Genealogie van Philips van QUICKELBERGHE


I    Philips van QUICKELBERGHE. Ik ben hem drie keer tegengekomen in de "wettelijke passeringen" van Mariakerke als vader van Philips van Quickelberghe: twee keer als "Philips" en eenmaal als "Pieter"...

Misschien is hij een zoon van Antheunis van Quickelberghe, Heer van Heuverhuis in Wannegem en Lede (welke heerlijkheid hij had geërfd van zijn vader Jonkheer Michiel van Quickelberghe) en in de twintiger en dertiger jaren van de 16de eeuw schepen en oppervoogd van Oudenaarde, en Maria van Heurne. Dit echtpaar had een zoon Philips, die op 21-02-1553 van zijn vader een harnas kreeg voor het bereiken van zijn volwassenheid. In hun testament van 24-07-1557 wordt Philips echter niet genoemd. Mogelijk is hij in de tussentijd, kinderloos, overleden, maar het zou een andere oorzaak kunnen hebben (in ongenade bij zijn ouders gevallen, toegetreden tot een kloosterorde o.i.d.). Boudewijn van Quickelberghe/Quekelberghe, kleinzoon van "onze" Philips (of Pieter?!) pachtte, volgens de staat van goed van diens tweede vrouw Livina Hebberecht d.d. 16-07-1642 (RA Gent, Ambacht Maldegem, inv.nr. 8), een hofstede in Adegem van Pieter Dijserinck, man van Cathelijne van Quickelberghe filia Adriaen, die een kleindochter was van Adriaen van Quickelberghe, broer van voornoemde Antheunis. Pieter Dijserinck en Cathelijne van Quickelberghe worden daarnaast genoemd als respectievelijk peter van één kind en meter van een ander kind van Boudewijn. Toeval?
Kind:
   1.  Philippus (Philips) (zie II).

 
II    Philippus (Philips) van QUICKELBERGHE, overleden op 11-09-1626 te Mariakerke, België, begraven te Mariakerke, België. Hij pachtte en gebruikte een behuisde hofstede in de heerlijkheid Schoubroek binnen de parochie van Mariakerke, die zijn schoonmoeder toebehoorde. Tevens huurde hij (een deel van?) zijn schoonmoeders huis in de Peperstraat te Gent. Zoon van Philips van QUICKELBERGHE (zie I).
Gehuwd met Livina (Vijnken, Lievijnne) CLAEIJS, overleden op 25-04-1637 te Mariakerke, België, begraven te Mariakerke, België. Ze was begin 1605 besmet geraakt met "de contagieuze ziekte", toen ze haar zieke moeder bijstond in haar huis in de Peperstraat te Gent. Haar moeder, zus en zwager overleden, maar zij genas. De kosten van medische verzorging bedroegen 16 schellingen en 8 groten vlaams, die haar man Philips van Quickelberghe ten laste bracht van het sterfhuis van haar moeder. Dochter van Arent CLAEIJS en Margriete GOOSSENS. Op 09-06-1612 vindt voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Schoubroek in Mariakerke de wettelijke passering plaats van de verkoop van een erfelijke losrente van 20 schellingen per jaar (prijs: £16 vlaams) door Philips en Livina aan Gheerolf (ook wel: Gheeraerd) Helaut filius Joos, bezet op hun behuisde hofstede in Mariakerke onder de heerlijkheid van Schoubroek, groot 400 roeden (waarvan een zesde deel van de grond toebehoort aan Gheerolfvijntken van Buzele filia Bouduijn), met in het westen en noorden de weduwe van Arent Claeis, en in het oosten de Gentstraat (die later "Sheerenstrate" wordt genoemd). De eerste rente is verschuldigd op 06-06-1613. Deze rente wordt samengevoegd met de rente van 10 schellingen die op 24-12-1608 (wettelijke passering op 14-01-1609, maar ik heb de akte nog niet gevonden) was ingegaan ten gunste van dezelfde Helaut. (bron: RA Gent, Fonds Mariakerke, inv.nr. 538, folio 50v)

Op 29-01-1620 (datum van de wettelijke passering) verkopen zij voor £16 vlaams een rente van 20 schellingen groten per jaar aan Gheeraerd Helaut filius Joos, bezet op hun hofstede (groot: 400 roeden) op de Vierweechscheede in Mariakerke (heerlijkheid van Schoubroek). Deze hofstede heeft Livina destijds voor de helft geërfd van haar moeder Margriete Goos(s)ens en voor de andere helft hebben ze haar gekocht van de erfgenamen van Bouduijn van Buzele (zwager van Livina). De hofstede grenst in het noorden, zuiden en oosten aan de straat en in het westen aan Pieter de Moor (volgens andere akten, zie ook de volgende alinea, lag het goed (een behuisde hofstede van 2½ gemet) van Pieter de Moor, dat hij op 26-05-1616, wettelijke passering op 13-06-1616, gekocht had van priester Jooris Hughelare, kapelaan van het begijnhof van Sint-Lijsbette te Gent, ten noorden van dat van Philips en Livina en ten westen van de Eeklose Heerweg in het gehucht Westbeke). Overigens maakte de hofstede van Pieter de Moor tot 06-10-1614 deel uit van de nalatenschap van Arent Claeis filius Arent, denkelijk een halfbroer van Livina. De hofstede (van Philips en Livina) is reeds bezwaard met een rente van 30 schellingen groten per jaar, eveneens ten gunste van Gheeraerd Helaut. (bron: RA Gent, Fonds Mariakerke, inv.nr. 538, folio 235v en 354)

Op 08-05-1621 (de wettelijke passering vindt plaats op 05-06-1621 voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid van Schoubroek) verkopen zij voor £5 vlaams hun behuisde hofstede (± 400 roeden, bestaande uit huizen, schuur, stallen en bomen) binnen de heerlijkheid van Schoubroek in Mariakerke op de "Vierweechscheede" (noord: de koper, oost en zuid: de Herenstraat), aan Pieter de Moor de oude filius Lievin. De Moor zal de heerlijke rente van 21 curten en een derde hoen op zich nemen en zal de verkopers tevens ontlasten van een schuld van £ 40 vlaams rustende op het goed. De verkopers mogen tot hun dood op de hofstede blijven wonen, maar moeten haar wel op eigen kosten onderhouden en repareren. (bron: RA Gent, Fonds Mariakerke, inv.nr. 538, folio 383).
Uit dit huwelijk:
   1.  Boudewijn van QUEKELBERGHE (zie IIIa).
   2.  Lieven (zie IIIb).
   3.  Joannes (Jan) (zie IIIc).
   4.  Magdalena van QUEKELBERGHE, geboren ±1599, overleden op 24-05-1674 te Maldegem, België, begraven op 27-05-1674 te Maldegem, België. In de staat van goed van haar eerste man Abraham Goethals (d.d. 24-11-1642 Maldegem, bewerking door W. Steeghers) wordt zij aangeduid met "Magdalene van Queckelberghe, fa Philips". Als voogd maternel van haar zoon Jan Goethals wordt genoemd Boudewijn van Queckelberghe.
Gehuwd (1) met Abraham GOETHALS, overleden op 14-10-1642 te Adegem, België.
Gehuwd (2) met Aernout de BROCK, overleden 06-1678 te Maldegem, België, zoon van Jacques de BROCK.
   5.  Judocus van QUEKELBERGHE. Filiatie niet zeker.
Gehuwd voor de kerk op 10-02-1629 te Adegem, België (RK) (getuige(n): Egidius Basselier en Cornelis de Bruijckere) met Joanna WITTEVRONGHELE.

 
IIIa    Boudewijn van QUEKELBERGHE, land- en bosbouwer, geboren ±1588, overleden te Adegem, België, begraven op 26-02-1654 te Adegem, België. Hij was analfabeet. Zoon van Philippus (Philips) van QUICKELBERGHE (zie II) en Livina (Vijnken, Lievijnne) CLAEIJS.
Gehuwd (1) vóór 1614 met Catelijne VULDERS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 12-09-1617 te Mariakerke, België (RK) (getuige(n): Philips van Quickelberghe en Baerbel Hebberecht) met Livina (Vijnten) HEBBERECHT, land- en bosbouwster, overleden op 12-04-1642 te Adegem, België. Haar staat van goed (RA Gent, Ambacht Maldegem, inv.nr. 8) is gedateerd 16-07-1642 (hoewel bovenaan 16-06-1642 als datum gegeven wordt!). De achternaam komt ook voor als Helbrecht en Hebbrecht. Dochter van Joos HEBBERECHT en Barbara de PAU. Voogden van de kinderen uit dit huwelijk waren in 1642 Jan van Queckelberghe en Joos Hebbrecht.

Tijdens hun huwelijk kochten zij van Abraham Curre (overleden vóór 16-07-1642), Jan Danckaert, Cornelis en Fransoijs de Rijcke, en de kinderen van Anthonis Coorde een behuisde hofstede in Adegem (groot twee gemeten), ten zuiden van de kerk, met de zuid- en oostzijde aan de Callestraat, west: de erven Boudewijn Soetaert en noord: de erven Jan Dobbelare. Daarnaast kochten zij diverse stukken land en bos binnen de parochies van Adegem en Maldegem (bijvoorbeeld tien lijnen land van Pieter de Baremakere en Catelijne de Puijt, waarvan de transportakte op 06-07-1632 passeerde voor schepenen van Maldegem). Daarnaast pachtten zij diverse stukken land en bos, alsmede de behuisde hofstede waarin Vijnten overleed. Eigenaar van die hofstede was Pieter Dijserinck (man van Cathelijne van Quickelberghe filia Adriaen!), die op 18-05-1641 te Adegem overleed. Blijkens de staat van goed van Vijnten hielden ze zich vooral bezig met landbouw en bosbouw, hoewel ze ook 5 melkkoeien bezaten. Op 16-07-1642 was er een batig saldo van ruim 100 pond.
Gehuwd voor de kerk (3) op 12-08-1642 te Adegem, België (RK) (getuige(n): Joos Helbrecht en Cornelis de Bruijcker) met Perijntken BURGHEMANS. Overleden na 13-04-1654.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Stoffelinken (Christoffelijnten), gedoopt (RK) op 22-04-1614 te Adegem, België (getuige(n): Chrijstofels van Leeuwen en Katelijnne Haemelinck). In de doopakte wordt de vader Abraham van Quekelbergh genoemd en de moeder Kateline. Het lijkt niettemin vrij zeker dat dit de doopakte is van de dochter van Boudewijn van Quekelberghe en Catelijne Vulders. Overleden op 16-10-1641 te Adegem, België op 27-jarige leeftijd, begraven te Adegem, België.
Gehuwd (1) ±1639 met Gillis DOORSSELAERE, overleden op 01-05-1640 te Adegem, België.
Gehuwd (2) ±1641 met Jan van GOSBEKE, overleden op 22-11-1680 te Adegem, België. De achternaam komt ook voor als "Van Ghasbeeke".

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Magdaleene, gedoopt (RK) op 16-09-1618 te Adegem, België (getuige(n): Bastiaen Debbout en Tanneken Hewbrecht). Waarschijnlijk vroeg overleden, doch in ieder geval vóór 12-04-1642. De naam van de moeder is in de zwaar gehavende doopakte weggevallen. Aangezien één van de getuigen Hewbrecht heet, ga ik er evenwel van uit dat zij een kind is van Boudewijn van Quekelberghe en Livina Hebbrecht.
   3.  Pirinne (Perijnten), gedoopt (RK) op 25-04-1621 te Adegem, België (getuige(n): Peter van Loo en Livina van Hacke), begraven op 07-05-1653 te Adegem, België.
Gehuwd met Jan BERNAERT. Overleden na 13-04-1654.
   4.  Levinus (Lieven), gedoopt (RK) op 12-04-1622 te Adegem, België (getuige(n): Peter de Serinck en Tanneken Vereecke). Overleden na 13-04-1654.
   5.  Philips (zie IVa).
   6.  Elisabeth Gedoopt (RK) op 08-06-1628 te Adegem, België (getuige(n): Daniel Verschote en Elisabeth, echtgenote van Cornelis de Bruijckere), overleden op 29-09-1676 te Adegem, België op 48-jarige leeftijd, begraven op 30-09-1676 te Adegem, België.
Gehuwd (1) met Boudewijn van CAUWENBERGHE. Overleden vóór 1668. Voogd van de kinderen uit dit huwelijk was Jan van Cauwenberghe.
Gehuwd (2) met David ACKERMAN. Overleden na 29-09-1676.
   7.  Levina (Vijnten), gedoopt (RK) op 24-03-1630 te Adegem, België (getuige(n): Levinus van Quekelberghe en Maria Claeijssens, dochter van Allard), overleden 03-1663 te Maldegem, België.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 05-06-1656 te Maldegem, België (RK) met Judocus (Joos) de FRAENE. Overleden na 31-07-1663. De achternaam verschijnt ook als "Van de Fraene".
   8.  Anna Gedoopt (RK) op 09-05-1632 te Adegem, België (getuige(n): Jan de Bree en Elisabeth, echtgenote van Judocus Hebbrecht), overleden op 05-03-1635 te Adegem, België op 2-jarige leeftijd.

 
IVa    Philips van QUEKELBERGHE, gedoopt (RK) op 05-01-1624 te Adegem, België (getuige(n): Antonie Bauts en Caterina van Quekelberghe), overleden op 04-01-1700 te Adegem, België op 75-jarige leeftijd. Volgens de transcriptie van de staat van goed zou hij op 05-01-1700 zijn overleden. Zoon van Boudewijn van QUEKELBERGHE (zie IIIa) en Livina (Vijnten) HEBBERECHT.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 16-11-1648 te Adegem, België (RK) (getuige(n): Jan Amelinck en Vincent de Munck) met Barbara (Barbele) van HULLE, geboren vóór 1632, overleden op 14-11-1704 te Adegem, België. De achternaam komt ook voor als "van Ulle". Dochter van Egidius (Gillis) van HULLE en Maria (Maijken) DERDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lieven (zie Va).
   2.  Frans Geboren op 29-11-1651 te Adegem, België, gedoopt (RK) op 03-12-1651 te Adegem, België (getuige(n): Vincent de Munck en Magdalena Versluijs), begraven op 13-04-1672 te Adegem, België.
   3.  Boudewijn Geboren op 16-03-1654 te Adegem, België, gedoopt (RK) op 22-03-1654 te Adegem, België (getuige(n): Jan Amelinck en Maria van Ulle), begraven op 28-04-1656 te Adegem, België.
   4.  Judoca Geboren op 18-02-1657 te Adegem, België, gedoopt (RK) op 25-02-1657 te Adegem, België (getuige(n): Antoon Bauts en Judoca van Ulle), overleden op 23-05-1687 te Adegem, België op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jan SOETAERT, overleden 09-1691 te Adegem, België, zoon van Bertholomeus SOETAERT.
   5.  Judocus Geboren op 19-03-1660 te Adegem, België, gedoopt (RK) op 21-03-1660 te Adegem, België (getuige(n): Judocus Huberecht en Anna van Ulle), begraven op 19-04-1668 te Adegem, België.
   6.  Magdalena Geboren op 03-04-1666 te Adegem, België, gedoopt (RK) te Adegem, België (getuige(n): Lieven Hereman en Magdalena de Busghere, echtgenote van Laurent Dobbelare), begraven op 04-04-1668 te Adegem, België.
   7.  Pieter (zie Vb).

 
Va    Lieven van QUEKELBERGHE, geboren 04-1649 te Adegem, België, gedoopt (RK) op 05-04-1649 te Adegem, België (getuige(n): Lieven Diserinck en Petronella Vraveman), overleden op 25-04-1694 te Adegem, België. In de staten van goed van Maldegem (transcriptie W. Steeghers) wordt als datum van overlijden 22-05-1694 genoemd. Zoon van Philips van QUEKELBERGHE (zie IVa) en Barbara (Barbele) van HULLE.
Gehuwd voor de kerk (1) op 03-03-1680 te Adegem, België (RK) (getuige(n): Philips van Quekelberghe en Anna Manhout) met Adriana ROELOF, overleden op 10-10-1684 te Adegem, België, dochter van Jan ROELOF en Tanneken LANTSCHOOT.
Gehuwd voor de kerk (2) op 30-04-1685 te Adegem, België (RK) (getuige(n): Jan Soetaert en Anna Manhout) met Joanna van de WALLE, geboren vóór 1666. Overleden na 19-07-1694. Dochter van Jan van de WALLE en Petronelle VRIENT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis Geboren op 31-03-1682 te Adegem, gedoopt (RK) op 02-04-1682 te Adegem (getuige(n): Jacob de Suttere en Cornelia Standaert), overleden op 17-04-1682 te Adegem, 17 dagen oud.
   2.  Cornelis Geboren op 13-08-1683 te Adegem, gedoopt (RK) op 13-08-1683 te Adegem (getuige(n): Judoca van Hulle), overleden op 28-08-1683 te Adegem, 15 dagen oud.
   3.  Jan Geboren op 13-08-1683 te Adegem, gedoopt (RK) op 13-08-1683 te Adegem (getuige(n): Barbara van Hulle), overleden op 13-08-1683 te Adegem.
   4.  Petronella Geboren 09-1684 te Adegem, gedoopt (RK) op 08-09-1684 te Adegem (getuige(n): Pieter Soetaert en Petronella Mattheijs), overleden op 20-04-1756 te Adegem.
Gehuwd met Cornelis MATTHIJS, overleden op 10-02-1769 te Adegem, zoon van Nicolaeijs MATTHIJS.

Uit het tweede huwelijk:
   5.  Franciscus (Frans) (zie VIa).
   6.  Philippus (Philips) (zie VIb).
   7.  Joanna Geboren op 10-02-1691 te Adegem, gedoopt (RK) op 10-02-1691 te Adegem (getuige(n): Jan Soetaert en Anna Maenhout), overleden op 22-02-1691 te Adegem, 12 dagen oud.
   8.  Anna Maria Geboren op 10-03-1692 te Adegem, gedoopt (RK) op 10-03-1692 te Adegem (getuige(n): Pieter van de Walle en Livina Mortiers), overleden op 09-02-1742 te Sint-Laureins op 49-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 19-02-1719 te Sint-Laureins (RK) (getuige(n): Joannes de Block en Joannes Goossens) met Nicolaus (Niclaeijs) GOOSSENS, overleden ±1736 te Sint-Laureins, België, zoon van Charel GOOSSENS. Voogden van de kinderen uit dit huwelijk waren Jacques Goosens (oom) en Frans van Quekelberghe.
   9.  Livinus (Lieven) van QUIJCKELSBERGHE (zie VIc).

 
VIa    Franciscus (Frans) van QUEKELBERGHE, geboren op 20-03-1686 te Adegem, gedoopt (RK) op 22-03-1686 te Adegem (getuige(n): Frans Roelof en Judoca van Quekelberghe), overleden op 04-04-1748 te Sint-Laureins op 62-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins, zoon van Lieven van QUEKELBERGHE (zie Va) en Joanna van de WALLE.
Gehuwd voor de kerk (1) op 28-jarige leeftijd op 06-10-1714 te Sint-Laureins (RK) (getuige(n): Joannes de Brock en Antonius Reijnheere) met Joanna CALLUIJN, overleden op 28-08-1727 te Sint-Laureins, begraven te Sint-Laureins. De achternaam wordt ook wel gespeld "Caluijn" en "Caleun". Dochter van Jacques CALLUIJN en Anna VEREE.
Ondertrouwd (2) op 14-10-1727 te Sint-Laureins (getuige(n): Philippus van Quickelberghe en Petronella Eeckhoudt), gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 22-10-1727 te Sint-Laureins (RK) (getuige(n): Philippus van Quickelberghe en Livina Blondeel) met Cornelia BRAL, 23 jaar oud, geboren op 10-03-1704 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 11-07-1704 te Sint-Laureins (getuige(n): Franciscus Blondeel en Barbel Schauteet), overleden op 13-03-1733 te Sint-Laureins op 29-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins, dochter van Marijn BRAL en Levijne BLONDEEL.
Gehuwd voor de kerk (3) op 47-jarige leeftijd op 18-04-1733 te Sint-Laureins (RK) (getuige(n): Gerardus Hertschap en Joannes Pieters) met Elisabeth Maria PIETERS, 21 jaar oud, geboren op 09-11-1711 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 10-11-1711 te Sint-Laureins (getuige(n): Egidius Bogaert en Elisabeth Vereecke), overleden op 24-02-1771 te Sint-Laureins op 59-jarige leeftijd, dochter van Anthone PIETERS en Magdalena de KEIN. Voogden van de kinderen uit dit huwelijk waren Joannes van Quekelberghe en Philippus van de Velde.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joannes (zie VIIa).
   2.  Jacobus, geboren op 26-01-1718 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 26-01-1718 te Sint-Laureins (getuige(n): Jacobus Caluijn en Joanna van de Walle), overleden op 14-04-1720 te Sint-Laureins op 2-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins.
   3.  Joanna Cornelia, geboren op 10-06-1723 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 11-06-1723 te Sint-Laureins (getuige(n): Jacobus van den Hove en Petronella Simoens), overleden op 25-07-1736 te Sint-Laureins op 13-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Elisabeth Geboren op 08-12-1728 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 08-12-1728 te Sint-Laureins (getuige(n): Joannes de Vulder en Elisabeth Verheecke), overleden op 14-12-1737 te Sint-Laureins op 9-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins.
   5.  Petrus Joannes (Pieter) (zie VIIb).

