Genealogie van Lieven CUSSE


I    Lieven CUSSE. Overleden vóór 25-03-1624.

Op 25-03-1624 verkopen zijn kinderen (Jan Cusse, mede namens Pieter en Gillis Cusse, en de eerzame Gillis Wauters als man van Pierijntken Cusse) aan Anthonis de Mangelaere voor tien ponden per gemet:
1. Een behuisde hofstede in Ertvelde in de wijk "te Cofferinghe" gelegen, met in het oosten de heer van Wallesut en de Brugse heerweg, en in het westen de wezen van Stoffel Cusse filius Jans.
2. Een stuk land (door koop verkregen) met oost: de wezen van Stoffel Cusse filius Jans, zuid: de Brugse heerweg en west: Guilliame Ransschaert.
3. Een half stuk land bij Rieme ten zuiden van de Brugse heerweg, verkregen door koop van Bestiaen Dhont. De andere helft behoort Lieven Haeverbeke toe.
De wettelijke passering vindt plaats op 30-04-1624.
(bron: RA Gent, Ambacht Assenede, inv.nr. 1189, folio 145v)

Op 30-01-1648 (wettelijke passering voor de vierschaar van Assenede op 15-02-1648) verkopen Jan Cursse, Jacques Cursse en Marten Lampaert (man van Joosijne Hije) voor henzelf en als voogden van de wezen van Willemijne en Pierijne Cursse voor 100 pond vlaams aan Antheunis de Mangheleere en Pieter Leenesone 6 gemeten land te Ertvelde in het kwartier van Rieme "daarment heet Coesserijnghe" (Cofferinghe?), bestaande uit vijf stukken met de volgende belendingen:
1. Oost: Antheunis de Mangheleere, zuid: de heerweg van Brugge, west: de weduwe en erven van Pieter de Blieck.
2. Oost: Jonkheer Philips van Walle, west: stuk 1
3. Oost: Andries Criel, west: de weduwe en erven van Pieter Meijvaert, zuid: Jan van Eeuwijck, noord: de straat van de Kerreweg.
4. Oost: de ervan Jan Tant, zuid: de Heerweg, west: Pieter Dierkens.
5. Oost en zuid: Pieter Hamer, west en noord: Jaecques Hamerlijnck.
De grond is belast met een rente van 26 schellingen groten per jaar, die verkopers van de koopsom mogen aftrekken. (bron: RA Gent, Ambacht Assenede, inv.nr. 1292, folio 182v).
Kinderen:
   1.  Jacobus (Jaecques) (zie IIa).
   2.  Joannes (Jan) (zie IIb).
   3.  Guilielma (Willemijne, Willemijntken), overleden ±1625. Overleden vóór 21-07-1626.

Haar staat van goed is gedateerd 21-07-1626. Haar man (Jan IJde) en de voogden van haar twee kinderen komen overeen, bij wijze van uitkoop, dat de vader de baten en lasten van de boedel behoudt, zijn dochters behoorlijk opvoedt en ieder van hen bij het bereiken van huwelijkse of reigieuze staat of de leeftijd van 20 jaar een bedrag van £6 uitkeert. Als één der wezen zonder nageslacht en vóór haar 20ste overlijdt, zal haar erfportie overgaan op haar zus. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 799, folio 94v). Ook wel: Cursse.
Ondertrouwd op 03-09-1620 te Bassevelde, België, gehuwd voor de kerk op 17-10-1620 te Bassevelde, België (RK) (getuige(n): Judocus IJden en Joannes Viller) met Joannes (Jan) IJDE. Overleden na 21-07-1626 (waarschijnlijk na 09-12-1649). Mogelijk is hij de Joannes Hijde, die volgens het begraafboek van Bassevelde op 17-12-1658 overleed. Ook wel: Hijde en IJden.

Hij was analfabeet.

In het bunderboek van Bassevelde van 01-12-1626 wordt een Jan IJde genoemd als gebruiker (samen met Michiel van Damme en Jaques van Damme) van een leen genaamd "het Hof van Bassevelde", bestaande uit "vele diverse stukken", dat eigendom is van Jonkheer Abraham van Gheemere en 71 gemeten 41 roeden groot is. Het is gelegen in het 6de beloop noord (het 6de beloop loopt van Te Veldekens, waar Jan Adriaenssen gewoond heeft, zuidwaarts voorbij de dreef van Jonkheer Abram van Gheemer tot aan de Dijkstraat, dan noordwaarts tot op de hoek van de meerswatergang en dan oostwaarts langs de watergang, Jooris de Jaegere voorbij, en dan langs de Onze Vrouweweg terug tot (Te) Veldekens). Belendingen: noord: de spletwatergang, oost: de Onze Vrouweweg en Jonkheer Abraham van Gheemere, zuid en west: Gillis van Pottelberghe en Jaques IJman. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 208, folio 24). Voogden van de twee kinderen uit dit huwelijk (Sijntken (5 jaar) en Janneken (8 maanden)) waren op 21-07-1626: Lieven Pieters filius Jooris en Jan Cusse filius Lievens. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 799, folio 94v). Op 30-01-1648 waren de voogden: Jan Cursse, Jacques Cursse en Marten Lampaert.
   4.  Pieter, overleden na 04-1624.
   5.  Gillis, overleden na 04-1624.
   6.  Pierijntken (Pierijne). Overleden tussen 30-04-1624 en 30-01-1648. Ook wel: Cursse.
Gehuwd. Getrouwd vóór 25-03-1624. Partner is Gillis WAUTERS, overleden na 04-1624. Jan Cursse, Jacques Cursse en Marten Lampaert waren op 30-01-1648 de voogden van de kinderen uit dit huwelijk.

 
IIa    Jacobus (Jaecques) CUSSE, herbergier (1631-1634) en landsman (1674) te Bassevelde, geboren ±1602, overleden op 27-09-1681 te Bassevelde, België. Volgens de overlijdensakte zou hij ongeveer 79 jaar zijn geworden. Ook wel: Kusse, Curse en Cursse.

Hij was analfabeet.

In het bunderboek van Bassevelde van 01-12-1626 (RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 208) wordt hij op folio 40 (betreffende het 9de beloop noord, dat begint in het dorp van Bassevelde aan de Stenen Heul op de noordzijde van de watergang, westwaarts loopt tot de stede van Jaspar Hercke, van daar noordwaarts op de oostzijde van het oude watergangetje tot aan het Kaprijkstraatje en dan oostwaarts op de zuidzijde van hetzelfde straatje tot in het dorp voorbij de smidse) genoemd als pachter van een behuisde stede, waarvan de eigenaar Joos van Hijfte is, die het zelf bewoond heeft (er staat "bewoont bij den selven" en later is toegevoegd "nu Jaques Cusse pachter"). De hofstede is 75 roeden groot. Belendingen: zuid: de hoofdwatergang, noord: het kerkhof van Bassevelde, west: de hofstede van Joos Pauwels (causa uxoris die dochter is van Jaspar Hercke), en oost: het begin van het 9de beloop (vide supra). Denkelijk is dit de hofstede die hij op 21-10-1631 koopt van Pieter van Hijfte filius Pieters (zie volgende alinea).

Vanaf 11-10-1628 procedeert Jacques Kusse voor schepenen van Boekhoute tegen Jan (de) Snoucq. Jacques eist 20 schellingen die hij bij een weddenschap in juni 1627 van de Snoucq zou hebben gewonnen. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 982 (Ferieboek))

Op 21-10-1631 koopt hij voor 850 gulden van Pieter van Hijfte filius Pieters een behuisde hofstede, genaamd "de Hasewindt", gelegen in de parochie van Bassevelde met oost: de kerk, zuid: de watergang en Joos Pauwels causa uxoris, west: ook Joos Pauwels causa uxoris, en noord: het kerkhof van Bassevelde. Hij moet 50 pond vlaams betalen bij de "erfenis" (overdracht) (op 30-10-1631) en de rest in de vorm van een losrente, bezet op dezelfde hofstede. Tevens moet hij de vrouw van Pieter van Hijfte vier pond vlaams betalen en diens kinderen en Maerten Gernij 50 gulden en 20 stuivers. De pachter Pieter Slock is nog wat pacht schuldig. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 887, folio 53)

Eind 1631 (de vroegst genoemde datum in het ferieboek van Boekhoute is 29-10-1631) procedeert Jacques Cursse voor schepenen van Boekhoute tegen Jan de Geijtere. Jacques eist £6:12:8 in verband met verteerde gelagen, zoals deze staan vermeld in zijn handboek. Op 19-11-1631 wordt De Geijtere veroordeeld in de schuld. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 983 (Ferieboek))

Op 23-11-1632 worden er volgens het ferieboek van Boekhoute door procureur Pierens zaken ingesteld namens de heer (van Boekhoute?) als eiser tegen Jan Cusse en tegen Jacques Cusse. Waarover de zaken gaan wordt in het ferieboek niet vermeld. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 984 (Ferieboek), dingdag 23-11-1632)

In de parochierekening van Bassevelde van 1634 (gesloten op 04-05-1635) is onder de uitgaven een post opgenomen van £2:13:9 voor verteringen gedaan door baljuw, burgemeester, schepenen en griffier ten huize van Jacques Cusse in noodzakelijke affairen van de parochie. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 494)

In 1658 liep hij schade op, evenals vele andere inwoners van Bassevelde, door de "caroijen" ofwel de "bagagie" van de koning van Spanje. Ik denk dat het om oorlogsschade gaat. Hoe dan ook, in 1664 ontvangen de bewoners die schade hebben geleden een vergoeding die opgebracht wordt door de inwoners van de parochies van Boekhoute, Oosteeklo en Waterdijk. Deze bedragen staan vermeld in de parochierekening van Bassevelde van 1664, gesloten op 10-05-1665. Jaecques Cusse krijgt tweemaal £1:11:9 vlaams (twee termijnen ofwel "paijementen"). (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 494)

In de zaak die de gebroeders Abraham en Andries van Putthem hadden laten instellen tegen Jaecques Cusse c.s. (waarschijnlijk tegen de kinderen van Lieven Cusse), betreffende een al dan niet bestaande rentebrief, ordonneren burgemeester en schepenen van Boekhoute op 04-11-1654 dat de eisers binnen veertien dagen de originele rentebrief en een extract van het "schoutsgeding" ter griffie moeten brengen, opdat verweerders deze kunnen inspecteren. Verweerders krijgen dan weer veertien dagen om te zeggen of ze tevreden zijn. Aan de andere kant worden de verweerders verplicht de inventaris van 13-11-1652 ter griffie te brengen, opdat deze door de eisers geïnspecteerd kan worden. Hoe het ook zij, op 24-07-1655 procedeert men vrolijk verder, zoals blijkt uit het ferieboek van het Ambacht Boekhoute, nr. 989, folio 192. Er wordt verwezen naar folio 325 van de oude ferie en folio 1 van de nieuwe. Vanaf 12-07-1656 wordt als eiser alleen nog Meester Andries van Putthem (advocaat in de Raad van Vlaanderen) genoemd. Op 11-12-1658 draagt burgemeester en schepenen van Boekhoute in de vierschaar Jaecques op alle titels en brieven van propriëteit van de door beklaagden bezeten landen over te leggen. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 989 (ferieboek), folio 192 en 1012 (Sententieboek), sententiën 04-11-1654, 12-07-1656 en 11-12-1658)

Op 18-10-1662 wordt Jaecques Cusse bij verstek in de vierschaar van Boekhoute veroordeeld tot het betalen van 26 schellingen aan kosten in de zaak die ene Guilliame van Wansele (zijn schoonzoon, de man van Margareta Cusse?) tegen hem had aangespannen. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 1012 (Sententieboek), sententie d.d. 18-10-1662)

Op 19-12-1668 ordonneren schepenen van Boekhoute in de vierschaar dat Jaecques Cusse sans préjudice een som van £70 ter griffie moet "namptieren" lopende het proces dat de heer Guido Hercke tegen hem heeft aangespannen (zie ook de volgende alinea's), onder verwijzing naar een verbaal d.d. 17-01-1667, en dat partijen "somierelick ende verbaelick" moeten procederen voor "Schepenen ghecommiteerde vuijtten Coolegie" Hiermee wordt het juridische advies van Meester Janssen te Gent d.d. 18-12-1668 vrijwel letterlijk overgenomen. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 1012 (Sententieboek), sententie d.d. 19-12-1668, en inv.nr. 1020 (minuten van sententiën en juridische adviezen), advies d.d. 18-12-1668)

Op 25-07-1669 compareert hij met zijn zoon Guilliame en zijn dochters Joorijntjen en Maeijken (de twee vrouwen worden geassisteerd door de heer Jaecques van Langeraet) voor burgemeester en schepenen van het Ambacht Boekhoute ter zake van een schuld van £70 vlaams die zij binnen een jaar betaald moeten hebben aan de heer Guido Hercke ter zake van de levering van "bieren bij de tonne" aan Jaecques en wijlen zijn vrouw Janneken Callaert. Als de schuld niet binnen een jaar betaald is, beloven de comparanten elk jaar intrest te betalen tegen de zestiende penning en zullen zij daarboven een jaarrente gaan betalen van £4:7:6 tot de schuld is afbetaald. Als onderpand stellen zij een huis en erf (100 roeden groot) in het dorp van Bassevelde die destijds door Jaecques en wijlen zijn vrouw zijn gekocht (belendingen: oost: het dorp, zuid en west: de weduwe en kinderen van Joos Pauwels, en noord: het kerkhof). De kinderen stellen daarboven nog als onderpand 3/7 van een aantal erfgronden in Bassevelde die ze van hun moeder hebben geërfd, te weten:

1. Een partij van vier gemeten in de wijk "de Waalputten" met oost en noord: Daniel Eeckman, zuid: de armen van Bassevelde, west: de kinderen van Stoffel Willems
2. Een partij van twee gemeten in de wijk "de Waalputten" met oost: de kerklanden van Bassevelde, zuid: Lauer(eij)s van Vooren, west: de straat, en noord: Andries Cole
3. Een partij van vier gemeten met zuid: de wezen van Lieven Adriaenssen, west en noord: de straat
4. Een partij van 400 roeden met oost en zuid: Andries Cole, west de erven Jaecques Geirgat, en noord: de wezen van Jaecques Cloet

Zoals uit de hierna volgende alinea moge blijken hadden zij het jaar erop de schuld nog niet afgelost. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 925 (minuten van wettelijke passeringen))

Op 29-02-1672 sloot hij samen met zijn kinderen voor notaris Gillis Mesaus te Boekhoute een akkoord met Guido Hercke ter zake van een uit het sterfhuis van Janneken Callaert stammende schuld van £70 vlaams, die voortkwam uit de levering van bieren "bij de tonne" aan Jaecques en zijn vrouw (zie bovenstaande alinea's). Die schuld was destijds omgezet in een losrente, maar zij konden die niet (meer) betalen. Het akkoord kwam erop neer dat zij twee stukken land, ter grootte van in totaal 5 gemeten 100 roeden, verkochten aan Hercke voor de prijs van hun schuld, waardoor ze meteen gekweten waren van die schuld (die inclusief intrest en kosten inmiddels £82 bedroeg). Aangezien het land dat ze wilde verkopen gemeen lag met onder meer de twee minderjarige wezen van Maeijken Cusse, was toestemming van burgemeester en schepenen van het Ambacht Boekhoute (als oppervoogden) vereist, die op 26-03-1672 werd verleend. Het land waar het om ging betond uit twee stukken, beide liggende in het kwartier de Waalputten te Bassevelde. Het eerste bestond uit 4 gemeten met oost en noord: Danneel Eeckman, zuid: de armen van Bassevelde, en west: de kinderen van Christoffel Willems. Het tweede stuk bestond uit 400 roeden en werd belend door: oost en zuid: Andries Cole, west: de erven Jaecques Gergadt, en noord: de wezen van Jaecques Cloet. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 894, folio 290)

In de parochierekening van Bassevelde van 1683 (gesloten op 18-05-1686) wordt onder de inkomsten een bedrag van £0:14:11 gebracht, zijnde de opbrengst aan pacht van de landen van Jaecques Cusse, getaxeerd op 4 gemeten 165 roeden, die door de wethouder zijn verpacht. Waarschijnlijk betreft het hier de landen die Jaecques Cusse in 1672 moest afstaan ter aflossing van een schuld (zie de bovenstaande alinea). (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 501, folio 25v), zoon van Lieven CUSSE (zie I).
Gehuwd met Joanna (Janneken) CALLAERT, overleden op 23-07-1652 te Bassevelde, België. Ze overleed na middernacht ("post medium noctis"). N.B. Controleren of jaartal niet 1651 moet zijn, want de voogden van haar leggen hun eed al op 07-09-1651 af!

Haar staat van goed (Ambacht Boekhoute, inv.nr. 806, folio 354) is gedateerd 23-12-1665. Naast de hofstede in Bassevelde die ze met haar man had gekocht, liet zij de volgende erfgronden na:
1. Vier gemeten land binnen Bassevelde, met oost en noord: Dannel Eeckman, zuid: de armen van Bassevelde, west: de erven Cristoffel Willems en de straat.
2. Ongeveer twee gemeten land met oost: de kerk van Bassevelde, zuid: Laureijs van Vooren, west: de straat en noord: Andries Colle (ook wel: Cole).
3. Vier gemeten land binnen Bassevelde met zuid: de wezen van Lieven Adriaens, en west en noord: de straat.
4. 400 Roeden land binnen Bassevelde met oost: Andries Colle, zuid: de wezen van Lieven Adriaens, west: Jaecqus Geergadt en noord: de wezen van Jacqus Kloet. Begraven te Bassevelde, België. Haar kinderen erfden van Pieter Callaerdt, die overleed vóór 15-12-1665. Deze Pieter zal een broer van Janneken zijn geweest. Dochter van Christoffel CALLAERT, herbergier te Bassevelde, en Nandeijne ? Tijdens hun huwelijk kochten zij een kleine hofstede (100 roeden groot) met huis en schuur met de volgende belendingen: oost: het dorp van Bassevelde, west en zuid: de weduwe van Joos Pauwels (in 1665) en noord: het kerkhof. De hofstede was belast met diverse renten. Op 15-12-1665 bedroeg het totaal van die renten £5:12:6 vlaams per jaar.

Op 07-09-1651 doen Jan Cusse en Guilliame N.N. (geen achternaam gegeven; waarschijnlijk Callaert) de eed als voogden van de kinderen uit dit huwelijk. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 988)

Op 23-12-1665 doet Guilliaeme van Wansele de eed als voogd van de kinderen uit dit huwelijk. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 881, folio 18v)

Op 03-11-1673 sloot Jaecques Cusse filius Lievens met zijn zoons Guilliame en Christoffel en zijn schoonzoon Denijs Taelman filius Anthonis, mede namens zijn overige kinderen Pieter, Gerijne (Joorijne) en Elizabeth, voor notaris Pieter Neijt te Gent een overeenkomst met de weduwe van Jan van der Vaet ten einde het proces (voor de "Luitenant Civil" te Gent) te beëindigen dat tegen hem en de erfgenamen van Janneken Callaert liep ter zake van acht jaar betalingsachterstand van een losrente van £2:10:0, bezet op een hofstede in Bassevelde. De schuld jegens de weduwe Van der Vaet bedroeg inmiddels 60 pond vlaams, die Jaecques en zijn kinderen niet konden betalen. Ter finale kwijting van hun schuld werd overeengekomen dat Jaecques en zijn kinderen twee stukken land die afkomstig waren uit de nalatenschap van Jaecques' schoonvader Christoffel Callaert zouden overdragen aan de weduwe Van der Vaet. Het ging om de volgende stukken land:
1. Twee gemeten binnen Bassevelde, genaamd "den Vent genaemt de Meulenacker" met oost: de kerk (of de kerkenlanden) van Bassevelde, zuid: Laureijns van Vooren, west: de straat en noord: Andries Cole.
2. Vijf gemeten binnen Bassevelde met zuid: de wezen van Lieven Adriaenssens en west en noord: de straat.
Jaecques mocht de landen tot zijn dood blijven gebruiken tegen een huursom van £3:10:0 vlaams per jaar. Op 01-01-1674 volgde de wettelijke passering voor schout (Meester Gillis Messaus), burgemeester en schepenen van het Ambacht Boekhoute. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 895, folio 60v) .
Uit dit huwelijk:
   1.  Georgia (Joorijne), geboren op 16-02-1629 te Bassevelde, België. Geboren in de ochtend. Gedoopt (RK) op 18-02-1629 te Bassevelde, België (getuige(n): Christophorus Willems en Jacoba Callaert, vrouw van Joannes Cusse), overleden op 28-11-1711 te Bassevelde, België op 82-jarige leeftijd, begraven te Bassevelde, België. Ook wel: Kusse (begraafakte). Ze bleef ongehuwd.
Ze was analfabete.
   2.  Judoca Geboren op 19-09-1631 te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 23-09-1631 te Bassevelde, België (getuige(n): Guillelmus Lindeman en Judoca Hercke). Overleden vóór 15-12-1665.
   3.  Maria (Maijeken), geboren op 14-08-1632 om 14:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 17-08-1632 te Bassevelde, België (getuige(n): Joannes Cusse en Anna de Pape, vrouw van Appolonius Leunissen), overleden ±1671. Overleden tussen 25-07-1669 en 29-02-1672. Ze liet twee kinderen na. Hun namen en de naam van de vader zijn mij niet bekend. Waarschijnlijk was ze op 25-07-1669 nog niet getrouwd.
Ze was analfabete.
   4.  Guilielmus (Guilliame) (zie IIIa).
   5.  Levinus Geboren op 31-03-1642 om 00:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 05-04-1642 te Bassevelde, België (getuige(n): Jacobus van Pottelberghe en Catherina Bux(?)aert). Overleden vóór 15-12-1665.
   6.  Margareta (Margriete), geboren ±1643, overleden op 25-07-1691 te Assenede, België. Ze overleed in de wijk "Nieuborgh". Haar leeftijd was volgens de begraafakte 48 jaar. Begraven op 27-07-1691 te Assenede, België. Ze werd begraven op het kerkhof met een gezongen mis. De uitvaartdienst met zes lezingen vond plaats op 20-08-1691. Ook wel: Kusse (begraafakte).
Gehuwd (1) vóór 1666. Getrouwd vóór 15-12-1665. Echtgenoot is Gulliaeme van WANSELE. Overleden na 23-12-1665. Het is niet helemaal duidelijk of de Margriete Cusse van dit huwelijk dezelfde is als die, die later met Denijs Taelman trouwt (en zeker een dochter is van Jaecques Cusse en Janneken Callaert). "Deze" Margriete zou ook een zus van voornoemde Jaecques Cusse kunnen zijn. In ieder geval deed haar man Gulliaeme van Wansele op 23-12-1665 de eed als voogd van de minderjarige kinderen van Jaecques Cusse en Janneken Callaert.
Gehuwd (2). Getrouwd vóór 03-11-1673. Partner is Denijs TAELMAN. Overleden na 25-07-1691. In de begraafakte van zijn vrouw Margriet Kusse wordt hij "Danijs Talman" genoemd. Zoon van Anthonis TAELMAN.
   7.  Jacobus Geboren op 14-08-1644 te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 15-08-1644 te Bassevelde, België (getuige(n): Joannes Hoochstraete en Caterina Callaers). Overleden vóór 15-12-1665.
   8.  Joanna Geboren op 15-02-1648 te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 21-02-1648 te Bassevelde, België (getuige(n): Joannes Hendrix en Laurentia Damers, vrouw van Guil(iel)mus Hercke). Het is moeilijk te lezen in de doopakte of het nu om een Joannes of een Joanna gaat. Overleden vóór 15-12-1665. N.B. Zou ook een jongen, Joannes, kunnen zijn.
   9.  Christophorus (Christoffel, Stoffel) (zie IIIb).
   10.  Elisabeth. Overleden na 03-11-1673. Ook wel: Curse.
Gehuwd voor de kerk op 21-02-1666 te Bassevelde, België (RK) (getuige(n): Christophorus Curse en Franciscus Viler (of: Vilet)) met Meester Arnoldus (Aernaudt) DENEXAERDE.
   11.  Petrus (Pieter). Overleden na 04-12-1673. Ook wel: Curse.
Hij was analfabeet.

 
IIIa    Guilielmus (Guilliame) CUSSE, landbouwer, geboren ±1633. Volgens zijn begraafakte uit 1703 was hij 70 jaar, doch in zijn verklaring d.d. 28-05-1674 voor het gerechtelijk onderzoek tegen Everaert de Dobbelaere betreffende de steekpartij van 08-05-1674 (waarbij Guilliame door Everaert in zijn linkeronderarm zou zijn gestoken), wordt als zijn leeftijd "ontrent de dertich jaeren" gegeven. Als dat juist is, zou hij rond 1644 geboren zijn. (gezindte: RK), overleden op 18-03-1703 te Bassevelde, België. Volgens de staat van goed van zijn dochter Cathelijne Cusse (Boekhoute, d.d. 01-04-1716), liet hij ogenschijnlijk geen batig slot na, doch met het overlijden van de vrouw van Joos de Geuchtenaere verkreeg zijn weduwe (Catharina van de Velde), dusdanige goederen, dat Cathelijne Cusse toch nog twee pond vlaams van hem erfde, die echter niet vermeld werden in de staat van goed van haar eerste man Passchier de Roo (d.d. 02-04-1710), hoewel de kinderen uit dat huwelijk uiteindelijk wel de helft (dus 1 pond) toekwam. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 836, folio 78v), begraven te Bassevelde, België. Ook wel: Kusse en Curse.

Op 08-05-1674 zou hij tussen 11 en 12 uur vóór de middag door Everaert de Dobbelaere met een mes in zijn linkeronderarm zijn gestoken. De wond was zo ernstig dat hij op 28-05-1674 nog op bed lag, aangezien de heelmeesters hem hadden verboden zijn arm te laten "hangen". In het fonds Ambacht Boekhoute (RA Gent) bevinden zich onder inventarisnummer 972 ("enkwesten") de verklaringen van Guilliame en van drie getuigen (te weten: Christoeffels Schelstrate (arbeider te Bassevelde, ongeveer 36 jaar oud), diens vrouw Joanna de Backere (ongeveer 21 jaar oud) en Jaecques Curse (Cusse) (landsman te Bassevelde, ongeveer 73 jaar oud), Guilliame's vader), gedateerd 28 en 29-05-1674, in het kader van het gerechtelijk onderzoek tegen voornoemde Everaert de Dobbelaere.

Guilliame verklaart dat hij enige tijd vóór het incident bij Everaert de Dobbelaere langs was geweest om een geldelijke vergoeding te krijgen voor het gebruik door Evereart van een paard van Guilliame. Everaert was echter op de afgesproken dag niet thuis. Wat later kwam Guilliame weer langs en toen zei Everaert dat hij het juist was die die pretenties had (om een paard van Guilliame te mogen gebruiken) en wel vanaf de tijd van Guilliame's voorzaten. Guilliame zei van niets te weten, maar dit met zijn vrouw te zullen bespreken. Guilliame's vrouw zei dat wat Everaert hem had verteld niet waar was en ging vervolgens, twee à drie weken later, zelf naar Everaert voor de vergoeding. Zij zei hem genoegen te zullen nemen met een maat bonen, maar Everaert wilde haar niet meer geven dan een meuken, wat Guilliame's vrouw veel te weinig vond. Everaert zou zich moeten schamen, vond ze. Everaert zei dat zij hem dan maar moest laten dagvaarden. Guilliame's vrouw zei dat men eerlijke lieden niet moet doen dagvaarden en dat zij zich zou schamen zulks te doen. Hierop ontstak Everaert in woede en joeg haar het huis uit onder bedreiging van haar met een tang op haar hoofd te slaan. Guilliame's vrouw zei hierop dat ze reeds drie keer was getrouwd, doch nog nooit door een man was geslagen en dat hij dan de eerste keer zou zijn. Thuis vertelde ze haar man wat er ten huize De Dobbelaere was voorgevallen.

Zo'n twee weken later kwam Guilliame, die met zijn vader Jacques Curse met zijn (Guilliame's) paard en wagen vanuit Bassevelde gereden kwam, aan het eind van de "Meulenackerkens", niet ver van het huis van Stoffel Schelstrate, voornoemde Everaert de Dobbelaere tegen, die ook met paard en wagen onderweg was. Tussen Guilliame en Everaert ontstond een woordenwisseling over de bedreiging die Everaert zou hebben geuit aan het adres van Guilliame's vrouw. Volgens Everaert echter loog zijn vrouw en Guilliame ook. Guilliame vroeg Everaert of hij hem ook zou slaan met een tang en toen Everaert had antwoorde "jae, als sulcx soude te passe commen" sprong Guilliame van zijn wagen en sloeg (volgens de getuige Stoffel Schelstrate, enige malen) met zijn jachtstok naar Everaert, zonder te weten of hij Everaert geraakt had, of slechts de rong van de wagen. Hoe dan ook, Everaert sprong ook van zijn wagen en trok een mes, waarna Guilliame van de achterkant van Everaerts wagen een mesthaak nam om zich te verweren. Guilliame's vader Jaecques riep toen tegen zijn zoon dat hij Everaert niet mocht slaan, waarna Guilliame de mesthaak ter aarde gooide en wegliep. Everaert echter haalde Guilliame in en stak hem met het mes in zijn arm. Hierop rende Guilliame weg, achetervolgd door Everaert, die intussen de mesthaak van de grond had genomen en Guilliame ermee op zijn rug wilde slaan. Zover kwam het echter niet. Everaert ging de woning van Stoffel Schelstrate en Jaecques bracht zijn zoon naar de dokter. In het passeren van de woning van Schelstrate van riep Jaecques Everaert nog toe dat deze lichtvaardig gestoken had, waarop Everaert zei dat dat ervan komt als men een huishouden ruïneert.

Wat later kwam Guilliame nog met zijn arm in het verband vanuit het dorp van Bassevelde voorbij Schelstrate's woning en vertelde hem dat hij door Everaert dwars door zijn arm was gestoken. Schelstrate adviseerde hem (volgens eigen zeggen) dat hij en Everaert beiden zouden zwijgen over dit incident.

Guilliame ondertekent zijn verklaring met "Gulliame Cusse", hoewel zijn achternaam in de tekst steeds als "Curse " of "Cursse" wordt geschreven.

De getuigenverklaringen van het echtpaar Schelstrate/De Backer en Guilliame's bevestigen min of meer de lezing van Guilliame, met dien verstande dat het het echtpaar Schelstrate/De Backer niet heeft kunnen zien of Everaert daadwerkelijk door Guilliame was geraakt met diens jachtstok en ook niet heeft kunnen waarnemen dat Guilliame in zijn arm werd gestoken.

(bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 972)

In de parochierekening van Bassevelde van 1691/1692 (gesloten op 28-03-1693) wordt onder de uitgaven een bedrag van 10 schellingen gebracht dat men Guilliame Cusse heeft moeten betalen voor het per abuis bij executie verkopen van hem toebehorend hout, zich bevindende op vage landen, volgens de certificatie van officier Jan de Baets. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 502) , zoon van Jacobus (Jaecques) CUSSE (zie IIa) en Joanna (Janneken) CALLAERT .
Gehuwd voor de kerk (1) op 16-02-1670 te Bassevelde, België (RK) (getuige(n): Franciscus over het Velt en Christophorus Curse) met Francisca (Fransijntien) van OVERTVELT, landbouwster, geboren ±1630, overleden op 07-04-1690 te Bassevelde, België. Volgens de begraafakte stierf ze op 60-jarige leeftijd.

Ze overleed in haar houten huis dat stond op het erf van de heer van Chiesoing (ook wel: Sisoing). Kennelijk was daar ooit brand geweest, want de schuld die ze bij haar overlijden nog had aan landpacht jegens de erven van de heer van Chiesoing werd onder andere daarom verminderd. Tot haar nalatenschap behoorden onder andere diverse landbouwgereedschappen, een paard, drie koeien en twee kalveren. Overigens liet ze meer schulden na dan baten, blijkens haar staat van goed d.d. 03-05-1690 (overgebracht door Guilliame Cusse aan burgemeester en schepenen van Boekhoute op 24-05-1690). Samen met haar broer Jooris van Overtvelt had ze een gemet land in Watervliet. Uit de nalatenschap van haar maternele grootmoeder, die overleden was in Bazel in het land van Waas, zouden wellicht nog wat opbrengsten kunnen komen. Dit wordt voor memorie meegedeeld in de staat van goed. Op 24-05-1690 verzoekt Jooris van Overtvelt als voogd van Pieter de Smet (het enige kind van Fransijntien uit haar tweede huwelijk met Jooris de Smet; de kinderen uit haar eerste huwelijk met Jan d'Hont zijn dan reeds allen overleden) om de staat van goed van Fransijntien te mogen renunciëren, omdat er meer lasten dan baten zijn. Burgemeester en schepenen van Boekhoute stemmen hiermee in. (Ambacht Boekhoute, inv.nr. 822, folio 248v en 262). Begraven te Bassevelde, België. Ook wel: Van over het Velt. Dochter van ? van OVERTVELT en ? Op 26-04-1690 deden Christoffel Cusse (VP) en Jooris van Overvelt (VM) voor de schepenbank van het Ambacht Boekhoute de eed als voogd van de kinderen uit dit huwelijk. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 881, folio 85).
Gehuwd voor de kerk (2) op 03-08-1692 te Assenede, België (RK) (getuige(n): Adrianus Verhalle en Petronella Geraerts). Op dezelfde dag en met dezelfde getuigen trouwden Segerus Cluijs en Petronella Geraerts. Echtgenote is Catharina van de VELDE. Op 25-08-1705 trouwde ene Catharina van de Velde voor de RK kerk van Assenede met Cornelius van de Putte (getuigen: Judocus de Schepper en Elisabetha Gijsels). Wellicht gaat het om dezelfde Catharina! Dochter van Everardus van de VELDE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Catharina (Cathelijne), geboren op 21-01-1671 om 00:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 22-01-1671 te Bassevelde, België (getuige(n): Christophorus Curse en Catharina de Baets), overleden op 01-03-1716 te Bassevelde, België op 45-jarige leeftijd. Ze liet geen erfgronden na. Haar voogden waren Christoffel Cusse (ook wel: Kusse) en Jooris van Overtvelt (denkelijk paternele en maternele oom), die daartoe op 26-04-1690 de eed aflegden voor de schepenbank van het Ambacht Boekhoute.
Gehuwd (1) vóór 1696 met Paschasius de ROO, overleden op 24-02-1710 te Bassevelde, België. Zijn staat van goed (Ambacht Boekhoute) is gedateerd 02-04-1710. Het batige slot van zijn nalatenschap bedroeg £19:0:5 vlaams. Voogd paterneel (VP) van de nagelaten kinderen was op 02-04-1710 en 01-04-1716 Pauwels Huijghe, inwoner van Bassevelde. Hij was provisioneel voogd bij gebrek aan (bloed)verwanten van de wezen van vaderszijde. Voogd maternel was Guilliame Cusse (waarschijnlijk de zoon van Christoffel, dus een kozijn van Cathelijne). Op 28-02-1720 was Pauwels Huijghe als VP vervangen door Joos de Rijcke, burgemeester van het Ambacht Boekhoute, die op zijn beurt op 28-02-1725 was vervangen door Pieter de Blende. Toen waren er nog drie minderjarige kinderen (Cornelis, Pietronelle en Catharien); de anderen waren reeds getrouwd.

Zij pachtten een hofstede in Bassevelde van Guilliaeme van Acker en Pieter van Sele.
Gehuwd (2) ±03-1710. Ze waren op 21-05-1710 reeds getrouwd. Pauwels Huijghe, inwoner van Bassevelde en voogd paternel van de zes kinderen van Cathelijne Cusse, gewonnen bij haar eerste man Passchier de Roo, slelde zich op die datum borg voor Geeraert ter zake van de wezenpenningen ad £19:0:5 vlaams, die zijn stiefkinderen toekwamen uit de nalatenschap van hun vader. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 833, folio 130v) met Gerardus (Geeraert) van RENTERGHEM. Overleden na 06-02-1726. Hij gebruikte op 28-02-1725 nog de hofstede te Bassevelde, die hij ten tijde van zijn huwelijk met Cathelijne Cusse voor de helft had gekocht van de erven van Jooris van Zele. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 839, folio 323). Ze kochten gedurende hun huwelijk van de erven Jooris van Zele de helft (de andere helft behoorde toe aan Guilliame van Acker, van wie zij die helft pachtten) een behuisde en beschuurde hofstede van acht gemeten 100 roeden te Bassevelde in de wijk "t'Drijken", belend ten oosten door Guilliame Lannoij, zuid: de straat, west: Heer Bauduijn Wauters en Geeraert de Maere met Pieter van Zele, en noord: "de eerzame" Liven Lammens met consorten. De ander helft beoorde toe aan "de eerzame" Guilliame van Acker te Lembeke en werd door hen gepacht. De "brief van erfenis" zou gepasseerd zijn voor de Wet van het Ambacht Boekhoute op 06-09-1713. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 836, folio 78v en inv.nr. 837, folio 98).
   2.  Jacobus Geboren op 03-12-1673 om 04:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 04-12-1673 te Bassevelde, België (getuige(n): Jacobus Curse en Margareta Curse). De vader wordt in de doopakte abusievelijk "Segerus" genoemd. Overleden op 16-04-1674 te Bassevelde, België, 134 dagen oud. Volgens de bewerking van de parochieregisters van Bassevelde (VVF, Melle) overleden op 16-04-1694, maar dat zal een verschrijving zijn. Hij overleed in ieder geval vóór zijn moeder. Begraven te Bassevelde, België.
   3.  Christophorus Geboren op 03-12-1673 om 04:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 04-12-1673 te Bassevelde, België (getuige(n): Petrus Curse en Georgia Curse), overleden op 05-12-1677 te Bassevelde, België op 4-jarige leeftijd. Zie opmerking bij zijn broer Jacobus.
   4.  Petronilla, geboren op 22-04-1675 om 00:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 24-04-1675 te Bassevelde, België (getuige(n): Guido Hercke in plaats van Laurentius de Viller en Petronella Stockmans), overleden op 25-10-1676 te Bassevelde, België op 1-jarige leeftijd, begraven te Bassevelde, België.

Uit het tweede huwelijk:
   5.  Petrus Geboren ±07-1693, overleden op 16-09-1693 te Bassevelde, België. Volgens de begraafakte was hij ongeveer 7 weken oud, toen hij stierf. Begraven te Bassevelde, België.
   6.  Joanna Geboren ±11-1694, overleden op 12-12-1694 te Bassevelde, België. Volgens de begraafakte was ze ongeveer 3 weken oud, toen ze stierf. Begraven te Bassevelde, België.
   7.  Georgius (Jooris) (zie IVa).
   8.  Christophorus (Christoffel) (zie IVb).

 
IVa    Georgius (Jooris) CUSSE, geboren op 29-01-1697 om 04:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 29-01-1697 te Bassevelde, België (getuige(n): Georgius van Overtveldt en Elisabetha Rebel), overleden op 28-09-1760 te Bassevelde, België op 63-jarige leeftijd, begraven te Bassevelde, België. Ook wel: Kusse.
Hij was analfabeet.
Hij was op 16-03-1729 (en 28-11-1731) met Jan Braemt voogd van de kinderen van Everaert de Dobbelaere en Livina Braem(p)t filia Laurens, die overleed op 16-02-1729 te Bassevelde en was hertrouwd met Christoffel Claeijs na de dood van Everaert. Ze had twee kinderen uit haar eerste huwelijk: Laureijns (17 jaar in 1729) en Joannes (12 jaar) de Dobbelaere. (bron: Bew. SvG Boekhoute door M. Claeys, reg. 841, folio 128v), zoon van Guilielmus (Guilliame) CUSSE (zie IIIa) en Catharina van de VELDE .
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 12-10-1726 te Bassevelde, België (RK) (getuige(n): Christophorus Kusse en Maria Soettaert). Ze kregen dispensatie voor de bannen. Echtgenote is Anna DOBBELAERE, 27 jaar oud, geboren op 24-09-1699 te Bassevelde, België. Volgens de staat van goed van haar vader Geert Dobbelaere filius Everaert d.d. 26-05-1700 was zij toen 7½ maand oud. Haar voogd was Everaert Dobbelaere filius Andries. Overleden op 08-03-1768 te Bassevelde, België op 68-jarige leeftijd. Volgens de begraafakte stierf ze op 70-jarige leeftijd. Begraven te Bassevelde, België. Ook wel: De Dobbelaere en Dobbelaers.
Volgens de staat van goed van haar eerste man Gregorius Pauwels (d.d. 28-05-1721) had zij geërfd van haar paternele nicht Joanna van Vlaenderen die in Gent was overleden. Dochter van Gerardus (Geert, Geeraert) DOBBELAERE en Joosijntien LAMMENS. Zij hadden het niet breed, zoals moge blijken uit akten van 27-07-1735 en 17-02-1740 waarvan kopieën in de wezenboeken van het Ambacht Boekhoute (nummers 843 en 844) zijn opgenomen. In die akten verzoekt Jooris om ter verzorging van al zijn kinderen en stiefkinderen (1735) en ter verzorging van zijn zieke stiefdochter Anna Marie Pauwels (1740) een deel te mogen ontvangen van de £49:17:2 (wezenpenningen) die zijn drie stiefkinderen toekomt uit de nalatenschap van hun vader Gregorius Pauwels, opdat hij (Jooris) niet de vernedering zal hoeven doorstaan een beroep te moeten doen op de publieke armenzorg. In beide gevallen staan burgemeester en schepenen van het Ambacht Boekhoute hem toe £6 vlaams te mogen ontvangen uit de wezenpenningen van zijn stiefkinderen. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 843, folio 269 en inv.nr. 844, folio 263).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna Maria Geboren op 28-04-1728 om 18:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 29-04-1728 te Bassevelde, België (getuige(n): Christophorus Kusse en Joanna Claijs), overleden op 20-02-1745 te Bassevelde, België op 16-jarige leeftijd, begraven te Bassevelde, België. Ook wel: Kusse (begraafakte).
   2.  Judocus (zie Va).
   3.  Francisca Geboren op 24-02-1734 om 00:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 24-02-1734 te Bassevelde, België (getuige(n): Livinus Verhelst en Francisca van Zele), overleden op 09-09-1734 te Bassevelde, België, 197 dagen oud, begraven te Bassevelde, België.
   4.  Anna Theresia Geboren op 12-09-1735 om 04:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 12-09-1735 te Bassevelde, België (getuige(n): Paulus Imschoot en Judoca Pauwels). Gedoopt "sub conditione". Het kind was thuis al gedoopt door Anna Maria Rentier, denkelijk de vroedvrouw. Overleden op 03-04-1755 te Bassevelde, België op 19-jarige leeftijd, begraven te Bassevelde, België. Ook wel: Kusse (begraafakte). Ze bleef ongehuwd.
   5.  Franciscus (Francis, François) (zie Vb).

 
Va    Judocus CUSSE, geboren op 07-06-1731 om 04:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 07-06-1731 te Bassevelde, België (getuige(n): Joannes de Wispelaere en Judoca Schouvlieghe), overleden op 07-11-1769 om 09:00 uur te Watervliet, België op 38-jarige leeftijd, begraven op 09-11-1769 te Watervliet, België. Begraven op het kerkhof. Ook wel: Kusse. Zoon van Georgius (Jooris) CUSSE (zie IVa) en Anna DOBBELAERE .
Ondertrouwd (1) op 27-04-1758 te Bassevelde, België (getuige(n): Franciscus Kusse en Petronilla de Blinde). Huwelijksproclamaties op 30-04, 01-05 en 03-05-1758. Gehuwd voor de kerk ±05-1758 te Bassevelde, België (RK) (getuige(n): Franciscus Kusse en Petronilla de Blinde). De trouwdatum wordt niet als zodanig genoemd, maar zal op of vlak na de datum van de derde huwelijksproclamatie (03-05-1758) moeten liggen. Echtgenote is Petronilla HEBBENS, geboren ±1729 te Bassevelde, België, overleden op 31-12-1760 om 14:00 uur te Watervliet, België. Ze overleed in de Sint-Jorispolder (volgens de begraafakte op 31-jarige leeftijd). Haar staat van goed (Watervliet) is gedateerd 02-06-1761. Begraven op 20-01-1761 te Watervliet, België. Begraven op het kerkhof. Dochter van Joannes HEBBENS en Maria de BOCS. Voogd maternel van de twee kinderen uit dit huwelijk is op 02-06-1761: Pieter Hebbens.
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-jarige leeftijd op 11-05-1761 te Bassevelde, België (RK) met Joanna Maria de CLERCK, geboren ±1736 te Assenede, België, overleden op 13-06-1771 te Watervliet, België. Ze overleed in de Sint-Jorispolder. Haar staat van goed (Watervliet) is gedateerd 12-11-1771. Ook wel: De Clercq. Dochter van Joannes de CLERCK. V.P. van de kinderen was Frans Cusse te Boekhoute.
V.M. Jacobus de Clercq te Assenede.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joanna Maria Geboren op 30-01-1759 om 02:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 30-01-1759 te Bassevelde, België (getuige(n): Georgius Kusse en Maria de Boes), overleden op 09-03-1762 om 11:00 uur te Watervliet, België op 3-jarige leeftijd, begraven op 11-03-1762 te Watervliet, België.
   2.  Carolina Geboren op 07-10-1760 om 00:00 uur te Watervliet, België, gedoopt (RK) op 07-10-1760 te Watervliet, België (getuige(n): Joannes Hebbens en Anna Dobbelaers), overleden op 03-01-1762 om 07:00 uur te Watervliet, België op 1-jarige leeftijd, begraven op 04-01-1762 te Watervliet, België. Volgens de staat van goed van haar moeder heet zij Catharina.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Joanna Maria Geboren op 06-04-1762 om 04:00 uur te Watervliet, België, gedoopt (RK) op 06-04-1762 te Watervliet, België (getuige(n): Franciscus Cusse en Josepha Lippens), overleden op 18-02-1818 om 11:00 uur te Boekhoute, België op 55-jarige leeftijd. Overleden in haar huis. Aangevers van haar overlijden waren:
1. Pierre Jean Mees, 25 jaar, wonende te Boekhoute
2. Pierre Verweeze, 33 jaar, arbeider te Boekhoute. Ook wel: Kusse.
Ze was analfabete.
Ze woonde op 14-02-1793 te Boekhoute.
Ondertrouwd (1) op 08-01-1785 te Boekhoute, België (getuige(n): Franciscus Kusse en Dorothea van Renterghem), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 25-01-1785 te Boekhoute, België (RK) (getuige(n): Franciscus Kusse en Dorothea van Renterghem) met Georgius van RENTERGHEM, geboren ±1751 te Assenede, België, overleden op 28-04-1789 te Boekhoute, België. Volgens de begraafakte stierf hij op 38-jarige leeftijd. Begraven te Boekhoute, België. Hij was analfabeet. Wellicht gaat het hier om het huwelijk van een andere Joanna Maria Cusse/Kusse, want volgens de trouwakte zou de bruid geboortig zijn van Boekhoute...
Ondertrouwd (2) op 11-07-1789 te Boekhoute, België (getuige(n): Petrus Verdeghem en Elisabetha van de Velde), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 28-07-1789 te Boekhoute, België (RK) (getuige(n): Petrus Verdeghem en Elisabetha van de Velde) met Bernardus Franciscus van VERDEGHEM, geboren ±1762 te Bassevelde, België, overleden op 09-01-1821 te Boekhoute, België. Ook wel: Verdeghem en Verdighem.
Hij was analfabeet. Zoon van Petrus van VERDEGHEM en Joanna BUIJCK. De bruid kwam uit Watervliet en de bruidegom uit Bassevelde, volgens de trouwakte.
   4.  Joannes Franciscus Geboren op 12-08-1763 om 06:00 uur te Watervliet, België, gedoopt (RK) op 12-08-1763 te Watervliet, België (getuige(n): Carolus Leopoldus Benedictus Bocxtael namens Petrus Heijman en Judoca Pauwels), overleden op 14-09-1763 om 01:00 uur te Watervliet, België, 33 dagen oud, begraven op 15-09-1763 te Watervliet, België.
   5.  Maria Catharina Geboren op 08-01-1765 om 14:00 uur te Watervliet, België, gedoopt (RK) op 09-01-1765 te Watervliet, België (getuige(n): Joannes Vereecke en Maria Rondas), overleden op 29-01-1791 om 16:00 uur te Assenede, België op 26-jarige leeftijd, begraven op 31-01-1791 te Assenede, België. Ze was analfabete.
Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 04-05-1783 te Assenede, België (RK) (getuige(n): Petrus de Backer uit Assenede en Joanna Cusse uit Watervliet). Ze trouwden na drie huwelijksproclamaties. Echtgenoot is Petrus KERCKAERT. Overleden na 29-01-1791. Hij was analfabeet.
   6.  Jacobus Bernardus (Jacques) (zie VIa).
   7.  Joannes Franciscus Geboren op 27-04-1769 om 10:00 uur te Watervliet, België, gedoopt (RK) op 27-04-1769 te Watervliet, België (getuige(n): Joannes Franciscus Slock en Maria Jacoba Quenon), overleden op 02-07-1784 om 21:00 uur te Assenede, België op 15-jarige leeftijd, begraven op 04-07-1784 te Assenede, België.

