Genealogie van Joannes Willemse van DIJK


I    Joannes (Jan) Willemse van DIJK, meester-metselaar te Steenbergen (1720), geboren te Breda, begraven op 04-01-1742 te Steenbergen. De achternaam wordt ook regelmatig gespeld "Van Dijck". Het patroniem verschijnt ook als "Guielmi" en "Willemen".

Op 19-04-1720 verklaart Aarnout van Hoek, burger en inwoner van Steenbergen, voor schout en schepenen aldaar, aan Jan Willemse van Dijk, meester-metselaar te Steenbergen, een huis en erf verkocht te hebben in de Kerkstraat te Steenbergen. Belendingen: oost: de verkoper, west: "Prinsen Huijs", zuid: de Kerkstraat, en noord: de Oude Vest. Koopsom: f 500, waarvan de helft direct te betalen en de rest in 5 jaarlijkse termijnen van f 50 met 5% intrest per jaar. Op 17-05-1720, nadat de drie zondagse proclamaties zonder verhindering zijn gepasseerd en het bedrag van de 40ste penning is betaald, wordt Jan Willemse van Dij(c)k wettelijk "gevest" en geërfd in de eigendom van het huis en erf en bekent de verkoper voor schepenen van Steenbergen de helft van de koopsom ontvangen te hebben. Op 03-04-1738 verklaren de erfgenamen van voornoemde Aarnout van Hoek, te weten Jacobus van Peet als getrouwd met Willemina de Weert en François de Clerk als getrouwd met Maria Abresous, van Jan Willemen van Dijk de resterende kooppenningen ontvangen te hebben. (bron: Schepenarchief Steenbergen, inv.nr. 1543 (protocol van opdrachten onroerend goed), folio 200v)

Op 17-05-1720 leent meester-metselaar Jan Willemen van Dijk van chirurgijn Jan Mulders (mogelijks zijn zwager) een bedrag van f 250, dat hij belooft over een jaar terug te betalen met 5% intrest. Met wederzijds goedvinden mag de lening ook langer blijven staan tegen 5% intrest per jaar. Jan Willemen van Dijk verbindt hieraan zijn huis en erf in de Kerkstraat te Steenbergen, die nog belast zijn met een bedrag van f 250, zijnde de resterende kooppenningen. Op 30-08-1725 verklaart Jan Mulders aan burgemeester en schepenen van Steenbergen dat Jan Willemen van Dijk zijn schuld geheel heeft afgelost. (bron: Schepenarchief Steenbergen, inv.nr. 1747 (Schepenkennissen), folio 100v).
Ondertrouwd (1) op 05-02-1707 te Steenbergen, gehuwd voor de kerk op 27-02-1707 te Steenbergen (NG) met Helena Michielse van PULDERBOSCH, 29 jaar oud, geboren te Steenbergen, gedoopt (NG) op 19-09-1677 te Steenbergen (getuige(n): Willem Verroer, Willem van Diepenbeeck, Cornelia van Stel en Maria Morjaeu). Overleden vóór 04-05-1715. Dochter van Michiel Adriaensen van PULDERBOSCH en Maria (Maeijken) Willems. Beiden woonden op 05-02-1707 te Steenbergen.

Hun eerste zoon lieten ze gereformeerd dopen, de tweede rooms-katholiek.
Ondertrouwd (2) op 04-05-1715 te Steenbergen, gehuwd voor de kerk op 23-05-1715 te Steenbergen (NG) met Adriaentje Cornelis VERBEEK, geboren te Gastel. Overleden vóór 29-10-1718. Ze woonde op 04-05-1715 te Steenbergen.
Ondertrouwd (3) op 29-10-1718 te Steenbergen, gehuwd voor de kerk op 17-11-1718 te Steenbergen (NG) met Elisabeth (Lijsbet) Geertsze MULDERS, 36 jaar oud, geboren te Steenbergen, gedoopt (RK) op 09-09-1682 te Steenbergen (getuige(n): Cornelis Nicolai Kieboom en Catharina Henrici), begraven op 08-02-1745 te Steenbergen. De achternaam verschijnt ook als "Vermulen" en "Molenaers", het patroniem ook als "Gerardi".

Ze woonde op 29-10-1718 te Steenbergen. Dochter van Gerardus Joannis MOLENAERS en Joanna Henrici.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willem, gedoopt (NG) op 10-11-1707 te Steenbergen (getuige(n): Antoni Kool en Maria Michielse van Pulderhof (Pulderbos)). Volgens de doopakte heet de vader Willem en het kind Jan. Dat moet andersom zijn. Overleden vóór 04-03-1711.
   2.  Maria, geboren ±1709 te Steenbergen. Denkelijk geboren tussen haar twee volle broers, doch haar doopakte heb ik niet kunnen vinden. (gezindte: RK). Ook wel: Van Dijck.

Ze woonde op 23-07-1728 te Steenbergen.
Ondertrouwd op 23-07-1728 te Bergen op Zoom. De ondertrouwakte (voor de Nederduits gereformeerde kerk) vermeldt dat hij gereformeerd is en zij Rooms en dat de zoons in "onze" (dat wil zeggen: de gereformeeerde) religie zullen worden opgevoed en de dochters in de Roomse. Nochtans hebben zij (minimaal) drie zoons laten dopen voor de RK kerk van Bergen op Zoom. Gehuwd voor de kerk op 11-08-1728 te Bergen op Zoom (NG). Ze trouwden met attestatie van Steenbergen. Echtgenoot is Jacobus FREE, geboren te Bergen op Zoom (gezindte: NG). Ook wel: Fre.

Hij woonde op 23-07-1728 te Bergen op Zoom.
   3.  Wilhelmus (Willem) Janse (zie II).

Uit het derde huwelijk:
   4.  Jacobus, gedoopt (RK) op 18-09-1719 te Steenbergen (getuige(n): Henricus Gerardi Vermule en Petronella Maria Martelman).
   5.  Gerardus, gedoopt (RK) op 28-03-1722 te Steenbergen (getuige(n): Jacobus Adr. en Cornelia Orleans).

 
II    Wilhelmus (Willem) Janse van DIJK, meester-metselaar te Bergen op Zoom (1744-1750), geboren te Steenbergen, gedoopt (RK) op 04-03-1711 te Steenbergen (getuige(n): Guielmus van Dijck en Maria Verhop), overleden op 22-02-1751 te Bergen op Zoom op 39-jarige leeftijd. Op 12-06-1751 wordt ter weeskamer van Bergen op Zoom het testament getoond van wijlen Willem van Dijk en zijn vrouw Janna Jansse van Brussel, gepasseerd voor notaris Jan van Overstraten op 11-08-1750, waaruit blijkt dat de weeskamer is gesecludeerd. (bron: Archief Weeskamer Bergen op Zoom, inv.nr. 25, vergaderdag 12-06-1751). Ook wel: Van Dijck. Zelf tekende hij met "Willem van Dijk".

Op 27-03-1733 (datum van de transportakte) koopt Willem Janse van Dijk van Johan van Meurs, net als Willem poorter van Bergen op Zoom, het huis (en erf) genaamd "den Kleijnen Vijgenkorff" in de "Kremer ofte Silversmits strate" (de huidige Kremerstraat) te Bergen op Zoom, dat Willem op dat moment reeds als huurder bewoont (voor het geval het huis "vernaderd" (genaast) wordt, wordt bepaald dat Willem het mag blijven huren tot pinksteren 1747 voor f 29 per jaar). Belendingen zijn: oost: de straat, west en zuid: "Sinte Maarten", en noord: "den Groten Vijgenkorf". Het huis is belast met een rente van f 100 kapitaals ten behoeve van Juffrouw Ida van de Zande op grond van een "schepenkennis" d.d. 21-01-1732. Willem mag de kapitale waarde van de koopsom aftrekken. Die koopsom bedraagt f 500, waarvan f 100 reeds contant is betaald en de resterende f 300 (want f 100 mocht Willem in mindering brengen) mag Willem onder zich houden en in tweejaarlijkse termijnen van f 100 aflossen tegen 4% intrest per jaar (in de marge van de akte in het schepenprotocol is op 22-12-1738 aangetekend dat Johan van Meurs heeft verklaard dat de gehele koopsom aan hem is betaald). Alle onkosten betrekking hebbende op de verkoop, zullen worden gedragen door de koper, mits de verkoper aan het kind van de koper (Michaël zal worden bedoeld, waaruit kan worden opgemaakt dat Joannes, Willems eerstgeborene, reeds is overleden) een zilveren dukaton of 3 gulden en 3 stuivers zal geven. (bron: Schepenarchief Bergen op Zoom, inv.nr. 253, folio 32v)

In april 1744 werkte Willem als metselaarsbaas in opdracht van Jan Freijling aan een nieuw huisje van laatstgenoemde, dat hij (Freijling) liet bouwen naast een bestaand huisje van hem, "boven" het Mosselstraatje te Bergen op Zoom, tegen de landswal aan. Daarbij werd in de ogen van de heer Johan David de Paravicini, vaandrig en ingenieur in dienst van het land, teveel ingesprongen in de teen van de wal en hij gelastte Willem zijn werkzaamheden ogenblikkelijk te staken. Daarop zou Willem hebben gezegd (tegen niet genoemde anderen, die het aan De Paravicini, die het zelf ook ten dele had gehoord, rapporteerden): "Indien men hem een levendige cabeljaauw off een paar handschoenen 't huijs sond, soo soude men wel mogen voortwerken." De Paravicini vatte deze kennelijke poging tot omkoping op als een belediging en Willem ziet zich genoodzaakt om op 17-07-1744 een spijtbetuiging te laten vastleggen voor notaris Pieter Aelmans te Bergen op Zoom, waarin hij verklaart met de opmerking alleen bedoeld te hebben dat hij, indien hij De Paravicini zou vereren met een kabeljauw of een paar nieuwe handschoenen, wellicht zou kunnen doorwerken, doch geenszins De Paravicini, die hij voor een man van eer houdt, heeft willen beschadigen. (bron: ONA Bergen op Zoom, inv.nr. 525, akte d.d. 17-07-1744)

Volgens de lijst van inwoners van Bergen op Zoom van 1746, gemaakt door de wijkmeesters in verband met belastingheffingen en inkwartiering van soldaten (Stedelijk archief Bergen op Zoom, SA2890, bewerking door C. Soeters), woont meester-metselaar Willem van Dijk en zijn huishouden van 8 personen in de Kremerstraat (wijk 5).

Op 23-05-1749 (datum van de transportakte) koopt Willem van Dijk van de gezamenlijke erfgenamen van Carel Fijens en Anthonij Garsters een huis en erf in de Moeregrebstraat te Bergen op Zoom. Pieter Fijens, één der verkopers, huurt het nog tot pinksteren 1750. De koopsom bedraagt f 350 en is volgens de transportakte reeds voldaan. Echter, op 04-10-1750 verklaart Willem voor schepenen van Bergen op Zoom nog helemaal niet betaald te hebben. Hij belooft de kooppenningen binnen twee weken te betalen en laat zich anders "vrijwillig condemneren", waarvoor hij alvast de twee oudste procureurs van de vierschaar autoriseert, de ene om om de condemnatie te verzoeken en de andere om erin te consenteren. Hoewel de transportakte van 23-05-1749 niet de belendingen van het voornoemde huis vermeldt, neem ik aan dat het huis in de Moeregrebstraat, dat Willem op 18-09-1750 (datum van de transportakte) voor f 200 verkoopt aan Gerrit Centen ("Sinte" volgens de handtekening), hetzelfde huis is. In de transportakte van 18-09-1750 worden als belendingen gegeven: oost: het Koolhuis, west: het achterhuis genaamd "Eijke", en noord: 's herenstraat (hiermee zal wel de Moeregrebstraat bedoeld worden). Curieus is dat Willems gelijknamige kleinzoon in 1811 met zijn gezin in de Moeregrebstraat blijkt te wonen! (bron: Schepenarchief Bergen op Zoom, inv.nr. 257, transportakten d.d. 23-05-1749 en 18-09-1750), zoon van Joannes (Jan) Willemse van DIJK (zie I) en Helena Michielse van PULDERBOSCH.
Ondertrouwd op 21-10-1729 te Bergen op Zoom, gehuwd op 18-jarige leeftijd op 09-11-1729 te Bergen op Zoom. Betreft huwelijk voor de Nederduits gereformeerde kerk. De akte vermeldt dat beiden rooms-katholiek zijn. Gehuwd voor de kerk op 11-11-1729 te Bergen op Zoom (RK) (getuige(n): Joannes van der Schilde en Adriana Timmermans) met Joanna (Janna, Johanna) Janse van BRUSSEL, geboren ±1703. Volgens haar ondertrouwakte was zij afkomstig "uijt de poortereij". Overleden op 16-08-1783 te Bergen op Zoom. Zij overleed aan de tering op 80-jarige leeftijd.

Op 03-10-1783 wordt op verzoek van haar zoons Michiel van Dijk, meester-metselaar, en Johannes van Dijk, meester-timmerman, beiden wonende te Bergen op Zoom, die met hun uitlandige broer Cornelis van Dijk de enige nog levende kinderen en erfgenamen van hun moeder zijn, door notaris Pieter de Geep de staat en inventaris van haar nagelaten goederen op schrift gesteld, op aangeven (op 18-08-1783) van Barbera Rijnders, weduwe van Jan Free, die vóór en tijdens haar ziekte op haar heeft gepast.

Aan onroerende goederen laat zij een huis genaamd "den Klijnen Vijgenkorf" aan de westzijde van de Kremerstraat (ook wel: Zilversmidstraat) in Bergen op Zoom na, belend door: oost: de straat, west: (niet gegeven), zuid: het huis "den Grooten St. Maarten", en noord: het huis "den Grooten Vijgenkorf". Dit huis hebben de erfgenamen inmiddels in het openbaar verkocht (op 04-09-1783) aan Franciscus Desain (zwager van Janna's schoondochter Anna van Schagen) voor f 600.

Tot de "doodschulden" behoren onder meer bedragen van f 8 ten gunste van haar zoon Johannes van Dijk voor het maken van de doodskist, f 10:8 ten gunste van voornoemde weduwe van Jan Free voor het afleggen van de overledene en voor "het oppassen" tijdens haar laatste ziekte, en f 3 ten gunste van Jacobus Verberkmoes voor de levering van kousen van de gemelde kinderen.

(bron: ONA Bergen op Zoom, inv.nr. II, 936, akten 25 en 29). Haar testament van 11-08-1750 tekende ze, ietwat moeizaam, met "Janna Janse van Brussel". In latere akten tekende ze meestal met een kruisje.

