een roeischuit, alle huisraad en inboedel, en al hetgeen de landbouwerij toebehoort
5. Alle goud en zilver, zowel gemunt als ongemunt

Haar weeskind Sijmon Willeboortsz. zal hebben (zodra hij 22 wordt of trouwt, tot welke tijd zijn vader het vruchtgebruik zal hebben):
1. De wederhelft van de voornoemde 2 morgen 5 hond land op de Laeck te Warmond
2. De wederhelft van de voornoemde 3 morgen land op de Zijl te Oegstgeest
3. F 138:8, die zijn grootvader Willem Baertoutsz. de boedel schuldig is voor de koop van kleding en zilverwerk van Jaepgen

Verder is bepaald dat de Willeboort Sijmonsz. zijn zoon tot zijn 22ste behoorlijk moet opvoeden en hem dan een bruidegomspak moet geven en het gebruik van diens bovengenoemde moederlijke erfdeel. Willeboort moet tot slot alle schulden en lasten dragen van de boedel, onder aftrek van de inschulden, belopende f 1.265.

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1191, register H, folio 179), dochter van Willem Barthoutsz. Kerkmeester van Warmond (1580-1582), ambachtsbewaarder van Warmond (1596-1600), weesman van Warmond (1600) en buurman te Warmond (1597-1604), en Engeltgen Willemsdr. (den HAEN). Op 01-05-1634 was Sijmon Willeboortsz. het enige kind uit dit huwelijk.
Gehuwd voor de kerk (3) 04-1606 te Hazerswoude (NG). Op 02-04-1606 wordt door de Nederduits gereformeerde kerk van Warmond attestatie naar Hazerswoude gegeven om te trouwen. Echtgenote is Geertgen Cornelisdr. Geboren te Hazerswoude. Overleden vóór 30-04-1618.

Op 30-04-1618 passeert de akte van bewijs van moederlijke erfenis ten behoeve van haar 4 nagelaten kinderen voor schout en schepenen van Warmond. Haar weduwnaar Willeboort Sijmonsz. te Warmond behoudt de gehele boedel en belooft de kinderen f 150 (f 37:10 ieder) uit te keren zodra zij 25 jaar oud worden of trouwen. Aan zijn verplichtingen verbindt hij de helft (de wederhelft is van zijn voorzoon Sijmon Willeboortsz.) van 2 morgen 5 hond land te Warmond. Belendingen van het geheel: noordoost: de Laeck, zuidoost: de weduwe van Jan Matheusz., zuidwest: Cornelis Cornelisz. Vogelair, en noordwest: Tijs Sachariasz. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1193, register L, folio 16v), dochter van Cornelis. Voogden van de 4 kinderen (Cornelis (10½ jaar), Grietgen (9), Jan (6) en Maritgen (3 jaar geworden op de laatst Sint Jansdag)) uit dit huwelijk waren op 30-04-1618: Pieter Dircxz., oudoom van vaderszijde, Claes Cornelisz. Lock, oudoom van moederszijde, en Jannetgen Cornelisdr., ongehuwde tante.
Gehuwd (4) voor 1622 met Ermpgaert (Ermtgen, Erm) Cornelisdr. Overleden na 1623. Overleden vóór 27-05-1641.

Op 11-03-1642 passeert voor schout en schepenen van Warmond de boedelscheiding tussen haar echtgenoot Willeboort Sijmonsz. ("laeste weduwenaer van Ermtgen Cornelisdr.", dus waarschijnlijk eerder getrouwd geweest) en haar dochter Jannetgen Willeboortsdr., weduwe van Huijch Jacobsz. (vertegenwoordigd door haar oom Aelbert Cornelisz.).

Jannetgen krijgt:
1. Elf hond weiland, gelegen bij het Hazenbos in de Klinkenbergerpolder te Sassenheim. Belendingen: noordoost en zuidwest: de Abdij van Rijnsburg, zuidoost: de kerk van Warmond, en noordwest: Gerrit Jansz. Belast met een losbare rente van f 12 per jaar en een "oortgen" tijns per jaar aan (het ambacht) Sassenheim. (Deze partij komt uit de nalatenschap van Ermtgens schoonzus Geertgen Sijmonsdr.!)
2. De helft van 3 morgen hooiland op de Zijl in de Boterhuispolder te Oegstgeest. Belendingen van het geheel: zuidoost: Jannetgen Cornelisdr., weduwe van Jonge Cornelis Vechtersz. Roscam, zuidwest: Jacob Adriaensz. van Dam, noordwest: de Zijl, en noordoost: Jonkvrouw van Sell

Willeboort Sijmonsz. krijgt voor zijn helft:
1. Een huis en erf te Warmond. Zuidoost: de weduwe en erfgenamen van Barthout Wilhemsz., zuidwest en noordoost: Anna Wilhemsdr., weduwe van Cornelis Gerritsz. Nachtegael, en noordwest: Adriaen Jacobsz. Bottercoper. Met gerechtigheden, vrijheden, verplichtingen en gedogingen van hypotheek zoals vermeld in de laatste waarbrief d.d. 07-05-1623, gepasseerd voor schout en schepenen van Warmond
2. De wederhelft van de 3 morgen hooland op de Zijl te Ooegstgeest (vide supra)
2. F 300, te betalen door zijn dochter Jannetgen Willeboortsdr. in twee gelijke jaarlijkse termijnen, waarvan de eerst op 01-05-1642 vervalt

N.B. Opvallend is dat voor de bovenstaande scheiding goedkeuring vereist was van baljuw en weesmannen van Warmond ten regarde van Jannetgen Willeboortsdr., hoewel zij weduwe was. Mogelijks was zij nog geen 25 jaar oud en vielen minderjarige verweesde weduwen in Warmond weer onder de hoede van de baljuw en weesmannen?

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1196, register T, folio 41v), dochter van Cornelis Huijgen. Volgens het Hoofdgeld van Warmond van 1623 (bewerking door F.J.A.M. van der Helm) woonden zij op het bouwhuis van het Huys te Warmont en hadden zij 6 kinderen: Sijmon, Cornelis, Griete, Maritgen, Jan en Jannetgen. Gezien de akte van boedelscheiding van Ermtgen Cornelisdr. d.d. 11-03-1642 lijkt het erop dat alleen Jannetgen een dochter van haar was. De anderen (in ieder geval Sijmon en Jan) lijken te spruiten uit eerdere huwelijken van hun vader Willeboort Sijmonsz.
Gehuwd (5). Getrouwd vóór 16-04-1653. Partner is Maritgen Willemsdr. Overleden na 03-11-1653.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Sijmon Willeboortsz. Geboren ±12-1598. Hij was volgens de akte van uitkoop d.d. 07-06-1600 betreffende de nalatenschap van zijn moeder 1½ jaar oud. Zijn voogden waren zijn grootvader Jacob Cornelisz. en zijn oom Cornelis Jacobsz. Overleden na 07-06-1600 en vermoedelijk vóór 1603.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Sijmon Willeboortsz. (zie IV.38).
Uit het derde huwelijk:
   3.  Cornelis Willeboortsz. Geboren ±10-1607, overleden circa 1625. Kinderloos overleden tussen 1623 en 15-04-1626.

Op 15-04-1626 taxeren schout en schepenen van Warmond op verzoek van de secretaris van Warmond de onroerende goederen te Hazerswoude, nagelaten door Cornelis Willeboortsz., gewoond hebben te Warmond, in verband met de 30ste penning (successierecht), zijn haar collaterale erfgenamen zullen moeten betalen.