Uit het derde huwelijk:
   6.  Anna Maria, geboren op 04-09-1734 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 04-09-1734 te Sint-Laureins (getuige(n): Arnoldus Baudt en Elisabeth Vereecke), overleden op 18-09-1734 te Sint-Laureins, 14 dagen oud, begraven te Sint-Laureins. In de begraafakte heet zij "Joanna Maria".
   7.  Judocus Franciscus, geboren op 30-11-1735 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 01-12-1735 te Sint-Laureins (getuige(n): Judocus Dhalle en Joanna Pieters), overleden op 23-11-1740 te Sint-Laureins op 4-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins.
   8.  Anna Maria (Anne Marie), geboren op 28-01-1740 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 28-01-1740 te Sint-Laureins (getuige(n): Joannes van Quickelberghe en Anna Maria van Hecke), overleden op 03-10-1760 te Sint-Laureins op 20-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins.
   9.  Antonius (Anthonie) van QUEKELBERGE (zie VIIc).
   10.  Joanna Catharina, geboren op 08-12-1743 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 08-12-1743 te Sint-Laureins (getuige(n): Antonius Bertholf en Joanna Maria Pieters), overleden op 23-09-1774 te Sint-Laureins op 30-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins.
Ondertrouwd op 26-06-1768 te Sint-Laureins (getuige(n): Carolus Daveloose en Elisabeth Pieters), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 05-07-1768 te Sint-Laureins (RK) (getuige(n): Carolus Daveloose en Elisabeth Pieters) met Judocus Franciscus van de WALLE, 26 jaar oud, geboren op 15-01-1742 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 17-01-1742 te Sint-Laureins (getuige(n): Judocus Matthijs en Elisabeth de Rijcke), overleden op 11-10-1794 te Sint-Laureins op 52-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins, zoon van Petrus Joannes van de WALLE en Elisabeth MATTHIJS.

 
VIIa    Joannes van QUEKELBERGHE, geboren op 23-07-1715 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 23-07-1715 te Sint-Laureins (getuige(n): Joannes de Brock en Anna Heetesonne), overleden op 23-11-1753 te Sint-Laureins op 38-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins, zoon van Franciscus (Frans) van QUEKELBERGHE (zie VIa) en Joanna CALLUIJN.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 22-03-1741 te Sint-Laureins (RK) (getuige(n): Franciscus van Quickelberghe en Petronella Blondeel) met Maria Cornelia BLONDEEL, overleden op 25-02-1761 te Sint-Laureins. Voogden van de kinderen uit dit huwelijk waren Cornelis Matthijs en Ludovicus van Vooren.
Uit dit huwelijk:
   1.  Franciscus (Francies) (zie VIIIa).
   2.  Anna Maria, geboren op 02-10-1745 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 02-10-1745 te Sint-Laureins (getuige(n): Ludovicus van Vooren en Elisabeth Pieters), overleden op 09-10-1745 te Sint-Laureins, 7 dagen oud, begraven te Sint-Laureins.
   3.  Ludovicus Bernardus Geboren op 21-10-1747 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 22-10-1747 te Sint-Laureins (getuige(n): Ludovicus van Vooren en Elisabeth Pieters), overleden op 12-02-1761 te Sint-Laureins op 13-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins.
   4.  Godeliva, geboren op 31-05-1751 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 31-05-1751 te Sint-Laureins (getuige(n): Petrus van Quickelberghe en Godeliva Himst), overleden op 16-07-1752 te Sint-Laureins op 1-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins.

 
VIIIa    Franciscus (Francies) van QUEKELBERGHE, geboren op 11-08-1742 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 11-08-1742 te Sint-Laureins (getuige(n): Franciscus van Quickelberghe en Josepha Hoose), overleden op 03-04-1789 te Eeklo op 46-jarige leeftijd, begraven te Eeklo. Hij woonde op 26-01-1782 te Eeklo. Zoon van Joannes van QUEKELBERGHE (zie VIIa) en Maria Cornelia BLONDEEL.
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 02-05-1765 te Eeklo (RK) (getuige(n): Petrus van Quekelberghe en Maria Anna de Meijere) met Petronilla HERMAN, overleden 1781 te Eeklo, begraven te Eeklo.
Ondertrouwd (2) op 26-01-1782 te Ertvelde, gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 05-02-1782 te Ertvelde (RK) (getuige(n): Cornelius Slock te Eeklo en Agatha d'Haens te Ertvelde) met Maria Anna (Marie Anne) d'HAENS, 32 jaar oud, landbouwster, geboren op 04-08-1749 te Ertvelde. Overleden na 27-12-1804. De achternaam wordt ook wel geschreven "Dhaen" en "Dhaenens". Ze woonde op 26-01-1782 te Ertvelde. Dochter van Livinus d'HAENS en Anna Cornelia de RIJCKE.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Maria (Marie), landvrouw, gedoopt (RK) op 29-03-1783 te Eeklo (getuige(n): Bernardus Matthijs en Anna Cornelia de Rijcke), overleden op 14-06-1865 om 16:00 uur te Eeklo op 82-jarige leeftijd. Ze overleed in het Vrouwestraatje. Aangevers van haar overlijden bij de Burgerlijke Stand waren Ferdinand Bernard van Nevel (denkelijk haar zoon), 41 jaar, landman en wonende te Zelzate, en Pieter Bernard Deraedt, 53 jaar, schrijver en eveneens wonende te Zelzate. Ze woonde op 27-12-1804 te Eeklo.
Ook wel: Anna Maria van Quickelberghe (overlijdensakte zoon Jan Francies van Nevele).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-12-1804 te Eeklo (getuige(n): Pierre Goethals (60 jaar, stiefvader van de bruid, wonende te Eeklo), Pierre François van Nevel (31 jaar, broer van de bruidegom, wonende te Eeklo), Nicolas Joseph Manteau en Patrice Antoine Steijaert). Huwelijksproclamaties te Eeklo op 16 (17?) en 24-12-1804. Echtgenoot is Joannes Baptista (Jan Baptista, Jean Baptiste) van NEVEL, landbouwer te Eeklo (1804), geboren ±1768 te Hansbeke. Overleden vóór 14-06-1865. Ook wel: Van Nevele. Zoon van Pierre van NEVEL en Anne Marie VERLÉ.
   2.  Petrus (Pieter) van QUEKELBERGE (zie IXa).
   3.  Livinus, gedoopt (RK) op 13-06-1788 te Eeklo (getuige(n): Livinus d'Haens te Ertvelde en Maria Jacoba d'Haens te Boekhoute), overleden op 31-01-1831 om 02:30 uur te Eeklo op 42-jarige leeftijd. Hij overleed in zijn huis in de wijk Nieuwendorpe. Hij bleef ongehuwd.

 
IXa    Petrus (Pieter) van QUEKELBERGE, landman te Eeklo (1834-1867), gedoopt (RK) op 11-03-1785 te Eeklo (getuige(n): Petrus Dhaens te Ertvelde en Joanna Goethals te Sint-Kruis), overleden op 09-10-1867 om 03:00 uur te Eeklo op 82-jarige leeftijd. Hij overleed in zijn huis in de wijk Nieuwendorpe. Aangevers van zijn overlijden bij de Burgerlijke Stand waren zijn zoon Engelbertus van Quickelberge (41 jaar, landman te Eeklo) en Pieter Bernard Deraedt (57 jaar, schrijver, wonende te Eeklo). Voor de spelling van zijn achternaam ben ik uitgegaan van zijn eigen handtekening onder diverse akten. Zoon van Franciscus (Francies) van QUEKELBERGHE (zie VIIIa) en Maria Anna (Marie Anne) d'HAENS.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 28-05-1822 te Waarschoot (getuige(n): Josephus van den Abeele en Josephus Verselder) met Maria Theresia (Marie Thérèse) de REU, 24 jaar oud, landvrouw te Eeklo (1834-1869), geboren op 05-03-1798 te Waarschoot. Overleden na 17-06-1869. Ze woonde op 17-06-1869 nog te Eeklo. Dochter van Jacobus Bernardus de REU en Livina Theresia van NEVEL. Ze woonden vanaf 1834 in de wijk Niewendorpe te Eeklo.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Theresia van QUEKELBERGHE, geboren op 24-03-1823 te Waarschoot.
   2.  Petrus, landman te Eeklo (1861-1869), geboren op 21-02-1825 te Waarschoot, overleden op 03-03-1903 te Waarschoot op 78-jarige leeftijd. Voor de spelling van zijn achternaam ben ik uitgegaan van zijn eigen handtekening onder diverse akten.
Gehuwd (1) op 36-jarige leeftijd op 04-04-1861 te Eeklo (getuige(n): Ferdinandus van Nevel (38 jaar, landman te Eeklo, neef van de bruidegom), Pieter Francies Cocquijt (54 jaar, landman te Eeklo, neef van de bruidegom), Karel Francies Huijsman en Leopoldus Stroo (de laatste twee kennissen van de echtelieden)). Huwelijksproclamaties te Eeklo op 24 en 31-03-1861. Zij lieten geen huwelijkscontract opstellen.
Bij het huwelijk waren ook de ouders van de bruidegom en de vader van de bruid aanwezig. Echtgenote is Marie Thérèse HAEGEMAN, 33 jaar oud, landvrouw te Eeklo (1861-1867), geboren op 11-03-1828 te Eeklo, overleden op 23-03-1867 om 06:00 uur te Eeklo op 39-jarige leeftijd. Ze overleed in haar huis in de Blakestraat. Dochter van Jan Francies HAEGEMAN en Joanne Marie VERSIJP. Ze woonden in de Blakestraat te Eeklo.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 17-06-1869 te Eeklo (getuige(n): Charles Roelandt, Petrus Verstraete, Petrus de Coninck ("de Koning" volgens zijn handtekening) en Pieter Bernardt Deraedt (allen kennissen van de echtelieden)). Huwelijksproclamaties te Eeklo op 06 en 13-06-1869. Geen huwelijkscontract. De moeder van de bruidegom en de ouders van de bruid waren aanwezig bij het huwelijk en gaven hun toestemming. Echtgenote is Joanna PLOVIJT, 24 jaar oud, landvrouw te Eeklo (1869), geboren op 13-04-1845 te Oostwinkel. Ze was analfabete. Dochter van Petrus Joannes PLOVIJT, landman te Oostwinkel (1869), en Joanna Theresia ROEGIEST, landvrouw te Oostwinkel (1869). Ze woonden op 26-07-1869 in de Blakestraat te Eeklo.
   3.  Francisca van QUEKELBERGHE, begijn, geboren op 21-10-1826 te Waarschoot, overleden op 11-09-1873 te Gent op 46-jarige leeftijd. Ze overleed in het begijnhof Sint-Elisabeth.
   4.  Rosalia van QUEKELBERGHE, landbouwster te Eeklo (1855), geboren op 18-04-1829 te Waarschoot. Ze schreef haar achternaam met een "h", in tegenstelling tot haar vader en haar broer Petrus.
Ze woonde op 31-01-1862 te Eeklo.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 18-04-1855 te Eeklo (getuige(n): Joannes Eduardus van Waesberghe (42 jaar, bierbrouwer te Eeklo, broer van de bruidegom), Eduardus Francies van Waesberghe (34 jaar, pottenbakker te Eeklo, zwager (sic!) van de bruidegom), Petrus van Quekelberge (30 jaar, landman te Eeklo, broer van de bruid) en Pieter Bernard Deraedt (44 jaar, schrijver te Eeklo, goede kennis van de echtelieden)). Huwelijksproclamaties vonden plaats te Eeklo op 01 en 08-04-1855. Een huwelijkscontract werd verleden voor notaris Engelbertus Dauwe te Eeklo op 27-03-1855.
De ouders van de bruid waren ook bij het huwelijk aanwezig en gaven hun toestemming. Echtgenoot is Charles Francies van WAESBERGHE, 47 jaar oud, olieslager te Eeklo (1855), geboren op 12-03-1808 te Eeklo, overleden op 19-11-1859 te Eeklo op 51-jarige leeftijd, zoon van Joannes Francies van WAESBERGHE en Anne Marie de BACKER.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 31-01-1862 te Eeklo (getuige(n): Petrus de Baets (44 jaar, landman te Eeklo, broer van de bruidegom), Petrus van Quekelberghe (36 jaar, landman te Eeklo, broer van de bruid), Joannes Eduardus van Waesberghe (48 jaar, bierbrouwer te Eeklo, zwager van de bruid) en Eduardus Francies van Waesberghe (41 jaar, pottenbakker te Eeklo, zwager van de bruid)). Ook de ouders van de bruid waren aanwezig bij het huwelijk en plaatsten hun handtekening onder de akte.
Huwelijksproclamaties vonden plaats te Eeklo en Brugge op 19 en 26-01-1862. Op 28-01-1862 werd voor notaris Julien Bovijn te Eeklo een huwelijkscontract verleden. Echtgenoot is Dominicus de BAEDTS, 50 jaar oud, geboren op 09-05-1811 te Eeklo. Voor de spelling van de achternaam ben ik uitgegaan van zijn handtekening (en die van zijn broer Petrus) onder de huwelijksakte van 31-01-1862. In de akte zelf wordt zijn naam "De Baets" geschreven.
Hij woonde op 31-01-1862 in Brugge. Zoon van Pieter Jacobus de BAETS en Marie Jacoba MARIMAN.
   5.  Jan Francies van QUEKELBERGHE, geboren op 18-01-1834 om 03:00 uur te Eeklo. Geboren in de wijk Nieuwendorpe.
   6.  Charles Louis, geboren op 06-08-1836 om 16:00 uur te Eeklo. Geboren in de wijk Nieuwendorpe.
   7.  Engelbertus van QUEKELBERGHE, landman te Eeklo (1867), geboren op 03-11-1838 om 18:00 uur te Eeklo. Geboren in de wijk Nieuwendorpe. Overleden na 09-10-1867.
   8.  Victoria, geboren op 11-03-1842 om 11:00 uur te Eeklo. Geboren in de wijk Nieuwendorpe.

 
VIIb    Petrus Joannes (Pieter) van QUEKELBERGHE, landman in de polder Beoostereede in de parochie van Onze Vrouwe Bezuiden Aardenburg in de Oosthoek (1763-1773), geboren op 30-10-1730 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 30-10-1730 te Sint-Laureins (getuige(n): Martinus van de Velde en Livina Blondel), overleden op 08-06-1774 te Sint-Laureins op 43-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins. Ook wel: Van Quekelberge, Van Quickelberge en Van Kwekelberge. Hij was analfabeet.

Op 08-02-1763 (transportakte Vrije van Sluis d.d. 15-03-1763) kocht hij bij openbare verkoop te Aardenburg een hofstede in de polder Beoostereede en ruim 27 gemeten land (waarvan 2 gemeten 268 roeden in het 13de begin van de Biezenpolder, die hij op 15-03-1763 voor £ 28:4:20 vlaams doorverkocht aan Jacobus Christiaensen, schepen te Aardenburg) van de erfgenamen van Abraham de Smit de Oude (oud-burgemeester van Aardenburg) en diens vrouw Catharina Zutterman, die beiden te Aardenburg waren overleden. De stukken land die hij in de polder Beoostereede had gekocht lagen in het 12de, 16de, 17de en 18de begin. De koopsom bedroeg £ 271:4:3 vlaams. (bron: Zeeuws Archief, tieganf 7 (VvS), inv.nr. 830, folio 50 en 52)

Op 09-12-1766 kocht hij van Gabriel Verpoorte(r) uit de Biezenpolder 231 roeden land in de polder Beoostereede in het oude 22ste begin, dat ten dele in de parochie van Sint-Laureins op de Blaak lag en ten dele in de parochie van Onze Vrouwe Bezuiden Aardenburg (waar Pieter toen woonde). Dit land grensde in het noortwesten aan dat van Jan Zutterman en in het het zuidwesten aan dat van Sint-Baafs in Gent. In het noorden grensde het aan de Eeklose Watergang. De koopsom bedroeg £ 6:14:10 vlaams. (bron: Zeeuws Archief, toegang 7 (VvS), inv.nr. 831, folio 116v)

Op 30-03-1769 kocht hij bij publieke verkoop in Aardenburg drie gemeten en een halve roede land in de polder Beoostereede van de gebroeders Elias en Jeremias Gisquiers. Elias woonde in Aardenburg en Jeremias in Middelburg in Zeeland. Het stuk land grensde in het oosten aan het land van de erven van juffrouw De Ligny, in het westen aan dat van de heer Paulus de Wind, in het noorden aan dat van de erven van juffrouw De Loos en in het zuiden aan de Zuidweg. De transportakte (Vrije van Sluis) is gedateerd 02-05-1769. In 1773 (de transportakte is gedateerd 14-05-1773) verkocht hij dit stuk land door aan Francis Maartens, op dat moment net als Pieter landman in de polder Beoostereede. (bron: Zeeuws Archief, toegang 7, inv. 832, folio 84 en inv. 833, folio 100v)

Op 08-03-1771 worden door Bernaert Bekaert uit Adegem namens de erfgenamen van Johannes Bekaert (broer van Bernaert) aan hem getransporteert twee gemeten en 127 roeden land in het twaalfde begin van de polder Beoostereede (met oost het land van Jan de Brock, west: het land van Pieter zelf, zuid: de Zijdelingendijk en noord: de Brieversweg) en twee gemeten 16 roeden land in de Biezenpolder (met noord het land van Heer Brugmans, zuid dat van Johannes Bijbau junior en Jacobus Hernij, oost dat van juffrouw Anna Maria de Zutter en west dat van de weduwe van Carel Beun), die hij onderhands voor f 606 had gekocht van de dan dus inmiddels overleden Johannes Bekaert. (bron: Zeeuws Archief, toegang 7 (VvS), inv.nr. 832, folio 193v)

Op 11-05-1773 kocht hij één gemet en 240 roeden land in de polder Beoostereede van Adriaen de Muijnck, landman te Sint-Kruis (Zeeland) namens de erven van Jacobus de Muijnck, die de helft ervan destijds van zijn broer Pieter de Muijnck had geërfd volgens de "letteren van erfenis" de dato 25-05-1755, gepasseerd voor het Vrije van Sluis. Ten noorden van dit stuk land lag de Langeweg en in het oosten en westen het land van Lieven Buijk. (bron: Zeeuws Archief, toegang 7 (Vrije van Sluis), inv. 833, folio 99v), zoon van Franciscus (Frans) van QUEKELBERGHE (zie VIa) en Cornelia BRAL.
Gehuwd (1) vóór 1759 met Joanna Maria WILLEMS, geboren ±1734 te Eeklo, overleden op 21-05-1762 te Sint-Laureins, begraven te Sint-Laureins.
Gehuwd voor de kerk (2) op 31-jarige leeftijd op 01-08-1762 te Sint-Laureins (RK) (getuige(n): Cornelius Amandus Bertholf en Theresia Coppens) met Joanna Catharina de RIJCKE, geboren ±1739 te Eeklo. Overleden vóór 09-04-1791. Zij woonden tussen 1763 en 1769 in de parochie Onze Vrouwe Bezuiden in de Oosthoek, "buiten de grens van de parochie (van Sint-Laureins) in federaal gebied". Daar wordt de streek rond Aardenburg mee bedoeld. Daarna woonden ze in de polder Beoostereede, dat ook in voornoemde parochie Onze Vrouwe Bezuiden Aardenburg lag.

Op 09-04-1791 verkopen hun nagelaten dochters Joanna Catharina en Pieternella Theresia van Quekelberge en Noë Minne (de tweede echtgenoot van Joanna) publiekelijk te Sint-Laureins hun hofstede en 8 gemeten 142 roeden land in het 12de begin van de polder Beoostereede (nummers 8 t/m 15 met oost: het land van Guilliame Steijaert, west: Pieter de Zutter, noord: de Brieversweg, zuid: de Zijdelingdijk), 2 gemeten 157 roeden land in het 12de begin van de polder Beoostereede, nummers 20 t/m 23 (oost: Laurens Anicaert, west: de heer Fredrik François Baron te Draeck, noord: de Brieversweg, zuid: de Zijdelingdijk) en 2 gemeten 16 roeden land in het tiende begin van de Biezenpolder (zuid: de heer Johan Bijbau en Jacob Hernij) aan Philippus Maenhout, wonende in de polder het Eiland (ook in Staats-Vlaanderen). De netto-koopsom bedraagt £ 559:9:7 vlaams, waarvan de koper £ 309:9:7 contant betaalt en voor de resterende £ 250 een schepenschuld of verbandbrief overneemt die sinds 19-03-1782 verbonden is aan voornoemde hofstede en landen ten profijte van Jannes Serlé. De transportakte voor het Vrije van Sluis is gedateerd 17-05-1791.