Op 05-04-1756 (datum van het koopcontract verleden voor notaris Adriaan Baks te Bergen op Zoom) verkoopt de heer Albertus de Groot, "rentmeester van 's heren domeinen over Bergen op Zoom en het zuid- en westkwartier van het Markiezaat", met procuratie (gepasseerd voor de voornoemde notaris Adriaan Baks) van Johanna van Brussel, weduwe en boedelhoudster van Willem van Dijk, in zijn leven meester-metselaar te Bergen op Zoom, een huisje en erf bij de Gevangenpoort te Bergen op Zoom (oost: een zeker huisje, west en zuid: (het erf van) de blekerij, en noord: 's herenstraat) voor f 50 contant aan Huijbregt ("Huijbert" volgens de handtekening) de Bel, poorter en burger van Bergen op Zoom, namens diens vader Hendrik de Bel. Willem van Dijk heeft dit huisje en erf destijds op 31-03-1746 gekocht (het schepenregister waarin dit transport moet zijn opgetekend, is grotendeels verloren gegaan). Op 30-04-1756 passeert de transportakte voor schepenen van Bergen op Zoom. (bron: Schepenarchief Bergen op Zoom, inv.nr. 259, akte d.d. 30-04-1756 en ONA Bergen op Zoom, inv.nr. II, 553, akte 1340 en inv.nr. II, 552, akte 1323). Het gezin woonde in het huis genaamd "den Kl(e)ijnen Vijgenkorf(f)" (de spelling is inconsistent in de diverse akten) in de Kremerstraat te Bergen op Zoom, dat Willem in 1733 kocht, maar waarvan hij voordien al de huurder was. Pas na de dood van Janna in 1783 werd het huis verkocht.

Op 11-08-1750 maken ze voor notaris Johan Hendrick van Overstraten te Bergen op Zoom hun testament. Willem ligt dan ziek te bed. Aan de Diaconie van de Armen te Bergen op Zoom legateren ze f 2. Verder benoemen ze de langstlevende tot erfgenaam en tot voogd over eventuele na te laten minderjarige kinderen (met uitsluiting van de weeskamer, etc.), met de verplichting voor de langstlevende om de nog minderjarige kinderen tot hun 25ste of huwelijkse staat behoorlijk op te voeden en ieder kind dan een bedrag van f 3 voor hun vaderlijke of moederlijke goed uit te keren. Ze tekenen met "Willem van Dijk" en "Janna Janse van Brussel". (bron: ONA Bergen op Zoom, inv.nr. II, 595, akte 48).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes, gedoopt (RK) op 23-09-1731 te Bergen op Zoom (getuige(n): Michael van Weert en Maria Wiecken). Overleden vóór 27-03-1733.
   2.  Michaël (Michiel, Machiel, Maghiel) (zie IIIa).
   3.  Maria Petronella, gedoopt (RK) op 27-03-1735 te Bergen op Zoom (getuige(n): Joannes van Dijck en Maria Petronella Bernard).
   4.  Joannes, gedoopt (RK) op 19-08-1737 te Bergen op Zoom (getuige(n): Henricus Schoenmaeckers en Maria de Bruijn). Overleden vóór 22-10-1738.
   5.  Joannes (Jan, Johannes) (zie IIIb).
   6.  Antonius, gedoopt (RK) op 07-11-1740 te Bergen op Zoom (getuige(n): Antonius Arion en Antonetta van Breda).
   7.  Franciscus, gedoopt (RK) op 24-09-1742 te Bergen op Zoom (getuige(n): Franciscus Joost en Maria Magdalena van der Schoot). Filiatie niet zeker (in de doopakte wordt alleen de naam van de vader genoemd).
   8.  Cornelius (Cornelis) (zie IIIc).

 
IIIa    Michaël (Michiel, Machiel, Maghiel) van DIJK, koopman (1759) en meester-metselaar (1774-1794) te Bergen op Zoom, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt (RK) op 07-10-1732 te Bergen op Zoom (getuige(n): Michaël van Weert en Maria Wiecken), overleden op 08-02-1807 te Bergen op Zoom op 74-jarige leeftijd. Hij overleed op 74-jarige leeftijd in wijk 6, huis nummer 47, met achterlating van drie kinderen. Doodsoorzaak: verval van krachten.

Zijn drie nagelaten kinderen, te weten Heren Willem en Adam van Dijk, en Mejuffrouw Elizabeth van Dijk, allen wonende te Bergen op Zoom, bekennen op 17-12-1807 voor notaris Constantinus Hartman van Hoek, aan mede-comparant Heer Nicolaas van der Kreek, oud-schepen en raad van Bergen op Zoom, verkocht te hebben een huis en erf genaamd "het Haantje", gestaan aan de westzijde van de Gasthuis- of Blauwehandstraat te Bergen op Zoom (verwijzing naar "letter G, nr. 18"). Belendingen: oost: de straat, zuid: de koper en noord: het huis genaamd "de Gulde Hand". Koopsom: f 500 gereed. Willem en Elizabeth machtigen hun broer Adam van Dijk om het verkochte ook in hun naam wettelijk op te dragen aan de koper. De kinderen Van Dijk tekenen met "W van Dijk Mz", "A: van Dijk" en "E: van Dijk". (bron: ONA Bergen op Zoom, inv.nr. 979, akte 118). Ook wel: Van Dijck.

Op 28-07-1759 stelt zijn moeder Johanna van Brussel, weduwe van Willem van Dijk, zich voor hem borg in een akte voor notaris Benjamin van der Hagen te Bergen op Zoom, voor een schuld van f 800 die hij op grond van een "schepenkennis" d.d. 27-07-1759 heeft jegens Juffrouw Catharina Dorothea Faber. (bron: ONA Bergen op Zoom, inv.nr. II, 761, akte 43)

Op 21-08-1759 (datum van de koopakte verleden voor notaris Benjamin van der Hagen te Bergen op Zoom) koopt hij van Francis Theunisse het huis "den Hoorn" op de hoek van de Engelsestraat met de Blauwehandstraat. Oost: de Blauwehandstraat, west: "den Romeijn", zuid: de Engelsestraat, en noord: "den Kleijnen Hoorn". De koper tekent met "Maghiel van Dijk". (bron: ONA Bergen op Zoom, inv.nr. II, 761, akte 40)

Hij was in 1767 en 1769 deken van het timmermans- en metselaarsgilde van Bergen op Zoom.

Volgens de bewerking door C.J. Soeters van de leggers van Bergen op Zoom verkrijgen Machiel van Dijk en Petrus Morgen op 30-01-1782 de poort waarin 7 woningen, genaamd "Daarnaast in de Poorte", gelegen aan de Zuidzijde van de Haven te Bergen op Zoom.

Uit diverse notariële akten blijkt dat hij tussen 1770 en 1800 regelmatig in het openbaar huizen in Bergen op Zoom kocht, die hij niet veel later onderhands weer verkocht. Ik vermoed dat hij deze in opdracht opkocht en ze verbouwde (hij was immers metselaar!) en dan aan de opdrachtgever doorverkocht. Zoon van Wilhelmus (Willem) Janse van DIJK (zie II) en Joanna (Janna, Johanna) Janse van BRUSSEL.
Ondertrouwd (1) op 07-05-1757 te Bergen op Zoom, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 25-05-1757 te Bergen op Zoom (NG). Huwelijk voor de Nederduits gereformeerde kerk, maar beide echtelieden waren rooms-katholiek. Echtgenote is Anna Maria (Anna Marie) van OUDENHOVEN, geboren te Huijbergen, overleden op 08-10-1778 te Bergen op Zoom. Haar kinderen Willem, Adam, Cornelis, Johanna (weduwe van Willem Morgen) en Elisabeth van Dijk machtigen op 21-05-1795 als erfgenamen van haar broer (en hun oom) Cornelis van Oudenhoven, die op 17-02-1795 binnen de heerlijkheid van Zuidgeest is overleden, hun vader Machiel van Dijk, middels een akte voor notaris Simon Hubertus Stouters te Bergen op Zoom, om opgave te doen van alle door hun oom nagelaten goederen ten behoeve van de 20ste penning en om die goederen vervolgens namens hen te regeren, administreren, etc. Handtekeningen: "W v Dijk", "A: van Dijk", "C: van Dijk", "J: van Dijk", en "E: van Dijk". (bron: ONA Bergen op Zoom, inv.nr. 1003, akte 23). Ze ondertekende haar testament van 24-12-1776 met "anna marie van houden hoven". Dochter van ? van OUDENHOVEN. Op 24-12-1776 maken ze voor notaris Johan Hendrick van Overstraten te Bergen op Zoom hun testament. Michiel ligt dan ziek te bed. Aan de Roomse Armen te Bergen op Zoom legateren ze f 3. Verder benoemen ze de langstlevende tot erfgenaam en tot voogd over eventuele na te laten minderjarige kinderen (met uitsluiting van de weeskamer, etc.), met de verplichting voor de langstlevende om de nog minderjarige kinderen tot hun 25ste of huwelijkse staat behoorlijk op te voeden en ieder kind dan een bedrag van f100 voor hun vaderlijke of moederlijke goed uit te keren. En indien de langstlevende hertrouwt, dient de voornoemde f 100 voor ieder kind verhoogd te worden tot f 500. Ze tekenen met "M: van Dijk" en "anna marie van houden hoven". (bron: ONA Bergen op Zoom, inv.nr. II, 621, akte 102).
Ondertrouwd (2) op 03-05-1783 te Bergen op Zoom. Ze ondertekenen de ondertrouwakte voor schepenen van Bergen op Zoom met "M. van Dijk" en "A.M. van Londen". Beiden wonen te Bergen op Zoom. De aanstaande bruidegom is weduwnaar van Anna Maria van Oudenhoven. De aanstaande bruid is een "meerderjarige dochter". Gehuwd op 50-jarige leeftijd op 18-05-1783 te Bergen op Zoom. Schepenhuwelijk. Huwelijksproclamaties te Bergen op Zoom op 04, 11 en 18-05-1783.

Op 14-05-1783 sluiten zij voor notaris Pieter de Geep te Bergen op Zoom een huwelijkscontract ("contract antenuptiaal"), waarin bepaald wordt dat de bezittingen van de bruidegom, die weduwnaar is van Anna Maria van Oudenhoven, niet in de huwelijksgemeenschap zullen vallen. De bruid heeft alleen kleding, waarvan een inventaris zal worden gemaakt. Als hij als eerste overlijdt zal zij de gemeenschappelijke boedel mogen blijven behouden, mits zij zijn kinderen, ook die uit zijn eerste huwelijk, behoorlijk zal opvoeden, etc. Ze tekenen met "M van Dijk" en "Anna Maria van Londen". (bron: ONA Bergen op Zoom, inv.nr. 937, akte d.d. 14-05-1783) met Anna Maria van LONDEN, 45 jaar oud, gedoopt (RK) op 27-07-1737 te Bergen op Zoom (getuige(n): Joannes Dominicus van Londen en Cornelia Janse namens Maria van Londen), dochter van Joannes (Johannes) van LONDEN en Anna Margarita op ter BEECK. Beiden woonden op 03-05-1783 te Bergen op Zoom.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joanna, gedoopt (RK) op 24-02-1758 te Bergen op Zoom (getuige(n): Cornelius van Oudenhooven en Joanna van Dijk). Vermoedelijk overleden vóór 08-03-1773.
   2.  Dijmphna, gedoopt (RK) op 28-03-1760 te Bergen op Zoom (getuige(n): Joannes van Dijk en Joanna van Brussel namens Dijmphna Wieken). Overleden vóór 21-05-1795.
   3.  Wilhelmus (Willem) (zie IVa).
   4.  Adam (zie IVb).
   5.  Cornelius (Cornelis), gedoopt (RK) op 03-02-1768 te Bergen op Zoom (getuige(n): Cornelius van Oudenhoven en Joanna van Brussel), overleden op 17-06-1799 te Bergen op Zoom op 31-jarige leeftijd. Op 14-12-1799 legt notaris Simon Hubertus Stouters te Bergen op Zoom een door zijn vader Maghiel van Dijk geformeerde lijst van nagelaten goederen vast voor de 20ste penning ofwel collateraal recht (Cornelis is zonder nageslacht overleden). Cornelis laat de volgende inschulden na:
1. F 4.000, zijnde het restant van kooppenningen, gevestigd op een hoeve en landen, groot 47 bunders 242 roeden in de gemeente Borgvliet en Zuidgeest ten laste van Pieter Johannes Simons, blijkende uit een verkoopbrief d.d. 20-03-1797
2. F 275, zijnde het restant van kooppenningen op een huis te Huijbergen, ten laste van Nicolaas Suijkerbuijk, conform de "vestbrief" van 02-07-1766
Totaal: f 4.275, waarvan 1/5 (f 855) onderworpen is aan de 20ste penning. Derhalve is f 42:15 verschuldigd.
(bron: ONA Bergen op Zoom, inv.nr. 1007, akte 42). Hij is op 04-06-1799 nog ongehuwd en woont te Bergen op Zoom. Op die dag maakt hij zijn testament voor notaris Johan Hendrick van Overstraten te Bergen op Zoom, waarin hij f 5 legateert aan de Roomse Armen te Bergen op Zoom en verder zijn vader Michiel van Dijk tot enige en universele erfgenaam benoemt. Hij tekent met "C: Van Dijk". (bron: ONA Bergen op Zoom, inv.nr. II, 644, akte 17).
   6.  Anna Maria, gedoopt (RK) op 16-09-1770 te Bergen op Zoom (getuige(n): Joannes van Dijck en Anna van Schaegen). Overleden vóór 08-02-1795.
   7.  Joanna (Johanna), gedoopt (RK) op 08-03-1773 te Bergen op Zoom (getuige(n): Cornelius van Oudenhoven en Joanna Jansse van Brussel). Overleden tussen 21-05-1795 en 08-02-1807.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-06-1793 te Bergen op Zoom. Schepenhuwelijk. Echtgenoot is Wilhelmus (Willem) MORGEN, 24 jaar oud, gedoopt (RK) op 01-02-1769 te Bergen op Zoom (getuige(n): Petrus Paulus Janssen en Helena Morgen). Overleden vóór 21-05-1795. Zoon van Petrus (Pieter) MORGEN en Anna Maria SMITS.
   8.  Elizabetha (Elisabeth), gedoopt (RK) op 16-05-1776 te Bergen op Zoom (getuige(n): Matthaeus Mansveld en Joanna van Dorst), overleden op 27-09-1810 te Bergen op Zoom op 34-jarige leeftijd. Ze woonde op 29-10-1800 en 17-12-1807 te Bergen op Zoom. Ze bleef ongehuwd.

Op 29-10-1800 maakt ze voor notaris Johannes van Swieten te Bergen op Zoom haar testament. Ze legateert daarin f 2 aan de Roomse armen te Bergen op Zoom en benoemt verder tot haar enige en universele erfgenaam haar broer (sic!, "vader" zal bedoeld zijn) Magiel van Dijk. Ze tekent met "Elisabeth van Dijk". (bron: ONA Bergen op Zoom, inv.nr. 1053, akte 65).
   9.  Cornelia, gedoopt (RK) op 09-08-1778 te Bergen op Zoom (getuige(n): Cornelius van Oudenhoven en Joanna van Brussel). Overleden vóór 17-12-1807.

 
IVa    Wilhelmus (Willem) van DIJK, meester-broodmaker te Bergen op Zoom (1790), geboren te Bergen op Zoom, gedoopt (RK) op 05-11-1762 te Bergen op Zoom (getuige(n): Benedictus Aartzen en Cornelia Mulders), overleden op 31-08-1808 te Bergen op Zoom op 45-jarige leeftijd. Hij overleed aan een borstkwaal met achterlating van 3 kinderen. Zijn laatste adres was 6de wijk, nr. 47. Hij was poorter en burger van Bergen op Zoom.