 
VIa    Jacobus Bernardus (Jacques) CUSSE, arbeider te Assenede (1798-1817), geboren op 03-03-1767 om 24:00 uur te Watervliet, België, gedoopt (RK) op 04-03-1767 te Watervliet, België (getuige(n): Gerardus Vereecke en Isabelle de Clerck), overleden op 06-12-1817 om 01:30 uur te Assenede, België op 50-jarige leeftijd. Aangevers van zijn overlijden waren:
1. Pierre Jacques Cusse, 23 jaar, arbeider te Assenede, zoon
2. Ange Cusse, 22 jaar, arbeider te Assenede, zoon, begraven op 07-12-1817 te Assenede, België. Ook wel: Kusse.
Hij was analfabeet. Zoon van Judocus CUSSE (zie Va) en Joanna Maria de CLERCK .
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 01-05-1792 te Assenede, België (RK) (getuige(n): Joannes Franciscus Ronse en Joanna van Hijfte, beiden wonende te Assenede) met Joanna Maria (Jeanne Marie) van HIJFTE, 24 jaar oud, spinster te Assenede (1817), geboren op 06-07-1767 te Assenede, België. De geboortedatum heb ik van Laurette de Backer. Echter, volgens haar overlijdensakte zou ze 56 jar zijn geworden, in welk geval ze rond 1761 geboren zou moeten zijn... Overleden op 14-06-1817 om 02:30 uur te Assenede, België op 49-jarige leeftijd. Aangevers van haar overlijden waren:
1. Jacques Cusse, arbeider, 50 jaar, echtgenoot
2. Ange Cusse, arbeider, 22 jaar, zoon. Ze was analfabete. Dochter van Joannes (Jean) van HIJFTE en Adrienne de VILDER. Beiden woonden op 01-05-1792 te Assenede. Op 20-11-1798 woonden ze in de wijk Triest binnen Assenede.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna Theresia Dienstmeid te Assenede (1819), geboren op 14-02-1793 om 02:00 uur te Assenede, België, gedoopt (RK) op 14-02-1793 te Assenede, België (getuige(n): Joannes van Hijfte, wonende te Assenede, en Joanna Maria Cusse, wonende te Boekhoute). Gedoopt "sub conditione". Overleden op 20-07-1819 om 07:00 uur te Assenede, België op 26-jarige leeftijd. Aangevers van haar overlijden waren:
1. Ange Cusse, 23 jaar, arbeider te Assenede, broer
2. Jean Baptiste van den Bossche, 48 jaar, bakker te Assenede, begraven op 21-07-1819 te Assenede, België. Ze bleef ongehuwd.
   2.  Petrus Jacobus (Pieter, Pierre Jacques) KUSSE (zie VIIa).
   3.  Engelbertus (Ange, Engel) (zie VIIb).
   4.  Angelina Geboren op 06-03-1797 te Assenede, België, begraven op 21-03-1797 te Assenede, België.
   5.  Joannes, geboren op 20-11-1798 om 06:00 uur te Assenede, België. Getuigen van de geboorteaangifte bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Franciscus de Roo, 30 jaar, arbeider te Assenede
2. Jacobus Welvaert, arbeider te Assenede.
   6.  Franciscus CUSSCHE, geboren te Assenede, België, overleden op 17-10-1798.

 
VIIa    Petrus Jacobus (Pieter, Pierre Jacques) KUSSE, (boeren)dienstbode te Assende (1824-1830) en werkman te Westdorpe (1832-1842), geboren op 02-03-1794 om 21:00 uur te Assenede, België, gedoopt (RK) op 03-03-1794 te Assenede, België (getuige(n): Petrus Heijman, wonende te Assenede, en Maria Anna Cornelia van Hijfte, wonende te Kluizen), overleden op 29-09-1842 te Westdorpe op 48-jarige leeftijd. Ook wel: Cusse.
Pieter was analfabeet. Zoon van Jacobus Bernardus (Jacques) CUSSE (zie VIa) en Joanna Maria (Jeanne Marie) van HIJFTE .
Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op 28-01-1829 te Sas van Gent met Cecilia TEERLINCK, arbeidster (1829-1835), geboren ±1808 te Westdorpe, overleden op 15-11-1835 te Westdorpe. Achternaam is gespeld Terling in huwelijksakte (volgens ISIS). Dochter van Livinus TEERLING en Johanna Catharina LAURET.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 07-12-1838 te Sas van Gent met Martha Cornelia BUIJSSE, arbeidster (1838-1840), geboren ±1816 te Westdorpe, overleden op 03-09-1840 te Westdorpe, dochter van Pieter Livinus BUIJSSE en Johanna Maria LAURET.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Eduardus Geboren op 05-09-1832 om 16:00 uur te Westdorpe. Geboren in wijk A, huis nummer 19. Getuigen van de geboorteaangifte bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Pieter Johannes Daan, 44 jaar, wagenmaker te Westdorpe
2. Carolus Johannes Steppe, 35 jaar, hoefsmid te Westdorpe Overleden op 14-11-1832 te Westdorpe, 70 dagen oud, begraven op 14-11-1832 te Westdorpe.
   2.  Melania Arbeidster (1861-1879), geboren te Westdorpe, gedoopt (RK) op 01-06-1834 te Westdorpe (getuige(n): Carolus Joannes Steppe, 37 jaar, en Joannes Bernardus Kamoen, 49 jaar), overleden op 22-10-1879 te Koewacht op 45-jarige leeftijd, begraven op 24-10-1879 te Koewacht. Ze wordt ook wel "Amelia" genoemd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-07-1861 te Koewacht met Petrus Joannes (Pieter Joannes) STROBBE, werkman (1866-1891), geboren ±1833 te Sint Jansteen. Overleden na 07-08-1891. Zoon van Jan Francies STROBBE en Amalia GEERAERT.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Stephania (Stephanie), werkvrouw (1898-1917), geboren op 28-09-1840 te Westdorpe, overleden op 02-04-1917 te Koewacht op 76-jarige leeftijd. Ook wel: Maria Stephania Kusse.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 26-10-1865 te Koewacht (RK) (getuige(n): Joannes Mattens en Angelina de Winne) met Ludovicus MATTENS, 34 jaar oud, werkman (1869-1898), geboren op 19-10-1831 te Stekene, België, overleden op 16-10-1898 te Koewacht op 66-jarige leeftijd, zoon van Constantinus MATTENS en Anna Catharina GEERS.

 
VIIb    Engelbertus (Ange, Engel) CUSSE, arbeider te Assenede (1817-1819), dienstbode te Sint-Laureins (1824) en arbeider te Sint-Laureins (1824-1860), geboren op 12-09-1795 om 15:30 uur te Assenede, België, gedoopt (RK) op 12-09-1795 te Assenede, België (getuige(n): Engelbertus de Causmaeker en Livina Francisca de Fouljaegher), overleden op 07-12-1870 te Sint-Laureins, België op 75-jarige leeftijd. Hij was analfabeet. Zoon van Jacobus Bernardus (Jacques) CUSSE (zie VIa) en Joanna Maria (Jeanne Marie) van HIJFTE .
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-02-1824 te Sint-Laureins, België (getuige(n): Pieter Jacobus Cusse (30 jaar, landsmansdienstbode te Assenede, broer van de bruidegom), Joannes Baptiste Verheije (38 jaar, landsman te Sint-Margriete, broer van de bruid), Pieter Bernard de Vos (31 jaar, herbergier te Sint-Laureins) en Pieter Joannes van de Veere (51 jaar, zwijnswachter te Sint-Laureins)). Huwelijksproclamaties te Sint-Laureins op 25-01 en 01-02-1824. Echtgenote is Maria Petronella (Marie) VERHEIJE, 32 jaar oud, geboren op 31-08-1791 te Sint-Laureins, België, overleden op 18-03-1858 te Sint-Laureins, België op 66-jarige leeftijd. Ze woonde op 11-02-1824 te Sint-Laureins. Dochter van Judocus VERHEIJE en Anna Catharina de SUTTER, landbouwster te Sint-Laureins (1824). Ze woonden te Sint-Laureins in de wijk Moenstraat (sectie C, eerste straat).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marie Antonia, geboren op 03-12-1824 om 03:00 uur te Sint-Laureins, België. Getuigen bij de aangifte van haar geboorte waren:
1. Pieter Jacobus Cusse, 30 jaar, dienstbode te Assenede
2. Levinus van Tigt(?), 52 jaar, werkman te Sint-Laureins.
   2.  Joannes Francies (Johannes Francis) (zie VIIIa).
   3.  Ferdinandus, geboren op 27-08-1828 om 16:00 uur te Sint-Laureins, België. Getuigen bij de aangifte van zijn geboorte waren:
1. Bernardus Coppens, 36 jaar, werkman te Sint-Laureins
2. Pieter Lievens, 48 jaar, werkman te Sint-Laureins.
   4.  Carolus Bernardus, geboren op 26-09-1829 om 16:00 uur te Sint-Laureins, België. Getuigen bij de aangifte van zijn geboorte waren:
1. Pieter Bernard van de Veere, 38 jaar, werkman te Sint-Laureins
2. Bernardus Coppens, 38 jaar, werkman te Sint-Laureins.
   5.  Maria Theresia, geboren op 20-05-1831 om 14:00 uur te Sint-Laureins, België. Getuigen bij de aangifte van haar geboorte waren:
1. Pieter Lievens, 52 jaar, werkman te Sint-Laureins
2. Pieter van de Veere, 29 jaar, werkman te Sint-Laureins.
   6.  Sophia, geboren op 25-02-1833 om 06:00 uur te Sint-Laureins, België. Getuigen bij de aangifte van haar geboorte waren:
1. Pieter Lievens, 52 jaar, werkman te Sint-Laureins
2. Gregorius de Geeter, 42 jaar, werkman te Sint-Laureins.
   7.  Petrus Bernardus, geboren op 05-12-1836 om 14:00 uur te Sint-Laueins, België. Getuigen bij de aangifte van zijn geboorte waren:
1. Leunier van Tieghem, 36 jaar, schrijver te Sint-Laureins
2. Constantinus Vercraeije, 28 jaar, schrijver te Sint-Laureins.

 
VIIIa    Joannes Francies (Johannes Francis) CUSSE , werkman te Sint-Laureins (1860), geboren op 14-01-1827 om 16:00 uur te Sint-Laureins, België. Getuigen bij de aangifte van zijn geboorte waren:
1. Francies van de Veere, 50 jaar, werkman te Sint-Laureins
2. Bernardus Coppens, 35 jaar, wever te Sint-Laureins, overleden op 03-11-1886 te Eeklo, België op 59-jarige leeftijd. Hij schreef zijn naam op diverse manieren: Cuyse, Cuijse en Cuijze, maar nooit als "Cusse"! Zoon van Engelbertus (Ange, Engel) CUSSE (zie VIIb) en Maria Petronella (Marie) VERHEIJE .
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 25-05-1860 te Sint-Laureins, België met Marie Therese GRYP, 21 jaar oud, geboren op 24-02-1839 te Kaprijke, België, overleden op 25-02-1918 te Sint-Laureins, België op 79-jarige leeftijd, dochter van Joannes GRYP. Ze woonden vanaf 1860 te Sint-Laureins, sectie C, eerste straat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Julie, geboren op 02-08-1860 om 02:00 uur te Sint-Laureins, België. Getuigen bij de aangifte van haar geboorte waren:
1. Engel Cusse, 65 jaar, werkman te Sint-Laureins (analfabeet)
2. Constantijn Vercraeye, 51 jaar, schrijver te Sint-Laureins.
   2.  Melanie, geboren op 04-08-1862 om 02:00 uur te Sint-Laureins, België. De genoemde datum is die van de geboorteakte. De akte zelf geeft niet aan op welke dag zij werd geboren, doch aangezien zij vroeg in de ochtend werd geboren, neem ik aan dat ze op de dag van de geboorteaangifte werd geboren...

Getuigen bij de aangifte van haar geboorte waren:
1. Joannes Baptiste van Hootegem, 50 jaar, zonder beroep, wonende te Sint-Laureins
2. Francies Verniere, 55 jaar, veldwachter te Sint-Laureins.
   3.  Leonardus (zie IXa).
   4.  Petrus Josephus (Peter, Pete) (zie IXb).
   5.  Augustinus (August) (zie IXc).
   6.  Karel Bernard, geboren op 20-01-1870 om 05:00 uur te Sint-Laureins, België. Getuigen bij de aangifte van zijn geboorte waren:
1. Karel Devos, 52 jaar, werkman te Sint-Laureins (analfabeet)
2. Joannes Baptiste van Hootegem, 58 jaar, rentenier te Sint-Laureins .
   7.  Theopiel (Theodore, Theofil), arbeider in een crèche ("nursery") te Rochester, Monroe, New York, VS (1920), geboren ±1876 te België, overleden na 1919. In 1910 was hij ook "labourer", maar ik kan in de census van dat jaar niet ontcijferen waar. Volgens diezelfde census woonde hij bij gezin van zijn broer Peter Cusse op Atlantic Avenue in Brighton, Monroe, New York, VS en was hij sinds 1907 in de VS. Gehuwd 1919 met Agata ? Kleermaakster te Rochester, Monroe, New York, VS (1920), geboren ±1879 te Nederland. Volgens de census van 1920 was zij op 01-01-1920 40 jaar oud, geboren in Nederland uit Nederlandse ouders en werkzaam als "tailor" in een "tailor shop". Volgens de Amerikaanse census van 1920 woonden zij op 01-01-1920 (zonder kinderen) in Brenson(?) Street te Rochester (17-Wd.), Monroe, New York, VS en waren zij sinds 1919 getrouwd. Theofil zou in 1906 naar de VS gekomen zijn en Agata in 1910.

 
IXa    Leonardus CUSSE, geboren op 13-02-1864 om 23:00 uur te Sint-Laureins, België. Getuigen bij de aangifte van zijn geboorte waren:
1. Constantin Vercraeye, 55 jaar, schrijver te Sint-Laureins
2. Joannes Baptiste van Hootegem, 50 jaar, zonder beroep, wonende te Sint-Laureins, overleden op 15-02-1942 te Sint-Laureins, België op 78-jarige leeftijd, zoon van Joannes Francies (Johannes Francis) CUSSE (zie VIIIa) en Marie Therese GRYP .
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-02-1890 te Sint-Laureins, België met Marie Leonie de VOS, 25 jaar oud, geboren op 26-02-1864 te Sint-Laureins, België, overleden op 24-03-1935 te Sint-Laureins, België op 71-jarige leeftijd, dochter van Jacobus de VOS en Marie Therese MINNAERT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jules Geboren op 04-08-1890 te Sint-Laureins, België, overleden op 12-01-1960 te Sint-Laureins, België op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd te Sint-Laureins, België met Suzanna OVERMEIRE, geboren op 22-10-1893 te Sint-Laureins, België, overleden op 10-10-1973 te Eeklo, België op 79-jarige leeftijd, dochter van Pieter Petrus OVERMEIRE en Julie CRUL.
   2.  Emma Geboren op 06-08-1891 te Sint-Laureins, België.
   3.  Kamiel Geboren op 24-10-1892 te Sint-Laureins, België, overleden op 20-04-1974 te Kaprijke, België op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd met Emma de PAUW, geboren op 17-05-1886, overleden op 08-03-1967 te Kaprijke, België op 80-jarige leeftijd.
   4.  Augusta Geboren op 30-07-1896 te Sint-Laureins, België, overleden op 21-02-1905 te Sint-Laureins, België op 8-jarige leeftijd.
   5.  Zulma Geboren op 16-09-1901 te Sint-Laureins, België.
Gehuwd met Alfons EETEZONNE, geboren op 09-06-1897 te Sint-Laureins, België, overleden op 03-05-1970 te Sint-Laureins, België op 72-jarige leeftijd.
   6.  Clemens Geboren op 22-01-1903 te Sint-Laureins, België, overleden op 14-07-1904 te Sint-Laureins, België op 1-jarige leeftijd.
   7.  Raymond Geboren op 13-01-1906 te Sint-Laureins, België.
Gehuwd met Marguerite ROGIEST.
   8.  Achiel Geboren op 16-02-1907 te Sint-Laureins, België, overleden op 12-06-1907 te Sint-Laureins, België, 116 dagen oud.

 
IXb    Petrus Josephus (Peter, Pete) CUSSE, tuinman te Rochester, Monroe, New York, VS (1920), geboren op 07-01-1866 om 02:00 uur te Sint-Laureins, België. Getuigen bij de aangifte van zijn geboorte waren:
1. Petrus Grijp, 25 jaar, dienstknecht te Eeklo (analfabeet)
2. Francies Verniere, 57 jaar, veldwachter te Sint-Laureins, overleden na 1919. Zijn beroep in 1910 kan ik in de census van dat jaar helaas niet ontcijferen. Er staat in ieder geval geen "gardener" (zijn beroep in 1920). Zoon van Joannes Francies (Johannes Francis) CUSSE (zie VIIIa) en Marie Therese GRYP .
Gehuwd ±1895. Volgens de census van 1910 waren zij 15 jaar getrouwd. Echtgenote is Celestina ? Geboren ±1872 te België. Volgens de Amerikaanse "Census" van 1910 was zij 39 jaar en in 1864 naar de VS gekomen en volgens die van 1920 was zij 47 jaar en in 1895 naar de VS gekomen. Volgens beide census was zij geboren te België uit Belgische ouders. Overleden na 1919. In de census van 1920 wordt zij "Salztina" (in die van 1910 staat "Celestina"). Vermoedelijk heeft de enquêteur de naam niet goed begrepen. Op 15-04-1910 (volgens de census van 1910) woonden zij met hun zoon Raymond (13 jaar), Peters broer Theodore Cusse (34 jaar, geboren in België uit Belgische ouders en sinds 1907 in de VS), Peters neef (oomzegger) Julius ? (achternaam kan ik niet ontcijferen, lijkt met een "U" te beginnen en te eindigen op "uck" of "ick") en een bediende op Atlantic Avenue in Brighton, Monroe, New York, VS.

Op 01-01-1920 woonden zij met zijn drieën (vader, moeder en zoon) op Atlantic Avenue in Rochester, Monroe, New York, VS. Denkelijk is dit dezelfde woonst als in 1910, maar is Brighton intussen geannexeerd door Rochester... Uit dit huwelijk:
   1.  Raymond, tuinman te Rochester, Monroe, New York, VS (1920), geboren ±1897 te New York (staat), VS. Volgens de census van 1910 was hij (op 15-04-1910) 13 jaar oud en volgens die van 1920 (op 01-01-1920) 22. Hij woonde toen (op 01-01-1920) nog bij zijn ouders in Rochester, NY. Overleden na 1919.

 
IXc    Augustinus (August) CUSSE, landbouwer (op "truck farm") te, Brighton, Monroe, New York, VS (1910-1930), geboren op 14-11-1867 om 20:00 uur te Sint-Laureins, België. Getuigen bij de aangifte van zijn geboorte waren:
1. Joannes Bernard Grijp, 30 jaar, werkman te Kaprijke (analfabeet)
2. Francies Verniere, 60 jaar, veldwachter te Sint-Laureins, overleden na 1930, zoon van Joannes Francies (Johannes Francis) CUSSE (zie VIIIa) en Marie Therese GRYP .
Gehuwd ±1899. Volgens de census van 1930 was August 31 toen hij trouwde en Lena 23. Echtgenote is Lena ? Geboren ±1876 te Nederland, overleden na 1930. Volgens de Amerikaanse volkstelling (census) van 1910 woonden zij op 15-04-1910 met hun 3 kinderen (Arthur (10 jaar), Edmund (7) en Irene (2), allen geboren in de staat New York) te Brighton, Monroe, New York, VS in "Blossom Street". Ze zouden 10 jaar getrouwd zijn. August zou 43 jaar zijn, geboren in België uit Belgische ouders en Lena 34 jaar, geboren in Nederland uit Nederlandse ouders.

In 1930 woonden ze nog steeds in Blossom Street te Brighton, Monroe, New York. Hun kinderen (Arthur (30 jaar), Edmund (27), Irene (1908) en Leon (17)) waren allen nog ongetrouwd woonden bij hun ouders. De waarde van hun eigendommen bedroeg vlogens de census van 1930 USD 1.500.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arthur Vloerlegger ("floor layer") te Syracuse, Onondaga, New York, VS (1920) en te Brighton, Monroe, New York, VS (als zelfstandige) (1930), geboren op 09-04-1900 te New York (staat), VS, overleden 07-1968 te Rochester, Monroe, New York, VS. Rochester is volgens de "Social Security Death Index" zijn laatst bekende residentie. Op 01-01-1920 woonde hij op kamers bij het gezin van molenmaker Milton en Eva Rosecrans en hun dochter Mildred in Syracuse, Onondaga, New York, VS. (bron: Genealogy.com; Census 1920). In 1930 woonde hij weer bij zijn ouders in Brighton, Monroe, New York. Hij had toen zijn eigen bedrijf als "floor layer".
   2.  Edmund Huisschilder te Brighton, Monroe, New York, VS (1930), geboren op 12-02-1903 te New York (staat), VS, overleden op 24-06-1991 op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd.
   3.  Irene Stenografe bij een verzekeringsmaatschappij te Brighton, Monroe, New York, VS (1930), geboren 1907 te New York (staat), VS, overleden na 1930.
   4.  Leon Landbouwarbeider te Brighton, Monroe, New York, VS (1930), geboren ±1913 te New York (staat), VS, overleden na 1930.

 
Vb    Franciscus (Francis, François) CUSSE , arbeider (1796), dagloner (1803-1804) en landbouwer (1806) te Boekhoute, geboren op 20-07-1739 te Bassevelde, België, gedoopt (RK) te Bassevelde, België, overleden op 09-10-1806 om 24:00 uur te Boekhoute, België op 67-jarige leeftijd. Aangevers van zijn overlijden waren:
1. Philippe van de Velde, 34 jaar, veehouder te Boekhoute, bediende (domestique) van de overledene
2. Josse Stauthaemer, 45 jaar, dagloner te Waterdijk, buurman van de overledene. Hij woonde op 18-08-1796 op de Graafjansdijk te Boekhoute.
Hij ondertekende de geboorteakte d.d. 18-08-1796 van zijn kleinzoon Jan Baptista Cusse ("Kusse" volgens de akte) en de trouwakte van zijn tweede huwelijk (d.d. 21-06-1804) met "Francis Cusse".
Is voogd paternel van de kinderen van Judocus Cusse (zijn broer) en Joanna Marie de Clerck. Zoon van Georgius (Jooris) CUSSE (zie IVa) en Anna DOBBELAERE .
Ondertrouwd (1) op 25-04-1761 te Watervliet, België (getuige(n): Judocus Cusse en Petronilla van de Velde), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 03-05-1761 te Watervliet, België (RK) (getuige(n): Judocus Cusse en Petronilla van de Velde) met Elisabeth van de VELDE, geboren ±1739 te Boekhoute, België, overleden op 03-10-1803 te Waterdijk. Volgens de overlijdensakte (bewerking Zeeuws Archief) zou ze 74 jaar zijn geworden; waarschijnlijk wordt "64" bedoeld... Mogelijk eerst getrouwd geweest met Joannes van Hecke filius Anthone. In de SvG van Boekhoute wordt het echtpaar Frans Cusse en Marie van de Velde genoemd (d.d. 21-05-1794), dat met Pieter van Hecke als VP (van de enige wees uit Marie's/Elisabeths huwelijk met Joannes van Hecke) iets verkoopt aan Jan Baptist de Neve. (bron: Bewerking SvG van Boekhoute door Marijn Claeys, reg. 868, folio 152), dochter van Christophorus (Christoffel) van de VELDE en Livine GOOSSENS.
Gehuwd (2) op 64-jarige leeftijd op 21-06-1804 te Boekhoute, België (getuige(n): Guilliaume Fordijn (39 jaar, molenaar te Waterdijk), François Bernard de Roo (46 jaar, dagloner te Waterdijk), Jan Thijsebaert (47 jaar, dagloner te Waterdijk), en Pierre J. van Hijfte (45 jaar, landbouwer te Waterdijk)). Huwelijksproclamaties te Boekhoute op 09 en 17-06-1804. Echtgenote is Francisca (Anne Françoise) MENUE, 47 jaar oud, spinster te Boekhoute (1804), geboren op 08-02-1757 te Boekhoute, België, overleden op 23-10-1807 te Waterdijk (Nederland) op 50-jarige leeftijd. Overleden na 06-10-1807. Ze woonde op 21-06-1804 te Boekhoute. In de overlijdensakte van haar tweede man wordt ze "Anne" genoemd en in haar eigen overlijdensakte "Anne Françoise Menne".
Ze was analfabete. Dochter van Lucas MENUE en Livina Maria de MAERE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joannes Franciscus (Jean François) (zie VIb).
   2.  Judocus (zie VIc).
   3.  Maria Anna Geboren op 03-02-1765 om 08:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 03-02-1765 te Bassevelde, België (getuige(n): Petrus Meerschaert en Judoca Pauwels), overleden op 10-07-1767 om 06:00 uur te Watervliet, België op 2-jarige leeftijd, begraven op 11-07-1767 te Watervliet, België.
   4.  Jacobus Bernardus (Jacques) (zie VId).
   5.  Bartholomeus Dagloner te Boekhoute (1804), geboren op 24-08-1769 om 16:00 uur te Boekhoute, België, gedoopt (RK) op 24-08-1769 te Boekhoute, België (getuige(n): Gerardus Vereecken en Petronilla Aaten...s(?)), overleden op 31-08-1805 om 15:00 uur te Gent, België op 36-jarige leeftijd. Denkelijk geëxecuteerd in Gent. Een afschrift van zijn overlijdensakte, afgegeven door het stadhuis van Gent en gedateerd 3 Vendemiaire 14 (25-09-1805), is opgenomen in het overlijdensregister van Boekhoute. Hij zou landbouwer zijn geweest en in Boekhoute hebben gewoond. Aangevers van zijn overlijden waren de politieagenten Dominique Bastien en Joseph van Hove. Mogelijk geëxecuteerd in 1805. In "Bibliographie Gantoise" van Ferd. Vanderhaeghen (Tome V, XIXme siècle), Gent, maart 1865, staat op pagina 407, bovenaan:

"11444. Dood en andere Straffe, Uytgesproken door het crimineel Geregtshof van het Depart. der Schelde 21 Mess. jaer 13 (= 10-07-1805). In 4°, 4p. Sentences à charge de Pierre Henssens, Barth. Cusse, etc. Les pages 3 et 4 contiennent une chanson de circonstance."

Hij was analfabeet.
   6.  Joanna Maria, geboren op 09-02-1773 om 09:00 uur te Boekhoute, België, gedoopt (RK) op 09-02-1773 te Boekhoute, België (getuige(n): Petrus Slock en Joanna Dhont). In de doopakte heet zij alleen "Joanna". In de begraafakte is het "Joanna Maria". Overleden op 20-03-1784 om 23:00 uur te Boekhoute, België op 11-jarige leeftijd, begraven te Boekhoute, België.

 
VIb    Joannes Franciscus (Jean François) CUSSE, daghuurwerker (1799) en arbeider (1811), geboren op 15-10-1761 om 22:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 16-10-1761 te Bassevelde, België (getuige(n): Christophorus van de Velde en Anna Dobbelaere). Gedoopt "sub conditione". Hij was thuis al gedoopt door Susanna Martijn, denkelijk de vroedvrouw. Overleden op 01-01-1812 om 13:00 uur te Waterdijk op 50-jarige leeftijd. Hij overleed in zijn woning. Aangevers van zijn overlijden waren:
1. Jacques Kusse, 44 jaar, arbeider te Waterdijk, broer
2. Pierre Labré, 44 jaar, veldwachter van de gemeente Waterdijk, wonende te Boekhoute. Ook wel: Kusse. Zoon van Franciscus (Francis, François) CUSSE (zie Vb) en Elisabeth van de VELDE .
Ondertrouwd op 01-02-1793 te Boekhoute, België (getuige(n): Bernardus Verdeghem en Elisabetha Minnebo), gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 12-02-1793 te Boekhoute, België (RK) (getuige(n): Bernardus Verdeghem en Elisabetha Minnebo) met Maria Anna (Marie Anne) van MARCKE, spinster te Boekhoute (1822), geboren te Boekhoute, België, overleden op 06-01-1827 te Boekhoute, België. Achternaam komt ook voor als "De Marcke", "Marck", "Mark" en "Van Ma(e)rke", en voornamen als Anna Maria.
Ze was analfabete.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Bernardus, geboren op 23-09-1793 om 03:00 uur te Boekhoute, België, gedoopt (RK) op 23-09-1793 te Boekhoute, België (getuige(n): Franciscus Cusse en Maria Theresia Goethals).
   2.  Joanna Maria Geboren op 31-07-1795 om 21:00 uur te Boekhoute, België, gedoopt (RK) op 01-08-1795 te Boekhoute, België (getuige(n): Dominicus van Marcke en Elisabeth van de Velde).
   3.  Jacobus Franciscus (Joannes Francies) (zie VIIc).
   4.  Pieter Francies, geboren op 08-09-1799 te Waterdijk, overleden op 10-09-1799 te Waterdijk, 2 dagen oud.
   5.  Joannes Baptist (Jan Baptiste) (zie VIId).

 
VIIc    Jacobus Franciscus (Joannes Francies) CUSSE , werkman te Watervliet (1823), en arbeider (1822, 1828-1837), dagloner (1830) en werkman (1845-1849) te Boekhoute, geboren op 31-12-1796 te Boekhoute, België, overleden op 24-12-1849 te Boekhoute, België op 52-jarige leeftijd. Aangevers van zijn overlijden waren:
1. Pieter Wannus Kusse, 24 jaar, werkman te Boekhoute, zoon
2. Pieter Anton Rixius, 38 jaar, veldwachter te Boekhoute, kennis . Hij was analfabeet. Zoon van Joannes Franciscus (Jean François) CUSSE (zie VIb) en Maria Anna (Marie Anne) van MARCKE .
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-09-1822 te Boekhoute, België (getuige(n): Jacobus Ego (63 jaar, kleermaker te Boekhoute), Jan Bernaerd van Peene (57 jaar, schoolmeester te Boekhoute), Francies Pladet (52 jaar, kleermaker te Boekhoute), en Pieter Francies de Pauw (48 jaar, timmerman te Boekhoute)). Huwelijksproclamaties te Boekhoute op 11 en 18-08-1822. Echtgenote is Barbara de VILLAIR, 22 jaar oud, arbeidster (1822-1862) te Boekhoute, geboren op 05-11-1799 te Assenede, België. Overleden na 22-05-1862. In de begraafakte van haar zoon Petrus Joannes (Pieter Wannus) wordt zij als Barbara van Lerre vermeld. Verder verschijnt haar naam ook als: Villair(e), De Villaire en Vilaire.
Ze was analfabete. Dochter van Pieter de VILLAIR en Marie Anne DERGO. Beiden woonden op 13-09-1822 te Boekhoute. In ieder geval tussen 23-10-1829 en 18-05-1845 woonden ze daar op de Graafjansdijk (wijk D, nr. 35).
Uit dit huwelijk:
   1.  Amelia Werkster te Boekhoute (1845), geboren op 08-07-1823 om 11:00 uur te Watervliet, België. Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Joseph de Deijn, 59 jaar, veldwachter te Watervliet
2. Pieter Joannes Staenders, 36 jaar, schoenmaker te Watervliet, overleden op 17-05-1845 om 04:00 uur te Boekhoute, België op 21-jarige leeftijd. Ze overleed in de ouderlijke woning op de Graafjansdijk (wijk D, nr. 45). Aangevers van haar overlijden waren haar vader en veldwachter Jan Vinke.
   2.  Petrus Joannes (Pieter Wannus, Peter Wannes) (zie VIIIb).
   3.  Sophia Geboren op 07-04-1828 om 12:00 uur te Boekhoute, België. Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Joannes Smal, 41 jaar, arbeider te IJzendijke
2. Pieter Laboré, 62 jaar, veldwachter te Boekhoute, overleden op 22-10-1829 om 13:00 uur te Boekhoute, België op 1-jarige leeftijd. Overleden in de ouderlijke woning aan de Graafjansdijk (wijk D, nr. 35). Aangevers van haar overlijden waren haar vader en veldwachter Jacobus Francies de Meulenaere.
   4.  Desiderius Geboren op 25-04-1830 om 14:30 uur te Boekhoute, België. Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Jacobus Francies de Meulenaere, 63 jaar, veldwachter te Boekhoute
2. Johan Jozef van Waesberghe, 44 jaar, secretaris te Boekhoute, overleden op 25-10-1834 om 17:00 uur te Boekhoute, België op 4-jarige leeftijd. Overleden in de ouderlijke woning op de Graafjansdijk, wijk D, nr. 35. Zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader en veldwachter Joannes Vinke.
   5.  Pieter Bernard Geboren op 21-03-1833 om 09:00 uur te Boekhoute, België. Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Jan Joseph van Waesberghe, 46 jaar, secretaris te Boekhoute
2. Joannes Vinke, 36 jaar, veldwachter te Boekhoute.
   6.  Charles Louis (zie VIIIc).

 
VIIIb    Petrus Joannes (Pieter Wannus, Peter Wannes) CUSSE, dienstknecht te Boekoute (1855) en werkman te Boekhoute (1857-1858) en Assenede (1858-1865), geboren op 19-06-1825 te Waterlandkerkje. Volgens sommige documenten is hij te IJzendijke geboren. Begraven op 19-10-1871 te Assenede, België. Ook wel: Kusse (in de trouwakte).

Hij woonde op 27-06-1855 te Boekhoute.

Hij was analfabeet. Zoon van Jacobus Franciscus (Joannes Francies) CUSSE (zie VIIc) en Barbara de VILLAIR .
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-06-1855 te Assenede, België (getuige(n): Augustus Pladet (29 jaar, veldwachter), Sebastiaen Lietaer (27 jaar, veldwachter), Adolf van Peene (28 jaar, schrijver) en Jules van Peene (22 jaar, schrijver); allen wonende te Assenede). Huwelijksproclamaties te Boekhoute en Assenede op 17 en 24-06-1855. Gehuwd voor de kerk op 27-06-1855 te Assenede, België (RK) (getuige(n): Carolus Ludovicus Cusse en Regina Pireux) met Eugenia PIRIEUS, 30 jaar oud, werkvrouw te Assenede (1855), geboren op 12-07-1824 te Assenede, België. Er bestaan vele varianten van deze achternaam: Perieus, Piereus, Pirieus, Fierens, Pireux... Ik heb gekozen voor de spellingsvariant die in de trouwakte is gebruikt.

Ze woonde op 27-06-1855 te Assenede.

Ze was analfabete. Dochter van Francies PIRIEUS en Francisca van SEVEREN. Op 05-01-1857 woonden zij in het gehucht Haven binnen Boekhoute (wijk B, nr. 12) en op 07-04-1858 in de Vlietstraat te Boekhoute (wijk A, nr. 51). Vanaf 14-07-1858 woonden zij in de wijk Kapelle te Assenede (eerst huis nummer 27 en daarna (1861) huis nummer 100, maar dat kan best hetzelfde huis zijn).
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus (zie IXd).
   2.  Maria Theresia (Marie Therese), geboren op 06-04-1858 om 19:00 uur te Boekhoute, België. Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Jacobus Bernardus de Clercq, 53 jaar, winkelier te Boekhoute
2. Joannes Franciscus Modde, 37 jaar, koopman te Boekhoute, overleden op 14-07-1858 om 17:00 uur te Assenede, België, 99 dagen oud. Ze overleed in de ouderlijke woning in de wijk Kapelle, huis nummer 27.
Aangevers van haar overlijden waren:
1. Petrus Cusse, 34 jaar, werkman te Assenede, vader
2. August Pladet, 32 jaar, veldwachter te Assenede.
   3.  Carolus Ludovicus (Charles Louis) (zie IXe).
   4.  Julie, geboren op 01-11-1861 om 16:00 uur te Assenede, België. Ze werd geboren in de ouderlijke woning in de wijk Kapelle, huis nummer 100. Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Petrus de Decker, 22 jaar, werkman te Assenede
2. Ferdinand Onderdonck, 23 jaar, schrijver te Assenede.
   5.  Virginia (Virginie), geboren op 16-12-1863 om 16:00 uur te Assenede, België. Ze werd geboren in de ouderlijke woning in de wijk Kapelle, huis nummer 100. Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Ferdinand Onderdonck, 25 jaar, schrijver te Assenede
2. Hendrik de Smet, 55 jaar, gemeentesecretaris te Assenede, overleden op 02-01-1864 om 23:00 uur te Assenede, België, 17 dagen oud. Ze overleed in de ouderlijke woning in de wijk Kapelle, huis nummer 100.
Aangevers van haar overlijden waren:
1. Petrus Cusse, 40 jaar, werkman te Assenede, vader
2. Ferdinand Onderdonck, 25 jaar, schrijver te Assenede.
   6.  Maria Louise Geboren op 19-01-1865 om 23:00 uur te Assenede, België. Ze werd geboren in de ouderlijke woning in de wijk Kapelle.
Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Petrus Steijaert, 44 jaar, werkman te Assenede
2. Hendrik de Smet, 56 jaar, gemeentesecretaris te Assenede, overleden op 08-12-1938 te Assenede, België op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd met Petrus DANNEELS, geboren op 08-11-1850 te Boekhoute, België.

 
IXd    Petrus CUSSE, geboren op 03-01-1857 te Boekhoute, België. Volgens de Burgerlijke Stand (akte 2) zou hij op 04-01-1857 om "kwart voor twaalf na de middag" geboren zijn, maar dat strookt niet met de informatie uit de doopakte.
Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Julianus Franciscus Buysse, 26 jaar, gemeentesecretaris te Boekhoute
2. Pieter Antone Rixius, 45 jaar, veldwachter te Boekhoute, gedoopt (RK) op 04-01-1857 te Boekhoute, België (getuige(n): Joannes Bernardus de Decker en Barbara Vilaire), overleden op 17-06-1936 te Berchem, België op 79-jarige leeftijd, zoon van Petrus Joannes (Pieter Wannus, Peter Wannes) CUSSE (zie VIIIb) en Eugenia PIRIEUS .
Gehuwd met Maria Sophia PAUWELS, geboren op 07-06-1851 te Boekhoute, België.
Uit dit huwelijk:
   1.  (anoniem) Geboren ±07-1879, begraven op 30-07-1879 te Assenede, België. Als moeder wordt in de overlijdensakte (bron: de heer Kuipers) Anna Sophia Pauwels genoemd. Wellicht een ander dan Maria Sophia?
   2.  Emma Maria Geboren op 16-05-1881 te Assenede, België, overleden op 21-01-1970 te Assenede, België op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd met Edmond Victor WILLEMS, geboren op 06-08-1878 te Assenede, België, overleden op 04-08-1939 te Assenede, België op 60-jarige leeftijd.
   3.  Clara Joanna Geboren op 17-01-1883 te Assenede, België, begraven op 24-12-1905 te Assenede, België.
   4.  Elodie Geboren op 12-09-1884 te Assenede, België, overleden op 24-05-1968 te Ekeren, België op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd met Frans KLOEK.
   5.  Alberic Geboren op 03-08-1886 te Assenede, België, overleden op 24-02-1970 te Assenede, België op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 12-05-1923 met Maria VERSTRAETE, 24 jaar oud, geboren op 26-09-1898 te Boekhoute, België, overleden op 22-07-1986 te Zelzate, België op 87-jarige leeftijd, dochter van Carolus Ludovicus VERSTRAETE en Amelia CLAEYS.
   6.  Cyrillus Geboren op 20-06-1891 te Assenede, België, overleden op 05-12-1978 te Eeklo, België op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op 10-07-1924 met Maria Magdalena BRUGGEMAN, 23 jaar oud, geboren op 19-02-1901 te Wachtebeke, België, overleden op 13-05-1986 te Eeklo, België op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) met Angela PLOG.
   7.  Florida

 
IXe    Carolus Ludovicus (Charles Louis) CUSSE , geboren op 03-11-1859 om 11:00 uur te Assenede, België. Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Ferdinand Onderdonck, 21 jaar, schrijver te Assenede
2. Henrick de Smet, 54 jaar, gemeentesecretaris te Assenede, overleden op 02-10-1941 te Assenede, België op 81-jarige leeftijd, zoon van Petrus Joannes (Pieter Wannus, Peter Wannes) CUSSE (zie VIIIb) en Eugenia PIRIEUS .
Gehuwd met Maria Ludovica GENBRUGGE, geboren op 02-06-1868 te Assenede, België, overleden te Gent, België op 60-jarige leeftijd, begraven op 20-10-1928 te Assenede, België, dochter van Stephanus GENBRUGGE en Maria Theresia SLOCK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Philemon Geboren op 27-12-1908 te Assenede, België, overleden op 24-02-1984 te Eeklo, België op 75-jarige leeftijd. Overleden in de Heilig-Hartkliniek. Begraven op 01-03-1984 te Assenede, België.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-11-1931 met Evelina Emma LAURET, 23 jaar oud, geboren op 26-01-1908 te Philippine, dochter van Adolf LAURET, visser (1898), en Eugenie Marie RAMMELOO.

 
VIIIc    Charles Louis CUSSE, werkman (1862-1867) te Boekhoute, geboren op 24-03-1837 om 12:30 uur te Boekhoute, België. Geboren in de wijk Dijk. Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Felicianus Hamerlinck, verver te Boekhoute
2. Jan Vinke, veldwachter te Boekhoute. Hij was analfabeet. Zoon van Jacobus Franciscus (Joannes Francies) CUSSE (zie VIIc) en Barbara de VILLAIR .
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-05-1862 te Boekhoute, België (getuige(n): Joannes Franciscus de Clercq (53 jaar, herbergier), Augustus Turtelboom (49 jaar, gareelmaker), Leo Helbig (45 jaar, winkelier) en Petrus Joannes Buysse (35 jaar, landbouwer); allen wonende te Boekhoute). Huwelijksproclamaties te Boekhoute op 11 en 18-05-1862. Echtgenote is Angelina Francisca PERDAEN, 24 jaar oud, geboren op 21-01-1838 te Boekhoute, België, dochter van Jacobus Franciscus PERDAEN, werkman (1862) te Boekhoute, en Bernardina DHAESE. Ze woonden (in ieder geval van 13-09-1862 tot 17-07-1867) aan de Graafjansdijk te Boekhoute (wijk A, nr. 147).
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus (zie IXf).
   2.  Maria Louisa Geboren op 23-02-1865 om 24:00 uur te Boekhoute, België. Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Bruno van Branteghem, winkelier te Boekhoute
2. Joannes Franciscus Modde, koopman te Boekhoute.
   3.  Hippolytus, geboren op 16-07-1867 om 24:00 uur te Boekhoute, België. Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Bruno van Branteghem, schoenmaker te Boekhoute
2. Joannes Franciscus Modde, koopman te Boekhoute.

 
IXf    Petrus CUSSE, geboren op 13-09-1862 om 05:00 uur te Boekhoute, België. Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Bruno van Branteghem, 45 jaar, schoenmaker te Boekhoute
2. Joannes Franciscus Modde, 41 jaar, koopman te Boekhoute. Dat Petrus Cusse, de zoon van Carolus, dezelfde is als Petrus, de echtgenoot van Rosalia de Tollenaere is nog niet voor 100% vastgesteld. Zoon van Charles Louis CUSSE (zie VIIIc) en Angelina Francisca PERDAEN .
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 19-04-1887 te Boekhoute, België (RK) (getuige(n): Theophiel van Vlaenderen en Ludovica Cusse). Pastoor was Lefevere. Echtgenote is Rosalia de TOLLENAERE, 29 jaar oud, geboren op 20-11-1857 om 14:00 uur te Boekhoute, België. Tijdstip van geboorte zou ook 02:00 kunnen zijn. Gedoopt (RK) op 20-11-1857 te Boekhoute, België (getuige(n): Franciscus de Tollenaere en Francisca Pauwels), dochter van Petrus Bernardus de TOLLENAERE en Sophia PAUWELS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hippolytus Geboren op 14-03-1888 om 19:00 uur te Watervliet, België, gedoopt (RK) op 15-03-1888 te Watervliet, België (getuige(n): Carolus Cusse en Sophia Pauwels).
Gehuwd (1).
Gehuwd (2) met Alice MADELEIN, geboren op 04-04-1887 te Pervijze, België.