Op dezelfde datum transporteren dezelfde kinderen en Noë Minne nog diverse andere stukken land, bos en dijk van wijlen hun ouders en echtgenote. Verkocht zijn stukken land in de polder Beoostereede (waaronder een stuk in het 18de begin, nr. 16 dat in het oosten grenst aan land van Anthonij van Quekelberge) aan Laurens Anicaert, wonende in de Vrouwenpolder bezuiden Aardenburg; ruim vier gemeten bos, dijk en dijkputten, zijnde een einde van de Biezendijk, aan Fredrick François Baron te Draeck, wonende te Gent; een stuk land in het 16de begin van de polder Beoostereede, nr. 18, aan Pieter de Zutter, wonende in de Vrouwenpolder bezuiden Aardenburg; een stuk land en dijk in het 17de begin van de polder Beoostereede, nr. 12, strekkende tot over de Biezendijk aan de "Valeijlkreeke", met in het oosten land van Anthonij van Quekelberge en in het zuiden het land van de comparanten (denkelijk Joanna Catharina van Quekelberge en haar man), aan Cornelis David Kotvis te Aardenburg; een stuk land in het 18de begin van de polder Beoostereede, nr. 13, aan Laurentius van Boechaute, wonende in de Vrouwenpolder bezuiden Aardenburg; een stuk land in het 18de begin van de polder Beoostereede, nrs. 42 & 43, aan Bernardus Pieters, wonende in de wijk Moerskerke binnen de parochie van Sint-Laureins; en een stuk land in het 30ste begin van de polder Beoostereede, nr. 15, aan Bernardus Buijk, wonende in de polder Onze Vrouwe Bezuiden Aardenburg. (bron: Zeeuws Archief, toegang 7, inv.nr. 837, folio 139v en verder).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  ? Geboren op 11-08-1759 te Sint-Laureins. Waarschijnlijk doodgeboren. Overleden op 11-08-1759 te Sint-Laureins, begraven te Sint-Laureins.
   2.  Joannes Franciscus, geboren op 03-05-1762 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 03-05-1762 te Sint-Laureins (getuige(n): Cornelius Amandus Bertholf namens Joannes Franciscus Hamelinck en Maria Anna Florin namens Petronella Willems), overleden op 21-07-1762 te Sint-Laureins, 79 dagen oud, begraven te Sint-Laureins.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Anna Maria, geboren op 16-07-1763 te Oosthoek, Nederland, gedoopt (RK) op 16-07-1763 te Sint-Laureins (getuige(n): Franciscus de Rijcke en Elisabeth Pieters), overleden op 12-04-1766 te Oosthoek, Nederland op 2-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins.
   4.  Joanna Catharina, landbouwster (1835), geboren op 17-08-1765 te Oosthoek, Nederland, gedoopt (RK) op 18-08-1765 te Sint-Laureins (getuige(n): Petrus de Rijcke en Joanna Catharina van Queckelberghe), overleden te Sint-Jan-in-Eremo. Overleden tussen 09-09-1835 en 26-01-1869. Ze woonde op 06-04-1782 te Eede (Nederland).
Ze ondertekende diverse transportakten uit 1791 met "J:C: van quekelberge".
Ondertrouwd (1) op 06-04-1782 te Sint-Laureins (getuige(n): Philippus Jacobus Joannes Bourgonjon en Barbara Sijmoens, beiden wonende te Sint-Laureins), gehuwd voor de kerk op 16-jarige leeftijd op 23-04-1782 te Sint-Laureins (RK) (getuige(n): Philippus Jacobus Joannes Bourgonjon en Barbara Sijmoens) met Philippus Jacobus HAEMELIJNCK, 32 jaar oud, geboren op 05-11-1749 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 05-11-1749 te Sint-Laureins (getuige(n): Philippus van de Velde en Livina de Reu), overleden op 02-05-1792 te Sint-Jan-in-Eremo op 42-jarige leeftijd, zoon van Jan Francies HAEMELIJNCK en Elisabeth Maria PIETERS. Ze woonden op 17-05-1791 in de polder Beoostereede in de parochie van Onze Vrouwe Bezuiden Aardenburg.
De voogden van de kinderen uit dit huwelijk waren op 06-07-1793 Anthone van Quekelberge en Pieter de Rijcke.
Gehuwd (2) ±1793 met Joannes Francies CLAEIJS, overleden te Sint-Jan-in-Eremo. Overleden vóór 09-09-1835.
   5.  Franciscus, geboren op 06-03-1768 te Oosthoek, Nederland, gedoopt (RK) op 06-03-1768 te Sint-Laureins (getuige(n): Franciscus van Quekelbeghe en Maria de Rijcke), overleden op 10-04-1768 te Oosthoek, Nederland, 35 dagen oud, begraven te Sint-Laureins.
   6.  Carolina, geboren op 14-07-1769 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 14-07-1769 te Sint-Laureins (getuige(n): Judocus van de Walle en Joanna Cornelia Maenhout), overleden op 04-08-1769 te Sint-Laureins, 21 dagen oud, begraven te Sint-Laureins.
   7.  Petronella Theresia, geboren op 05-12-1770 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 06-12-1770 te Sint-Laureins (getuige(n): Antonius van Quekelberghe en Petronella Theresia van de Walle). Overleden na 15-06-1798. Mogelijk getrouwd met Petrus van de Wijnckel (overleden 1826 te Kaprijke) en overleden in 1823 te Kaprijke. Op 18-05-1791 is ze evenwel nog ongehuwd. Ze wordt dan aangeduid als "geëmancipeerde jonge dochter" en ondertekent diverse transportakten voor het Vrije van Sluis ter zake van de verkoop van een hofstede en diverse stukken land van wijlen haar ouders met "P:T: van quekelberge".
Ze is op 15-06-1798 (27 prairial an VI) getuige bij de geboorteaangifte bij de Burgerlijke Stand van Kaprijke van Pieter Jacobus van de Wiele, zoon van Joannes Francies van de Wiele (46 jaar) en Carolina Bernardina Welvaert (26 jaar). Van Petronella Theresia wordt gezegd dat ze 27 jaar is en woonachtig te Kaprijke.
   8.  Barbara Theresia, geboren op 05-04-1774 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 05-04-1774 te Sint-Laureins (getuige(n): Jacobus de Rijcke en Barbara Sijmoens), overleden op 18-06-1780 te Sint-Laureins op 6-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins.

 
VIIc    Antonius (Anthonie) van QUEKELBERGE, landbouwer en gemeenteraadslid te Eede (1800), geboren op 08-12-1743 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 08-12-1743 te Sint-Laureins (getuige(n): Adrianus Vergauwe en Dorothea de Vliegher), overleden op 06-12-1800 te Eede, Nederland op 56-jarige leeftijd. Zijn overlijden werd aangegeven door onder anderen zijn volle neef Jacob de la Riviere, wachtmeester, wonende te Eede.
Volgens de huwelijksakte van zijn zoon Pieter Franciscus d.d. 29-07-1825 zou hij op 06-12-1800 (15 frimaire an IX) overleden zijn te Watervliet, maar in de Burgerlijke Stand aldaar heb ik zijn overlijden niet kunnen vinden. De (vermeende) overlijdensakte in Eede moet ik nog opzoeken. Voor de spelling van zijn achternaam ben ik uitgegaan van zijn eigen handtekening onder twee transportakten.

Volgens de transportakte van 21-02-1772 (Vrije van Sluis) kocht hij een hofstede en ruim 11 gemeten land in het 19de begin van de polder Beoostereede van de (voogden van de) drie nagelaten kinderen van Gabriel Verpoorter, met wiens laatste echtgenote Antonius in 1771 was getrouwd. (bron: Zeeuws Archief, toegang 7 (Vrije van Sluis), inv.nr. 833, folio 7v)

Op 23-04-1787 (transportakte d.d. 25-05-1787, Vrije van Sluis) kocht hij publiekelijk 3 gemeten 192 roeden land in de polder Beoostereede (in de parochie Onze Lieve Vrouwe Bezuiden binnen het ambacht van Aardenburg) van de erfgenamen van Anna en Catharina Haerens (de sieurs Bernardus du Bosch te Meulestede (Molenstede?), Carolus du Bosch te Gent en kinderen en kleinkinderen van sieur Jan Baptiste van Doren en Joanne du Bosch te Gent). Dit land lag ten zuiden van zijn in de vorige alinea genoemde hofstede in het 19de begin van de polder Beoostereede, met het land van Jacobus de Rijcke in het zuiden, in het oosten de watergang en in het westen de Rooden Koksweg. (bron: Zeeuws Archief, toegang 7 (Vrije van Sluis), inv.nr. 836, folio 153v)
, zoon van Franciscus (Frans) van QUEKELBERGHE (zie VIa) en Elisabeth Maria PIETERS.
Ondertrouwd (1) op 13-05-1771 te Sint-Laureins (getuige(n): Petrus van Quekelberghe en Anna Maria Cornelia Goethals), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 28-05-1771 te Sint-Laureins (RK) (getuige(n): Petrus van Quekelberghe en Anna Maria Cornelia Goethals) met Joanna Maria (Johanna) GOETHALS, 37 jaar oud, geboren op 04-01-1734 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 04-01-1734 te Sint-Laureins (getuige(n): Jan van Hifte en Maria Plasschaert), overleden op 23-10-1792 te Sint-Laureins op 58-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins, dochter van Josephus GOETHALS en Catharina van HIJFTE.
Ondertrouwd (2) op 16-02-1793 te Sint-Laureins (getuige(n): Joannes Baptista Vervijnckt en Anna Catharina Claeijs), gehuwd voor de kerk op 49-jarige leeftijd op 05-03-1793 te Sint-Laureins (RK) (getuige(n): Joannes Baptista Vervijnckt en Anna Catharina Claeijs) met Joanna Carolina (Jeanne) CLAEIJS, geboren ±1769 te Sint-Laureins, overleden op 14-02-1817 om 01:00 uur te Eede, Nederland. Volgens de huwelijksakte van haar zoon Pieter Franciscus van Quekelberge d.d. 29-07-1825 zou ze te Watervliet zijn overleden. Ook wel: Joanne Catharina Claeijs.
Zij woonde op 16-02-1793 te Eede. Zij woonden met hun gezin in de Vlamingstraat te Sint-Laureins.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Judocus Franciscus (zie VIIIb).
   2.  Joannes Baptista (Jean Baptiste) (zie VIIIc).
   3.  Felicita Ludovica van QUEKELBERGHE, geboren op 27-12-1776 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 27-12-1776 te Sint-Laureins (getuige(n): Philippus Jacobus Hamelijnck en Anna Catharina Claijs), overleden op 11-11-1777 te Sint-Laureins, 319 dagen oud, begraven te Sint-Laureins.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Joannes Franciscus van QUEKELBERGHE, geboren op 06-12-1793 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 06-12-1793 te Sint-Laureins (getuige(n): Judocus Franciscus van Queckelberge en Anna Catharina Claeijs).
   5.  Antonius (Anthonie), landbouwer (1834-1876), geboren op 16-08-1795 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 16-08-1795 te Sint-Laureins (getuige(n): Joannes Baptista van Quekelberge en Petronella Theresia van Quekelberge), overleden op 02-06-1876 te Eede, Nederland op 80-jarige leeftijd. Hij werd op 08-10-1835 door de Rechtbank van eerste aanleg te Middelburg (Zeeland) veroordeeld tot een geldboete van 8 gulden plus de proceskosten vanwege het met woorden beledigen van ambtenaren. Exact een jaar eerder, op 08-10-1834, zou hij twee commiezen voor de Liniedienst bij 's Rijksbelastingen, te weten Arnoldus Johannes Daalder en Petrus Aarens, woordelijk beledigd hebben nadat zij een ploegschaar van een knecht van Antonius hadden "aangehaald" (in beslag genomen, denk ik). De rechter achtte het ten laste gelegde bewezen. (bron: ZA, toegang 12, inv. 342, nr. 92).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 25-07-1834 te Eede, Nederland met Joanna Cornelia van den DRIESSCHE, 52 jaar oud, landbouwster (1834), geboren op 14-09-1781 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 15-09-1781 te Sint-Laureins (getuige(n): Jacobus Bernardus van Hecke en Anna Maria van Ootegem), overleden op 11-11-1861 te Eede, Nederland op 80-jarige leeftijd. In haar overlijdensakte worden als haar ouders (volgens ISIS) genoemd: Pieter Johannes van den Driessche en Johanna van Hootegem, beiden overleden te Sint-Laureins. Dochter van Pieter Judocus van den DRIESSCHE en Anna Maria van HORTEGEM.
   6.  Pieter Franciscus (Pieter Francies) (zie VIIId).

 
VIIIb    Judocus Franciscus van QUEKELBERGE, landbouwer (1807), dagwerkman (1816, 1817) en werkman (1822) te Watervliet, geboren op 25-04-1772 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 25-04-1772 te Sint-Laureins (getuige(n): Judocus Franciscus van de Walle en Maria Petronella Verstraete), overleden op 26-08-1840 te Bassevelde op 68-jarige leeftijd, zoon van Antonius (Anthonie) van QUEKELBERGE (zie VIIc) en Joanna Maria (Johanna) GOETHALS.
Gehuwd met Petronella VERVENNE, geboren ±1787, overleden op 06-08-1841 te Bassevelde.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Franciscus, dienstknecht te Bassevelde (1845), geboren op 13-02-1816 om 08:00 uur te Watervliet. Woont bij zijn huwelijk (18-10-1845) te Bassevelde.
Hij was analfabeet.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18-10-1845 te Watervliet (getuige(n): Carolus de Jaeger, Ferdinand Weemaes, Alexander Weemaes en Jacobus Weemaes). Huwelijksproclamaties te Watervliet en Bassevelde op 05 en 12-10-1845. Echtgenote is Theresia Angelina VERBEKE, 24 jaar oud, dienstmeid te Watervliet (1845), geboren op 27-07-1821 te Watervliet. Ze was analfabete. Dochter van Jacobus Franciscus VERBEKE en Anna Catharina de BACKER, koeienhoudster te Watervliet (1845).
   2.  Bruno, geboren op 18-12-1817 om 14:30 uur te Watervliet.
   3.  ? Geboren op 03-09-1818 om 14:00 uur te Watervliet, overleden op 03-09-1818 om 14:00 uur te Watervliet. Doodgeboren.
   4.  Amelia, geboren op 26-05-1822 om 13:00 uur te Watervliet.

 
VIIIc    Joannes Baptista (Jean Baptiste) van QUEKELBERGE, landbouwer (1807), dagloner (1812, 1813, 1820) en arbeider (1816, 1817, 1840) te Watervliet, geboren op 28-04-1774 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 28-04-1774 te Sint-Laureins (getuige(n): Joannes Franciscus Vereecke en Barbara Sijmoens), overleden op 03-07-1841 te Watervliet op 67-jarige leeftijd. In de trouwakte van zijn dochter Amelia (d.d. 05-08-1844) wordt 19-06-1841 als zijn overlijdensdatum gegeven. In andere trouwakten van zijn kinderen staat 03-07-1841 als zijn overlijdensdatum. Hij tekende altijd met "j b van quekelberge". Zoon van Antonius (Anthonie) van QUEKELBERGE (zie VIIc) en Joanna Maria (Johanna) GOETHALS.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 15-04-1807 te Watervliet (getuige(n): Livin Modde, Pierre Jacques van Wiemeersch, Pieter Meulebroek en Jean Joseph Dedeijn). De bruidegom werd geassisteerd door zijn broer Josse François van Quekelberge en de bruid door haar moeder Livine Catrine Aelbreght. Echtgenote is Anna Marie MODDE, landbouwster te Watervliet (1807), geboren 1778 te Watervliet (getuige(n): Antonius Lippens en Marie Anne Albrecht), overleden op 02-06-1824 te Watervliet, dochter van Pieter (Pierre) MODDE en Levina Catharina ALBRECHT. Ten tijde van hun huwelijk (15-04-1807) woonden beiden te Watervliet.
Uit dit huwelijk:
   1.  Amelia Françoise, geboren op 20-04-1807 om 06:00 uur te Watervliet, overleden op 28-04-1807 te Watervliet, 8 dagen oud.
   2.  Rosalia, geboren op 20-04-1807 om 05:00 uur te Watervliet. Getuigen van de aangifte bij de Burgerlijke Stand van de geboorte van haar en haar tweelingzus waren Josse (Judocus Franciscus) van Quekelberge (oom) en Livinus Modde, beiden landbouwers te Watervliet. Overleden op 28-04-1807 te Watervliet, 8 dagen oud. Aangevers van het overlijden van haar en haar tweelingzus bij de Burgerlijk Stand waren Jean Baptiste van Quekelberge (vader) en Jean (mogelijk moet dit Josse zijn) François van Quekelberge.
   3.  Joannes Franciscus (Jean François), fuselier bij de 17de afdeling, 3de bataljon, 5de compagnie in Gent (1828), geboren op 26-04-1808 om 04:00 uur te Watervliet, overleden op 16-11-1828 om 10:00 uur te Gent op 20-jarige leeftijd. Hij overleed in het Militaire Hospitaal. Zijn officiële woonplaats was Watervliet.
   4.  Rosalia Sabina, (boeren)werkvrouw te Watervliet (1832-1864), geboren op 19-08-1809 om 10:00 uur te Watervliet. Getuigen bij haar geboorteaangifte waren Josse (Judocus Franciscus) van Quekelberge en Livinus Modde, beiden wonende te Watervliet. Overleden na 30-08-1864. Ze was analfabete.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 05-06-1846 te Watervliet (getuige(n): Ferdinand Weemaes, Alexander Weemaes, Jacobus Weemaes en Seraphin van de Velde). Huwelijksproclamaties te Watervliet op 24 en 31-05-1846. Echtgenoot is Pieter Francies BUSSEIL, 32 jaar oud, paardenknecht te Watervliet (1846), geboren op 14-05-1814 te Kaprijke. Hij was analfabeet. Zoon van Pieter Joseph BUSSEIL, werkman te Watervliet (1846), en Joanna Maria BOBYN. Beiden woonden op 05-06-1846 te Watervliet.
   5.  Petrus Bernardus (Pieter Bernard) (zie IXb).
   6.  Amelia (Amélie), dienstmeid te Watervliet (1840-1844) en dagloonster (1868), geboren op 13-09-1813 om 03:00 uur te Watervliet, overleden op 16-03-1873 te Marcq-en-Baroeul, Frankrijk op 59-jarige leeftijd. Later: Van Quickelberghe.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05-08-1844 te Watervliet (getuige(n): Domien de Marcq, Carolus Staelens, Ludovicus de Bouvere en Jacobus Weemaes). Huwelijksproclamaties te Watervliet en Boekhoute op 21 en 28-07-1844.
In de huwelijksakte wordt vermeld dat de echtelieden de op 28-12-1840 te Watervliet geboren Carel van Quekelberge als hun kind erkennen en dit kind voortaan Carel van Vooren zal heten. Echtgenoot is Joannes Baptiste (Jean-Baptiste) van VOOREN, 28 jaar oud, dienstknecht te Boekhoute (1844) en (boeren)werkman te Watervliet (1845-1854), geboren op 12-03-1816 te Boekhoute. Hij was analfabeet. Zoon van Jan Baptiste van VOOREN en Angeline GILLIS, werkvrouw te Boekhoute (1844).
   7.  Maria Magdalena, geboren op 13-09-1816 om 00:00 uur te Watervliet, overleden op 15-09-1816 om 00:15 uur te Watervliet, 2 dagen oud. Overleden in de wijk Muizenhof.
   8.  Maria Seraphina, geboren op 13-09-1816 om 00:55 uur te Watervliet, overleden op 15-09-1816 om 07:00 uur te Watervliet, 2 dagen oud. Overleden in de wijk Muizenhof.
   9.  ? Geboren op 08-12-1817 te Watervliet, overleden op 08-12-1817 te Watervliet. Doodgeboren.
   10.  Joanna Theresia, geboren op 19-11-1820 om 12:00 uur te Watervliet, overleden op 01-02-1829 te Watervliet op 8-jarige leeftijd.