Op 07-02-1804 verklaren Sieurs Willem van Dijk en Jan van Boxsel, beiden poorters van Bergen op Zoom, op verzoek van Johanna Schraauwen, vrouw van Johannes Segers junior, "burgeresse" te Bergen op Zoom, voor notaris Constantinus Hartman van Hoek, dat hun buurman, de voornoemde Johannes Segers junior, zich dagelijks te buiten gaat aan sterke drank en zijn vrouw, de voornoemde Johanna Schraauwen, dagelijks "op brutale wijze bejegent", uitscheldt, etc. Willem tekent met "W v Dijk Mz"). (bron: ONA Bergen op Zoom, inv.nr. 976, akte 26), zoon van Michaël (Michiel, Machiel, Maghiel) van DIJK (zie IIIa) en Anna Maria (Anna Marie) van OUDENHOVEN.
Ondertrouwd op 20-08-1788 te Bergen op Zoom, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-09-1788 te Bergen op Zoom. Betreft huwelijk voor de schepenbank van Bergen op Zoom. Echtgenote is Joanna Maria MORGEN, 16 jaar oud, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt (RK) op 14-07-1772 te Bergen op Zoom (getuige(n): Joannes Morgen en Gertrudis Timmermans). Volgens de doopakte heet zij enkel "Joanna". Overleden op 04-02-1805 te Bergen op Zoom op 32-jarige leeftijd. Ze overleed aan de tering in de leeftijd van 38 jaar, volgens het overlijdenscertificaat dat bij de huwelijksbijlagen van haar dochter Anna Maria van Dijk zit. Gezien de leeftijdsaanduiding is niet uit te sluiten dat ze niet op 17-07-1772 werd gedoopt maar op 17-09-1766, als Anna Maria Morgen (wel met dezelfde ouders)... Haar voornaam verschijnt soms ook als "Anna Maria" en enkel "Maria", maar haar testament van 11-05-1790 tekende ze met "Joanna Maria Morgen". Dochter van Petrus (Pieter) MORGEN en Anna Maria SMITS. Op 11-05-1790 maken ze voor notaris Johan Hendrick van Overstraten te Bergen op Zoom hun testament op de langstlevende. Ze tekenen met "Willem van Dijk" en "Joanna Maria Morgen". (bron: ONA Bergen op Zoom, inv.nr. II, 635, akte 22).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria, winkelierster te Bergen op Zoom (1816-1817), geboren te Bergen op Zoom, gedoopt (RK) op 06-07-1789 te Bergen op Zoom (getuige(n): Michael van Dijk en Gertrudis Vermaas), overleden op 30-07-1817 om 13:00 uur te Bergen op Zoom op 28-jarige leeftijd. Overleden in wijk 5, huis nummer 239, denkelijk in het kraambed, want haar dochter Anna Carolina van der Ven werd op de dag van haar overlijden geboren.
Aangevers van haar overlijden waren:
1. Petrus Johannes van der Ven, 25 jaar, winkelier te Bergen op Zoom, echtgenoot
2. Pieter Mulders, 50 jaar, schoenmaker te Bergen op Zoom.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-11-1816 te Bergen op Zoom (getuige(n): Johannes Cornelis van Dijk (broer van de bruid, 21 jaar, kantoorbediende), Petrus van Dijk (neef van de bruid, 40 jaar, broodmaker), Martinus Weijman (46 jaar, muzikant) en Johannes Adolf Court (63 jaar, stadsbode); allen wonende te Bergen op Zoom). Huwelijksafkondigingen te Bergen op Zoom op 20 en 27-10-1816. Echtgenoot is Petrus Johannes van der VEN, 24 jaar oud, winkelier (1817), negociant (1818) en koopman (1828) te Bergen op Zoom, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt (RK) op 20-01-1792 te Bergen op Zoom (getuige(n): Petrus Verberkmoes en Maria Lancet in plaats van Joanna Rombouts). Overleden na 04-06-1828. Zoon van Johannes (Jean) van der VEN, bakker, en Maria ROMBOUTS. Beiden woonden op 01-11-1816 te Bergen op Zoom, hij zonder beroep (particulier) en zij als winkelierster.
   2.  Maria Petronilla, gedoopt (RK) op 21-04-1791 te Bergen op Zoom (getuige(n): Petrus Morgen en Anna Maria van Londen).
   3.  Helena Joanna, gedoopt (RK) op 22-05-1793 te Bergen op Zoom (getuige(n): Joannes van Dijk en Helena Morgen).
   4.  Cornelius Joannes, kantoorbediende te Bergen op Zoom (1816), gedoopt (RK) op 06-01-1795 te Bergen op Zoom (getuige(n): Cornelius van Dijk namens Cornelius van Oudenhoven, en Joanna van Dijk). Overleden na 01-06-1816.
   5.  Adriana Sophia, gedoopt (RK) op 08-06-1797 te Bergen op Zoom (getuige(n): Adam van Dijk en Eleonora de Klijn).
   6.  Elizabetha Jacoba, gedoopt (RK) op 05-04-1799 te Bergen op Zoom (getuige(n): Jacobus Panen en Elizabetha van Dijk).
   7.  Petrus Johannes, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt (RK) op 11-01-1801 te Bergen op Zoom (getuige(n): Joannes Vergroesen en Jacoba de Wit), overleden op 24-07-1827 om 05:00 uur te Bergen op Zoom op 26-jarige leeftijd. Aangevers van het overlijden waren:
1. Johannes Adrianus van Dijk, 29 jaar, timmerman te Bergen op Zoom, neef
2. Henricus Gussenhoven, 37 jaar, winkelier te Bergen op Zoom, bekende. Hij had ten tijde van zijn overlijden geen beroep. Hij bleef ongehuwd.
   8.  Joanna, gedoopt (RK) op 17-05-1804 te Bergen op Zoom (getuige(n): Michaël van Dijk en Joanna Rombouts).

 
IVb    Adam van DIJK, bierbrouwer te Bergen op Zoom (1812-1825) en wethouder van Bergen op Zoom, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt (RK) op 13-02-1765 te Bergen op Zoom (getuige(n): Cornelius van Dijck en Maria van Dijck), overleden op 06-03-1846 om 21:30 uur te Bergen op Zoom op 81-jarige leeftijd. Aangevers van het overlijden waren:
1. Louis Adam van Dijk, 32 jaar, particulier (geen beroep), wonende te Bergen op Zoom, zoon
2. Petrus Johannes Vergroesen, 41 jaar, kandidaat-notaris te Bergen op Zoom, bekende, zoon van Michaël (Michiel, Machiel, Maghiel) van DIJK (zie IIIa) en Anna Maria (Anna Marie) van OUDENHOVEN.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 09-08-1812 te Bergen op Zoom (getuige(n): Abraham Gustenhoven (volgens handtekening "Gussenhoven") (32 jaar, handelsreiziger, wonende te Rotterdam), Lambert Gustenhoven (27 jaar, kruidenier te Bergen op Zoom), Grégoire Gustenhoven (volgens handtekening "Gussenhoven") (25 jaar, handelsreiziger, wonende te Delft) en Théodore Gustenhoven (29 jaar, koopman te Bergen op Zoom); allen broers van de bruid) met Anna (Anne) GUSSENHOVEN, 36 jaar oud, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt (RK) op 26-08-1775 te Bergen op Zoom (getuige(n): Joannes Gustenhoven en Anna Boonacker). Overleden na 06-03-1846. Ook wel: Gustenhoven (bijvoorbeeld in haar trouwakte), doch zelf schreef ze "Gussenhoven", evenals haar broers Abraham, Grégoire en Lambert. Dochter van Theodorus (Théodore) GUSTENHOVEN, caféhouder (1811), en Martina BOONACKER, caféhoudster te Bergen op Zoom (1812). Beiden woonden op 09-08-1812 te Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk:
   1.  Louis Adam, wethouder van Bergen op Zoom (1878), geboren op 19-05-1813 te Bergen op Zoom. Geboren in wijk 6, huisnummer 3. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Antoine de Bres en Jean Wasdorp. Overleden op 17-07-1878 om 11:00 uur te Bergen op Zoom op 65-jarige leeftijd. Aangevers van zijn overlijden waren:
1. Jacobus Laurentius Lafontijn, 76 jaar, gemeentesecretaris van Bergen op Zoom
2. Gaspar Benoît Biesen, 30 jaar, commies ter gemeentesecretarie van Bergen op Zoom. Hij woonde op 07-03-1846, zonder beroep, te Bergen op Zoom. Bij zijn overlijden was hij wethouder van Bergen op Zoom. Hij bleef ongehuwd.
   2.  Maria Clara, geboren op 07-06-1817 te Bergen op Zoom. Geboren in wijk 6, huisnummer 43. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Henricus Gussenhoven en Henricus Verduijn. Overleden op 13-11-1825 om 18:00 uur te Bergen op Zoom op 8-jarige leeftijd. Aangevers van het overlijden waren:
1. Adam van Dijk, 60 jaar, bierbrouwer te Bergen op Zoom, vader
2. Lambertus Gussenhoven, 40 jaar, negociant te Bergen op Zoom, oom.

 
IIIb    Joannes (Jan, Johannes) van DIJK, meester-timmerman te Bergen op Zoom (1770-1783), geboren te Bergen op Zoom, gedoopt (RK) op 22-10-1738 te Bergen op Zoom (getuige(n): Joannes Oversingel en Maria Schram), overleden op 21-07-1795 te Bergen op Zoom op 56-jarige leeftijd. Hij overleed aan de tering. Hij was poorter en burger van Bergen op Zoom. In 1772 en 1782 was hij deken van het timmermans- en metselaarsgilde van Bergen op Zoom.

Op 31-12-1770 koopt Machiel van Dijk voor f 1.400 ten behoeve van Johannes van Dijk (meester-timmerman en poorter en burger van Bergen op Zoom) in het openbaar een huis en erf genaamd St. Nicolaes aan de noordzijde van de Kortemeestraat te Bergen op Zoom van Machiel van Aard, poorter en burger van Bergen op Zoom, die nog tot pinksteren in dat huis zal blijven wonen. Handtekeningen onder de notariële verkoopakte (notaris Johan Hendrick van Overstraten): "M van Dijk" en "Jan van Dijk". (bron: ONA Bergen op Zoom, inv.nr. II, 615, akte 104)

Op 07-04-1771 bekent Johannes van Dijck (volgens de handtekening: "Jan van Dijk"), timmerman en poorter en burger van Bergen op Zoom, in een akte voor notaris Pieter de Geep te Bergen op Zoom, f 800 schuldig te zijn aan zijn broer Michiel van Dijck, meester-metselaar te Bergen op Zoom, ter zake van een lening. Jan belooft het geld binnen een jaar terug te betalen met 4% intrest per jaar (ingaande op 01-02-1771). Broodmaker Godefridus Joannis Aerssen stelt zich voor hem borg. (bron: ONA Bergen op Zoom, inv.nr. II, 925, akte d.d. 07-04-1771), zoon van Wilhelmus (Willem) Janse van DIJK (zie II) en Joanna (Janna, Johanna) Janse van BRUSSEL.
Ondertrouwd op 22-05-1770 te Bergen op Zoom. Huwelijksafkondigingen te Bergen op Zoom op 27-05, 03-06 en 10-06-1770. Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14-06-1770 te Bergen op Zoom, gehuwd voor de kerk op 14-06-1770 te Bergen op Zoom (RK) (getuige(n): Jacobina Speeljaerd en Paulina Rempges) met Anna (Joanna) van SCHAGEN, 22 jaar oud, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt (RK) op 03-03-1748 te Bergen op Zoom (getuige(n): Jacobus Verberckmoes en Anna Verberckmoes), overleden op 06-12-1827 om 04:00 uur te Bergen op Zoom op 79-jarige leeftijd. De akte van consent d.d. 30-09-1813 voor notaris Jean Vergroesen te Bergen op Zoom, ten behoeve van het huwelijk van haar dochter Dijmphna van Dijk, ondertekende ze met "J: van Schaagen wed. van Dijk".

Ze woonde op 30-09-1813 te Bergen op Zoom.

Zij liet roerende noch onroerende zaken na. Zij verkocht als weduwe en boedelhoudster van Jan van Dijk op 29-05-1801 (voor notaris Simon Hubertus Stouters te Bergen op Zoom) een huis met erf in de Kortemeestraat te Bergen op Zoom aan Wilhelmus de Bie en Maghiel van Loon, beiden te Rotterdam woonachtig, voor 2.025 gulden. Dochter van Ruthger (Rut) van SCHAGEN, meester-broodmaker (1742-1753) te Bergen op Zoom, en Catarina van der WESTEN. Op 26-12-1770 maken ze voor notaris Johan Hendrick van Overstraten te Bergen op Zoom hun testament. Ze benoemen de langstlevende tot erfgenaam en voogd over eventuele na te laten minderjarige kinderen (met uitsluiting van de weeskamer, etc.), met de verplichting voor de langstlevende om de nog minderjarige kinderen tot hun 25ste of huwelijkse staat behoorlijk op te voeden en ieder kind dan een bedrag van f 3 voor hun vaderlijke of moederlijke goed uit te keren. Ze tekenen met "Jan van Dijk" en "Anna Janse van Schaegen". (bron: ONA Bergen op Zoom, inv.nr. II, 615, akte 98).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus (Willem) (zie IVc).
   2.  Catharina, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt (RK) op 20-04-1773 te Bergen op Zoom (getuige(n): Franciscus Dessain en Catharina van der Westen), overleden op 06-10-1830 om 02:00 uur te Bergen op Zoom op 57-jarige leeftijd. Aangevers van het overlijden waren:
1. Willem Kalf, 62 jaar, kleermaker te Bergen op Zoom, man
2. Johannes Henricus van Wijkbergen, 40 jaar, herbergier te Bergen op Zoom, gebuur.
Ondertrouwd op 04-12-1793 te Bergen op Zoom, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 22-12-1793 te Bergen op Zoom (NG) met Wilhelmus (Willem) KALF, kanonnier onder kapitein Blankenstein in garnizoen te Bergen op Zoom (1793) en kleermaker te Bergen op Zoom (1827-1835), geboren ±1768 te Zwolle (gezindte: RK). Overleden na 13-01-1835. Hij was analfabeet. Beiden woonden op 04-12-1793 te Bergen op Zoom. Rond 1800 verhuisden ze naar 's-Hertogenbosch. Op 19-04-1827 woonden ze weer te Bergen op Zoom.
   3.  Clara, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt (RK) op 28-09-1774 te Bergen op Zoom (getuige(n): Godefridus Aerts en Clara van Schaegen), overleden op 17-11-1832 om 21:00 uur te Bergen op Zoom op 58-jarige leeftijd. Aangevers van het overlijden waren:
1. Johannes Verbraak, 21 jaar, schoenmaker te Bergen op Zoom, zoon
2. Willem Kruijf, 42 jaar, timmerman te Bergen op Zoom, bekende. Zij woonde op 19-02-1828 te Bergen op Zoom.
Gehuwd met Adrianus VERBRAAK, geboren te Wouw, gedoopt (RK) op 14-07-1766 te Wouw (getuige(n): Joannes Bogaarts en Maria Verbraack), overleden op 08-08-1814 te Bergen op Zoom op 48-jarige leeftijd. Overleden vóór 19-02-1828. Zoon van Joannes VERBRAACK en Joanna VROMANS.
   4.  Petrus (Pieter) (zie IVd).
   5.  Jacobus (zie IVe).
   6.  Francisca, koopvrouw (1840-1848), winkelierster (1852) en negociante te Bergen op Zoom, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt (RK) op 29-06-1780 te Bergen op Zoom (getuige(n): Franciscus de Sain en Dijmpna Wiekke), overleden op 27-02-1863 om 07:00 uur te Bergen op Zoom op 82-jarige leeftijd. Aangevers van haar overlijden waren:
1. Jakobus Wilhelmus Nelissen, 44 jaar, winkelier te Bergenop Zoom, zoon
2. Johannes Franciscus Petrus Wijnands, 42 jaar, ook winkelier te Bergen op Zoom, schoonzoon