Hij laat te Hazerswoude 1/16 na van de volgende onroerende goederen:
1. Een huis en erf, barg, schuur, bepoting en beplanting, gelegen aan de Rijndijk te Hazerswoude. Belendingen: west: Aert Geritsz., noord: de Rijn, oost: Pieter Dircxz. Scheepmaecker, en zuid: de Rijndijk. Taxatie (boven belasting): f 45
2. Een partij land met een inmiddels vervallen vogelkooi, groot 5 morgen 2 hond. Belendingen: west: Reijer Cornelisz. te Leiden, noord en oost: de woning genaamd "Rijnenburch", en zuid: de Dwarswetering. Taxatie: 175
3. Een stuk land van 10 hond. West: Cornelis Pietersz. Keijser, noord: Pieter Dircxz. Scheepmaecker, , oost: Claes Cornelisz. Ket, en zuid: de Dwarswetering. Taxatie: f 57
4. Een stuk land van 8 hond. West: Claes Cornelisz. Keth, noord: de Rijnenburgerlaan, en oost en zuid: Jacob Cornelisz. Taxatie: f 45

De totale waarde van de onroerende goederen te Hazerswoude bedraagt f 323:8:0, zodat voor de 30ste penning f 10:15:6 verschuldigd is.

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1194, register N, folio 133v).
   4.  Grietgen (Griete) Willeboortsdr. Geboren circa 1609, overleden na 1623. Kinderloos overleden tussen 1623 en 10-06-1630.

Op 10-06-1630 taxeren schout en schepenen van Hazerswoude op verzoek van de secretais van Warmond de door Grietge Willeboortsdr. nagelaten onroerende goederen te Hazerswoude in verband met de 30ste penning (successierecht), die haar collaterale erfgenamen zullen moeten betalen.

Ze laat na:
1. Een kwart van een huis en erf, barg, schuur, bepoting en beplanting, gelegen aan de Rijndijk te Hazerswoude. Taxatie: f 150
2. Een kwart van 10 hond land. Taxatie: f 250
3. Een kwart van 8 hond land. Taxatie: f 200

In het schepenregister van Warmond is op 08-08-1630 aangetekend dat Willeboort Sijmonsz. (vader van de overledene) de successierechten en de kosten van taxatie heeft betaald.

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1194, register O, folio 109). Ze woonde te Warmond.
   5.  Jan Willeboortsz. (zie IV.42).
   6.  Maritgen Willeboortsdr. Geboren op 24-06-1614. Volgens de akte van bewijs van moederlijke erfenis d.d. 30-04-1618 was zij op de laatste Sint Jansdag 3 jaar geworden. Overleden na 1623. Kinderloos overleden tussen 1623 en 03-09-1629.

Op 03-09-1629 taxeren schout en schepenen van Hazerswoude op verzoek van schout en schepenen van Warmond de door Maritgen Willeboortsdr. nagelaten onroerende goederen te Hazerswoude in verband met de 30ste penning (successierecht), die haar collaterale erfgenamen zullen moeten betalen.

Ze laat na:
1. Eén zesde van een huis en erf, barg, schuur, bepoting en beplanting, gelegen aan de Rijndijk te Hazerswoude. Taxatie: f 83
2. Eén zesde van een perceel hooiland van 10 hond, gelegen achter "Rijnenburg". Taxatie: f 100
3. Eén zesde van een perceel land van 8 hond, gelegen als voren. Taxatie: f 80

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1194, register O, folio 69).
Uit het vierde huwelijk:
   7.  Jannetgen (Jannetge) Willeboorts, overleden circa 1654. Overleden vóór 08-09-1655.

Op 30-10-1660 passeert voor schout en schepenen van Warmond de akte van bewijs van moederlijke erfenis ten behoeve van de 5 nagelaten kinderen (Cornelis (16 jaar), Simon (14), Willeboort (11), Jeroen (8) en Jan (6)). Hun vader Sacharias Cornelisz. Entepoel komt met hun voogd Leendert Cornelisz. Buijtendijck (neef van hun moeder) overeen dat de vader de gehele boedel behoudt, zijn kinderen behoorlijk zal opvoeden tot 22 jaar of huwelijk, en ieder van hen dan f 10 zal uitkeren boven de uitzet. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1199, folio 137). Ze woonde op 29-09-1642 te Warmond.
Gehuwd (1) voor 1641 met Huijch Jacobsz. Overleden ±02-1642. Overleden tussen 07-01-1642 en 11-03-1642.

Op 29-09-1642 passeert voor schout en schepenen van Warmond de akte van vaderlijke erfenis en bewijs tussen zijn nagelaten weduwe Jannetgen Willeboortsdr. (geassisteerd door haar oom Aelbert Cornelisdr., wonende bij de Vrouwevenne te Warmond) en Jacob Huijgensz. als grootvader en voogd van Huijch Huijchsz., het 8 maanden oude nagelaten kind van Huijch Jacobsz. bij Jannetgen Willeboortsdr. Het kind krijgt voor zijn vaderlijke erfenis:
1. Elf hond weiland, gelegen in de Klinkenbergerpolder te Sassenheim. Belendingen: noordoost en zuuidwest: de Abdij van Rijnsburg, zuidoost: de kerk van Warmond, en noordwest: Gerrit Jansz. Belast met een losbare rente van f 12 per jaar en een oortje tijns per jaar aan (het ambacht) Sassenheim. (Deze partij komt uit de nalatenschap van Jannetgens tante Geertgen Sijmonsdr.!)
2. F 500, door de moeder uit te keren, zodra het kind 20 jaar wordt of trouwt.
Verder behoudt Jannetgen Willeboortsdr. de gehele boedel en krijgt zij het vruchtgebruik van bovenstaande 11 hond land tot haar kind 20 jaar wordt of trouwt.
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1196, register T, folio 73). Hij woonde op 07-07-1641 te Warmond. Zoon van Jacob Huijgensz. Metselaar (1656), en Maertgen Jansdr. Ze woonden op 27-05-1641 te Warmond.
Gehuwd (2) voor 1644. Getrouwd na 07-01-1642. Echtgenoot is Sacharias (Zaker, Saecker) Cornelisz. van ENTEPOEL, buurman (1656) en schepen (1652-1664) van Warmond. Overleden na 12-05-1664. Als schepen van Warmond tekende hij met "Zaker Cornelisz. van Entepoel".

Op 22-09-1653 (datum van de transportakte) koopt Sacharias Cornelisz. Entepoel van Gerrit Hermansz. van Rijsevoort de noordwaartse helft van omtrent 483 roeden land te Warmond (voor de belendingen wordt verwezen naar de oude waarbrieven). Koopsom: f 600, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van f 100 vanaf mei 1653. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1197, register W, folio 141v)

Op 08-09-1655 bekent hij voor schout en schepenen van Warmond f 400 schuldig te zijn aan de weeskinderen van Clement Jacobsz. en f 200 aan Pieter Jacobsz. van Leeuwen, beide ter zake van een lening tegen 4½% intrest per jaar. Aan beide schulden verbindt hij 840 roeden hooiland op het Zweiland te Warmond, die hem zijn aangekomen door het overlijden van zijn vrouw Jannetgen Willeboorts. Belendingen: zuidoost: het Zweiland, zuidwest: de weduwe en erfgenamen van Cornelis Sijmonsz. (denkelijk Buijtendijck), (noord)west: de weduwe en erfgenamen van Willem Tijsz., en noordoost: de huiszittenen te Leiden. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1198, folio's 75v en 76v)