 
IXb    Petrus Bernardus (Pieter Bernard) van QUEKELBERGE, (boeren)werkman te Watervliet (1853-1864), geboren op 03-01-1812 om 11:00 uur te Watervliet, overleden op 16-03-1880 te Watervliet op 68-jarige leeftijd. Ook: Van Kwikkelberge, Van Quickelberg(h)e en (Van) Kwekelberg(h)e.
Hij was analfabeet. Zoon van Joannes Baptista (Jean Baptiste) van QUEKELBERGE (zie VIIIc) en Anna Marie MODDE.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 08-07-1853 te Watervliet (getuige(n): Pieter Leopold van Wiemersch, Ferdinand Weemaes, Alexander Weemaes en Jacobus Weemaes). Huwelijksproclamaties te Watervliet op 05 en 12-06-1853. Echtgenote is Sophia MARTENS, 29 jaar oud, werkvrouw, geboren op 05-07-1824 te Watervliet, overleden op 05-08-1875 te Watervliet op 51-jarige leeftijd. Ze was analfabete. Dochter van Livinus MARTENS en Marie Christina de PAUW, boerenwerkvrouw te Watervliet (1853).
Uit dit huwelijk:
   1.  Carolus Ludovicus van QUEKELBERGHE, boerendienstknecht en werkman, geboren op 22-05-1854 om 14:00 uur te Watervliet. Geboren in wijk E. Overleden op 25-12-1884 te Sint-Laureins op 30-jarige leeftijd. Ook: Van Quickelberghe.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-10-1880 te Watervliet met Emma CASTELIJN, 23 jaar oud, boerendienstmeid, geboren op 09-07-1857 te Waterland-Oudeman, overleden op 07-05-1882 te Watervliet op 24-jarige leeftijd, dochter van Joannes CASTELIJN en Eulalie van WEEMERSCH.
   2.  Jacobus Bernardus van KWEKELBERGHE, boerendienstknecht, geboren op 07-06-1857 om 23:00 uur te Watervliet. Geboren in wijk E. Ook wel: Van Quekelberghe.
   3.  Joannes Baptiste KWEKELBERGE, landmansknecht (1883), geboren op 23-05-1860 om 09:00 uur te Watervliet. Geboren in wijk E.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-06-1883 te Biervliet, Nederland met Maria Louisa de KEUNINK, 18 jaar oud, werkvrouw, geboren op 31-10-1864 te Hontenisse, Nederland. Zij werd geboren als "Maria Louisa Verschuren". Met het huwelijk van haar ouders op 21-11-1864 werd ze erkend als kind van Henrikus Antonie de Keunink. (bron: Jaap de Keuning), dochter van Hendrikus Antonie de KEUNINK, werkman (1883), en Rozalina VERSCHUREN, werkvrouw (1883 en 1891).
   4.  Petrus KWEKELBERGE, geboren op 26-01-1864 om 01:00 uur te Watervliet. Geboren in wijk E. Overleden op 04-08-1864 te Watervliet, 191 dagen oud. Ook: Van Kwikkelberge en Van Quickelberghe.

 
VIIId    Pieter Franciscus (Pieter Francies) van QUEKELBERGE, paardenknecht (1825), bakker en winkelier, geboren op 28-02-1797 te Sint-Laureins. Getuigen bij de geboorteregistratie waren Antoon Frans Gallant, herbergier, oud 34 jaar en wonende te Sint-Laureins, en Bernard Borgonjon, schoenmaker, oud 23 jaar. Overleden op 19-08-1856 te Lembeke op 59-jarige leeftijd. In sommige akten ook vermeld als Pieter Joannes van Kwekelberghe en Van Quekelberghe. Loteling van het jaar 1817.
Op 29-07-1825 woonde hij onder IJzendijke. Zoon van Antonius (Anthonie) van QUEKELBERGE (zie VIIc) en Joanna Carolina (Jeanne) CLAEIJS.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 29-07-1825 te Watervliet (getuige(n): Judocus Josephus Weemaes, Joannes Franciscus van Wiemersch, Dominicus Franciscus de Marcq en Joannes Franciscus de Ceulenaere). Huwelijksproclamaties te Watervliet en IJzendijke op 17 en 24-07-1825. Echtgenote is Marie Francisca VERGEYLE, 29 jaar oud, dienstmeid te Watervliet (1825), geboren op 13-10-1795 te Watervliet, overleden op 15-02-1831 te Lembeke op 35-jarige leeftijd, dochter van Pieter Franciscus VERGEYLE en Anna Cornelia HEYNDRICK.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 06-02-1832 te Waterland-Oudeman met Christina Cornelia WIJFFELS, 35 jaar oud, winkelierster, geboren op 04-12-1796 te Waterland-Oudeman (gezindte: RK) (getuige(n): Bernardus Lippens (pastoor te Sint-Jan-in-Eremo) en Helena Cornelia de Zutter (grootmoeder)), overleden op 25-03-1842 te Lembeke op 45-jarige leeftijd, dochter van Petrus Joannes WIJFFELS en Anna Maria RONSE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pieter Bernardus VERGEYLE, geboren op 14-03-1825 om 09:30 uur te Watervliet. Geboren in het huis van Maria Cornelia de Schepper in wijk A.
Hij werd op 29-07-1825 als zoon "geadopteerd" door Pieter Franciscus van Quekelberge die toen met zijn moeder trouwde. Of Pieter Franciscus van Quekelberge ook zijn biologische vader is, is evenwel onzeker.
Mogelijk is hij daarna Pieter Bernardus van Quekelberge gaan heten...
   2.  Joanna Catharina van QUEKELBERGHE, huishoudster en naaister, geboren op 24-02-1829 te Lembeke, overleden op 22-12-1864 te Lembeke op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-05-1851 te Lembeke met Jacobus Bernardus HUYGHE, 39 jaar oud, schoenmaker, geboren op 26-03-1812 te Lembeke, zoon van Sebastiaen HUYGHE en Joanna Judoca van de KERCKHOVE.
   3.  Amelie Marie van QUEKELBERGHE, geboren op 08-02-1831 te Lembeke.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Leopoldus Antonius, notarisklerk, gemeentesecretaris en commies griffier te Lotenhulle (1870), geboren op 07-06-1833 te Lembeke. Overleden na 25-01-1870.
   5.  Stephania Octavia, geboren 07-1834 te Lembeke, overleden op 07-10-1834 te Lembeke.
   6.  Clementia Sophia, geboren op 04-08-1835 te Lembeke, overleden op 14-08-1835 te Lembeke, 10 dagen oud.
   7.  Petrus Venantius (zie IXc).

 
IXc    Petrus Venantius van QUEKELBERGE, gemeentesecretaris van Deurle (1870) en Sint-Martens-Latem, en deurwaarder, geboren op 09-02-1837 te Lembeke, overleden op 06-04-1906 te Gent op 69-jarige leeftijd. Ook: Petrus Finantius (bijv. in doopakte).
Hij woonde op 25-01-1870 te Deurle. Zoon van Pieter Franciscus (Pieter Francies) van QUEKELBERGE (zie VIIId) en Christina Cornelia WIJFFELS.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 28-10-1861 te Deurle (getuige(n): Carolus Ludovicus van de Rostijne) met Maria Theresia de ROOSE, 18 jaar oud, huisvrouw, geboren op 16-01-1843 te Nazareth, overleden op 10-05-1865 te Deurle op 22-jarige leeftijd, dochter van Joannes de ROOSE en Angelina VERMAELE.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 25-01-1870 te Gent (getuige(n): Leopoldus van Quekelberge (36 jaar, gemeentesecretaris en commies griffier te Lotenhulle, broer van de bruidegom), Albinus van den Abeele (34 jaar, letterkundige en burgemeester van Sint-Martens-Latem), Felix Cogen (31 jaar, kunstschilder te Sint-Gillis, broer van de bruid) en Alphonsus Cogen (27 jaar, handelaar te Gent, broer van de bruid)). Huwelijksproclamaties te Gent en Deurle op 09 en 16-01-1870.
Een huwelijkscontract werd gesloten op 12-01-1870 voor Meester Van den Bossche, notaris te Sleidinge. Echtgenote is Emerentia Ghislena COGEN, 34 jaar oud, geboren op 04-04-1835 te Sint-Niklaas, overleden op 18-08-1915 te Gent op 80-jarige leeftijd. De eerste voornaam verschijnt ook als "Emerentiana".
Ze woonde op 25-01-1870 bij haar ouders in de Zuivelsteeg te Gent. Dochter van Carolus Ludovicus COGEN, peperkoekbakker te Gent (1870), en Maria Josepha GODEFROY.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Francisca, geboren op 16-09-1862 te Deurle, overleden op 17-10-1862 te Deurle, 31 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Juul Leopold Maria Ghislijn, geboren op 07-11-1870 te Deurle, overleden op 24-08-1871 te Deurle, 290 dagen oud.
   3.  Prosper Karel Maria Ghislena, verificateur der douane, geboren op 29-04-1872 te Deurle, overleden op 12-09-1934 te Gent op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 16-02-1917 te Gent (getuige(n): Herman van Quekelberge en Stephan Vereecken). Als de huwelijksdatum klopt (heb ik uit: Familieboek WIJFFELS, IJzendijke, 07-08-1994 (derde uitgave), pagina 310), zou zij getrouwd zijn op de dag van haar overlijden (mogelijk om de kinderen te wettigen?). Echtgenote is Clara Maria VEREECKEN, 34 jaar oud, geboren op 19-03-1882 te Gent, overleden op 16-02-1917 te Gent op 34-jarige leeftijd, dochter van Franciscus Carolus VEREECKEN en Maria Clementia BOGAERT.
   4.  Eugeen Pieter Ghislijn, geboren op 03-04-1873 te Deurle.
   5.  Felix Christiaan Ghislijn, geboren op 12-04-1874 te Deurle, overleden op 21-07-1874 te Deurle, 100 dagen oud.
   6.  Herman Alfons Ghislijn, peperkoekfabrikant te Gent (op de Reep), geboren op 13-07-1876 te Deurle, overleden op 09-05-1962 te Gent op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 29-09-1909 te Sint-Amandsberg (getuige(n): Prosper van Quekelberge en Victor Mertens) met Alice Ferdinandine Petrus Maria MERTENS, 34 jaar oud, geboren op 24-03-1875 te Sint-Amandsberg, overleden op 29-11-1947 te Gent op 72-jarige leeftijd, dochter van Carolus Ludovicus MERTENS en Maria van KERCKHOVE.
   7.  Gabriella Maria Ghislena, geboren op 19-01-1878 te Deurle, overleden op 06-06-1878 te Deurle, 138 dagen oud.

 
VIb    Philippus (Philips) van QUEKELBERGHE, geboren op 15-07-1688 te Adegem, gedoopt (RK) op 16-07-1688 te Adegem (getuige(n): Philips van Quekelberghe en Petronella Rijckaert), overleden op 19-01-1730 te Sint-Laureins op 41-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins, zoon van Lieven van QUEKELBERGHE (zie Va) en Joanna van de WALLE.
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 11-05-1710 te Sint-Laureins (RK) (getuige(n): Joannes de Brock en Antonius Reijnheere) met Elisabeth van DAMME, overleden op 30-08-1720 te Sint-Laureins, begraven te Sint-Laureins, dochter van Mattheus van DAMME.
Gehuwd voor de kerk (2) op 32-jarige leeftijd op 07-01-1721 te Sint-Laureins (RK) (getuige(n): Joannes de Brock en Joannes van Hecke) met Petronella (Pieternelle) de VLIEGHERE, overleden op 30-12-1729 te Sint-Laureins, begraven te Sint-Laureins. Voogd van de kinderen uit dit huwelijk was Frans van Quekelberghe.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Theresia (Therese), geboren op 28-02-1711 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 28-02-1711 te Sint-Laureins (getuige(n): Joannes de Brock en Joanna Sijmaeij), overleden op 21-05-1745 te Sint-Laureins op 34-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins.
Ondertrouwd op 24-04-1740 te Sint-Laureins (getuige(n): Arnoldus Verfaillie en Anna Maria Goossens), gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 07-05-1740 te Sint-Laureins (RK) (getuige(n): Marinus Strijmeersch en Elisabeth Goethals) met Joannes (Jan) VERETSEL. Overlijden na 23-03-1746. Zoon van Jan VERETSEL.
   2.  Franciscus (François), geboren op 16-04-1713 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 17-04-1713 te Sint-Laureins (getuige(n): Franciscus van Queeckelbeirge en Pieternella Rijckaert), overleden op 13-03-1737 te Sint-Laureins op 23-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins.
   3.  Petrus Joannes, geboren op 15-03-1717 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 15-03-1717 te Sint-Laureins (getuige(n): Petrus van Queeckelberghe en Joanna van de Walle), overleden op 23-03-1717 te Sint-Laureins, 8 dagen oud, begraven te Sint-Laureins.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Petrus Joannes (Pieter), geboren op 20-09-1721 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 20-09-1721 te Sint-Laureins (getuige(n): Livinus van Quekelberghe en Joanna Caleun), overleden op 14-12-1746 te Sint-Laureins op 25-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins.
   5.  Anna Maria (Marie), geboren op 15-02-1724 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 15-02-1724 te Sint-Laureins (getuige(n): Nicolaus Goossens en Petronella de Brock), overleden op 30-04-1786 te Sint-Laureins op 62-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins.
Ondertrouwd op 29-08-1747 te Sint-Laureins (getuige(n): Lambertus Mattheus en Elisabeth Pieters), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 12-10-1747 te Sint-Laureins (RK) (getuige(n): Joannes van Hecke en Joanna Cornelia de Wespelaere) met Henricus MATTHEUS, overleden op 27-05-1753 te Sint-Laureins, begraven te Sint-Laureins.
   6.  Adrianus, geboren op 04-07-1726 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 04-07-1726 te Sint-Laureins (getuige(n): Petrus Mannaert en Susanna van Hevele), overleden op 24-09-1726 te Sint-Laureins, 82 dagen oud, begraven te Sint-Laureins.
   7.  Carolina, geboren op 30-09-1727 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 30-09-1727 te Sint-Laureins (getuige(n): Carolus Ditters en Anna Maria van Quickelberghe), overleden op 11-12-1728 te Sint-Laureins op 1-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins.
   8.  Philippus, geboren op 19-05-1729 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 20-05-1729 te Sint-Laureins (getuige(n): Simon Stevens en Elisabeth de Brauwer), overleden op 23-07-1729 te Sint-Laureins, 65 dagen oud, begraven te Sint-Laureins.

 
VIc    Livinus (Lieven) van QUIJCKELSBERGHE, geboren te Adegem, gedoopt (RK) op 14-11-1694 te Adegem (getuige(n): Antoon de Brabander en Joanna Buijse), overleden op 04-04-1738 te Sint-Laureins op 43-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins. Hij ondertekende een drietal transportakten van het Vrije van Sluis met "L van quijckelsberghe".
Op 12-02-1722 woonde hij al in de parochie van Onze Vrouw Bezuiden Aardenburg. Op die datum kocht hij van Laurens Campe, molenaar te Tielt, een wettelijke schuld- en verbandbrief van £ 100 vlaams ten laste van Guilliame Rochus, verbonden op de hofstede in de polder Beoostereede die hij in 1728 met zijn vrouw kocht van Guilliame's neef (oomzegger) Pieter Rochus. (bron: Zeeuw Archief, toegang 7, inv.nr. 821, folio 44v), zoon van Lieven van QUEKELBERGHE (zie Va) en Joanna van de WALLE.
Ondertrouwd op 29-03-1723 te Sint-Laureins (getuige(n): Joannes Fredericus Crispin en Petronella Standaert), gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 10-04-1723 te Sint-Laureins (RK) (getuige(n): Joannes van Hecke en Philippus van Quickelberghe) met Elisabeth Cornelia CRISPIJN, 18 jaar oud, geboren op 28-02-1705 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 01-03-1705 te Sint-Laureins (getuige(n): Joannes de Vliegere en Elisabeth Immesoete), overleden op 02-11-1775 te Sint-Laureins op 70-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins. Haar achternaam verschijnt ook als "Kerspijn" en "Crispin".
Ze was analfabete. Dochter van Jan Frederick CRISPIJN en Anna IMMESOETE. Ze bewoonden tussen 1728 en 1735 een hofstede, bestaande uit een huis, schuur en 6 gemeten 37½ (of 47) roeden land in het 16de begin van de polder Beoostereede in de parochie van Onze Vrouwe Bezuiden Aardenburg in de Oosthoek. Het westelijke deel grensde in het zuiden aan de Brieversweg en in het noorden en westen aan het land van de erven Jan Gernaert; en het oostelijke deel grensde in het zuiden ook aan de Brieversweg, in het westen aan het land van de erven Jan Gernaert en het westelijke deel van hun land, in het noorden aan de erven Jan Arents en in het oosten aan het land van Dirck de Schepen. Op 05-03-1728 (datum van de transportakte) hadden ze de hofstede voor £ 100 vlaams (Livinus hoefde feitelijk niets te betalen, want hij had op 12-02-1722 een verbandbrief (d.d. 24-11-1699, ten laste van Guilliame Rochus) ter waarde van £ 100 op deze hofstede gekocht van Laurens Campe, molenaar te Tielt) gekocht van Pieter Roc(h)us, wonende te Passegeule, die de hofstede had verkregen als enige erfgenaam van zijn oom Guilliame Roc(h)us, en op 08-10-1735 transporteerden ze het voor een schepen van het Vrije van Sluis aan Arnoldus Vermehr. De koopsom bedroeg toen f 275. (bron: Zeeuws Archief, toegang 7, inv.nr. 822, folio 51v en inv.nr. 823, folio 188).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria van QUEKELBERGHE, geboren op 21-02-1724 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 22-02-1724 te Sint-Laureins (getuige(n): Fredericus Crispin en Elisabeth Immesoete), overleden op 25-03-1726 te Sint-Laureins op 2-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins.
   2.  Joannes Franciscus van QUEKELBERGHE, geboren op 05-06-1726 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 06-06-1726 te Sint-Laureins (getuige(n): Franciscus van Quickelberghe en Elisabeth Immesoete), overleden op 04-08-1726 te Sint-Laureins, 60 dagen oud, begraven te Sint-Laureins.
   3.  Joanna Maria van QUEKELBERGHE, geboren op 14-08-1727 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 15-08-1727 te Sint-Laureins (getuige(n): Nicolaus Goossens en Joanna Verbeken), overleden op 26-10-1727 te Sint-Laureins, 73 dagen oud, begraven te Sint-Laureins.
   4.  Petrus Joannes van QUEKELBERGHE, geboren op 18-10-1728 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 19-10-1728 te Sint-Laureins (getuige(n): Carolus Goossens en Cornelia Bral), overleden op 24-04-1732 te Sint-Laureins op 3-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins.
   5.  Philippus van QUEKELBERGHE, geboren op 29-01-1731 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 29-01-1731 te Sint-Laureins (getuige(n): Petrus Pinckel en Anna Maria van Queckelberghe), overleden op 09-09-1732 te Sint-Laureins op 1-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins.
   6.  Carolina van QUEKELBERGHE, geboren op 18-07-1733 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 18-07-1733 te Sint-Laureins (getuige(n): Petrus Overbeecke en Theresia van Queckelberghe), overleden op 25-05-1744 te Sint-Laureins op 10-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins.
   7.  Petrus Joannes van QUEKELBERGHE, geboren op 25-02-1736 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 25-02-1736 te Sint-Laureins (getuige(n): Joannes Crispijn en Jacoba Martens), overleden op 27-04-1739 te Sint-Laureins op 3-jarige leeftijd, begraven te Sint-Laureins.