Op 12-08-1863 doen haar kinderen ten kantore van notaris Johannes Franciscus van Goch te Bergen op Zoom aangifte van de door haar nagelaten goederen. Die kinderen zijn:
1. Anna Maria Agnes Nelissen, vrouw van Johannes Franciscus Petrus Wijnands, koopman te Bergen op Zoom
2. Anna Maria Nelisen, vrouw van Cornelis Willigers ("Willegers" volgens de handtekening), meester-broodbakker te Steenbergen
3. Jacobus Wilhelmus Nelissen, koopman te Bergen op Zoom, mede namens:
4. De 5 kinderen van de op 10-06-1863 te Breda overleden Johannes Marinus Nelissen en wijlen Anna Catharina Zaunbrecher (te weten: Jacobus Joannes (22 jaar), Louisa Francisca (19), Maria Francisca Theresia (17), Anna Catharina (15) en Antonius Petrus Laurentius Nelissen (11))

Francisca heeft de volgende onroerende goederen, alle te Bergen op Zoom, nagelaten:
1. Een huis en erf in de Steenbergsestraat, letter B, nr. 125, sectie G, nr. 1596, met een pakhuis en erf uitkomende in de St. Antoniusstraat, letter E, nrs. 71 en 71a, sectie G, nrs. 276 en 276a
2. Een huis, schuur en erf in de Kleine Bosstraat, letter J, nr. 15a, sectie G, nr. 936
3. Een huizing, erf en gevolgen met een achterhuis, op de zuidzijde van de Hoogstraat, nrs. 14, 14a en 15, sectie G, nrs. 1554, 1555 en 1593

Haar voornoemde kinderen en kleinkinderen erven de voornoemde percelen, met uizondering van de blote eigendom van perceel nummer 3, die ze bij testament d.d. 21-03-1855, verleden voor notaris Johannes Alder te Bergen op Zoom (en aldaar geregistreerd op 05-03-1863), heeft vermaakt aan de 6 kinderen van haar voornoemde zoon Jacobus Wilhelmus Nelissen, genaamd: Johanna Francisca (14 jaar), Maria Johanna (12), Constantinus Cornelis Jacobus (7), Ludovicus Johannes Martinus (5), Elizabeth Anna Maria (4) en Jacobus Cornelis Petrus Nelissen (2).

(bron: Memorie van Successie, kantoor Bergen op Zoom, inv.nr. 61, memorie nr. 28, geregistreerd op 13-08-1863). Zij woonde op 19-02-1828 te Bergen op Zoom. Op 07-01-1854 woonde zij er nog.
Ondertrouwd op 22-12-1804 te Bergen op Zoom, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-01-1805 te Bergen op Zoom. Schepenhuwelijk. Echtgenoot is Cornelius (Cornelis) NELISSEN, koopman (1815), negociant (1818) en winkelier (1821-1823) te Bergen op Zoom, geboren ±1775 te Valenmeer bij Maastricht. Ik weet niet welke plaats bedoeld wordt met "Valenmeer", volgens zijn trouwakte zijn geboorteplaats, bij Maastricht. Overleden vóór 19-02-1828. Beiden woonden op 06-01-1805 te Bergen op Zoom. Op 27-08-1818 woonden ze te Bergen op Zoom in wijk 2, huis nummer 125.
   7.  Dimphina (Dijmphna, Dijmphina), gedoopt (RK) op 28-11-1782 te Bergen op Zoom (getuige(n): Adamus van Dijk en Anna Verberkmoes). In de doopakte wordt zij Dijmpna genoemd. Overleden op 04-02-1870 om 17:00 uur te Bergen op Zoom op 87-jarige leeftijd. Aangevers van haar overlijden waren:
1. Adrianus Johannes Schmitt, 50 jaar, commissionair, zoon
2. Wilhelmus Jacobus Schmitt, 47 jaar, gepensioneerd officier van gezondheid, ook zoon, beiden wonende te Bergen op Zoom. Ze woonde op 30-09-1813 nog te Bergen op Zoom, doch op 17-11-1813 te Utrecht.

Op 24-04-1862 verhuist ze met haar dochter Anna Schmitt naar Steenbergen. Vandaar verhuizen moeder en dochter op 13-03-1867 naar Bergen op Zoom. (bron: Bevolkingsregister Steenbergen 1862-1874, blad 10, nummer 3).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-11-1813 te Utrecht (getuige(n): Hendrik Veereschied (handtekeing: "H Veeneschiete") (kleermaker, 29 jaar), Bernardus Scheffer (winkelknecht, 52 jaar), Jan Goes (leidekker, 26 jaar) en Theodorus Leicher ("garde magazin du meubilier" van het Militaire Hospitaal te Utrecht); allen wonende te Utrecht). Huwelijksafkondigingen te Utrecht op 31-10 en 07-11-1813.

De bruidegom heette ten tijde van het huwelijk nog "Hombach". De namen van de ouders van de bruidegom: "Hombach" en "Cok" werden bij gerechtelijk vonnis d.d. 19-03-1827 gewijzigd in respectievelijk "Schmitt" en "Coch". Echtgenoot is Wilhelmus Jacobus (Willem) SCHMITT (Hombach, Rombach, Schmitz), 21 jaar oud, geëmployeerde in het Militaire Hospitaal te Utrecht (1813), adjunct-adminstrateur bij het Garnizoenshospitaal te Antwerpen (1827) en eerste (in ieder geval vanaf 1846) commies bij het Groot Rijkshospitaal te Utrecht (1830-1855), geboren te Breda, gedoopt (RK) op 16-03-1792 te Breda (getuige(n): Wilhelmus Rombach en Jacoba Kleuts). Gedoopt in de RK kerk in de Waterstraat. Overleden op 18-12-1855 om 21:00 uur te Utrecht op 63-jarige leeftijd. Ten tijde van zijn overlijden woonde hij in de Zuilenstraat 575 te Utrecht. Zijn vader werd op 21-12-1765 geboren te Dattenfeld bij Keulen als Johannes Schmitt, zoon van Wilhelmus Schmitt en Anna Clara Doerst. Als jongeling werd hij (Johannes Schmitt) geronseld voor het Hollandse leger door ene Pieter Rombach (waarschijnlijk uit Eiserfeld bij Siegen, wat later nog ter sprake zal komen), die hem aanraadde om de naam van hem, zijn ronselaar, aan te nemen, om niet onderweg naar Holland te kunnen worden nagespoord. Zodoende kwam hij in Hollandse krijgsdienst als Pieter Rombach. Tegen de tijd dat zijn diensttijd erop zat, was het bij zijn chef bekend geworden dat hij eigenlijk anders heette en hem werd dan ook aangeraden om voor een tweede diensttermijn van 6 jaar zijn eigenlijke naam weer aan te nemen. Johannes was echter zo vertrouwd geraakt met zijn ontleende naam dat hij onder die naam ook een tweede termijn besloot te dienen. Op 10-05-1789 trad hij in Breda in het huwelijk met Johanna Koch (of Coch) uit Zwolle, bij welke gelegenheid zijn ontleende naam van Pieter Rombach verkeerdelijk werd genoteerd in het trouwregister als "Pieter Hombach van Eizerfeld" (denkelijk kwam de "echte" Pieter Rombach uit Eiserfeld bij Siegen), terwijl ook de naam van de bruid verkeerd werd genoteerd (namelijk als "Anna Cok" in plaats van "Johanna Koch"). Op 16-03-1792 werd in het doopboek van de RK kerk in de Waterstraat te Breda de doop van hun zoon Wilhelmus Jacobus genoteerd, waarbij als namen van de ouders werden genoteerd "Petrus Rombach van Eizerfeld" en "Anna Cok van Zwol". Ten tijde van de omwenteling van 1795 geraakte Johannes Schmitt alias Pieter Rombach buiten de landsgrenzen, doch keerde niet veel later terug en ontmoette in Middelburg zijn broer (denkelijk Wilhelmus), wiens familienaam ondertussen was veranderd in "Schmitz". Dit weerzien met zijn broer deed Johannes/Pieter besluiten zijn oorspronkelijke naam weer aan te nemen, zij het dat hij zijn familienaam in navolging van zijn broer ook in "Schmitz" veranderde. Hij ging zich aldus "Johannes Schmitz" noemen.

Op 17-11-1813 trad Johannes' zoon Wilhelmus Jacobus te Utrecht in het huwelijk met Dijmphna van Dijk. Hoewel hij bekend stond met de familienaam "Schmitt" moest hij trouwen onder de familinaam "Rombach" aangezien die naam in zijn doopakte stond. Bij die gelegenheid werd deze ontleende naam weer abusievelijk genoteerd als "Hombach" (overigens ondertekenden vader en zoon de akte met respectievelijk "Pieter Hombach" en "W:J: Hombach", maar misschien deden ze dit omdat ze in de tekst gezien hadden dat "Rombach" weer eens in "Hombach" was veranderd).

In de geboorteakten d.d. 09-05-1815 en 03-04-1817 van de twee oudste kinderen (respectievelijk Anna en Pieter Josephus Antonius) uit het huwelijk van Wilhelmus Jacobus Schmitt en Dijmphna van Dijk werd de familienaam van de vader weergegeven als respectievelijk "Hombach Schmitz" en "Hombach Schmitt".

Op 13-03-1827 verzoekt Wilhelmus Jacobus Schmitt (hij is op dat moment adjunct-administrateur bij het Garnizoenshospitaal te Antwerpen) aan de president van de rechtbank van eerste aanleg te Breda om correctie in de registers van de Burgerlijke Stand te Breda en Utrecht van voor- en achternaam van zijn vader in diens huwelijksakte, om correctie van de voor- en achternamen van beide ouders in zijn doopakte en om correctie van zijn eigen achternaam in zijn trouwakte en in de geboorteakten van zijn twee oudste kinderen. Op 19-03-1827 wijst de rechtbank vonnis en beveelt dat, aangezien bewezen wordt geacht dat Wilhelmus Jacobus' vader identiek is aan Johannes Schmitt, geboren te Dattenfeld, en op grond van een akte van bekendheid, op 02-03-1827 verleden voor de vrederechter van het kanton Breda, de door de requirant verzochte naamswijzigingen in de voornoemde akten moeten worden doorgevoerd (met dien verstande dat volgens het vonnis de naam van de moeder moet worden veranderd in "Johanna Coch" hoewel om "Johanna Koch" (met een "k") was gevraagd...).

(bron: Burgerlijke Stand Utrecht, huwelijksregister 1827, waarin aan het eind de integrale tekst van het verzoekschrift van Wilhelmus Jacobus Schmitt en die van het vonnis zijn opgenomen)

Hij woonde op 17-11-1813 te Utrecht. Zoon van Johannes SCHMITT (Pieter Rombach), soldaat in garnizoen te Breda (1789) en geëmployeerde in het Militaire Hospitaal te Utrecht (1813), en Johanna COCH (Anna Cok). Na hun huwelijk verhuizen ze naar Breda, waar hun 4 kinderen worden geboren. Ze wonen in ieder geval van 13-03-1827 tot 19-02-1828 te Antwerpen. In 1830 wonen ze weer te Utrecht, in de Strosteeg, wijk E, huisnummer 199 (alle 4 kinderen wonen dan nog thuis). Op 08-03-1831 verhuizen ze binnen Utrecht naar de Mariaplaats, wijk D, huisummer 560, en vandaar op 17-12-1833 naar de Jeruzalemsteeg, wijk F, huisnummer 430. In 1840 wonen ze in de Lange Nieuwstraat, wijk A, huisnummer 691. Dan wonen alleen nog hun kinderen Anna (24 jaar) en Wilhelmus Jacobus (17 jaar) thuis. Tevens woont Dijmphna's neefje Jacobus (Johannes) Wilhelmus Nelissen, 21 jarige timmerman, geboren te Bergen op Zoom, bij hen in. Op 02-01-1846 wonen ze in de Choorstraat, wijk E, nummer 11. In het bevolkingsregister van Utrecht over de jaren 1850-1859 ben ik Dijmphna van Dijk, weduwe van "Wilhelmus Jacobus Schmidt", en haar dochter "Anna Schmidt" nog tegengekomen als bewoners van de Minrebroederstraat, wijk G, huisnummer 299, komende uit wijk E (waarschijnlijk uit de Zuilenstraat 575 alwaar Wilhelmus Jacobus woonde ten tijde van zijn overlijden). Ze moeten na 1855 naar dit adres zijn verhuisd, aangezien Wilhelmus Jacobus pas op 18-12-1855 overlijdt. Daarna (doch vóór 1860) verhuizen moeder en dochter naar de Nieuwgracht, wijk A, huisnummer 884/885. In het bevolkingsregister wordt de familienaam bij deze inschrijving "Smidt" geschreven. Dijmphna en Anna delen op dit adres een hun huishouden met Ephenia Jansen (geboren in 1784 te Vievakken, Gelderland), weduwe van Hendrik Smidt (broer van Wilhelmus Jacobus?) en Maria Smidt, geboren te Utrecht. (bron: Het Utrechts Archief, volkstellingen en bevolkingsregisters).
   8.  Wilhelmus Franciscus, gedoopt (RK) op 18-10-1785 te Bergen op Zoom (getuige(n): Wilhelmus van Dijk en Cornelia de Sain). Overleden vóór 19-02-1828.
   9.  Anna Maria, gedoopt (RK) op 18-10-1785 te Bergen op Zoom (getuige(n): Franciscus de Sain en Anna Maria van Londen). Overleden vóór 19-02-1828.
   10.  Johannes (zie IVf).
   11.  Cornelius, gedoopt (RK) op 21-03-1789 te Bergen op Zoom (getuige(n): Cornelius van Dijk en Joanna Maria Morgen). Overleden vóór 08-03-1791.
   12.  Cornelius, gedoopt (RK) op 08-03-1791 te Bergen op Zoom (getuige(n): Cornelius van Dijk en Maria Anna van den Broek). Overleden vóór 19-02-1828.