Op 26-11-1655 bekent hij voor schout en schepenen van Warmond f 300 schuldig te zijn aan Dirck van Heuvel te Leiden ter zake van een lening tegen 5½% intrest per jaar (te verlagen tot 4½%, mits hij binnen drie maanden na elke vervaldag betaalt). Hij verbindt hieraan een stuk teelland van 250 roeden in het Westeinde van Warmond. Belendingen: noordoost: de weduwe van Pieter Lijclaesz., zuidoost: de Herenweg, zuidwest: Maertge Leenderts, weduwe van Pieter Ghijsen, en noordwest: het klooster. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1198, folio 90v)

Op 31-01-1656 bekent hij voor schout en schepenen van Warmond f 400 schuldig te zijn aan Bartholomees Dircxsz. Clinckenbergh, timmerman te Warmond, spruitende uit de cassatie van een obligatie ten behoeve van voornoemde Clinckenbergh. Sacharias moet 5% intrest per jaar betalen, te rekenen vanaf 01-05-1655. Aan zijn schuld verbindt hij:
1. Zijn huis en erf te Warmond. Belendingen: noordwest, noordoost en zuidoost: Pieter Cornelisz. van Outshoorn, en zuidwest: de weduwe van Barthout Willemsz. Verburgh
2. Omtrent 800 roeden land op de Laeck te Warmond. Belendingen: zuidoost: het Zweiland, zuidwest: Lenaert Cornelisz. Buijtendijck, noordwest: de erven Willem Thijsz., en noordoost: de huiszittenen te Leiden. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1198, folio 102v)

Op 07-07-1658 (datum van de transportakte) verkoopt hij als weduwnaar van Jannetge Willeboorts aan de weeskinderen van Jan Willeboortsz. (Buijtendijck) en Annetgen Pietersdr. (voogd is hun "neef" Sijmon Cornelisz. Buijtendijck) de noordwaartse helft van omtrent 483 roeden land te Warmond, waarvan de wederhelft de kinderen van Maertge Leenderts, weduwe van Pieter Ghijsbertsz., competeert. Koopsom: f 500, direct betaald. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1198, folio 250v)

Op naam van Sacharias (Saecker) Cornelisz. staan in de morgenboeken van Warmond van 1656 en 1660 de volgende eigen- en bruikwaren:
1. 1 Morgen 1 hond, die hij gebruikt van de abdij
2. 2 Morgen, die hij gebruikt van van Jhr. Van Naeltwijck
3. 225 Roeden eigenwaar
4. 3 Hond, gekomen van Cornelis Rousch (alleen in 1656)
5. 1 Morgen 350 roeden eigenwaar
6. 3 Hond eigenwaar (alleen in 1656)
In 1660 wordt onder het Lageland Sacharias Cornelisz. Entepoel ook nog genoemd met 26 morgen (stond in 1656 op naam van Pieter Jacobsz. van Leeuwen als "Tingnagel").
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147, Morgenboeken Warmond 1656 (blz. 20 en 74) en 1660 (blz. 21, 22 en 70)), zoon van Cornelis Zacharijasz. ENTEPOEL, schepen van Warmond (1615), kerkmeester van Warmond (1623) en buurman te Warmond (1604-1631), en Sijmetgen (Sijmontgen) Jansdr.

IV.38    Sijmon Willeboortsz. Geboren circa 1603. Hij was op 13-02-1605 2 jaar oud. Zijn voogden waren toen zijn grootavder Willem Baertoutsz. en zijn oudoom Lijclaes Baertoutsz. Overleden te Warmond. Overleden vóór 13-08-1636. In 1623 wordt Sijmon Willeboortsz. in het Oosteinde van Warmond aangeslagen voor de 200ste penning van Rijnland. Hij moet f 15 betalen, wat duidt op een vermogen van tegen de f 3.000. (bron: Kohier van de 200e Penning van de dorpen van Rijnland 1623, bewerking door P.W.C. van Kessel)

Op 03-06-1632 (datum van de transportakte) koopt hij van zijn zwager Gerrit van Griecken (als getrouwd hebbende Grietgen Adriaensdr.) de helft (de andere helft heeft de koper al causa uxoris Leentgen Adriaensdr., volgens de scheidingsbrief d.d. 05-07-1629 van zijn (en de verkopers) schoonvader Adriaen van Griecken, in zijn leven baljuw en schout van Warmond) van een partij land genaamd "den Ommelooper", groot 803 roeden, te Warmond. Belendingen: noordoost: de Heer van Hazerswoude, zuidoost: Foijt Sachariassoon met eigen waar en Cornelis Sachariassoon met bruikwaar, zuidwest: de erven Pieter Willemssoon en Adriaen Jacobssoon Botercooper, en noordwest: de erfgenamen van Jonkheer Adam van der Duijn en Mees Pietersz. Clinckenberch met een partij land van eveneens 803 roeden en ook genaamd "den Ommelooper", welke twee "Ommeloopers" eertijds één kamp hebben gevormd. De verkocht halve partij is belast met een kwart van een rente van f 22:10 per jaar, losbaar met f 405, aankomende de memoriën en getijden van de Vrouwenkerk te Leiden. Koopsom: f 525, te betalen in drie gelijke jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste reeds verschenen is in mei 1632. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1195, register P, folio 92v), zoon van Willeboort Sijmonsz. (zie III.8) en Jaepgen (Jaepen) Willemsdr.
Gehuwd circa 1630. Getrouwd tussen 05-06-1629 en 21-01-1632. Echtgenote is Leentgen Adriaensz. van GRIECKEN, geboren circa 1604, overleden te Warmond. Overleden vóór 13-08-1636. Ze was op 05-06-1629 meerderjarig, doch ongehuwd. Als gekozen voogden treden voor haar op: Bouwen Cornelisz., behuwd oom (die al op 22-03-1627 haar voogd was), en Jan Claesz. van Lutsenburch, neef. Dochter van Adriaen (Arij) Willemsz. van GRIECKEN (de Keijser), baljuw van Esselijkerwoude, Alkemade en Warmond (1609) en baljuw en schout van Warmond (1610-1623), en Grietgen Cornelisdr. Ze woonden te Warmond. Op 13-08-1636 waren beiden reeds overleden, wat blijkt uit het morgenboek van Warmond van dat jaar.

Ze overleden in hun woning te Warmond, bestaande uit huis, barg en schuur met benoting en bepoting, strekkende van de Leede tot aan het Buurpad en verder met het voorkroftje tot aan de Herenweg (Simon had deze woning geërfd van zijn maternele grootmoeder Engeltgen Willemsdr.). Belendingen in 1636: zuidoost: de Leede, zuidwest: het gemene gangpad, noordwest: Dirck Claesz. van Leeuwen, en noordoost: de weduwe van Adriaen Segersz. Backer c.s. Op 01-12-1636 (datum van de transportakte) verkopen de voogden (Jan Willeboortsz., oom van vaderszijde, en Huijch Adriaensz. van Griecken, oom van vaderszijde) van hun 3 nagelaten kinderen deze woning aan Willem Barthoutsz. van Leeuwen, buurman te Warmond, voor f 1.390, te betalen in 4 gelijke jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste reeds verschenen is in mei 1636. De woning is onder meer belast met 50 stuivers per jaar pacht aan het Convent der Elf Duizend Maagden te Warmond. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1195, register Q, folio's 165 en 166v)