 
Vb    Pieter van QUEKELBERGHE, geboren op 24-06-1673 te Adegem, België, gedoopt (RK) op 24-06-1673 te Adegem, België (getuige(n): Jacob Henderick en Elisabeth Blondeels), overleden op 28-01-1728 te Adegem, België op 54-jarige leeftijd. De akte van verkaveling van zijn nalatenschap is gedateerd 15-11-1729. Zoon van Philips van QUEKELBERGHE (zie IVa) en Barbara (Barbele) van HULLE.
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 28-08-1696 te Adegem, België (RK) (getuige(n): Jan de Brock en Joanna Wille) met Joanna van ZELE, overleden op 14-04-1708 te Adegem, België. De achternaam wordt ook wel gespeld "van Seele", "van Sele" en "van Zeele". Dochter van Jan van ZELE.
Ondertrouwd (2) op 28-03-1709 te Adegem, België (getuige(n): Peter Soetaert en Joanna Verlé), gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 08-04-1709 te Adegem, België (RK) (getuige(n): Jan Verlé en Susanna Cornelis) met Maria (Marie) VERLÉ, 26 jaar oud, geboren op 04-10-1682 te Adegem, België, gedoopt (RK) op 05-10-1682 te Adegem, België (getuige(n): Joannes Dhaenens en Maria Matthijs), overleden op 23-08-1742 om 15:00 uur te Adegem, België op 59-jarige leeftijd. Haar staat van goed (Ambacht Maldegem) is gedateerd 18-06-1743 en de liquidatie (tussen de weduwnaar Pieter de Weert en de kinderen van Maria Verlé gewonnen bij Pieter van Quekelberghe) is gedateerd 28-08-1743. Haar staat van goed had een batig saldo van £328:12:5 vlaams. Begraven op 25-08-1742 te Adegem, België. Volgens de begraafakte zou zij begraven zijn in de kerk, nabij het altaar van Sint Hubertus. De achternaam wordt ook regelmatig gespeld "Verlee". Dochter van Joannes (Jan) VERLÉ, schepen van Maldegem (waarschijnlijk), en Maria (Marie) BERTHOLF.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Barbara Geboren op 07-09-1697 te Adegem, België, gedoopt (RK) op 07-09-1697 te Adegem, België (getuige(n): Jan van Zele en Barbara van Hulle), overleden op 19-12-1729 te Adegem, België op 32-jarige leeftijd. Voogden waren Pieter Zoetaert en Pieter Cappelleman.
Gehuwd (1) vóór 1721 met Pieter de VOS, overleden op 10-12-1726 te Adegem, België, zoon van Jan de VOS. Voogden van de kinderen uit dit huwelijk waren op 14-05-1727, 11-02-1730 en 28-03-1733: Gillis de Vos uit Kaprijke en Frans van Quekelberghe (ook: Franchois van Queckelberghe) uit Sint-Laureins (denkelijk de kozijn van hun moeder). Op 28-03-1733 wordt ook Pieter Grijp, vader van hun overleden stiefvader, als voogd genoemd.
Gehuwd (2) na 1726 met Joannes Franciscus (Jan Frans) GRIJP, geboren op 12-02-1703 te Sint-Laureins, België, gedoopt (RK) op 13-02-1703 te Sint-Laureins, België (getuige(n): Franciscus Claijs en Anna Soffraen), overleden op 13-12-1729 te Adegem, België op 26-jarige leeftijd. Kennelijk was hij enig kind, want zijn ouders Pieter Grijp filius Christoffel en Angelina Claeijs filia Francois, wonende te Sint-Laureins, waren zijn enige erfgenamen. Hij was keurbroeder van Lemsbeke. Zoon van Pieter GRIJP en Angelina CLAEIJS. Hun staat van goed (heerlijkheid Lembeke), volgens welke zij respectievelijk op 14 en 20-12-1729 zijn overleden (terwijl het volgens het begraafboek van Adegem 13 en 19-12-1729 moet zijn), is gedateerd 11-02-1730. (bron: Staten van Goed van Lembeke (bewerking door M. Claeys en R. Debbaut), register 151, folio 246)
Er waren geen kinderen uit dit huwelijk.
   2.  Petronella Geboren op 17-02-1702 te Adegem, België, gedoopt (RK) op 19-02-1702 te Adegem, België (getuige(n): Peter Capelleman en Petronella van Quekelberghe). Overleden vóór 14-04-1708.
   3.  Pieter Geboren op 01-09-1703 te Adegem, België, gedoopt (RK) op 02-09-1703 te Adegem, België (getuige(n): Peter Soetaert en Petronilla van Sele), overleden op 25-09-1703 te Adegem, België, 24 dagen oud.
   4.  Joanna Petronella Geboren op 20-02-1706 te Adegem, België, gedoopt (RK) op 20-02-1706 te Adegem, België (getuige(n): Peter Kapelleman en Joanna Wille), overleden op 23-03-1706 te Adegem, België, 31 dagen oud.
   5.  Cornelis Geboren op 17-07-1707 te Adegem, België, gedoopt (RK) op 17-07-1707 te Adegem, België (getuige(n): Cornelis Matthijs en Petronilla Hebbrechts), overleden op 30-07-1707 te Adegem, België, 13 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:
   6.  Jacobus (Jacob) (zie VId).
   7.  Susanna Catharina Geboren op 23-03-1712 te Adegem, België, gedoopt (RK) op 24-03-1712 te Adegem, België (getuige(n): Frans van Quickelberghe en Susanna Cornelis), overleden op 22-09-1783 te Maldegem, België op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd met Joos ROELOF, overleden op 17-01-1777 te Maldegem, België.
   8.  Maria Catharina Geboren op 06-08-1714 te Adegem, België, gedoopt (RK) op 06-08-1714 te Adegem, België (getuige(n): Jan Killeghem en Catharina Verlé). Overleden vóór 28-01-1728.
   9.  Joanna Cornelia Geboren op 04-07-1717 te Adegem, België, gedoopt (RK) op 04-07-1717 te Adegem, België (getuige(n): Frans van Koute en Barbara Cornelia de Vulder), overleden op 09-09-1749 te Maldegem, België op 32-jarige leeftijd. Haar staat van goed (Maldegem) is gedateerd 02-07-1750. Ze was "vrijlaterse" van het Ambacht Maldegem.
Ze erfde van haar vader onder andere het "Hounhof", zijnde twee gemeten akkerland te Adegem, diverse stukken land bij de Adegemse Berg en samen met haar zus Susanna van Quekelberghe een gemet en honderd roeden land, ook op de Adegemse Berg, genaamd het Lange Stuk. Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 19-03-1743. Betreft huwelijkscontract. Gehuwd voor de kerk 20-30-1743 te Adegem, België (RK) met Andreas (Andries) de BRUIJCKERE, 35 jaar oud, geboren op 09-03-1708 te Adegem, België, overleden op 08-07-1745 te Adegem, België op 37-jarige leeftijd, zoon van Bernardus Franciscus (Bernaert) de BRUIJCKERE en Judoca (Josijntien) de BUSSCHERE. Voogden van de kinderen uit dit huwelijk waren Bernaert de Bruijckere, zoon van Pieter, grootvader, en Jacobus van Quekelberghe, zoon van Pieter, oom.
Gehuwd (2) met Bernaert de RIJCKE, overleden op 11-01-1782 te Maldegem, België. Jacobus Matthijs was een maternele oom van hem. Zoon van Daneel de RIJCKE.
   10.  Pieter (Pierre) (zie VIe).
   11.  Anna Maria (Anne), geboren ±1723, overleden na 1795.
Gehuwd. Getrouwd vóór 28-08-1743. Partner is Joannes (Jan) de ZUTTER, geboren te Adegem, België. Volgens de volkstelling van Adegem van 1795 was hij 65 jaar oud, maar hij was in 1743 reeds getrouwd, dus dat lijkt niet te kloppen. Overleden na 1795. De achternaam komt ook voor als "de Zuttere".
In de volkstelling van Adegem van 1795 staat hij te boek als welgestelde. In 1795 woonden ze met hun volwassen dochters Anne en Barbe de Zuttere in Houke te Adegem.
   12.  Cornelis (zie VIf).

 
VId    Jacobus (Jacob) van QUEKELBERGHE, geboren op 31-03-1710 te Adegem, België, gedoopt (RK) op 31-03-1710 te Adegem, België (getuige(n): Jan Verlé en Judoca Vermeersch), begraven op 12-11-1794 te Maldegem, België. Hij deelde op 28-08-1743 met zijn zwager Jan de Zutter een hofstede (waarschijnlijk binnen Adegem). Zoon van Pieter van QUEKELBERGHE (zie Vb) en Maria (Marie) VERLÉ.
Gehuwd (1) ±1733. Op 12-01-1734 waren zij in ieder geval al getrouwd. Echtgenote is Joanna d'HOOGHE, overleden op 07-01-1766 te Adegem, België, dochter van Jaspaert d'HOOGHE en Rosa DOBBELAERE.
Ondertrouwd (2) op 04-06-1766 te Adegem, België (getuige(n): Josef Roelof en Georgia van Leeuwe), gehuwd voor de kerk op 56-jarige leeftijd op 25-06-1766 te Adegem, België (RK) (getuige(n): Pieter van Quekelberghe en Georgia van Leeuwe) met Anna Maria van LEEUWE, geboren ±1722 te Adegem, België. Volgens Jozef De Dobbelaere in De Levensboom (2002, blz. 24) zou zij rond 1719 geboren zijn te Sleidinge. Gezien het geboortejaar van haar jongste kind (1769) lijkt dit minder waarschijnlijk... Begraven op 12-02-1795 te Maldegem, België, dochter van Christophorus van LEEUWE en Maria SLOCK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Elisabeth Catharina Geboren op 04-11-1736 te Adegem, gedoopt (RK) op 05-11-1736 te Adegem (getuige(n): Heer Jaspar vande Velde en Maria Verlee), overleden na 1796.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 02-05-1767 te Adegem (RK) met Jacob (Jacques) de DURTER, 28 jaar oud, landman (1796), geboren op 01-09-1738 te Adegem, overleden na 1796. Zijn achternaam verschijnt ook als "D'Hurter". Zoon van Bernard d'HURTER en Anna Maria ROELOF. Dit gezin woonde 1796 in de Hoogen Murkel te Adegem.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Petrus Jacobus (Pieter) (zie VIId).

 
VIId    Petrus Jacobus (Pieter) van QUEKELBERGHE, landbouwer, geboren op 27-04-1769 te Adegem, gedoopt (RK) op 27-04-1769 te Adegem (getuige(n): Pieter van Quekelberghe en Elisabeth van Quekelberghe), overleden op 03-09-1838 te Adegem op 69-jarige leeftijd, zoon van Jacobus (Jacob) van QUEKELBERGHE (zie VId) en Anna Maria van LEEUWE.
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 29-11-1791 te Sint-Laureins (RK) (getuige(n): Ferdinandus Acquaert en Joanna Cornelia de Rijcke) met Maria Bernarda de RIJCKE, 25 jaar oud, geboren op 15-07-1766 te Sint-Laureins, gedoopt (RK) op 17-07-1766 te Sint-Laureins (getuige(n): Josephus de Rijcke en Francisca Bernarda Sijmoens), overleden op 10-06-1794 te Adegem op 27-jarige leeftijd. Zij woonde op 29-11-1791 te Sint-Laureins. Dochter van Jacob de RIJCKE en Joanna Cornelia HUEGHE.
Gehuwd (2) met Joanna COENE, spinster en landbouwster te Adegem (1843), geboren 1776 te Sijsele, overleden op 19-01-1857 te Adegem. Ze vestigde zich in 1794 in Adegem. Dochter van Joseph COENE en Judoca van LOO. Ze woonden in 1795 en in 1830 in de Callestraat te Adegem.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joannes Geboren op 14-01-1793 te Adegem, gedoopt (RK) op 15-01-1793 te Adegem (getuige(n): Jacob de Rijcke, woonachtig te Sint-Laureins, en Elisabeth van Quekelberghe, woonachtig te Adegem).
   2.  Jacobus Franciscus Geboren op 23-05-1794 te Adegem, gedoopt (RK) op 23-05-1794 te Adegem (getuige(n): Jacob Bert, woonachtig te Maldegem, en Joanna Colleta de Rijcke, woonachtig te Maldegem), overleden op 24-05-1794 te Adegem, 1 dag oud.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Amelia Geboren op 11-04-1797 te Adegem, gedoopt (RK) op 11-04-1797 te Adegem (getuige(n): Pieter Roelof, woonachtig te Sijsele, en Isabella Carolina de Durter, woonachtig te Adegem).
   4.  Barbara Theresia Geboren op 14-06-1799 te Adegem, gedoopt (RK) op 14-06-1799 te Adegem (getuige(n): Jacob de Durter, woonachtig te Adegem, en Judoca van Loo, woonachtig te Sijsele), overleden op 26-04-1871 te Adegem op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 24-08-1831 te Adegem met Pieter Joannes de RIJCKE, 30 jaar oud, geboren op 04-03-1801 te Adegem, overleden op 18-05-1881 te Adegem op 80-jarige leeftijd, zoon van Martin de RIJCKE en Livina Regina RIJCKAERT.
   5.  Maria Rosa, geboren op 11-07-1801 te Adegem, gedoopt (RK) op 11-07-1801 te Adegem (getuige(n): Pieter Coene, woonachtig te Sijsele, en Joanna Maria Dhurter, woonachtig te Adegem), overleden op 17-01-1871 te Adegem op 69-jarige leeftijd. In de overlijdensakte van haar zoon Petrus Blondeel wordt ze "Rosalia" genoemd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 06-10-1835 te Adegem met Joannes Bernardus (Jan) BLONDEEL, 42 jaar oud, geboren op 04-04-1793 te Maldegem. Overleden vóór 24-09-1880. Zoon van Pieter BLONDEEL en Rosa van LEEUWE.
   6.  Joannes Baptiste (Johan, Jan Baptiste) (zie VIIIe).
   7.  Jacobus (Jacques), geboren op 13-06-1807 te Adegem, overleden na 1830.
   8.  Karel Lodewijk (zie VIIIf).
   9.  Verginia, geboren op 09-11-1811 te Adegem. Ze wordt niet genoemd in de volkstelling van 1830. Wellicht is ze dan reeds overleden.
   10.  Antonia Sabina, geboren op 28-04-1814 te Adegem, overleden op 16-09-1885 te Adegem op 71-jarige leeftijd. Ze vertrok op 23-02-1839 naar Eeklo.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-01-1839 te Adegem met Jan Baptist POTVLIEGE, 40 jaar oud, koopman, geboren op 26-11-1798 te Eeklo, zoon van Pieter Francies POTVLIEGE en Elisabeth SIERENS.
   11.  Natalia, geboren op 05-06-1817 te Adegem.

 
VIIIe    Joannes Baptiste (Johan, Jan Baptiste) van QUEKELBERGHE, landman te Adegem (1843) en landbouwer en geneverstoker te Waarschoot, geboren op 24-10-1804 te Adegem, overleden op 20-04-1858 te Waarschoot op 53-jarige leeftijd. Hij vertrok op 21-08-1843 naar Waarschoot (net als zijn broer Karel). Zoon van Petrus Jacobus (Pieter) van QUEKELBERGHE (zie VIId) en Joanna COENE.
Gehuwd (1) op 38-jarige leeftijd op 25-07-1843 te Eeklo (getuige(n): Karel Lodewijk van Kwekelberge (hij tekent met "C Quekelberghe"; 32 jaar, landman te Adegem, broer van de bruidegom), Ferdinand de Heuvel, Vincent de Heuvel en Petrus Romanus de Heuvel). Huwelijksproclamaties te Eeklo en Adegem op 09 en 16-07-1843. De moeder van de bruidegom en de vader van de bruid waren bij het huwelijk aanwezig en gaven hun toestemming. Echtgenote is Rosalia WAUTERS, 20 jaar oud, landbouwster, geboren op 04-08-1822 te Eeklo, overleden op 08-01-1846 te Waarschoot op 23-jarige leeftijd, dochter van Joannes Bernardus WAUTERS, landman te Eeklo (1843), en Joanne Catharine POTVLIEGE.
Gehuwd (2) vóór 1850 met Sophia WILLE, landbouwster, geboren op 19-04-1819 te Zomergem, overleden op 20-06-1884 te Waarschoot op 65-jarige leeftijd, dochter van Joannes Baptiste WILLE en Coleta POELMAN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Nathalia, geboren op 21-10-1844 te Waarschoot, overleden op 05-04-1845 te Waarschoot, 166 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Nathalia Sophia, geboren op 12-03-1850 te Waarschoot, overleden op 26-10-1850 te Waarschoot, 228 dagen oud.
   3.  Jacobus, geboren op 31-12-1852 te Waarschoot.
   4.  Petrus Joannes, landbouwer (1891), geboren op 15-03-1855 te Waarschoot.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 29-07-1891 te Eede, Nederland met Nathalia Lucia CAUSIJN, geboren ±1872 te Eede, Nederland, dochter van Philippus Jacobus CAUSIJN, landbouwer (1891), en Maria Anthonia de ROO.

 
VIIIf    Karel Lodewijk van QUEKELBERGHE, landbouwer (in 1843 te Adegem, daarna te Waarschoot), geboren op 08-08-1809 te Adegem, overleden op 24-05-1885 te Bassevelde op 75-jarige leeftijd. Hij vertrok op 21-08-1843 naar Waarschoot (net als zijn broer Johan). Zoon van Petrus Jacobus (Pieter) van QUEKELBERGHE (zie VIId) en Joanna COENE.
Gehuwd met Virginia Bernardina CATHELIJN, landbouwster, geboren 1815 te Bassevelde, overleden op 22-01-1850 te Waarschoot, dochter van Jacobus Bernard CATHELIJN en Maria Jacoba WAUTERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Bernardus (Pieter Bernard, Peter Bernard) (zie IXd).
   2.  Silvia, geboren op 05-11-1846 te Waarschoot.
   3.  Maria Catharina, landbouwster, geboren op 11-02-1848 te Waarschoot.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-10-1875 te Waarschoot met Ivo van den BOSSCHE, 33 jaar oud, landbouwer, geboren op 04-05-1842 te Kaprijke, zoon van Jan Baptist van den BOSSCHE en Francisca van den BOSSCHE.
   4.  Julie, landbouwster, geboren op 07-01-1850 te Waarschoot, overleden op 12-09-1872 te Waarschoot op 22-jarige leeftijd.

 
IXd    Petrus Bernardus (Pieter Bernard, Peter Bernard) van QUEKELBERGHE, landbouwer, geboren op 21-04-1845 te Waarschoot, zoon van Karel Lodewijk van QUEKELBERGHE (zie VIIIf) en Virginia Bernardina CATHELIJN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07-07-1875 te Waarschoot (getuige(n): Pieter Francies de Wilde en Pieter Goethals) met Paulina (Pauline) van der SLUIJS, 25 jaar oud, landbouwster, geboren op 01-06-1850 te Waarschoot. Ook wel: Van der Sluys. Dochter van Jan Bernard van der SLUYS, landbouwer, en Francisca de REU.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Aloisius, landbouwer te Kaprijke, geboren op 25-12-1891 te Kaprijke, overleden op 06-08-1964 te Bassevelde op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 43-jarige leeftijd op 23-10-1935 te Kaprijke (getuige(n): Prudent van Quekelberghe (broer van de bruidegom) en Irma de Sutter (zus van de bruid)) met Marie Sophia de SUTTER, 33 jaar oud, geboren op 04-04-1902 te Kaprijke, overleden op 27-08-1936 te Bassevelde op 34-jarige leeftijd, dochter van Julianus de SUTTER en Mathilde Sophie WIJFFELS.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 20-07-1937 te Kaprijke met Irma Ludovica de SUTTER, 34 jaar oud, geboren op 12-05-1903 te Kaprijke, overleden op 15-05-1988 te Eeklo op 85-jarige leeftijd, dochter van Julianus de SUTTER en Mathilde Sophie WIJFFELS.
   2.  Prudent. Overleden na 23-10-1935.

 
VIe    Pieter (Pierre) van QUEKELBERGHE, landbouwer, geboren ±1720 te Adegem, België, overleden op 26-12-1797 te Oedelem, België, zoon van Pieter van QUEKELBERGHE (zie Vb) en Maria (Marie) VERLÉ.
Gehuwd (1) vóór 1753 met Petronella van HULLE, geboren ±1723 te Zomergem, België, overleden ±04-1768 te Maldegem, België, dochter van Jooris van HULLE. Voogden van de kinderen uit dit huwelijk waren Jacobus van Quekelberghe, oom en Jacobus van Laeke, oom.
Gehuwd (2) na 1768 met Anna Maria (Marie) VERVAETE, geboren ±1733 te Knesselare, België, overleden vóór 1796. Hun gezin verhuisde in 1775 naar Oedelem, en woonde rond 1795 (an IV) in Oostveld (of Walstraat) binnen Oedelem.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Livina Carolina Geboren ±1753, overleden op 15-06-1759 te Adegem, België.
   2.  Judocus van QUEKELBERGE, landbouwer te Oedelem (1795), geboren ±1754. Overleden na 26-06-1769. Hij schreef zijn achternaam zonder "h".
   3.  Joanna (Joanne), spinster te Oedelem (1795-1814), geboren ±1756, overleden na 1814. Volgens de volkstelling van 1814 (bewerking door Marc Van Acker) woonde ze toen met haar zussen Suzanna, Carolina, Rosalia en Theresia (allen spinsters) op één adres en waren zij de eigenaars van dat "huis".
   4.  Joannes Geboren ±1757. Overleden na 26-06-1769.
   5.  Susanna Catharina Spinster te Oedelem (1814), geboren op 18-03-1759 te Adegem, gedoopt (RK) op 19-03-1759 te Adegem (getuige(n): Jan de Zuttere en Susanna van Quekelberghe), overleden na 1814.
   6.  Cornelis Joannes Landbouwer te Oedelem (1795), geboren op 13-10-1760 te Adegem, gedoopt (RK) op 13-10-1760 te Adegem (getuige(n): Cornelis van Quekelberghe en Anna Maria van Hulle). Overleden na 26-06-1769.
   7.  Anna Maria Geboren op 15-11-1762 te Adegem, gedoopt (RK) op 15-11-1762 te Adegem (getuige(n): Frans Blondeel en Anna Maria van Quekelberghe). Overleden na 26-06-1769.
   8.  Carolina Monica Spinster te Oedelem (1795-1814), geboren op 26-11-1764 te Adegem, gedoopt (RK) op 26-11-1764 te Adegem (getuige(n): Jacob de Durtere en Elisabeth van Quekelberghe), overleden na 1814.
   9.  Barbara Geboren op 06-06-1766 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Peter Roelof en Susanna de Sutter), overleden op 13-02-1802 te Beernem op 35-jarige leeftijd. Mogelijk is zij op 06-02-1789 verhuisd naar Beernem (een Barbe Vanquekelberghe komt daar voor in de volkstelling van An IV als spinster, wonende op het plein). Op 08-02-1790 woonde zij evenwel te Oedelem.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 08-02-1790 te Oedelem (RK) (getuige(n): Judocus van Quekelberge, broer van de bruid, en Macharius Claijs) met Petrus Jacobus (Piter Jacob) CANS, geboren vóór 1766 te Moorsele. Hij was op 08-02-1790 meerderjarig. Overleden na 31-01-1815. In de trouwakte wordt zijn achternaam gespeld "Kans", maar zelf ondertekent hij met "Piter Jacob Cans". Beiden woonden op 08-02-1790 te Oedelem.
   10.  Pieter Geboren op 09-04-1768 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Heer Peter Lambrecht en Dame Maria Clé), overleden op 14-11-1768 te Adegem, 219 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:
   11.  Bernard, geboren op 18-03-1771 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Judocus van Quekelberghe en Judoca Vervaete), overleden op 05-05-1773 te Maldegem op 2-jarige leeftijd.
   12.  Rosalia (Rosa), spinster te Oedelem (1795-1814), geboren op 25-11-1772 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Jan Vervaete en Joanna van Quekelberghe), overleden na 1814.
   13.  Pieter, landbouwer te Oedelem (1795) en Beernem (1807), geboren op 21-04-1775 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Jan van Quekelberghe en Carolina Vervaete). Ook wel: Van Quikelberghe.