 
IVc    Wilhelmus (Willem) van DIJK, timmerman te Bergen op Zoom (1811-1826), geboren te Bergen op Zoom, gedoopt (RK) op 15-03-1771 te Bergen op Zoom (getuige(n): Michael van Dijck en Joanna van Brussel), overleden op 01-01-1826 om 13:00 uur te Bergen op Zoom op 54-jarige leeftijd. Aangevers van het overlijden waren:
1. Johannes Adrianus van Dijk, 27 jaar, timmerman te Bergen op zoom, zoon
2. Joseph Laroij, 50 jaar, timmerman te Bergen op Zoom. Hij tekende (onder andere de trouwakte van zijn zoon Johannes Adrianus d.d. 17-04-1823) met "W: van Dijk Jz". Zoon van Joannes (Jan, Johannes) van DIJK (zie IIIb) en Anna (Joanna) van SCHAGEN.
Ondertrouwd op 17-06-1797 te Bergen op Zoom, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-07-1797 te Bergen op Zoom, gehuwd voor de kerk op 02-07-1797 te Bergen op Zoom (RK) (getuige(n): Antonius de Bres en Huberta Belderbos) met Anna VERBRAAK, 27 jaar oud, geboren te Wouw, gedoopt (RK) op 27-12-1769 te Wouw (getuige(n): Marinus Mouws en Jacoba de Koninck), overleden op 22-06-1845 om 17:30 uur te Bergen op Zoom op 75-jarige leeftijd. Zij liet roerende noch onroerende zaken na. Dochter van Joannes VERBRAACK en Joanna VROMANS. In 1811 woonden ze in de Moeregrebstraat, wijk 2, nr. 97 te Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Adrianus (Johannes Adrianus) (zie Va).
   2.  Joanna Petronilla, gedoopt (RK) op 23-09-1801 te Bergen op Zoom (getuige(n): Petrus van Dijk en Anna Verbraak). Overleden vóór 19-02-1828.
   3.  Cornelis Franciscus (zie Vb).
   4.  Adam, schoenmaker te Bergen op Zoom (1831) en schutter bij de vierde compagnie van het eerste bataljon der eerste afdeling Noord-Brabantsche Schutterij, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt (RK) op 02-03-1804 te Bergen op Zoom (getuige(n): Adam van Dijk en Anna Catharina Proest), overleden op 02-10-1832 te Bergen op Zoom op 28-jarige leeftijd.
   5.  Clara Willemina, gedoopt (RK) op 05-08-1807 te Bergen op Zoom (getuige(n): Wilhelmus Kalf en Clara van Dijk), overleden op 25-03-1814 om 13:00 uur te Bergen op Zoom op 6-jarige leeftijd. Overleden in het ouderlijk huis, nr. 97 in sectie 2 (Moeregrebstraat). Aangevers van het overlijden waren:
1. Guillaume van Dijk (h/t "W. van Dijk Jz"), 44 jaar, metselaar, vader
2. Théodore Haps (h/t "Doris Hps" (sic)), 42 jaar, kleermaker, wonende in huis nummer 98 in sectie 2.
   6.  Guillaume Jean, geboren op 07-04-1811 om 15:00 uur te Bergen op Zoom. Geboren in het huis in de Moeregrebstraat, wijk 2, nr. 97.
Getuigen bij de geboorteaangifte waren:
1. Theodore Abs, 38 jaar, kleermaker, wonende Moeregrebstraat, wijk 2, nr. 98
2. Martin Martels, 53 jaar, metselaar, wonende Minderbroederstraat, wijk 5, nr. 202, overleden op 27-04-1811 om 09:00 uur te Bergen op Zoom, 20 dagen oud. Overleden in het ouderlijke huis in de Moeregrebstraat, wijk 2, nr. 97.
Aangevers van het overlijden waren:
1. Guillaume van Dijk (handtekening: "W van Dijk Jz"), 40 jaar, timmerman, vader
2. Govert van Itersom (handtekening: "G. van Iterston"), 25 jaar, onderwijzer, wonende Moeregrebstraat, wijk 2, nr. 96.

 
Va    Joannes Adrianus (Johannes Adrianus) van DIJK, (stads)timmerman te Bergen op Zoom (1823-1851), gedoopt (RK) op 10-07-1798 te Bergen op Zoom (getuige(n): Adrianus Verbraak en Joanna van Schagen), overleden op 24-03-1852 om 17:00 uur te Bergen op Zoom op 53-jarige leeftijd. Aangevers van het overlijden waren:
1. Johannes Cornelis van Dijk, 26 jaar, timmerman te Bergen op Zoom, zoon
2. Cornelis Franciscus van Dijk, 48 jaar, timmerman te Bergen op Zoom, broer, zoon van Wilhelmus (Willem) van DIJK (zie IVc) en Anna VERBRAAK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-04-1823 te Bergen op Zoom (getuige(n): Pieter van Dijk (47 jaar, broodmaker, oom van de bruidegom), Cornelis Nelessen (volgens handtekening "C: Nelissen") (48 jaar, winkelier, oom van de bruidegom), Bastiaan van Vugt (43 jaar, schoolmeester, bekende van beide echtelieden) en Matheus Pilaar (50 jaar, timmerman, bekende van beide echtelieden); allen wonende te Bergen op Zoom). Huwelijksafkondigingen te Bergen op Zoom en Steenbergen op 06 en 13-04-1823. Echtgenote is Joanna (Johanna) van LOENHOUT, 23 jaar oud, dienstbode te Bergen op Zoom (1823), geboren te Steenbergen, gedoopt (RK) op 25-01-1800 te Steenbergen (getuige(n): Wilhelmus van Loon en Anna Rombouts), overleden op 03-08-1863 te Bergen op Zoom op 63-jarige leeftijd. Overleden tussen 24-03-1852 en 17-04-1865. Ze was analfabete. Dochter van Cornelis van LOENHOUT, arbeider te Steenbergen (1818), en Wilhelmina HERTOGH, dagloonster te Steenbergen (1823). Beiden woonden op 17-04-1823 te Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina, naaister te Bergen op Zoom (1894), geboren op 24-07-1823 te Bergen op Zoom. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Mattheus van den Boom en Henricus Gussenhoven. Overleden op 13-01-1894 om 19:30 uur te Bergen op Zoom op 70-jarige leeftijd. Aangevers van haar overlijden waren:
1. Petrus Cornelis van Dijk, 51 jaar, horlogemaker te Dinteloord, broer
2. Cornelis Weijts, 68 jaar, kleermaker te Bergen op Zoom. Ongehuwd gebleven.
   2.  Johannes Cornelis, timmerman te Bergen op Zoom (1851-1852), geboren op 19-07-1825 te Bergen op Zoom. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Laurens Heukeshoven en Marijn Biesen. Overleden na 25-03-1852.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-10-1851 te Bergen op Zoom (getuige(n): Cornelis Franciscus van Dijk (oom van de bruidegom, 47 jaar, timmerman), Petrus Antonius Janbroers (neef van de bruid, 28 jaar, meubelmaker), Henricus Josephus van Oerlen (45 jaar, segeant bij de artillerie) en Leonardus Govaerst (31 jaar, steendrukker); allen wonende te Bergen op Zoom). Huwelijksafkondigingen te Bergen op Zoom op 14 en 21-09-1851. Echtgenote is Johanna Maria JANBROERS, 26 jaar oud, mutsenwaster te Bergen op Zoom (1851), geboren op 24-11-1824 te Bergen op Zoom, dochter van Cornelis JANBROERS en Anna Cornelia NOLDENS. Beiden woonden op 02-10-1651 te Bergen op Zoom.
   3.  Franciscus Cornelis, geboren op 21-02-1827 te Bergen op Zoom. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Cornelis Franciscus van Dijk en Mattheus Pilaar. Overleden op 12-12-1831 te Bergen op Zoom op 4-jarige leeftijd.
   4.  Adam, geboren op 15-08-1829 te Bergen op Zoom. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Adam van Dijk en Johannes de Kort. Overleden op 29-08-1831 om 14:00 uur te Bergen op Zoom op 2-jarige leeftijd. Aangevers van het overlijden waren:
1. Joannes Adrianus van Dijk, vader
2. Adam van Dijk (handtekening: "A: van Dijk Wz"), 27 jaar, schoenmaker te Bergen op Zoom, oom.
   5.  Francisca, geboren op 01-04-1831 te Bergen op Zoom. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Matthijs Klaus en Mattheus Pilaar. Overleden op 07-08-1832 te Bergen op Zoom op 1-jarige leeftijd.
   6.  Cornelis Franciscus, geboren op 16-01-1833 te Bergen op Zoom. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Wilhelmus Jordans en Johannes van Mansfeld. Overleden op 02-06-1835 om 21:00 uur te Bergen op Zoom op 2-jarige leeftijd. Aangevers van het overlijden waren:
1. Cornelis Franciscus van Dijk, 31 jaar, timmerman te Bergen op Zoom, oom
2. Antonie Rovers, 45 jaar, agent van politie te Bergen op Zoom, bekende.
   7.  Adrianus Johannes, geboren op 01-06-1834 te Bergen op Zoom. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Cornelis Franciscus van Dijk en Johannes Verbraak. Overleden op 10-04-1837 te Bergen op Zoom op 2-jarige leeftijd.
   8.  Clara Catharina, geboren op 01-08-1837 te Bergen op Zoom. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Jan Francken en Johannes Verbraak. Overleden op 20-09-1837 te Bergen op Zoom, 50 dagen oud.
   9.  Adrianus Johannes Wilhelmus, geboren op 27-01-1840 te Bergen op Zoom. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Cornelis Baten en Johan Andreas Becht. Overleden op 11-06-1845 te Bergen op Zoom op 5-jarige leeftijd.
   10.  Petrus Cornelis (zie VIa).
   11.  Lambertus Aloijsius, smid te Bergen op Zoom (1865), geboren op 04-09-1844 te Bergen op Zoom. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Cornelis Franciscus van Dijk en Johannes Moeijaars. Overleden op 15-04-1865 om 17:00 uur te Bergen op Zoom op 20-jarige leeftijd. Aangevers van zijn overlijden waren:
1. Henricus Cremers, 60 jaar, schoenmaker te Bergen op Zoom
2. Johannes Kirchner, 62 jaar, kleermaker te Bergen op Zoom.

 
VIa    Petrus Cornelis van DIJK, horlogemaker te Dinteloord (1868-1917), geboren op 10-08-1842 te Bergen op Zoom. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Cornelis Franciscus van Dijk en Cornelis Spijker. Overleden op 07-05-1920 om 15:00 uur te Bergen op Zoom op 77-jarige leeftijd. Aangevers van zijn overlijden waren:
1. Henricus Smeets, 39 jaar, gasthuisbediende te Bergen op Zoom
2. Godefridus Johannes Aloysius van Steen, 33 jaar, bevolkingsagent te Bergen op Zoom. Hij woonde op 07-05-1868 al te Dinteloord. Op 30-07-1917 woonde hij er nog steeds, doch daarna keerde hij terug naar Bergen op Zoom. Zoon van Joannes Adrianus (Johannes Adrianus) van DIJK (zie Va) en Joanna (Johanna) van LOENHOUT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-05-1868 te Dinteloord en Prinsenland (getuige(n): Antonie Timmermans (58 jaar, schoenmaker te Dinteloord, oom van de bruid), Johannis Cornelis van de Pas (52 jaar, broodbakker te Dinteloord, oom van de bruid), Henricus Notenboom (36 jaar, metselaar te Roosendaal, zwager van de bruid) en Gerardus van Domburg (32 jaar, kleermaker te Dinteloord, broer van de bruid)). Huwelijksafkondigingen te Dinteloord en Prinsenland op 17 en 24-05-1868. Echtgenote is Petronella van DOMBURG, 24 jaar oud, dienstmeid te Dinteloord (1868), geboren op 06-10-1843 te Dinteloord en Prinsenland, overleden op 26-02-1901 te Dinteloord op 57-jarige leeftijd. Ze was analfabete. Dochter van Gerardus van DOMBURG, kleermaker te Dinteloord en Prinsenland (1868), en Johanna HAGENS. Beiden woonden op 28-05-1868 te Dinteloord. Op 17-08-1899 woonden ze er nog.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Wilhelmina, geboren op 09-03-1869 te Dinteloord. Zij woonde op 28-09-1896 te Dinteloord.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-09-1896 te Dinteloord en Prinsenland (getuige(n): Cornelis van Bemden (75 jaar, particulier), Adriaan Daanen (48 jaar, herbergier), Jacobus Martinus Roomer (31(?) jaar, kleermaker) en Adrianus Aloijsius van Dijk (24 jaar, horlogemaker, broer van de bruid); allen wonende te Dinteloord en Prinsenland). Huwelijksafkondigingen te Dinteloord en Prinsenland en te Bergen op Zoom op 16 en 23-08-1896.

Kennelijk was de vader van de bruidegom (Cornelis van Heusden, koopman te Breda) het niet eens met het voorgenomen huwelijk van zijn zoon, want vader en zoon moesten op 16-09-1896 voor de kantonrechter te Breda verschijnen. De vader liet daarbij echter verstek gaan, zodat het huwelijk toch doorgang kon vinden. Echtgenoot is Cornelis Waltherus van HEUSDEN, 25 jaar oud, (hoef)smid te Bergen op Zoom (1896), Wouw (1899) en Roosendaal (1900) en vuurwerker te Roosendaal (1917), geboren op 28-04-1871 te Bergen op Zoom. Overleden na 17-08-1899. Hij woonde op 28-09-1896 te Bergen op Zoom. Zoon van Cornelis van HEUSDEN, koopman te Breda (1896), en Anna Maria MOORS.
   2.  Geertruda Maria Filemina, geboren op 09-05-1870 te Dinteloord. De voornamen heb ik overgenomen uit haar huwelijksakte, die ze overigens ondertekende met "G.M.V. van Dijk". Het is dus maar de vraag of de derde voornaam (Filemina), zoals vermeld in de huwelijksakte, juist is.

Ze woonde op 10-05-1900 te Dinteloord en Prinsenland.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 10-05-1900 te Dinteloord en Prinsenland (getuige(n): Adrianus Sibens (31 jaar, timmerman te Wouw, zwager van de bruidegom), Cornelis Waltherus van Heusden (29 jaar, hoefsmid te Roosendaal, zwager van de bruid), Adrianus Aloysius van Dijk (28 jaar, horlogemaker te Wouw, broer van de bruid) en Jacobus Cornelis van Dijk (25 jaar, hoefsmid te Bergen op Zoom, broer van de bruid)). Huwelijksafkondigingen te Dinteloord en Wouw op 22 en 29-04-1900. Echtgenoot is Jacobus van WEZEL, 25 jaar oud, kleermaker te Wouw (1899-1900), geboren op 15-09-1874 te Wouw. Overleden na 17-08-1899. Omdat hij de enige zoon was, was hij vrijgesteld van militaire dienst. Zoon van Johannes van WEZEL en Barbera STOK.
   3.  Adrianus Aloysius (zie VIIa).
   4.  Jacobus Cornelis (zie VIIb).
   5.  Gerardus Hendrikus, postbode/brievenbesteller te Oosterhout (NB) (1904-1909) en Bergen op Zoom (1917), geboren op 12-02-1878 te Dinteloord. Overleden na 27-05-1909. Hij woonde al op 18-01-1904 te Oosterhout (NB).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-02-1904 te Oosterhout (NB) (getuige(n): Johannes Schoenmakers (25 jaar, arbeider te Hooge en Lage Zwaluwe, broer van de bruid), Martinus Schoenmakers (26 jaar, arbeider te Oosterhout, broer van de bruid), Adrianus Johannes Elling (66 jaar, gemeentebode te Oosterhout) en Petrus Frans Joseph Lommel (44 jaar, ambtenaar te Oosterhout)). Huwelijksafkondigingen te Oosterhout en Hooge en Lage Zwaluwe op 17 en 24-01-1904.