 
VIId    Joannes Baptist (Jan Baptiste) CUSSE , landmansknecht en arbeider (1830-1831) te Boekhoute, geboren op 11-09-1801 te Boekhoute, België. Geen geboorteakte van hem gevonden in de BS van Boekhoute... Volgens zijn trouwakte (en zijn doopkate) zou hij echter wel degelijk op 11-09-1801 te Boekhoute geboren zijn. Gedoopt (RK) op 12-09-1801 te Boekhoute, België (getuige(n): Bartholomeus Cusse en Anna Catharina Mullewie), overleden op 31-05-1832 om 20:00 uur te Boekhoute, België op 30-jarige leeftijd. Overleden in zijn woning aan de Gentweg (wijk B, nr. 48). Aangevers van zijn overlijden waren:
1. Jacobus Cusse, 35 jaar, werkman te Boekhoute, broer
2. Joannes Vinke, 35 jaar, veldwachter te Boekhoute, kennis. Wordt vermeld als dienstplichtontduiker (volgnummer 149) uit lichting van 1830, behorend tot de Gemeente IJzendijke; achtergebleven schutter.
Hij was analfabeet. Zoon van Joannes Franciscus (Jean François) CUSSE (zie VIb) en Maria Anna (Marie Anne) van MARCKE .
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-05-1830 te Boekhoute, België (getuige(n): Engel d'Hooge, (33 jaar, bakker), Pieter Spitael (50 jaar, tapper), Francies Plog (63 jaar, werkman) en Livinus Schuijf (38 jaar, werkman); allen wonende te Boekhoute). Huwelijksproclamaties te Boekhoute op 18 en 25-04-1830 en te IJzendijke op 25-04 en 02-05-1830. Echtgenote is Victoria MEES, 35 jaar oud, arbeidster (1830) te Boekhoute, geboren op 05-04-1795 te Boekhoute, België, overleden op 27-02-1853 te Boekhoute, België op 57-jarige leeftijd. Ze was analfabete. Dochter van Jan Baptiste MEES en Petronelle Christine LEMOEN, arbeidster (1830) te Boekhoute. Beiden woonden op 15-05-1830 te Boekhoute. Op 30-05-1832 woonden ze aan de Gentweg te Boekhoute (wijk B, nr. 48).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Francies, geboren op 24-09-1831 om 23:00 uur te Boekhoute, België. Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Johan Jozef van Waesberghe, 45 jaar, secretaris te Boekhoute
2. Joannes Vinke, 34 jaar veldwachter te Boekhoute, overleden op 07-10-1831 om 23:00 uur te Boekhoute, België, 13 dagen oud. Overleden in woning van zijn ouders in wijk B, nr. 48. Aangevers van zijn overlijden waren zijn vader en veldwachter Joannes Vincke.

 
VIc    Judocus CUSSE, geboren op 27-02-1763 om 10:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 27-02-1763 te Bassevelde, België (getuige(n): Judocus Cusse en Joanna Maria van de Velde). Overleden vóór 06-10-1807. Zoon van Franciscus (Francis, François) CUSSE (zie Vb) en Elisabeth van de VELDE .
Gehuwd (1) vóór 1794 met Carola (Carolina) MARCQ, geboren ±1762 te Boekhoute, België. Overleden vóór 10-05-1796. Ook wel: Van Marcke.
Gehuwd voor de kerk (2) op 33-jarige leeftijd op 10-05-1796 te Watervliet, België (RK) (getuige(n): Jacobus Cusse, wonende te Boekhoute, en Maria Jacobs, wonende te Watervliet). Volgens de trouwakte zou de man "calebs" zijn, maar hij was weduwnaar... Echtgenote is Ida GOETHAERT, geboren te 's-Hertogenbosch(?). Volgens de trouwakte van haar huwelijk met Judocus Cusse was zij "Buscoducensis". Ik denk dat dit "van 's-Hertogenbosch" betekent, doch ben niet zeker.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Petrus Josephus, gedoopt ±1792 te IJzendijke. Volgens zijn begraafakte zou hij gedoopt zijn in IJzendijke. Overleden op 30-12-1794 te Watervliet, België. Volgens de begraafakte overleed hij op 2-jarige leeftijd. Begraven op 01-01-1795 te Watervliet, België.
   2.  Joannes Franciscus Geboren op 03-04-1794 om 17:00 uur te Clarapolder (boven Watervliet, doch op huidig Nederlands grondgebied), gedoopt (RK) op 05-04-1794 te Watervliet, België (getuige(n): Joannes Franciscus Bekaert en Joanna Teresia de Loof, beiden wonende te Boekhoute). Gedoopt "sub conditione". Overleden te Watervliet, België op 22-jarige leeftijd, begraven op 31-10-1816 te Watervliet, België. Blijkens de lotelingenlijst van Watervliet uit 1815 voor de Nationale Militie was hij "gehinderd aan de linkervoet". Hij trok nummer 87. (bron: Vlaamse Stam, 1984, pag. 536 (artikel W. Steeghers)).

 
VId    Jacobus Bernardus (Jacques) CUSSE, dagloner (1801-1804) en werkman te Waterdijk (1807-1814) en Boekhoute (1820-1836), geboren op 26-12-1766 om 15:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 27-12-1766 te Bassevelde, België (getuige(n): Joannes Verheecke en Joanna Maria Cleemput), overleden op 24-06-1836 om 10:00 uur te Boekhoute, België op 69-jarige leeftijd. Overleden in zijn woning op de Graafjansdijk, wijk D, nr. 35. Aangevers van zijn overlijden waren:
1. Pieter Jacobus Cusse, 26 jaar, werkman te Boekhoute, zoon
2. Jan Baptiste Martins, 29 jaar, werkman te Boekhoute, schoonzoon , begraven op 26-06-1836 te Boekhoute, België. Ook wel: Kusse. Hij was analfabeet.

hij woonde op 04-05-1803 te Boekhoute. Zoon van Franciscus (Francis, François) CUSSE (zie Vb) en Elisabeth van de VELDE .
Ondertrouwd (1) op 04-07-1795 te Boekhoute, België (getuige(n): Albertus Kusse en Elisabetha van den Berghe). Waarschijnlijk wordt met de getuige "Albertus Kusse" Bartholomeus Cusse, broer van de bruidegom, bedoeld. Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 21-07-1795 te Boekhoute, België (RK) (getuige(n): Albertus Kusse en Elisabetha van den Berghe) met Joanna Carolina (Jeanne Caroline) van den BERGHE, geboren ±1764 te Boekhoute, België, overleden op 25-10-1801 te Waterdijk, dochter van Martinus van den BERGHE en Marie de SCHEPPER. Ze woonden op 17-08-1796 in het dorp van Boekhoute.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 04-05-1803 te Watervliet, België (getuige(n): Bartolomeus Cusse (broer van de bruidegom), Jean Vermandel (broer van de bruid), François de Noeket(?) en Joseph van den Abeele). Huwelijksproclamatie op 01-05-1803. Gehuwd voor de kerk op 04-05-1803 te Watervliet, België (RK) (getuige(n): Bartholomeus Cusse en Maria Paeijs) met Victoria (Victoire) VERMANDEL, dienstmeid te Watervliet (1803), geboren ±1778 te Watervliet, België, overleden op 24-09-1820 te Boekhoute, België, dochter van Franciscus (François) VERMANDEL en Cornelia de WULF. Ze woonden op 03-09-1820 aan de Landdijk te Boekhoute.
Gehuwd (3) met Sophia van VLAENDEREN, geboren op 14-11-1778 te Boekhoute, België, gedoopt (RK) te Boekhoute, België, overleden op 24-07-1853 te Boekhoute, België op 74-jarige leeftijd, dochter van Joannes van VLAENDEREN en Joanna Maria REMERIJ.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Baptista, geboren op 17-08-1796 om 21:00 uur te Boekhoute, België. Geboren in het huis van zijn ouders in het dorp van Boekhoute.

Getuigen van de geboorteaangifte bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Francis Cusse, 57 jaar, arbeider, wonende op de Graafjansdijk te Boekhoute, paternele grootvader
2. Marie de Schepper, 66 jaar, wonende op de Graafjansdijk te Boekhoute, maternele grootmoeder. Ook wel: Kusse.
   2.  Jean Bernard, geboren ±1801, overleden op 07-04-1814 te Waterdijk.
   3.  Jeanne Marie Therese, geboren vóór 1803 te Waterdijk, overleden op 01-09-1809 te Waterdijk.
   4.  Jean François, overleden op 02-01-1812 te Waterdijk, België. Datum van de akte. Filiatie onzeker.

Uit het tweede huwelijk:
   5.  Jean Baptiste, geboren op 23-02-1804 om 13:00 uur te Boekhoute, België. Getuigen van de gebooreteaangifte waren:
1. Bartholomé Cusse, 32 jaar, dagloner te Boekhoute
2. Josse de Coninck, 43 jaar, dagloner te Boekhoute

Volgens de overlijdensakte geboren te Waterdijk... Overleden op 28-10-1804 te Waterdijk, 248 dagen oud.
   6.  Marie Christine (Marie Anne), werkvrouw (1836-1858) te Boekhoute, geboren op 04-02-1805 te Waterdijk, overleden op 06-06-1858 om 23:00 uur te Boekhoute, België op 53-jarige leeftijd. Ze overleed in haar huis in het gehucht Havendijk, wijk A, nr. 171. Aangevers van haar overlijden waren:
1. Engelbertus de Bruyne, 59 jaar, stoelenmatter te Boekhoute (wijk A, nr. 163)
2. Jacobus Franciscus Verschragen, 37 jaar, werkman te Boekhoute (wijk A, nr. 162). In haar trouwakte, haar overlijdensakte en ook in de tafels van de geboorteakten van Waterdijk (die staan op de film met de tafels van Boekhoute, doch de akten zelf heb ik nog niet weten te vinden) zijn haar voornamen Marie Christine, maar in de doopakten van haar kinderen wordt ze Marie Anne genoemd.
Ze was analfabete.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 09-11-1836 te Boekhoute, België (getuige(n): Engelbert de Mullewie (37 jaar, vaarts), Romanus Hamerlijnck (38 jaar, koster), Jacobus Ego (80 jaar, kleermaker) en Joseph van Peene (49 jaar, wagenmaker); allen wonende te Boekhoute). Huwelijksproclamaties te Boekhoute op 30-10 en 06-11-1836. Echtgenoot is Livinus VERMEIRE, 33 jaar oud, werkman (1836-1840) te Boekhoute, geboren op 07-01-1803 te Assenede, België, overleden op 02-08-1840 te Boekhoute, België op 37-jarige leeftijd. Hij was analfabeet. Zoon van Franciscus (Francies) VERMEIRE en Coleta BOUCHAUTE. Beiden woonden op 09-11-1836 te Boekhoute.
   7.  Jean Baptiste, geboren op 03-03-1806 te Waterdijk. Datum is die van de akte. Overleden op 05-10-1807 te Waterdijk op 1-jarige leeftijd.
   8.  Rosalia Francisca Dienstmeid (1831) te Boekhoute, geboren op 29-01-1808 te Waterdijk, België. Overleden na 01-11-1871. Ze was analfabete.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-09-1831 te Boekhoute, België (getuige(n): Francies Pladet (60 jaar, kleermaker), Petrus de Mullewie (36 jaar, hoefsmid), Engelbert de Mullewie (30 jaar, vaarts) en Pieter Jan van Rie (35 jaar, werkman); allen wonende te Boekhoute). Huwelijksproclamaties te Boekhoute op 21 en 28-08-1831. Echtgenoot is Jacobus Francies GEIREGAT, 29 jaar oud, dienstbode (1831) en werkman (1833-1839) te Boekhoute, geboren op 01-03-1802 te Bassevelde, België. Volgens zijn trouwakte geboren op 10 Ventose 10, wat "vertaald" wordt als 02-03-1802, maar volgens mij moet dat 01-03-1802 zijn... Overleden op 13-07-1841 te Boekhoute, België op 39-jarige leeftijd. Hij was analfabeet. Zoon van Franciscus (Francies) GEIREGAT en Maria Jacoba de NEVE. Beiden woonden op 02-09-1831 te Boekhoute.
   9.  Pieter Jacobus Werkman te Boekhoute (1836), geboren op 05-11-1810 te Waterdijk, België. Niet helemaal zeker of dit klopt. De tafels van Waterdijk geven dit als datum van geboorteakte van ene Jaques Cusse. (gezindte: RK) (getuige(n): Joannes van Vooren en Sabina Vermandel). Kennelijk de doopplaats niet genoteerd. Zal vermoedelijk Boekhoute zijn... Overleden na 05-11-1836. Hij tekende met "Pieter Cusse".
   10.  Rosalia, landbouwster (1862) in de Schare (Boekhoute), geboren op 06-11-1813 te Waterdijk, België. In de trouwakte staat dat zij in Boekhoute was geboren, en als geboortedatum wordt genoemd de dag waarop haar zus Rosalia Francisca Cusse (die Francisca werd genoemd) werd geboren. Hier lijken dus wat foutjes te zijn gemaakt.
De door mij genoemde datum is die van de geboorteakte, zoals vermeld in de tafels. De akten van Waterdijk heb ik nog niet gevonden... Overleden na 31-01-1862.
Gehuwd (1) vóór 1839 met Petrus van BELLE, arbeider te Boekhoute (1839-1842) en landbouwer in de Schare binnen Boekhoute (1862), geboren op 12-07-1805 te Boekhoute, België, overleden op 30-01-1862 om 22:00 uur te Boekhoute, België op 56-jarige leeftijd. Overleden in zijn huis in het gehucht de Schare binnen Boekhoute (wijk J, nr. 64). Aangevers van zijn overlijden waren:
1. Leo Geiregat, 27 jaar, werkman, wonende in het gehucht Graafjansdijk binnen Boekhoute (wijk G, nr. 6), kozijn van de overledene
2. Joannes Baptista Pauwels, 51 jaar, herbergier, wonende in de Schare binnen Boekhoute (wijk J, nr. 51), kennis van de overledene. Hij was analfabeet. Zoon van Pieter van BELLE en Maria Anna VERRIECKEN.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 11-12-1862 te Boekhoute, België (getuige(n): Ignatius Sabo (68 jaar, landbouwer te Boekhoute), Bruno van Branteghem (47 jaar, schoenmaker te Boekhoute), Joannes Franciscus Modde (42 jaar, koopman te Boekhoute) en Joannes Baptista Demps (28 jaar, boerenwerkman te Bassevelde, broer van de bruidegom)). Huwelijksproclamaties te Boekhoute op 30-11 en 07-12-1862.
Op 08-12-1862 lieten zij een huwelijkscontract opmaken voor Meester Désiré van de Wattijne, notaris te Bassevelde. Echtgenoot is Bruno DEMPS, 40 jaar oud, werkman te Boekhoute (1862), geboren op 03-02-1822 te Kaprijke, België. In zijn trouwakte staat zijn achternaam als "Dhems" geschreven, maar hij tekent met "Bruno Demps". Zoon van Joannes DEMPS, werkman te Kaprijke (1862), en Antonia THIENPONT. Beiden woonden op 11-12-1862 te Boekhoute.
   11.  Angeline, geboren op 24-06-1815 om 12:30 uur te Boekhoute, België. Getuigen van de gebooreteaangifte waren:
1. Philippe de Vos, 56 jaar, schoenmaker te Boekhoute
2. Pieter Laboré, 42 jaar, veldwachter te Boekhoute.
Gehuwd. Getrouwd vóór 24-06-1836. Partner is Jan Baptiste MARTINS, werkman te Boekhoute (1836), geboren ±1807. Overleden na 24-06-1836. Zou ook de man van Angeline's zus Joanna Petronella kunnen zijn!
Hij was analfabeet.
   12.  Joanna Petronella, geboren op 31-12-1816 om 19:00 uur te Boekhoute, België. Getuigen van de gebooreteaangifte waren Philippe de Vos en Pieter Laboré. Let op: Mogelijk was zij het die getrouwd was met Joannes Baptiste Martins, en niet haar zus Angeline!
   13.  Ursula Geboren ±08-1820 te Boekhoute, België, overleden op 03-09-1820 om 23:00 uur te Boekhoute, België. Overleden, één maand oud, in de ouderlijke woning aan de Landdijk. Aangevers van haar overlijden waren haar vader en Jacobus Francies de Meulenaere (veldwachter).

 
IVb    Christophorus (Christoffel) CUSSE, geboren op 22-09-1698 om 04:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 22-09-1698 te Bassevelde, België (getuige(n): Christophorus Adriaens en Cornelia van Eede). Overleden na 17-02-1739. Ook wel: Ceusse, Cussé en Kussé (parochieregisters Watervliet).

De staat van goed (Watervliet, d.d. 21-5-1738) van Marinus de Brauwere en zijn vrouw Pieternelle Claijs (overleden op resp. 20-7-1737 en 11-8-1737 te Watervliet) zegt dat hij de voogd was van Marie Claeijs en voogd maternel van de kinderen van Jaecques de Bats en Joanna Claijs. Zoon van Guilielmus (Guilliame) CUSSE (zie IIIa) en Catharina van de VELDE .
Ondertrouwd (1) op 04-08-1725 te Watervliet, België (getuige(n): Maria Aerts en Maria van de Vijvere), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 12-08-1725 te Watervliet, België (RK) (getuige(n): Georgius Ceusse en Maria Aerts) met Joanne HAERS, overleden op 20-01-1730 te Heerlijkheid Watervliet, België. De begraafakte was op de film in Beveren zeer slecht leesbaar (niet scherp te krijgen). Ik dacht als leeftijd "42" te zien, maar ben daarvan niet zeker.
Haar staat van goed (Watervliet) is gedateerd 19-06-1730. Begraven op 22-01-1730 te Watervliet, België. Ook wel: Aerts. Dochter van ? HAERS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 31-jarige leeftijd op 23-04-1730 te Watervliet, België (RK) (getuige(n): Carolus van Damme en Joanna Claijs) met Anna Maria CLAIJS, geboren ±1701, overleden op 01-03-1739 te Watervliet, België. Volgens de begraafakte overleed zij op 38-jarige leeftijd. Begraven op 03-03-1739 te Watervliet, België. Ook wel: Claus. Dochter van ? CLAIJS en ?
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pieter Geboren 08-1729. Hij was op 19-06-1730 10 maanden oud. Overleden na 08-01-1760. Zijn voogden waren op 19-06-1730: Jooris Cusse (VP) en Lieven van Hecke (VM).

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Georgius, geboren ±12-1731, overleden op 23-02-1732 te Watervliet, België. Volgens de begraafakte was hij 2 maanden oud. Begraven op 24-02-1732 te Watervliet, België.
   3.  Petrus, geboren ±1732 te Watervliet, België. Ik heb geen doopakte van hem gevonden, hoewel hij volgens de begraafakte als zoon van Christophorus Cusse in Watervliet geboren zou zijn. Overleden op 24-03-1760 om 16:00 uur te Watervliet, België. Volgens de begraafakte overleed hij op 28-jarige leeftijd. Begraven op 26-03-1760 te Watervliet, België. Begraven op het kerkhof. Hij bleef ongehuwd.
   4.  Joannes Geboren te Watervliet, België, gedoopt (RK) op 22-09-1733 te Watervliet, België (getuige(n): Joannes Blaublomme en Anna Francisca Welvaert). Gedoopt "sub conditione". Thuis had de vroedvrouw hem al gedoopt. Overleden op 18-12-1760 om 04:00 uur te Kaprijke, België op 27-jarige leeftijd, begraven op 19-12-1760 te Kaprijke, België. Begraven op het kerkhof. Ook wel: Kusse.
Hij bleef ongehuwd.
   5.  Jacobus Marinus (zie Vc).

 
Vc    Jacobus Marinus CUSSE, geboren op 28-03-1737 om 21:00 uur te Watervliet, België, gedoopt (RK) op 29-03-1737 te Watervliet, België (getuige(n): Jacobus de Bats en Maria Anna Haeck). Volgens zijn doopakte zou hij Jacobus Marianus heten. Overleden op 05-05-1782 om 21:00 uur te Bassevelde, België op 45-jarige leeftijd, begraven te Bassevelde, België. In de doopaktes van Bassevelde voor de kinderen van Jacobus worden diverse spellingsvormen voor de achternaam gebruikt: Cuijsse, Keusse en Cusse, en in de trouwakte: Kusse. Zoon van Christophorus (Christoffel) CUSSE (zie IVb) en Anna Maria CLAIJS .
Ondertrouwd op 25-04-1761 te Bassevelde, België (getuige(n): Ignatius Baert en Maria Anna Ronse). Huwelijksproclamaties op 26 en 30-04 en op 01-05-1761. Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 02-05-1761 te Bassevelde, België (RK) (getuige(n): Ignatius Baert en Maria Anna Ronse) met Petronilla Jacoba STUIJVAERT, geboren te Bassevelde, België. Overleden na 11-12-1794. Zij was analfabete. Dochter van Guilielmus STUIJVAERT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna Maria Geboren op 20-07-1762 om 11:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 20-07-1762 te Bassevelde, België (getuige(n): Joris Hovelinck en Petronilla Versee), overleden op 29-06-1767 te Bassevelde, België op 4-jarige leeftijd, begraven te Bassevelde, België.
   2.  Joannes Bernardus (zie VIe).
   3.  Georgius Franciscus (Joris Francis) (zie VIf).
   4.  Judocus Geboren op 20-01-1772 om 08:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 20-01-1772 te Bassevelde, België (getuige(n): Jacobus Claeijs en Maria Jacoba Moens), overleden op 26-09-1774 te Bassevelde, België op 2-jarige leeftijd, begraven te Bassevelde, België.

 
VIe    Joannes Bernardus CUSSE, daghuurwerker (1800) en werkman, geboren op 18-04-1767 om 19:30 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 19-04-1767 te Bassevelde, België (getuige(n): Bernardus Stuijvaert en Joanna de Baets). Hij ondertekende de trouwakte van zijn broer Joris (d.d. 11-02-1794) met een kruisje, hoewel hij later (vanaf 1796) blijk gaf van toch te kunnen schrijven. Zoon van Jacobus Marinus CUSSE (zie Vc) en Petronilla Jacoba STUIJVAERT .
Gehuwd met Maria Joanna van de VELDE, geboren te Sleidinge, België, dochter van Livinus van de VELDE en Judoca van EENAEME.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Jacoba Geboren op 28-04-1794 om 13:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 28-04-1794 te Bassevelde, België (getuige(n): Petrus Joannes van de Velde en Petronilla Jacoba Stuijvaert).
Gehuwd met Henricus Xaverius WILLEMS.
   2.  Bernardus (zie VIIe).
   3.  Bernardina (Bernarda), geboren op 12-11-1798 om 02:30 uur te Bassevelde, België. Getuigen van de geboorteaangifte bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Andreas van de Velde, werkman, 37 jaar
2. Jean Joseph Guy, schoolmeester, gedoopt (RK) op 12-11-1798 te Bassevelde, België (getuige(n): Andreas van de Velde en Bernarda Stuijvaert), overleden op 15-08-1800 om 19:00 uur te Bassevelde, België op 1-jarige leeftijd. Overleden in het huis van haar ouders in het dorp van Bassevelde.
   4.  Jacobus Franciscus Geboren op 25-12-1801 om 02:30 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 25-12-1801 te Bassevelde, België (getuige(n): Jacobus Franciscus Martens en Maria Catharina van de Velde), overleden op 20-05-1803 te Bassevelde, België op 1-jarige leeftijd, begraven te Bassevelde, België.

 
VIIe    Bernardus CUSSE, bakker te Bassevelde (1837), geboren op 10-11-1796 om 22:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 11-11-1796 te Bassevelde, België (getuige(n): Georgius Franciscus Cusse en Maria Joanna Meire), overleden op 02-02-1853 te Bassevelde, België op 56-jarige leeftijd. Hij tekende met "B Cusse". Zoon van Joannes Bernardus CUSSE (zie VIe) en Maria Joanna van de VELDE .
Gehuwd met Carolina BRUIJNEEL, geboren ±1800 te Eeklo, België, overleden op 30-11-1856 te Bassevelde, België. Ze woonden op 20-03-1837 in het dorp van Bassevelde.
Uit dit huwelijk:
   1.  Julia Geboren op 13-04-1833 te Bassevelde, België, overleden op 15-05-1916 te Bassevelde, België op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 12-02-1853 te Bassevelde, België met Engelbertus Verstraete CASNEUF, 19 jaar oud, geboren op 16-06-1833 te Bassevelde, België, overleden op 16-12-1899 te Bassevelde, België op 66-jarige leeftijd.
   2.  Pelagie, geboren op 20-03-1837 om 08:00 uur te Bassevelde, België. Geboren in de woning van haar ouders in het dorp van Bassevelde.

 
VIf    Georgius Franciscus (Joris Francis) CUSSE , dagloner, geboren op 18-07-1769 om 15:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 18-07-1769 te Bassevelde, België (getuige(n): Georgius de Smet en Livina Stuijvaert), overleden op 15-06-1803 te Bassevelde, België op 33-jarige leeftijd, begraven te Bassevelde, België. In de doopakte staat "Egidius Franciscus Keusse". De doopakten van zijn twee jongste kinderen ondertekent hij echter met Joris (of Joorus/Joores) Francis Cusse (zijn trouwakte tekent hij trouwens met een kruisje; waarschijnlijk heeft hij op latere leeftijd leren schrijven). Zoon van Jacobus Marinus CUSSE (zie Vc) en Petronilla Jacoba STUIJVAERT .
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 11-02-1794 te Bassevelde, België (RK) (getuige(n): Joannes Bernardus Cusse en Maria Joanna Meire) met Maria Catharina van de VELDE, dagloonster en spinster te Bassevelde (1823), geboren te Bassevelde, België. Overleden na 10-09-1823. Ze was analfabete. Dochter van Livinus van de VELDE en Judoca van EENAEME.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna Theresia Geboren op 10-12-1794 om 21:30 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 11-12-1794 te Bassevelde, België (getuige(n): Andreas van de Velde en Petronilla Jacoba Stuijvaert), overleden op 27-01-1795 te Bassevelde, België, 48 dagen oud, begraven te Bassevelde, België.
   2.  Engelbertus (zie VIIf).
   3.  Jacobus Franciscus Geboren op 15-08-1799 om 20:00 uur te Bassevelde, België. Getuigen van de geboorteaangifte bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Jean Joseph Guy, schoolmeester, 35 jaar
2. Marie Francisca Hulpiau, 40 jaar, gedoopt (RK) op 16-08-1799 te Bassevelde, België (getuige(n): Jacobus Franciscus Martens en Maria Joanna van de Velde), overleden op 15-08-1800 om 15:00 uur te Bassevelde, België op 1-jarige leeftijd. Overleden in het huis van zijn vader in het dorp van Bassevelde.
   4.  Jacobus Bernardus (zie VIIg).

 
VIIf    Engelbertus CUSSE, molenaar te Watervliet (1823-1825), geboren op 27-02-1796 om 16:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 27-02-1796 te Bassevelde, België (getuige(n): Joannes Bernardus Cusse en Maria Joanna Meire). Hij woonde op 10-09-1823 te Watervliet.

Hij was analfabeet. Zoon van Georgius Franciscus (Joris Francis) CUSSE (zie VIf) en Maria Catharina van de VELDE .
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-09-1823 te Watervliet, België (getuige(n): Jan Joseph de Deijn (59 jaar), Joannes Franciscus van Wiemersch (36 jaar, kuiper), Pieter Joannes Staenders (36 jaar, schoenmaker), en Joannes Franciscus de Ceulenaere (45 jaar, schrijver); allen woonachtig te Watervliet en kennissen van de echtelieden). Huwelijksproclamaties te Watervliet en Sint-Jan-in-Eremo op 31-08 en 07-09-1823. Echtgenote is Rosalia Francisca WITHOEK, 26 jaar oud, dienstmeid te Sint-Jan-in-Eremo (1823), geboren op 24-01-1797 te Waterland-Oudeman, België. Ze woonde op 10-09-1823 te Sint-Jan-in-Eremo. Dochter van Livinus WITHOEK en Francisca LAMBRECHT, spinster te Sint-Jan-in-Eremo (1823).
Uit dit huwelijk:
   1.  Paulina, geboren op 27-11-1823 om 19:00 uur te Watervliet, België. Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Bernardus Franciscus Druwaer, 37 jaar, winkelier te Watervliet
2. Joannes van Zele, 42 jaar, schoolmeester te Watervliet.
   2.  Pelagia, geboren op 27-11-1823 om 19:15 uur te Watervliet, België. Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Jan Joseph de Deijn, 60 jaar, veldwachter te Watervliet
2. Joannes Franciscus van Wiemersch, 36 jaar, kuiper te Watervliet .
   3.  Bruno (zie VIIId).

 
VIIId    Bruno CUSSE, werkman te Eeklo (1863), geboren op 06-03-1825 om 24:00 uur te Watervliet, België. Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Bernardus Franciscus Druwaer, 39 jaar, winkelier te Watervliet
2. Karolus Franciscus van de Putte, 28 jaar, organist te Watervliet . Hij was analfabeet. Zoon van Engelbertus CUSSE (zie VIIf) en Rosalia Francisca WITHOEK .
Gehuwd met Sophie Antonia LIPPENS, geboren ±1826 te Eeklo, België. Ze woonden op 09-12-1863 op het Oostveld te Eeklo en op 04-11-1864 en 10-10-1865 in de wijk Schaperij te Eeklo.
Uit dit huwelijk:
   1.  Florentinus Josephus, geboren op 09-12-1863 om 21:00 uur te Eeklo, België.
   2.  Bruno Henri, geboren op 04-11-1864 om 09:00 uur te Eeklo, België. Getuigen van de geboorteaangifte bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Pieter Livinus Lippens, 67 jaar, werkman te Eeklo, analfabeet
2. Desiré de Hulstere, 31 jaar, agent van politie te Eeklo .
   3.  Virginie Marie, geboren op 10-10-1865 om 21:30 uur te Eeklo, België. Getuigen van de geboorteaangifte bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Jan Baptiste van Hecke, 71 jaar, agent van politie te Eeklo
2. Pieter Bernard Deraedt, 55 jaar, schrijver te Eeklo.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-11-1889 te Eeklo, België met August Theodore van GENACHTE, 26 jaar oud, geboren op 01-07-1863 te Eeklo, België, overleden op 04-07-1900 te Eeklo, België op 37-jarige leeftijd, zoon van Ignatius Antonius van GENACHTE en Pelagie van ACKER.

 
VIIg    Jacobus Bernardus CUSSE, werkman te Boekhoute (1834-1836) en Bassevelde (1838), geboren op 23-08-1801 om 23:30 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 24-08-1801 te Bassevelde, België (getuige(n): Andreas van de Velde namens Petrus Stuijvaert en Maria Catharina van Laere). Hij was analfabeet. Zoon van Georgius Franciscus (Joris Francis) CUSSE (zie VIf) en Maria Catharina van de VELDE .
Gehuwd vóór 1834 met Francisca van den BERGHE, geboren ±1811 te Ertvelde, België. Ze woonden op 31-01-1834 en 31-10-1836 in Kapelle binnen Boekhoute (wijk B, nummer 75). Op 20-01-1838 woonden ze te Bassevelde.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus, geboren op 31-01-1834 om 16:00 uur te Boekhoute, België. Geboren in het huis van zijn ouders in de wijk Kapelle.
Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Jan Joseph van Waesberghe, secretaris te Boekhoute
2. Joannes Vinke, veldwachter te Boekhoute.
   2.  Engelbertus Geboren op 31-10-1836 om 13:00 uur te Boekhoute, België. Geboren in de wijk Kapelle. Getuigen van de geboorteaangifte waren:
1. Jan Joseph van Waesberghe, secretaris te Boekhoute
2. Joannes Vinke, veldwachter te Boekhoute, overleden op 04-11-1836 om 07:00 uur te Boekhoute, België, 4 dagen oud. Overleden in de ouderlijke woning in de Capelle (niet zeker of het gehucht Kapelle of de Capellepolder wordt bedoeld), wijk B, nr. 75. Aangevers van zijn overlijden waren zijn vader en veldwachter Joannes Vinke.
   3.  Lucia Geboren op 20-01-1838 om 08:00 uur te Bassevelde, België.
Gehuwd met Livinus van LAEKE, werkman (1866-1869) te Boekhoute, geboren ±1823 te Oosteeklo, België. Ook wel: Van Lake.
Hij was analfabeet. Ze woonden op 16-08-1866 in de Hellepolder (Capellepolder?) binnen Boekhoute (wijk G. nr. 100) en op 27-03-1869 in het gehucht Schare binnen Boekhoute (wijk H, nr. 99).

 
IIIb    Christophorus (Christoffel, Stoffel) CUSSE , landbouwer. Overleden tussen 23-09-1699 en 08-01-1719. De akte van verkaveling van de door hem en zijn vrouw nagelaten gronden in (o.m.) de Capellepolder bij Boekhoute (2 gemeten met zuid: de Landdijk, west: de watergang en noord: de erven Jan Baptiste du Bosch) tussen zijn twee zoons was (volgens de staat van goed van Jan Cusse en Joanne (van ) Heulendonck d.d. 15-02-1729) gedateerd 22-11-1719. Er is ook sprake van een stuk land, genaamd Jan Gillisland, een stuk genaamd Lieven Pauwelsstuk, een stuk aan de Craijdam, een stuk genaamd "den Haenendijck" en een dam "inde straete loopende van Bouchaute naer het Drijken". Hij was analfabeet.

Als man van de weduwe van Adriaen Schalevens is hij het sterfhuis van Pieter Goole, overleden te Boekhoute, op 30-03-1669 (datum van diens staat van goed, gepasseerd te Boekhoute) een bedrag van £2:6:8 schuldig ter zake van landpacht. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 808, folio 134v)

De voornaam verschijnt ook als "Christoffels" en "Stoffel". Op 12-05-1694 woont hij nog te Bassevelde.

Op 30-05-1693 had hij ten huize van Lieven van Peteghem een door Jan du Bosch, procureur van het Ambacht Boekhoute, opgesteld bescheid ondertekend (met een "merk", want hij kon niet schrijven) waarmee hij erin toestemde een eis aan de heer Jan Baptiste de Zautere om een zekere partij hout, afkomstig van het land van de heer advocaat Rouck, te betalen, te laten vallen. Enige dagen later wendde hij zich tot procureur en notaris Gillis de Meijere met de vraag hoe hij dit bescheid kon herroepen ("om te commen in accorde met ... Rouck"). De Meijere stelde een "laatweten" op dat Christoffel na (gedeeltelijke) voorlezing "ondertekende". Echter, dit "laatweten" bleek beledigingen ("onbetaemelijcke en injureuse termen") aan het adres van Du Bosch te bevatten. Christoffel verklaarde op 22-04-1694 onder ede voor burgemeester en schepenen van het ambacht Boekhoute, dat hij niet wist van deze beledigingen en dat ze voor rekening kwamen van De Meijere; weliswaar had De Meijere hem de tekst van de brief voorgelezen, maar hij had er weinig van begrepen, ongeleerd als hij was, wat hij De Meijere ook had gezegd, doch uit vrees anders meer te moeten betalen had hij toch maar getekend. Om de zaak definitief te sussen liet hij op 15-07-1693 voor notaris Jaecques van Hecke te Bassevelde een akte van revocatie van voornoemde beledigingen passeren. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 881, f283v)

Eind 1694 zou hij bekend staan om zijn "slecht comportement", reden waarom zijn minderjarige zoon Joannes (succesvol) burgemeester en schepenen van Boekhoute verzoekt hem (Joannes) te emanciperen, zodat hij over zijn eigen goederen kan beschikken. Zie verder opmerkingen bij Joannes. Zoon van Jacobus (Jaecques) CUSSE (zie IIa) en Joanna (Janneken) CALLAERT .
Gehuwd. Getrouwd vóór 14-01-1669. Partner is Petronella (Pietronelle, Pierijntien) STOCKMAN, landbouwster, overleden ±11-1691 te Boekhoute, België. Volgens haar staat van goed (Ambacht Boekhoute, inv.nr. 824, folio 216v, d.d. 26-03-1692) zou zij in december 1691 zijn overleden, maar dat moet een vergissing zijn, want op 28-11-1691 doen Guilliame Cusse en Christoffels van Doorsselaere al de eed als voogden van de wezen van Christoffels Cusse en Pierijntien Stockman. (bron: Ambacht Boekhoute, inv.nr. 881 (Eedboek), folio 105).

Haar nalatenschap bestond uit de volgende erfgronden: de helft van diverse stukken land in de Capellepolder te Boekhoute (de ander helft behoorde haar kleinzoon Adriaen Schalevens toe); 225 roeden land in de Pennemanspolder en 56 roeden van een stuk land "op Boekhoute" achter de woning van Jan Versprille, die ze had geërfd van haar broer Guilliame Stockmans; tweederde (het ander derde deel behoorde de erven Pieter Lobe toe) van 5 gemeten land binnen de parochie van Bassevelde (met in het oosten de heer Pieter Quenon (burgemeester van Boekhoute), west: het Tollemeersstraatje en noord: de Beekstraat), die haar tweede echtgenoot had belast met een rente met een kapitaalswaarde van 32 ponden vlaams ten profijte van wijlen Pieter Lobe (Lobbé); de helft van 6 gemeten land in de Beekstraat te Bassevelde die zij had geërfd van haar kozijn Pieter Vrombaut en waarvan de andere helft toebehoorde aan de kinderen van Guilliame Steijaert en wijlen Livijne Kimpe (tegen dezelfde Steijaert en Christoffels Cusse liep een proces aangespannen door Jan Lammens te Bassevelde voor de schepenbank van Boekhoute bij rekwest van 31-07-1691, in verband met achterstallige rente op voornoemd land; volgens Cusse zou die rente betaald moeten worden door de erven Lieven de Wispealaere te Assenede, waartegen zij (Cusse en Steijaert) weer een proces hadden lopen). Tijdens haar huwelijk met Christoffels Cusse had ze dan nog gekocht: van Adriaen Schalevens filius Adriaen (haar stiefzoon): 250 roeden land in de Capellepolder (west: Carel Pauwels en noord: Christoffels Callaert) en van Jan Lippens: 100 roeden land van een partij van 5 gemeten binnen de parochie van Bassevelde (de rest toebehorende aan de erven Pieter Lobe), waarvoor op 22-05-1683 het koopcontract was gesloten. Voorts was er de hofstede waarin zij overleden was. Het land (14 gemeten) behoorde toe aan ene Sieur Guilliame Bouttens te Gent en werd door Christoffels en Pietronelle gepacht, maar huis, schuur en andere bouwwerken, behoorde hun toe en bij beëindiging van de pacht zou Bouttens verplicht zijn het huis, de schuur, etc. tegen een vastgestelde prijs te kopen. Echter, Bouttens was overleden (waarmee de pacht kennelijk was komen te beëindigen) en zijn nalatenschap was onder curatele gevallen. Cusse wist niet van wie hij zich de waarde van het huis etc. uitbetaald moest krijgen en wendde zich tot de curator, ene Pieter Haudenrogge, die hem echter lieten weten dat zijn commissie van curateur was beëindigd. Cusse bleef dus maar op de hofstede wonen zonder pacht te betalen voor het land... De waarde van het huis werd daarom niet meegenomen in de staat van goed van Pietronelle. Aan beesten en roerende goederen liet ze tot slotte onder andere na: 3 paarden, 5 koeien en diverse landbouwgereedschappen. Er restte een batig saldo van £ 77:5:10. Ze was analfabete. Dochter van ? STOCKMAN. Als voogden van de twee nagelaten wezen uit dit huwelijk deden op 28-11-1691 Guilliame Cusse (VP) en Christoffels van Doorsselaere (VM) de eed voor de schepenbank van het ambacht Boekhoute.

Op 14-01-1669 verklaren zij voor schepenen van het Ambacht Boekhoute £32 vlaams ontvangen te hebben van Pieter Lobbé voor een losrente van £2 per jaar, die dag ingaande, bezet op het derde van een stuk land van ongeveer vier gemeten dat onverdeeld ligt met voornoemde Pieter Lobbé en (Pietronelle's broer) Guilliame Stockman binnen de parochie van Bassevelde, belend door: oost: Jaecques Jacobs, zuid: het gilde en de Armen van Bassevelde, west: de wezen van Jan d'Hoije, en noord: de straat lopende van Bassevelde naar Kaprijke. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 893, folio 78 en inv.nr. 925)

Op 11-06-1671 verschijnen zij voor schepenen van Boekhoute om de £35 vlaams, die zij extra moeten betalen aan Adriaen Schalevens en diens halfzus Joosijntien Schalevens (dochter van Pierijntien uit haar huwelijk met Adriaen Schalevens sr.) uit hoofde van een fout in de staat van goed van hun vader Adriaen Schalevens, te bezetten op de hofstede waarin ze wonen en op twee gemeten land in de Capellepolder (op het zuiden komende op de dijk die naar Philippine loopt) die ze van Niclaeijs Dolvijn hebben gekocht. Die fout had betrekking op de prijzing van de landen van Adriaen Schalevens sr., die abusievelijk niet in diens staat van goed was opgenomen. Hier was men achtergekomen na de liquidatie van de staat d.d. 21-05-1670. Na onderzoek bij Christoffel Cusse en Petronella Stockman concludeerde men dat de waarde van die landen ruim honderd pond bedroeg. Partijen, dat wil zeggen Christoffel en Pieternelle aan de ene kant en Adriaen Schalevens jr. voor zichzelf en als voogd met Guilliame Stockman voor de minderjarige Joosijntien Schalevens komen op 26-09-1670 overeen dat Christoffel en Petronella aan Joosijntien (en klaarblijkelijk ook aan Adriaen) een bedrag van £ 35 zullen betalen du moment dat ze "haar zelfs" wordt. Burgemeester en schepenen van Boekhoute als oppervoogden keuren dit op 03-12-1670 goed. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 894, folio 207v en inv.nr. 815, folio 106v).
Uit dit huwelijk:
   1.  Guilielmus (Guilliame) (zie IVc).
   2.  Joannes (Jan) (zie IVd).

 
IVc    Guilielmus (Guilliame) CUSSE, landbouwer en wethouder en burgemeester (1725) van het Ambacht Boekhoute, geboren ±1671, overleden op 31-10-1728 te Boekhoute, België. Zijn staat van goed (Boekhoute) is gedateerd 19-01-1729. Hij liet diverse stukken land in de Capellepolder bij Boekhoute na, waarvan de helft zijn broer Jan Cusse (die een week na hem overleed) toebehoorde. De hofstede waarop hij (denkelijk) woonde, had hij in pacht van de Baron van Kiesegem. Daarnaast had hij nog diverse landen in pacht, onder meer van advocaat Du Bosch, Pieter Pieters, het klooster van Oosteeklo, de kerk en armen van Boekhoute en van Franchoijs van Zele. Uiteindelijk liet hij meer schulden dan baten na (er resteerde een negatief saldo van £172:14:11 groten vlaams, met name veroorzaakt door achterstallige pacht; onder meer een schuld van £107:8:1 jegens de Baron van Kiesegem en een obligatie van 92 ponden vlaams ten gunste van de erven van Christiaen Vaerewijck). De voogden van zijn nagelaten wezen uit beide huwelijken, Jacobus van Damme en Pieter van Vooren, vroegen (en kregen) daarom op 02-03-1729 toestemming van burgemeester en schepenen van Boekhoute om in hun hoedanigheid van voogden de nalatenschap te mogen renunciëren. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 841, folio 82v en 122v). Hij tekende met "Guilliame Cusse" (zie onder meer het verderop besproken pachtcontract d.d. 24-11-1709).

Op 12-05-1694 (hij woont dan te Boekhoute) stelt hij zich voor burgemeester en schepenen van Boekhoute borg voor zijn vader ter zake van de £23:10:10 vlaams en 2 deniers die zijn jongere (en kennelijk nog minderjarige) broer Joannes toekomen uit de nalatenschap van hun moeder Pierijntien Stockman. Ook zijn vader compareert en als onderpand stelt hij zijn helft van de 250 roeden land in de Capellepolder onder Boekhoute en de honderd roeden land die hij heeft te Bassevelde en die deel uitmaken van vijf gemeten die onverdeeld liggen met de erven Pieter Lobe en die in gebruik zijn bij Pieter Quenon. Guillaeme zou de originele akte met "Guillaeme Cusse" hebben getekend, volgens het afschrift in de registers der Wezerij. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 826, folio 329)

Op 13-11-1697 stemmen burgemeester en schepenen van het Ambacht Boekhoute in met zijn verzoek om twee stukken land (het eerste 225 roeden in de Pennemanspolder te Sint-Albert, deel uitmakende van een partij van zes gemeten, gemeen en onverdeeld liggend met de heer De Cock, baljuw van Sint-Albert, en het andere 56 roeden Boekhoute in een groter stuk land van 400 roeden, gemeen gelegen hebbend met de voornoemde De Cock en nu door koop met Pieter Steppe), die hij gemeen en onverdeeld heeft met de wees van Joos de Burghgrave en Joosijntien Schalevens en met zijn eigen broer Jan Cusse (van wie Cristoffel van Doorsselaere voogd is; althans hij stemt namens Jan Cusse in met de verkoop), te verkopen. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 828, folio 369v)

Op 16-09-1699 stemmen burgemeester en schepenen van het Ambacht Boekhoute in met zijn verzoek om de door zijn moeder nagelaten gronden, ook het deel dat Adriaen de Burchgrave, wees van zijn halfzus Joosijntien Schalevens, competeert, te mogen verkopen, om daarmee de rente die erop rust (£32 kapitaals) te kunnen aflossen. De pachtopbrengst van de gronden zou te weinig zijn om de erop rustende rente te betalen. Uit de staat van goed van Pitronelle de Baerdemaecker d.d. 08-01-1719 blijkt dat na aftrek van de schulden er £100 overbleef, waarvan £25 voor Christoffel Cusse als "recht van bijleve" (vruchtgebruik), en £25 voor respectievelijk Guilliame Cusse, Jan Cusse en Adriaen Schalevens. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 829, folio 184v)

Hij stond op 25-01-1702 borg ter zake van de nalatenschap van Lieven van Peteghem, man van Joosijntien Verguijse, die (Lieven) te Boekhoute overleed en een 9-jarige zoon Franchoijs naliet, van wie Pieter van Peteghem de voogd was. De SvG is gedateerd 27-08-1701. (bron: bewerking SvG Boekhoute door M. Claeys, reg. 830, f76v)

Op 24-11-1709 sluit hij ("Guilleaume Cusse filius Criestoffel", doch volgens de handtekening "Guilliame Cusse") met de abdij van Oosteeklo een pachtcontract voor de huur, voor een termijn van negen jaar, waarvan het eerste jaar zal vervallen op Sint-Baafsmis (1 oktober) 1710, van 3 gemeten land binnen de parochie van Boekhoute, die hij reeds in gebruik heeft. Zolang het nog oorlog is zal hij jaarlijks £1:13:4 groten vlaams verschuldigd zijn, doch zodra het vrede is, zal hij £2 per jaar moeten betalen. Het contract is in duplo gemaakt. Op het exemplaar van de abdij is later (ongedateerd) bijgeschreven dat Joseph Welvaert (waarschijnlijk identiek aan "Joos Welvaert", met wie Guilliame's weduwe Maria Albrecht rond 1730 hertrouwde), "nu" pachter is en zijn pacht heeft verlengd voor een periode van 9 jaar voor 13 gulden per jaar, waarvan het eerste jaar zal vervallen op "Bavo 1738". Eronder staat het "merk" van Joseph Welvaert (die dus kennelijk analfabeet is). (bron: RA Gent, Abdij van Oosteeklo, inv.nr. 41 (pachtcontracten))

Hij bezat samen met zijn broer Jan Cusse (ook wel: Kusse) en anderen zeven gemeten land in de Capellepolder binnen de parochie van Boekhoute. Het niet van hem zijnde deel werd wel door hem gepacht en gebruikt. In 1717 en 1718 had hij in totaal 64 gemeten 47 roeden land in de Capellepolder in gebruik (grotendeels in pacht), waarop hij voornamelijk landbouwgewassen kweekte (koren, gerst, bonen, etc.). De hofstede (waar hij en zijn gezin denkelijk woonden) had hij in pacht van de heer Dorigonne te Mechelen (die was heer van "Halaecken, Buijsermate etc."). Voorts pachtte hij land van o.a. voornoemde heer Dorigonne, Jan Baptist du Bosch, Jacobus van Brussel, Pauwels Huijghe, Lieven Buijsse, de pastoor van Boekhoute en het klooster van Oosteeklo. Aan vee had hij (blijkens de staat van goed van zijn vrouw d.d. 08-01-1719): 5 kleine biggen, 5 grote, 6 koeien, 2 kalveren en 3 paarden. Hij had in 1718 drie dienstboden. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 836, folio 403)

Denkelijk stierf zijn nageslacht uit met het overlijden van zijn kleinzoon Joannes Franciscus Cusse, die op 22-12-1766 op het kerkhof van Boekhoute werd begraven. Diens nalatenschap viel toe aan Petronelle Cusse, dochter van Guilliame's broer Joannes Cusse. Zoon van Christophorus (Christoffel, Stoffel) CUSSE (zie IIIb) en Petronella (Pietronelle, Pierijntien) STOCKMAN .
Gehuwd voor de kerk (1) op 14-08-1692 te Boekhoute, België (RK) (getuige(n): Georgius de Baerdemaker en Joannes Cusse). Ze trouwden met dispensatie voor de bannen. Echtgenote is Petronilla (Pitronelle) de BAERDEMAECKER, landbouwster, overleden op 19-07-1718 te Boekhoute, België. Haar staat van goed (Boekhoute) is gedateerd 08-01-1719. Achternaam komt ook voor als de Baerdemakere en Baerdemaecker, maar zelf tekende zij een akte van 05-04-1703 (zie opmerkingen bij haar broer Jooris) met "Pitronelle de Baerdemaecker". Dochter van Joos de BAERDEMAECKER, schepen (1674) en burgemeester (1680-1682) van het Ambacht Boekhoute, en Janneken BASSELEER. Maternele voogd van de kinderen uit dit huwelijk was op 08-01-1719 Joos Willems (aangetrouwde oom). Op 19-01-1729 waren de voogden: Jacobus van Damme uit Assenede (VP) en Pieter van Vooren filius Pauwels (VM).
Gehuwd voor de kerk (2) op 15-06-1719 te Boekhoute, België (RK) (getuige(n): Adrianus van den Bossche en Anna Albrecht). Ze trouwden met dispensatie. Echtgenote is Maria (Marie) ALBRECHT. Overleden na 03-02-1740. Achternaam komt ook voor als Alberecht, Elberecht, Aelbrecht en Halbrecht.
Ze was analfabete. Dochter van Sieur Michiel ALBRECHT, burgemeester van de heerlijkheid en burggravie van Sint-Albert (1709), en Pieternelle van WIEMERSCH. Op 19-01-1729 waren nog slechts twee kinderen uit dit huwelijk in leven. Hun voogden waren Jacobus van Damme uit Assenede (VP) en Pieter van Vooren filius Pauwels (VM).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joanna, geboren ±1704. Volgens de staat van goed van haar moeder was zij op 08-01-1719 14½ jaar oud. Overleden tussen 08-01-1719 en 31-10-1728.
   2.  Joannes Geboren op 19-05-1709 om 01:00 uur te Boekhoute, België, gedoopt (RK) op 19-05-1709 te Boekhoute, België (getuige(n): Joannes de Baerdemaecker en Anna de Baerdemaecker), overleden op 18-03-1740 te Boekhoute, België op 30-jarige leeftijd, begraven te Boekhoute, België. Aangezien zijn broer en halfbroers van hem erfden, blijkens het rekest van zijn broer Guilliame Cusse d.d. 13-08-1741 (SvG Boekhoute, reg. 845, folio 143, bewerking door Marijn Claeys), mag aangenomen worden dat hij zonder nageslacht stierf.
   3.  Francisca KUSSE, geboren ±1711, begraven op 16-08-1716 te Boekhoute, België. Filiatie niet helemaal zeker. Volgens haar begraafakte is zij evenwel een (5-jarige) dochter van "Guillimus Kusse".
   4.  Guilielmus (Guilliame) (zie Vd).