Hij woonde op 23-04-1807 te Beernem.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 23-04-1807 te Beernem met Jeanne van HOEKE, spinster te Beernem (1807), geboren ±1788 te Oedelem. Ze woonde op 23-04-1807 te Beernem. Dochter van Pierre van HOUCKE en Marie de CRAEMER.
   14.  Maria Theresia, spinster te Oedelem (1795-1814), geboren op 23-03-1778 te Oedelem, gedoopt (RK) op 23-03-1778 te Oedelem (getuige(n): Cornelius van Quekelberghe en Judoca Francisca Vervaete), overleden na 1814.

 
VIf    Cornelis van QUEKELBERGHE, landbouwer te Moerkerke (1807) en schepen van het Graafschap Middelburg in Vlaanderen (1783), geboren op 07-02-1726 te Adegem, België, gedoopt (RK) op 07-02-1726 te Adegem, België (getuige(n): Arnold Braet en Magdalena Willems), overleden op 15-10-1810 om 17:00 uur te Moerkerke, België op 84-jarige leeftijd, zoon van Pieter van QUEKELBERGHE (zie Vb) en Maria (Marie) VERLÉ.
Ondertrouwd (1) op 04-04-1752 te Adegem, België (getuige(n): Jacob Franckaert en Maria de Ruijtere), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 29-04-1752 te Adegem, België (RK) (getuige(n): Peter de Weert en Maria Laurentia Mallemant) met Petronella de RIJCKE, geboren ±1732 te Zomergem, België, overleden op 06-04-1769 om 20:00 uur te Sijsele, België, begraven op 09-04-1769 te Sijsele, België, dochter van Jaspard de RIJCKE en Pieternelle van LOVENDEGHEM. Voogden van de kinderen uit dit huwelijk waren Jacobus van Quekelberghe, oom van vaderszijde, en Maurinus Joachim van Watteghem, oom van moederszijde.
Ondertrouwd (2) op 07-07-1769 te Moerkerke, België (getuige(n): Joannes van Loo en Franciscus van Loo), gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 17-07-1769 te Moerkerke, België (RK) (getuige(n): Joannes van Loo en Ferdinandus van Loo) met Isabella Clara (Isabelle) van LOO, 21 jaar oud, geboren op 17-08-1747 om 08:00 uur te Moerkerke, België, gedoopt (RK) op 17-08-1747 te Moerkerke, België (getuige(n): Guillielmus Galle en Clara Bocht), overleden op 11-06-1797 te Moerkerke, België op 49-jarige leeftijd. Zij was analfabete. Dochter van Joannes Jacobus (Jan) van LOO en Isabella COENE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Petrus Joannes (Pieter) (zie VIIe).
   2.  Bernardus Eugenius Geboren op 20-01-1755 om 17:00 uur te Sijsele, België, gedoopt (RK) op 20-01-1755 te Sijsele, België (getuige(n): Joannes Remmers en Joanna de Weert), overleden op 27-01-1755 om 24:00 uur te Sijsele, België, 7 dagen oud, begraven op 29-01-1755 te Sijsele, België.
   3.  Joannes Cornelius Geboren op 19-04-1756 om 08:00 uur te Sijsele, België, gedoopt (RK) op 19-04-1756 te Sijsele, België (getuige(n): Joannes Remmers en Joanna Oste). Overleden na 04-11-1769.
   4.  Joanna Maria Geboren op 20-02-1758 om 22:00 uur te Sijsele, België, gedoopt (RK) op 21-02-1758 te Sijsele, België (getuige(n): Roelandus de Cant en Joanna Lams (of Laus)). Overleden na 04-11-1769.
   5.  Bernardus Jacobus Landbouwer, geboren op 05-03-1760 om 18:00 uur te Sijsele, België, gedoopt (RK) op 06-03-1760 te Sijsele, België (getuige(n): Joannis Timmerman en Isabella van Belleghem), overleden na 1814. Hij en zijn vrouw Petronilla Buijck bezaten een boerderij in Moerkerke en hadden 4 personen in dienst, blijkens de volkstelling van 1814.
Gehuwd voor de kerk 1787 te Moerkerke, België (RK) met Petronilla BUIJCK, geboren ±1746 te Middelburg, België, dochter van Francies BUIJCK en Laureijnse de KONINCK.
   6.  Judoca Joanna Geboren op 20-05-1762 om 16:00 uur te Sijsele, België, gedoopt (RK) op 21-05-1762 te Sijsele, België (getuige(n): D. Joannes Franciscus Matthijs en Joanna Dhaene).
   7.  Anna Brigitta Geboren op 17-04-1764 om 23:00 uur te Sijsele, België, gedoopt (RK) op 18-04-1764 te Sijsele, België (getuige(n): Gabriel Sabot en Elizabeth Rammeloot), overleden op 24-04-1764 om 18:00 uur te Sijsele, België, 7 dagen oud, begraven op 25-04-1764 te Sijsele, België.
   8.  Isabella Clara Dagloonster, geboren op 08-08-1765 om 14:00 uur te Sijsele, België, gedoopt (RK) op 08-08-1765 te Sijsele, België (getuige(n): Egidius Verstraete en Judoca van Loo), overleden op 09-05-1826 om 14:00 uur te Moerkerke, België op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) vóór 1807 met Jacobus (Pierre Jacques) GOETHALS, overleden vóór 1807.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 04-04-1807 te Eeklo, België. Huwelijksproclamaties te Eeklo op 22 en 29-03-1807. Echtgenoot is Joannes Baptiste (Jean Baptiste) van DAELE, geboren ±1772 te Bellem, België. Overleden vóór 09-05-1826. Hij woonde op 04-04-1807 te Eeklo. Zoon van Pierre van DAELE, wever te Bellem (1807), en Catherine van ACKER.
   9.  Rosa Francisca Geboren op 11-12-1766 om 08:00 uur te Sijsele, België, gedoopt (RK) op 11-12-1766 te Sijsele, België (getuige(n): Gabriel Sabot en Maria van Hoorickx). Overleden na 04-11-1769.
   10.  Carolina Francisca Geboren op 01-04-1769 om 21:00 uur te Sijsele, België, gedoopt (RK) op 02-04-1769 te Sijsele, België (getuige(n): Jacobus Coene en Petronilla Vogelaere), overleden op 21-05-1769 om 03:00 uur te Sijsele, België, 50 dagen oud, begraven op 22-05-1769 te Sijsele, België.

Uit het tweede huwelijk:
   11.  Anna Maria, geboren op 11-06-1770 om 01:30 uur te Sijsele, België, gedoopt (RK) op 11-06-1770 te Sijsele, België (getuige(n): Joannes van Loo en Susanna van Quekelberghe), overleden op 02-04-1784 te Moerkerke, België op 13-jarige leeftijd, begraven op 03-04-1784 te Moerkerke, België. Ben niet helemaal zeker van de begraafdatum.
   12.  Francisca Susanna Geboren op 23-02-1772 om 04:00 uur te Moerkerke, België, gedoopt (RK) op 23-02-1772 te Moerkerke, België (getuige(n): Joannes Coppe en Maria de Brabander).
   13.  Jacobus Dienstknecht van zijn jongere broer Cornelis Josephus (1814), geboren op 10-08-1774 te Moerkerke, België, gedoopt (RK) op 11-08-1774 te Moerkerke, België (getuige(n): Joannes den Engelier en Angela van Loo).
   14.  Cornelis Josephus (zie VIIf).
   15.  Barbara Theresia, geboren op 24-08-1780 te Moerkerke, België, gedoopt (RK) op 25-08-1780 te Moerkerke, België (getuige(n): Jacob Coene en Maria Braet).
   16.  Angela Francisca Geboren op 20-12-1782 om 02:00 uur te Moerkerke, België, gedoopt (RK) op 20-12-1782 te Moerkerke, België (getuige(n): Pieter Roelof en Rosa de Vliegher).
Gehuwd met Bernardus de LANGE.
   17.  Coleta (Colette), geboren ±1787 te Moerkerke, België, overleden op 18-03-1814 om 23:00 uur te Moerkerke, België. Ze overleed in het huis van haar zwager Bernardus van Hoorickx.

 
VIIe    Petrus Joannes (Pieter) van QUEKELBERGHE, arbeider, geboren op 30-01-1753 te Adegem, België, gedoopt (RK) op 30-01-1753 te Adegem, België (getuige(n): Pieter de Weert en Maria Laurentia Meulemal). Ten tijde van zijn ondertrouw woonde hij te Moerkerke. Zoon van Cornelis van QUEKELBERGHE (zie VIf) en Petronella de RIJCKE.
Ondertrouwd op 15-04-1779 te Maldegem, België, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 04-05-1779 te Maldegem, België (RK) (getuige(n): Cornelis van Quekelberghe en Isabella van Loo, beiden woonachtig te Moerkerke) met Rosa Bersebea de VLIEGHER, 22 jaar oud, geboren op 16-06-1756 te Maldegem, België, gedoopt (RK) te Maldegem, België (getuige(n): Jan Verbeke en Martina van Loo), dochter van Petrus Jacobus de VLIEGHER en Susanna Barbara (Susanne) VERBEKE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria (Marie), geboren op 21-02-1781 om 21:00 uur te Knokke, gedoopt (RK) op 21-02-1781 te Knokke (getuige(n): Carolus d'Hondt en Isabella van Loo, beiden uit Moerkerke).
   2.  Martha Francisca, geboren op 11-08-1783 om 23:00 uur te Knokke, gedoopt (RK) te Knokke (getuige(n): Cornelis van Quekelberghe uit Adegem en Susanne Verbeke uit Maldegem), overleden op 24-08-1783 om 21:00 uur te Knokke, 13 dagen oud, begraven te Knokke.
   3.  Joanna Theresia, geboren op 22-11-1784 om 22:00 uur te Knokke, gedoopt (RK) te Knokke (getuige(n): Innocentius Franciscus de Vos uit Leffinge en Joanna de Maecker uit Knokke).
   4.  Petrus, werkman, geboren op 26-08-1786 om 02:00 uur te Knokke, gedoopt (RK) te Knokke (getuige(n): Joannes van Holm uit Westkapelle en Amelberga d'Hondt uit Koolkerke), overleden op 12-04-1852 om 08:00 uur te Maldegem op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd met Anna Maria COCKUIJT. Overleden na 12-04-1852.
   5.  Joannes Franciscus, geboren op 17-12-1788 om 22:00 uur te Knokke, gedoopt (RK) te Knokke (getuige(n): Adriaen de Pres uit Houtave en Marie van Halsinghe uit Westkapelle), overleden op 25-07-1791 om 13:00 uur te Knokke op 2-jarige leeftijd, begraven te Knokke.
   6.  Cornelius (Cornelis), dienstknecht (1838), geboren op 13-12-1790 om 01:00 uur te Knokke, gedoopt (RK) op 13-12-1790 te Knokke (getuige(n): Joannes d'Haese uit Westkapelle en Susanne Verbeke uit Maldegem), overleden op 05-06-1838 te Eede, Nederland op 47-jarige leeftijd. Zijn overlijdensakte vermeldt (volgens ISIS) niet zijn burgerlijke staat.
   7.  Philippus Jacobus (zie VIIIg).

 
VIIIg    Philippus Jacobus van QUEKELBERGHE, werkman, geboren op 07-09-1796 te Knokke, overleden op 24-01-1851 om 14:00 uur te Brugge op 54-jarige leeftijd. Hij overleed te Brugge in het huis "Mariastraat N8C9". Ik vermoed dat dit een gasthuis was, want de akte (waarvan een extract zich bevindt in het overlijdensregister van Maldegem) vermeldt dat hij woonachtig was te Maldegem. Hij was analfabeet. Zoon van Petrus Joannes (Pieter) van QUEKELBERGHE (zie VIIe) en Rosa Bersebea de VLIEGHER.
Gehuwd met Angela (Angeline) de BOUVER, werkvrouw, geboren ±1796 te Moerkerke, overleden op 04-11-1866 om 18:30 uur te Sint-Laureins. Zij overleed in de inrichting Sint-Josephus te Sint-Laureins, maar was woonachtig te Maldegem. Dochter van Joannes de BOUVER en Helena du MOULIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria, geboren 1822 te Maldegem, overleden op 03-11-1837 om 17:00 uur te Maldegem.
   2.  Ludovicus, geboren op 26-10-1824 om 17:00 uur te Maldegem. Getuige van de geboorteaangifte was Josephus de Bouvere, 24 jaar, oom van het kind, woonachtig in Moerkerke. Overleden op 07-11-1847 om 23:00 uur te Maldegem op 23-jarige leeftijd.
   3.  Jacobus (zie IXe).
   4.  Rosalia, geboren op 25-07-1829 om 03:00 uur te Maldegem, overleden op 06-09-1833 om 17:00 uur te Maldegem op 4-jarige leeftijd.
   5.  Joannes, geboren ±1833 te Maldegem, overleden op 02-09-1838 om 22:30 uur te Maldegem.

 
IXe    Jacobus van QUEKELBERGHE, geboren op 28-03-1827 om 11:00 uur te Maldegem. Eén van de getuigen van de geboorteaangifte was Jacobus Keukelinck, 30 jaar, boerenwerkman, woonachtig te Moerkerke, oom van het kind. Overleden op 26-07-1895 op 68-jarige leeftijd, zoon van Philippus Jacobus van QUEKELBERGHE (zie VIIIg) en Angela (Angeline) de BOUVER.
Gehuwd met Maria Theresia SARLET, veldarbeidster (1900), geboren op 17-06-1833 te Oedelem, overleden op 07-12-1903 op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus, geboren ±1863, overleden op 30-04-1870 om 18:00 uur te Moerkerke.
   2.  Hendrik (Henri), geboren op 14-05-1866 te Moerkerke, overleden op 06-04-1936 te Gent op 69-jarige leeftijd. Hij was lid van de "Congregatie der Broeders van Liefde".
   3.  Leonardus (Leonard), geboren op 07-06-1868 te Moerkerke, overleden op 12-04-1928 te Newark, New York, VS op 59-jarige leeftijd. Hij emigreerde in 1904 naar de VS.
Gehuwd met Eulalia YONCKHEERE, geboren op 23-10-1875, overleden op 23-10-1961 te Newark, New York, VS op 86-jarige leeftijd.
   4.  Silvester Franciscus (Uncle Zul), geboren op 30-12-1869 om 21:00 uur te Moerkerke.
   5.  Petrus Franciscus (Peter) (Van Quekelberg), landbouwersknecht (1900) en veldarbeider (1901-1903), geboren op 30-01-1871 te Moerkerke, overleden op 06-05-1946 te Blackberry, Itasca, Minnesota, VS op 75-jarige leeftijd. Volgens "ancestry.com" overleden op 09-05-1946.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-11-1900 te Aardenburg, Nederland. Bij de voltrekking van dit huwelijk werd Gustaaf van Quekelberghe, geboren 05-02-1896 te Aardenburg, erkend als kind uit dit huwelijk. Echtgenote is Emerentia (Emerence) BLAEKE, dienstmeid en veldarbeidster (1901-1903), geboren ±1876 te Aardenburg, Nederland, overleden op 18-12-1952 te Carlton, Minnesota, VS, dochter van Bernardus BLAEKE en Sophia GABIJ, veldarbeidster. Dit echtpaar emigreerde op 05-03-1904 naar de VS (Moline, Illinois). Zij hadden 12 kinderen, waarvan er 6 op jonge leeftijd overleden.
   6.  Virginie, geboren op 23-04-1873 te Moerkerke, overleden op 28-08-1908 te Moerkerke op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd vóór 1897 met Leopoldus Dionysius (Leopold) MADOU, geboren op 24-08-1869 te Moerkerke, overleden op 30-03-1937 te Moerkerke op 67-jarige leeftijd. De achternaam verschijnt ook als "Madoe". Zoon van Bernardus Franciscus MADOU en Maria Theresia de MEY. Ze hadden samen een zoon en een dochter.
   7.  August, geboren op 22-01-1876 te Moerkerke, overleden op 10-11-1949 te East Moline, Illinois, VS op 73-jarige leeftijd. Hij emigreerde in 1897 naar de VS, woonde drie jaar in Boulder, Colorado, en keerde toen terug naar België en trouwde met Emma Temmerman. Na de dood van Emma trouwde hij met Clemence Serry, woonde in Sint-Kruis-Brugge, en ging weer naar de VS. Hij werkte voor John Deere. Gehuwd (1) met Emma TEMMERMAN, overleden vóór 1914 te België. Ze overleed aan longontsteking.
Gehuwd (2) met Clemence SERRY, geboren ±09-1877.
   8.  Paul. Hij had één dochter.

 
VIIf    Cornelis Josephus van QUEKELBERGHE, landbouwer, geboren op 14-08-1777 om 11:00 uur te Moerkerke, België, gedoopt (RK) op 15-08-1777 te Moerkerke, België (getuige(n): Josephus van Houte en Clara van Loo), overleden op 16-06-1854 om 16:00 uur te Moerkerke, België op 76-jarige leeftijd, zoon van Cornelis van QUEKELBERGHE (zie VIf) en Isabella Clara (Isabelle) van LOO.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26-10-1808 te Moerkerke, België (getuige(n): François Lippens, Bernardus van Quekelberghe, Mattheüs Gaelens en Joseph Lippens). Huwelijksafkondigingen te Moerkerke (België) op 16 en 23-10-1808. Echtgenote is Genoveva LIPPENS, 23 jaar oud, landbouwster, geboren op 02-01-1785 om 06:00 uur te Moerkerke, België, gedoopt (RK) op 02-01-1785 te Moerkerke, België (getuige(n): Mattheüs Gaelens en Angela Sarlet), overleden op 08-06-1859 om 09:00 uur te Moerkerke, België op 74-jarige leeftijd, dochter van Martinus Isidorus LIPPENS, landbouwer, en Joanna Catharina MARTENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Martinus Landbouwer, geboren op 26-07-1809 te Moerkerke, België. Hij was getuige bij de inschrijving in de registers van de Burgerlijke Stand van de geboorte van zijn jongste broer Leopoldus Josephus op 10-05-1830.
   2.  Franciscus Xaverius, landbouwer, geboren op 15-08-1810 te Moerkerke, België. Overleden na 02-04-1869. Hij woonde in 1859 en 1869 te Moerkerke.
   3.  Coleta Christina, landvrouw, geboren op 20-01-1812 te Moerkerke, België, overleden op 28-01-1885 te Sint-Margriete, België op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) met Pieter Bernardus BAUTS, landman. Waarschijnlijk overleden tussen 26-11-1857 en 16-01-1865.
Gehuwd (2) met Josephus Judocus de MOOR, landbouwer, geboren ±1828.
   4.  Joanna Catharina Geboren op 19-07-1813 te Moerkerke, België.
   5.  Joannes Baptiste (zie VIIIh).
   6.  Ludovicus (zie VIIIi).
   7.  Jacobus Franciscus (zie VIIIj).
   8.  Carolus Antonius (Charles) (zie VIIIk).
   9.  Leopoldus Geboren op 04-05-1820 te Moerkerke, België, overleden op 27-12-1820 om 07:00 uur te Moerkerke, België, 237 dagen oud.
   10.  Felix (zie VIIIl).
   11.  Maria Theresia, geboren op 21-12-1822 om 15:00 uur te Moerkerke, België. Wellicht getrouwd met Franciscus Dalle, die op 11-04-1873 te Moerkerke overleed.
Gehuwd ±07-1855. Ze kregen op 12-07-1855 in Moerkerke huwelijksdispensatie, vanwege bloedverwantschap in de derde graad. De aanstaande bruidegom bracht een landhuis met 16 gemeten grond in en de aanstaande bruid 4.000 franken. Er wordt door de pastoor(?) gesuggereerd dat de aanstaande bruid door dit huwelijk haar intrek hoopt te kunnen nemen in het landhuis van haar aanstaande man dat reeds door diens hoogbejaarde moeder wordt bewoond. "Addam quod ego sentio quod sponsa per suum cum consobrino matrimonium sit in spe succedendit in villa rusticana, iamiam a matre sponsi an(n)osa occupata, quae occasiones hodiedum rariores evadunt". (bron: VVF-krant, nr.1-2004 van de VVF-afdeling Brugge, fragment toegestuurd door Fons Das) met Franciscus DALLE, landbouwer, geboren ±1813, overleden op 11-04-1873 te Moerkerke, zoon van Josephus DALLE en Angela de BRUIJCKER.
   12.  Rosalia, geboren op 23-05-1824 om 21:00 uur te Moerkerke, België, overleden op 27-07-1826 om 03:00 uur te Moerkerke, België op 2-jarige leeftijd.
   13.  Leopoldus, geboren op 26-10-1825 om 19:00 uur te Moerkerke, België, overleden ±1828. Stierf op 2-jarige leeftijd.
   14.  Leopoldus Josephus, geboren op 09-05-1830 te Moerkerke, België.