Op 24-01-1637 (de transportakte passeert op 26-01-1637 voor schout en schepenen van Warmond) kopen Jan Willeboortsz. en Huijch Adriaensz. van Griecken als ooms en gestelde voogden over de drie weeskinderen uit dit huwelijk van de gezamenlijke collaterale erfgenamen van Gerit Jansz. Roos, in zijn leven wonende te Warmond: een kwart van 1 morgen 595 roeden geestland te Warmond, strekkende ten zuidoosten uit de Herenweg noordwestwaarts "te Halver Lijtwech". Noordoost: Jan Claesz. Lutsenburch met 2/4, en zuidwest: de weduwe en erfgenamen van Willem Gijsbertsz. van Zijp met het resterende kwart. Belast met pacht aan de abdij van Rijnsburg. De originele brief berust onder Jan Claesz. van Lutsenburch. De laatste eigendomsbrief is van 29-05-1617. Koopsom: f 476:11:3, prompt betaald. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1195, register Q, folio 171v)

Op 31-10-1637 passeert voor schout en schepenen van Warmond een weesrentebrief van f 15, losbaar met f 300, ten laste van Dirck Cornelisz. Clinckenberch en ten behoeve van de 3 kinderen uit dit huwelijk. De weesrente is bezet op 2 morgen land op de Groote Sloot in de Zwanburgerpolder te Warmond. Zuidoost: Dammas Cornelisz., timmerman, zuidwest: de Groote Sloot, noordwest: Mourijn Heijmansz., en noordoost: voornoemde Dirck Cornelisz. Clinckenberch. Als voogden van de kinderen treden op dier voogden Jan Willeboortsz. en Huijch Adriaensz. van Griecken. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1196, register R, folio 43v)

Op 20-02-1642 (datum van de transportakte) koopt Huijch Adriaensz. van Griecken als oom en medevoogd (de andere voogd is Willeboort Sijmonsz., die hij vervangt) van de drie weeskinderen uit dit huwelijk een partij land van omtrent 3½ morgen in de Veerpolder te Warmond, waarvan Wilhem Barthoutsz. nog tot OLV-Lichtmis (2 februari) 1644 het vruchtgebruik zal hebben, mits betalende aan de kopers een huur van f 70 per jaar. Belendingen: zuidoost: Pieter Niclaesz., noordoost: Gijsbert Wilhemsz. van Sijp en de weduwe en erfgenamen van Barthout Willemsz., zuidwest: de erfgenamen van Wilhem Aerentsz., en noordwest: de Leede. Verkopers zijn de kinderen (te weten: Pieter Wilhemsz. te Warmond, Adriaen Jansz. x Neeltgen Wilhemsdr., Cornelis Wilhemsz. en de minderjarige Gileijntgen en Annetgen Wilhemsdochters) van Wilhem Jansz. Neeltgenbuijr en Geertgen Cornelisdr. als erfgenamen van hun ouders en van hun grootmoeder Maritgen IJsbrantsdr. Het land heeft deel uitgemaakt van een groter stuk van 10 morgen, waarvan de andere delen op dezelfde dag zijn "verkocht" aan respectievelijk Pieter Niclaesz. en Cornelis Dircxz. Poelman (de partij van Poelman betreft een bouwwoning). Koopsom (van de 3½ morgen): f 4.000, te betalen op drie opeenvolgende OLV-Lichtmisdagen, waarvan de eerste al is geweest op 02-02-1642.
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1196, register T, folio's 36 en 38v)

Op 27-11-1651 passeert voor schout en schepenen van Warmond de akte van boedelscheiding betreffende de door hen nagelaten onroerende goederen. Erfgenamen zijn hun dochter Jaeptgen Sijmonsdr., getrouwd met Heijman Mouringsz., en hun nog minderjarige zoons Adriaen Sijmonsz. en Wilhem Sijmonsz. (voogden zijn hun grootvader Willeboort Sijmonsz., hun paternele oom Sijmon Cornelisz. Buijtendijck en hun maternele oom Huijch Adriaensz. van Griecken).

Heijman Mouringsz. krijgt nomine uxoris:
1. Een partij land genaamd "den Dremmelaer", gelegen in Zwanburg te Warmond, groot omtrent 14 hond. Belendingen: noordoost: Jan Claesz. Backer, zuidoost: Cornelis Gerritsz. van Berendrecht, zuidwest: Lenaert Cornelis Buijtendijck, en noordwest: Pieter Cornelisz. Outshoorn
2. Een partij land genaamd "den Omloper", groot omtrent 8 hond (ook te Warmond). Noordoost: Mevrouw van Hazerswoude, zuidoost: Jacob Rousch, zuidwest: de weduwe van Barthout Willemsz., en noordwest: de Heer van den Bosch

Adriaen Sijmonsz. krijgt:
1. Een partij land genaamd "de Veerweij", groot omtrent 3½ morgen, te Warmond. Noordoost: Gijsbert Cornelisz., zuidoost: de weduwe van Barthout Willemsz., zuidwest: Jacob Lenaertsz., en noordwest: de Leede
2. De helft van "de sudde" op de Zijl (te Warmond), groot omtrent 852 roeden. Noordoost en noordwest: de Zijl, zuidoost: Cornelis van Roosenburch, en zuidwest: Willem Roscam

Wilhem Sijmonsz. krijgt:
1. Omtrent 17 hond land op de Laeck te Warmond. Noordoost: de Laeck, zuidoost: Jan Thonisz., zuidwest: de kerk van Warmond, en noordwest: Jacob van der Codden
2. Omtrent een halve morgen teelland op de Geest te Warmond. Noordoost: de Heer van Warmond, zuidoost: de Herenweg, zuidwest: de weduwe van Pieter Liclaesz., en noordwest: de Lijtweg
3. Een halve morgen teelland, ook op de Geest te Warmond. Noordoost: Jan Claesz. Backer, zuidoost: de Herenweg, zuidwest: Jeroen Willemsz., en noordwest: het klooster. Belast met f 0:6:2 pacht per jaar aan de Abdij van Rijnsburg

Willem moet wegens beterheid van zijn deel f 100 betalen aan Heijman Mouringsz. en Adriaen f 300 (ik neem aan dat Adriaen f 300, moet betalen aan Heijman, maar er kan ook bedoeld worden dat Adriaen f 300 moet ontvangen van zijn broer Willem; de tekst lijkt op dit punt voor tweeërlei uitleg vatbaar...).

Tenslotte houden de erfgenamen in het gemeen een rentebrief van f 12:10:0 per jaar ten laste van het Gemene Land van Holland en West-Friesland.

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1197, register W, folio 62)

In de morgenboeken van Warmond van 1636 t/m 1652 staan op naam van de weeskinderen van Sijmon Willeboortsz. en Leentgen Adriaensdr. de volgende eigen- en bruikwaren:
1. 2 Morgen 183 roeden eigenwaar
2. 8 Hond eigenwaar, zijnde de helft van 16 hond genaamd de Ommeloper
3. 5 Morgen 2 hond, die ze gebruiken van Adam van der Duijn
4. 3½ Hond eigen teelland, gekomen van Adriaen Willemsz. (van Griecken), baljuw
5. 2 Morgen 553 roeden eigenwaar, gekomen van de kinderen van Willem Jan Neeltgenbuijr (vanaf 1644)
6. 3 Hond eigen teelland, (gekomen) van Gerrit Jan Roos (vanaf 1644)
7. 2 Morgen 5 hond, gekomen van Willeboort Sijmonsz. (vanaf 1644)
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147, Morgenboeken Warmond 1636 (blz. 75 en 76), 1640 (folio 24-24v), 1644 (blz. 97 en 98), 1648 (blz. 62 en 63) en 1652 (blz. 118 en 119)).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Simonsz. van BUIJTENDIJCK (zie V.30).
   2.  Adriaen (Arij) Sijmonsz. BUIJTENDIJCK, timmerman te Warmond (1663), geboren na 1628. Hij en zijn broer Willem Sijmonsz. waren op 27-11-1651 nog minderjarig. Hun voogden waren Willeboort Sijmonsz. (grootvader), Sijmon Cornelisz. Buijtendijck (paternele oom) en Huijch Adriaensz. van Griecken (maternele oom). Overleden ±01-1664. Overleden tussen 02-12-1663 en 18-02-1664. Ook wel: Buijtendijk.