Uit het tweede huwelijk:
   5.  Petrus Bernardus Geboren op 17-08-1720 om 23:00 uur te Boekhoute, België, gedoopt (RK) op 18-08-1720 te Boekhoute, België (getuige(n): Petrus Peijnaert en Joanna van Heulendonck), begraven op 10-11-1720 te Boekhoute, België. Volgens de begraafakte ongeveer 9 maanden oud. Dat klopt niet helemaal...
   6.  Joanna, geboren ±1721, overleden op 29-08-1724 te Boekhoute, België, begraven op 31-08-1724 te Boekhoute, België.
   7.  Michael (Mechiel), geboren op 04-10-1723 om 22:30 uur te Boekhoute, België. Geboren tussen 10 en 11 uur 's avonds. Gedoopt (RK) op 05-10-1723 te Boekhoute, België (getuige(n): Livinus van Verdighem en Elisabeta de Bardemaker), overleden op 12-12-1747 te Boekhoute, België op 24-jarige leeftijd, begraven op 13-12-1747 te Boekhoute, België. Ook wel: Kusse (begraafakte). Hij bleef ongehuwd.
   8.  Joanna Maria Geboren op 09-03-1725 om 02:00 uur te Boekhoute, België, gedoopt (RK) op 10-03-1725 te Boekhoute, België (getuige(n): Andreas Alberechdt en Joanna Cusse). Overleden vóór 31-10-1728.
   9.  Anna Christina Geboren op 02-07-1726 te Boekhoute, België, overleden op 24-04-1747 te Boekhoute, België op 20-jarige leeftijd. Volgens de begraafakte zou zij 22 jaar oud zijn geworden. Heel misschien zou het de begraafakte van een andere Anna Kusse kunnen zijn... Begraven op 25-04-1747 te Boekhoute, België. Ook wel: Kusse (begraafakte).
Niet gevonden in doopregister...
Ongehuwd gebleven.
   10.  Egidius Geboren op 13-02-1728 om 08:30 uur te Boekhoute, België, gedoopt (RK) op 13-02-1728 te Boekhoute, België (getuige(n): Egidius Strobe en Maria de Caluwé), overleden 1728. Overleden vóór 31-10-1728.

 
Vd    Guilielmus (Guilliame) CUSSE, geboren op 02-02-1715 om 03:00 uur te Boekhoute, België, gedoopt (RK) op 02-02-1715 te Boekhoute, België (getuige(n): Jacobus Schepens en Francisca de Baerdemaeckere), overleden op 08-02-1746 te Boekhoute, België op 31-jarige leeftijd, begraven op 09-02-1746 te Boekhoute, België. Hij woonde op 13-08-1741 te Waterdijk (binnen het Ambacht Boekhoute). Zoon van Guilielmus (Guilliame) CUSSE (zie IVc) en Petronilla (Pitronelle) de BAERDEMAECKER .
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 22-05-1740 te Boekhoute, België (RK) (getuige(n): Joannes Welvaert en Joanna Theresia de Mulders). Zij trouwden met dispensatie voor de bannen. Echtgenote is Maria Anna de MULDERE, geboren te Boekhoute, België. Ook wel. De Mulder en De Mulders.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria Catharina Geboren op 14-02-1743 om 17:00 uur te Boekhoute, België, gedoopt (RK) op 15-02-1743 te Boekhoute, België (getuige(n): Martinus de Mueldere en Anna Maria van Grijmberghe), overleden op 08-03-1753 te Boekhoute, België op 10-jarige leeftijd, begraven op 10-03-1753 te Boekhoute, België.
   2.  Jacobus Franciscus Geboren op 15-12-1745 om 05:00 uur te Boekhoute, België, gedoopt (RK) op 15-12-1745 te Boekhoute, België (getuige(n): Jacobus de Mulder en Levina Joanna de Pauw), begraven op 22-12-1766 te Boekhoute, België. Hij werd begraven op het kerkhof. Ook wel: Kusse (begraafakte).

 
IVd    Joannes (Jan) CUSSE, landbouwer, geboren ±1673. Was op 26-03-1692 ongeveer 19 jaar oud. Overleden op 06-11-1728 te Assenede, België. Volgens de begraafakte overleed hij op 55-jarige leeftijd. Begraven te Assenede, België. Begraven op het kerkhof. Ook wel: Kusse, Cusze en Kussche.

Hij zou het verzoekschrift van zijn broer Guilliame waarmee deze burgemeester en schepenen van het Ambacht Boekhoute vroeg de landen in de Capellepolder, die ze van hun moeder hadden geërfd, te mogen verkopen, inclusief het deel dat Adriaen de Burchgrave, zoon van hun halfzus Joosijtien Schalevens, competeerde, hebben ondertekend met "Joannes Kusse" (maar een koopcontract van 30-12-1720 zou hij met "Joannes Cusse" hebben ondertekend). Dit verzoek werd trouwens op 16-09-1699 gehonoreerd. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 829, folio 184v)

Eind 1694 verzoekt hij burgemeester en schepenen van het Ambacht Boekhoute om hem te emanciperen (hij was immers nog minderjarig, volgens de akte: 23), zodat hij zijn eigen goederen kan beheren, die nog onder zijn vader Christoffel Cusse, die bekend staat om zijn slecht gedrag (comportement), berusten. Men wil eerst advies hebben van de "naaste bestaande vrienden" van Joannes. Op 12-12-1694 verklaren, als die naaste bestaande vrienden, Guilliame Cusse en Christoffels van Doorsselaere, dat de emancipatie van Joannes voor hem nodig en profijtelijk is. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 827, folio 191v)

Hij bezat gronden te Boekhoute die zijn broer Guilliame van hem pachtte, blijkens de staat van goed van zijn eerste vrouw Marie van Laere d.d. 15-05-1714. Guilliame was hem toen, onder andere wegens achterstallige pacht, £12 vlaams schuldig. Blijkens diezelfde staat van goed was hij ook in een proces verwikkeld geweest met zijn broer als tegenstander (en eiser). Als procureurs zouden Jan Baptiste de Jode en Dumon voor hem opgetreden hebben (die laatste in Sint-Joris, waarvan ik niet weet waar het is). Zoon van Christophorus (Christoffel, Stoffel) CUSSE (zie IIIb) en Petronella (Pietronelle, Pierijntien) STOCKMAN .
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-08-1705 te Assenede, België (RK) (getuige(n): Simon van Laere en Judocus de Schepper). Ze trouwden met dispensatie voor de bannen. Echtgenote is Maria van LAERE, landbouwster, overleden 03-1714 te Assenede, België. Haar staat van goed (Assenede) is gedateerd 15-05-1714. Tot haar nalatenschap behoorden de helft van de behuisde hofstede, die zij samen met haar eerste man Jaecques Heulendonck had bezeten, en de helft van de eveneens binnen Assenede gelegen behuisde hofstede die ze samen met Heer Adriaen de Brauwer had gekocht van de weduwe en wezen van Heer en Meester Matthijs de Cocq. Deze hofstede paalde aan Laurens Ramont (oost), de Messinkstraat (zuid), Pauwels van der Linden (west) en de "calsijde loopende naer den dijck" (noord). Verder liet zij diverse (met haar man gemene) landbouwgewassen, landbouwwerktuigen en beesten (waaronder 6 koeien, 3 runderen, 3 kalveren en 2 paarden) na, alsmede £116:13:4 aan contant geld. Het totaal van de gemene baten bedroeg £542:13:0. Het totaal der gemene schulden bedroeg £168:13:2½, waarvan £76 aan Heer Heijndrick Valop voor twee jaar pacht van de door haar man bewoonde hofstede en £4:10:0 aan de weduwe van Heer en Meester Matthijs de Cocq voor een jaar pacht van vier gemeten land in de Leegstraat.
(bron: RA Gent, Ambacht Assenede, inv.nr. 1060, folio 152). De helft van het huis (met stede en erf; op 28-11-1728 blijkt het een herberg te zijn, genaamd "den Engel"), dat zij tijdens hun huwelijk samen met Adriaen de Brauwer hadden gekocht van de weduwe van Heer en Meester Matthijs de Cocq en diens nagelaten kinderen, werd na hun dood op 28-11-1728 (en door burgemeester en schepenen als oppervoogden van de nagelaten wezen op 12-05-1729 goedgekeurd) voor £200 vlaams verkocht aan Alonse Darcquet (of "Derquet"), die het reeds als herberg gebruikte en de helft van voornoemde De Brauwer reeds had gekocht. Zie verder de opmerkingen bij Marie van Laere. (bron: RA Gent, Ambacht Assenede, inv.nr. 1072, folio 22v).
Gehuwd voor de kerk (2) op 08-05-1714 te Assenede, België (RK) (getuige(n): Petronilla van Heulendonck en Petrus de Keer). Ze hadden dispensatie voor de drie huwelijksproclamaties. Echtgenote is Joanna van HEULENDONCK, geboren vóór 1698, overleden op 29-10-1728 te Assenede, België. Ook wel: (H)eulendonck. Dochter van Jaecques HEULENDONCK en Janneken RIJCKAERT. Voogden van de kinderen uit dit huwelijk waren op 15-02-1729, 04-05-1729 en 17-04-1731: Jacobus van Damme, man van Joanne Cusse, en Judocus Wandels, man van Pieternelle Heulendonck. De staat van goed (Assenede) van Jan en Joanne is van 15-02-1729. Ze lieten samen een behuisde hofstede na met vier stukken land (totaal 9 gemeten) in de Wilde binnen Assenede. De zuidelijke twee stukken paalden aan Sieur Pieter de Boes (oost), het Landstraatje (zuid) en Jonkvrouwen Marie Cornelia en Susanna Pieternella Cooman en de noordelijke aan de erven van Sieur Lieven Braeckman (oost), de Graaf van Wackene (west) en de heer Livinus van Imschoot (noord). Op 02-01-1721 hadden ze deze hofstede gekocht van Anthonette de Vleesschauwer, weduwe van Jan Standaert, aan wie ze een rente verschuldigd waren van £7:14:0 vlaams per jaar tegen de penning 20 (dus een kapitaal van £154). Tevens lieten ze na een partij land van 5 gemeten 36 roeden genaamd "het Walleken", eveneens binnen Assenede gelegen, die ze op 19-12-1724 hadden gekocht Jan Coppejans filius Christoffel te Ertvelde als weduwnaar van Elisabeth Braeckman filia Heer Lieven (Elisabeth was daarvóór weduwe van Pieter de Gheselle; hun gemeenschappelijke zoon Judocus de Gheselle had gerenuncieerd aan zijn recht op deze partij land). De belendingen waren: oost en zuid: de heer Hendrick Valop en de wezen van Gijselbrecht de Maere, west: "de Maet" (Maat; wijk in Assenede), en noord: Sieur Pieter de Boes. (bron: RA Gent, Ambacht Assenede, inv.nr. 1072, folio 22v)

De bovengenoemde hofstede werd door Jacobus van Damme en Judocus Wandels als voogden der wezen op 13-03-1729 (goedkeuring van burgemeester en schepenen van Assenede als oppervoogden der wezen werd verkregen op 04-05-1729) verkocht aan Petrus Goethals filius Jan voor £266:13:4 minus de lasten die erop rustten (met name de losrente van £150 kapitaals ten gunste van de armen van Zelzate, aan wie de erven van de weduwe van Jan Standaert (zie voorgaende alinea) deze rente in de tussentijd hadden getransporteerd. Sinds kerstavond 1728 werd de hofstede (die volgens de wezenakte van 04-05-1729 in vervallen toestand verkeerde) voor £13:10:0 per jaar gepacht door ene Jan Lampaert. (bron: RA Gent, Ambacht Assenede, inv.nr. 1072, folio 139v) .
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joanna Maria (Joanne), geboren op 16-09-1706 om 02:00 uur te Assenede, België, gedoopt (RK) op 16-09-1706 te Assenede, België (getuige(n): Simon van Laere en Dominilla Judoca de Corte), overleden op 27-11-1760 te Assenede, België op 54-jarige leeftijd. Ondanks haar twee huwelijken, overleed zij waarschijnlijk kinderloos, aangezien haar halfzus Petronelle Cusse een deel van een door haar nagelaten partij land binnen de heerlijkheid en burggravie Sint-Albert erfde, dat in 1771 nog werd gebruikt door haar (Joanne's) man Joannes van de Vijvere. (bron: RA Gent, Ambacht Assenede, inv.nr. 1094, folio 108v), begraven te Assenede, België. Begraven op het kerkhof. Ook wel: Kusse.
Haar maternele voogd was op 15-05-1714 Jan van Laere.
Ze was analfabete.
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 03-06-1728 te Assenede, België (RK) (getuige(n): Jacobus Haemerlijnck en Elisabetha Heulendonck). Ze hadden dispensatie voor de drie bannen. Echtgenoot is Jacobus van DAMME. Overleden tussen 02-01-1738 en 08-08-1745. Hij woonde op 19-01-1729 te Assenede.
Gehuwd voor de kerk (2) op 38-jarige leeftijd op 08-08-1745 te Assenede, België (RK) (getuige(n): Cornelius van de Vijvere en Petronilla Kusse). Ze hadden dispensatie voor twee bannen. Echtgenoot is Joannes van de VIJVERE. Overleden na 11-06-1771. Hij woonde op 11-06-1771 te Assenede.
   2.  Godeleva, geboren op 09-09-1708 om 19:00 uur te Assenede, België, gedoopt (RK) op 10-09-1708 te Assenede, België (getuige(n): Guillielmus Kusse en Petronilla van Laere). Overleden vóór 04-1714.
   3.  Joannes (Jan) (zie Ve).
   4.  ? Geboren ±02-1714. Volgens de begraafakte was dit kind gedoopt door de vroedvrouw. Vermoedelijk is het vlak na de geboorte gestorven. Overleden op 10-02-1714 te Assenede, België, begraven te Assenede, België.

Uit het tweede huwelijk:
   5.  Petronilla Joanna (Pieternelle, Petronelle), kleermaakster, geboren op 24-06-1716 om 08:00 uur te Assenede, België, gedoopt (RK) op 24-06-1716 te Assenede, België (getuige(n): Joannes van Brussel en Petronilla van Heulendonck), overleden op 18-03-1767 te Assenede, België op 50-jarige leeftijd. Ze was confrèresse van de confrèrie van kleermakers.
Ook wel: Kusse.
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 28-01-1738 te Assenede, België (RK) (getuige(n): Jacobus van Damme en Petronilla Heulendonck). Ze hadden dispensatie voor twee bannen. Echtgenoot is Laurentius (Laureijns) VERMANDELE, meester-kleermaker, overleden op 08-10-1747 te Assenede, België. Zijn staat van goed (Assenede) is gedateerd 27-08-1748.
Hij liet naast een derde van het stuk land genaamd "het Walleken" (zie opmerkingen bij zijn huwelijk met Petronilla Joanna Cusse) de helft na (de andere helft was van zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk uit hoofde van wijlen hun moeder Joosina Ruijtens) van een huis, stede en erf binnen Assenede, met oost: de Markt van Assenede, zuid: Joannes Lijbaert, west: de Messinckstraat, en noord: Joris Verhelst causa uxoris en aan de andere kant van de Messinckstraat een erf of lochting (moestuin) met daarop een stalletje, met oost: de Messinckstraat, zuid: de weduwe van Ignatius Hulpiau, west: de erven van Meester Reijnier Wijdooghe als erven van Meester Joos de Scheppere, en noord: de erven van Sieur Marijn Dumon. Het geheel was ongeveer 12 roeden groot. Het werd gepacht door Joannes de Jonghe. (bron: RA Gent, Ambacht Assenede, inv.nr. 1081, folio 37v). Ook wel: Vermandel.
Hij was confrère van de confrerie van meester-kleermakers van Assenede. Zoon van ? VERMANDELE. De voogden van de kinderen uit dit huwelijk waren op 27-08-1748: Andries Vermandele (paternele oom) en Livinus de Coeijere (zwager). Op 08-03-1768 waren de voogden van de twee nog onbejaarde kinderen (Pieter Joannes en Judocus): Livinus de Coeijere (VP) en Bernardus de Rijcke (VM).

Zij bezaten in Assenede een stuk land van 5 gemeten 36 roeden, genaamd "het Walleken", dat eertijds van Petronelle's ouders was geweest en dat zij (Petronelle) samen met haar halfbroer Joannes Cusse en haar halfzus Joanne Cusse (getrouwd met Jacobus van Damme) had geërfd. Bij koop en uitgroting jegens Joannes Cusse en Jacobus van Damme d.d. 06-05-1738 hadden zij het gehele stuk land verkregen. Op 27-08-1748 waren de belendingen als volgt: oost en zuid: Heer Ferdinande de Paepe causa uxoris (Joanna Jacoba Valop filia Hendricq) en de erven Gijselbrecht de Maere, west: de Maat, en noord: Sieur François de Boes. Het land werd toen gepacht door Adriaen de Vos, die getrouwd was met de weduwe van Mechiel de Vildere. Gedurende haar tweede huwelijk met Jacobus van Hoorde kocht Pieternelle het deel (de helft van een derde) dat aan haar twee stiefkinderen Pieternelle Vermandel (getrouwd met Livinus de Coeijere) en Joannes Vermandel was toegevallen. Er zou ook een huisje op gestaan hebben dat in 1768 werd gepacht door Jan van den Hove. (bron: RA Gent, Ambacht Assenede, inv.nr. 1081, folio 37v, en inv.nr. 1082, folio 7).
Gehuwd voor de kerk (2) op 32-jarige leeftijd op 10-09-1748 te Assenede, België (RK) (getuige(n): Joannes van Hoorde en Joanna Cusse). Ze hadden dispensatie voor twee bannen. Echtgenoot is Jacobus van HOORDE, overleden op 13-11-1765 te Assenede, België, zoon van Jan van HOORDE. Zij kochten op 19-10-1756 bij wijze van uitgroting van de nalatenschap van Laureijns Vermandele en diens eerste vrouw Joosijne Ruijtens, van Lieven de Coeijere als voogd van Joannes Vermandele (zoon van Laureijns en Joosijne) Joannes' (zesde) deel van het derde van de partij land genaamd "het Walleken" binnen Assenede (zie opmerkingen bij het eerste huwelijk van Pieternelle) en van de twee huizen en erven, eveneens gestaan in Assenede. De Coeijere had, als man van Pieternelle Vermandele, zijn deel ook verkocht aan Jacobus van Hoorde en Pieternelle Cusse. De goedkeuring door burgemeester en schepenen van Assenede als oppervoogden volgde op 29-10-1756. Op 16-11-1756 kreeg de wees Joannes Vermandele, in de tussentijd getrouwd zijnde, toestemming van dezelfde vierschaar om de koopsom te mogen ontvangen, aangezien hij nu "zijns zelfs" geworden was. Ingaande op kerstavond 1766 werd een pachtcontract met Jan van den Hove gesloten voor een periode van 9 jaar. (bron: RA Gent, Ambacht Assenede, inv.nr. 1085, folio 15v en verder, en inv.nr. 1092, folio 7)

Behalve "het Walleken" (zie voorgaande alinea) lieten zij een huis, stede en erf na in het dorp van Assenede, (groot ongeveer 12 roeden, nader beschreven bij Laureijns Vermandele), die ze door uitgroting hadden verkregen jegens Pieternelle's stiefkinderen Pieternelle en Joannes Vermandel(e). De winkelgoederen, ter waarde van £25 vlaams, werden door Joanna Jacoba Vermandele overgenomen. Dan was er nog sprake van tegoeden (ruim £16), die door Pieter Joannes Vermandel waren ontvangen van "enige personen" ter zake van "scheiren" (hadden ze ook een barbierszaak?), en kwam hun nalatenschap nog een pond toe van de ontvanger van de kerk van Assenede, zijnde het restant van het "pensioen" voor het schoonmaken van de kandelaars in de kerk. Dan was Anna Cornelia van Hoorde (denkelijk zus van Jacobus), weduwe van Abraham Corneel, hun sterfhuizen noch een bedrag schuldig van £3:9:10 volgens de liquidatie van 23-09-1767. Verder was er nog sprake van een jaar pacht ad £0:2:1, ontvangen van Jan van de Vijvere, weduwnaar van Joanna Cusse, voor Pieternelle's deel van een partij land in de Mariapolder binnen de heerlijkheid van Sint-Albert en een jaar cijnspacht ad £1:13:4 van Jan van den Hove. Het geld dat deze sterfhuizen toekwam uit de nalatenschap van "een overleden kind van Guilliame Kusse" (waarschijnlijk wordt Jacobus Franciscus Cusse, een achterneef van Petronelle, bedoeld, die op 22-12-1766 werd begraven te Boekhoute), had de maternele voogd Bernardus de Rijcke aangewend voor het kopen van noodzakelijkheden voor de wees Jan van Hoorde. De huisraad, tenslotte, werd verkocht aan £27:16:2:6. (bron: RA Gent, Ambacht Assenede, inv.nr. 1092, folio 7)

Op 19-03-1771 verkregen Sieur Michiel de Mullewie te Assenede en Bernardus de Rijcke als gekozen en geadmitteerde administrerende voogden over de drie minderjarige wezen uit dit huwelijk de goedkeuring van burgemeester en schepenen van Assenede voor de openbare verkoop van de door Jacobus en Pieternelle nagelaten goederen (waaronder en behuisde hofstede, maar minus de vijf gemeten land, genaamd "het Walleken" te Assenede, die werden gepacht door de weduwe van Jan van den Hove) en het in ontvangst nemen van de voor de wezen bestemde penningen. "Het Walleken" werd niet direct verkocht omdat Pieter Joannes Vermandele, de halfbroer van de wezen, er in de ogen van de voogden te weinig voor geboden had. Uiteindelijk werd het voor £156 wisselgeld verkocht aan Aernaut de Smet. De goedkeuring van de oppervoogden volgde op 23-04-1771. (bron: RA Gent, Ambacht Assenede, inv.nr. 1094, folio 78 en 82)

Blijkens het "cort bewijs ende rensingh" op 11-06-1771 aan schepenen van Assenede gepresenteerd door de voornoemde Sieur Michiel de Mullewie (die ook ontvanger was van de kerk van Assenede), kwam de wezen uit de staat van goed van hun ouders d.d. 08-03-1768 een bedrag toe van £29:1:4 vlaams en zes deniers. Uit dit kort bewijs blijkt tevens dat op 03-06-1771 ten profijte van de wezen een obligatie ten laste van hun aangetrouwde oom Jacobus de Meulenaere filius Jacobus was ingegaan, waarvoor Michiel de Mullewie 33 ponden vlaams had betaald die hij als uitgave in het kort bewijs opgaf. (bron: RA Gent, Ambacht Assenede, inv.nr. 1094, folio 108v).
   6.  Cornelius, geboren op 16-09-1717 om 07:00 uur te Assenede, België, gedoopt (RK) op 16-09-1717 te Assenede, België (getuige(n): Laurentius Denisaerde en Petronilla Bockstaele), overleden op 18-12-1720 te Assenede, België op 3-jarige leeftijd, begraven te Assenede, België.
   7.  Maria Francisca, geboren op 04-10-1719 om 23:00 uur te Assenede, België. Het tijdstip van geboorte zou ook 11:00 uur kunnen zijn. Gedoopt (RK) op 05-10-1719 te Assenede, België (getuige(n): Petrus Blommaert(?) en Maria Albereght), overleden op 11-12-1720 te Assenede, België op 1-jarige leeftijd, begraven te Assenede, België. In de begraafakte wordt ze "Anna Maria" genoemd.
   8.  Isabella (Isabelle), geboren op 21-08-1722 om 19:00 uur te Assenede, België. Het tijdstip van geboorte zou ook 07:00 uur kunnen zijn. Gedoopt (RK) op 22-08-1722 te Assenede, België (getuige(n): Adrianus Snoeck en Isabella de Spigelaere(?)), overleden op 13-04-1732 te Assenede, België op 9-jarige leeftijd, begraven te Assenede, België. In de doopakte wordt ze "Catharina" genoemd. Ze werd na de dood van haar ouders onderhouden door haar maternele voogd Judocus Wandels, blijkens de "wezenrekening" d.d. 17-04-1731. (bron: RA Gent, Ambacht Assenede, inv.nr. 1074, folio 6) .
   9.  Jacobus Franciscus (Jaecques), geboren op 05-03-1724 om 15:00 uur te Assenede, België, gedoopt (RK) op 06-03-1724 te Assenede, België (getuige(n): Jacobus de Smet en Francisca Poelman), overleden op 01-02-1731 te Assenede, België op 6-jarige leeftijd. Volgens de "wezenrekening" d.d. 17-04-1731 (vide supra) zou hij op 02-02-1731 zijn overleden. Begraven te Assenede, België. Hij werd na de dood van zijn ouders tot aan zijn eigen dood onderhouden door zijn paternele voogd en (half-)zwager Jacobus van Damme, blijkens de wezenrekening d.d. 17-04-1731. (bron: RA Gent, Ambacht Assenede, inv.nr. 1074, folio 6).
   10.  Elisabeta, geboren op 17-08-1726 om 23:00 uur te Assenede, België, gedoopt (RK) op 18-08-1726 te Assenede, België (getuige(n): Joannes Marinus van Hoecken en Cornelia de Vleeschouwer), overleden op 25-01-1727 te Assenede, België, 161 dagen oud, begraven te Assenede, België.

 
Ve    Joannes (Jan) CUSSE, geboren op 14-02-1711 om 07:00 uur te Assenede, België, gedoopt (RK) op 15-02-1711 te Assenede, België (getuige(n): Joannes van Laere en Domina Maria Catharina Valop), overleden op 05-04-1747 te Bassevelde, België op 36-jarige leeftijd. Volgens de begraafakte stierf hij op 35-jarige leeftijd. Begraven te Bassevelde, België. Ook wel: Kusse.
Zijn maternele voogd was op 15-05-1714 Jan van Laere. Op 15-02-1729 was zijn zwager Jacobus van Damme zijn voogd.
Hij ging naar school bij schoolmeester Jan Bovijn. Zoon van Joannes (Jan) CUSSE (zie IVd) en Maria van LAERE .
Ondertrouwd op 14-01-1738 te Bassevelde, België (getuige(n): Guilielmus d'Hopegieter en Anna Luck). Er was slechts één huwelijksproclamatie: op 19-01-1738. Ze kregen dispensatie voor de andere twee. Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 21-01-1738 te Bassevelde, België (RK) (getuige(n): Jacobus van Damme en Anna Luck) met Anna Maria van GRIMBERGHE, geboren ±1709 te Bassevelde, België, overleden op 02-11-1781 om 08:00 uur te Bassevelde, België. Volgens de begraafakte stierf ze op 72-jarige leeftijd. Begraven te Bassevelde, België. Ook wel: Van Grijmberghen, Grimberge en Van Grimberghen. Dochter van Joannes van GRIJMBERGHE en Anna LUCK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Franciscus Geboren op 02-02-1739 om 07:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 03-02-1739 te Bassevelde, België (getuige(n): Joannes Luck en Joanna Kusse), overleden 03-1756 te Bassevelde, België. Overleden tussen 08 en 13-03-1756. Begraven te Bassevelde, België. Ook wel: Kusse (begraafakte). Hij bleef ongehuwd.
   2.  Jacobus Franciscus Geboren op 11-09-1741 om 02:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 11-09-1741 te Bassevelde, België (getuige(n): Jacobus van Damme en Joanna Petronella van Grimberge), overleden op 15-03-1750 te Bassevelde, België op 8-jarige leeftijd, begraven te Bassevelde, België.
   3.  Theresia Bernarda Geboren op 27-03-1744 om 16:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 28-03-1744 te Bassevelde, België (getuige(n): Joannes Baptista Pauwels en Livina Jacoba Pauwels in plaats van Francisca Robijn), overleden op 30-12-1785 te Waterdijk (Boekhoute), België op 41-jarige leeftijd. Ze overleed in de ochtend. Begraven te Bassevelde, België. Ze werd in de kerk begraven. Zij bezat 10 gemeten land in eigendom onder Waterdijk.
Gehuwd (1) vóór 1766 met Bernardus (Bernard) de RIJCKE. Overleden vóór 19-08-1778. Zoon van Joris de RIJCKE en Francisca WEGHE.
Gehuwd voor de kerk (2) op 34-jarige leeftijd op 19-08-1778 te Bassevelde, België (RK) met Petrus Antonius HAVERBEKE, 25 jaar oud, geboren op 16-07-1753 te Bassevelde, België, overleden op 07-11-1798 te Waterdijk (Boekhoute), België op 45-jarige leeftijd. Hij pachtte als opvolger van Bernardus de Rijcke (de overleden eerste echtgenoot van zijn eerste vrouw Theresia Bernarda Cusse) de helft van het "St. Jorisgoed" van het klooster van Deinze. In totaal ging het om een hofstede met 78 gemeten land (huidig adres: Schare 69, Bassevelde). Daarnaast bezat hij 10 gemeten die hij van zijn ouders had geërfd. Zoon van Jan Francies HAVERBEKE en Petronella Joanna de DECKER.

 
IIb    Joannes (Jan) CUSSE, herbergier (eerst vermeld in 1626) en brouwer te Bassevelde, overleden op 24-10-1655 om 06:00 uur te Bassevelde, België. Zijn staat van goed (opgesteld door Heijndrick Aertmartens als bijstaande voogd van Jans weduwe Jaecquemijntken Callaert) is gedateerd 11-12-1655 en door zijn weduwe en de voogden van zijn kinderen overgebracht ter weeskamer van Boekhoute op 15-12-1655.

De inventaris van zijn nagelaten goederen vermeldt de volgende onroerende goederen:
1. Tweederde van een behuisde, en door zijn weduwe bewoonde, hofstede van in totaal ongeveer 300 roeden, met huis, schuren en fruitbomen, gelegen in de parochie van Bassevelde. Belendingen: oost: Zegher Pauwels causa uxoris, zuid: Ghijselbrecht de Boes, west: de Herenstraat van Bassevelde, en noord: Jaecques Hebbrecht en de weduwe en kinderen van Geeraert de Boes. Een derde was en blijft eigendom van Jans weduwe, de overige twee derden hebben ze tijdens hun huwelijk gekocht (denkelijk van broers en/of zussen van Jaecquemijntken) en behoort dus tot de goederengemeenschap. Er rust een rente op van 6 schellingen per jaar ten profijte van de kerk van Bassevelde
2. Omtrent vier gemeten land aan de Oude Boekhoutstrate in de parochie van Bassevelde. Belendingen: noord: de erfgenamen van Jonkheer Abraham van Ghemer, oost: de wezen van Jaecques Claeijs, zuid: de Oude Boekhoutstraat, en west: Gijsel Boelens. Belast met spijker- en vatengeld

Tijdens hun huwelijk hebben Jan en Jaecquemijntken beiden een stuk erfgrond verkocht, zodat dat elkaar "in evenwicht" houdt.

Wat roerende goederen en inschulden betreft laat hij onder meer na:
1. Vier koeien, vier runderen en een kalf, geprezen voor £28:2:0
2. Zeven varkens, zowel grote als kleine, samen geprezen voor £7
3. Baten van de landen ter waarde van £88:10:0
4. Tarwe, koren en haver in de schuur, ter waarde van £28:2:0
5. Het grauwe vlas met het geboten, samen waardig £11
6. Het brandhout op het hof, waardig £15:6:8
7. Een brouwhalf (weet niet precies wat dat is), met de tonnen en gistvaten, samen waardig £40:5:0
8. Het graan op zolder ter waarde van £5
9. Gezwingeld vlas en garen, geprezen voor £4:4:0
10. Een laken op het weefgetouw van 60 el lang, geprezen voor £3:10:0
11. Voor £9:10:0 aan vlees in de kuip
12. Vier bedden met toebehoren, geprezen voor £12:2:0
13. Twaalf hoenders, geprezen voor £0:12:0
14. Acht tonnen bier, geprezen voor £8 (en nog twee halve, waardig £1)
15. Een bedrag van £6:13:10 voor diverse verteringen in hun huis gedaan, ten laste van het ambacht
16. £5:2:6, nog te ontvangen van diverse personen voor verteerde gelagen, volgens het handboek
17. £6:10:0 aan gereed geld

Totaal van de baten: £332:18:2

Daartegenover staat een bedrag van £57:6:4 aan schulden, waaronder:
1. £20 aan Pieter Rogiers voor de koop van mout
2. £2:10:0, nog te betalen in Philippine voor de koop van wijn
3. £6 aan Janneken IJde (Jans nichtje)
4. £4 aan de quotidianen in Gent ter zake van landpacht, verschijnende op St. Baafsmis 1656
5. £5 aan achterstallig vatengeld (er is sprake van een en een derde vat dat tien jaar achterstallig zou zijn)
6. £2 aan Jan van Parijs, zijnde accijns van het brouwen tijdens het lopende seizoen

Jaecquemijntken en de voogden van de 7 minderjarige kinderen sluiten een akkoord, waarin Jaecquemijntken het sterfhuijs aanvaardt, belooft haar kinderen tot 22-jarige leeftijd behoorlijk op te voeden en ieder van hen dan een bedrag van £19:15:11, zijnde 1/7 van de helft van het batige saldo van hun vader staat, zal uitkeren. De twee getrouwde dochters Joorine en Mandijne hebben bij hun huwelijk respectievelijk £51 en £49 ontvangen en maken derhalve geen aanspraak op een deel van het voornoemde batige saldo. Verder komt elk kind 1/9 van de helft van de hiervoor genoemde onroerende goederen toe (d.w.z. de 2/3 hofstede en de 4 gemeten land). Tot slot wordt gememoreerd dat er nog een proces loopt van Andries en Abraham van Putthem tegen Jan en zijn broer Jaecques Cusse. Het zou kunnen gebeuren dat Jans weduwe hierdoor met hoge kosten en verliezen wordt geconfronteerd, in welk geval de wezen in de kosten zullen moeten contribueren.

(bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 803, folio 380)

Hij liet een partij land van vier gemeten na te Bassevelde op de noordzijde van de Oude Boekhoutstraat (in 1668, zuid: de straat, west: Jaecques Claeijs en Gijselbrecht Boelens, noord: het leenhof van Bassevelde, en oost: de wezen van voornoemde Jaecques Claeijs). De helft kwam toe aan zijn vrouw Jaecquemijntien Callaert en de ander helft werd verdeeld onder zijn negen nagelaten kinderen. Vijf kinderen verkochten hun deel op 19-06-1662 (contract van uitgroting) aan hun zus Josijne Cusse en haar man Charles van Nieuwenhuijse. Seger, Guido en Jan Cusse behielden hun deel en hadden het op 31-07-1668 nog. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 808, folio 158) Ook wel: Kusse, Curse, Kurse en Cursse.

Hij was analfabeet.

In de akte van boedelscheiding (Boekhoute, overgebracht ter weeskamer op 07-03-1626) van Fransijntken Lammens, vrouw van Jan van Bruussel filius Jans (één weeskind: Liefken, 5 jaar; voogden: Jan van Bruussel en Joos Lammens) wordt vermeld dat er op 02-03-1626 is vergaderd ten huize van Jan Cusse, tavernier binnen de parochie van Bassevelde. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 799, folio 76)

Volgens het bunderboek van Bassevelde van 01-12-1626 is hij gebruiker van diverse stukken land van de Quotidianen van de Sint-Niklaaskerk te Gent, gelegen in het 21ste beloop zuid (het 34ste beloop in het oude boek, dat er niet (meer) lijkt te zijn). Dat 21ste beloop zuid begint bij de "bandamme" op de oostzijde van "het gescheet" van de Keure van Eeklo, waar het bedrijf van Jan Standaert is, strekkende van die bandam naar het bedrijf van Cornelis Loens, dan strekkende oostwaarts langs een gracht tot de Waalput en voorts naar de Gentweg tot de dreef van wijlen Jaspar Hercke, en dan westwaarts de akker in tot de "voorzeide Kuere van Gillis Rougiers" (sic), vervolgens oostwaarts langs de straat die loopt van Bassevelde naar Eeklo tot de hoek van de Gentweg en de Kraaigemstraat. De stukken die Jan gebruikt zijn:
1. Diverse stukken, samen (met een dreefje lopende naar de Gentweg) groot 10 gemeten 275 roeden. Noord en west: Jonkheer Abram van Gheemere, oost: Andries van Loqueren met een hofstede (gebruikt door Passchier van Wanzeele), zuid: de erven Jaspar Hercke
2. Een stuk van 2 gemeten 275 roeden (mede-eigenaars: de erven Jaspar Hercke). Oost: de hofstede en het land van Joos Pauwels causa uxoris (gebruikt door Marijn Lampaert), zuid: het dreefje van de Quotidianen, en west: de erfgenamen van Lieven Wijmeersch (bij koop van Mher Jan van Pottelberghe).
(bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 208, folio's 175, 179 en 179v)

Op 06-02-1630 stelt hij voor schepenen van Boekhoute een eisen in tegen Jan de Geijtere filius Gillis (£0:10:5:6) en Christiaen Cole (£0:9:3) in verband met verteerde gelagen. Jan de Geijtere wordt veroordeeld op 09-03-1630. De afloop van de zaak tegen Christiaen Cole wordt niet vermeld. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 982 (Ferieboek), dingdag 06-02-1630)

Op 02-03-1632 sloot hij ten huize van tavernier Jooris de Puijt te Sleidinge een contract met Sacharias Verelst en diens vrouw Janneken Basselaere (getuigen waren Lieven en Claijs Basselaere), waarmee hij van Verelst de helft van een vervallen hofstede met vier gemeten land in Bassevelde kocht. Deze hofstede lag in het zesde beloop en werd belend door: oost: de erven Joos Claijs, zuid: de Herenstraat die liep van Sint-Anneboom tot Boekhoute, west: Rogier Heijnderix, en noord: de heer van Bassevelde. De wettelijke passering vindt plaats op 22-03-1632 voor burgemeester en schepenen van het Ambacht Boekhoute, bij welke gelegenheid Sacharias Verelst verklaart van Jan £82:10:0 vlaams en twee dukaten voor zijn vrouw ontvangen te hebben ter volle betaling van de koop. De hofstede was trouwens belast met een rente van 2 pond vlaams per jaar ten profijte van Baudewijn Beijens en 15 schellingen ten profijte van de kerk of de armen van Bassevelde. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 887, folio 50)

Van 14-09-1632 tot 08-06-1633 (wanneer in de vierschaar het vonnis schijnt te zijn gewezen) loopt, blijkens het ferieboek van Boekhoute, een proces "van injuriën ende reparatie" van Jan Cusse als eiser tegen Niclaeijs de Smet. Waar het precies over gaat wordt uit het ferieboek niet duidelijk. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 984 (Ferieboek), inschrijvingen d.d. 14-09-1632 en 02-10-1632)

Als pachter van land van de Quotidianen van de Sint-Niklaaskerk te Gent eiste hij een schadevergoeding van ene Guilliame van Acker(e), gebruiker van goed van de kinderen van Jonkheer Anthonie van Wijmeersch, voor de schade die door het berijden van het dreefje door Van Ackere (die denkelijk recht van overpad had) was aangericht aan datzelfde dreefje. Wat het geëiste bedrag was heb ik nog niet kunnen achterhalen. Ik heb tot dusver zes sententiën gevonden in het sententieboek van Boekhoute (RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 1012). Op 07-03-1646 dragen burgemeester en schepenen van Boekhoute Jan op zijn eis en conclusie over te leggen. Op 21-12-1646 wordt beide partijen gevraagd voor het college te verschijnen om gehoord te worden. Op 06-07-1647 wordt door burgemeester en schepenen de heer Pieter van Hultem, als voogd van de wezen van Anthonius van Wijmeersch (de eigenaars van het door Guilliame van Ackere gebruikte goed), aanvaard als "intercipiënt" over Guilliame van Ackere, en wordt hem (Van Hultem) opgedragen aan de eiser zijn inventaris en "advertissement" te communiceren. Op 11-12-1647 ordonneren burgemeester en schepenen Jan Cusse en Pieter van Hultem voor het college te verschijnen ten einde gehoord te worden. Op 08-04-1648 blijkt Pieter van Hultem vervangen te zijn door Meester Jan Damman, doctor in de medicijnen, die getrouwd is met Jonkvrouw Catherina van Wijmeersch, filia Anthonie, en tevens voogd is van de broers en zussen van zijn vrouw. Jan Cusse wordt opgedragen de schade te bewijzen en Damman wordt opgedragen daarna (eventueel) tegenbewijs te tonen. Daarna zal recht worden gesproken. Op 21-04-1649 wordt verweerder (Meester Jan Damman c.s.), bij gebrek aan tegenbewijs, veroordeeld tot betaling van het geëiste bedrag plus intrest. Tevens wordt verweerder veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

Op 14-02-1652 eist Jan Kusse voor de schepenbank van Boekhoute van Jaecques Hebberecht £2:3:4 als restant van geleend geld en £0:12:6 voor verteerde en gehaalde bieren plus kosten. Op 24-04-1652 bekent de verweerder schuld. Hij moet binnen zes weken betalen. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 989 (Ferieboek), folio 13)

Op 07-09-1652 vindt in zijn huis (herberg) te Bassevelde de rechtszitting plaats van de schepenbank van Boekhoute. Het betreft de eerste dingdag na de vakantie van augustus. Op de laatste dingdag vóór de vakantie (op 24-07-1652) had Jan nog een zaak laten instellen tegen Marten Willems (zie onder). (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 989 (Ferieboek), folio 39v en 40v)

Op 02-10-1652 laat Guilliame Henrickx Jan dagvaarden. Wat hij eist is onduidelijk. Op 29-10-1652 "par accorde" opgelost (kennelijk in der minne geschikt). (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 989 (Ferieboek), folio 43)

Op 12-10-1652 eist Jan Cusse voor de schepenbank van Boekhoute van Marten Willems £2:3:4 als restant voor de levering van bier "bij de tonne" met de eis van kosten en de eis van 24-06-1652 (wat de eis toen was, weet ik niet). Op 19-10-1652 bekent Willems schuld. Hij krijgt 6 weken de tijd om te betalen. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 989 (Ferieboek), folio 50)

Op 22-09-1655 eist Jan Cusse voor de schepenbank van Boekhoute van Marijn Verschotte(?) £0:6:0 voor geleverde bieren. Op 12-01-1656 toont Jans weduwe het bewijs dat de schuld deugdelijk is en wordt de verweerder veroordeeld tot het betalen van de 6 schellingen plus de kosten. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 989 (Ferieboek), folio 193v), zoon van Lieven CUSSE (zie I).
Gehuwd. Getrouwd vóór 10-02-1629. Partner is Jacoba (Jaecquemijne, Jaecquemijntien) CALLAERT, herbergierster en brouwster te Bassevelde, overleden op 26-03-1672 om 18:00 uur te Bassevelde, België. Ze was meter van Jacobus van Wanseel, geboren te Bassevelde op 07-02-1629 (doop op 10-02-1629) als zoon van Passchasius van Wanseel en Petra van Achte. Peter was Joannes de Brabanter filius Pieters.