 
VIIIh    Joannes Baptiste van QUEKELBERGHE, landbouwer, geboren op 23-06-1814 om 01:00 uur te Moerkerke, België, overleden op 08-08-1894 te Groede op 80-jarige leeftijd. Kwam in 1842 met zijn eerste vrouw, Cornelia Francisca Dierikx naar Groede, alwaar hij een hofstede ging bewonen die hij in 1859 na het overlijden van de eigenaar kocht, inclusief een deel van de landerijen. In 1890 verkocht hij de hoeve aan Louis Beirlant te Brugge. In 1891 stichtte hij naast de verkochte hoeve met zijn derde vrouw, Sophia Bernardina Goossens, een nieuwe hofstede. (bron: Dr. J. de Hullu en J.A. Brakman, De Hofsteden van Groede..., en "De hofsteden van Groede en Breskens" door Drs. H.A.M. van de Vijver in de "Geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen, deel 21, 1992-1993, p.33), zoon van Cornelis Josephus van QUEKELBERGHE (zie VIIf) en Genoveva LIPPENS.
Gehuwd (1) 1840 met Cornelia Francisca DIERIKX, landbouwster, geboren op 29-04-1809 te Sint-Margriete, België, overleden op 19-03-1849 te Groede op 39-jarige leeftijd, dochter van Jacobus Bernardus DIERIKX en Anna Maria de CLERCQ.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 17-04-1850 te Groede (getuige(n): Felix van Quekelberghe, Pieter Bernardus van den Hamels, Abraham Claarbaut en Izaak de Roo). Huwelijksafkondigingen te Groede op 31-03-1850 en 07-04-1850. Echtgenote is Sophia Ludovica de BADTS, 21 jaar oud, landbouwster, geboren op 15-04-1829 te Groede (gezindte: RK), overleden op 26-10-1862 te Groede op 33-jarige leeftijd. Haar tweede voornaam verschijnt vaak als "Lodewica". Dochter van Joannes Franciscus de BADTS, landbouwer en koehouder (1878), en Isabella Francisca MENGÉ, landbouwster en koehoudster (1878).
Gehuwd (3) ±1863 te Groede(?) met Sophia Bernardina GOOSSENS, landbouwster en herbergierster te Groede (1894). Overleden na 08-08-1894.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Petrus Bernardus, geboren ±11-1842 te Groede, overleden op 06-02-1843 te Groede.
   2.  Leopold Victor Silvester, landmansknecht te Groede (1862), geboren ±1844 te Groede, overleden op 13-01-1862 te Groede.
   3.  Aloysius Franciscus (Louis) (zie IXf).
   4.  Maria Francisca Geboren op 12-10-1847 te Groede, overleden op 28-09-1879 te IJzendijke op 31-jarige leeftijd. In haar overlijdensakte wordt ze (volgens ISIS) Maria Theresia genoemd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-05-1871 te Groede (getuige(n): Aloysius Franciscus van Quekelberghe, Johannes Franciscus de Badts, Eduardus Odemaere en Johannes Franciscus Roseleur). Huwelijksafkondigingen te Groede en IJzendijke op 21 en 28-05-1871. Echtgenoot is Petrus Bernardus (Pieter) VERDICK, 30 jaar oud, landbouwer (1871-1876) en vrachtrijder (voerman) (1879-1880), geboren op 02-12-1840 te Waterland-Oudeman, België. Overleden na 13-01-1914. Zoon van Jacobus Francies VERDICK en Marie Therese de DEKKER. Dit echtpaar emigreerde op 04-09-1880 naar Noord-Amerika. De laatste woonplaats in Nederland was IJzendijke.
   5.  Sophia Anthonia, geboren ±1849 te Groede, overleden op 27-12-1853 te Groede.

Uit het tweede huwelijk:
   6.  Petrus Franciscus, geboren 01-1851 te Groede, overleden op 29-01-1851 te Groede. Hij werd twee weken oud.
   7.  Petrus Bernardus (Peter) (zie IXg).
   8.  Octavia Prudentia Landbouwster, geboren op 03-03-1854 te Groede, overleden op 08-09-1931 te Zuiddorpe op 77-jarige leeftijd. De tweede voornaam (Prudentia) verschijnt vaak, onjuist, als "Bredantia".
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-04-1879 te Groede (getuige(n): Johannes Eduardus de Caluwe, Aloysius Goossens, Aloysius Franciscus van Quekelberghe en Petrus Bernardus van Quekelberghe). Huwelijksafkondigingen te Groede en Zuiddorpe op 06 en 13-04-1879. Echtgenoot is Theophilus BUIJSSE, 25 jaar oud, landbouwer, geboren op 26-04-1853 te Westdorpe, overleden op 05-04-1912 te Zuiddorpe op 58-jarige leeftijd. Liet zijn dienstplicht door een ander vervullen. Zoon van Desiderius BUIJSSE en Johanna Theresia INGHELS.
   9.  Nathalia Pelagia Geboren op 31-01-1856 te Groede (gezindte: RK), overleden op 31-10-1914 om 05:00 uur te Rotterdam op 58-jarige leeftijd. Haar tweede voornaam wordt in de diverse akten meestal, abusievelijk, als Pelasia weergegeven.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-10-1881 te Groede (getuige(n): Andreas Fredericus Kusse (27 jaar, onderwijzer te Vlissingen, broer van de bruidegom), Aloysius Franciscus van Quekelberghe (36 jaar, landmansknecht te Groede, broer van de bruid), Petrus Bernardus van Quekelberghe (29 jaar, landmansknecht te Groede, broer van de bruid) en Theophilus Buijsse (28 jaar, landbouwer te Zuiddorpe, zwager van de bruid)). Huwelijksafkondigingen op 9 en 16-10-1881 te Groede. Echtgenoot is Petrus Johannes KUSSE, 24 jaar oud, smid, detailhandelaar in naaimachines en groothandelaar in rijwielen, naaimachines en wasmachines, geboren op 13-02-1857 te Groede (gezindte: RK), overleden op 13-06-1941 te Rotterdam op 84-jarige leeftijd, begraven op 16-06-1941 te Crooswijk (RK begraafplaats). Oprichter van rijwielgroothandel P.J. Kusse & Zonen N.V. Zoon van Jannis Josephus KUSSE, smid en hoefsmid, en Maria Theresia MAES, dienstmeid (vóór haar huwelijk).
   10.  Amelia, geboren ±01-1857 te Groede, overleden op 28-01-1864 te Groede.
   11.  Augustinus, geboren ±01-1858 te Groede, overleden op 28-08-1858 te Groede.

Uit het derde huwelijk:
   12.  Alphonsus Bernardus (Alphons) (zie IXh).
   13.  Augustus Leonardus, bakker (1899), geboren ±1866 te Groede. Overleden na 15-01-1936. Ook wel: "Quekelberghe" (zonder "van").
Gehuwd op 20-09-1899 te Cadzand met Sidenia Maria (Sideni Marie) ALBREGTS, geboren ±1871 te Cadzand. Volgens de overlijdensakte zou ze te Breskens zijn geboren... Overleden op 15-01-1936 te Breskens, dochter van Augustinus Bernardus ALBREGTS, landbouwer (1899), en Sophia van de WAETER.

 
IXf    Aloysius Franciscus (Louis) van QUEKELBERGHE, landmansknecht (op 26-10-1881) en landbouwer in Cornwall, Henry, Illinois, VS (1900), geboren op 23-10-1845 te Groede. Genoemde datum is de datum van de geboorteakte. Overleden na 05-1900. Vermoedelijk overleden vóór 1910. Hij emigreerde naar de VS tussen 1881 en 1887. Mogelijk samen met zijn halfbroer Petrus Bernardus van Quekelberghe in 1883, hoewel hij op geen enkele emigrantenlijst of scheepslijst voor lijkt te komen, tenzij hij de 34-jarige A. Van Queckelberg is, die op 12-03-1886 in New York aankomt aan boord van de Belgenland die uit Antwerpen was vertrokken. Volgens de scheepslijst was hij landbouwer en onderweg naar Chicago.
Mary Schmitt heeft een foto uit 1887, gemaakt in een studio in Green Bay, Wisconsin, van een L. Van Quekelberghe. Ik zou zeggen dat het een man van rond de 40 is, dus het zou Aloysius kunnen zijn. Zoon van Joannes Baptiste van QUEKELBERGHE (zie VIIIh) en Cornelia Francisca DIERIKX.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 29-11-1887 te Henry (county), Illinois, VS met Emelie Sophia (Emily) TANGHE, 21 jaar oud, geboren op 08-01-1866 te IJzendijke, Nederland, overleden na 05-1900, dochter van Johannes Bernardus (John B.) TANGHE, werkman, en Maria Francisca STAELENS. Of dit huwelijk juist is, is dus niet duidelijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  John B. Landbouwer in Cornwall, Henry, Illinois, VS (1920-1930), geboren 03-1888 te Illinois, VS, overleden na 1930.
Gehuwd ±1910 met Elizabeth (Bessie) SOER, geboren 01-1891 te Iowa, VS, overleden na 04-1930. Haar vader kwam uit Nederland en haar moeder uit België of Nederland (de census van 1920 en 1930 spreken elkaar tegen). Dochter van Arnold SOER, landbouwer in Jefferson, Poweshiek, Iowa, VS (1900), en Prudence ? Dit gezin woonde in ieder geval tussen 1910 en 1930 in Cornwall, Henry, Illinois, VS. In 1910 (ze waren toen net getrouwd) woonde bij hen ene Frank Qacquer(?) uit Zwitserland, oud 14 jaar, als huurkracht. In 1930 woonde bij hen een arbeider: Levin Kerschaever, geboortig van België en 68 jaar oud.
   2.  Clara M. Geboren 04-1894 te Illinois, VS, overleden na 05-1900.

 
IXg    Petrus Bernardus (Peter) van QUEKELBERGHE, landmansknecht (1881) en landbouwer in Cornwall, Henry, Illinois, VS (1910-1920), geboren op 27-02-1852 te Groede. Genoemde datum is die van de geboorteakte. Overleden na 1920. Hij emigreerde in 1883 naar Noord-Amerika. Daarvóór woonde hij te Groede. Zoon van Joannes Baptiste van QUEKELBERGHE (zie VIIIh) en Sophia Ludovica de BADTS.
Gehuwd ±1892 met Leona SPLINTER, geboren 09-1873 te België, overleden na 1920. Haar beide ouders kwamen uit België. Ze emigreerde in 1891. Dochter van Charles SPLINTER en ? Ze woonden in ieder geval tussen 1900 en 1920 in Cornwall, Henry, Illinois, VS. In 1910 woonden de vader van Leona en een dienstbode, Leonard Focke uit België, 28 jaar, bij hen in; in 1910 de vader van Leona en Peter van Dehende, 47 jaar, een ingehuurde kracht uit België.
Volgens de census van 1900, waren er tot dan 5 kinderen uit dit huwelijk geboren, waarvan er twee reeds waren overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frank X. Landbouwer in Victor, Iowa, Iowa, VS (1920), geboren 10-1894 te Illinois, VS. Overleden na 15-10-1938. Waarschijnlijk is hij de "F.A. Van Quekelberghe", die volgens de "Iowa City Press Citizen" van 15-10-1938 in de afgelopen week geïnstalleerd was als "financial secretary" van de "Victoria Council of Victor". Denkelijk wordt de gemeenteraad van Victor bedoeld?
Gehuwd vóór 1920 met Eugenia (Jennie) SOER, geboren 10-1897 te Iowa, VS, overleden na 1919, dochter van Arnold SOER, landbouwer in Jefferson, Poweshiek, Iowa, VS (1900), en Prudence ? Ze woonden op 01-01-1920 bij de ouders van Eugenia in Victor, Iowa, Iowa, VS.
   2.  August (Gus), arbeider op boerderij (1920) en landbouwer in Cornwall, Henry, Illinois, VS (1930), geboren 01-1898 te Illinois, VS, overleden na 1930.
Gehuwd ±1922 met Rose M. ? Geboren ±1899 te Illinois, VS. Haar beide ouders kwamen uit Illinois. Ze woonden in 1930 in Cornwall, Henry, Illinois, VS. Bij hen inwonend was een 63-jarige arbeider afkomstig uit België, genaamd Peter van Handy(?).
   3.  Lucy S. Geboren 04-1900 te Illinois, VS, overleden na 1920.
   4.  Grace F. Stenografe (1920), geboren ±1902 te Illinois, VS, overleden na 1920.
   5.  Edward B. Geboren ±1905 te Illinois, VS. Overleden na 31-10-1941.
Gehuwd. Getrouwd vóór 28-10-1938. Partner is ? KASCEL. Overleden na 31-10-1941. Dochter van Charles KASCEL en (Mrs. Kascel). Ze woonden op 28-10-1938 en 31-10-1941 in Rock Island, Illinois, VS. de "Iowa City Press Citizen" bericht op 28-10-1938 dat hun (schoon)moeder Mrs. Charles Kascel, wonende 11 North Dodge Street in Iowa City, Iowa voor onbepaalde tijd vertrokken is naar hun huis in Rock Island, Illinois. En op 31-10-1941 bericht diezelfde krant dat Mr. en Mrs. Charles Kascel van 11 North Dodge Street morgen (01-11-1941) en zondag hun schoonzoon en dochter Mr. en Mrs. Edward Van Quekelberghe uit Rock Island, Illinois te logeren krijgen.
   6.  ? Overleden vóór 1900.
   7.  ? Overleden vóór 1900.

 
IXh    Alphonsus Bernardus (Alphons) van QUEKELBERGHE, landbouwer en veesnijder te Groede (1916-1923), geboren op 03-08-1864 te Groede, overleden op 14-11-1923 te Oostburg op 59-jarige leeftijd, begraven te Groede. Bewoonde vanaf 1894 tot zijn dood met zijn echtgenote Leonia Maria Zandweghe de hofstede die in 1891 door zijn ouders in Groede was gesticht. Zoon van Joannes Baptiste van QUEKELBERGHE (zie VIIIh) en Sophia Bernardina GOOSSENS.
Gehuwd met Leonia Maria van ZANDWEGHE, geboren op 19-10-1873 te Sint-Pieter-op-den-Dijk, België, overleden op 11-03-1965 te Sluis op 91-jarige leeftijd, begraven te Groede.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rumon Oscar August Geboren op 24-04-1897, overleden op 09-03-1958 te Groede, Nederland op 60-jarige leeftijd, begraven te Groede, Nederland. Hij werd op 21-12-1921 door de gemeenteraad van Groede benoemd als onbezoldigd ambtenaar van de Burgerlijke Stand aldaar en werd op 08-02-1922 beëdigd in die functie. (bron: ISIS Zeeuws Archief, met verwijzing naar Archief Arrondissementsrechtbank Midelburg, inv.nr. 1037, nr. 2).
Gehuwd met Johanna Elizabeth Geertruida WEDTS de SWART, geboren ±1897, overleden op 26-03-1992 te Oostburg, Nederland. Overleden in het Verpleeghuis De Stelle in de leeftijd van 94 jaar. Begraven op 31-03-1992 te Middelburg, Nederland. Begraven op de algemene begraafplaats, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg.
   2.  René August, fabrieksarbeider (1925), geboren op 19-01-1900 te Groede, Nederland, overleden op 16-08-1971 te Breskens, Nederland op 71-jarige leeftijd. Filiatie niet helemaal zeker.
Gehuwd vóór 1925 met Magdalena Maria de SMET, geboren ±1903, overleden op 15-05-1993 te Breskens, Nederland. Ze woonde aan het eind van haar leven in Verzorgingstehuis "Ter Schelde". Ze overleed in de leeftijd van 89 jaar. Begraven op 18-05-1993 te Breskens, Nederland. Ze woonden op 16-08-1971 in de Scheepvaartstraat 12 te Breskens.
   3.  Alicia Sophia Maria (Alice), geboren op 06-04-1901 te Groede, Nederland, overleden op 29-11-1991 te Oostburg, Nederland op 90-jarige leeftijd, begraven op 04-12-1991 te Groede, Nederland.
Gehuwd met Johannes DOSSCHE, geboren op 01-10-1890, overleden op 08-05-1957 op 66-jarige leeftijd, begraven te Groede, Nederland. Zij namen in 1924 de bedrijfsvoering over van het boerenbedrijf dat door Alice's grootvader Joannes Baptiste van Quekelberghe in 1891 was gesticht. In 1950 nam Jurgen Huisman het over die er met zijn vrouw Maria Sara Verhage een kippenhouderij van maakte. (bron: "De hofsteden van Groede en Breskens" door Drs. H.A.M. van de Vijver in de "Geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen, deel 21, 1992-1993, p.33)
Er zijn kinderen (en kleinkinderen) uit dit huwelijk.
   4.  Augusta Alida Maria, geboren op 09-07-1903 te Groede, Nederland, overleden op 24-03-1916 te Groede, Nederland op 12-jarige leeftijd.
   5.  Augusta, geboren op 17-04-1905 te Breskens, Nederland. Filiatie niet zeker!
Gehuwd met Prudent VERBEKE.
   6.  Oscar Alfred. Overleden na 09-07-1975.
Gehuwd op 16-08-1927. In augustus 1972 kondigen hun kinderen en kleinkinderen in een krantenadvertentie aan dat zij (hun ouders/grootouders) op 16-08-1972 hun 45-jarig huwelijksfeest hopen te zullen herdenken. Echtgenote is Maria Wilhelmina LIMONARD, geboren ±1897, overleden op 09-07-1975 te Hengelo, Nederland. Ze liet een man, kinderen en kleinkinderen na. Ze woonden op 11-03-1965, 16-08-1972 en 09-07-1975 te Hengelo (in ieder geval vanaf augustus 1972 op het adres "'t Swafert 2017".
   7.  Remi Franciscus. Overleden vóór 26-07-1994. Filiatie onzeker!
Gehuwd met Maria Elizabeth FAAS, geboren ±1915, overleden op 26-07-1994 te Breskens, Nederland. Ze woonde aan het eind van haar leven in verzorgingstehuis "Ter Schelde" te Breskens. Begraven op 29-07-1994 te Breskens, Nederland. Begraven op de algemene begraafplaats.

 
VIIIi    Ludovicus van QUEKELBERGHE, landbouwer, geboren op 16-03-1816 te Moerkerke, België. Overleden tussen 08-06-1859 en 06-09-1868. Zoon van Cornelis Josephus van QUEKELBERGHE (zie VIIf) en Genoveva LIPPENS.
Gehuwd met Francisca de SMET. Zij woonde op 06-09-1868 te Moerkerke.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aloysius, geboren te Moerkerke, overleden op 06-09-1868 om 18:00 uur te Moerkerke.

 
VIIIj    Jacobus Franciscus van QUEKELBERGHE, landbouwer, geboren op 11-03-1817 om 09:00 uur te Moerkerke, België, overleden op 06-02-1897 te Moerkerke, België op 79-jarige leeftijd. Hij woonde op 18-07-1860 te Moerkerke. Zoon van Cornelis Josephus van QUEKELBERGHE (zie VIIf) en Genoveva LIPPENS.
Gehuwd (1) op 38-jarige leeftijd op 16-01-1856 te Middelburg, België met Theresa Francisca van de WALLE, 32 jaar oud, geboren op 05-10-1823 te Middelburg, België, overleden op 14-01-1858 te Moerkerke, België op 34-jarige leeftijd, dochter van Louis van de WALLE en Petronella HANECA.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 18-07-1860 te Oostkamp, België. Ze sloten een huwelijkscontract voor notaris Philippe Colens te Brugge. Echtgenote is Virginia Sophia (Virginie) MEULEMAN, 26 jaar oud, landbouwster te Oostkamp (1860), geboren op 25-02-1834 te Oostkamp, België. Volgens Werner Peene geboren op 26-01-1834 te Oostkamp. Zou blijken uit huwelijksakte. Moet ik controleren. Overleden op 26-11-1921 te Moerkerke, België op 87-jarige leeftijd. Ze woonde op 18-07-1860 te Oostkamp. Dochter van Bernardus MEULEMAN en Isabella LOOTENS, landbouwster te Oostkamp (1860).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Amelia (Amelie), geboren op 09-11-1856 te Middelburg, overleden op 06-06-1933 te Bredene op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd met Désiré Isidoor Joseph NYSSEN, burgemeester van Bredene (België).
   2.  Juliana, geboren op 27-12-1857 te Moerkerke, overleden op 19-01-1858 te Moerkerke, 23 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Idalie Geboren op 22-05-1861 te Moerkerke, overleden op 30-12-1912 te Moerkerke op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd met Leonard VERTRIEST, landbouwer.
   4.  Hector Geboren op 24-04-1863 te Moerkerke, overleden op 25-02-1865 te Moerkerke op 1-jarige leeftijd.
   5.  Philomena Geboren op 18-07-1865 te Moerkerke, overleden op 01-07-1926 te Moerkerke op 60-jarige leeftijd. Zij bleef ongehuwd.
   6.  Aloysius Dionysius (Alois), geboren op 29-10-1867 om 05:30 uur te Moerkerke, overleden op 29-04-1932 te Brugge op 64-jarige leeftijd. Hij bleef ongehuwd.
   7.  Julianus Dionysius (Jules) (zie IXi).
   8.  Victorina Leopoldina (Victorine), geboren op 13-06-1872 om 07:00 uur te Moerkerke, overleden op 05-02-1923 te Moerkerke op 50-jarige leeftijd. Zij bleef ongehuwd.
   9.  Victor Isidore (zie IXj).