Op 23-05-1663 (datum van de transportakte) kopen Adriaen Simonsz. Buijtendijck en Pieter Cornelisz. van Leeuwen, timmerlieden te Warmond, van Gerrit Dircxz. Voet, bakker te Warmond, een "welgelegen en sterk" huis en erf, waarin jarenlang het bakkersbedrijf is uitgeoefend ("zeer grote nering"), gelegen in het dorp van Warmond. Belendingen: zuidoost: Abraham de la Barbe, zuidwest en noordwest: de Buurstraat, en nooroost: Jan Pietersz. Koningh, smid. Het huis is belast met tijns aan het Huis van Oud-Teylingen. De laatste waarbrief dateert van 27-12-1642. Koopsom: f 505, te betalen in mei 1663, plus een obligatie van f 500, die in 2 gelijke jaarlijkse termijnen moet worden afgelost (mei 1664 en mei 1665) met 4% intrest per jaar. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1199, folio 223v).
Gehuwd vóór 1664 met Maritje (Maertge) Gijsen van SIJP. Overleden na 17-04-1692. Ook wel: Van Zijp.

De weduwe van Adriaen Simonsz. woonde in 1672 (volgens het morgenboek van Warmond van 1672) in een huis van Leendert Adriaensz. van der Quinck op het erf van de kinderen van Claes Tijsz.

Op 17-04-1692 bekent Maertge Gijsen van Zijp, laatst weduwe van Arij Cornelisz. Bols, voor schout en schepenen van Warmond f 500 schuldig te zijn aan Pieter Cornelisz. van 't Sweijlant in diens qualiteit als voogd over Maria Engels van Broeckhuijsen, ter zake van een lening tegen 4% intrest per jaar. Als onderpand stelt zij een partij wei- of hooiland, groot 3 morgen 300 roeden, in de Veerpolder te Warmond. Belendingen: noordoost: de erven Jan Jansz. Verdel, zuijdoost: Annetge Jans c.s., zuidwest: Leendert Jacobsz. van Weenen, en noordwest: de Leede. Op 26-08-1725 verklaren de erfgenamen van Maria van Broeckhuijsen door middel van een kwitantie dat de schuld geheel is afgelost. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1203, folio 179), dochter van Gijsbert Willemsz. van SIJP en Maritgen Lenaertsdr. (Jansgen). Op 02-12-1663 laten zij voor notaris Nicolaes Paets te Leiden een akte van voogdij passeren, waarin zij tot voogden over eventuele minderjarige erfgenamen benoemen:
1. Willem Sijmonsz. van Buijtendijck, zijn broer
2. Gijsbert Willemsz. van Sijp, haar vader
Op 18-02-1664, Adriaen is dan overleden, toont "Maertgen Gijsberts van Sijp" deze akte ter weeskamer van Warmond.
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1170 (weesboek), folio 14, bewerking door P.W.C. van Kessel).
   3.  Jaepgen Sijmonsdr. Overleden circa 1655. Overleden tussen 1653 en 29-01-1657.

Huijch Adriaensz. van Griecken en Sijmon Cornelisz. Buijtendijck zijn op 29-01-1657 ooms en voogden van de 4-jarige Theuntgen Heijmansdr., het nagelaten weeskind van wijlen Jaepgen Sijmonsdr. geteeld bij Heijman Mourijnsz. Voor haar moederlijke erfenis krijgt Theuntgen 14 hond land genaamd "den Dremmelaer" in de Zwanburgerpolder te Warmond (zuidwest: Leendert Cornelisz. Buijtendijck, zuidoost: Cornelis Gerritsz. van Berendrecht, noordwest: de kinderen van Pieter Cornelisz. en noordoost: Thonis Jansz. van Lutsenburgh), alle lijnwaad en zilver tot het lijf van haar moeder behoord hebbend, en f 100, door haar vader uit te keren zodra ze 18 jaar wordt of trouwt. Haar vader krijgt tot die tijd ook het vruchtgebruik van "den Dremmelaer". Hij moet dan wel zijn dochter behoorlijk opvoeden, etc. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1198, folio 162v).
Gehuwd. Getrouwd vóór 27-11-1651. Partner is Heijman Mourijnsz. van STENEVELT, gezworene van Warmond (1661). Overleden tussen 04-11-1661 en 12-12-1672. Het partroniem verschijnt ook als "Mouringsz.". Zoon van Mourijn (Mouwerijng) Heijmansz. Ambachtsbewaarder van Warmond (1624-1656), en Teuntgen Gijsbertsdr.

V.30    Willem Simonsz. van BUIJTENDIJCK, bouwman te Warmond (1674-1687), ouderling te Warmond (1671) en schepen (1668-1669), burgemeester (vóór 1675) en gezworene (1682-1687) van Warmond, geboren na 1628. Overleden na 12-05-1697. Ook wel: Buijtendijck. Zijn testament d.d. 29-03-1678 ondertekende hij met "Willem Simonsz. van Buijtendijck". Als schepen van Warmond tekende hij afwisselend met "Willem Simonsz. van Buijtendijck" en "Willem Simons van Buitendijck".

Hij woonde op 22-06-1681 te Warmond.

Op 23-04-1668 (datum van de transportakte) koopt Willem Simonsz. Buijtendijck, schepen van Warmond, van Magdaleentje Cornelisdr., weduwe van Adriaen Huijgen van Griecken, Huijbert Huijgen van Griecken en Cornelis Huijgen van Griecken, voor henzelf en als voogden van de nagelaten weeskinderen van voornoemde Adriaen van Griecken, een huis en erf (met barg, schuur, en bepoting en beplanting op het erf) te Warmond. Belendingen: zuidwest: Cornelis Maertensz. Bols, noordwest: Gerrit Pietersz. van den Bos met zijn schutting of heining, noordoost: de gemene steeg, en zuidoost: Dirck Cornelisz. van Weijsloot of Dirck Grote Kees. De koper moet recht op overpad, in- en uitvaart door de sloot etc., gedogen conform de inhoud van de oude waarbrieven, waarvan de jongste dateert van 04-10-1660. Koopsom: f 1.100. gereed. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1200, folio 100)

In het "Kohier van het Familiegeld van de Dorpen van Rijnland 1674" (bewerking door "Cursisten Oud Schrift") wordt hij genoemd als bouwman te Warmond. Hij wordt aangeslagen voor 1 stuiver.