Op 02-12-1656 eist ze voor de schepenbank van Boekhoute van Lieven de Decquere £2:2:6 voor diverse verteerde gelagen. Haar procureur Lammens vermindert op 20-01-1656 de eis met 25 schellingen. De "verweerder" verschijnt echter niet op de dingdagen en ook schriftelijk regaeert hij niet op de eis. Op 28-03-1657 doet Jacoba in persoon de eed ("in sublimaetie van preuve") en de verweerder wordt veroordeeld tot het betalen van de schuld aan Jacoba en de kosten. Op 09-05-1657 wordt De Decquere, wederom bij verstek, voor de vierschaar van Boekhoute, veroordeeld tot het betalen van een "gemodereerde" som van £2:5:0. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 989 (Ferieboek), folio 253 en inv.nr. 1012 (Sententieboek), sententie d.d. 09-05-1657)

Op 29-04-1659 verklaart zij, geassisteerd door haar zoon Stoffel Cusse filius Jans, voor schepenen van het Ambacht Boekhoute dat zij £48 vlaams schuldig is aan ene Pieter van de Velde en dat ze die zal betalen in de vorm van een losrente van £3, ingaande op 27-04-1659 en bezet op de helft van een partij land van vier gemeten (waarvan de andere helft haar kinderen toekomt) in Bassevelde in het zesde beloop (denkelijk het land dat wijlen haar man Jan Cusse in 1632 kocht) met oost: de erven Guilliaem Dierijcx, zuid: de Oude Boekhoutstraat, west: Ghijsel Boelens en noord: Jonkheer Jeronimus van Serooskerke. Tevens wordt als onderpand gegeven de hofstede met erf in het dorp van Bassevelde in het 8ste beloop met oost: Zegher Pauwels causa uxoris, zuid: Gijselbrecht de Boes, west: het dorp, en noord: Jaecques Hebberecht en de weduwe en erven van Gheeraert de Boes. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 891, folio 113)

Ze bezat op 31-07-1668 nog de helft van de vier gemeten land te Bassevelde op de noordzijde van de Oude Boekhoutstraat (zie de opmerkingen bij haar man).

Ze was analfabete. Dochter van Christoffel CALLAERT, herbergier te Bassevelde, en Nandeijne ? Voogden van de minderjarige kinderen uit dit huwelijk waren op 11-12-1655: Jaecques Cusse en Laureins (Laureijs) van Vooren. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 803, folio 380)

Op 05-12-1637 woonden zij op een behuisde hofstede in het dorp van Bassevelde, belend door: oost: Joos Gautssen, zuid: Andries van Lokeren, west: de Dorpstraat, en noord: Pieter Willems en Geeraert de Boes. Van deze hofstede, die kennelijk uit de nalatenschap van Jaecquemijne's vader kwam, bezaten zij reeds een derde. De ander twee derdedelen waren van Jaecquemijne's zussen Maijken Callaert (getrouwd met Reijnier IJsebaert) en Cathelijne Callaert (getrouwd met Jaecques de Cloet). Van dit laatste echtpaar kochten zij op voornoemde datum het derde deel voor £100 vlaams en een dubbeldukaat (die Jaecques de Cloet op 06-12-1637 voor burgemeester en schepenen van het Ambacht Boekhoute verklaarde uit handen van Jan Cusse ontvangen te hebben). (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 888, folio 25)

Op 25-09-1666 kregen Jaecquemijntien Callaert en de voogden van haar drie minderjarige wezen, die zij had gehad met Jan Kusse (Cusse), toestemming van burgemeester en schepenen van het Ambacht Boekhoute om huis, erf en schuur tegenover de kerk van Bassevelde (oost: de erven Joos Gautiens, zuid: Gijselbrecht de Boes, west: het dorp, en noord: Michiel Plocquet), die voornoemde Jan Kusse had nagelaten en werden gebruikt door ene Heijndrick Cole voor 10 pond vlaams per jaar, die echter de huur reeds drie jaar lang niet betaald had, te verkopen in het belang van de wezen. Het verzoekschrift (waarvan een kopie zich in het wezerijregister bevindt) zou zijn ondertekend door: Stoffel Cusse, Laureijns van Vooren (voogd van Jans kinderen; verder heb ik hem nog niet kunnen thuisbrengen), Guido Cusse (met een merk), Jacques Cusse (denkelijk de broer van Jan, die immers nog leefde), Charles van Nieuwenhuijse, Nicolaijs de Smet en Segher Cuesse (wellicht een schrijffout?). (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 807, folio 99v)

Op 12-01-1667 stelde Stoffel Cusse de verkoopprijs in op f 1.500 ineens. Op 04-02-1667 bood de voornoemde pachter Heijndrick Cole £4 vlaams meer en werd op 22-03-1667 in het huis en erf "geërfd". Op 04-04-1667 werd hij echter weer onterfd (niet duidelijk waarom) en was de verkoop weer "aen sheeren roede". Op 19-04-1667 werd de eerzame Guido Hercke, op dat moment burgemeeseter van het Ambacht Boekhoute, geërfd in het huis en erf. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 894, folio 77v) Uit dit huwelijk:
   1.  Georgia (Joorijneken, Joorijntjen, Joorine), geboren ±1629. Geboortejaar volgens de bewerking (VVF) der parochieregisters van Bassevelde. Waarschijnlijk volgens de leeftijdsaanduiding in de begraafakte. Moet ik nog controleren! Overleden op 19-11-1692 te Bassevelde, België. Ze overleed in haar hofstede (die zij vóór haar huwelijk met Jan Lammens reeds bewoonde) met oost de straat lopende van het dorp naar Sint-Annaboom, zuid de erven van advocaat Biscop en west de Spletwatergang (dat deel uitmaakte van een groter landgoed van 12 gemeten 282 roeden - met in het noorden het Kaprijkstraatje ofwel Woestijnstraatje - dat kennelijk van haar eerste man Nieclaeijs de Smet kwam, aangezien diens negen kinderen elk een negende deel hadden, ware het niet dat sommigen hun deel hadden verkocht). Verder liet ze diverse stukken land na te Bassevelde (onder meer op het leenhof Ter Hassel(t)), Oosteeklo en Watervliet (in de Sint-Christoffelspolder). (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 825, folio 193v)

Op 02-11-1693 verschijnen haar kinderen en schoonzoons voor burgemeester en schepenen van Boekhoute in verband met de borgstellingen voor hun respectievelijke aandelen in de nalatenschap van Joorijntjen. Carel Pauwels stelt zich borg voor allen en Jan van Hackere voor Pauwels. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 826, folio 184), begraven te Bassevelde, België. Volgens de kopie van de staat van goed van haar man Nicolaes de Smet (d.d. 19-03-1668) in het wezerijregister van het Ambacht Boekhoute, tekende zij met "Joorijneken Cusse".
In het eedboek van Boekhoute wordt zij op 16-01-1675 (abusievelijk) Geerardijne genoemd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 18-04-1647 te Bassevelde, België (RK) (getuige(n): Joannes Curse en Joannes de Smet). Ze trouwden met dispensatie voor de bannen. Echtgenoot is Nicolaus (Nicolaes, Nieclaeijs, Claeijs) de SMET, overleden op 22-09-1667 te Bassevelde, België. Volgens zijn staat van goed overleden op 22-09-1667 en volgens de begraafakte op 23-09-1667 om 19:00 uur...

Hij overleed aan de gevolgen van een schotwond, hem toegebracht door een Fransman (denkelijk een soldaat), ondanks de verzorging door Meester Jaspaert Meije.

Zijn staat van goed passeerde op 19-03-1668 voor de wet van Boekhoute (RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 808, folio 20v). Zijn nalatenschap bestond onder meer uit:
1. Een behuisde en beschuurde hofstede van 12 gemeten 282 roeden op de westzijde van de Dorpstraat te Bassevelde, die hij gedurende zijn eerste huwelijk met Margriete de Munck had gekocht. Belendingen: oost: de Dorpstraat, zuid: Jan de Smet en Guilliame Vijveraert cum suis, west: de Spletwatergang, noord: het Kaprijkstraatje, vanouds genoemd het Woestijnstraatje, en de kinderen van Daniel de Pre.
2. Een leen van drie gemeten in de wijk Hasselstraat binnen Bassevelde, ressorterende onder het leenhof Ter Hassel.
3. Een gemet bos, deel uitmakende van een stuk van twee gemeten, deels liggende binnen de parochie van Bassevelde en deels binnen de parochie van Oosteeklo.
4. Drie gemeten 133 roeden land op de zuidzijde van het Kaprijkstraatje te Bassevelde, gekocht tijdens zijn tweede huwelijk met Joorijneken Cusse van de voogden van de wezen van Andries Mincke, (de voogden van) de wezen van Jaecques van Pottelberghe en van Guilliame Vijveraert cum suis. Belendingen: oost: Vincent van Heede en de kinderen van Gillis van Heede, zuid: het gebruik van Guilliame Pauwels, west Simon van de Steenen of de Spletwatergang, noord: het Kaprijkstraatje.
5. Drie gemeten land binnen de parochie van Bassevelde, tijdens zijn tweede huwelijk gekocht van het echtpaar Jan van Nieuwenhuijse en Joosijntken Banck. Belendingen: noord en oost: de Kapelrij van Ertvelde, zuid de Stekeldoornstraat, west: Andries de Basselaere.
6. Een gemet land, samen met zijn tweede vrouw gekocht van Jan de Smet, Guilliame Vijveraert en consorten, gemeen zijnde met de tien nagelaten kinderen van Nicolaes, liggende deels binnen de parochie van Bassevelde, en deels in die van Oosteeklo, omtrent de hei.
7. Twee gemeten land in de Sint-Christoffelspolder binnen Watervliet, gekocht tijdens zijn tweede huwelijk van Pieter van Meensele. Belendingen: oost en noord: de heer baljuw Arnaut Wittevrongel, zuid: de armenschool van Brugge, west de erfgenamen van Gillis de Pau.
8. Twee gemeten 240 roeden land (deel van een stuk van 3 gemeten 240 roeden; het resterende deel, één gemet, is van een wees van Andries Mincke) op de noordzijde van de Beekstraat te Bassevelde. Oost: de erven van advocaat Verheecken, zuid: de Beekstraat, west: de erven van Marcq de Sno(e)ck, noord: Guilliame Vijveraert, Jan de Smet en consorten. Nicolaas en zijn tweede vrouw hadden dit land verkregen door mangeling van Jan de Smet en voor een half gemet van Gillis van Pottelberghe.
9. Een onbehuisd achtste deel van de (behuisde) hofstede (groot: 6 gemeten 265 roeden) van wijlen zijn eerste vrouw te Bassevelde, dat hij gekocht had met zijn tweede vrouw van Gillis van Pottelberghe, en gemeen liggende met Guilliame Vijveraert c.s., Jan de Smet "en andere medeconsorten". Oost: de Dorpstraat, lopende van het dorp naar Sint-Annaboom, zuid: advocaat Bisschop, west: de Spletwatergang, noord: de tien nagelaten kinderen van Nicolaes. Begraven te Bassevelde, België. Begraven op het kerkhof. Op 13-01-1620 verzoekt Christoffel Willems als ontvanger van achterstallige renten die de kerk en Heilige Geest van Bassevelde toekomen aan de schout van het Ambacht Boekhoute om 39 jaar crois van een penningrente van 9 schellingen 10 deniers per jaar, toekomende de kerk van Bassevelde en ten laste komende van Niclaijs de Smet als in huwelijk hebbende de weduwe van Barthelomeus de Buck, te mogen verhalen op 9 gemeten land, die onverdeeld zijn tussen de drie kinderen van wijlen Gheleijn Rogiers, die hij had met wijlen Margriete, dochter van Pieter Dierkens. Dit land is gelegen binnen Bassevelde op de Hogevorst, belendingen: west: het Meersstraatje, noord: de Meerswatergang, oost: de kinderen van Pieter Christiaens, en zuid: 's-Gravenstraat. De rente zou geregistreerd staan in het register van de kerk van Bassevelde op folio 31, artikel 1. Op 24 verklaart de eiser dat hij met Niclaijs een akkoord heeft gesloten. Niclaijs zal de helft van de schuld betalen en ene Jacques de Smet te Gent (een broer van Niclaijs?) de wederhelft. Op 12-07-1621 echter blijkt de zaak nog steeds te lopen. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 976 (Ferieboek van schoutsgedingen), folio 62)

Tijdens zijn eerste huwelijk had hij in een gevecht ene Joos van Bouchaute verwond. Deze Joos eiste van hem voor de Raad van Vlaanderen een schadevergoeding. Het kwam uiteindelijk tot een akkoord waarbij Nicolaes 700 gulden ofwel £116:13:4 vlaams aan Van Bouchaute zou betalen, wat uiteindelijk gedurende Nicolaes' tweede huwelijk gebeurde. Na Nicolaes' dood ontspon zich vervolgens een dispuut tussen zijn tweede vrouw Joorijneken Cusse en haar kinderen en de kinderen uit zijn eerste huwelijk (m.n. Jan de Smet). In de staat van goed van Margriete de Munck had Nicolaes de schuld aan Van Bouchaute "verzwegen" en zijn tweede vrouw vond kennelijk dat de schuld alsnog voor de helft ten laste van de nalatenschap van Margriete de Munck moest worden gebracht. De door beide partijen benoemde advocaten oordeelden dat inderdaad de helft van de schuld ten laste moest komen van de erfgenamen van Margriete de Munck, maar blijkens de staat van goed van Joorijntjen Cusse d.d. 08-04-1693, is de kwestie dan nog steeds niet opgelost.

Kennelijk werkte zijn zwager Guido Cusse voor hem, want bij zijn overlijden was hij Guido nog twee maanden salaris schuldig (ad 2 pond vlaams).

In het bunderboek van Bassevelde van 01-12-1626 (RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 208) worden op folio 31 verso (betreffende het 8ste beloop noord) Nijclaeijs de Smet en de kinderen van Jan de Lange genoemd als eigenaars van twee behuisde steden (waarvan de gebruikers niet worden genoemd), samen groot 230 roeden. Belendingen: zuid: de school, noord: de "volgende partij" (heb ik niet genoteerd), oost: de erven Franchois Kooreman, en west: de Dorpstraat.

Op 24-07-1652 eist hij voor de schepenbank van Boekhoute 6 jaar rente (van 37½ schelling per jaar) van de weduwe van Jan d'Hamers. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 989 (Ferieboek), folio 40)

Op 23-06-1654 (dingdag te Bassevelde) eist hij voor de schepenbank van Boekhoute £5 voor twee jaar landpacht en £0:6:9 voor negen jaar rente van Franchois de Roo als man van de weduwe van Aernoult Verheecke. Op 23-09-1654 verklaart ene Pierens (een procureur?) namens de verweerder veroordeling te gedogen van het moeten betalen van de £5 aan achterstallige landpacht. Garant staat Jan Cocquijt filius Jans. Betaling moet geschieden binnen een mand en acht dagen. Op 30-09-1654 stelt Gillis de Roo zich borg voor de verweeder. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 989 (Ferieboek), folio 140)

In 1658 liep Nicolaijs de Smedt schade op, evenals vele andere inwoners van Bassevelde, door de "caroijen" ofwel de "bagagie" van de koning van Spanje. Ik denk dat het om oorlogsschade gaat. Hoe dan ook, in 1664 ontvangen de bewoners die schade hebben geleden een vergoeding die opgebracht wordt door de inwoners van de parochies van Boekhoute, Oosteeklo en Waterdijk. Deze bedragen staan vermeld in de parochierekening van Bassevelde van 1664, gesloten op 10-05-1665. Nicolaijs krijgt £5:2:0 vlaams. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 494)

In het cijnsboek van het Ambacht Boekhoute, beginnende in 1660 en eindigend in 1700, wordt hij als eigenaar genoemd van cijnsgrond in Bassevelde, te weten een inslag in de wijk Beekstraat, groot 50 roeden, die hij heeft gekocht van Guilliame de Scheppere (belendingen: noord: Niclaeijs zelf, oost, zuid en west: 's-Herenstraat) en eentje in de wijk Dorpstraat die loopt naar Sint-Annaboom, groot 84 roeden (west: Niclaeijs zelf, noord, oost en zuid: 's-Herenstraat). Na zijn dood gaat de eerste cijns over op Jan Lammens, die met zijn weduwe trouwt, en zijn kinderen, met namen: Niclaes de Smet, Pieter de Smet, Gillis de Smet, Jaecquemijntken de Smet, Cathelijne de Smet, Elisabeth de Smet, Marie de Smet en Tanneken de Smet. Op 16-03-1700 gaat de cijns over op zijn schoonzoon Jan van Acker filius Jan. De tweede cijns gaat na zijn dood over op Guilliame Vijveraart en Jan de Smet (voor de helft) en naar Jan Lammens (en later Jooris Eeckman die trouwt met de weduwe van Jan Lammens) en Niclaeijs' kinderen (voor de wederhelft). Op folio 53 staan onder de wijk "Dorp" de belendingen van de helft van Jan Lammens en zijn stiefkinderen van de tweede cijns na Niclaeijs' dood: oost: de Dorpstraat, die loopt (van de kerk) naar Sint-Annaboom, zuid: Guilliame Vijveraert en Jan de Smet met de wederhelft, west: de erven Niclaes de Smet, en noord: Daniel de Prez. Er moet in totaal 6 schellingen en 9 deniers aan cijns worden betaald (voor de eerste inslag is dat 13 schellingen 5 deniers). (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 1111, folio 22, 22v en 53). Op 12-10-1667 deden Charles van Nieuwenhuijse (VM) en Gijselbrecht de Boes (VP) de eed als voogden van de kinderen uit dit huwelijk. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 881, folio 21v)
De voogden van de kinderen uit dit huwelijk waren vanaf 19-03-1668: Jan de Smet (hun halfbroer) en Carel van Nieuwenhuijse (na zijn dood opgevolgd door Stoffel Cusse; in het eedboek staat trouwens dat Stoffel Cusse op 01-06-1668 de eed deed als voogd, maar deze vermelding staat tussen die van het jaar 1674...). Op 14-07-1668 deed Jan de Poortere dan weer de eed als voogd in plaats van Gijselbrecht de Boes... (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 881, folio 26 en 48v)
Op 16-10-1675 deed Lieven van Eede de eed als voogd van de wezen uit dit huwelijk in plaats van de overleden Stoffel Cusse. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 881 (Eedboek), f50v).
Er was geen huwelijkscontract tussen hen gesloten. Gehuwd voor de kerk (2) op 12-11-1667 te Bassevelde, België (RK) (getuige(n): Guido Curse en Joannes Lamans). Ze trouwden met dispensatie voor de bannen. In de trouwakte worden ze "Joannes Lamans" en "Georgia Curse" genoemd. Echtgenoot is Jan LAMMENS, pointer en heffer (1683) en schepen (1692-1693) van het Ambacht Boekhoute, geboren ±1638, overleden op 31-05-1698 te Bassevelde, België. Hij overleed in zijn hofstede bij het dorp van Bassevelde.

Zijn staat van goed (Boekhoute) is gedateerd 17-09-1698.

Hij laat vrij veel onroerend goed na. Van zijn vader erfde hij:
1. Twee stukjes land, samen groot 1 gemet 163 roeden, gelegen te Bassevelde in de wijk Hogevorst, achter de hofstede waar dan (17-09-1698) Everaert Dobbelaere in woont (en die ook ten dele van het sterfhuis van Jan is). Belendingen: oost en zuid: het sterfhuis van Jan, de wezen van Jan de Bruijne c.s. met de de hofstede en landen waar Jaspaert Doppegieter woont, west en noord: Lieven Lammens
2. 18 2/3 Roede van de hofstede waar Everaert Dobbelaere in woont (zie 1.) aan de straat die komt van Sint-Annaboom en loopt naar de Hogevorst. Gemeen en onverdeeld met Lieven Lammens en Adriaen van Ackere filius Jans
3. Een partij land, groot 1 gemet 141 roeden, gelegen te Boekhoute in de wijk "het Heijt". Oost: Lieven Lammens, zuid: ? (niet gegeven), west: Lieven Lammens filius Andries, en noord: het gebruik van Andries Pieters
4. Een partij land van ongeveer 400 roeden, gelegen in de Kristoffelpolder van Watervliet. Oost en noord: Jan van de Velde, zuid: Jan van Ackere, en west: Christiaen de Pape

Bovengenoemde gronden zijn belast met 10 schellingen per jaar, deel van een grotere rente van £2 ten profijte van Lieven Braeckman

Van zijn moeder Tanneken Martens erfde hij:
1. 74 2/3 Roede van de eerdergenoemde hofstede waar Everaert Dobbelaere in woont (in de wijk Hogevorst te Bassevelde). Gemeen en onverdeeld met Lieven Lammens en Adriaen van Ackere filius Jans en dit sterfhuis
2. Het zuideinde (het noordeinde is van Adriaen van Ackere) van een stuk land van 90 roeden achter de voornoemde hofstede (zie 1.). Oost: dit sterfhuis c.s., voornoemde Van Acker c.s., zuid: de volgende partij, west het rijkengasthuis ("rijcke gasthuijs") te Gent, en noord: voornoemde Van Ackere
3. Een partij land, genaamd "het Bijlstick", groot 443 roeden, ook gelegen in de Hogevorst. Oost: dit sterfhuis c.s., zuid: "het gescheedt" (scheiding) van Bassevelde en Kaprijke, west: de volgende partij, en noord: de voorgaande partij
4. Een stuk land van 324 roeden, gelegen als voren. Oost: de voorgaande partij ("halfstick", zuid: de scheiding van Bassevelde en Kaprijke, west: Adriaen van Ackere, en noord: het "voornoemde" stuk
5. Drie stukken land, samen groot omtrent 4 gemeten, gelegen als voren (in de Hogevorst). Oost: de armenschool binnen Gent en het sterfhuis van de weduwe Langheraet, zuid: de weduwe van Vincent de Pape, west: het rijkengasthuis te Gent, en noord: dit sterfhuijs c.s.

Verder laat hij na een zesde deel van een behuisde hofstede met bijbehorende landen, samen groot omtrent 10 gemeten, gelegen te Bassevelde, tegenwoordig bewoond door Jaspaert Doppegieter. Het geheel ligt gemeen en onverdeeld met Jan van Ackere, de wezen van Jan de Bruijne, en de erven Joorijntien Cusse. Belendingen: oost en zuid: de erven Danneel de Pape, west: Lieven Lammens c.s., en noord: de Hogevorststraat. Er rust een belasting op van £0:3:4 per jaar, deel van een rente van £1 per jaar aankomende de erven Jan Wittevrongel. De rest van de rente moet betaald worden door Lieven Lammens, Jan van Acker en de wees (of: wezen?) van Jan de Bruijne.

Voorts laat hij de volgende onroerende goederen na, die hij vóór zijn huwelijk met Tanneken Pauwels heeft gekocht:
1. Een behuisde en beschuurde hofstede met boomgaard bij het dorp van Bassevelde, waarin hij is overleden. Grootte: 354 roeden. Oost: de "cheijns" of de straat, zuid: de kinderen van Marie Lobbe, Pieter de Meulenaere en Pieter Braempt, west: de volgende partij, en noord: het Kaprijkstraatje en Guilliaeme Breij
2. Een stuk land naast voornoemde hofstede, groot 226 roeden. Oost en zuid: de erven Pieter Lobbe, west: de erven Joorijntien Cusse, en noord: de volgende partij
3. Een stuk land genaamd "het Claphecken", groot 438 roeden. Oost: de partij 1., zuid: partij 2., west: de erven Pieter Lobbe, en noord: het Kaprijkstraatje
4. Een half gemet land, gelegen als voren, deel van een grotere partij. Oost: partij 2. en de erven Pieter Lobbe, zuid: de erven Pieter Lobbe, west: Geraert de Boes filius Joos causa uxoris, en noord: "het Claphecken" (zie 3.). Dit stuk land was in gebruik bij Jan, maar het is de opstellers van de staat van goed onduidelijk of hij het ook in eigendom had. Volgens de erfgenamen van Niclaeijs de Smet en Joorijntien Cusse had hij slechts het vruchtgebruik... Deze post wordt derhalve slechts voor memorie gebracht
5. Een partij land van omtrent 4 gemeten, zijnde een leen gehouden van het leenhof "Te Veldekens", gelegen binnen de parochie van Bassevelde in de wijk Doodhoek. Oost en noord: de erven Andries Pauwels, zuid: de heer van Kaprijke, west: Ferdinandus Pauwels. Dit leen heeft Jan tijdens zijn huwelijk met Joorijntien Cusse gekocht van Pieter Heindrick
6. De noordelijke helft (het zuideinde is van Gheeraert de Boes filius Joos) van een partij land van omtrent 7 gemeten 200 roeden op Watervliet in de Sint-Pauluspolder (heb ik nog niet kunnen vinden!). Oost: de "Tack Geule", zuid: voornoemde Gheeraert de Boes met de wederhelft, west: Gabriel en wijlen Lieven de Vos (door koop), en noord: Louijs de Vleesschauwer door koop van de weduwe van Marten van de Wijnckele
7. Omtrent 68 roeden in een grotere partij, die gemeen en onverdeeld ligt met de erven Niclaeijs de Smet en Joorijntien Cusse, deels op Bassevelde en deels op Oosteeklo. Oost en zuid: de erven Marten Lampaert, west: de kinderen van Joos Pieters, en noord: de kinderen van Christoffel Vereecken. Jan heeft dit stuk gekocht van Joos Audenrogghe causa uxoris, Jan en Niclaeijs de Smet, filii Jans (welke Jan zoon was van Niclaeijs de oude), Gillis de Smet filius Niclaeijs (de oude) en de weduwe van Jan de Poortere, die (Jan) te voren getrouwd was met Guilliammijntien de Smet, ook dochter van Niclaeijs
8. 175 Roeden leen, deel van een grotere partij van 3 gemeten, ressorterende onder het leenhof "Ter Hasselt", gelegen te Bassevelde bij de Hassel(t)straat. Het (onverdeelde) geheel bestaat uit twee stukken. Belendingen van stuk 1: oost: stuk 2, zuid: Pieter Criel, west: Jan Pieters, en noord: het gebruik van Joos van IJpere. Stuk 2: oost en noord: het gebruik van Joos van IJpere, zuid: Christoffel d'Hondt, en west: stuk 1
9. Een kwart van een rente van 6 ponden groten per jaar ten laste van Carel Verbiest (en nu deels Jan Claeijs (door koop) en de rest (£0:2:6) ook door koop Jan de Poorter filius Jan), bezet op een huis en drievierde van een korenwindmolen genaamd "de Eirste Meulen" te Bassevelde aan de landdijk. De constitutiebrief is op 13-06-1677 gepasseerd voor de wet van Boekhoute. De rest van de rente competeert de erven Jan de Bruijne en de erven Joorijntien Cusse

Tijdens zijn huwelijk met Tanneken Pauwels heeft Jan nog gekocht het westeinde van een stuk land te Bassevelde, gelegen achter zijn voornoemde hofstede op de Hogevorst. Zuid, west en noord: dit sterfhuis. Het koopcontract is gedateerd 23-07-1697

(bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 829, folio 64), begraven op 02-06-1698 te Bassevelde, België. De begraafakte moet ik nog opzoeken! Van zijn rechtzweer Pieter Sturtewaghen filius Jan (welke Jan kennelijk getrouwd was geweest met een overleden zus van hem) erfde hij samen met zijn drie (nog levende) zussen 750 roeden land in de Christoffelspolder op Watervliet. Uiteindelijk kocht hij van zijn drie zussen (en hun echtgenoten) hun respectievelijke delen.
Hij bezat een hofstede te Bassevelde die bewoond werd door Lieven Lammens, wellicht de halfbroer van Jan, en een hofstede in de wijk "d'Hoogevurst" (Hogevorst) te Bassevelde, die bewoond werd door Nieclaeijs de Smet (denkelijk filius Jan, die weer zoon was van Nieclaeijs). Zoon van Pieter LAMMENS en Tanneken MARTENS.
   2.  Arnolda (Arnoldijne, Mandijne), geboren op 06-07-1630 om 03:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 08-07-1630 te Bassevelde, België (getuige(n): Petrus van Hijfte, zoon van Guilielmus, en Joanna Stock, vrouw van Guilielmus van Acker), overleden ±1663. In de doopakte van haar neefje Josephus Curse (d.d. 17-09-1661) wordt ze "Digna" genoemd.
Gehuwd. Getrouwd vóór 11-12-1655. Partner is Gabriel (Gabreel) HUIJGHE, overleden vóór 1663. Hij overleed vóór zijn vrouw. Zoon van Jooris HUIJGHE en Maeijken van NIEUWENHUIJSE. Voogden van de kinderen (of: het kind) uit dit huwelijk waren in 1663 en 1673 Christoffel Cusse en Jan Huijghe (beiden deden de eed op 14-02-1663 voor de vierschaar van het Ambacht Boekhoute). (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 881, folio 14v)

Op verzoek van voornoemde voogden stemden burgemeester en schepenen van het ambacht Boekhoute er op 31-03-1663 mee in dat de sterfhuizen van beide echtelieden onder curatele zouden vallen, aangezien de voogden er zeker van waren dat de schulden ruimschoots de baten zouden blijken te overschrijden. Als curator werd op aanraden van de voogden Guido Hercke benoemd. De validiteit van deze curatele werd aangevochten door burgemeester en schepenen van Kaprijke en de moeder van Gabreel (zijn vader Jooris Huijghe was reeds overleden). Zij werden in het gelijk gesteld, en nog in 1663 ging Hercke in hoger beroep voor de Raad van Vlaanderen. Dit proces duurde ruim tien jaar (met diverse tussenvonnissen). Uiteindelijk wordt op 09-01-1674 een akkoord gesloten voor burgemeester en schepenen van Boekhoute tussen Hercke en Lieven Huijghe, mede namens zijn broers en zusters, als erfgenamen van hun in 1673 overleden moeder. Hercke had ten tijde van de kerstverbranding (van 1673?) ten huize van Vincent van den Berge diverse partijen land uit de nalatenschap van Gabreel en Arnoldijne verkocht aan Jaecques de Muldere, die ze weer aan Jan Huijghe, zoon van Jooris (en voornoemde voogd) had doorverkocht. Hercke belooft uit de opbrengst van die verkoop de proceskosten van Lieven Huighe ad 12 pond vlaams te betalen en ook garant te staan voor eventuele verdere proceskosten. Voor de overige aanspraken van Lieven op de nalatenschap van Gabreel en Arnoldijne, te weten een obligatie van 2 pond vlaams per jaar ten profijte van Maeijken Jaspaerts en "nu" de erven Lieven Waeijtgens, waarvoor Lievens moeder (en nu dus Lieven en zijn broers en zusters) borg stond en 10 pond vlaams die Gabreel voor zijn huwelijk méér had gehad dan zijn broers en zusters, zal hij zich tevreden moeten stellen met een positie van preferente of concurrente crediteur. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 811 (Wezerij), f124ev en 129ev)
   3.  Judoca (Joosijntien, Josijne), geboren op 07-04-1633 om 05:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 07-04-1633 te Bassevelde, België (getuige(n): Judocus Pauwels, zoon van Zeger, en Margarita de Brabantere, vrouw van Guilielmus Hercke), overleden op 20-11-1684 te Bassevelde, België op 51-jarige leeftijd. Ze had van haar vader Jan Cusse een negendedeel van de helft van een partij land van 4 gemeten aan de noordkant van de Oude Boekhoutstraat te Bassevelde (in 1685: west: Jaecques Claeijs en Ghijselbrecht Boelens, noord: de heer Abraham van Bocxstael en oost: de wezen van voornoemde Jaecques Claeijs) geërfd. Met haar eerste man Charles van Nieuwenhuijse had zij nog eens 5/9 van die helft gekocht en met haar tweede man Jan van Zele de resterende 3/9 (laatstgenoemde drie negendedelen waren belast met renten van £24 kapitaals ten bate van Pieter Lobe en £32 kapitaals ten gunste van de erven Sijmoen van de Steene). Tevens liet zij een (gehypothekeerd) kwart na van een korenwindmolen bij Sint-Annaboom te Bassevelde, waarvan de andere delen toebehoorden aan burgemeester Hercke en de heer Pieter de Cock. Overigens overtroffen de nagelaten schulden de baten met £45:2:10. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 819, folio 67), begraven te Bassevelde, België. Ze was analfabete.
Ondertrouwd (1) op 06-01-1657 te Bassevelde, België, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 27-01-1657 te Bassevelde, België (RK) (getuige(n): Petrus Plasschaert en Carolus Viliers) met Carolus (Charles, Charel) van NIEUWENHUIJSE, herbergier en molenaar, overleden op 20-05-1668 te Bassevelde, België. Zijn staat van goed (Ambacht Boekhoute) is gedateerd 31-07-1668.

Hij liet een leen van twee gemeten na, gelegen bij de stad Oudenburg op het leenhof van de Burg van Brugge (belendingen in 1668: oost: de kerk van Oudenburg, west: de Coenweg, zuid: de erven Maercq van Muelenbeke), dat vanaf pakweg 1668 niets meer opleverde aan pacht vanwege de oorlog. De tweede man van Joosijntien Cusse, Jan van Zele, verzocht met de voogden (Michiel van Nieuwenhuijse en Stoffel Cusse) van het het door Charles nagelaten weeskind aan burgemeester en schepenen van het ambacht Boekhoute (als oppervoogden) om het leen te mogen verkopen "om beter gedaan dan gelaten"), wat op 07-09-1671 werd goed gevonden. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 808, folio 158 en inv.nr. 810, folio 168v)

Daarnaast liet hij de helft, die hij uit hoofde van zijn eerste vrouw Maeijken van den Berghe had verkregen, van een korenwindmolen na (met een huis) te Bassevelde op de Sint-Anboom (of: Sint-Annaboom), waarvan de andere helft de weduwe en wezen van Pieter Plasschaert toekwam. De molen was belast met een rente van £18 vlaams ten gunste van de erfgenamen van Guilliame Hercke. Begraven te Bassevelde, België. Ook wel: Van Nieuwenhuis.

Uit het feit dat in zijn staat van goed de meeste tegoeden betrekking hebben op "tairijngen" (verteringen) kan worden afgeleid dat hij een herberg runde.

Met zijn (vermoedelijke) broer Jan van Nieuwenhuijse treedt hij op 02-10-1652 op als borg van Rogier Heijndricx in een zaak die Joos Wullaert tegen hem (Heijndricx) heeft aangespannen voor de schepenbank van Boekhoute. Waar de zaak over gaat is mij niet duidelijk. In ieder geval aanvaart Heijndricx op 11-12-1652 de zaak en bekent schuld. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 989 (Ferieboek), folio 47)

Michiel van Nieuwenhuijse, die in 1668 voor hem werkte en voogd was van zijn nagelaten dochter, was waarschijnlijk zijn broer.
Bij zijn dood liep er nog een proces van hem tegen Meester Jan de Curte bij de Raad van Vlaanderen. Waarover het proces ging, is mij onbekend.

Op 03-02-1657 dient Chaerles van Nieuwenhuijse met Pieter Plasschaert (man van zijn stiefdochter Janneken de Mol) schriftelijk een eis in voor de schepenbank van Boekhoute tegen de weduwe van Joos Pauwels (die later in de het ferieboek de weduwe van Willem van Groenijninghe wordt genoemd, mogelijk is ze hertrouwd en is haar tweede man ook overleden...). Wat er geëist wordt is niet duidelijk. In ieder geval wijst de verweerster de eis af. Enige maanden later blijkt de verweerster een verweerder geworden te zijn (denkelijk haar zoon), die in militaire dienst is en derhalve op 07-07-1657 aan de eisers verzoekt om zekerstelling ter dekking van eventuele (gerechtelijke) kosten, hetwelk geweigerd wordt, want hij is immers de verweerder. De verweerder houdt echter voet bij stuk en wil eerst een zekerstelling voor de kosten alvorens er verder geprocedeerd kan worden. Hierdoor lijkt een patstelling te zijn ontstaan. Op 16-08-1657 loopt de zaak nog. De kosten belopen inmiddels £0:9:5. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 989, folio 268)

In 1658 liepen Charles van Nieuwenhuijse en Pieter Plasschaert schade op, evenals vele andere inwoners van Bassevelde, door de "caroijen" ofwel de "bagagie" van de koning van Spanje. Ik denk dat het om oorlogsschade gaat. Hoe dan ook, in 1664 ontvangen de bewoners die schade hebben geleden een vergoeding die opgebracht wordt door de inwoners van de parochies van Boekhoute, Oosteeklo en Waterdijk. Deze bedragen staan vermeld in de parochierekening van Bassevelde van 1664, gesloten op 10-05-1665. Charles en Pieter krijgen samen £1:4:0 vlaams. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 494)

Volgens het cijnsboek van het Ambacht Boekhoute van 1660-1700 had hij door successie, als getrouwd gehad hebbende de weduwe van Guilliame de Mol, (uit andere bronnen blijkt dat hij deze en de na te noemen rosmolen deelde met Pieter Plasschaert) een korenwindmolen in het gehucht Sint-Annaboom binnen de parochie van Bassevelde, staande op ongeveer 50 roeden land. Belendingen: zuid en west: Jonkheer Jan de Cortewijle, heer "van de Camere", en noord: de Herenstraat lopende van Kaprijke naar Bassevelde. Op die zelfde plek bezat hij ook een rosmolen. Voor de korenwindmolen moest hij jaarlijks een hele en voor de rosmolen een halve hoed tarwe aan cijns betalen. Tevens moest hij met Pieter Plasschaert jaarlijks £12 betalen uit hoofde van een generaal akkoord tussen alle molenaars van het Ambacht Boekoute gemaakt. Na zijn dood betaalt op 04-08-1668 (zijn broer) Michiel van Nieuwenjhuijse voor zijn weduwe. Later gaat (de helft van?) de molen over op Jan van Zele, die met zijn weduwe trouwt. Later (in ieder geval in 1690) betaalt Japaert van Zele, getrouwd met de wees van Carel (Christophora), de cijns. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 1111, folio 148 en 148v). Op 09-06-1668 deden Michiel van Nieuwenhuijse (VP) en Cristoffel Cusse (VM) de eed als voogden van de kinderen uit dit huwelijk voor de vierschaar van het Ambacht Boekhoute. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 881, folio 25v) .
Gehuwd voor de kerk (2) op 35-jarige leeftijd op 02-11-1668 te Bassevelde, België (RK) (getuige(n): Guilielmus Callaert en Franciscus) met Joannes (Jan) van ZELE, 34 jaar oud, molenaar, geboren op 25-02-1634 te Bassevelde, België. Overleden na 12-05-1688. Ook wel: Van Sele en Versele. Zoon van Jan van ZELE, molenaar, en Livina LEENESONNE. Ze woonden op 02-05-1671 in Bassevelde.
Voogden van de twee kinderen uit dit huwelijk waren op 24-05-1685: Jaecques van Sele (VP) en Jaspaert van Sele in plaats van Guido Cusse (VM).
   4.  Christophorus (Christoffel, Stoffel) (zie IIIc).
   5.  Segerus (Segher), gedoopt (RK) op 06-07-1637 te Bassevelde, België (getuige(n): Segerus Hercke en Catherina de Raet), begraven op 11-03-1672 te Sint-Laureins, België. Volgens de kopie een wezerijakte d.d. 25-09-1666 (RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 807, folio 99v) zou hij het origineel getekend hebben met "Segher Cuesse". Ondertrouwd op 01-10-1669 te Sint-Laureins, België (getuige(n): Judocus Elicheer en Egidius Haerens), gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 23-10-1669 te Sint-Laureins, België (RK) (getuige(n): Guido Kusse en Guilielmus van den Berghe) met Martina BERTHOLF.
   6.  Petrus (Pieter), geboren op 09-12-1639 te Bassevelde, België, 's Ochtends geboren. Gedoopt (RK) op 13-12-1639 te Bassevelde, België (getuige(n): Adrianus Pauwels en Elisabeta Teerans(??), vrouw van Judocus Verdick). Overleden na 17-09-1661.
   7.  Joannes Geboren op 08-03-1642 te Bassevelde, België, 's Avonds geboren. Gedoopt (RK) op 16-03-1642 te Bassevelde, België (getuige(n): Joannes van Nieuwenhuise en Elisabetha de Brabantere, vrouw van Joannes Stock). Waarschijnlijk jong gestorven.
   8.  Janneken, geboren ±1643. Volgens de staat van goed d.d. 21-12-1655 van haar vader was ze 12 jaar oud. Ik heb geen doopakte van haar gevonden. Overleden na 21-12-1655.
   9.  Guido (zie IIId).
   10.  Jan (Hansken) (zie IIIe).

 
IIIc    Christophorus (Christoffel, Stoffel) CUSSE , geboren ±1635. Hij was volgens de staat van goed van zijn vader d.d. 21-12-1655 20 jaar oud. Ik heb echter geen doopakte van hem kunnen vinden. Overleden op 22-06-1675 om 07:00 uur te Bassevelde, België. Zijn staat van goed is gedateerd 31-07-1675. Nagelaten kinderen (met leeftijd): Charlotte 16, Joos 14, Lauwerensse 9, Pieternelle 7, Jan 5 en Christoffelken 2½ jaar. Voogd paternel: Guido Kusse (hij zou het origineel met "Guido Ceuse" hebben getekend, volgens de kopie in het weesboek van Boekhoute), en voogd maternel: Antho(i)ne de Lanisiere (of "de Laversiere"). Hij pachtte drie stukken land van de Sint-Niklaaskerk te Gent (denkelijk voor £ 6 per jaar) en een hofsteedje met landen (met fruitbomen erop, ter waarde van £ 6:10:0) van de armen van Watervliet (eveneens voor £ 6 per jaar), denkelijk gelegen in de parochie van Bassevelde. Verder liet hij een huisje en schuurtje na ter waarde van £ 25. Aan dieren liet hij 4 hoenders en twee koeien na. Er was een batig saldo van £ 61:11:10. De wezen kwam daarvan de helft toe, ware het niet dat tijdens hun huwelijk Christoffel en Martine diverse erfgronden hadden verkocht. Die van zijn kant hadden £ 12 opgebracht en die van haar kant: £ 29:10:8 van vaderszijde en £ 25 van moederszijde. Volgens de staat van goed zou het excedent ten gunste van Martine aldus £ 37:10:8 zijn, maar volgens mij moet dat £ 42:10:8 zijn. Hoe dan ook, de helft van die £ 37:10:8 wordt in mindering gebracht op het erfdeel van de wezen. Tot slot belooft Martine haar kinderen behoorlijk op te voeden en ieder van hen bij het bereiken van volwassenheid een bedrag van £ 2 boven hun vaderlijke erfdeel uit te keren. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 812, folio 200v). Ook wel: Curse en Kusse (overlijdensakte en staat van goed).

Hij was op 26-04-1667 voogd van de wees van Jacques Cloet en Cathelijne Callaert (waarschijnlijk wordt Cristoffel Cloet bedoeld).

Mogelijk is hij de Stoffel Cusse, die op 03-10-1663 met Stoffel van Verdegem voogd was van de (niet met name genoemde) kinderen van wijlen Pieter Pauwels (het gaat om diens staat van goed, die door de voogden gerenuncieerd wordt) en Lievijne Verdegem. Pieter Pauwels liet de helft van een hofsteedje na in Bassevelde (noord: de straat, lopende van het dorp naar het Haantje, oost en zuid: de erven Jonkheer Vincent de Snooij (of: Snoom?), west: de kinderen van Stoffel Willems), waarvan de wederhelft gehuurd werd van Christoffel Verdegem (denkelijk identiek aan de voogd Stoffel Verdegem!). Zijn weduwe Lievijne Verdegem had bezittingen in Evergem (ze had daar een meers van 400 roeden en ze had haar deel van een stuk land aldaar van totaal 150 roeden verkocht aan haar broer Pieter Verdegem). Ze betaalden molenpacht, onder meer aan de wees van Jaecques Cloet en aan Jan van Sele de oude. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 806, folio 61v)

In 1658 liep Stoffel Cusse (het zou ook zijn gelijknamige neef kunnen zijn, filius Jacques!) schade op, evenals vele andere inwoners van Bassevelde, door de "caroijen" ofwel de "bagagie" van de koning van Spanje. Ik denk dat het om oorlogsschade gaat. Hoe dan ook, in 1664 ontvangen de bewoners die schade hebben geleden een vergoeding die opgebracht wordt door de inwoners van de parochies van Boekhoute, Oosteeklo en Waterdijk. Deze bedragen staan vermeld in de parochierekening van Bassevelde van 1664, gesloten op 10-05-1665. Stoffel krijgt £0:10:8 vlaams. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 494), zoon van Joannes (Jan) CUSSE (zie IIb) en Jacoba (Jaecquemijne, Jaecquemijntien) CALLAERT .
Gehuwd ±1658 met Martina (Martijnken, Martijne, Martijntjen) MESAUS, geboren 05-1641. Ook wel: Mesaux. Dochter van Anthonius (Anthone, Anthoen) MESAUS, brouwer, en Catherine (Cathalijne) FACHEAU. Op 24-07-1675 deed Guido Cusse de eed als voogd paternel van de wezen uit dit huwelijk. (bron: RA Gent, Ambacht Boekhoute, inv.nr. 881 (Eedboek), folio 50).
Uit dit huwelijk:
   1.  Charlotte, geboren ±1659. Overleden na 31-07-1675.
   2.  Joanna, geboren op 18-08-1660 te Bassevelde, België. Vroeg in de ochtend geboren. Gedoopt (RK) op 22-08-1660 te Bassevelde, België (getuige(n): Gabriel Huighe en Jacoba Callaert). Overleden vóór 31-07-1675.
   3.  Josephus (Joos) KUSSE (zie IVe).
   4.  Joannes, gedoopt (RK) op 04-07-1664 te Bassevelde, België (getuige(n): Joannes Mechelers en Joanna Clerc). Overleden vóór 11-05-1670.
   5.  Laurentia (Lauwerensse), geboren op 05-05-1666 om 17:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 07-05-1666 te Bassevelde, België. De namen der peetouders ontbreken in de doopakte. Overleden na 31-07-1675.
   6.  Petronilla (Pieternelle), geboren op 09-03-1668 om 05:00 uur te Bassevelde, België. Tijdstip van geboorte zou ook 17:00 uur kunnen zijn. Gedoopt (RK) op 11-03-1668 te Bassevelde, België (getuige(n): Joannes Lammens en Judoca Heercke). Overleden na 31-07-1675.
   7.  Joannes (Jan), geboren op 11-05-1670 om 15:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 13-05-1670 te Bassevelde, België (getuige(n): Joannes Curte (Curse?) en Georgia Curse), overleden op 28-10-1676 te Bassevelde, België op 6-jarige leeftijd.
   8.  Christophorus (Christoffelken), geboren op 24-10-1672 om 16:00 uur te Bassevelde, België, gedoopt (RK) op 26-10-1672 te Bassevelde, België (getuige(n): Christophorus Kempe en Maria Versele). Overleden na 31-07-1675.

 
IVe    Josephus (Joos) KUSSE, geboren op 12-09-1661 te Bassevelde, België. Vroeg in de ochtend geboren. Gedoopt (RK) op 17-09-1661 te Bassevelde, België (getuige(n): Petrus Curse en Digna Curse, vrouw van Gabriel Huijghe). Overleden na 17-04-1717. In 1688 woonde hij op kamers bij de weduwe Perijntie Meijer te Schoondijke (Dorp).