De minderjarige bruid, wier beide ouders en alle grootouders reeds waren overleden, trouwde met toestemming van haar voogd Johannes Couwenberg (volgens handttekening "Kouwenberg") te Hooge en Lage Zwaluwe en toeziend voogd Leopold van de Vijver, klompenmaker te Oosterhout. Pieter Cornelis van Dijk, horlogemaker te Dinteloord en vader van de bruidegom, gaf op 29-01-1904 schriftelijk toestemming tot dit huwelijk. Echtgenote is Anna SCHOENMAKERS, 22 jaar oud, geboren op 22-07-1881 te Hooge en Lage Zwaluwe. Zij woonde op 04-02-1904 te Hooge en Lage Zwaluwe. Dochter van Marinus Michael (Marinus Magiel) SCHOENMAKERS en Johanna MERX.
   6.  Anna Pieternella, geboren op 13-01-1881 te Dinteloord.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 30-07-1917 te Dinteloord en Prinsenland (getuige(n): Cornelis Waltherus van Heusden (47 jaar, vuurwerker te Roosendaal, zwager van de bruid), Jacobus Cornelis van Dijk (42 jaar, hoefsmid te Wouw, broer van de bruid), Gerardus Hendrikus van Dijk (39 jaar, postbode te Bergen op Zoom, broer van de bruid)). Huwelijksafkondigingen te Dinteloord en Dussen op 14-07-1917.

De ouders van de bruidegom (Adriaan van Moergestel (60 jaar, landbouwer) en Cornelia van Deursen (63 jaar), wonende te Dussen) gaven op 25-07-1917 schriftelijk toestemming tot het huwelijk van hun zoon. Echtgenoot is Wilhelmus Petrus van MOERGESTEL, 28 jaar oud, vrachtrijder (1917), geboren op 22-01-1889 te Dussen. Hij woonde op 30-07-1917 te Dussen. Zoon van Adriaan van MOERGESTEL, landbouwer te Dussen (1917), en Cornelia van DEURSEN.
   7.  Josephina, geboren op 20-12-1882 te Dinteloord.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-05-1906 te Dinteloord en Prinsenland (getuige(n): Adrianus Aloysius van Dijk (34 jaar, horlogemaker te Wouw, broer van de bruid), Willem Roovers (32 jaar, kantoorbediende te Roosendaal, zwager van de bruidegom), Jacobus Cornelis van Dijk (31 jaar, hoefsmid te Roosendaal, broer van de bruid) en Cornelis Vriends (24 jaar, broodbakker te Roosendaal, broer van de bruidegom)). Huwelijksafkondigingen te Dinteloord en Roosendaal op 15 en 22-04-1906.

De vader van de bruidegom was afwezig bij het huwelijk, maar had op 28-04-1906 schriftelijk toestemming gegeven. De bruidegoms moeder was er wel. Echtgenoot is Johannes Antonius VRIENDS, 26 jaar oud, koopman in suikerwerken te Roosendaal (1906), geboren op 04-02-1880 te Roosendaal. Hij woonde op 01-05-1906 te Roosendaal. Zoon van Petrus Cornelis VRIENDS, koopman (winkelier) in suikerwerken te Roosendaal (1906), en Petronella Adriana VISSERS.

 
VIIa    Adrianus Aloysius van DIJK, horlogemaker te Dinteloord (1896) en Wouw (1899-1928), geboren op 17-11-1871 te Dinteloord, overleden op 23-05-1928 te Wouw op 56-jarige leeftijd. Hij woonde op 28-09-1896 nog te Dinteloord. Op 17-08-1899 woonde hij te Wouw. Zoon van Petrus Cornelis van DIJK (zie VIa) en Petronella van DOMBURG.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-08-1899 te Wouw (getuige(n): Cornelis Walterus van Heusden (28 jaar, smid, zwager van de bruidegom), Jacobus van Wezel (25 jaar, kleermaker, broer van de bruid), Adrianus Sibens (30 jaar, timmerman, zwager van de bruid) en Petrus Hermans (60 jaar, tuinier, oom van de bruid); allen wonende te Wouw). Huwelijksafkondigingen te Wouw op 30-07 en 06-08-1899. Echtgenote is Elizabeth van WEZEL, 30 jaar oud, geboren op 30-01-1869 te Wouw, overleden op 09-10-1948 te Bergen op Zoom op 79-jarige leeftijd. Haar overlijden is ook ingeschreven in het overlijdensregister van Wouw. Dochter van Johannes van WEZEL en Barbera STOK. Beiden woonden op 17-08-1899 te Wouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barbara Petronella, geboren op 06-06-1900 te Wouw, overleden op 07-09-1942 te Bergen op Zoom op 42-jarige leeftijd. Haar overlijden is ook ingeschreven in het overlijdensregister van Wouw.
Gehuwd met Godefridus Cornelis Franciscus van der HEIJDEN. Overleden na 07-09-1942.
   2.  Petronella Helena, geboren op 07-10-1901 te Wouw.

 
VIIb    Jacobus Cornelis van DIJK, (hoef)smid te Bergen op Zoom (1900), Roosendaal (1906) en Wouw (1909-1917), geboren op 19-10-1874 te Dinteloord, zoon van Petrus Cornelis van DIJK (zie VIa) en Petronella van DOMBURG.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 27-05-1909 te Wouw (getuige(n): Adrianus Aloysius van Dijk (37 jaar, horlogemaker te Wouw, broer van de bruidegom), Gerardus Hendricus van Dijk (31 jaar, postboede te Oosterhout, broer van de bruidegom), Johannes Adrianus Nicolaas Eikhout (28 jaar, agent van politie te Roosendaal en Nispen) en Willebrordus Roosen (34 jaar, rijksambtenaar, wonende te Baarle-Nassau)). Huwelijksafkondigingen te Wouw op 09 en 16-05-1909. Echtgenote is Johanna Anna Maria SUIJKERBUIJK, 30 jaar oud, geboren op 16-07-1878 te Wouw, dochter van Adrianus SUIJKERBUIJK, rietdekker te Wouw (1909), en Adriana van der WAL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana Wilhelmina Elisabeth, geboren ±06-1913 te Wouw, overleden op 28-03-1914 te Wouw.
   2.  Adriana Elisabeth Maria, geboren ±08-1919 te Wouw, overleden op 08-03-1920 te Wouw.
   3.  Adriana Elisabeth Wilhelmina, geboren ±07-1920 te Wouw, overleden op 28-02-1921 te Wouw.
   4.  Aloijsius Adrianus, geboren ±10-1925 te Wouw, overleden op 29-01-1926 te Wouw.
   5.  Antonius Cornelis, geboren ±10-1925 te Wouw, overleden op 30-01-1926 te Wouw.

 
Vb    Cornelis Franciscus van DIJK, timmerman te Bergen op Zoom (1831-1852), geboren te Bergen op Zoom, gedoopt (RK) op 02-03-1804 te Bergen op Zoom (getuige(n): Cornelius Schoen en Francisca van Dijk), overleden op 04-12-1862 om 18:00 uur te Bergen op Zoom op 58-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus (Willem) van DIJK (zie IVc) en Anna VERBRAAK.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-05-1831 te Bergen op Zoom (getuige(n): Johannes Adrianus van Dijk, Adam van Dijk, Johannes Goosen en Adrianus Goosen). Huwelijksafkondigingen te Bergen op Zoom op 15 en 22-05-1831. Echtgenote is Adriana Mechtildis GOOSEN, 25 jaar oud, dienstbode (vóór haar huwelijk), geboren te Hoeven, gedoopt (RK) op 05-06-1805 te Hoeven (getuige(n): Cornelius Goossen en Adriana Doggen), overleden op 02-05-1885 om 21:00 uur te Bergen op Zoom op 79-jarige leeftijd. Haar tweede voornaam verschijnt ook vaak als "Mechtilda". Dochter van Matthias (Matthijs) GOOSEN, bierbrouwersknecht en bierbrouwer (1818) te Wouw, en Adriana Cornelia van den BERGH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Wilhelmus, geboren op 20-10-1831 om 09:00 uur te Bergen op Zoom. Getuigen bij de geboorteaangifte waren:
1. Petrus Pilaar, 59 jaar, stadsbode
2. Machiel Deutz, 51 jaar, agent van politie, overleden op 22-12-1831 om 19:00 uur te Bergen op Zoom, 63 dagen oud. Aangevers van het overlijden waren:
1. Cornelis Franciscus van Dijk, 27 jaar, timmerman te Bergen op Zoom, vader
2. Johannes Adrianus van Dijk, 33 jaar, timmerman te Bergen op Zoom, oom.
   2.  Adriana Cornelia, geboren op 30-01-1833 om 15:00 uur te Bergen op Zoom, overleden op 16-10-1834 om 10:00 uur te Bergen op Zoom op 1-jarige leeftijd. Aangevers van het overlijden waren:
1. Cornelis Franciscus van Dijk, 30 jaar, timmerman te Bergen op Zoom, vader
2. Johannes Arwig, 42 jaar, agent van politie te Bergen op Zoom, bekende.
   3.  Johanna Cornelia, geboren op 19-09-1834 om 22:00 uur te Bergen op Zoom. Niet de vader, maar chirurgijn Johannes Franciscus Ackermans, deed aangifte van de geboorte bij de Burgerlijke Stand. De reden daarvoor wordt in de geboorteakte niet vermeld. Overleden op 30-01-1835 te Bergen op Zoom, 133 dagen oud. N.B. Betreft datum van de akte, zoals gevonden in de 10-jarentafel van de geboorteregisters. De akte zelf ontbreekt op de fiches van het BHIC te Den Bosch.
   4.  Johanna Cornelia, geboren op 25-03-1836 om 04:00 uur te Bergen op Zoom, overleden op 10-10-1906 om 05:30 uur te Bergen op Zoom op 70-jarige leeftijd. Aangevers van haar overlijden waren:
1. Johannes van Loon, 39 jaar, metselaar te Bergen op Zoom, zoon
2. Jacobus Arnoldus de Rooij, schoenmaker te Bergen op Zoom, schoonzoon.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-07-1865 te Bergen op Zoom (getuige(n): Joannes van Loon (59 jaar, metselaar, vader van de bruidegom), Franciscus van Loon (24 jaar, timmerman, broer van de bruidegom), Adrianus Wilhelmus Mattheus van Dijk (27 jaar, winkelknecht, broer van de bruid) en Petrus van der Borgt (27 jaar, negociant); allen wonende te Bergen op Zoom). Huwelijksafkondigingen te Bergen op Zoom op 02 en 09-07-1865. Echtgenoot is Christiaan Johannes van LOON, 33 jaar oud, metselaar te Bergen op Zoom (1865-1894), geboren op 16-04-1832 te Bergen op Zoom, overleden op 28-11-1918 om 00:30 uur te Bergen op Zoom op 86-jarige leeftijd. Aangevers van zijn overlijden waren:
1. Henricus Overhoff, 71 jaar, mandenmaker te Bergen op Zoom
2. Jacobus Arnoldus de Rooij, 67 jaar, schoenmaker te Bergen op Zoom. Hij was in militaire dienst van 15-05-1852 tot 15-05-1856.
Hij was analfabeet. Zoon van Johannes van LOON, metselaar te Bergen op Zoom (1865), en Maria Elisabeth SEIJLDERS. Beiden woonden op 20-07-1865 te Bergen op Zoom.
   5.  Adrianus Wilhelmus Mattheus, arbeider en winkelbediende (1865-1873) te Bergen op Zoom, geboren op 20-12-1837 om 03:00 uur te Bergen op Zoom. Getuigen bij de geboorteaangifte waren:
1. Cornelis Spijker, 50 jaar, stadsarbeider te Bergen op Zoom
2. Johannes Adrianus van Dijk, 39 jaar, stadstimmerman te Bergen op Zoom, overleden op 30-07-1916 om 21:00 uur te Bergen op Zoom op 78-jarige leeftijd. Overleden in het Sint-Catharinagesticht.

Aangevers van zijn overlijden waren:
1. Johannes van Loon, 49 jaar, metselaar te Bergen op Zoom, neef
2. Petrus Josephus de Bakker, 60 jaar, conciërge te Bergen op Zoom. In de geboorteakte verschijnen zijn voornamen in een iets andere volgorde dan in latere akten: Adrianus Mattheus Wilhelmus.

Ongehuwd gebleven.
   6.  Wilhelmus, geboren op 20-10-1840 om 01:30 uur te Bergen op Zoom. Getuigen bij de geboorteaangifte waren:
1. Johannes Adrianus van Dijk, 42 jaar, timmerman te Bergen op Zoom
2. Cornelis Spijker, 54 jaar, arbeider te Bergen op Zoom, overleden op 08-02-1841 om 05:00 uur te Bergen op Zoom, 111 dagen oud. Aangevers van het overlijden waren:
1. Cornelis Franciscus van Dijk, 37 jaar, timmerman te Bergen op Zoom, vader
2. Johannes Adrianus van Dijk, 42 jaar, timmerman te Bergen op Zoom, oom.
   7.  Anna, geboren op 23-12-1841 om 14:00 uur te Bergen op Zoom. Getuigen bij de geboorteaangifte waren:
1. Johannes Adrianus van Dijk, 23 jaar (sic!, moet 43 zijn), timmerman te Bergen op Zoom
2. Jakob Becht, 26 jaar, verver te Bergen op Zoom, overleden op 08-03-1919 om 08:00 uur te Bergen op Zoom op 77-jarige leeftijd. Aangevers van haar overlijden waren:
1. Petrus Josephus de Bakker, 62 jaar, conciërge te Bergen op Zoom
2. Michael van Gastel, 59 jaar, huisknecht te Bergen op Zoom. Ongehuwd gebleven.
   8.  Cornelis Gregorius (zie VIb).