In de morgenboeken van Warmond van 1672 en 1676 staan op naam van Willem Simonsz. Buijtendijck (in 1672: "loco Arij Huijgen van Griecken"):
1. Het bouwhuis en erf, groot 75½ roede
2. 2 Morgen 5 hond eigenwaar
3. 288 Roeden eigen
4. 2 Morgen 322 roeden van de kerk van Warmond (niet meer in 1676)
5. Nog 3 morgen 164 roeden, ook van de kerk van Warmond
6. 290 Roeden eigenwaar (alleen in 1676)
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8148, Morgenboeken Warmond 1672 (blz. 46) en 1676 (blz. 21)), zoon van Sijmon Willeboortsz. (zie IV.38) en Leentgen Adriaensz. van GRIECKEN.
Gehuwd (1) voor 1666 met N.N. Overleden vóór 1667.
Gehuwd (2) voor 1667 met Maertjen (Marijtje, Maertie) Mourins van BORSSELEN, overleden circa 1680. Overleden tussen 29-03-1678 en 22-06-1681.

Met verwijzing naar het testament gepasseerd op 22-06-1678 voor notaris Rhens van Schoorell te Warmond, benoemt haar weduwnaar Willem Sijmonsz. Buijtendijck op 22-06-1681 voor secretaris en schepenen van Warmond tot toeziende voogden over de door Marijtje nagelaten minderjarige erfgenamen:
1. Claes Mourijnsz. van Borselen
2. Huijbert Huijgen van Griecken
(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1202, folio 27)

. Ook wel: Van Borselen. Het patroniem verschijnt ook als "Mouris" en "Mouringhs". Haar (en haar mans) testament van 29-03-1678 ondertekende ze met "Maertjen Mourins van Bosselen". Het ontbreken van de "r" in "Bo(r)sselen" is wellicht een verschrijving? Dochter van Mouringh van BORSSELEN. Op 29-03-1678 maken ze in hun woonst te Warmond voor notaris Rhens van Schoorell te Warmond een testament op de langstlevende, waarin ze de langstlevende tevens benoemen tot voogd over eventuele na te laten minderjarige kinderen of erfgenamen. Ze verklaren in de 200ste penning "maar" voor f 3.000 te contribueren. Ze verkeren beiden in goede gezondheid. (bron: ONA Warmond, inv.nr. 3, folio 36).
Gehuwd (3) 1687. Op 13-11-1687 laten zij voor schout en schepenen van Warmond huwelijkse voorwaarden passeren. Willem is weduwnaar van Maertge Mouringhs van Borsselen en Aeltge is laatst weduwe van Simon Philipsz. Aghthoven. Beiden hebben een (niet met name genoemde) voordochter. De door beiden in te brengen goederen en de eventuele van hun voordochters te erven goederen (mochten die vóór hun vader of moeder en zonder kinderen komen te overlijden) zullen buiten de goederengemeenschap blijven. Er is sprake van "koebeesten" van de aanstaande bruidegom. Kennelijk is Willem boer. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1202, folio 321) met Aeltgen (Aeltje) Dircks van der BOECKHORST, geboren na 1631. Overleden na 12-05-1697. Ook wel: "Van Boeckhorst" en "Van der Bouc(k)horst". Zelf schreef ze "Van der Boeckhorst". Haar testament d.d. 24-09-1671 ondertekende ze evenwel met "Aeltgen Dircks" (zonder de familienaam).

Op 16-05-1672 (datum van de transportakte) verkopen Pieter Dircxsz. van der Bouchorst en Simon Phillipsz. van Achthoven x Aeltgen Dircxdr. van der Bouchorst aan de edelachtbare Hendrick Peijn een huis en erf in het dorp van Warmond. Belendingen volgens de jongste opdrachtbrief d.d. 15-04-1652: zuidoost: Bouwen Adriaensz., zuidwest: de Sloot, noordwest: Trijntgen Adriaens, en noordoost: Cornelis Maertensz. Koopsom: f 145 gereed. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1200, folio 249v)

Op 16-05-1687 (datum van de transportakte) verkoopt ze, als weduwe en boedelhoudster van Simon Philipsz. Aghthoven, geassisteerd door Willem Cornelisz. van Egmondt, aan Dirck van Sonnevelt, notaris en procureur: een huizing en erf te Warmond. Belendingen: noordoost en zuidoost: Jacob Dircksz. Lelivelt, zuidwest: Jan van Leeuwen, en noordwest: het Buurpad. Er zijn acht oude waarbrieven, waarvan de eerste van 07-03-1580 dateert en de laatste van 03-02-1620. Koopsom: f 975 gereed. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1202, folio 298v)

Op 12-05-1697 (datum van de transportakte) verkoopt Aeltge Dircxdr., geassisteerd door haar man Willem Sijmonsz. Buijtendijk, aan Huijbert Gerritsz. Verdel 233 roeden teelland te Warmond, nr. 7 op de kaart van het ambacht. Belendingen: noordoost: Jan Dircksz. Entepoel, zuidoost: de Buurstraat, zuidwest: Anna Willems en Jacob Huijgen cum socio, en noordwest: de Herenweg. De laatste waarbrief dateert van 15-09-1624. Koopsom: f 171 gereed. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1204, folio 127), dochter van Dirck Jansz. van der BOECKHORST en Aeltgen Ariens (van LEEUWEN).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Helena Willemsdr. BUIJTENDIJCK, gedoopt (NG) op 16-10-1667 te Warmond. Waarschijnlijk overleden vóór 1672.
   2.  Simon Willemsz. Gedoopt (NG) op 20-01-1669 te Warmond. De doopdatum zou ook 02-01-1669 kunnen zijn. De doop is twee keer ingeschreven in het doopboek van Warmond met (volgens de transcriptie door P.W. van Kessel c.s.) verschillende data.
   3.  Helena (Leentje) Willemsdr. BUIJTENDIJCK, gedoopt (NG) op 09-04-1672 te Warmond (getuige(n): Huijbert Huijgen en Jan Fransz. de Raet). Overleden na 25-11-1689. Ze was het enig nagelaten kind van haar moeder Maertie Mouringhs van Borsselen.

Haar vader Willem Simonsz. Buijtendijck, die kennelijk op het punt staat te hertrouwen, sluit op 25-11-1689 (Helena is volgens de akte 17 jaar oud) voor schout en schepenen van Warmond een overeenkomst met haar voogden Meester Johannes Croon en Huijbert Huijgen van Griecken (en vervangende de derde voogd Claes Mouringhsz. van Borsselen) betreffende het bewijs van haar moederlijke goederen. Bepaald wordt dat haar vader alle goederen uit de boedel behoudt, zijn dochter behoorlijk opvoedt tot haar 25ste of huwelijkse staat, en haar dan, boven de bij zijn financiële positie passende uitzet een bedrag van f 500 uitkeert voor haar moederlijke goederen. Aan zijn verplichtingen verbindt de vader een partij hooiland in de Zwanburgerpolder te Warmond, nr. 70 op de kaart van het ambacht, groot 2 morgen 5 hond, met als belendingen: noordoost: de Laeck, zuidoost: de nazaten van Cornelis van Berendreght, en noordwest: Jan Pietersz. Groenendijck (belending ten zuidwesten niet gegeven). Opmerkelijk zij nog dat er rekening mee wordt gehouden dat Helena niet met haar stiefmoeder overweg zal kunnen. In dat onverhoopte geval is overeengekomen dat de vader zijn dochter buitenshuis zal alimenteren. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1203, folio 64v).
   4.  Willemtje Willems BUIJTENDIJCK, gedoopt (NG) op 11-04-1677 te Warmond (getuige(n): Maartje Ariens). Overleden vóór 25-11-1689.