Op 03-05-1704 koopt hij een huis en erf (waar hij op 10-06-1704 woont) gelegen bij Scherpenheuvel (even ten oosten van het huidige dorp Schoondijke), op het land van mevrouw Eijsma, van Marija Mortier, de weduwe van hoofdman Mattheeus de Grand, voor £26:13:4 groten vlaams. Hij betaalt, volgens de akte d.d. 10-06-1704 voor burgemeester en schepenen van het Vrije van Sluis (VvS, nr. 782, aktenr. 42/29), acht ponden ineens en zal de resterende schuld in jaarlijkse termijnen van vijf ponden aflossen. Aan mevrouw Eijsma zal hij jaarlijks £0:7:6 aan cijns schuldig zijn.
Hoewel al zijn kinderen in Schoondijke zijn gedoopt, wordt hij pas in 1704 ingeschreven in het lidmatenregister van de Nederduits gereformeerde gemeente van Schoondijke. Zoon van Christophorus (Christoffel, Stoffel) CUSSE (zie IIIc) en Martina (Martijnken, Martijne, Martijntjen) MESAUS .
Ondertrouwd op 23-03-1693 te IJzendijke (getuige(n): Michiel van de Velde en Jacomijn Notebaart), gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 09-04-1693 te IJzendijke (NG) met Tanneken LATOURISON, geboren ±1672 te Oudeman. Er is grote onduidelijkheid omtrent de juiste achternaam. De volgende varianten komen, onder andere, voor: Laturison, Laturleon, Laturlison, Laturlesion, Lattoeresson en Laturschion. Dochter van Francois (Frans) LATOURISON en Jaquemijntje NOTEBAERTS (Van der Neste).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sibia Vroedvrouw, geboren op 12-04-1694 te Schoondijke. Geboortedatum berekend aan de hand van de leeftijdsaanduiding in de begraafakte (72 jaar, 1 maand en 8 dagen). Gedoopt (NG) op 14-03-1694 te Schoondijke (getuige(n): Adriaen de Somer en Janneke Latuleson), overleden op 20-04-1766 te Breskens op 72-jarige leeftijd, begraven op 25-04-1766 te Breskens. Ze werd begraven "met de beste pelle of doodkleed". Haar voornaam komt ook voor als Zibea (in de doopakte), Sebia, Sobia en later ook als Sophia. Aangezien een aantal achternichten van haar de naam Sibia draagt, vermoed ik dat die laatste de meest juiste variant is.
Waarschijnlijk heeft zij ook in Waterland (België) gewoond, want het lidmatenregister van de Nederduits gereformeerde gemeente van Schoondijke vermeldt dat zij in juli 1721 met attestatie daarvandaan komt.
In 1739 wordt zij met attestatie van Oostburg, de dato 26-07-1739, aangenomen als lidmaat van de Nederduits gereformeerde kerk van Breskens. Kennelijk is ze daarna naar Zuidzande vertrokken om met attestatie van die plaats d.d. 29-09-1746 weer aangenomen te worden als lidmaat van Breskens.
Vanaf 1748 was zij als vroedvrouw werkzaam in Breskens en in 1760 werd zij de eerste beëdigde vroedvrouw aldaar. Naast het verlenen van medische assistentie bij de bevalling was het ook de taak van de vroedvrouw om ongehuwde moeders te bewegen de naam van de vader prijs te geven. De verklaring van een beëdigd vroedvrouw omtrent de identiteit van de vader van een onecht kind had rechtskracht. (bron: internetsite van Drs. Huib Plankeel "De geschiedenis van Breskens").
Ondertrouwd (1) op 19-08-1713 te Schoondijke (getuige(n): Joost Ooste de oude, Joost Kusse, Louise Ooste en Tanneke Laturluson), gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 03-09-1713 te Schoondijke (NG) met Joos HOSTE, 27 jaar oud, geboren te Schoondijke, gedoopt (NG) op 12-05-1686 te Schoondijke (getuige(n): Gillis Staen(?) en Cornelia van Drobbergen). Hoewel hij gereformeerd gedoopt werd, lijkt hij bedoeld te worden met de arbeider Joos Oste of Ooste, wonende op Steenhoven binnen Schoondijke, die voorkomt op lijsten van rooms-katholieke ingezetenen van Schoondijke. (bron: Zeeuws Archief, Vrije van Sluis, inv.nr. 395), overleden te Schoondijke. Overleden vóór 27-06-1716. Zoon van Joos HOSTE en Sandrijna van DROBBERGEN.
Ondertrouwd (2) op 27-06-1716 te Schoondijke (getuige(n): Joos Kusse, Louis du Rué, Susanna Gillissen Verschage en Adriana Janssen Vader), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 12-07-1716 te Schoondijke (NG) met Jan de VISSER. Overleden vóór 07-10-1719.
Ondertrouwd (3) op 07-10-1719 te Schoondijke (getuige(n): Joos Hoste, Pieter Notebaert en Louise Hoste). Volgens de ondertrouwakte zijn zij met attestatie van Schoondijke elders getrouwd. Echtgenoot is Gillis STANDAART, geboren ±1679 te Lembeke, België (gezindte: RK). Hij wordt genoemd (met zijn niet nader genoemde vrouw) op een (niet-gedateerde) lijst van katholieken in het Waterland (inv.nr. 395 van het archief van Vrije van Sluis; diverse lijsten van rooms-katholieke ingezetenen van het Vrije van Sluis tussen 1709 en 1717). Overleden op 11-11-1738 te Oostburg. Hij liet bij zijn overlijden twee kinderen uit een eerder huwelijk na. Qua bezittingen liet hij en een huis met schuur na. Begraven op 13-11-1738 te Oostburg. Filiatie niet helemaal zeker. Als ze klopt, is zijn voogd op 02-09-1686 Cornelis Standaert. Zoon van Pieter STANDAERT en Joosijneken DHAENENS. Er waren geen kinderen uit dit huwelijk, tenzij jong gestorven.
Ondertrouwd (4) op 13-06-1739 te Breskens (getuige(n): Jacobus de Vogelaar, Jannes van de Woestijne, Josina Leijts en Maria Kusse). Geboden ook te Oostburg. Gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 28-06-1739 te Breskens (NG) met Hendrick PAPE, geboren ±1692 te 's-Hertogenbosch of Tilburg. Volgens de begraafakte is hij geboren in 's-Hertogenbosch, en volgens de ondertrouwakte in Tilburg. (gezindte: NG). Hij werd in 1731 aangenomen als lidmaat van de Nederduits gereformeerde kerk van Breskens met attestatie van Schoondijke, gedateerd 11-10-1730. Begraven op 10-10-1740 te Breskens.
Ondertrouwd (5) op 24-10-1741 te Breskens (getuige(n): Jacob Kant, Abraham Cusse, Sara Cusse en Catelijntje Carels) met Johannes (Jannes) KANT, 39 jaar oud, geboren op 07-04-1702 te Schoondijke. Geboortedatum berekend aan de hand van de leeftijdsaanduiding in de begraafakte. Gedoopt (NG) op 09-04-1702 te Schoondijke (getuige(n): Matie Dingenis en Jan Janssen). Op 06-07-1764 werd hij door belijdenis aangenomen als lidmaat van de Nederduits gereformeerde kerk van Breskens (als "Jannes Kant de oude"). Overleden op 14-02-1777 te Breskens op 74-jarige leeftijd, begraven op 20-02-1777 te Breskens, zoon van Pieter KANT en Leuntie SMALLEGANK.
   2.  Josina (Josijntje), geboren te Schoondijke, gedoopt (NG) op 24-05-1695 te Schoondijke (getuige(n): Gideon ? en Jaquemine Neutebaart). De doopdatum is niet goed leesbaar in de akte; het zou ook 14-05-1695 kunnen zijn.
Zij werd op 08-04-1719 door belijdenis aangenomen als lidmaat van de Nederduits gereformeerde kerk van Breskens. Overleden op 31-05-1735 te Breskens op 40-jarige leeftijd, begraven op 03-06-1735 te Breskens.
Ondertrouwd op 17-04-1717 te Breskens (getuige(n): Gillis Notebaart, Joos Kusse, Christina Tribbel en Sebia Kusse), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 02-05-1717 te Breskens (NG) met Pieter NOTEBAART, geboren ±1679 te Deinze, België. Volgens de ondertrouwakte zou hij in Heestert (West-Vlaanderen) geboren zijn, maar volgens zijn begraafakte is hij geboren in het Oost-Vlaamse Deinze. (gezindte: RK), overleden op 08-12-1757 te Breskens, begraven op 12-12-1757 te Breskens. Hij werd in 1719 samen met Gillis Laurus aangesteld als diaken van de roomse armen. (bron: Drs. H.J. Plankeel, internetsite "De Geschiedenis van Breskens")
Gillis Notebaart, die op 12-02-1730 te Breskens trouwt met Geertruij Rovers, en daarvóór getrouwd was met Christina Tribbelsdurp of Trippels (ondertrouw te Breskens op 07-12-1709), is hoogstwaarschijnlijk een broer van hem. Gillis zou geboren zijn in het West-Vlaamse Heestert. Uit het doopboek van de Nederduits gereformeerde kerk van Breskens blijkt dat minimaal drie kinderen uit dit huwelijk "door ordre der Regeeringh" gereformeerd zijn gedoopt, aangezien de "Roomse vader" ze "tegen wil en dank van de gereformeerde moeder" katholiek wilde laten dopen. Ook heb ik in het begraafboek van Breskens drie anonieme vroegoverleden kinderen van dit echtpaar gevonden, die niet in het doopboek van de Nederduits gereformeerde kerk van Breskens voorkomen. Vermoedelijk heeft de vader de gereformeerde doop van deze kinderen wel weten te beletten.
   3.  Christoffel Gedoopt (NG) op 06-05-1696 te Schoondijke (getuige(n): Maria Roemens(?)).
   4.  Seth Gedoopt (NG) op 27-10-1697 te Schoondijke (getuige(n): Pieter van Sagen en Elisabeth Carels).
   5.  Maria Geboren op 21-02-1699 te Schoondijke. De geboortedatum is gebaseerd op de leeftijdsaanduiding in de begraafakte (58 jaar, 6 maanden en 12 dagen). Gedoopt (NG) op 08-03-1699 te Schoondijke (getuige(n): Laurens Braam en Marij Meeussen). Op 11-04-1749 wordt ene Maria Kusse door belijdenis aangenomen als lidmaat van de Nederduits gereformeerde kerk van Breskens. Dit lijkt wat laat voor deze Maria, edoch een andere Maria Kusse op wie dit zou kunnen slaan ken ik niet. Overleden op 05-09-1757 te Breskens op 58-jarige leeftijd, begraven op 10-09-1757 te Breskens.
Ondertrouwd op 11-05-1720 te Breskens (getuige(n): Antoni Fioen (was in 1723 burgemeester van Breskens), Pieter Notebaart, Maatje Moens (weduwe Duijck) en Sebia Kusse), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 26-05-1720 te Breskens (NG) met Joos de KOCK, dagloner, geboren te Deerlijk, België (gezindte: NG). Hij werd op 09-04-1718 door belijdenis aangenomen als lidmaat van de Nederduits gereformeerde kerk van Breskens. Begraven op 07-10-1740 te Breskens. De begraafdatum is niet goed leesbaar in de akte; in ieder geval is hij vóór de tiende begraven.
   6.  Lea Gedoopt (NG) op 16-01-1701 te Schoondijke (getuige(n): Jan de Reu en Janneken Flips).
   7.  Rachel Gedoopt (NG) op 16-01-1701 te Schoondijke (getuige(n): Andries Andriessen en Pieternelle Jansen).
   8.  François, gedoopt (NG) op 28-05-1702 te Schoondijke (getuige(n): Reijnier Vervenne en Catlijntie Pervois). Overleden vóór 20-05-1708.
   9.  Joos Geboren te Schoondijke, gedoopt (NG) op 27-01-1704 te Schoondijke (getuige(n): Jan de Steur en Janneke Wallen(?)), begraven op 08-02-1724 te Breskens.
   10.  Francijne Gedoopt (NG) op 22-03-1705 te Schoondijke (getuige(n): Joris Hamaker en Francijne Maeij). Overleden vóór 24-10-1706.
   11.  Francijne Gedoopt (NG) op 24-10-1706 te Schoondijke (getuige(n): Jan Meulendijk en Agenita van Hasebroek).
   12.  François, gedoopt (NG) op 20-05-1708 te Schoondijke (getuige(n): Peter de Conning en Matie van Sagen).
   13.  Sara Geboren te Schoondijke. Volgens de begraafakte is zij geboren op Scherpenheuvel (bij Schoondijke; zie opmerkingen bij haar vader). Gedoopt (NG) op 20-04-1710 te Schoondijke (getuige(n): Baudewijn van Hee en Catelijntie Broekman), overleden op 11-11-1747 te Oostburg op 37-jarige leeftijd. Ze liet bij haar overlijden twee kinderen na bij Jan van de Woestijne. Begraven op 15-11-1747 te Oostburg. Ze woonde op 17-04-1738 in Oud-Schoondijke.
Ze was analfabete.
Ondertrouwd op 19-04-1738 te Groede (getuige(n): Boudewijn van de Woestijne, Cornelia de Bath, Abraham Cusse en Sebia Cusse). Zij sloten een huwelijkscontract te Oostburg op 17-04-1738 voor notaris Daniel Bekkens jr. (bron: Zeeuws Archief, toegang 11, inv.nr. 1447, folio 94) met Jannis (Jan) van de WOESTIJNE, geboren ±1697 te Oostburg, overleden op 11-02-1758 te Oostburg. Bij zijn overleden liet hij één kind na. Begraven op 14-02-1758 te Oostburg. Begraven door de "Armen van Oostburg". Hij woonde op 05-02-1734 te Oostburg. Hij koopt op die datum (dat wil zeggen: de transportakte voor het Vrije van Sluis wordt dan gepasseerd) 7/12 van 12 gemeten 86 roeden land in de Veerhoek (bij Oostburg) in drie partijen (waarvan 4/12 al van hem is en de resterende 1/12 de wees Isaacq Kousse competeert) van Boudewijn van de Woestijne (zijn broer, voor 1/3), de Nederduitse Kerkenraad en armenbezorgers van Oostburg (1/12), Sara Goethals en haar man Levinus Lussy (1/12) en Joris Goethals (1/12) (laatstgenoemden zijnde de erfgenamen van Isaacq van de Woestijne). De koopsom bedraagt £ 21 vlaams. In de transportakte wordt gerefereerd aan het collateraal recht ter zake van de nalatenschap van Isaacq van de Woestijne, dat volgens een quitantie d.d. 10-02-1729 is betaald. Zoon van Samuel van de WOESTIJNE en Neeltje BOUDEWIJNS. Minimaal één van de vermoedelijk drie kinderen uit dit huwelijk is gedoopt in de Waalse kerk van Oostburg.
   14.  Abraham (zie Vf).
   15.  Isaak Gedoopt (NG) op 18-03-1714 te Schoondijke (getuige(n): Milchert Boerman en Josintie Kusse).

 
Vf    Abraham KUSSE, geboren te Schoondijke, gedoopt (NG) op 07-02-1712 te Schoondijke (getuige(n): Maerten Kousemaker en Angenita Hasebroek). Overleden tussen 01-05-1768 en 28-09-1780. Op 22-03-1739 werden hij en zijn vrouw als lidmaten van de Nederduits gereformeerde kerk van Nieuwvliet ingeschreven, komende van Breskens. Hij kocht op 15-07-1740 van Jacob de Munck een huis "met schuurken en bakkeete,..., staande op eigen grond, strekkende tot tegen de watergank en ten einde den boomgaard achter in den Adornispolder". (bron: J.A. Brakman, Geschiedenis van de familie Brakman, Breskens 1922)
In 1767 heeft hij een zitplaats in "het mannenbocht" van de Nederduits gereformeerde kerk van Nieuwvliet (aan 3 schellingen). Vanaf 1749 tot 1768 heeft hij voor zijn vrouw een stoel aan 2 schellingen jaarlijks (naast de stoel van haar schoonzus Maria de Meij). Het register van zitplaatsen eindigt in 1768. In dit register wordt zijn achternaam (en die van zijn zoon Abraham jr.) steeds als "Kurse" geschreven. Zoon van Josephus (Joos) KUSSE (zie IVe) en Tanneken LATOURISON .
Ondertrouwd op 10-04-1734 te Groede (getuige(n): Joos de Cok, Josina Cusse, Joris de Munk en Maria Minnes), gehuwd voor de kerk te Groede (NG) met Jacomina de MUNCK, geboren te Zuidzande (gezindte: NG). Zij werd op 09-07-1735 aangenomen als lidmaat van de Nederduits gereformeerde kerk van Breskens met attestatie van Groede, en vertrok, samen met haar man Abraham Kusse, met attestatie gedateerd 22-03-1739 naar Nieuwvliet. Overleden op 28-09-1780 te Nieuwvliet, dochter van Joris de MUNCK, landman in het (land van) Cadzand bij het dorp van Zuidzande (1691), en Maria MINNEIJS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joos Gedoopt (NG) op 30-01-1735 te Breskens (getuige(n): Joris de Munck en Sobia Kusse), begraven op 20-04-1735 te Breskens.
   2.  Joos Gedoopt (NG) op 08-07-1736 te Breskens (getuige(n): Joris de Munck en Sobia Kusse).
   3.  Sara Gedoopt (NG) op 18-08-1737 te Breskens (getuige(n): Gillis de Munck en Sara Kusse). Zij deed op 31-03-1756 te Nieuwvliet belijdenis. Overleden op 04-09-1759 te Nieuwvliet op 22-jarige leeftijd.
   4.  Abraham (zie VIg).
   5.  Pieter (zie VIh).
   6.  ? Geboren ±11-1740 te Nieuwvliet, begraven op 28-04-1741 te Breskens.
   7.  Isaac Geboren ±12-1741 te Nieuwvliet, overleden op 31-12-1744 te Nieuwvliet.
   8.  Jacob Geboren ±01-1743 te Nieuwvliet, overleden op 08-04-1743 te Nieuwvliet.
   9.  Jacob (zie VIi).
   10.  Isaac Geboren ±08-1750 te Nieuwvliet, overleden op 07-10-1750 te Nieuwvliet.

 
VIg    Abraham KUSSE, landbouwer (waarschijnlijk), geboren 10-1738 te Nieuwvliet. Volgens J.A. Brakman zou hij in oktober 1738 te Breskens geboren zijn. In het doopboek van de Nederlands Hervormde Kerk van Breskens bevindt zich echter geen doopakte voor hem. Volgens de ondertrouwakte van zijn eerste huwelijk (met Elisabeth Brakman) zou hij in Nieuwvliet zijn geboren. Helaas zijn de doopakten uit die periode in 1940 verbrand... (gezindte: NG). Deed op 23-03-1758 belijdenis te Nieuwvliet. Overleden op 10-05-1792 te Nieuwvliet, zoon van Abraham KUSSE (zie Vf) en Jacomina de MUNCK .
Ondertrouwd (1) op 17-07-1762 te Groede (getuige(n): Abraham Kusse, Jacomina de Munck, Cornelis Brakman en Cathalijntje Janssen). Zij waren in gemeenschap van goederen getrouwd. Gehuwd voor de kerk op 01-08-1762 te Nieuwvliet (NG) met Elisabeth BRAKMAN, 25 jaar oud, geboren te Nieuwvliet, gedoopt (NG) op 26-08-1736 te Nieuwvliet, overleden te Nieuwvliet op 32-jarige leeftijd. Zij stierf in het kraambed (J.A. Brakman). Volgens de staat van goed overleed zij op 01-02-1769, maar volgens J.A. Brakman zou zij op 01-02-1769 begraven zijn. Begraven op 01-02-1769 te Nieuwvliet, dochter van Cornelis BRAKMAN, landbouwer (waarschijnlijk), en Catalijna JANSEN. In 1769 hadden zij een arbeidershofstede, staande in de noorwesthoek van de Oude Baanstpolder binnen de heerlijkheid van Nieuwvliet, en ze pachtten drie gemeten weiland van de heer Pieter Hennequin. Verder hadden ze wat vee: een koe, een kalf, twee magere varkens en 6 koppels hoenders. Ook hadden ze in 1769 een meid, genaamd Sara Meurissen. Waarschijnlijk is dit dezelfde persoon die in 1770 als "Louise Sara Marissen" trouwde met Cornelis Brakman junior (een broer van Elisabeth).
Gehuwd (2) op 07-03-1771. Betreft huwelijkscontract voor notaris W. de Smidt. Gehuwd voor de kerk op 24-03-1771 te Nieuwvliet (NG) met Catharina van STAAN, arbeidster (1795), geboren 10-1744 te Groede, overleden op 18-07-1802 te Nieuwvliet.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Abraham Gedoopt (NG) op 24-07-1763 te Groede (getuige(n): Abraham Kusse senior en Cathalijntje Janssen), overleden op 17-08-1763 te Groede, 24 dagen oud, begraven op 19-08-1763 te Groede.
   2.  Adriana Geboren op 17-10-1764 te Nieuwvliet, gedoopt (NG) op 21-10-1764 te Nieuwvliet (getuige(n): Abraham Qunse (Kusse) de oude en Adriana Brakman, vrouw van Jacob Pattist). Zij deed belijdenis te Nieuwvliet op 21-03-1781. Overleden op 31-10-1823 te Groede op 59-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 14-04-1786 te Groede. Volgens een akte voor notaris W. de Smidt zouden zij ondertrouwd zijn te Groede op 19-04-1786, waarbij de aanstaande bruid werd bijgestaan door haar vader, Abraham Kusse, en haar oom en voogd van moederszijde, Hendrik Brakman. (bron: J.A. Brakman "Geschiedenis van de familie Brakman"), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 30-04-1786 te Groede (NG) met Pieter VERSCHELLINK, 31 jaar oud, landman en veldwachter, geboren op 16-05-1754 te Breskens, gedoopt (NG) op 19-05-1754 te Breskens (getuige(n): Adriaan Schout, Abraham Eckebus en Catharina Daniels), overleden op 04-09-1813 om 02:00 uur te Groede op 59-jarige leeftijd. Hij schreef zijn naam als "Verschellink".

Op 01-10-1776 deed zijn meerderjarige broer Marinus Verschelling de eed als voogd over hem in plaats van zijn overleden stiefvader Jan Clijcquennoi. En zijn oom Isaac Mazure deed de eed als voogd over hem en zijn halfzus Sara Clijcquennoi in plaats van de overleden voogd maternel Zeger Cornelis. (bron: website Huib Plankeel, transcripties annotaties WK Breskens)

Hij koopt op 16-05-1783 (datum van transportakte Vrije van Sluis) bij openbare verkoop te Groede van Jacob Lako, gezworene van de Watering van de Groede en landman aldaar, en Pieter de Wagemaaker, wonende te Groede, een hofstede in de Dijkage van de Groede (letter J), staande op pachtland en bestaande uit onder meer een huis, een schuur en een wagenhuis. De netto koopsom bedraagt f 1.304:16:12 en is op 16-05-1783 reeds voldaan. In 1803 maken hij en zijn vrouw Adriana Kusse plaats voor het echtpaar Abraham van Peenen en Janna van Melle. In 1876 wordt de boerderij gekocht door Theodorus Alderardus de Badts (zie opmerkingen bij deze). (bron: Zeeuws Archief, toegang 7, inv.nr. 835, folio 182 en "De hofsteden van Groede en Breskens" door Drs. H.A.M. van de Vijver in "Geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen", deel 21, 1992-1993, p.33)

Op 15-12-1793 koopt hij bij openbare verkoop te Nieuwvliet 7 gemeten 54 2/5 roede erfland in de watering van de Groede dat hoort bij gronden die hij al in gebruik heeft. De netto koopsom bedraagt £ 120:6:4 vlaams. De vorige eigenaar is Johanna Croutel, weduwe van Johannes de Koene, wier zoon Jacob de Koene, meester-smid, wonende Ter Hofstede, namens haar de transportakte d.d. 18-04-1794 (Vrije van Sluis) tekent. (bron: Zeeuws Archief, toegang 7, inv.nr. 838, folio 82v), zoon van Job Jannisse VERSCHELLINK en Jozina (Josijntje) MAZURE.
   3.  Abraham (zie VIIh).
   4.  Cathalijntje Geboren op 01-01-1769 te Nieuwvliet, overleden op 04-03-1769 te Nieuwvliet, 62 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:
   5.  ? Geboren 11-1771 te Nieuwvliet, overleden op 27-11-1771 te Nieuwvliet. Dit kind was niet gedoopt.
   6.  ? Geboren 11-1771 te Nieuwvliet, overleden op 27-11-1771 te Nieuwvliet. Dit kind was niet gedoopt.
   7.  levenloos, geboren op 24-02-1773 te Nieuwvliet, overleden op 24-02-1773 te Nieuwvliet.
   8.  levenloos, geboren op 28-01-1774 te Nieuwvliet, overleden op 28-01-1774 te Nieuwvliet.
   9.  Jannis (Jan) (zie VIIi).
   10.  Pieter Geboren op 26-08-1777 te Nieuwvliet. De geboortedatum is berekend aan de hand van de leeftijdsaanduiding in de overlijdensakte. Overleden op 19-04-1808 te Nieuwvliet op 30-jarige leeftijd. Volgens de overlijdensakte stierf hij ongehuwd in de leeftijd van 30 jaar, 7 maanden en 24 dagen.
   11.  Jacob Geboren ±10-1778 te Nieuwvliet (gezindte: NG). Hij deed belijdenis te Nieuwvliet op 26-03-1798. Overleden op 05-09-1840 te Nieuwvliet. Waarschijnlijk ongehuwd gebleven.
   12.  Maria (zie VIIj).
   13.  Jozias Boerenknecht (1805), geboren op 01-11-1787 te Nieuwvliet, overleden te Rusland(?). Hij komt voor op een lijst uit 1805 van dienstplichtigen uit Nieuwvliet, geboren in 1787. Blijkens die lijst was Jozias boerenknecht, wonende onder de Groede en mat hij 1 meter en 706 millimeter (waarmee hij de langste was op deze lijst van 8 personen). Als zijn voogden worden genoemd (zijn broers) Abraham Kusse en Jannis Kusse te Nieuwvliet.
Victor Poolen gaf mij op 30-09-1999 het volgende citaat uit de collectie Luteijn: "In het register van Zeeuwse militairen die dienden in het leger tijdens de Franse bezetting en nadien vermist zijn, is onder het district Nieuwvliet opgenomen: Josias Kusse, diensttreding 1807, zoon van Abraham Kusse en Catharina Staan, deze weet men niet in welk corps is ingelijfd geweest, wordt verondersteld in Rusland krijgsgevangen te zijn."

 
VIIh    Abraham KUSSE, landbouwer, geboren op 30-11-1766 te Nieuwvliet (gezindte: NG). Hij deed belijdenis te Nieuwvliet op 22-03-1785. Overleden op 10-05-1825 om 11:00 uur te Biervliet op 58-jarige leeftijd, zoon van Abraham KUSSE (zie VIg) en Elisabeth BRAKMAN .
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 15-05-1796 met Maria HOUDESTIN, geboren ±09-1771, overleden op 25-08-1800 te Biervliet. In de overlijdensakte wordt haar achternaam geschreven "Houderstil".
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 24-10-1802 te Biervliet (getuige(n): Sara Boerman, Charel Jansen, Cornelis Leijs en Susanna Kroes) met Susanna de REU, 27 jaar oud, geboren op 19-09-1775 te Biervliet, gedoopt (NG) op 24-09-1775 te Biervliet (getuige(n): Cornelis Bruijschaert en Susanna Brandt), overleden op 07-02-1813 om 17:30 uur te Biervliet op 37-jarige leeftijd. Van de geboortedatum ben ik niet helemaal zeker, van de doopdatum wel.
Ze was analfabete. Dochter van Jacob de REU (Jacobus) en Maatje BRUSSCHAART.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Elisabeth Geboren op 14-01-1797 te Groede, gedoopt (NG) op 22-01-1797 te Groede (getuige(n): Hubrecht de Smit en Catharina van Staan), overleden op 16-02-1812 te Biervliet op 15-jarige leeftijd.
   2.  Abraham Geboren op 25-11-1798 te Groede, gedoopt (NG) op 02-12-1798 te Groede (getuige(n): Machiel Oudestein en Adriana Kusse), overleden op 05-08-1817 te Biervliet op 18-jarige leeftijd.
   3.  Maria Geboren op 26-02-1800 om 08:00 uur te Biervliet, overleden op 15-11-1800 te Nieuwvliet, 262 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Susanna Geboren op 29-11-1802 te Biervliet, gedoopt (NG) op 29-11-1802 te Biervliet (getuige(n): Abraham Matthijssen en Joanna van Meggelen), overleden op 29-03-1805 te Biervliet op 2-jarige leeftijd.
   5.  Jacob Geboren op 08-05-1804 te Biervliet, overleden op 25-08-1804 te Biervliet, 109 dagen oud.
   6.  Jannis (zie VIIIe).
   7.  Jozias (zie VIIIf).
   8.  Jacob Geboren op 22-01-1809 te Biervliet, overleden op 27-03-1809 te Biervliet, 64 dagen oud.
   9.  Pieter (Peter) (Kussee) (zie VIIIg).

 
VIIIe    Jannis KUSSE, landbouwer en arbeider (1839-1843), geboren op 14-04-1806 om 06:00 uur te Biervliet (gezindte: NG), overleden op 10-02-1867 om 19:30 uur te Arnemuiden op 60-jarige leeftijd, zoon van Abraham KUSSE (zie VIIh) en Susanna de REU .
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-10-1832 te Biervliet (getuige(n): Jozias Kusse (32 jaar, herbergier, wonende te IJzendijke, broer van de bruidegom), Pieter Kusse (22 jaar, landbouwersknecht, wonende te Biervliet, broer van de bruidegom), Izaak du Bois (56 jaar, slager, wonende te Biervliet) en Machiel Lijbaard (42 jaar, winkelier, wonende te Biervliet, bekende van de bruid)). Huwelijksafkondigingen te Biervliet op 14 en 21-10-1832. Echtgenote is Prina ENGELS, 24 jaar oud, dienstmeid (vóór haar huwelijk) en werkvrouw (1859), geboren op 02-09-1808 om 12:00 uur te Aardenburg, overleden op 14-03-1859 te Biervliet op 50-jarige leeftijd, dochter van Jacob ENGELS en Maria BLONDEEL. Susanna Kusse, geboren 13-09-1832, wordt in de huwelijksakte vermeld als zijnde erkend door Jannis Kusse en Prina Engels.
Uit dit huwelijk:
   1.  Suzanna, geboren op 11-09-1832 te Biervliet, overleden op 03-02-1839 te IJzendijke op 6-jarige leeftijd. Ze was een buitenechtelijk kind, maar werd door Jannis Kusse als zijn wettig kind erkend op 25-10-1832.
   2.  Abraham (zie IXg).
   3.  Maria (zie IXh).
   4.  Pieter Jozias (Peter), arbeider, geboren op 27-09-1838 te IJzendijke. Hij was analfabeet. Hij woonde in 1868 te Arnemuiden.
In de US Census van 1910 komt een Peter Kusse, 72 jaar, geboren in Nederland, voor, die reeds 29 jaar met ene Elizabeth, 70 jaar, ook uit Nederland afkomstig, getrouwd is. Ze hebben geen kinderen (ook niet gehad) en wonen in Holland, Sheboygan, Wisconsin. Vermoedelijk is het deze Pieter.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 30-11-1880 te Sheboygan County, Wisconsin, VS met Elizabeth ORLEBEKE, geboren ±1840, dochter van Jannes (John) ORLEBEKE en Aaltje TEUNISSE. Zij woonden in Holland, Sheboygan, Wisconsin, VS.
   5.  Jozias (zie IXi).
   6.  Suzanna, geboren op 08-02-1843 te IJzendijke, overleden op 26-12-1843 te IJzendijke, 321 dagen oud.
   7.  Suzanna Pieternella Schipperse en veldarbeidster, geboren op 15-01-1845 te IJzendijke, overleden op 02-05-1928 te Biervliet op 83-jarige leeftijd. In 1866 ging ze naar Wolphaartsdijk en een jaar later keerde ze weer terug naar Arnemuiden.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-03-1865 te Arnemuiden (getuige(n): Pieter Dingemanse (29 jaar, broer van de bruidegom), Marinus Beekman (50 jaar, oom van de bruidegom), Jacob Engels (33 jaar, broer van de bruid) en Abraham Kusse (31 jaar, broer van de bruid), allen wonende te Arnemuiden). Huwelijksproclamaties te Arnemuiden op 19 en 26-02-1865. Echtgenoot is Willem DINGEMANSE, 25 jaar oud, schipper (1893) en veldarbeider, geboren op 13-01-1840 te Arnemuiden, overleden op 09-03-1920 te Biervliet op 80-jarige leeftijd, zoon van Joris DINGEMANSE en Leuntje BEEKMAN.
   8.  Jannis Geboren op 03-03-1849 te IJzendijke, overleden op 29-11-1849 te Biervliet, 271 dagen oud.

 
IXg    Abraham KUSSE, arbeider, geboren op 01-02-1834 te Biervliet, overleden op 31-07-1883 om 01:00 uur te Middelburg op 49-jarige leeftijd. Volgens Lieven Kusse uit Arnemuiden verhing hij zichzelf omdat zijn vrouw een affaire had met een marinier uit Rotterdam. Ze zou Abraham niet meer "aantrekkelijk" hebben gevonden, omdat deze een bochel had. Hij was analfabeet. Zoon van Jannis KUSSE (zie VIIIe) en Prina ENGELS .
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 21-11-1868 te Arnemuiden (getuige(n): Pieter Kusse (30 jaar, arbeider, broer van de bruidegom), Jacob Engels (37 jaar, arbeider, bekende van de bruidegom), Jannis Bliek (48 jaar, winkelier, neef van de bruid) en Blaas van Belzen (42 jaar, visser, bekende van de bruid), allen wonende te Arnemuiden). Huwelijksproclamaties te Colijnsplaat, Arnemuiden en Nieuw- en Sint Joosland op 08 en 15-11-1868. Echtgenote is Maatje Catharina SPORTE, 20 jaar oud, dienstmeid (1868), geboren op 01-11-1848 te Arnemuiden, overleden op 06-03-1922 te Ogden, Weber, Utah, VS op 73-jarige leeftijd, begraven op 09-03-1922 te West Weber, Weber, Utah, VS. Zij woonde in 1868 in Colijnsplaat en in Nieuw- en Sint Joosland. Na de dood van haar man woonde ze met haar kinderen in Vlissingen en even in Rotterdam voordat ze naar de VS emigreerde.
Haar voogden waren in 1868: Jacobus Rademaecker, arbeider, wonende te Colijnsplaat, en Gillis de Hamer, slager, wonende te Nieuw- en Sint Joosland. Dochter van Pieter Adriaan SPORTE en Pieternella de HAMER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieternella Geboren op 02-04-1869 te Arnemuiden, overleden op 09-08-1942 op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd met Cornelis PEUTE.
   2.  Prina Maria Geboren op 04-07-1870 te Arnemuiden, overleden op 27-09-1932 te Ogden, Utah, VS op 62-jarige leeftijd, begraven op 30-09-1932 te Ogden, Utah, VS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-02-1894 te Salt Lake City, Salt Lake, Utah, VS met Hermandus Bernardus DENKERS, 23 jaar oud, geboren op 01-05-1870 te Deventer, overleden op 26-11-1918 te Ogden, Utah, VS op 48-jarige leeftijd, begraven op 29-11-1918 te Ogden, Utah, VS, zoon van Gerardus Bernardus DENKERS en Aaltje BRAND.
   3.  Elisabeth Geboren op 25-12-1871 te Arnemuiden, overleden op 17-05-1879 om 18:00 uur te Middelburg op 7-jarige leeftijd.
   4.  Jannis (James), geboren op 30-09-1873 te Arnemuiden, overleden op 17-07-1928 te VS(?) op 54-jarige leeftijd. Waarschijnlijk wordt hij in de US Census van 1900 bedoeld met de James Kussee, die als dagloner verblijft in het hotel van S.C. Shirley in Elko Precinct, Elko, Nevada, VS.
   5.  Magdalena Suzanna Geboren op 25-03-1876 te Arnemuiden, overleden op 29-11-1962 op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd met James Henry FAULKNER.
   6.  Pieter Jozias (Peter) (Kussee), landbouwknecht (1900), "engineer" (tot 1939) en co-eigenaar van "A-One Cleaning and Dyeing Co." in Salt Lake City, Utah, VS, geboren op 12-09-1878 te Arnemuiden. Volgens het bevolkingsregister van Vlissingen (webstek Gemeente Vlissingen) zou hij op 11-09-1878 geboren zijn, en volgens het bevolkingsregister van Rotterdam op 10-09-1878. Overleden op 06-07-1940 te Ogden, Weber, Utah, VS op 61-jarige leeftijd. Overleden aan "Rocky Mountain Spotted Fever" in een ziekenhuis in Ogden, Utah, VS.
Volgens ander bronnen zou hij in Salt Lake City zijn overleden. Begraven op 09-07-1940 te Salt Lake City, Salt Lake, Utah, VS. Begraven op Wasatch Lawn Cemetery. Op 01-06-1900 woonde hij als landbouwknecht bij het gezin van Vivian Sanderson uit Schotland in Rockport, Cuyahoga, Ohio, VS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-10-1905 te Ogden, Weber, Utah, VS met Mary Anna Lyda IRESON, 30 jaar oud, onderwijzeres, geboren op 13-07-1875 te Abingdon, Washington, Virginia, VS, overleden op 15-05-1959 te Salt Lake City, Salt Lake, Utah, VS op 83-jarige leeftijd, begraven op 18-05-1959 te Salt Lake City, Salt Lake, Utah, VS, dochter van Absalom Longacre IRESON en Josephine Charity Augusta PRATHER. Dit gezin woonde in 1920 in Precinct 3, Salt Lake, Utah, VS. Ze zouden echter ook in Colorado hebben gewoond...

 
IXh    Maria KUSSE, werkvrouw (1888), geboren op 22-10-1835 te Biervliet, overleden op 16-04-1902 te Biervliet op 66-jarige leeftijd. Volgens de overlijdensakte (ISIS) zou ze geboren zijn te IJzendijke. Dochter van Jannis KUSSE (zie VIIIe) en Prina ENGELS .
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-06-1859 te Biervliet met Pieter Jacobus de NERING, 23 jaar oud, werkman (1860-1863), geboren op 19-11-1835 te Breskens. Overleden vóór 18-04-1889. Zoon van Pieter Jacobus de NERING en Josina de BRUINE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Magdalena Geboren op 02-01-1860 te Biervliet, overleden op 27-05-1863 te Biervliet op 3-jarige leeftijd. ISIS heeft het over "Jozina de Nering", die op 3-jarige leeftijd overleed. Niet helemaal zeker, dus...
   2.  Prina Maria Geboren op 02-01-1860 te Biervliet, overleden op 05-01-1860 te Biervliet, 3 dagen oud.
   3.  Jannis Jacobus Geboren op 20-04-1861 te Biervliet, overleden op 25-05-1877 te Delft op 16-jarige leeftijd. De overlijdensakte vermeldt dat hij woonachtig was te Biervliet.
   4.  Pieter Jozias Werkman (1888), geboren op 22-04-1863 te Biervliet, overleden op 26-06-1888 te Biervliet op 25-jarige leeftijd. Hij bleef ongehuwd.
   5.  Abraham Werkman, geboren op 02-02-1865 te Biervliet.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-04-1889 te Biervliet met Elisabeth Pieternella MAREELS, werkvrouw, geboren ±1864 te Biervliet, dochter van Cornelis MAREELS en Catharina Levina SIONS.
   6.  Jozias Geboren op 02-01-1869 te Biervliet.
   7.  Maria, werkvrouw (1888), geboren op 27-03-1871 te Biervliet, overleden op 17-06-1888 te IJzendijke op 17-jarige leeftijd. Ze bleef ongehuwd.
   8.  Josina, geboren ±1873, overleden op 17-04-1935 te Biervliet. Volgens ISIS overleden op 62-jarige leeftijd. Ze bleef ongehuwd.
   9.  Jacobus Geboren op 12-03-1874 te Biervliet, overleden op 28-06-1888 te Biervliet op 14-jarige leeftijd.
   10.  Prina Geboren op 22-07-1876 te Biervliet, overleden op 13-02-1902 te Biervliet op 25-jarige leeftijd. Ze bleef ongehuwd.
   11.  Cathalijntje Geboren op 04-02-1878 te Biervliet.

Kinderen:
   12.  Susanna Pieternella KUSSE, geboren op 30-11-1853 om 08:00 uur te Biervliet, overleden op 31-01-1855 om 10:00 uur te Biervliet op 1-jarige leeftijd.
   13.  Maria Pieternella KUSSE, geboren op 11-01-1856 om 10:00 uur te Biervliet, overleden op 06-10-1935 te Breskens op 79-jarige leeftijd. Ze was analfabete.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 14-03-1889 te IJzendijke (getuige(n): Jannis Wisse, Kornelis Versprille, Machiel Babijn (Babin) en Abraham de Nering). Huwelijksproclamaties te IJzendijke op 03 en 10-03-1889. Echtgenoot is Jacobus de ZOMER, 43 jaar oud, slager en landbouwer (1918), geboren op 04-12-1845 te Aardenburg, overleden op 31-05-1930 te Breskens op 84-jarige leeftijd, zoon van Adriaan de ZOMER en Catharina le ROY.

 
IXi    Jozias KUSSE, arbeider, geboren op 28-12-1840 te IJzendijke (gezindte: NH), overleden op 30-03-1889 om 10:30 uur te Arnemuiden op 48-jarige leeftijd. Hij was analfabeet. In 1867 vertrok hij van Arnemuiden naar Wolphaartsdijk en later dat jaar verhuisde hij naar 's-Heer Arendskerke. Op 26-04-1876 werd hij (weer) met zijn gezin in het bevolkingsregister van Arnemuiden ingeschreven. Het bevolkingsregister geeft als straatnaam "Oranjeplaat". Zoon van Jannis KUSSE (zie VIIIe) en Prina ENGELS .
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31-05-1866 te 's-Heer Arendskerke (getuige(n): Jozias Smijlegeld(?) Bedet, Marcus Mol, Jacob Smit en Willem van Schaik). Huwelijksafkondigingen te 's-Heer Arendskerke op 20 en 27-05-1866. Echtgenote is Geertruida de FOUW, 24 jaar oud, geboren op 28-12-1841 te 's-Heer Arendskerke (gezindte: NH), overleden op 09-09-1920 te Heinkenszand op 78-jarige leeftijd, dochter van Jacob de FOUW en Anna den BOER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Prina, geboren op 28-12-1866 te Wolphaartsdijk (gezindte: NH), overleden op 07-09-1925 te Overschie op 58-jarige leeftijd. Haar voornaam wordt ook wel "Priena" geschreven.
Ze was analfabete.
Ze woonde vóór 1890 en tussen 1890 en 1900 ook nog een tijdlang te Vlissingen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-10-1893 te Arnemuiden (getuige(n): Jacobus Cornelis Bertou (41 jaar, rijkspolitieagent, wonende in De Rijp), Louis Cornelis Bertou (34 jaar, timmerman, wonende te Biervliet), Abraham Jacobus Bertou (33 jaar, postbode, wonende te Middelburg), alledrie broers van de bruidegom, en Franciscus Blondel (57 jaar, arbeider, wonende te Goes, oom van de bruid)) met Cornelis Thomas BERTOU, 25 jaar oud, politieman, geboren op 30-03-1868 te Biervliet. Overleden na 07-09-1925. Hij woonde in april 1893 te Biervliet en op 20-10-1893 te Schiedam. Zoon van Jacob BERTOU en Cathelijntje Francijntje THOMAS.
   2.  Jacob Schipper (1900), geboren op 02-05-1868 om 09:00 uur te 's-Heer Arendskerke (gezindte: NH), overleden op 04-12-1937 te Vlissingen op 69-jarige leeftijd. Hij verstrekte met zijn broer Jan Kusse op 19-03-1900 aan de werf van Arnemuiden de opdracht voor het maken van een nieuwe zeilboot van eikenhout voor f 290. (bron: Archief van de scheepswerf).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 23-10-1901 te Arnemuiden (getuige(n): Jacob Leendert Adriaan de Lange (32 jaar, bakkersknecht, wonende te Middelburg, zwager van de bruidegom), Dignus de Korte (32 jaar, arbeider, wonende te Heinkenszand, zwager van de bruidegom), Simon van de Schelde (29 jaar, visser, wonende te Arnemuiden, zwager van de bruid) en Adriaan Filius (23 jaar, arbeider, wonende te Arnemuiden, broer van de bruid)). Huwelijksproclamaties te Arnemuiden op 13 en 20-10-1901. Echtgenote is Cornelia FILIUS, 24 jaar oud, geboren op 21-07-1877 te Arnemuiden, overleden op 27-08-1958 te Middelburg op 81-jarige leeftijd, begraven op 30-08-1958 te Middelburg. Ze was analfabete. Dochter van Pieter FILIUS en Neeltje BAAS.
   3.  Anna Geboren op 09-09-1869 om 00:30 uur te 's-Heer Arendskerke (gezindte: eerst NG, later geen), overleden op 15-03-1950 te Middelburg op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-11-1891 te Arnemuiden (getuige(n): Jacob Engels, Adriaan Maas, Aard van der Weele en Cornelis de Boot). Huwelijksproclamaties te Arnemuiden en Oostburg op 15 en 22-11-1891. Echtgenoot is Jakob Leendert Adriaan (Jaap) de LANGE, 22 jaar oud, bakkersknecht (1892), bakker (1896-1899), handelaar in melk, aardappelen, groenten en kippenvoer (1908-1916), directeur van een melkfabriek (1916 tot midden jaren twintig) en eigenaar van een kaaswinkel (midden jaren twintig tot zijn dood), geboren op 07-10-1869 te Oostburg (gezindte: eerst NG, later geen), overleden op 26-08-1940 te Middelburg op 70-jarige leeftijd. Hij was van 1896 tot 1916 redacteur van het (vrije) socialistische Zeeuwse blad De Toekomst. Zoon van Pieter de LANGE, kleermaker en gemeentebode, en Dina Willemina LOIJSEN.
   4.  Maria Pieternella Dienstmeid (vóór haar huwelijk), arbeidster (1895 en 1900) en veldarbeidster (1910 en 1919), geboren op 14-05-1873 om 18:30 uur te 's-Heer Arendskerke (gezindte: NH), overleden op 17-12-1959 te Heinkenszand op 86-jarige leeftijd, begraven op 21-12-1959 te Heinkenszand.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 04-05-1893 te Heinkenszand met Dingenis de KORTE, arbeider (1895 en 1900) en veldarbeider (1910, 1916 en 1919), geboren ±1869 te Heinkenszand. Overleden na 07-12-1921. Zoon van Jan de KORTE en Antonia HOOGERHEID, arbeidster.
   5.  Jannis Marinus (Jan), veerman, geboren op 20-04-1876 om 02:00 uur te Arnemuiden (gezindte: NH), overleden ±11-1948 te Arnemuiden. Hij woonde op 19-03-1900 in de Bastiaan de Langepolder (Oranjeplaat) binnen de gemeente Arnemuiden.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 30-06-1906 te Arnemuiden (getuige(n): Abraham Kusse (27 jaar, schipper, wonende te Arnemuiden, broer van de bruidegom), Gillis van Belzen (28 jaar, visser, wonende te Arnemuiden, broer van de bruid), Dingenis van Belzen (36 jaar, visser, wonende te Arnemuiden, broer van de bruid) en Blaas de Nooijer (34 jaar, visverkoper, wonende te Vlissingen, zwager van de bruid)). Huwelijksproclamaties te Arnemuiden op 27-05 en 03-06-1906. Echtgenote is Johanna Clasina van BELZEN, 23 jaar oud, geboren op 20-09-1882 te Arnemuiden, dochter van Willem van BELZEN en Klazina MENHEERE.
   6.  Abraham Werkman bij de domeinen (1915), arbeider, visser, schipper en onbezoldigd rijksveldwachter, geboren op 20-03-1879 om 20:00 uur te Arnemuiden. Geboren in de Bastiaan de Langepolder (vulgo dicto "Oranjeplaat" of "'t Plaatje"). (gezindte: NH), overleden op 07-02-1965 te Breda op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-05-1903 te Arnemuiden (getuige(n): Jacob Leendert Adriaan de Lange (32 jaar, bakker te Middelburg, zwager van de bruidegom), Jannis Marinus Kusse (27 jaar, veerman, wonende te Arnemuiden, broer van de bruidegom), Klaas van Belzen (27 jaar, visser, wonende te Arnemuiden, broer van de bruid) en Lieven van Belzen (24 jaar, visser, wonende te Arnemuiden, broer van de bruid)). Huwelijksproclamaties te Arnemuiden op 17 en 24-05-1903. Echtgenote is Clazina van BELZEN, 18 jaar oud, geboren op 21-06-1884 te Arnemuiden, overleden op 06-10-1970 te Arnemuiden op 86-jarige leeftijd. Ze was analfabete. Dochter van Klaas van BELZEN en Jannetje BLAASSE. Ze woonden in de Oranjepolder bij Arnemuiden.
   7.  Pieternella Susanna Geboren op 12-05-1881 te Arnemuiden, overleden op 30-08-1896 om 16:30 uur te Arnemuiden op 15-jarige leeftijd. Verdronken in het "Tendengat" (Veersemeer).
   8.  Geertruida Geboren op 28-09-1882 om 18:00 uur te Arnemuiden, overleden na 1920. Ze komt voor in de klapper van het bevolkingsregister van Ravenstein over de jaren 1920-1937.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-05-1907 te Arnemuiden met Christiaan BRAMSEN, 25 jaar oud, geboren op 12-04-1882 te Waarde, zoon van Adriaan BRAMSEN en Anna BRAAM.