 
VIb    Cornelis Gregorius van DIJK, schrijnwerker (1877) en timmerman (1881) te Herentals, België, modelmaker te Oosterhout (NB) (1874), modelwerker/-maker te Haarlem (1887), kastelein en caféhouder/koffiehuishouder te Haarlem (1904-1906), geboren op 16-02-1845 om 01:30 uur te Bergen op Zoom. Getuigen bij de geboorteaangifte waren:
1. Johannes Adrianus van Dijk, 46 jaar, timmerman te Bergen op Zoom
2. Adrianus Hal, 45 jaar, timmerman te Bergen op Zoom (gezindte: NH), overleden op 28-02-1922 te Lewiston, Nez Perce, Idaho, VS op 77-jarige leeftijd. Hij was vrijgesteld van militaire dienst uit hoofde van broederdienst.
Toen hij in Haarlem woonde waren hij en zijn gezin Nederlands Hervormd. Zijn ouders waren echter rooms-katholiek en zijn kinderen kregen allen Latijnse namen. Ik vermoed dan ook dat zijn gezin aanvankelijk rooms-katholiek was en later van kerk "geswitcht" is. Zijn eerste echtgenote was waarschijnlijk wel van protestantse komaf.
Hij was een ware globetrotter; geboren in Bergen op Zoom, woonde hij achtereenvolgens in het Noord-Brabantse Oosterhout (1874), het Belgische Herentals (vanaf 1875), Utrecht, Haarlem (29-12-1886 tot 09-10-1917), Bloemendaal (09-10-1917 tot 12-03-1918) en wederom Haarlem (12-03-1918 tot 24-10-1919). Op 24-10-1919 vertrok hij vanuit Rotterdam aan boord van de Nieuw Amsterdam naar de VS, samen met zijn jongste dochter Anna, alwaar hij op 04-11-1919 arriveerde (op Ellis Island). Volgens de passagierslijst waren hij en zijn dochter op weg naar Lewiston, Nez Perce, Idaho alwaar zijn zoon A.H.W. (waarschijnlijk wordt Adrianus bedoeld) woonde. Ook vermeldt de passagierslijst dat hij in 1908 al eens in Lewiston, Idaho was geweest. In 1920 woonde hij bij het gezin van zijn zoon Adrianus in Lewiston. Zoon van Cornelis Franciscus van DIJK (zie Vb) en Adriana Mechtildis GOOSEN.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 17-02-1870 te Bergen op Zoom (getuige(n): Adrianus Wilhelmus Mattheus van Dijk, Petrus van der Borgt, Gerardus Andriessen en Petrus Antonius Janbroers). Huwelijksafkondigingen te Tholen en Bergen op Zoom op 06 en 13-02-1870. Echtgenote is Jannetje HOLLEMAN, 21 jaar oud, dienstbode (vóór haar huwelijk), geboren op 13-04-1848 om 14:00 uur te Wilhelminadorp. Aangifte van haar geboorte werd gedaan door de vroedvrouw in het bijzijn van onder meer Leendert Holleman, een 24-jarige arbeider, wonende te Wilhelminadorp, hoogstwaarschijnlijk een broer van haar moeder. Overleden op 14-04-1871 om 05:00 uur te Bergen op Zoom op 23-jarige leeftijd. Ze ondertekende haar trouwakte met "Hollemans", maar wordt verder altijd "Holleman" genoemd.

Ze was een buitenechtelijk kind. Dochter van Elizabeth HOLLEMANS, dienstbode (vóór haar huwelijk). Zij waren ten tijde van hun huwelijk onvermogend, blijkens de huwelijkse bijlagen.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 30-01-1873 te Oosterhout (NB) (getuige(n): Adriaan Wilhelmus Matheus van Dijk (35 jaar, winkelbediende te Bergen op Zoom, broer van de bruidegom), Jacobus van Haaren (25 jaar, horlogemaker te Oosterhout, broer van de bruid), Martinus Dirkx (50 jaar, schoenmaker te Oosterhout, oom van de bruid) en François Grégoire (28 jaar, directeur van de ijzergieterij te Oosterhout)). Huwelijksafkondigingen te Bergen op Zoom en Oosterhout op 12 en 19-01-1873. Echtgenote is Maria van HAAREN, 22 jaar oud, geboren op 07-09-1850 om 04:00 uur te Oosterhout (NB). Geboren in wijk E, huis nummer 356.
Getuigen bij de geboorteaangifte waren:
1. Cornelis Michielse, 55 jaar, kuiper te Oosterhout
2. Arnoldus van Helmond, 23 jaar, bouwknecht te Oosterhout (gezindte: NH), overleden op 09-05-1899 om 19:00 uur te Haarlem op 48-jarige leeftijd. Zij overleed in de Kleine Houtstraat 106. Dochter van Martienus van HAAREN, horlogemaker te Oosterhout (NB) (1850-1873), en Johanna DIRKX. Hun gezin vestigde zich op 29-12-1886 in Haarlem, komende van Utrecht.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Franciscus Adrianus (zie VIIc).

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Adrianus Mattheus Wilhelmus Cornelis Gregorius (Adrian) (zie VIId).
   3.  Augustinus (August), timmerman te Haarlem (1904), molenmaker (1920) en timmerman bij de spoorwegen (1930) in Lewiston, Idaho, VS (1920), geboren op 17-10-1875 te Herentals, België (gezindte: NH), overleden na 1930. Op 21-07-1904 vertrok hij naar Bussum. In 1908 zou hij naar de VS zijn gekomen. In 1920 werkte hij als molenmaker aan de korenmolen (flour mill) in Lewiston.
Gehuwd ±1909 met Cornelia ? Geboren ±1882 te Nederland. Zij zou in 1908 naar de VS zijn gekomen (volgens de census van 1930). Zij hadden waarschijnlijk geen kinderen. In 1920 woonden ze in 8th Street en in 1930 op 18th Avenue in Lewiston, Nez Perce, Idaho, VS.
   4.  Alphonsus Franciscus, modelmaker te Haarlem (1906), geboren op 10-04-1877 te Herentals, België (gezindte: NH). Hij woonde op 18-06-1906 te Haarlem.
Hij was vrijgeloot voor militaire dienst.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18-06-1906 te Bolsward (getuige(n): Johannes van Dijk (60 jaar, kerk ter secretarie), Jan Falkena (70 jaar, stadsbode), Jelle Andela (38 jaar, klerk ter secretarie) en Piet Laagland (22 jaar, kerk ter secretarie); allen wonende te Bolsward en geen bloed- of aanverwanten van de gehuwden). Huwelijksafkondigingen te Bolsward, Haarlem en Bloemendaal op 03 en 10-06-1906.

De vaders van beiden waren aanwezig bij de huwelijksvoltrekking om daaraan hun goedkeuring te betuigen. Echtgenote is Baukje VALLINGA, 27 jaar oud, geboren op 19-08-1878 om 02:00 uur te Bolsward (gezindte: RK). Volgens haar trouwakte van 18-06-1906 was ze geboren en wonende te Bolsward, doch in de afgelopen 6 maanden ook woonachtig te Bloemendaal geweest.

Zij vestigde zich op 16-07-1906 in Haarlem, komende van Bolsward. Dochter van Otte VALLINGA, werkman (1878) en koopman (1906) te Bolsward, en Jantje ROSINGA. Dit echtpaar vertrok op 22-01-1907 naar Schoten.
   5.  Maria Johanna, geboren op 15-04-1879 te Herentals, België (gezindte: NH).
   6.  Maria Joanna Celina, geboren op 21-05-1881 te Herentals, België. Volgens het bevolkingsregister van Haarlem zou zij op 03-05-1881 zijn geboren, maar in het geboortecertificaat dat zij bij haar huwelijk overlegde wordt als geboortedatum 21-05-1881 gegeven. (gezindte: NH, later RK), overleden op 08-01-1935 om 12:30 uur te Heemstede op 53-jarige leeftijd. Overleden in het huis aan de Heemsteedse Dreef 211. Begraven te Heemstede. Begraven op het RK Kerkhof "Valkenburg".
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-02-1904 te Haarlem (getuige(n): Johannes Nederkoorn (37 jaar meubelmaker te Haarlem, broer van de bruidegom), Johannes Hendrik Kroonsberg (37 jaar, bediende te Haarlem, zwager van de bruidegom), Franciscus Adrianus van Dijk (32 jaar, kleermaker te Amsterdam, broer van de bruid) en Augustinus van Dijk (28 jaar, timmerman te Haarlem, broer van de bruid)). Huwelijksproclamaties te Haarlem op 31-01 en 07-02-1904. Echtgenoot is Cornelis (Kees) NEDERKOORN, 27 jaar oud, aannemer te Haarlem (1904), geboren op 25-05-1876 te Haarlem. Overleden na 08-01-1935. Hij was vrijgesteld van militaire dienst uit hoofde van broederdienst.

Staat in de familie (Kusse) bekend als "avonturier". Hij zou in Zuid-Afrika zijn geweest. Zoon van Cornelis NEDERKOORN en Henriette Juliana KLIMBIE.
   7.  Anna, kantoorbediende, geboren op 08-08-1887 om 07:00 uur te Haarlem. Geboren aan de Schoterweg.
Getuigen bij de geboorteaangifte waren:
1. Dirk Stam, 34 jaar, huisschilder te Haarlem
2. Pieter van der Kroft, 50 jaar, metselaar te Haarlem (gezindte: NH). Haar laatste adres in Haarlem was Gierstraat 67 rood. Op 19-01-1918 vertrok ze naar Bloemendaal. Een jaar later emigreerde ze met haar vader naar de VS. Op 04-11-1919 arriveerde ze aan boord van de Nieuw Amsterdam op Ellis Island (New York).

 
VIIc    Franciscus Adrianus van DIJK, kastelein, kantoorbediende, winkelbediende, magazijnbediende, kleermaker, onderwijzer en fabrikant van ondergoed, geboren op 17-04-1870 te Bergen op Zoom (gezindte: NH, later RK). In het bevolkingsregister van Haarlem staat hij als Nederlands hervormd te boek. Ook in het bevolkingsregister van Amsterdam stond aanvankelijk "NH", maar dat is later doorgehaald en vervangen door de letters "RK". Overleden op 09-03-1945 om 06:30 uur te Utrecht op 74-jarige leeftijd. Hij woonde ten tijde van zijn overlijden te Voorburg. Tussen 05-03-1889 en 22-09-1889 woonde hij in Utrecht. Daarna ging hij weer bij zijn ouders in Haarlem wonen. Zoon van Cornelis Gregorius van DIJK (zie VIb) en Jannetje HOLLEMAN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-04-1891 te Haarlem (getuige(n): Nicolaas van der Werff (74 jaar, scheepstimmerman te Haarlem, grootvader van de bruid), Petrus van der Werff (47 jaar, smid te Haarlem, oom van de bruid), Johannes Petrus Antonius (56 jaar, steendrukker te Haarlem, neef van de bruid) en Johannes van der Horst (39 jaar, huisschilder te Haarlem, bekende van de bruidegom)) met Maria Elisabeth van der WERFF, 20 jaar oud, geboren op 30-03-1871 om 05:00 uur te Haarlem. Zij werd geboren in de Korte Herenstraat, wijk 6, nr. 375.
Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Arie Zwaneveld, 28 jaar, kleerbleker te Haarlem
2. Petrus van der Werff, 27 jaar, kleerbleker te Haarlem (gezindte: RK), overleden op 12-12-1953 te Voorburg op 82-jarige leeftijd, begraven op 15-12-1953 te Voorburg. Begraven op de RK begraafplaats St. Maarten. Dochter van Johannes van der WERFF, werkman, koffiehuisbediende, (machine)stoker (1871-1879), spoorwegwerker/-beambte (1874-1876), bankwerker (1891-1902) en smid (1873-1898) te Haarlem, en Magdalena Maria KNAAPE, naaister te Haarlem (1870). Op 14-06-1902 trok dit gezin van Haarlem (laatste adres aldaar: Leidscheplein 22 beneden) naar Amsterdam. Op 18-03-1905 verhuisde het naar Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Johannes (Cor), kantoorbediende te Rotterdam (1919), geboren op 01-05-1891 om 21:00 uur te Haarlem. Hij werd geboren aan het Goudsmidpleintje 2. (gezindte: RK).
   2.  Johannes Theodorus (Jo), geboren op 27-10-1892 om 16:00 uur te Haarlem. Hij werd geboren aan de Bakenessergracht 100. (gezindte: RK).
   3.  Maria Johanna (Marie), geboren op 26-01-1894 om 03:00 uur te Haarlem. Zij werd geboren aan de Bakenessergracht 100. (gezindte: RK), overleden op 25-03-1985 te Leidschendam op 91-jarige leeftijd, begraven op 28-03-1985 te Leidschendam (begraafplaats Noorthey).
Ondertrouwd op 08-05-1919 te Rotterdam, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-05-1919 te Rotterdam (getuige(n): Johannes Andreas Kusse (32 jaar, koopman in rijwielen te Rotterdam, broer van de bruidegom) en Cornelis Johannes van Dijk (28 jaar, kantoorbediende te Rotterdam, broer van de bruid)). Huwelijksafkondiging op 10 mei 1919. Gehuwd voor de kerk op 22-05-1919 te Rotterdam (Ecclesia Ste. Familie) met André Michel KUSSE, 23 jaar oud, boekhouder, geboren op 26-05-1895 te Rotterdam (gezindte: RK), overleden op 11-10-1985 te Leidschendam op 90-jarige leeftijd, begraven op 16-10-1985 te Leidschendam (begraafplaats Noorthey), zoon van Petrus Johannes KUSSE, smid, detailhandelaar in naaimachines en groothandelaar in rijwielen, naaimachines en wasmachines, en Nathalia Pelagia van QUEKELBERGHE.
   4.  Franciscus Theodorus (Frans), geboren op 29-02-1896 om 02:00 uur te Haarlem. Hij werd geboren aan de Bakenessergracht 100. (gezindte: RK).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-12-1925 te Rotterdam met Johanna Margaretha Maria ZEEGERS, geboren ±1898 te Rotterdam, dochter van Johannes ZEEGERS en Margaretha Christina BREEVOORT.
   5.  Magdalena Maria (Leny), geboren op 13-07-1899 te Haarlem (gezindte: RK).
Gehuwd met Wil HAMILTON, zoon van ? HAMILTON.
   6.  Cornelia Gelina (Gelien), geboren op 26-07-1904 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 08-11-1950 te Breda op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd met Frans HAMILTON, zoon van ? HAMILTON.
   7.  Guus, geboren te Rotterdam.

 
VIId    Adrianus Mattheus Wilhelmus Cornelis Gregorius (Adrian) van DIJK, modelmaker, geboren op 04-01-1874 om 09:00 uur te Oosterhout (NB). Geboren in wijk H, huis nummer 836.
Getuigen bij de geboorteaangifte waren:
1. Jacobus van Haaren, 26 jaar, horlogemaker te Oosterhout
2. Martinus Dirkx, 52 jaar, schoenmaker te Oosterhout (gezindte: NH), overleden na 1930. Op 13-02-1901 vertrok hij naar Amsterdam. Op 07-07-1902 keerde hij weer terug in Haarlem. Rond 1903 emigreerde hij naar de VS. In 1920 woonde hij in Lewiston, Nez Perce, Idaho, VS met zijn (Nederlandse) vrouw Francine, zijn kinderen Victor C. en Rita Eileen en zijn vader.
In 1930 werkte hij als modelmaker ("patternmaker") in een (ijzer)smederij. Zoon van Cornelis Gregorius van DIJK (zie VIb) en Maria van HAAREN.
Gehuwd ±1914 met Francine ? Geboren ±1881 te Nederland. Emigreerde in 1911 naar de VS. Dit gezin woonde in 1920 en 1930 op 7th Avenue in Lewiston, Nez Perce, Idaho, VS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Victor C. Geboren ±1918 te Idaho, VS.
   2.  Rita Eileen, geboren ±1920 te Lewiston, Nez Perce, Idaho, VS.
   3.  Adrian van DYK, geboren ±1922 te Idaho, VS, overleden na 1930.