IV.42    Jan Willeboortsz. Buurman (1629-1639) te Warmond, geboren circa 1612, overleden circa 1641. Op 21-10-1642 passeert voor schout en schepenen van Warmond de akte van vaderlijke erfenis en bewijs tussen Annetgen Pietersdr., weduwe van Jan Willeboortsdr., wonende bij het Warmonderveer te Warmond en geassisteerd door haar vader Pieter Florisz. te Lisse, en de voogden van zijn twee kinderen Geertgen Jansdr. (3½ jaar) en Sijmon Jans. (2 jaar). De kinderen krijgen voor hun vaderlijke erfenis f 2.000 (f 1.000 elk), uit te keren als zij 20 jaar worden of trouwen. Annetgen Pietersdr. behoudt de gehele boedel en belooft haar kinderen naar behoren op te voeden tot hun 20ste of huwelijk, etc. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1196, register T, folio 77)

. In 1623 wordt ene Jan Willeboortsz. te Warmond aangeslagen voor de 200ste penning van Rijnland. Hij moet f 5 betalen, wat duidt op een vermogen van circa f 1.000. (bron: Kohier van de 200e Penning van de dorpen van Rijnland 1623, bewerking door P.W.C. van Kessel)

Op 30-05-1639 (datum van de transportakte) koopt Jan Willeboortsz., buurman te Warmond, een huis, barg, schuur en erf bij het Warmonderveer te Warmond van Jacob Pietersz. te Oegstgeest, als getrouwd hebbende de weduwe van Cornelis Jansz. Pater. Koopsom: f 900, direct betaald. Voor de belendingen en belastingen wordt verwezen naar de oude waarbrieven. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1196, register S, folio 65)

Op 16-05-1640 (datum van de transportakte) koopt Jan Willeboortsz., buurman te Warmond, voor f 1.835 een partij weiland, te verongelden voor elf hond, aan het Warmonderveer te Warmond van Mathijs Jacobsz. van Heemskerck, timmerman en buurman te Warmond. Een zuidwestwaarts uitstekend smal hoekje blijft buiten de koop. Belendingen: noordwest: de weg en daarover de weduwe en erfgenamen van Barthout Willemsz. (de koper moet tussen de weg en het gekochte land een sloot houden), noordoost: Pieter en Foijt Lijclaesz., zuidoost: de Leede, en zuidwest: de koper (Jan dus) met zijn woning en erf, en het smalle hoekje land van de verkoper. Bedongen is, dat de belasting van f 18:13:8 per jaar aankomende de Universiteit van Leiden, die op het verkochte stuk land rust, ten laste van de verkoper zal blijven. Ter zekerheid verbindt hij (de verkoper) hieraan: 3 morgen 75 land aan het Warmonderveer te Warmond. Zuidoost: de Leede, zuidoost: het Warmonderveer, noordwest: de Poel, en noordoost: Jan Claesz. Backer. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1196, register S, folio 110v)

In de morgenboeken van Warmond van 1640, 1644 en 1648 staan op naam van Jan Willeboortsz. de volgende eigenwaren:
1. Het erf waar zijn huis op staat, groot 2 hond, dat hij heeft gekocht van de weduwe van Cornelis Jansz. Pater te Oegstgeest (was vóór 1636 door die weduwe gekocht van Willem Barthoutsz. en was gekomen uit de boedel van Pieter Jansz. van 't Veer)
2. 11 Hond gekomen van Mathijs Jacobsz.
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8147, Morgenboeken Warmond 1640 (folio 36 en 43v), 1644 (blz. 153) en 1648 (blz. 94)), zoon van Willeboort Sijmonsz. (zie III.8) en Geertgen Cornelisdr.
Gehuwd voor 1639 met Annetje Pieters HEEMSTEDE, overleden te Warmond (waarschijnlijk). Overleden vóór 29-08-1664.

Nadat op 29-08-1664 de boedelscheiding heeft plaatsgehad, met goedkeuring van baljuw en schout en weesmannen van Warmond, tussen de minderjarige kinderen uit Annetgens eerste huwelijk met Jan Willeboortsz. (Simon Jansz. Buijtendijck en Geertgen Jansdr. Buijtendijck, getrouwd met IJsbrant Danielsz. van Nes) en de voogden van de 5 minderjarige kinderen uit haar tweede huwelijk met wijlen Isbrant Cornelisz., worden de onroerende goederen uit haar nalatenschap op 05-12-1664 in een transportakte voor schout en schepenen van Warmond wettelijk overgedragen. De verdeling is als volgt:

De kinderen uit haar eerste huwelijk met Jan Willeboortsz. krijgen (tevens van hun vaderlijke zijde):
1. De woning, bestaande uit huis, barg, schuur en erf, groot omtrent 176 roeden, gelegen bij het Warmonderveer of -hek binnen de jurisdictie van Warmond
2. Omtrent 424 roeden land bij het voornoemde Warmonderveer of -hek, liggende ten zuidwesten van de voornoemde woning
3. Een partij weiland, te verongelden voor 1100 roeden, ook gelegen bij het voornoemde Warmonderveer of -hek te Warmond

Ze moeten, vanwege "beterheid" van hetgene hun is aanbedeeld, f 993:3:4 betalen aan de kinderen uit hun moeders tweede huwelijk.

Die kinderen uit het tweede huwelijk van Annetgen krijgen (naast de voornoemde f 993:3:4), zowel van moeders- als vaderszijde:
1. Een half morgen teelland onder Warmond, bij het huis van Lokhorst
2. Een partij hooiland van 1500 roeden, gelegen onder Warmond over de Kaag. Van deze partij zijn in de nagelaten boedel van Annetgen geen oude waarbrieven gevonden (van de hiervoor genoemde partijen wel)

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1200, folio 1)

In het Kohier van de 2de 100ste penning van Rijnland van 1693 (bewerking door P.W.C. van Kessel) worden onder Warmond als "kinderen" (erfgenamen) van Annetje Pieters Heemstede genoemd:
1. Cornelis Isbrantsz. van Alckemade te Oegstgeest
2. Wouter Cornelisz. Alphijn te Noordwijk
3. Dirck Isbrantsz. van Nes
4. De kinderen van Sijmon Jansz. Buijtendijck
(bron: Rinsepenningen Rijnland, bewerking door P.W.C. van Kessel, met verwijzing naar Kohier 2de 100ste penning van Rijnland van 1693, RA Leiden, SA II, inv.nr. 4599, folio 90)

. Ze woonde op 21-10-1642 bij het Warmonderveer te Warmond. Dochter van Pieter Florisz. van HEEMSTEDE. Voogden van de twee kinderen uit dit huwelijk waren op 21-10-1642: Willeboort Sijmonsz. (grootvader te Warmond) en Willem Claesz. (oudoom te Hazerswoude), en op 03-11-1653: IJsbrant Cornelisz. (stiefvader) en Sijmon Cornelisz. Buijtendijck. Op 07-07-1658 wordt alleen hun "neef" (dat wil zeggen, neef van hun vader) Sijmon Cornelisz. Buijtendijck als voogd genoemd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertgen (Geertie) Jans BUIJTENDIJCK, geboren circa 1639. Overleden vóór 15-07-1693. Ook wel: Van Buijtendijck.
Gehuwd op 27-01-1664 te Warmond. Schepenhuwelijk. Huwelijksproclamaties te Warmond en Oegstgeest. Echtgenoot is IJsbrant Danielsz. van NES. Hij woonde op 27-01-1664 te Oegstgeest.
   2.  Simon (Sijmen) Jans BUIJTENDIJCK (zie V.40).