 
VIIIf    Jozias KUSSE, herbergier (1837-1848), landbouwer en commissionair (1852-1855), geboren op 17-10-1807 te Biervliet (gezindte: NG), overleden op 02-09-1879 te IJzendijke op 71-jarige leeftijd. Heeft een buitenechtelijk kind met de katholieke Johanna Catharina Waatjes. Met een tweede kind bij dezelfde vrouw op komst wordt tot een huwelijk overgegaan. Zoon van Abraham KUSSE (zie VIIh) en Susanna de REU .
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 23-09-1830 te IJzendijke (getuige(n): Jannis Kusse, Jannis Verschellinck, Johannes Waatjes en Joannes van Cante). Huwelijksafkondigingen te IJzendijke en Biervliet op 12 en 19-09-1830. Echtgenote is Johanna Catharina WAATJES, 25 jaar oud, arbeidster, geboren op 12-01-1805 om 22:00 uur te IJzendijke, overleden op 31-05-1847 te IJzendijke op 42-jarige leeftijd, dochter van Joannes Josephus WAETJENS, dagloner, en Elizabeth de WITTE, arbeidster.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 02-03-1848 te IJzendijke (getuige(n): Pieter Kusse, Johannes Francies Waatjes, Jacobus Bernardus de Witte en Cornelis Josephus de Witte). Huwelijksafkondigingen te IJzendijke op 20 en 27-02-1848. Echtgenote is Amelia Maria GERARDS, 22 jaar oud, geboren op 06-01-1826 te IJzendijke, overleden op 29-12-1848 te IJzendijke op 22-jarige leeftijd. Ook wel: Geeraad. Dochter van Hendrik GERARD, bakker (1848), en Johanna Carolina de WITTE.
Gehuwd (3) op 42-jarige leeftijd op 06-12-1849 te IJzendijke (getuige(n): Hendrik Gerard, Jannis Kusse, Emanuel Franciscus Bonte en Francois Joseph Marie Bevin). Huwelijksafkondigingen te IJzendijke en Sint-Margriete (België) op 25-11 en 02-12-1849. Echtgenote is Coralia (Coralie) van de PUTTE, geboren ±1818 te Watervliet, België, overleden op 16-06-1852 te IJzendijke. Ook wel: "Van Putte". Dochter van Carolus Franciscus (Karel) van de PUTTE en Bernardina Jacoba BANCKAERT.
Gehuwd (4) op 45-jarige leeftijd op 09-06-1853 te IJzendijke (getuige(n): Cornelis de Witte, Willem Bouwens, Hendrik Geerard en Jacobus Roda). Huwelijksafkondigingen te IJzendijke op 29-05 en 05-06-1853. Echtgenote is Angelina van de VOORDE, 38 jaar oud, geboren op 02-04-1815 te IJzendijke, overleden op 25-07-1895 om 01:00 uur te IJzendijke op 80-jarige leeftijd. Aangevers van haar overlijden waren:
1. Andreas Johannes Kusse, 36 jaar, wagenmaker te IJzendijke, zoon
2. Johan Marie Hochart, 31 jaar, bierhuishouder, geen bloedverwant . Ze was analfabete. Dochter van Joannes Baptiste van de VOORDE en Joanna Catharina HOSTE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jannis Josephus (zie IXj).
   2.  Willem Frederik George Lodewijk (Willem, William) (zie IXk).
   3.  Pieter Geboren op 01-04-1832 te IJzendijke, overleden op 24-07-1840 te IJzendijke op 8-jarige leeftijd.
   4.  Abraham Jacobus Smid en hoefsmid, geboren op 14-06-1833 te IJzendijke. Vertrok met het gezin van zijn broer Willem op 20 maart 1860 naar de VS en kwam op 9 mei 1860 in New York Harbor aan. Verdere lotgevallen zijn mij niet bekend.
   5.  Elizabeth Suzanna Geboren op 04-08-1836 te IJzendijke, overleden op 16-12-1837 te IJzendijke op 1-jarige leeftijd.
   6.  Suzanna Elizabeth Geboren op 06-10-1838 te IJzendijke, overleden op 27-10-1838 om 09:00 uur te IJzendijke, 21 dagen oud.
   7.  Suzanna Catharina Geboren op 15-10-1839 te IJzendijke (gezindte: RK), overleden op 17-11-1909 te Philippine op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-07-1869 te IJzendijke (getuige(n): Abraham Marinus Boeije, Izak Schijve, Petrus Alexander de Smet en Johannis Franciscus de Zutter). Huwelijksafkondigingen te IJzendijke en Boekhoute (België) op 04 en 11-07-1869. Echtgenoot is Norbertus RAMMELOO, 26 jaar oud, mosselvisser en mosselhandelaar, geboren op 27-10-1842 te Boekhoute, België (gezindte: RK), overleden op 13-09-1919 te Philippine op 76-jarige leeftijd. Hij bestelde op 03-05-1887 bij de scheepswerf van Arnemuiden een nieuwe hoogaars voor f 1.200, die op donderdag 15-09-1887 werd weggevaren. (bron: Archief van de scheepswerf van Arnemuiden), zoon van Pieter Bernard RAMMELOO en Agatha Juliana van LANCKER.
   8.  Pieter Geboren op 04-02-1841 om 09:00 uur te IJzendijke, overleden op 23-12-1841 te IJzendijke, 322 dagen oud.
   9.  Charles Geboren op 14-03-1842 te IJzendijke, overleden op 16-05-1847 om 07:00 uur te IJzendijke op 5-jarige leeftijd.
   10.  Philippus Geboren op 06-07-1843 om 02:00 uur te IJzendijke, overleden op 19-08-1843 te IJzendijke, 44 dagen oud.
   11.  Jozias Geboren op 06-08-1845 te IJzendijke, overleden op 19-04-1847 om 16:00 uur te IJzendijke op 1-jarige leeftijd.

Uit het vierde huwelijk:
   12.  Jozias Josephus Geboren op 29-05-1854 te IJzendijke, overleden op 17-01-1855 te IJzendijke, 233 dagen oud. In de overlijdensakte wordt als tweede naam Andreas in plaats van Josephus gegeven.
   13.  Jozias Frederik Schipper (1898), geboren op 01-07-1855 om 04:00 uur te IJzendijke, overleden op 14-04-1913 om 02:00 uur te Oostburg op 57-jarige leeftijd. Hij overleed in de Langstraat nummer 47. Aangevers van zijn overlijden waren:
1. Ferdinandus Johannes Geers, 72 jaar, zonder beroep, wonende te Oostburg
2. Bernhardus Georg Schrakamp, 70 jaar, zonder beroep, wonende te Oostburg . Op 07-06-1898 was hij schipper en gehuisvest te Antwerpen. Hij deed op die dag op het stadhuis van Antwerpen aangifte van het overlijden van zijn broer Andreas Johannes Kusse, ook schipper en wonende te Antwerpen, die op 04-07-1898 was gestorven.

Volgens zijn overlijdensakte had hij geen beroep, hoewel hij pas 57 jaar was... Hij bleef ongehuwd.
   14.  Andreas Johannes Wagenmaker te IJzendijke (1895) en schipper (1898), geboren op 19-08-1859 om 05:00 uur te IJzendijke, overleden op 04-07-1898 om 02:30 uur te Antwerpen, België op 38-jarige leeftijd. Hij woonde ten tijde van zijn overlijden in de Riemstraat 21 te Antwerpen (sectie 4).
Aangevers van zijn overlijden te Antwerpen waren:
1. Josias Kusse (handtekening: "J.F. Kusse"), 45 jaar, schipper, wonende te Antwerpen, broer
2. Carolus de Houck (handtekening "Ch. De Houck"), 48 jaar, bakker te Antwerpen, bekende

De integrale tekst van zijn akte van overlijden (nr. 2532 uit de Burgerlijke Stand van Antwerpen van het jaar 1898) is ook opgenomen in het overlijdensregister van IJzendijke van 1899 (akte nummer 6), hoewel hij te Antwerpen gehuisvest was. Hij woonde op 25-07-1895 te IJzendijke.

Hij bleef ongehuwd.

 
IXj    Jannis Josephus KUSSE, smid en hoefsmid, geboren op 05-03-1828 om 23:00 uur te IJzendijke (gezindte: RK), overleden op 28-09-1898 om 04:00 uur te Rotterdam op 70-jarige leeftijd. Voorechtelijk kind, echter al bij de geboorte door Jozias Kusse erkend. Zoon van Jozias KUSSE (zie VIIIf) en Johanna Catharina WAATJES .
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-01-1852 te IJzendijke (getuige(n): Ipolitus Calon, Pieter Bernard Averbeke, Johannes Verbrugge en Francois Joseph Marie Bevin). Huwelijksafkondigingen te IJzendijke en Groede op 11 en 18-01-1852. Gehuwd voor de kerk op 27-01-1852 te IJzendijke (RK) (getuige(n): Willem Kusse en Sophia van Poecke) met Maria Theresia MAES, 29 jaar oud, dienstmeid (vóór haar huwelijk), geboren op 29-07-1822 te Eede, overleden op 03-07-1906 om 07:00 uur te Rotterdam op 83-jarige leeftijd. Haar tweede voornaam is vaak gespeld "Tresia". Dochter van Joannes MAES, werkman en landman, en Philippina Jacoba VERCRAEIJE, landbouwster (1831).
Uit dit huwelijk:
   1.  Andreas Fredericus Hoofdonderwijzer te Breda (tot 1880) en aan de RK school te Vlissingen (vanaf 1880), geboren op 10-02-1853 te Groede (gezindte: RK), overleden op 17-02-1925 te Rotterdam op 72-jarige leeftijd. Bleef ongehuwd.
   2.  Angelica Geboren op 02-03-1855 te Groede (gezindte: RK), overleden op 09-01-1933 om 14:00 uur te Vlissingen op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-11-1883 te Groede. Huwelijksafkondigingen te Groede en Vlissingen op 28-10-1883 en 04-11-1883. Echtgenoot is Charles Martinus Johannes LIMONARD, 35 jaar oud, leerling-huistimmerman bij de Marinewerf Vlissingen (1864-1867) en winkelier, geboren op 06-12-1847 te Vlissingen, overleden op 07-08-1937 te Vlissingen op 89-jarige leeftijd. Hij was van 01-03-1864 tot 06-05-1867 (de datum waarop hij werd opgeroepen voor militaire dienst) in dienst bij de Marinewerf Vlissingen als leerling-huistimmerman. (bron: ISIS Zeeuws Archief, met verwijzing naar Archief Marine-Etablissement Vlissingen, inv.nr. 1000, stamboeknr. 426) , zoon van Johannes Franciscus LIMONARD en Geziena Maria STEVENS.
   3.  Petrus Johannes Smid, detailhandelaar in naaimachines en groothandelaar in rijwielen, naaimachines en wasmachines, geboren op 13-02-1857 te Groede (gezindte: RK), overleden op 13-06-1941 te Rotterdam op 84-jarige leeftijd, begraven op 16-06-1941 te Crooswijk (RK begraafplaats). Oprichter van rijwielgroothandel P.J. Kusse & Zonen N.V.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-10-1881 te Groede (getuige(n): Andreas Fredericus Kusse (27 jaar, onderwijzer te Vlissingen, broer van de bruidegom), Aloysius Franciscus van Quekelberghe (36 jaar, landmansknecht te Groede, broer van de bruid), Petrus Bernardus van Quekelberghe (29 jaar, landmansknecht te Groede, broer van de bruid) en Theophilus Buijsse (28 jaar, landbouwer te Zuiddorpe, zwager van de bruid)). Huwelijksafkondigingen op 9 en 16-10-1881 te Groede. Echtgenote is Nathalia Pelagia van QUEKELBERGHE, 25 jaar oud, geboren op 31-01-1856 te Groede (gezindte: RK), overleden op 31-10-1914 om 05:00 uur te Rotterdam op 58-jarige leeftijd. Haar tweede voornaam wordt in de diverse akten meestal, abusievelijk, als Pelasia weergegeven. Dochter van Joannes Baptiste van QUEKELBERGHE, landbouwer, en Sophia Ludovica de BADTS, landbouwster.
   4.  Mathilda Suzanna Geboren op 12-11-1858 te Groede, overleden op 29-12-1858 om 02:30 uur te Groede, 47 dagen oud.
   5.  Octaaf Cesar Augustus Onderwijzer, geboren op 25-11-1859 te Groede (gezindte: RK), overleden op 11-08-1939 te Schiedam op 79-jarige leeftijd. In zijn trouwakte worden als voornamen gegeven "Octavus Cesar Augustinus".

Hij woonde op 13-11-1883 te Zevenbergen.
Gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 25-04-1905 te Hoogstraten, België (RK) (getuige(n): Andreas Kusse en Franciscus Schellekens). De bruidegom behoorde tot de parochie van St. Lambertus te Rotterdam en de bruid tot de parochie van Hoogstraten. Ze trouwden met "dispensatum super tempore clauso". Echtgenote is Clementina Theresia Angelina Maria SCHELLEKENS , 36 jaar oud, geboren op 23-03-1869 te Hoogstraten, België (gezindte: RK).
   6.  Johannes Baptiste Geboren op 18-08-1862 te Groede, overleden op 09-08-1934 om 18:00 uur te Vlissingen op 71-jarige leeftijd. Hij overleed in Vlissingen, maar was ten tijde van zijn overlijden woonachtig in Rotterdam. Hij woonde vóór 1890 reeds te Vlissingen.
   7.  Hugo Theovil Geboren op 23-02-1864 te Groede, overleden op 18-01-1865 te Groede, 330 dagen oud.

 
IXk    Willem Frederik George Lodewijk (Willem, William) KUSSE, molenaar te Aardenburg en arbeider (1880), hovenier (1889) en dagloner (1900) te Milwaukee, Wisconsin, VS, geboren op 06-12-1830 te IJzendijke (gezindte: RK), overleden op 30-05-1901 te Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin, VS op 70-jarige leeftijd, begraven op 04-06-1901 te Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin, VS. Begraven op de militaire begraafplaats Wood National Cemetery. Denkelijk vernoemd naar de kroonprins van Oranje, de latere Koning Willem II. Vertrok met zijn gezin en zijn jongere broer Abraham Jacobus op 20 maart 1860 naar de VS en arriveerde op 9 mei 1860 in New York Harbor. De jongste dochter, Louisa Maria, overleed tijdens de overtocht.
Kennelijk vocht hij aan de zijde van de "Union" in de Amerikaanse burgeroorlog, want hij kreeg in 1890 een pensioen als oorlogsveteraan. In 1889 was hij hovenier te Milwaukee, Wisconsin. Zoon van Jozias KUSSE (zie VIIIf) en Johanna Catharina WAATJES .
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-06-1852 te Zuidzande (getuige(n): Abraham Michiel van de Plassche, Cornelis de Smet, Pieter Anthony Bruggeman en Jacobus Bernardus van Damme). Huwelijksafkondigingen te Zuidzande en IJzendijke op 13 en 20-06-1852. Echtgenote is Judica (Judith, Julia) de GRAVE, 22 jaar oud, geboren op 07-04-1830 te Heille (gezindte: RK), overleden na 03-1910. Ze leefde nog op 15-04-1910. Ze woonde toen met haar zoon Peter in bij haar dochter Anna en dier man Albert Martein in Wauwatosa, Milwaukee, Wisconsin, VS. De census van 1910 meldt dat zij 9 kinderen had gebaard, waarvan er 3 op 15-04-1910 nog in leven waren. Dochter van Petrus Leopoldus de GRAVE en Angelina AMBOO. Ze woonden in 1900 met hun zoons Peter en William in 16th Street te Milwaukee, Wisconsin, VS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Leopoldus (Peter), sigarenmaker te Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin, VS (1880-1900) en te Wauwatosa, Milwaukee, Wisconsin, VS (1910), geboren op 08-08-1853 om 03:00 uur te Aardenburg (gezindte: RK), overleden na 03-1910. Hij woonde op 01-06-1900 nog bij zijn ouders in Milwaukee en op 15-04-1910 met zijn moeder bij zijn zus Anna en dier man Albert Martein in Wauwetosa, Milwaukee, Wisconsin, VS. Hij was toen nog vrijgezel.
   2.  Johannes Josephus (John, Johan), afwerker (1889), schilder (1900-1910) en fabrieksarbeider (1920) te Milwaukee, Wisconsin, VS (1889), geboren op 27-01-1855 om 01:00 uur te Aardenburg (gezindte: RK), overleden na 1920.
Gehuwd ±1889 met Bertha HEROLD, geboren 03-1862 te Wisconsin, VS, overleden na 1920.
   3.  Angelica Johanna Geboren op 20-05-1856 om 23:00 uur te Aardenburg (gezindte: RK), overleden op 06-06-1857 te Aardenburg op 1-jarige leeftijd.
   4.  Maria Louisa Geboren op 26-07-1858 te Aardenburg (gezindte: RK), overleden op 16-10-1858 om 06:00 uur te Aardenburg, 82 dagen oud.
   5.  Louisa Maria Geboren op 20-10-1859 om 05:00 uur te Aardenburg (gezindte: RK), overleden 1860. Overleden op zee, tijdens de overtocht naar de VS tussen 20 maart en 9 mei 1860.
   6.  Anna (Annie), geboren ±1865 te Wisconsin, VS, overleden na 1920. In de US Census van 1920 wordt zij Anna E. Martein genoemd. Dat "E." ben ik verder niet tegengekomen.
Gehuwd ±1895 met Albert MARTEIN, arbeider in Wauwatosa, Milwaukee, Wisconsin, VS (1910), geboren ±1865 te Nederland. Ook zijn ouders kwamen volgens de US Census van 1900 uit Nederland. Overleden na 1920. De achternaam is enigszins onzeker. Zij woonden in 1910 en 1920 in Wauwatosa, Milwaukee, Wisconsin, VS (in Section 16). Op 15-04-1910 woonden Anna's moeder en haar broer Peter bij hen in, en in 1920 Alberts neef Sam J. Martein (23 jaar oud, geboren in Nederland en ongetrouwd).
Volgens de census van 1910 was er één kind uit dit huwelijk geweest, dat echter toen reeds was overleden.
   7.  William, afwerker (1889) en schilder (1900) te Milwaukee, Wisconsin, VS, geboren 11-1870 te Wisconsin, VS, overleden op 09-11-1906 te Milwaukee, Milwaukee, Wisconin, VS. Hij woonde op 01-06-1900 nog bij zijn ouders in Milwaukee.

 
VIIIg    Pieter (Peter) KUSSE (Kussee), tot 1845 landbouwer, daarna tot zijn emigratie arbeider, en landarbeider in Wayne, Passaic, New Jersey, VS (1860), geboren op 02-06-1810 te Biervliet, overleden na 05-1860, zoon van Abraham KUSSE (zie VIIh) en Susanna de REU .
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-10-1836 te Biervliet. Huwelijksafkondigingen te Biervliet op 02 en 09-10-1836. Gescheiden vóór 1880. Volgens de volkstelling van 1880 zijn zij dan gescheiden, dat wil zeggen: Elisabeth wordt genoemd als gescheiden vrouw, wonende bij haar dochter Mary en haar man. Pieter ben ik in de volkstelling (gezocht bij FamilySearch) niet tegengekomen. Mogelijk was hij in 1880 reeds overleden. Echtgenote is Elisabeth (Eliza) de NIJS, geboren op 10-04-1812 te Biervliet, overleden na 1880. Ze woonde in 1870 en 1880 bij haar dochter Mary Trent (Kusse) en haar man Edward W. Trent in Chicago. Volgens de census van 1880 was ze toen gescheiden. Dochter van Pieter de NIJS en Jacoba van den KERKHOVE. In 1854 emigreert dit gezin (er leven nog slechts drie van de elf kinderen) naar de VS. Op 01-07-1854 komen zij aan boord van de "Isabella" aan in New York Harbor. Op 01-06-1860 wonen ze in Wayne, Passaic, New Jersey, VS. De census van 1860 geeft als enige kind Susanna, 10 jaar oud. Hun vermogen wordt geschat op 50 dollar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Geboren op 27-10-1836 te Biervliet, overleden op 17-01-1844 om 13:00 uur te Biervliet op 7-jarige leeftijd.
   2.  Elisabeth Susanna Geboren op 13-03-1838 te Biervliet. Zij wordt niet vermeld op de lijst van immigranten (opgesteld door Swierenga). Mogelijk heeft zij de overtocht naar de VS niet overleefd.
   3.  Abraham Geboren op 21-03-1839 te Biervliet, overleden op 17-02-1844 om 19:00 uur te Biervliet op 4-jarige leeftijd. Volgens ISIS zou hij op 16-02-1844 overleden zijn (ik had de 17de genoteerd)...
   4.  Susanna Geboren op 07-03-1840 te Biervliet, overleden op 10-04-1841 om 10:00 uur te Biervliet op 1-jarige leeftijd.
   5.  Maria (Mary), geboren op 18-03-1841 om 18:30 uur te Biervliet. Haar oom Jozias Kusse (33 jaar, herbergier, wonende te IJzendijke) was één van de getuigen bij de geboorteregistratie. Overleden tussen 1880 en 15-04-1910.
Gehuwd vóór 1880 met Edward W. TRENT, geboren ±1844 te Engeland. Zijn ouders kwamen ook uit Engeland. Overleden na 15-04-1910. Hij woonde op 15-04-1910 nog in Chicago, Cook, Illinois, VS.

Volgens de census van 1870 was hij blind. Hij had in 1870, noch in 1880, werk. In 1880 woonden zij met Eliza Kusse (Elisabeth de Nijs, moeder van Mary) in Chicago, Cook, Illinois, VS. In de volkstelling van 1880 worden geen kinderen van hen genoemd.
   6.  Jannis Geboren op 03-03-1842 te Biervliet, overleden op 05-02-1844 om 01:00 uur te Biervliet op 1-jarige leeftijd.
   7.  Susanna Geboren op 12-03-1843 om 01:00 uur te Biervliet, overleden op 25-05-1843 te Biervliet, 74 dagen oud.
   8.  Abraham Geboren op 05-01-1846 te IJzendijke, overleden op 09-08-1846 om 11:00 uur te IJzendijke, 216 dagen oud.
   9.  Suzanna Pieternella Geboren op 03-02-1850 te IJzendijke, overleden na 05-1860.
   10.  Pieter Abraham Geboren op 08-05-1851 om 03:00 uur te IJzendijke, overleden op 08-08-1851 te IJzendijke, 92 dagen oud.
   11.  Abraham Johannes Geboren op 09-07-1852 te IJzendijke, overleden op 24-07-1852 om 03:00 uur te IJzendijke, 15 dagen oud.

 
VIIi    Jannis (Jan) KUSSE, dijkbaas, aannemer van publieke werken en commies der zeewerken, geboren op 29-10-1775 te Nieuwvliet (gezindte: NG). Hij deed belijdenis te Nieuwvliet op 30-04-1795. Overleden op 04-11-1817 te Nieuwvliet op 42-jarige leeftijd. In de volkstelling van 1796 genoemd als 21-jarige inwoner van Nieuwvliet. Zoon van Abraham KUSSE (zie VIg) en Catharina van STAAN .
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 21-12-1808 te Nieuwvliet (getuige(n): Abraham Kusse, Jacob Kusse, Abraham Verdouw en Isaac Porreij). Huwelijksafkondigingen te Nieuwvliet op 11 en 18-12-1808. Echtgenote is Dina de GROOTE, 20 jaar oud, dienstmeid, arbeidster, (klein)-landbouwster en kassière, geboren op 24-07-1788 te Nieuwvliet, overleden op 10-12-1873 te Nieuwvliet op 85-jarige leeftijd, dochter van Adriaan de GROOTE en Aaltje VERDOUW.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham (zie VIIIh).
   2.  Dina Geboren op 03-10-1815 te Nieuwvliet, overleden op 05-01-1902 te Nieuwvliet op 86-jarige leeftijd. Ze was analfabete.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 29-01-1863 te Nieuwvliet (getuige(n): Daniel de Lelijs (48 jaar, slager te Zuidzande, zwager van de bruid), Izaak Porreij (39 jaar, visser, wonende te Retranchement, broer van de bruidegom), Abraham Kusse (38 jaar, arbeider, wonende te Nieuwvliet, broer van de bruid) en Izaäk Verduijn (40 jaar, dijkwachter, wonende te Nieuwvliet, halfbroer van de bruidegom)). Huwelijksproclamaties te Nieuwvliet en Retranchement op 18 en 25-01-1863. Echtgenoot is Abraham PORREIJ, 39 jaar oud, arbeider, geboren op 29-08-1823 te Retranchement, overleden op 19-12-1898 te Nieuwvliet op 75-jarige leeftijd, zoon van David PORREIJ en Sara PORREIJ.
   3.  Maria Geboren op 03-12-1816 om 11:00 uur te Nieuwvliet (gezindte: NH), overleden op 27-01-1851 om 18:00 uur te Zuidzande op 34-jarige leeftijd. Ze was analfabete.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-04-1841 te Nieuwvliet (getuige(n): Pieter de le Lijs (71 jaar, slager, wonende te Cadzand, oom van de bruidegom), Hubrecht Hubregtsen (27 jaar, timmerman, wonende te Zuidzande, zwager van de bruidegom), Jan Verduijn (47 jaar, commies der zeewerken, wonende te Nieuwvliet, stiefvader van de bruid) en Jannis Boone (39 jaar, arbeider, wonende te Groede, oom van de bruid)). Huwelijksproclamaties te Nieuwvliet en Zuidzande op 11 en 18-04-1841. Echtgenoot is Daniël de le LIJS, 26 jaar oud, slager, geboren op 06-10-1814 te Zuidzande (gezindte: NH), overleden op 20-08-1880 te Zuidzande op 65-jarige leeftijd, zoon van Daniël de le LIJS en Cathalina VERGOUWE.

 
VIIIh    Abraham KUSSE, arbeider, strandwerker en polderwerker (1868), geboren op 26-06-1814 om 12:00 uur te Nieuwvliet, overleden op 22-05-1904 te Nieuwvliet op 89-jarige leeftijd. De waarde van zijn nalatenschap bedroeg 85 gulden. Op 01-06-1900 woonde hij in Gates Town, Monroe, New York, VS bij het gezin van zijn kleindochter Francina Anna Vercruisse-Kusse. Zoon van Jannis (Jan) KUSSE (zie VIIi) en Dina de GROOTE .
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 09-10-1839 te Breskens (getuige(n): Jannis Boone (35 jaar, arbeider, wonende te Groede, behuwd oom van de bruidegom), Machiel Hermenet (26 jaar, timmerman, wonende te Nieuwvliet, behuwd neef van de van de bruidegom), Lambertus van Bale (26 jaar, arbeider, wonende te Breskens, oom van de bruid) en Abraham Oosterling (25 jaar, arbeider, wonende te Breskens, behuwd oom van de bruid)). Huwelijksproclamaties te Breskens en Nieuwvliet op 29-09 en 06-10-1839. Echtgenote is Francina van BALE, 18 jaar oud, geboren op 04-05-1821 te Breskens, overleden op 29-12-1848 te Nieuwvliet op 27-jarige leeftijd. Ze was analfabete. Haar achternaam verschijnt ook als "Van Balen" en "Van Baalen". Dochter van Abraham van BALE en Pieternella van der LIJKE.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 22-08-1849 te Groede (getuige(n): Izaak Verduijn (27 jaar, dijkwachter, wonende te Nieuwvliet, halfbroer van de bruidegom), Jan Verduijn (24 jaar, arbeider, wonende te Nieuwvliet, halfbroer van de bruidegom), Pieter Verkeij (35 jaar, arbeider, wonende te Groede, broer van de bruid) en Christiaan Verkeij (28 jaar, arbeider, wonende te Groede, broer van de bruid)). Huwelijksproclamaties te Groede en Nieuwvliet op 12 en 19-08-1849. Echtgenote is Anna VERKEIJ, 26 jaar oud, arbeidster, geboren op 11-01-1823 te Groede, overleden op 25-07-1876 te Nieuwvliet op 53-jarige leeftijd. Ze was analfabete. Dochter van Christiaan VERKEIJ en Elisabeth OCKÉ. Beiden hadden een certificaat van onvermogen, zodat het hun werd toegestaan met onverzegelde documenten (geboorteakten en zo) te trouwen.
Gehuwd (3) op 63-jarige leeftijd op 27-06-1877 te Breskens (getuige(n): Izaak Verduijn (57 jaar, arbeider, wonende te in Nieuwvliet, halfbroer van de bruidegom), Jannis Notebaart (55 jaar, herbergier, wonende te Breskens, zwager van de bruid), Abraham Porreij (53 jaar, arbeider, wonende te Nieuwvliet, zwager van de bruidegom) en Hendrik Izaak Salomé (26 jaar, arbeider, wonende te Groede, neef van de bruid)). Huwelijksproclamaties te Breskens en Nieuwvliet op 17 en 24-06-1877. Echtgenote is Suzanna OSSEWAARDE, 49 jaar oud, arbeidster, geboren op 19-10-1827 te Retranchement, overleden op 25-12-1917 te Nieuwvliet op 90-jarige leeftijd, dochter van Hendrik OSSEWAARDE en Adriana PORREIJ.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Arbeidster, geboren op 30-05-1842 te Nieuwvliet, overleden te VS(?). Overleden na 11-1904. Op 30-03-1882 emigreert ze naar Rochester, Monroe, New York, VS met haar man Jacobus Rinders, hun vier kinderen en Lambertus Bolof uit Breskens. Later keert ze terug om in december 1890 weer naar de VS te vertrekken, ditmaal met haar jongste dochter Wilhelmina Francina en met Adriaan van 't Hof, geboren te Oosterland op 20-02-1833, en Anna van 't Hof, geboren in Noord-Amerika op 30-05-1873. Waarschijnlijk overleed Jacobus Rinders tussen 1882 en 1890 in de VS en trouwde ze de weduwnaar Adriaan van 't Hof. Anna van 't Hof zal waarschijnlijk haar stiefdochter zijn.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 22-04-1868 te Middelburg met Jacobus RINDERS, 34 jaar oud, polderwerker (1868-1871), geboren op 01-01-1834 te Breskens, overleden te VS(?). Overleden vóór 12-1890. Hij was analfabeet. Zoon van Jannis RINDERS en Cornelia Wilhelmina JONGMAN.
Gehuwd (2) met Adriaan van 't HOF, geboren op 20-02-1833 te Oosterland, overleden te VS(?). Overleden na 11-1904.
   2.  Abraham Jannis Landbouwersknecht (1865), timmerman te Rochester, Monroe, New York, VS (1870-1889), bouwer (1900) en arbeider (1904), geboren op 15-02-1844 te Nieuwvliet (gezindte: NH). Overleden na 22-11-1904. Hij woonde op 01-06-1900 met zijn huishoudster Laura Board(?) in Rochester, NY, VS. Hij was toen weduwnaar.
Gehuwd met Josephine ? Geboren ±1843 te Nederland, overleden vóór 1900. Wellicht is Abram Kusse (1869-1912), die met zijn vrouw Christeena (1877-1941) begraven ligt op Brighton Cemetery aan het eind van Hoyt Place in Rochester, Wayne, New York, VS, een zoon van hen? Tot de annexatie door Rochester in 1905 lag deze begraafplaats in de "Village of Brighton". (bron: Rootsweb (internet)).
   3.  Jannis Abraham (zie IXl).
   4.  Izaak (zie IXm).

Uit het tweede huwelijk:
   5.  Jozias (Joseph) (zie IXn).
   6.  Dina Dienstmeid en arbeidster, geboren op 22-10-1851 te Nieuwvliet, overleden op 04-07-1872 te Groede op 20-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 08-12-1870 te Nieuwvliet (getuige(n): Adriaan Mabelis (25 jaar, arbeider, wonende te Nieuwvliet, broer van de bruidegom), Adriaan ....wytte(?) (34 jaar, arbeider, wonende te Nieuwvliet, zwager van de bruidegom), Izaak Kusse (24 jaar, arbeider, wonende te Breskens, broer van de bruid) en Christiaan Verkey (49 jaar, arbeider, wonende te Groede, oom van de bruid)). Huwelijksproclamaties te Nieuwvliet 27-11 en 04-12-1870. Echtgenoot is Jannis MABELIS, 26 jaar oud, landbouwersknecht en arbeider, geboren op 09-01-1844 te Nieuwvliet. Overleden na 31-07-1872. Hij was analfabeet. Zoon van Jannis MABELIS en Pieternella LEMAHIEU.
   7.  Elisabeth Geboren op 27-08-1854 om 03:00 uur te Nieuwvliet, overleden op 11-01-1855 om 20:00 uur te Nieuwvliet, 137 dagen oud.
   8.  Christiaan (Christopher, Chris) (zie IXo).
   9.  Pieter (Peter) (Kussie) (zie IXp).
   10.  Willem Geboren op 09-04-1858 om 02:00 uur te Nieuwvliet, overleden op 29-08-1861 om 14:00 uur te Nieuwvliet op 3-jarige leeftijd.
   11.  Hendrik Geboren op 26-02-1860 te Nieuwvliet, overleden op 01-05-1860 om 02:00 uur te Nieuwvliet, 65 dagen oud.
   12.  Wilhelmus (William) (zie IXq).

 
IXl    Jannis Abraham KUSSE, landbouwersknecht te Groede (1870) en timmerman te Rochester, Monroe, New York, VS (1880 en 1888), geboren op 07-05-1845 te Nieuwvliet, overleden 1889 te Rochester, Monroe, New York, VS. Zijn testament moet te vinden zijn in volume 43, pagina 205 van Monroe County, New York, VS. Zoon van Abraham KUSSE (zie VIIIh) en Francina van BALE .
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-07-1870 te Groede (getuige(n): Izaak Kusse, broer van de bruidegom, Jannis Mabelis, Francois Eckebus, oom van de bruid, en Abraham van Uxem). Huwelijksafkondigingen te Groede, Breskens en Schoondijke op 17 en 24-07-1870. Echtgenote is Cornelia ECKEBUS, 23 jaar oud, geboren op 26-02-1847 te Breskens, overleden op 25-02-1909 te Rochester, New York, VS op 61-jarige leeftijd. Zij overleed op No. 5 Kusse Street(!) te Rochester, Monroe, New York, VS. Begraven op 27-02-1909 te Rochester, New York, VS, dochter van Abraham ECKEBUS en Neeltje ROBIJN. Zij emigreerden eind 1870 naar de VS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nellie, geboren ±1872 te New York (staat), VS, overleden na 1880.
   2.  Francis, geboren 1873 te New York (staat), VS, overleden na 06-1900.
Gehuwd ±1893 met Charles IRWINE(?), geboren 04-1871. Dit gezin woonde op 01-06-1900 bij de moeder van Francis (Cornelia Kusse née Eckebus).
   3.  John Abraham, landbouwer (1910) en manager van een crèche (1920-1930), geboren op 21-10-1879 te Rochester, Monroe, New York, VS, overleden op 03-12-1949 op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-01-1908 te Rochester, Monroe, New York, VS met Anna K. HENDERSON, 28 jaar oud, geboren op 10-12-1879 te Victor, New York, VS, overleden op 24-01-1968 op 88-jarige leeftijd. Haar achternaam zou ook als "Hindum" voorkomen. Haar vader kwam uit Schotland en haar moeder uit Canada. Dit gezin woonde in 1910 in Macedon, Wayne, Ney York, VS en in 1920 en 1930 in Webster, Monroe, New York, VS (op Ridge Road in 1920; er woonde toen ook een dienstmeisje, Carrie Legasse, 23 jaar, geboren in de staat New York uit Nederlandse ouders, bij hen in).

 
IXm    Izaak KUSSE, landbouwersknecht (1866), arbeider (1867), winkelier (tot 1881) en metselaar (na 1881), geboren op 16-12-1846 te Nieuwvliet, overleden op 23-02-1890 te Breskens op 43-jarige leeftijd, zoon van Abraham KUSSE (zie VIIIh) en Francina van BALE .
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12-06-1867 te Breskens (getuige(n): Jannis Hennekeij (49 jaar, arbeider, wonende te Breskens, goede bekende van de buidegom), Abraham Luteijn (24 jaar, landbouwer, wonende te Breskens, goede bekende van de bruidegom), Jacob van Laere (34 jaar, arbeider, wonende te Groede, zwager van de bruid) en Izaak Willemse (26 jaar, landbouwersknecht, wonende te Groede, neef van de bruid)). Huwelijksproclamaties te Breskens en Nieuwvliet op 02 en 09-06-1867. Echtgenote is Elizabeth WILLEMSEN, 18 jaar oud, arbeidster, geboren op 17-06-1848 te Breskens, overleden op 05-04-1925 te Vlissingen op 76-jarige leeftijd, dochter van Marinus WILLEMSEN en Janneke de JONGE. Tussen 1890 en 1900 verhuisde dit gezin naar Vlissingen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham Marinus Geboren op 27-10-1867 om 05:30 uur te Breskens. Overleden na 11-1904. Hij arriveert op 26-04-1889 in New York aan boord van de Rotterdam (die vanuit Rotterdam vertrokken was), om zich te vestigen in Paterson, New Jersey. Hij is volgens de "shipping list" 21 jaar en arbeider.

Waarschijnlijk is hij even terug geweest in Nederland en in 1911 weer teruggekeerd naar de VS (op 14-11-1911 arriveert te Ellis Island vanuit Rotterdam met de Rotterdam ene Abraham Kusse, Amerikaans burger, oud 42 jaar en getrouwd).
Gehuwd met ? Geboren te Canada.
   2.  Janneke Geboren op 11-01-1871 te Breskens, overleden op 13-01-1871 om 23:30 uur te Breskens, 2 dagen oud.
   3.  Janneke Francina Geboren op 07-01-1872 om 19:30 uur te Breskens, overleden op 19-02-1905 te Vlissingen op 33-jarige leeftijd. Ze woonde vóór 1890 en in 1895 en 1904 te Vlissingen.
   4.  Marinus Abraham Geboren op 20-01-1875 te Breskens, overleden op 23-01-1875 om 07:00 uur te Breskens, 3 dagen oud.
   5.  Francina Anna Geboren op 20-04-1876 te Breskens, overleden op 23-08-1928 te Middelburg op 52-jarige leeftijd. Hoewel ze in Middelburg overleed, was ze ten tijde van haar overlijden woonachtig in Vlissingen. In de Burgerlijke Stand aldaar werd dan ook een uittreksel uit het overlijdensregister van Middelburg opgenomen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 26-04-1895 te Vlissingen (getuige(n): o.a. Daniel Johannes Baljé, broer van de bruid) met Leonard Marinus BALJÉ, 23 jaar oud, zeeman, loods, geboren op 23-02-1872 te Vlissingen, overleden op 18-08-1934 te Vlissingen op 62-jarige leeftijd, begraven op 22-08-1934 te Vlissingen, zoon van Josias Pieter BALJÉ en Magdalena Dana Johanna VERHEUL.
   6.  Maria Magdalena Huishoudster te Middelburg (1935-1936), geboren op 08-04-1879 te Breskens, overleden op 28-11-1974 op 95-jarige leeftijd. Zij woonde in achtereenvolgens Antwerpen (België), Middelburg en Vlissingen. In 1935 en 1936 woonde ze als huishoudster in de Jodengang R 234 te Middelburg. (bron: Adresboek Middelburg).
   7.  Elizabeth Geboren op 11-05-1880 om 05:00 uur te Breskens, overleden op 03-04-1904 te Vlissingen op 23-jarige leeftijd. Waarschijnlijk ongehuwd gebleven.
   8.  Suzanna Geboren op 15-09-1882 om 20:00 uur te Breskens, overleden op 04-05-1914 te Vlissingen op 31-jarige leeftijd. Zij woonde in 12-1904 te Vlissingen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-12-1905 te Vlissingen met Willem Johannes van der HOOFT, zeeman (1905), slagersknecht (1906), slager (1909, 1912) en exportslager (1915), geboren ±1881 te Vlissingen. Overleden na 08-11-1912. Zoon van Joseph Simon van der HOOFT en Frederika de VOOGD.
   9.  Marinus Schoenmaker, geboren op 17-11-1884 te Breskens, overleden op 06-02-1973 te Vlissingen op 88-jarige leeftijd, begraven op 09-02-1973 te Vlissingen. Hij woonde in 1920 te Vlissingen.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 19-03-1924 te Vlissingen met Clara Maria Lisette DAHNKE, geboren ±1902, overleden op 08-06-1990 te Vlissingen. Zij overleed in de leeftijd van 87 jaar. Begraven op 13-06-1990 te Vlissingen. Begraven op de algemene begraafplaats. Waarschijnlijk was zij van oorsprong Duits. De in de overlijdensadvertentie (anno 1973) van haar man genoemde "Frau H. Kock-Dahnke" te Kiel (Duitsland) was waarschijnlijk haar zus en de in dezelfde advertentie genoemde "Frau L. Dahnke-Böttinger" te Stuttgart (Duisland) haar schoonzus.
   10.  Jannis Jacobus Schoenmaker en elektricien, geboren op 07-08-1887 te Breskens, overleden op 26-07-1947 te Rotterdam op 59-jarige leeftijd, begraven op 30-07-1947 te Vlissingen. Hij ging (minimaal) twee keer naar de VS: op 27-07-1910 arriveerde hij te Ellis Island met de Noordam (vertrokken uit Rotterdam) en op 18-05-1914 met de Rotterdam (eveneens vertrokken uit Rotterdam). Later is hij weer teruggekomen.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 28-07-1920 te Vlissingen. Huwelijksproclamatie te Vlissingen op 10-07-1920. Echtgenote is Pauline Henriëtta Josephine van OLFFEN, 28 jaar oud, geboren op 24-06-1892 te Vlissingen, overleden op 09-03-1972 op 79-jarige leeftijd, dochter van Henri Florent Hubert van OLFFEN en Henriëtta Sophia VELGE.
   11.  Izaak Geboren op 17-02-1890 te Breskens, overleden op 16-05-1890 te Breskens, 88 dagen oud.