 
IVd    Petrus (Pieter) van DIJK, broodbakker te Bergen op Zoom (1823-1828), geboren te Bergen op Zoom, gedoopt (RK) op 13-06-1776 te Bergen op Zoom (getuige(n): Petrus Cools en Anna Maria van Oudenhoven namens Clara van Schagen), overleden op 18-11-1852 om 22:00 uur te Bergen op Zoom op 76-jarige leeftijd. Aangevers van het overlijden waren:
1. Johannes Martinus van Dijk, 48 jaar, broodbakker te Bergen op Zoom, zoon
2. Johannes van Reijen, 30 jaar, landbouwer te Bergen op Zoom, zoon van Joannes (Jan, Johannes) van DIJK (zie IIIb) en Anna (Joanna) van SCHAGEN.
Ondertrouwd op 19-02-1803 te Bergen op Zoom, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-03-1803 te Bergen op Zoom. Schepenhuwelijk. Echtgenote is Joanna Maria (Johanna) ROMBOUTS, geboren ±1760 te Halsteren. Overleden tussen 04-06-1828 en 23-05-1839. Beiden woonden op 06-03-1803 en 04-06-1826 te Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Martinus (Johannes Martinus) (zie Vc).

 
Vc    Joannes Martinus (Johannes Martinus) van DIJK, broodbakker te Bergen op Zoom (1828-1865), geboren op 25-01-1804 te Bergen op Zoom, gedoopt (RK) op 25-01-1804 te Bergen op Zoom, overleden op 15-11-1880 om 13:00 uur te Bergen op Zoom op 76-jarige leeftijd. Aangevers van zijn overlijden waren:
1. Lambert Marcellus Magnée, 42 jaar, gemeentesecretaris van Bergen op Zoom, schoonzoon
2. Gaspar Benoît Biesen, 33 jaar, eerste commies ter gemeentesecretarie van Bergen op Zoom, zoon van Petrus (Pieter) van DIJK (zie IVd) en Joanna Maria (Johanna) ROMBOUTS.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 04-06-1828 te Bergen op Zoom (getuige(n): Petrus Johannes van der Ven (35 jaar, koopman, neef van de bruidegom), Johannes Franciscus de Kock (21 jaar, bekende van beiden), Johannes Kalf (33 jaar, schoenmaker, neef van de bruidegom) en Mattheus Pilaar (55 jaar, timmerman, bekende van beiden); allen wonende te Bergen op Zoom). Huwelijksafkondigingen te Bergen op Zoom op 18 en 25-05-1828.
De bruid overlegde bij haar huwelijk een notariële akte d.d. 26-04-1828, verleden voor notaris Edo Johannes Offerhaus te Groningen, waarin haar ouders toestemming geven tot het huwelijk van hun dochter en waarin de vader verklaart dat hij in de doopakte van zijn dochter abusievelijk "Cornelius" is genoemd. Echtgenote is Joanna Maria (Johanna Maria) van ALPHEN, geboren ±1796 te Groningen, overleden op 28-03-1839 te Bergen op Zoom, dochter van Christiaan van ALPHEN en Catharina SCHARPENBORG. Beiden woonden op 04-06-1828 te Bergen op Zoom.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 23-05-1839 te Bergen op Zoom (getuige(n): Petrus van Dijk (62 jaar, zonder beroep, vader van de bruidegom), Johannes Marinus Nelissen (33 jaar, koopman, neef van de bruidegom), Hermanus Ruijten (51 jaar, zonder beroep, oom van de bruid) en Jean François de Kock (33 jaar, kaarsenmaker, bekende van beide echtelieden); allen wonende te Bergen op Zoom). Huwelijksafkondigingen te Bergen op Zoom op 12 en 19-05-1839. Echtgenote is Anna van RIJEN, 26 jaar oud, geboren op 07-06-1812 te Bergen op Zoom, overleden op 08-01-1846 te Bergen op Zoom op 33-jarige leeftijd, dochter van Pieter van RIJEN, landbouwer te Bergen op Zoom (1839), en Alegonda (Allegonna) WITHAGEN, landbouwster te Bergen op Zoom (1839). Beiden woonden op 23-05-1839 te Bergen op Zoom.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  August Martinus, geboren op 08-06-1829 te Bergen op Zoom. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Laurens de Jager en Carel Goedheer. Overleden op 01-02-1830 te Bergen op Zoom, 238 dagen oud.
   2.  Antonetta Johanna, geboren op 22-08-1830 te Bergen op Zoom. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Gerardus Geijsen en Johannes Martinus Nelissen. Overleden tussen 28-01-1879 en 27-06-1898.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-11-1857 te Bergen op Zoom (getuige(n): Eduard Petrus van Dijk (24 jaar, broodbakker, broer van de bruid), Johannes van Rijen (35 jaar, landbouwer, oom van de bruid), Jacobus Wilhelmus Nelissen (39 jaar, winkelier, neef van de bruid) en Johannes Jacobus Trimbos (43 jaar, koopman); allen wonende te Bergen op Zoom). Huwelijksafkondigingen te Bergen op Zoom op 11 en 18-10-1857. Echtgenoot is Lambertus Marcellus (Lambert Marcellus) MAGNÉE, 19 jaar oud, kaarsenmaker (1858-1870), koopman (1879) en gemeentesecretaris (1880) te Bergen op Zoom, geboren op 04-04-1838 te Bergen op Zoom. Geboren als natuurlijk kind van Louisa Moorees. De geboorte werd aangegeven bij de Burgerlijke Stand van Bergen op Zoom door Antonius Johannes van Opdorp, 38 jaar, chirurgijn en vroedmeester. Getuigen waren Mattheus Pilaar en Rudolf Braam. In de marge van de geboorteakte in het register van Bergen op Zoom is op 03-07-1839 aangetekend dat hij gewettigd is op grond van de huwelijksakte d.d. 28-02-1839 van zijn ouders Marcellus Lambertus Magnée en Ludovoca Moorees, verleden voor de Heer Pastoor van "het landkerkspel Bochold", gemeente Liedern, in het Koninkrijk Pruisen. Overleden op 27-06-1898 om 06:00 uur te Bergen op Zoom op 60-jarige leeftijd. Hij woonde ten tijde van zijn overlijden in Halsteren. Aangevers van zijn overlijden bij de Burgerlijke Stand van Bergen op Zoom waren:
1. Marcellus Lambertus Magnée, machinist, wonende te Amsterdam, zoon
2. Wilhelm Albert Bernard Marie Magnée, 53 jaar, koopman te Bergen op Zoom, broer, zoon van Marcellus Lambertus MAGNÉE en Ludovica (Louisa) MOOREES. Beiden woonden op 17-11-1857 te Bergen op Zoom.
   3.  Eduardus Petrus (Eduard Petrus), broodbakker te Bergen op Zoom (1857-1865), geboren op 24-12-1832 te Bergen op Zoom. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Mattheus Hal en Jacobus Houbaer. Overleden op 09-01-1905 om 14:30 uur te Bergen op Zoom op 72-jarige leeftijd. Aangevers van zijn overlijden waren:
1. Joannes Cornelis Ludovicus Schermer, 47 jaar, notaris te Bergen op Zoom
2. Elias(?) Arnoldus Johannes Kuijper, 30 jaar, commies ter secretarie van Bergen op Zoom. Op 28-01-1879 woonde hij, zonder beroep, te Bergen op Zoom.
   4.  Sophia Clasina, geboren op 12-01-1836 te Bergen op Zoom. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Petrus van Egeraat en Jacobus Houbaer. Overleden op 15-09-1836 te Bergen op Zoom, 247 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:
   5.  levenloos, geboren op 16-03-1840 te Bergen op Zoom, overleden op 16-03-1840 te Bergen op Zoom.
   6.  Johanna Francisca, geboren op 13-03-1841 te Bergen op Zoom. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Petrus Huijts en Johannes Ketelaars. Overleden op 21-03-1909 te Antwerpen, België op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-06-1865 te Bergen op Zoom (getuige(n): Petrus Josephus Adrianus Asselbergs (broer van de bruidegom, 29 jaar, directeur van de gasfabriek te Bergen op Zoom), Charles Johannes Asselbergs (broer van de bruidegom, 27 jaar, broodbakker), Eduardus Petrus van Dijk (broer van de bruid, 32 jaar, broodbakker) en Lambertus Marcellus Magnée (zwager van de bruid, 27 jaar, kaarsenmaker); allen wonende te Bergen op Zoom). Huwelijksafkondigingen te Bergen op Zoom op 04 en 11-06-1865. Echtgenoot is Johannes Petrus ASSELBERGS, 28 jaar oud, sloot- en kachelmaker te Bergen op Zoom (1865), geboren op 09-02-1837 te Bergen op Zoom, zoon van Wilhelmus ASSELBERGS, kachelmaker te Bergen op Zoom (1865), en Johanna BASTIAANS. Beiden woonden op 15-06-1865 te Bergen op Zoom.
   7.  Petrus Johannes, geboren op 09-06-1843 te Bergen op Zoom. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Petrus Huijts en Johannes Nicolaas Moëne. Overleden op 12-08-1843 te Bergen op Zoom, 64 dagen oud.
   8.  Jacobus Johannes, geboren op 23-06-1844 te Bergen op Zoom. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Petrus Huijts en Adrianus Johannes van Dijk. Overleden op 12-09-1844 te Bergen op Zoom, 81 dagen oud.
   9.  Johanna Maria, geboren op 04-09-1845 te Bergen op Zoom. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Johannes van Rijen en Johannes Reinerus Falla. Overleden op 27-10-1845 te Bergen op Zoom, 53 dagen oud.

 
IVe    Jacobus van DIJK, timmerman te Groningen, gedoopt (RK) op 17-08-1778 te Bergen op Zoom (getuige(n): Jacobus Verberckmoes en Catharina van Agthoven), overleden op 30-03-1842 om 20:00 uur te Groningen op 63-jarige leeftijd. Aan het eind van zijn leven woonde hij in het RK Armenhuis te Groningen.

Aangevers van zijn overlijden waren:
1. Henricus Jacobus Leo Walker, 54 jaar, vader in het RK Armenhuis te Groningen
2. Hermannus Fikker, 68, kleermaker te Groningen. Hij woonde op 19-02-1828 te Groningen. Zoon van Joannes (Jan, Johannes) van DIJK (zie IIIb) en Anna (Joanna) van SCHAGEN.
Gehuwd vóór 1812 met Margrita (Grietje) HENDRIKS KAPTEIN, geboren ±1782 te Bunderhammerich, Duitsland. Bunderhammerich (op zijn Nederlands/Gronings: Bonderhamrik) ligt ten noorden van Bunde. Overleden op 01-01-1820 om 17:00 uur te Groningen. Overleden in de Stoeldraaierstraat, letter C, nr. 136, kanton 2.
Aangevers van haar overlijden waren:
1. Harmannus Meulman, 34 jaar, weversknecht te Groningen, goede kennis
2. Lambertus Antonius Lambers, 34 jaar, schoenmaker te Groningen, goede kennis. Ook wel enkel "Hendriks" of "Hindriks". Dochter van Harm HINDRIKS KAPTEIN, timmerman te Bunderhammerich, Duitsland, en Martie DERKS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria, geboren op 25-08-1812 te Groningen. Geboortedatum berekend aan de hand van de leeftijdsaanduiding (16 dagen) in de overlijdensakte. Overleden op 10-09-1812 om 22:00 uur te Groningen, 16 dagen oud. Overleden in de Stoeldraaierstraat, letter C, nr. 136, kanton 2.
Aangevers van haar overlijden waren:
1. Harm Hindriks Smit, 21 jaar, knecht in een koffiehuis te Groningen, oom (of neef?) van de overledene (de overledene was zijn nicht)
2. Tamme Tammes, 44 jaar, schoenmaker te Groningen, buurman.
   2.  Joannes Harmannus, geboren ±03-1815 te Groningen, overleden op 01-04-1815 om 06:00 uur te Groningen. Hij overleed, 4 weken oud, in de Stoeldraaierstraat, letter C, nr. 136, kanton 2. Aangevers van zijn overlijden waren:
1. Tamme Tammes, 41 jaar, schoenmaker te Groningen
2. Hayke Kuipers, 39 jaar, zonder beroep, wonende te Groningen.

 
IVf    Johannes van DIJK, gedoopt (RK) op 11-09-1786 te Bergen op Zoom (getuige(n): Joannes Veraart en Anna Maria van Londen). Overleden vóór 06-12-1827. Zoon van Joannes (Jan, Johannes) van DIJK (zie IIIb) en Anna (Joanna) van SCHAGEN.
Gehuwd met Christina PLEICH(?). Zij woonde op 19-02-1828 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna. Zij was op 19-02-1828 nog minderjarig.
   2.  Christina. Zij was op 19-02-1828 nog minderjarig.

 
IIIc    Cornelius (Cornelis) van DIJK, timmerman, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt (RK) op 15-04-1745 te Bergen op Zoom (getuige(n): Joannes Otten en Cornelia Leuwerik). Overleden na 03-10-1783. Hij was in 1774 en 1775 gezworene van het timmermans- en metselaarsgilde van Bergen op Zoom.

Op 22-01-1771 koopt ene Cornelis van Dijk van Jan Pozolij een huis in de Lange Gortstraat te Middelburg voor £ 316:13:4. (bron: Zeeuws Archief ISIS, met verwijzing naar Archief Rekenkamer D 69501)

Op 03-10-1783 was hij uitlandig. Zoon van Wilhelmus (Willem) Janse van DIJK (zie II) en Joanna (Janna, Johanna) Janse van BRUSSEL.
Gehuwd met Maria Josepha JANSEN, geboren te Namur, België. Ook wel: Janssen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, geboren ±1769 te Middelburg. Overleden na 25-11-1772. Op 25-11-1772 stellen Johanna van Brussel, weduwe van Willem van Dijk, en Johannes (Jan) van Dijk, meester-timmerman te Bergen op Zoom, zich voor notaris Johan Hendrick van Overstraten borg voor de alimentatie van Johanna van Dijk, 3 jaar oud, geboren te Middelburg in Zeeland, voor het geval haar ouders Cornelis van Dijk en Maria Jansen (die klaarblijkelijk net in Bergen op Zoom zijn komen wonen) in armoede mochten vervallen. De comparanten tekenen met "Jan van Dijk" en een kruisje. (bron: ONA Bergen op Zoom, inv.nr. II, 617, akte 112).
   2.  Wilhelmus Joannes, gedoopt (RK) op 17-05-1773 te Bergen op Zoom (getuige(n): Joannes van Dijck en Anna Boers).
   3.  Anna, gedoopt (RK) op 01-06-1775 te Bergen op Zoom (getuige(n): Ignatius Jansen en Anna van Schagen).

 

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software