V.40    Simon (Sijmen) Jans BUIJTENDIJCK, bouwman te Warmond (1674), burgemeester (1674), ambachtsbewaarder (1675) en gezworene (1679) van Warmond, geboren circa 1640 te Warmond, overleden circa 1680. Overleden tussen 03-05-1679 en 09-06-1681.

Op 18-12-1685 passeert voor schout en schepenen van Warmond de akte van scheiding van de door hem nagelaten boedel. Zijn weduwe Duijfge Maertens (inmiddels hertrouwd met Jan Corsz. van der Cluft) krijgt de ene helft en zijn twee (niet met name genoemde) nagelaten minderjarige kinderen (voogden zijn Willem Simonsz. Buijtendijck en Cornelis van Alckemade) de wederhelft van:
1. Een woning, bestaand uit huis, schuur, barg, bepoting en beplanting en ongeveer 3 morgen weiland in het Westeinde van Warmond, omtrent het Warmonderhek. Belendingen: noordoost: Pieter en Mouringh Leendertsz. van Leeuwen, zuidoost: de Leede, zuidwest: de kerk van Warmond, en noordwest: de Herenweg. Op deze woning rust een hypotheek van f 600
2. Een partij teelland op de Warmondergeest, groot omtrent 200 roeden. Belendingen: noordoost: Pieter en Mouringh Leendertsz. van Leeuwen, zuidoost: de Herenweg, noordwest: de Monnikenmuur "Munnicke muijr", en zuidwest: Engel Cornelisz. Bols met bruikwaar

Verder krijgt zijn weduwe de helft van een partij weiland, groot 2 morgen 240 roeden, in de Veerpolder te Warmond, nr. 8 op de kaart van het ambacht (noordoost: Pieter en Mouringh Leendertsz. van Leeuwen, zuidoost: de heer Van den Bosch, noordwest: de Leede, en zuidwest: Annetge Ponse en Maertge Gijsen cum socio) en alle roerende goederen. Tevens krijgt ze het vruchtgebruik van de goederen die haar twee voornoemde kinderen zijn aanbedeeld zolang zij onmondig zijn, mits hen behoorlijk opvoedend etc. Alle ongelden, verpondingen e.d. en de intrest van de voornoemde schuld van f 600 komen ten laste van haar.

(bron: ORA Warmond, inv.nr. 1202, folio 255v)

. Spelling van de naam is conform zijn handtekening onder een notariële akte van 03-05-1679 waarin hij als getuige optreedt. (bron: ONA Warmond, inv.nr. 4 (notaris Rhens van Schoorell), folio 41) Hij schreef zijn voornaam echter ook wel als "Sijmen".

Hij woonde op 14-05-1669 en 03-05-1679 te Warmond. Zijn kinderen woonden in 1695 te Warmond.

In het "Kohier van het Familiegeld van de Dorpen van Rijnland 1674" (bewerking door "Cursisten Oud Schrift") wordt hij genoemd als bouwman te Warmond. Tevens is hij burgemeester van Warmond. Hij wordt aangeslagen voor 1 stuiver.

In de morgenboeken van Warmond van 1672 en 1676 staan op naam van Simon Jansz. Buijtendijck de volgende eigen- en bruikwaren:
1. Het bouwhuis van hem en zijn zus
2. 229 Roeden eigenwaar
3. 2 Morgen 370 roeden eigenwaar, waaronder de grond van het huis
4. 345 roeden van de kinderen van IJsbrant Cornelisz.
5. 1 Morgen 73 roeden van de kerk van Warmond
6. 1 Morgen 370 roeden (idem)
7. 2 Morgen 323 roeden van Leendert Willemsz. te Noordwijk (alleen in 1672)
8. 62 Roeden van de weduwe van Pieter Jansz. Verdel (alleen in 1672)
9. 3 Morgen 326 roeden (idem) (alleen in 1672)
10. 2 Morgen 118 roeden (idem) (alleen in 1672)
11. 1 Morgen 120 roeden in een partij die gemeen is met Gijsbert Willemsz. van Zijp
12. 2 Morgen 70 roeden van de kinderen van IJsbrant Cornelisz. (alleen in 1672)
13. 2 Morgen 534 roeden van de weduwe van Willem Barthoutsz. (alleen in 1676)
(bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8148a, Morgenboeken Warmond 1672 (blz. 95) en 1676 (blz. 34)), zoon van Jan Willeboortsz. (zie IV.42) en Annetje Pieters HEEMSTEDE.
Gehuwd op 14-05-1669 te Warmond. Schepenhuwelijk. Huwelijksproclamaties te Warmond en Sassenheim. Echtgenote is Duifgen Maertens van WASSENAER, geboren te Sassenheim. Overleden na 03-04-1718. De akte van voogdijstelling d.d. 17-05-1675 ondertekende ze met "Duijfgen Maertens".

Ze woonde op 14-05-1669 te Sassenheim.

Haar zoon Jan Sijmonse Buijtendijk verkoopt namens haar op 03-04-1718 (datum van de transportakte) aan Gerrit Claase Paridon twee bouwhuizen met schuren in de Cors Janse Polder te Warmond op grond van de Abdij van Leeuwenhorst, nrs. 50 en 51 op de kaart van het ambacht. Belendingen: noordwest: het scheid van Sassenheim, en noordoost, zuidoost en zuidwest: landen van de abdij. Koopsom: f 300 gereed. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1206, folio 228v), dochter van Maerten Jansz. ROUSCH (Wassenaer). In een akte van voogdij d.d. 17-05-1675 (Duifgen is ziek), gepasseerd voor notaris Rhens van Schoorell te Warmond, in de woonstede van Jan en Duifgen, benoemen ze tot voogden over eventuele minderjarige erfgenamen:
1. de langstlevende
2. Cornelis Isbrantsz. Alckemade, halfbroer van Sijmon
3. Willem Sijmensz. Buijtendijck, ook oud-burgemeester van Warmond (een neef van Sijmen?)
4. Maarten Jansz. Wassenaar, vader van Duifgen te Sassenheim
5. Jan Maartensz. Wassenaar, broer van Duifgen te Sassenheim
Deze akte wordt op 09-06-1681 getoond ter weeskamer van Warmond.
(bron: ONA Warmond, inv.nr. 1, folio 552 en ORA Warmond, inv.nr. 1170 (weesboek), folio 136v, bewerking door P.W.C. van Kessel).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Sijmonse, geboren voor 1676. Hij was op 05-04-1701 reeds meerderjarig. Overleden na 03-04-1718. De spelling van zijn naam is conform zijn handtekening onder de akte van boedelscheiding van Cornelis IJsbrantsz. Alckemade d.d. 23 en 25-04-1701. (bron: ONA Leiden, inv.nr. 1649 (notaris Thomas van Swieten), akte 64)

Hij woonde in 1701 te Warmond.

Op 06-05-1703 (datum van de transportakte) verkoopt Jan Sijmonsz. Buijtendijk aan Dirk Arisz. Verlaan een partij weiland in de Tuinder- of Kogjespolder te Warmond (groot 2 morgen 70 roeden, nr. 30 op de kaart van het ambacht; belendingen: noordoost: de Abdij van Rijnsburg, zuidoost: de Dieperpoel, en zuidwest en noordwest: de Abdij van Leeuwenhorst). De verkoper heeft het recht op dit weiland verkregen bij boedelscheiding d.d. 23-04-1701 voor notaris Thomas van Swieten te Leiden. Koopsom: f 365 gereed. (bron: ORA Warmond, inv.nr. 1205, folio 53v).
   2.  ? Overleden na 18-12-1685.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software