 
IXn    Jozias (Joseph) KUSSE, arbeider en kasarbeider (1930), geboren op 05-07-1850 te Nieuwvliet (gezindte: NH), overleden 03-1936. Hij was analfabeet.
Hij woonde in 1930 op Columbia Road ("East Along RR") in Olmsted, Cuyahoga, Ohio, VS. Aan dezelfde weg woonden zijn zoons Chris(tian) en Isaac. Waarschijnlijk werkte hij in de kassen van zijn zoon Isaac. Zoon van Abraham KUSSE (zie VIIIh) en Anna VERKEIJ .
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-04-1875 te Groede (getuige(n): Christiaan Verkeij (54 jaar, arbeider, wonende te Groede, oom van de bruidegom), Pieter van de Lijke (39 jaar, arbeider, wonende te Groede, oom van de bruid), Anthonie Lergner (52 jaar, arbeider, wonende te Groede, aangetrouwde oom van de bruid) en Nicolaas Brouwers (41 jaar, arbeider, wonende te Nieuwvliet)). Huwelijksproclamaties te Groede en Nieuwvliet op 11 en 18-04-1875. Echtgenote is Anna Francina ELIAS, 22 jaar oud, dienstmeid (1875), geboren op 12-11-1852 te Groede (gezindte: NH), overleden 05-1896 te VS. Zij overleed (volgens haar achterkleindochter Rev. Linda Kusse-Wolfe), kort nadat ze met haar gezin was geëmigreerd. Dochter van Pieter ELIAS en Francina van de LIJKE. Dit gezin (inclusief ene Francina Elias, geboren op 12-08-1882 te Groede; denkelijk een verweesd nichtje van Anna Francina) emigreerde op 10-03-1891 naar de VS en woonde, volgens de volkstelling van 1910 in Lakewood, Cuyahoga, Ohio. Het gezin bestond toen nog uit de vader en vier zoons: Peter, Christian, William en Isaac.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham Pieter Spoorwegwerker (tot 1910) en voddenman (na 1910), geboren op 06-06-1875 te Nieuwvliet, overleden 01-1953 te VS, "My grandfather, Abraham, was rendered blind at age 34. My father and his family were extremely poor without income. My grandfather would work as a ragman and was tied to the back of a wagon as to be able to follow behind and pick up refuse. Previous to his blindness he worked for the railroad. My grandmother cleaned house and laundry to get by and my father started working in a steel foundry at age 12. He only went to seventh grade in school. He and my mother were married later than most of their time, because of my grandparents situation. They moved in my grandparents home directly after they were married and lived there until my grandmother died in 1970. I knew my grandfather and loved him dearly. He was a gentle spirited man with a warm smile and sense of humor. He died from the Asian flu..." (e-mail van Carol (Kusse) Culhane, kleindochter) .
Gehuwd met Catherine SCHUITEN, geboren ±1883 te Newark, New York, VS, overleden 1970. Haar ouders waren beiden afkomstig uit Nederland. Dit gezin woonde in 1920 en 1930 in Rochester, Monroe, New York, VS.
   2.  Francina Anna (Frances), geboren op 05-11-1876 te Nieuwvliet, overleden op 16-07-1964 op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 15-jarige leeftijd op 23-07-1892. Volgens de census van 1900 waren zij 7 jaar getrouwd. Echtgenoot is Abraham VERCRUISSE, 25 jaar oud, geboren op 10-09-1866 te Zuidzande, overleden op 05-11-1932 op 66-jarige leeftijd. Dit gezin woonde op 01-06-1900 in Gates Town, Monroe, New York, VS. Francina's broer Abraham Kusse, woonde bij hen in.
   3.  Pieter Christiaan (Peter), handelaar (1920) en tuinman (1930), geboren op 08-01-1878 te Nieuwvliet, overleden op 02-11-1943 te Los Angeles, California, VS op 65-jarige leeftijd. In 1920 woonde hij op kamers bij de familie Otto en Mabel Wolf in Lakewood, Cuyahoga, Ohio, VS. Hij was toen nog ongehuwd.
Gehuwd ±1926. Volgens de census van 1930 waren zij ten tijde van hun huwelijk respectievelijk 48 en 37 jaar oud. Echtgenote is Jane ? Geboren ±1889 te Wisconsin, VS. Ze had Nederlandse ouders (volgens de census van 1930). In 1930 woonden zij op een boerderij in San Gabriel, Los Angeles, California, VS. De waarde van de boerderij bedroeg volgens de census van 1930 USD 25.000.
   4.  Jannis (John), geboren op 29-04-1880 te Nieuwvliet. Zou omstreeks 1930 weer teruggegaan zijn naar Nederland (volgens Linda Kusse-Wolfe).
   5.  Christiaan (Christian), kasarbeider (1930), geboren op 21-09-1881 te Nieuwvliet, overleden op 17-10-1965 te Berea, Cuyahoga, Ohio, VS op 84-jarige leeftijd. Hij bleef ongehuwd. In 1920 woonde hij bij zijn broer Isaac in Lakewood, Cuyahoga, Ohio, VS en in 1930 woonde hij op kamers bij Blanche Crum op Columbia Road in Olmsted, Cuyahoga, Ohio, VS (in de straat waar ook zijn broer Isaac met zijn gezin woonde). Hij werkte waarschijnlijk in de kassen van zijn broer Isaac.
   6.  Wilhelmus (William), geboren op 01-01-1884 te Nieuwvliet.
   7.  Isaak Jacobus (Isaac), groente- en tomatenkweker in Olmsted (1930) en Cleveland, Ohio, VS, geboren op 23-05-1885 te Nieuwvliet, overleden 07-1968 te Cleveland, Cuyahoga, Ohio, VS.
Gehuwd ±1910. Volgens de census van 1930 was Isaac 24 toen hij trouwde en Erma 20. Echtgenote is Erma MARSTON, geboren op 07-02-1889 te Medina County, Ohio, VS, overleden op 07-04-1975 te Cleveland, Cuyahoga, Ohio, VS op 86-jarige leeftijd. Haar vader kwam uit Engeland en haar moeder uit Illinois, VS. Dit gezin woonde in 1930 op Columbia Road te Olmsted, Cuyahoga, Ohio, VS.
   8.  Jakob Geboren op 15-12-1886 om 10:00 uur te Nieuwvliet, overleden op 11-12-1887 te Nieuwvliet, 361 dagen oud.
   9.  Anna Adriana Geboren op 15-12-1888 te Nieuwvliet, overleden 1905.
   10.  Elizabeth Geboren op 24-12-1890 te Nieuwvliet, overleden 1891. Overleden op de boot naar de VS.
   11.  Jozias, geboren op 11-07-1893 te Lakewood, Ohio, VS, overleden op 06-08-1893, 26 dagen oud.

 
IXo    Christiaan (Christopher, Chris) KUSSE , dienstbode (1883), landbouwer (1900-1910) en fruitteler (1914-1920), geboren op 17-01-1856 te Nieuwvliet (gezindte: NH), overleden 1920 te Williamson, Wayne, New York, VS, begraven te Pultneyville, Wayne, New York, VS. Begraven op Lakeview Cemetery (zelf graf gezien!). Op de "familiegrafsteen" staat een zonnewijzer wijzend naar Lake Ontario met daaronder de tekst: "I count none but sunny hours". Behalve Christopher liggen er begraven (per aparte steen):
1. Zijn vrouw "Mother Cornelia", 1863-1929
2. William H. Kusse, 1889-1969
3. Nellie M. (vrouw van William H.), 1892-1982
4. Laura M. (1903-1978) en haar man C. Raymond Kusse (1902-1982). Emigreerde op 07-11-1883 naar Williamson, Wayne, New York, VS. Zoon van Abraham KUSSE (zie VIIIh) en Anna VERKEIJ .
Gehuwd ±1885 te Irondicroit, New York, VS met Cornelia MOGRAY, geboren op 22-12-1862 te Zuidzande, overleden op 23-08-1929 te Williamson, Wayne, New York, VS op 66-jarige leeftijd, begraven te Pultneyville, Wayne, New York, VS. Begraven op Lakeview Cemetery. Waarschijnlijk geboren als Moggré of Maugré. Ze woonden op 15-04-1910 op Jersey Road in Williamson, Wayne, New York, VS.
Uit dit huwelijk:
   1.  William H. Landbouwknecht (1910), fruitteler (1914-1920) en landbouwer (1930), geboren op 18-10-1889 te Williamson, Wayne, New York, VS, overleden 05-1968 te New York (staat), VS, begraven te Pultneyville, Wayne, New York, VS. Begraven op Lakeview Cemetery. Hij woonde in Williamson, Wayne, New York, VS.
Gehuwd 1911. Volgens de census van 1930 zou William 22 zijn geweest toen hij voor de eerste keer trouwde en Nellie 17. Mogelijk is Nellie dus eerder getrouwd geweest. Echtgenote is Nellie M. CORTEVILLE, geboren op 10-03-1892 te New York (staat), VS, overleden 08-1982 te New York (staat), VS, begraven te Pultneyville, Wayne, New York, VS. Begraven op Lakeview Cemetery. Haar vader kwam uit de staat New York en haar moeder uit Nederland. Zij waren in 1914 reeds getrouwd en woonden toen, kinderloos, in Williamson, Wayne, New York, VS. Ze woonden in 1930 (ook nog zonder kinderen) op Jersey Road in Williamson, Wayne, New York, VS.
   2.  Clarence Raymond Fruitteler (1920) en landbouwer (1930) te Williamson, Wayne, New York, VS, geboren 1902 te Williamson, Wayne, New York, VS, overleden 1982, begraven te Pultneyville, Wayne, New York, VS. Begraven op Lakeview Cemetery.
Gehuwd ±1926 met Laura M. TELLIER, lerares (1930), geboren op 22-06-1903 te Williamson, Wayne, New York, VS, overleden 11-1978 te Williamson, Wayne, New York, VS, begraven te Pultneyville, Wayne, New York, VS. Begraven op Lakeview Cemetery. Haar beide ouders waren in de staat New York geboren. Ze woonden in 1930 op Jersey Road in Williamson, Wayne, New York, VS.
   3.  ?

 
IXp    Pieter (Peter) KUSSE (Kussie), landbouwer (fruitteler) te Sodus, Wayne, New York, VS (1900-1914), geboren op 17-01-1856 om 03:00 uur te Nieuwvliet, overleden 1927 te Williamson, Wayne, New York, VS, begraven 1927 te Williamson, Wayne, New York, VS. Begraven in East Williamson Cemetery. Hij kwam op 08-05-1879 aan in New York Harbor. In de VS wordt zijn achternaam (soms) geschreven "Kussie".

Volgens een bericht van 03-03-1905 in de "Union & Enterpriser" staat op internet, was Peter Kussie uit Sodus "getrokken" als één van de juryleden voor de rechtszittingen van 20-03-1905 van het "Wayne County Court", die gehouden zouden worden in Lyons, Wayne, New York onder rechter Sawyer. Zoon van Abraham KUSSE (zie VIIIh) en Anna VERKEIJ .
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-02-1883 te VS(?) met Adriana (Jennie) de WAGENMAKER, geboren 04-1863 te Nederland, overleden op 17-04-1894 te East Williamson, Wayne, New York, VS. Zij overleed in het kraambed. In de census van 1930 wordt zij als weduwe Jennie Kussie vermeld, wonende in Williamson, Wayne, NY, VS. Zij is 67 jaar, woont alleen, is op haar 19de voor het eerst getrouwd en is sinds 1879 in de VS. In 1900 en 1910 woonden zij in Sodus, Wayne, New York, VS. Later zijn ze kennelijk verhuisd naar Williamson, Wayne, New York. In 1914 (volgens de Farm Directory van Sodus) woonden zij met 1 kind onder 21 jaar op een boerderij (waar ze voornamelijk fruit teelden) in Sodus (of Williamson, want dat wordt als postadres aangegeven).
Uit dit huwelijk:
   1.  Benjamin Harison (Ben) KUSSIE (Kusse), onderwijzer in Sodus, Wayne, New York, VS (1914), geboren op 17-04-1894 te Williamson, Wayne, New York, VS, overleden op 27-03-1977 te Williamson, Wayne, New York, VS op 82-jarige leeftijd, begraven te Pultneyville, Wayne, New York, VS. Begraven op Lakeview Cemetery naast zijn vrouw. In 1914 woonde hij "op kamers" op Steele Road in Sodus, Wayne, New York, VS. Hij was onderwijzer. (bron: 1914 Farm Directory van Sodus (internet))

In het dorp van Williamsville, Wayne, New York, VS, adres: 4089 (vermoedelijk; er staat geen nummer op, maar de huizen ernaast zijn nummers 4087 en 4091) Ridge Road staat op de gevel boven de ingang "Kussie & Perry". Volgens de buurvrouw van nr. 4091 zat hier vele decennia geleden een kledingwinkel (maar ze wist het niet zeker). Nu zit er een bedrijf genaamd "H&R Block.

Volgens een krantenbericht uit 1946 was de "Kussie farm", eerder bekend als de "Lovejoy farm", in Marion, Wayne, New York, VS, verkocht aan Isaac Adriaansen. (bron: "Marion Happenings" op www.chazette.com).
Gehuwd met Adriana Catharina (Jennie) PLEIJTE (Plyter), geboren op 08-08-1894 te Marion, Wayne, New York, VS, overleden op 12-03-1985 op 90-jarige leeftijd, begraven te Pultneyville, Wayne, New York, VS. Begraven op Lakeview Cemetery naast haar man. Op haar grafsteen staat "Adriana C. Plyter". Dochter van Pieter PLEIJTE en Catharina van BORTEL.

 
IXq    Wilhelmus (William) KUSSE, arbeider, selderij- en fruitteler (1914) en landbouwer (1930), geboren op 03-03-1862 te Nieuwvliet, overleden 1943 te VS(?). In december 1904 woonde hij al in de VS.

Waarschijnlijk is hij de "Wm Kusse", 22 jaar, bakker, die op 09-07-1883 met de SS Leerdam vanuit Amsterdam vertrok naar New York. (bron: internetsite www.immigrantships.net), zoon van Abraham KUSSE (zie VIIIh) en Anna VERKEIJ .
Gehuwd ±1883 met Francina (Francis) FRELIER, geboren 1864 te Nederland. Ook haar beide ouders waren in Nederland geboren. Overleden 1942, begraven te Ridge Chapel Cemetery. Ze woonden in 1914 en 1930 in Williamson, Wayne, New York, VS. Beiden zouden volgens de census van 1930 in 1883 naar de VS gekomen zijn.
Uit dit huwelijk:
   1.  John A. (Kussie), timmerman (1910), geboren ±1887 te New York (staat), VS, overleden vóór 1930.
Gehuwd ±02-1910. Volgens de census van 1910 waren zij op 15-04-1910 2 maanden getrouwd. Echtgenote is Josephine le ROY (LeRoy), arbeidster (1910), geboren ±1889 te New York (staat), VS. Haar ouders kwamen uit Nederland. In 1930 woonde dit gezin (zonder de vader, die vermoedelijk al was overleden) in Williamson, Wayne, New York, VS.
   2.  Elsie KUSSIE, geboren op 18-04-1899 te Williamson, Wayne, New York, VS, overleden op 20-04-1979 te Williamson, Wayne, New York, VS op 80-jarige leeftijd, begraven te Ridge Chapel Cemetery (in Williamson, Wayne, New York, VS).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 14-01-1918 met Jannis Abraham DIETZ, 20 jaar oud, geboren op 13-08-1897 te Schoondijke, overleden op 18-12-1980 te Williamson, Wayne, New York, VS op 83-jarige leeftijd, begraven te Ridge Chapel Cemetery (in Williamson, Wayne, New York, VS).
   3.  Abe Gehuwd 1913 met Alice de MAY.

 
VIIj    Maria KUSSE, dienstmeid (vóór haar huwelijk), geboren op 25-03-1785 te Nieuwvliet (gezindte: NG). Zij deed belijdenis te Nieuwvliet rond 1804. Overleden op 05-07-1821 te Nieuwvliet op 36-jarige leeftijd, dochter van Abraham KUSSE (zie VIg) en Catharina van STAAN .
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-12-1808 te Nieuwvliet (getuige(n): Jacob van Bortel, Jacob Festu, Abraham Kusse en Jannis Kusse). Huwelijksafkondigingen te Nieuwvliet, Oostburg en Cadzand op 27-11 en 04-12-1808. Echtgenoot is Michiel (Machiel) HERMENET, 20 jaar oud, boerenknecht en timmerman (1821), geboren op 25-05-1788 te Groede, zoon van Machiel HERMENET en Cornelia MARIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catherine Geboren op 18-05-1809 te Nieuwvliet, overleden op 30-09-1809 te Nieuwvliet, 135 dagen oud.
   2.  Michiel Geboren op 13-08-1810 te Nieuwvliet, overleden op 24-11-1810 te Nieuwvliet, 103 dagen oud.
   3.  Catharina Geboren op 12-03-1812 te Nieuwvliet. Ze was analfabete.
Ondertrouwd op 22-02-1835 te Nieuwvliet, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-03-1835 te Nieuwvliet met Abraham de VUIJST, geboren ±1808 te Nieuwvliet, zoon van Pieter de VUIJST en Jozina CORNELIS.
   4.  Michiel Timmerman, geboren op 10-10-1813 te Nieuwvliet, overleden op 22-06-1847 te Nieuwvliet op 33-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 21-05-1843 te Nieuwvliet, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-06-1843 te Nieuwvliet met Tannetje van HOUTE LUCIEER, 24 jaar oud, geboren op 02-05-1819 te Nieuwvliet. Overleden na 01-10-1891. Dochter van Jozias LUCIEER en Tannetje van HOUTE.
   5.  Cornelia Arbeidster (1865), geboren op 25-01-1816 te Nieuwvliet, overleden op 26-02-1882 te Groede op 66-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 13-01-1839 te Nieuwvliet and Groede, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-01-1839 te Nieuwvliet met Wouter OOSTERLING, 28 jaar oud, arbeider (1865), geboren op 19-10-1810 te Nieuwvliet. Overleden na 26-02-1882. Zoon van Willem OOSTERLING en Janneke BONTINK.
   6.  Abraham Geboren op 05-02-1818 te Nieuwvliet, overleden op 28-04-1822 te Nieuwvliet op 4-jarige leeftijd.

Kinderen:
   7.  Daniel KUSSE (zie VIIIi).

 
VIIIi    Daniel KUSSE, arbeider (1838-1852) en landbouwer, geboren op 20-02-1808 om 10:00 uur te Nieuwvliet. Hij was een buitenechtelijk kind. Vader onbekend. Zijn geboorte werd aangegeven door zijn oom Jannis Kusse. Overleden op 12-01-1852 te IJzendijke op 43-jarige leeftijd. Hij was analfabeet. Zoon van Maria KUSSE (zie VIIj).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 31-08-1837 te Groede (getuige(n): Abraham Loijsen (77 jaar, klein-landbouwer, wonende te Nieuwvliet, "stief-grootvader" van de bruidegom), Hubregt van Pienen (53 jaar, landbouwer te Groede, bekende van de bruidegom), Livinus le Faber(?) (38 jaar, arbeider, wonende te Groede, aangetrouwde oom van de bruid) en Jacob Tromp (40 jaar, landbouwer, wonende te Groede, bekende van de bruid)). Huwelijksproclamaties te Groede op 20 en 27-08-1837. Echtgenote is Sara Jacoba PICAVÉ (de Clercq), 22 jaar oud, dienstbode (vóór haar huwelijk), arbeidster (1838) en landbouwster, geboren op 04-08-1815 te Groede, overleden te VS(?). Buitenechtelijk kind. Tot 1840 wordt ze in diverse akten Sara Jacoba Picavé en Sara Catharina Picavé genoemd. In 1847 echter heet ze Catharina Sara le Clercq en Sara Jacoba de Clercq in de overlijdensakten van haar kinderen Jacobus Kusse en Jozina Maria Kusse. In de overlijdensakte van haar man uit 1852 heet ze Jacoba de Clercq. In de huwelijksakte uit 1867 van haar zoon Machiel Kusse en Elizabeth Lous wordt zij Sara de Klerk genoemd. Mogelijk is zij op latere leeftijd erkend door haar vader, die dan De Clerq of De Klerk zal hebben geheten.
Op 02-05-1883 emigreerde ze naar de VS. Dochter van Catharina PICAVÉ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Daniel Geboren op 18-02-1838 om 10:00 uur te Groede. Hij werd geboren en overleed te Groede waar zijn moeder, volgens de geboorteakte bij toeval was, want zijn ouders woonden toentertijd te Nieuwvliet. Overleden op 18-02-1838 om 10:30 uur te Groede.
   2.  Jacobus Geboren op 26-03-1840 om 14:00 uur te IJzendijke, overleden op 30-03-1847 om 15:00 uur te IJzendijke op 7-jarige leeftijd.
   3.  Machiel (Michael) (Cousen) (zie IXr).
   4.  Jozina Maria Geboren op 21-01-1847 om 07:00 uur te IJzendijke, overleden op 10-04-1847 om 09:00 uur te IJzendijke, 79 dagen oud.
   5.  Jozina Maria Geboren op 09-08-1848 om 11:00 uur te IJzendijke.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-02-1873 te Waterlandkerkje met Jacobus van HOEVE, 30 jaar oud, arbeider, geboren op 16-05-1842 te Groede, zoon van Wilhelmus van HOEVE en Jacomina BOKELAAR. Vóór hun emigratie naar de VS op 13-04-1882 woonden zij te Schoondijke.

 
IXr    Machiel (Michael) KUSSE (Cousen), arbeider, landarbeider (1880) en landbouwer (1900), geboren op 30-05-1843 om 17:00 uur te IJzendijke, overleden 1900. Overleden in 1900, doch na 1 juni, want hij wordt nog genoemde in de census van 1900. Begraven te Marion, Wayne, New York, VS. Hij was analfabeet.
In de VS veranderde de achternaam uiteindelijk in "Cousen", hoewel in de diverse census ook andere varianten voorkomen, te weten: "Cozeen", "Cousins" en "Cousin". Zoon van Daniel KUSSE (zie VIIIi) en Sara Jacoba PICAVÉ (de Clercq) .
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-10-1867 te Waterlandkerkje (getuige(n): Willem Vermeulen (48 jaar, arbeider, wonende te IJzendijke, bekende van de bruidegom), Izaak Risseeuw (29 jaar, landbouwer, wonende te IJzendijke, bekende van de bruidegom), Abraham Schippers (67 jaar, landbouwer, wonende te IJzendijke, bekende van de bruid) en Izaak Lous (28 jaar, schoenmaker, wonende te IJzendijke, broer van de bruid)). Huwelijksproclamaties te Waterlandkerkje op 29-09 en 06-10-1867. Echtgenote is Elizabeth (Libbie) LOUS, 33 jaar oud, arbeidster, geboren op 24-02-1834 te Waterlandkerkje, overleden 1927, begraven te Marion, Wayne, New York, VS. Begraven op Marion Cemetery. Ook wel: Laus.
Ze woonde in 1910 en 1920 (volgens de census van die jaren) bij haar zoon Daniel R. Cousen in Sweden, Monroe, NY.
Ze was analfabete. Dochter van Adriaan LOUS en Wilhelmina de ROO. Zij wonen eerst te Waterlandkerkje (1867), daarna te Schoondijke (1870) en vertrekken met hun gezin op 02-03-1870 naar de VS. Op 11-11-1871 worden zij lidmaten van de Marion First Reformed Church. Op 01-06-1880 wonen ze nog in Marion, Wayne, New York, blijkens de census van dat jaar. De achternaam wordt in de census van dat jaar als "Cozeen" weergegeven. In census van 1900 (peildatum 1 juni) worden zij genoemd onder de naam "Cousins". Ze bezitten dan een hypotheekvrije boerderij in Marion, Wayne, NY, waar ze met hun zoon Daniel wonen. De vier dochters zijn dan uit huis (vermeld wordt dat alle vijf kinderen nog leven). Fanny woont als huishoudster bij Charles Curtis en diens vader Daniel Curtis. De drie andere dochters zijn dan denkelijk getrouwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Levina (Fanny) (Cousen), huishoudster in Marion Wayne, NY (1900), geboren op 16-08-1867 te Waterlandkerkje, overleden 1906, begraven te Marion, Wayne, New York, VS. Begraven op Marion Cemetery. Zij werd geboren als Levina Lous, onecht kind van Elizabeth Lous. Op 12-10-1867 werd zij erkend als wettig kind van Machiel Kusse and Elisabeth Lous en vervolgens aangeduid als Levina Kusse.
Ze woont op 01-06-1900 als huishoudster bij de landbouwers Charles Curtis (weduwnaar, geboren 05-1839 in de staat New York) en diens vader Daniel Curtis (weduwnaar, geboren 11-1808, dus 91 jaar oud, in de staat New York) in Marion, Wayne, New York, VS. Ook inwonend is ene Will De Brine (landarbeider, geboren 09-1876 in Nederland). Fanny is dan nog ongehuwd en kan lezen en schrijven.
Waarschijnlijk ongehuwd gebleven.
   2.  Sara Wilhelmina (Sarah) (Cousen), naaister in New York City (1900), geboren op 26-01-1870 te Schoondijke, gedoopt (NH) op 26-11-1871 te Marion, Wayne, New York, VS. Gedoopt door Rev. J.W. Warnshuis. Overleden na 1919. Op 01-06-1900 woonde ze samen met haar zus Cynthia op kamers bij kunstenares Mira Manley in Brooklyn (New York City). In de census van 1900 wordt ze Jadie Cousen genoemd, maar aangezien de rest van de informatie over haar en haar zus klopt, twijfel ik er niet aan dat Sarah Cousen wordt bedoeld. Volgens de census zou ze overigens in 1893 zijn geïmmigreerd. Mogelijk is ze dus tussentijds weggeweest uit de VS. Op 01-01-1920 woonde ze met haar moeder en haar broer Daniel op de boerderij van de laatste in Sweden, Monroe, NY. Ze was toen nog ongehuwd.
   3.  Josina (Cynthia M.) (Cousen), huishoudster in Red Hook, Dutchess, NY (1920), geboren op 28-04-1872 te Marion, Wayne, New York, VS, gedoopt (NH) op 08-09-1872 te Marion, Wayne, New York, VS. Gedoopt door Rev. J.W. Warnshuis. Overleden na 03-1930. Ze woonde op 01-06-1900 in Brooklyn (zie opmerking bij haar zus Sarah). Op 01-01-1920 woonde ze als huishoudster in bij het het gezin van Emma E. en John S. Kennedy (een advocaat) op Post Road in Red Hook, Dutchess, NY. Op 01-04-1930 woonde ze met haar zus Wilhelmina M. (waarschijnlijk wordt Minnie bedoeld) op de boerderij van haar broer Daniel op Lake Road in Sweden, Monroe, NY. Ze was toen nog ongehuwd.
   4.  Minnie COUSEN, geboren ±1874 te New York (staat), VS. Waarschijnlijk geboren in Marion, Wayne, New York. Overleden na 03-1930. Ze woonde op 15-04-1910 en 01-04-1930 (aangenomen dat zij in de census van 1930 bedoeld wordt met "Wilhelmina M. Cousen"; het zou ook op haar oudere zus Sara Wilhelmina kunnen slaan) op de boerderij van haar broer Daniel op Lake Road in Sweden, Monroe, VS. Op 01-01-1920 woonde ze kennelijk elders (de census van 1920 vermeldt haar niet als wonende bij haar broer). Ze was op 01-04-1930 nog ongehuwd.
   5.  Daniel R. COUSEN, landarbeider te Marion, Wayne, NY (1900) en landbouwer in Sweden, Monroe, VS (1910-1930), geboren 09-1875 te New York (staat), VS. Waarschijnlijk geboren in Marion, Wayne, New York. Overleden 1942, begraven te Marion, Wayne, New York, VS. Begraven op Marion Cemetery. Hij kan op 01-06-1900 lezen en schrijven, anders dan zijn ouders.
In de census van 1910, 1920 en 1930 wordt hij genoemd als eigenaar van een (door hem, zijn moeder (in 1910 en 1920) en telkens één of meer van zijn zussen bewoonde) boerderij op Lake Road in Sweden, Monroe, NY.
Mogelijk is hij na 01-04-1930 getrouwd met ene Catherine (ene Catherine Cousen, 1876-1940, ligt ook begraven op Marion Cemetery).

 
VIh    Pieter KUSSE, geboren ±1739 te Nieuwvliet. Hij kan ook later geboren zijn, maar moet dan een tweelingbroer of -zus hebben gehad. (gezindte: NG). Hij deed op 27-03-1760 te Nieuwvliet belijdenis. Overleden vóór 1780 te Cadzand of Retranchement(?). Vertrok (volgens het lidmatenregister van Nieuwvliet) op 10-09-1770 met attestatie van Nieuwvliet naar Retranchement. Op 28-10-1769 bleek hij echter in Cadzand te wonen, blijkens een transportakte van het Vrije van Sluis (Zeeuws Archief, toegang 7, inv.nr. 832, folio 112) betreffende de verkoop van een arbeidershofstede tegen de Noorddijk bij de inlage van 1724 (net boven Retranchement) door Pieter de Groote, ook wonende te Cadzand, aan Pieter Kusse voor 100 ponden vlaams (oftewel f 600). Daarvóór had de hofstede aan Philips de Pau toebehoord, die ze op 09-07-1743 aan Pieter de Groote had verkocht. Bij de hofstede hoorde een perceel weide waarvoor jaarlijks 7 pond vlaams aan de Watering van Cadzand moest worden betaald. Het contract voor de onderhandse verkoop zou opgesteld zijn geweest op 25-09-1769 en getekend door beide partijen op 23-10-1769. Kusse had reeds 11 ponden vlaams aan De Groote betaald en voor de overige 89 ponden werd een wettelijke paai- en verbandbrief opgesteld. Zoon van Abraham KUSSE (zie Vf) en Jacomina de MUNCK .
Gehuwd vóór 1772 met Maatje HENNEKEIJ, geboren op 26-03-1747 te Cadzand. Overleden na 09-02-1800. Dochter van Jan HENNEKEIJ en Johanna la DOUX.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham (zie VIIk).
   2.  Pieter Geboren ±1778. Overleden na 15-05-1795.

 
VIIk    Abraham KUSSE, arbeider (1802-1803) en dagloner (1808), geboren op 09-02-1772 te Retranchement, overleden op 28-06-1828 te Nieuwvliet op 56-jarige leeftijd. Hij was analfabeet. Zoon van Pieter KUSSE (zie VIh) en Maatje HENNEKEIJ .
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-02-1800 te Oostburg (getuige(n): Pieter Parmentier (44 jaar, arbeider, stiefvader van de bruidegom), Maatje Hennequy (53 jaar, wonende te Retranchement, moeder van de bruidegom), Isaac van Melle (48 jaar, landbouwer, wonende te Nieuwvliet, vader van de bruid) en Maria van Melle (32 jaar, wonende te Zuidzande, vrouw van Thomas de Poorter en nicht van de bruid)) met Maria Johanna van MELLE, 23 jaar oud, arbeidster, geboren op 15-12-1776 te Schoondijke, overleden op 18-11-1845 te Groede op 68-jarige leeftijd, dochter van Isaac van MELLE, landbouwer, en Maria SENIJ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maatje Geboren op 01-10-1800 te Nieuwvliet, overleden op 04-11-1800 te Nieuwvliet, 34 dagen oud.
   2.  Isaak Geboren op 30-01-1802 te Cadzand, gedoopt (NG) 02-1802 te Cadzand, overleden op 14-03-1802 te Cadzand, 43 dagen oud.
   3.  Maria Johanna Geboren op 21-03-1803 te Cadzand, gedoopt (NG) 03-1803 te Cadzand, overleden op 01-08-1803 te Cadzand, 133 dagen oud.
   4.  Pieter Geboren op 14-05-1804 te Cadzand, gedoopt (NG) op 20-05-1804 te Cadzand, overleden op 02-12-1804 te Retranchement, 202 dagen oud.
   5.  Maria Johanna Geboren op 18-04-1807 te Sint Kruis, gedoopt (NG) op 26-04-1807 te Sint Kruis, overleden op 24-05-1808 te Sint Kruis op 1-jarige leeftijd. Volgens ISIS zou de overlijdensdatum 23-05-1808 zijn, maar ik had (uit de akte) genoteerd 24-05-1808.
   6.  Maria Johanna Arbeidster (1831-1857), geboren op 11-06-1811 te Sint Kruis, gedoopt (NG) op 16-06-1811 te Sint Kruis, overleden op 18-05-1871 om 22:00 uur te Groede op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 24-12-1829 te Groede (getuige(n): Jacob Looijsen (vader van de bruidegom), Cornelis de Boodt (22 jaar, arbeider(?), wonende te Breskens), Willem Verlinde, Maria Johanna van Melle (moeder van de bruid) en Isaak van Melle (50 jaar, arbeider)). Huwelijksproclamaties te Groede en Nieuwvliet op 13 en 20-12-1829. Echtgenoot is Jacob LOOIJSEN, 26 jaar oud, arbeider (1831-1857), geboren op 23-12-1803 te Groede, overleden op 20-10-1888 te Groede op 84-jarige leeftijd. Ook wel: Loijsen. Zoon van Jacob LOOIJSEN en Susanna OVERTVELT.
   7.  Maatje Geboren op 01-09-1814 te Nieuwvliet, overleden op 10-10-1814 om 02:00 uur te Nieuwvliet, 39 dagen oud.

 
VIi    Jacob KUSSE, arbeider en winkelier, geboren ±1747 te Nieuwvliet (gezindte: NG). Hij deed op 24-03-1767 te Nieuwvliet belijdenis. Overleden op 31-07-1800 te Nieuwvliet, zoon van Abraham KUSSE (zie Vf) en Jacomina de MUNCK .
Ondertrouwd op 16-07-1774 te Cadzand. Ondertrouw in de Waalse kerk van Cadzand. Echtgenote is Jeanne le GRAND, 20 jaar oud, geboren op 20-01-1754 te Cadzand, gedoopt (Waals ger.) op 27-01-1754 te Cadzand (getuige(n): Jean Poleij en Jeanne le Grand), overleden op 15-05-1801 te Nieuwvliet op 47-jarige leeftijd. Ze woonde op 22-10-1800 te Nieuwvliet. Dochter van Abraham le GRAND en Marie Madelaine POLEIJ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Geboren op 26-09-1778 te Nieuwvliet, overleden op 02-10-1807 om 07:00 uur te Nieuwvliet op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-01-1804 te Nieuwvliet (getuige(n): Jozias Lucieer (zoon van Michiel en halfbroer van de bruidegom, 45 jaar, arbeider, wonende te Oostburg), Michiel Lucieer (winkelier, 28 jaar, halfbroer van de bruidegom, wonende te Nieuwvliet), Jozias Hoste (45 jaar, winkelier, wonende te Nieuwvliet) en Anthonij Hoste (27 jaar, kleermaker, wonende te Nieuwvliet)). Huwelijksproclamaties te Nieuwvliet op 01 en 08-01-1804. Echtgenoot is Jannis LUCIEER, 33 jaar oud, kleermaker, geboren op 24-06-1770 te Schoondijke, overleden op 29-12-1851 te Nieuwvliet op 81-jarige leeftijd, zoon van Michiel LUCIEER en Elisabeth van den BAND.
   2.  Sara Geboren op 09-05-1782 te Nieuwvliet, overleden op 06-01-1810 om 07:00 uur te Groede op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 22-10-1800 te Biervliet (getuige(n): Jannis Cuvelje (27 jaar, arbeider), Sara Adrijana Faas (23 jaar), Abraham Jansen (25 jaar, landman, kozijn (van de bruid?)) en Elisabeth Jansen (22 jaar, nicht (van de bruid?)); allen wonende te Biervliet) met Machiel VALKENIER, 22 jaar oud, arbeider (1803-1808) en dagloner (1810-1811), geboren op 17-05-1778 te Ritthem, gedoopt (NG) op 24-05-1778 te Ritthem, overleden op 24-05-1778 te Zuidzande, 7 dagen oud. Ook wel: Valkier. Zelf schreef hij: "Mag(g)iel Valkenier". Zoon van Cornelis VALKENIER en Elisabeth LOUWERS.
   3.  Abraham Geboren ±1784.
   4.  Jacomina (Jacqueline), geboren op 05-06-1787 te Nieuwvliet, gedoopt (NG) op 10-06-1787 te Nieuwvliet (getuige(n): Abraham Kusse junior en Maria le Grand), overleden op 19-12-1819 te Zuidzande op 32-jarige leeftijd. Haar voogden waren in 1804: Pieter Verschellink en Jannis Lucieer.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 11-03-1807 te Zuidzande (getuige(n): Adriaan Tiersen (43 jaar, wonende te Zuidzande, halfbroer van de bruidegom), Jannis Bostenbrij (22 jaar, wonende te Zuidzande, broer van de bruidegom), Machiel Valkenier (29 jaar, wonende te Breskens, zwager van de bruid) en Jannis Lucieer (36 jaar, wonende te Nieuwvliet, zwager van de bruid)). Huwelijksproclamaties te Zuidzande en Oostburg op 01 en 08-03-1807. Echtgenoot is Daniel BOSTENBRIJ, dienstbode, arbeider en dagloner, geboren ±1776 te Zuidzande, overleden op 16-11-1819 te Zuidzande. Ook wel: Bossenbrij. Zoon van Cornelis BOSTENBRIJ en Sara van den HEUVEL.
   5.  Adriana Landvrouw, geboren op 14-04-1796 te Nieuwvliet, gedoopt (NG) op 24-04-1796 te Nieuwvliet (getuige(n): Jacob Duijck en Adriana Kusse), overleden op 17-06-1857 te Retranchement op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-01-1823 te Retranchement (getuige(n): Izaak van der Meulen (23 jaar, landbouwersknecht, wonende te Biervliet, broer van de bruidegom), Pieter Versluijs (28 jaar, hoveniersknecht, wonende te Biervliet, zwager van de bruidegom), Jannis Lucieer (52 jaar, kleermaker, wonende te Nieuwvliet, zwager van de bruid) en Machiel Valkenier (53 (45) jaar, arbeider, wonende te Zuidzande, zwager van de bruid)). Huwelijksproclamaties te Retranchement op 05 en 12-01-1823. Echtgenoot is Adriaan van der MEULEN, 25 jaar oud, landman, geboren op 26-04-1797 om 15:00 uur te Biervliet. Overleden na 17-01-1861. Zoon van Machiel van der MEULEN en Sara MAARTENS. In 1820 gingen zij als pachters wonen op de door een Belgische grondeigenaar gebouwde hofstede in de Olieslagerspolder bij Retranchement. In 1837 verhuisden ze naar een door henzelf gebouwde nabijgelegen hofstede (eveneens in de Olieslagerspolder). In 1855 bouwden ze een nieuw woonhuis en in 1861 werden ze opgevolgd door Abraham Leenhouts en Jozina Verplanke. (bron: "De hofsteden van Cadzand, Retranchement en Zuidzande" door Drs. H.A.M. van de Vijver in de "Geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen, deel 5, 1977, p.54).

 
IIId    Guido CUSSE, geboren op 27-02-1646 te Bassevelde, België. Vroeg in de ochtend geboren. Gedoopt (RK) op 12-03-1646 te Bassevelde, België (getuige(n): Guido Hercke en Elisabetha de Mol, vrouw van Judocus Gausens), begraven op 17-11-1700 te Sint-Laureins, België. Waarschijnlijk dezelfde Guido Cusse die voogd was over het "onbejaert kint bij naeme Jan" van Lievijne van Waes, dochter van Gillis (Staten van Goed van Kaprijke, bewerking door Michel Dobbelaere in 1997, blz 102, register 347, 1672/1673). Zoon van Joannes (Jan) CUSSE (zie IIb) en Jacoba (Jaecquemijne, Jaecquemijntien) CALLAERT .
Ondertrouwd (1) op 21-06-1668 te Sint-Laureins, België (getuige(n): Heer Nicolaus Nollet en Matheus Dhalle), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 23-06-1668 te Sint-Laureins, België (RK) (getuige(n): Heer Joannes de Vroije, burgemeester van Damme, en Joannes Michiels) met Magdalena STOBBELAERE, overleden op 03-03-1680 te Sint-Laureins, België. Haar staat van goed (Maldegem) is gedateerd 09-02-1682. Dochter van Joos STOBBELAERE en Cathelijne de RIJCKE. Voogden van de kinderen uit dit huwelijk waren op 09-02-1682: Jan Lammens en Anthone Stobbelaere.
Gehuwd voor de kerk (2) op 34-jarige leeftijd op 30-07-1680 te Kaprijke, België (RK) (getuige(n): Anthonius Bertolf en Joannes Sleehaghen) met Catharina CAPELLE. Achternaam verschijnt vaak als "Caple".
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joannes Geboren op 11-04-1669 te Sint-Laureins, België, gedoopt (RK) op 12-04-1669 te Sint-Laureins, België (getuige(n): Guido Arcke (Antonius Reijnheere nam waar bij de doop) en Elisabeth de Mol (Cornelia Haerens nam waar bij de doop)), begraven op 14-04-1669 te Sint-Laureins, België.
   2.  Petrus Geboren op 28-06-1670 te Sint-Laureins, België, gedoopt (RK) op 29-06-1670 te Sint-Laureins, België (getuige(n): Joannes Kusse en Susanna Stobbelaere). Overleden vóór 03-03-1680.
   3.  Cornelis Geboren op 30-04-1672 te Sint-Laureins, België, gedoopt (RK) op 02-05-1672 te Sint-Laureins, België (getuige(n): Cornelis Witzoet en Cornelia Haerens, vrouw van Gautsens(?)). Overleden na 09-02-1682.
   4.  Anna Geboren ±1675. Overleden na 09-02-1682.
   5.  Joos Geboren ±1676. Overleden na 09-02-1682.

Uit het tweede huwelijk:
   6.  Joanna Geboren op 24-07-1686 te Sint-Laureins, België, gedoopt (RK) op 25-07-1686 te Sint-Laureins, België (getuige(n): Joannes Caple en Petronella Caple), begraven op 04-10-1686 te Sint-Laureins, België.
   7.  Elisabeth Geboren op 22-08-1687 te Sint-Laureins, België, gedoopt (RK) op 24-08-1687 te Sint-Laureins, België (getuige(n): Livinus de Walsche en Elisabeth Henderick), overleden op 23-03-1747 te Sint-Laureins, België op 59-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins, België.
Gehuwd voor de kerk (1) op 20-jarige leeftijd op 22-05-1708 te Sint-Laureins, België (RK) met Laurentius (Laureijns) VERHEECKE, schepen van het Ambacht Maldegem, overleden op 28-10-1727 te Sint-Laureins, België. Zijn staat van goed (Maldegem) is gedateerd 21-04-1728. Volgens de staat van goed van 18-07-1774 was Laureijns "eighen rechtsweir" van Fransoijs Huijghe, vader van de op 25-05-1774 te Sint-Laureins overleden Joanne Huijghe. Zoon van Jan VERHEECKE, schepen van het Ambacht Maldegem. VP van de kinderen is op 21-04-1728 Jan Verheecke; VM is Jan Cappellie.
Gehuwd voor de kerk (2) op 40-jarige leeftijd op 03-02-1728 te Sint-Laureins, België (RK) met Petrus (Pieter) SIJMOENS. Overleden vóór 05-11-1755. Zoon van Pieter SIJMOENS.
   8.  Joannes Geboren op 25-03-1691 te Sint-Laureins, België, gedoopt (RK) op 25-03-1691 te Sint-Laureins, België (getuige(n): Joannes de Vlieghere en Georgia Buijse), begraven op 15-12-1692 te Sint-Laureins, België.
   9.  Anthonina Geboren op 16-10-1693 te Sint-Laureins, België, gedoopt (RK) op 16-10-1693 te Sint-Laureins, België (getuige(n): Antonius de Roovere en Martina Verbost), overleden op 08-12-1705 te Sint-Laureins, België op 12-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins, België.
   10.  Blasius (zie IVf).

 
IVf    Blasius CUSSE, overleden op 27-01-1721 te Sint-Laureins, België. Zij staat van goed (Maldegem) is gedateerd 14-06-1721. Begraven op 30-01-1721 te Sint-Laureins, België, zoon van Guido CUSSE (zie IIId) en Catharina CAPELLE .
Gehuwd voor de kerk op 03-02-1711 te Sint-Laureins, België (RK) (getuige(n): Petrus de Sutter en Laurentius Vereecke) met Judoca (Joosijne) VERSLUIJS, overleden op 07-03-1726 te Sint-Laureins, België. Haar staat van goed (Maldegem) is gedateerd 15-06-1726. Dochter van Joos VERSLUIJS en Catharina van SCHOONACKERE. Voogden van de twee nagelaten kinderen uit dit huwelijk waren op 14-06-1721 en 15-06-1726: Laureijns Verheecke, man van Elisabeth Cusse (VP) en Adriaen van de Steene, man van Joanne Versluijs (VM).
Uit dit huwelijk:
   1.  Guido Geboren op 19-10-1711 te Sint-Laureins, België, gedoopt (RK) op 19-10-1711 te Sint-Laureins, België (getuige(n): Arnoldus Hoste (Judocus Dalle nam waar bij de doop) en Catharina Caple (Capelle)), overleden op 15-12-1711 te Sint-Laureins, België, 57 dagen oud, begraven te Sint-Laureins, België.
   2.  Maria Cornelia Geboren op 06-09-1715 te Sint-Laureins, België, gedoopt (RK) op 07-09-1715 te Sint-Laureins, België (getuige(n): Petrus de Zuttere en Anna van Hulle). Overleden na 16-11-1746.
Gehuwd. Getrouwd vóór 16-11-1746. Partner is Jacobus BUIJCK. Overleden na 16-11-1746. Zoon van Jan BUIJCK.
   3.  Catharina Geboren op 12-10-1717 te Sint-Laureins, België, gedoopt (RK) op 12-10-1717 te Sint-Laureins, België (getuige(n): Judocus Dhalle en Elisabeth Kusse), overleden op 29-02-1752 te Watervliet, België op 34-jarige leeftijd. Overleden op de laatste dag van februari; volgens de tafels zou dit de 28ste zijn, maar aangezien 1752 een schrikkeljaar was, houd ik het op de 29ste. Begraven op 02-03-1752 te Watervliet, België. Begraven op het kerkhof.
Gehuwd (1) ±1735 met Baudewijn de GRAVE, burgemeester van Waterland-Oudeman, geboren te Waterland-Oudeman, België, overleden op 01-12-1745 te Waterland, België. Zij staat van goed (Waterland-Oudeman) is gedateerd 16-11-1746. Zoon van Jan de GRAVE. Voogden van de kinderen uit dit huwelijk waren op 16-11-1746: Pieter de Grave filius Jan (VP) en Jacobus Buijck filius Jan, man van Marie Cornelia Cusse (VM).
Gehuwd voor de kerk (2) op 28-jarige leeftijd op 09-02-1746 te Watervliet, België (RK) (getuige(n): Joannes van Wijnsberghe en Joannes Rogier) met Joannes (Jan) de LEEUWE. Overleden vóór 28-02-1792. Ook wel: Van Leeuwe.

 
IIIe    Jan (Hansken) CUSSE, geboren ±1648. Volgens de staat van goed van zijn vader d.d. 21-12-1655 was hij 7 jaar oud. Ik heb geen doopakte van hem kunnen vinden. Overleden op 06-04-1679 te Sint-Margriete, België. Hij was in 1679 pachter van landerijen binnen Kaprijke, toebehorende aan de Armenschool van Gent. (bron: "Kaprijke Van middeleeuwse stad tot hedendaags agrarisch dorp", door Roger Buyck, 2002, blz. 96)

Uit de bewerkte staten van goed van Kaprijke (register 351):

"Staet van Jan Cusse, fs Jan S.M. overleden op 6 april 1679. Houdrigghe: Jaequemijntien Claeys fia Marten sijne naerghelaeten huysvrouwe. Voocht paterneel: Guido Cusse. Voocht materneel: Pieter Holderbeke. Van Joosijntien audt omtrent de vier jaeren, Seger audt omtrent de neghentien maenden, alle beede onbejaerde kindere die desen overledene met dese besittinghe hebben geprocreert midtsgaders den voornoemden Guido voocht paternel ende Joos de Meulemeester voocht maternel van Jan audt omtrent de ses jaeren, een onbejaert kindt dat desen overledene heeft ghewonnen in sijn houwelijck bij Livijne van Waes fia Gillis alle drije onbejaerde ende achtergelaeten kinderen van dese overledene."

Wellicht is hij ook de voogd maternel van Marie (7), Jooris (4) en Joosijntien (1½) Scheurman, kinderen van Jooris Scheurman filius Jan, overleden 31-03-1678, bij Janneken Cornelis filia Jan (SvG Kaprijke, register 348). Voogd paternel is Simoen de Vrient. Zoon van Joannes (Jan) CUSSE (zie IIb) en Jacoba (Jaecquemijne, Jaecquemijntien) CALLAERT .
Gehuwd (1) vóór 1672 met Ledvina (Lievijne) van WAES. Overleden vóór 04-05-1673. Dochter van Gillis van WAES en Elisabeth van HAERDEVELT.
Gehuwd voor de kerk (2) op 04-05-1673 te Kaprijke, België (RK) (getuige(n): Adrianus van Waes en Jacobus de Gandijsebois) met Jacoba CLAEIJS. Overleden na 06-04-1679. Ook wel: Claijs en Klaijs.
Wordt in de doopakte van haar dochter Judoca abusievelijk Judoca genoemd. Dochter van Marten CLAEIJS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joannes (Jan), geboren op 10-01-1673 te Kaprijke, België, gedoopt (RK) op 10-01-1673 te Kaprijke, België (getuige(n): Gislenus de Corebijter en Georgia Cusse). Zijn voogden waren Joos van Waes en Guido Kusse (Cusse).

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Judoca Geboren op 07-12-1674 te Kaprijke, België, gedoopt (RK) op 07-12-1674 te Kaprijke, België (getuige(n): Judocus de Clerck en Joanna de Vos).
   3.  Zegherus, geboren op 31-12-1677 te Kaprijke (of Bentille), België, gedoopt (RK) op 02-01-1678 te Bentille, België (getuige(n): Joannes Lammens en Joanna Cusze). Gedoopt in het kapelletje ("sacellum") van Bentille en ingeschreven in het doopregister van Kaprijke. Mogelijk overleden te Bassevelde op 14-02-1688. In het doodboek staat onder die datum het overlijden van de 9-jarige Segerus Cusse vermeld.

 

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software