 
IXi    Julianus Dionysius (Jules) van QUEKELBERGHE, landbouwer, geboren op 23-07-1870 te Moerkerke, overleden op 20-09-1931 te Moerkerke op 61-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Franciscus van QUEKELBERGHE (zie VIIIj) en Virginia Sophia (Virginie) MEULEMAN.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 29-01-1913 te Lapscheure met Idalie van DAMME, 31 jaar oud, geboren op 15-05-1881 te Lapscheure, overleden op 04-03-1975 te Sint-Kruis-Brugge op 93-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Madeleine Geboren op 27-01-1914 te Moerkerke, België.
Gehuwd met Jean MILLET, geboren op 08-08-1908, overleden op 05-04-1969 op 60-jarige leeftijd.
   2.  André Burgemeester van Moerkerke (1972-1976), geboren op 18-01-1915 te Moerkerke, België, overleden op 06-11-1979 te Moerkerke, België op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd met Maria van de MOERE, geboren op 02-11-1923 te Middelburg, België, overleden op 02-02-1981 te Sijsele, België op 57-jarige leeftijd.
   3.  Godelieve Geboren op 04-09-1916 te Moerkerke, overleden op 07-05-2002 te Knokke op 85-jarige leeftijd, begraven op 11-05-2002 te Knokke. Bijgezet in de familiegrafkelder op het Stedelijk Kerkhof.
Gehuwd met Wilfried ROOSE, huisarts te Sint-Kruis-Brugge, geboren op 09-08-1913 te Bredene. Volgens Eric Van Quekelberghe zou hij te Sint-Michiels-Brugge zijn geboren. Overleden op 08-08-1990 te Brugge op 76-jarige leeftijd.
   4.  Antonia Maria Amelia (Antoinette), geboren op 04-02-1918 te Moerkerke.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-07-1941 te Moerkerke met Gerard STRUBBE, 27 jaar oud, slager, geboren op 12-09-1913 te Oostkerke, overleden op 18-05-1987 te Brugge op 73-jarige leeftijd, zoon van Julianus Petrus STRUBBE en Aloysia Ghislena van HAVERBEKE.
   5.  Zr. Hilda Missionaris in Congo/Zaïre tussen 1947 en 1975, geboren op 28-12-1919 te Moerkerke, België (gezindte: RK).
   6.  Marie-José Geboren op 11-11-1921 te Moerkerke, België, overleden op 27-05-1984 te Torhout, België op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd met Antoon LANDUYT, Koopman, geboren op 01-05-1920 te Wingene, België.
   7.  Alma Geboren op 20-01-1923 te Moerkerke, België.
Gehuwd met Jozef VANDEVELDE, Drukker, geboren op 23-04-1922 te Moerkerke, België.
   8.  Isabella Geboren op 16-12-1924 te Moerkerke, België.
Gehuwd met Hans BRAUNEGGER, Wiskundeleraar, geboren op 05-12-1924 te Hall-in-Tirol, Oostenrijk.

 
IXj    Victor Isidore van QUEKELBERGHE, geboren op 25-02-1876 te Moerkerke, overleden op 17-11-1926 te Brussel op 50-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Franciscus van QUEKELBERGHE (zie VIIIj) en Virginia Sophia (Virginie) MEULEMAN.
Gehuwd met Judith HAUTEKIET, geboren te Ettelgem, overleden te Brussel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacques Zeepfabrikant, overleden op 12-03-1955 te Montignies-sur-Sambre.
Gehuwd op 06-07-1930 te Anderlecht (Brussel) met Louise RINSON, 22 jaar oud, geboren op 14-02-1908 te Anderlecht (Brussel).

 
VIIIk    Carolus Antonius (Charles) van QUEKELBERGHE, landbouwer, geboren op 02-03-1819 te Moerkerke, België, zoon van Cornelis Josephus van QUEKELBERGHE (zie VIIf) en Genoveva LIPPENS.
Gehuwd met Isabella de WEERDT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leopold Dionysius, leraar te Ieper (1879), onderpastoor te Ruddervoorde (1898), pastoor te Koolkerke (1901) en pastoor op St. Amand Roeselare (1906), geboren op 11-09-1855 te Moerkerke, overleden op 16-01-1936 te Roeselare op 80-jarige leeftijd, begraven op 20-01-1936 te Roeselare. Hij werd op 20-12-1879 tot priester gewijd. Hij was ridder in de Leopoldsorde.
   2.  Frans-Bernard, geboren op 07-05-1857 te Moerkerke, overleden op 15-05-1942 te Oostkamp op 85-jarige leeftijd.
   3.  Maria Amelia Sidonia, geboren op 12-08-1860 te Moerkerke, overleden op 02-01-1939 te Oostkamp op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd met Leon Edmond (Leopold) d'HOORE, geboren op 16-03-1861 te Oostkamp, overleden op 13-05-1954 te Oostkamp op 93-jarige leeftijd, begraven op 18-05-1954 te Oostkamp. Er waren acht kinderen uit dit huwelijk.
   4.  Nathalie, geboren op 15-10-1863 te Moerkerke, overleden op 03-12-1949 te Oostkamp op 86-jarige leeftijd. Zij bleef ongehuwd.

 
VIIIl    Felix van QUEKELBERGHE, landbouwer, geboren op 29-05-1821 om 02:00 uur te Moerkerke, België, overleden op 01-02-1895 te Moerkerke, België op 73-jarige leeftijd. Hij was op 17-04-1850 landmansknecht te Groede, wellicht op de boerderij van zijn oudere broer Joannes Baptiste, maar keerde later weer terug naar Moerkerke. Ten tijde van zijn huwelijk op 04-07-1867 was hij landbouwer te Moerkerke. Zoon van Cornelis Josephus van QUEKELBERGHE (zie VIIf) en Genoveva LIPPENS.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 04-07-1867 te Moerkerke, België (getuige(n): Carolus (Charles) van Quekelberghe, Joannes Herman, Joannes Retsin en Petrus Balde). Huwelijksafkondigingen te Moerkerke op 23 en 30-06-1867. Echtgenote is Joanna HANECA, 33 jaar oud, landbouwster te Moerkerke (1867) en Assebroek (1897), geboren op 01-06-1834 te Moerkerke, België. Overleden na 11-11-1897. Ze woonde op 11-11-1897 te Assebroek. Dochter van Jacobus HANECA, landbouwer, en Maria BARIZEELE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aloysius Jacobus Dionysius Franciscus, geboren op 12-04-1868 om 16:00 uur te Moerkerke, overleden op 05-12-1871 om 05:00 uur te Moerkerke op 3-jarige leeftijd.
   2.  Idalia Maria (Idalie), geboren op 02-04-1869 om 11:00 uur te Moerkerke.
Gehuwd na 1886 met Dominicus de BACKERE, geboren op 22-07-1852 te Sint-Andries, overleden op 17-05-1920 te Assebroek op 67-jarige leeftijd, zoon van Constantinus de BACKERE en Lucia MOERMAN. Onzeker of dit huwelijk dat van de juiste Idalie van Quekelberghe is.
   3.  ? Geboren op 06-03-1870 om 06:00 uur te Moerkerke, overleden op 06-03-1870 om 06:00 uur te Moerkerke. Dit kind van het vrouwelijke geslacht kwam dood ter wereld.
   4.  Camillus, geboren op 01-04-1871 om 13:00 uur te Moerkerke, overleden op 20-05-1871 te Moerkerke, 49 dagen oud.
   5.  Leonia Maria, kleermaakster te Assebroek (1897), geboren op 06-06-1872 te Moerkerke. Ze woonde op 11-11-1897 te Assebroek, doch was rechterlijk gedomicilieerd te Moerkerke. (bron: Werner Peene).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-11-1897 te Assebroek met Valentinus TAMSIN, 28 jaar oud, molenaarsknecht te Assebroek (1897), geboren op 10-09-1869 te Oedelem. Overleden na 26-12-1920. Hij woonde op 11-11-1897 te Assebroek. Zoon van Ludovicus TAMSIN, arbeider te Assebroek (1897), en Rosalia BAUDONCK, arbeidster te Assebroek (1897).
   6.  Aloysius Dionysius (zie IXk).

 
IXk    Aloysius Dionysius van QUEKELBERGHE, geboren op 25-05-1873 om 15:00 uur te Moerkerke, zoon van Felix van QUEKELBERGHE (zie VIIIl) en Joanna HANECA.
Gehuwd met Elisabeth VICTOR, geboren op 16-08-1879 te Zuienkerke.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Ludovica, geboren op 03-03-1919 te Oostende, gedoopt (RK) op 09-03-1919 te Oostende (getuige(n): Valentinus Tamsin en Eulalia van Quekelberghe).
   2.  Elisabeth Maria, geboren op 23-12-1920 te Oostende, gedoopt (RK) op 26-12-1920 te Oostende (getuige(n): Valentinus Tamsin en Idalia van Quekelberghe). Gevormd te Oostende op 17-05-1932.

 
IIIb    Lieven van QUICKELBERGHE, geboren ±1590, begraven op 12-11-1650 te Adegem, België, zoon van Philippus (Philips) van QUICKELBERGHE (zie II) en Livina (Vijnken, Lievijnne) CLAEIJS.
Gehuwd voor de kerk op 09-06-1619 te Mariakerke, België (RK) (getuige(n): Jan van Quickelberge en Margriete Dobbeleers) met Maria WELVAERT, geboren ±1590, begraven op 23-10-1650 te Adegem, België. De achternaam komt ook voor als "Wulfaert" en "Welvaerts".
Uit dit huwelijk:
   1.  Claeijs, gedoopt (RK) op 02-10-1620 te Mariakerke (getuige(n): Claeijs Welvaert en Vijnken van Acker).
   2.  Jan, gedoopt (RK) op 02-10-1622 te Mariakerke (getuige(n): Jan de Poorter en de vrouw van Claeijs Welvaert). Mogelijk is hij de man van Anna Steppe.
   3.  Vijnken, gedoopt (RK) op 15-09-1624 te Mariakerke (getuige(n): Fransoijs de Cuijper en Livina, vrouw van Philips Quickelberghe).
   4.  Balduinus (Boudewijn) van QUEKELBERGHE, gedoopt (RK) op 02-01-1628 te Adegem (getuige(n): Balduinus van Quequelberghe en Catharina, weduwe van Judocus Poppe), overleden op 14-02-1632 te Adegem op 4-jarige leeftijd, begraven te Adegem.
   5.  Joanna (Janneken) van QUEKELBERGHE, gedoopt (RK) op 04-04-1631 te Adegem (getuige(n): Antonius de Cock en Levina, echtgenote van Balduinus van Quequelberg), overleden op 05-06-1694 te Adegem op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) met Jan de KEER, overleden 11-1663 te Adegem.
Gehuwd (2) met Joos de ZUTTERE. Overleden vóór 26-04-1669. Zoon van Roelant de ZUTTERE en Maeijken BLONDEEL. Voogd van de kinderen uit dit huwelijk was op 10-07-1669 Philips van Quekelberghe.
   6.  ? van QUEKELBERGHE, overleden op 21-12-1634 te Adegem. Waarschijnlijk vlak na de geboorte overleden.

 
IIIc    Joannes (Jan) van QUICKELBERGHE, gedoopt (RK) op 08-03-1591 te Gent, België (getuige(n): Hans Slauts(?) en Isabeu Pottelberghe). Gedoopt in de parochie van Sint-Michiels (Noord). De moeder wordt "Vintgin" genoemd. Overleden op 31-05-1647 te Mariakerke, België op 56-jarige leeftijd, begraven te Mariakerke, België, zoon van Philippus (Philips) van QUICKELBERGHE (zie II) en Livina (Vijnken, Lievijnne) CLAEIJS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 08-10-1617 te Mariakerke, België (RK) (getuige(n): Jan Versochelt en Vijne Hebberecht) met Vijnken van ACKER, overleden op 08-11-1625 te Mariakerke, België, begraven te Mariakerke, België.
Ondertrouwd (2) op 12-07-1626 te Sleidinge, België (getuige(n): Franciscus Dralant en Livinus van Houck). Geboden gepasseerd op 12, 22 en 26-07-1626. Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 17-08-1626 te Sleidinge, België (RK) (getuige(n): Livinus IJquet en Franciscus Dralant). Dit huwelijk is ook ingeschreven in het parochieregister van Mariakerke. Het parochieregister van Sleidinge vermeldt overigens niet de de trouwdatum (wel de ondertrouwdatum). Echtgenote is Gerarda (Gheerdijne) RAEPS. Overleden na 29-02-1648. Haar achternaam wordt ook wel geschreven "Raps". In de trouwinschrijving in het parochieregister van Mariakerke staat "Roeckx", maar dat zal een vergissing zijn.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Petrus (zie IVb).
   2.  Livinus (Lieven) (zie IVc).
   3.  Balduinus (Boudewijn) (zie IVd).
   4.  Joannes (Jan) (zie IVe).

Uit het tweede huwelijk:
   5.  Gerardus (Geeraert) (zie IVf).
   6.  Magdalena, geboren op 14-07-1629 om 02:00 uur te Mariakerke, gedoopt (RK) op 18-07-1629 te Mariakerke (getuige(n): ...inus(?) van de Naven en Magdalena van Quickelberghe).
Ondertrouwd op 10-01-1657 te Assenede, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 31-01-1657 te Assenede (RK) (getuige(n): Joannes Bockstael en Georgius de Waesche) met Egidius BOCKSTAEL.
   7.  Adrianus (Adriaen) (zie IVg).
   8.  Jacobus, geboren op 23-09-1636 om 09:00 uur te Mariakerke, gedoopt (RK) op 25-09-1636 te Mariakerke (getuige(n): Joannes de Jagere en Joanna Claes), overleden op 02-10-1640 te Mariakerke op 4-jarige leeftijd, begraven te Mariakerke.
   9.  Elisabetha, geboren op 20-11-1638 om 05:00 uur te Mariakerke, gedoopt (RK) op 21-11-1638 te Mariakerke (getuige(n): Egidius Stasens en Elisabetha Gaubeens).
   10.  Maria (Marie), overleden op 15-11-1669 om 06:00 uur te Assenede, begraven te Assenede.
Ondertrouwd op 01-10-1655 te Assenede, gehuwd voor de kerk op 30-10-1655 te Assenede (RK) (getuige(n): Adrianus van de Vondele en Joannes Lampe(?)) met Daniel (Daneel) van de VONDELE, overleden ±1667. Zijn staat van goed (Ambacht Assenede) is gedateerd 15-02-1668. Hij liet een kwart van een huis met schuur, stalling en boomgaard na binnen Assenede, waarvan de andere delen toebehoorden aan Adriaen van Quickelberghe (zijn zwager) en Adriaen en Joos van de Vondele (zijn zoons uit zijn eerste huwelijk). Dit kwart was belast met een rente van £22 vlaams kapitaals. De waarde van zijn deel wordt in de staat van goed getaxeerd op £32:6:8 vlaams. Zijn weduwe verklaart dat haar deel van de hofstede ook is belast met 10 groten per jaar ten profijte van Pauwels Segaerde, welke laatste beweert dat het £0:6:8 zou zijn en dat ze 27 jaar achterop is met rentebetalingen. Dit is als memorie in de staat opgenomen. Uiteindelijk rest er een batig slot van £7:17:8 vlaams. (bron: RA Gent, Ambacht Assenede, inv.nr. 1039, folio 894v). Ook wel: Van de Vondel. Volgens de kopie van de staat van goed van zijn eerste vrouw Tanneken Taelman, zoals opgenomen in het wezenregister nummer 1036 van Assenede, zou hij het origineel hebben ondertekend met "Daneel van de Vondel".
Tijdens zijn eerste huwelijk kocht hij van de erven van Marten Impens de helft van een behuisde hofstede te Assenede (palende (in 1655) in het noorden aan de "Laijenbilck", oost: de wees van Adriaen de Block (de latere Sieur Joos Block), zuid: "de Calsijde genaempt de Leechstraete", en west: Philibert Jacobs (in 1664: de heer Jaecques Jacobs)), waarin hij minimaal van 1655 tot 1664 woonde. De andere helft behoorde tot 1664 toe aan de Cathelijne Impens, dochter van Adriaen Impens, die het op 24-05-1664 (datum van de wettelijke passering) verkocht aan Daniels zwager Adriaen van Quickelberghe. (bron: RA Gent, Ambacht Assenede, inv.nr. 1295, folio 209), zoon van ? van de VONDELE. Voogden van de kinderen uit dit huwelijk waren op 15-02-1668: Adriaen van de Vondele (VP) en Adriaen van Quickelberghe (VM).

 
IVb    Petrus van QUICKELBERGHE, gedoopt (RK) op 07-08-1618 te Mariakerke (getuige(n): Pieter Selijnck en de vrouw van Philips van Quickelberghe), overleden op 05-02-1687 om 11:00 uur te Evergem op 68-jarige leeftijd. Hij overleed in de wijk Schoonstraete. Begraven te Evergem, zoon van Joannes (Jan) van QUICKELBERGHE (zie IIIc) en Vijnken van ACKER.
Gehuwd (1) met Livina HAEME(?), overleden vóór 1650.
Gehuwd (2) met Francisca de PAUW. Overleden vóór 05-02-1687.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joannes, geboren op 27-02-1648 om 19:00 uur te Evergem, gedoopt (RK) op 29-02-1648 te Evergem (getuige(n): Joannes van Quickelberghe, zoon van Joannes, en Gerarda Raps, weduwe van Joannes van Quickelberghe).

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Elizabetha, gedoopt (RK) op 17-03-1650 te Evergem.
   3.  Maria, geboren op 16-04-1652 om 15:00 uur te Evergem, gedoopt (RK) op 18-04-1652 te Evergem (getuige(n): Maria Moens, dochter van Guilelmus). Mogelijk getrouwd met Petrus Martens op of vlak na 04-09-1689 te Evergem.
   4.  Petrus, geboren op 02-10-1655 om 02:00 uur te Evergem, gedoopt (RK) op 03-10-1655 te Evergem (getuige(n): Petrus de Pauw en Catharina Strijdt).
   5.  Joannes, geboren op 11-03-1658 om 21:00 uur te Evergem, gedoopt (RK) op 13-03-1658 te Evergem (getuige(n): Joannes de Vos en Martina ..ijsse, vrouw van Livinus van Quicquelberghe), overleden op 29-01-1729 om 14:00 uur te Evergem op 70-jarige leeftijd. Dit zou de overlijdensdatum van een andere Joannes van Quickelberghe kunnen zijn. Volgens de overlijdensakte werd hij 73 jaar. Begraven te Evergem.
   6.  Franciscus, geboren op 24-02-1662 om 07:00 uur te Evergem, gedoopt (RK) op 26-02-1662 te Evergem (getuige(n): Franciscus Buijsse en Joanna Heurrebaut(?), vrouw van Joannes Geernaert).

 
IVc    Livinus (Lieven) van QUICKELBERGHE, gedoopt (RK) op 19-05-1620 te Mariakerke (getuige(n): Lieven van der Beken en de vrouw van Gheeraert Hebbrecht), overleden op 17-08-1682 om 11:00 uur te Mariakerke op 62-jarige leeftijd, begraven te Mariakerke, zoon van Joannes (Jan) van QUICKELBERGHE (zie IIIc) en Vijnken van ACKER.
Ondertrouwd op 29-01-1642 te Mariakerke. Geboden gepasseerd op 02, 09 en 16-02-1642. Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 23-02-1642 te Mariakerke (RK) (getuige(n): Joannes van Quickelberge en Gerardus Schelstraet) met Martina (Martijnken) BUIJSSE, geboren ±1603, overleden op 31-05-1678 om 21:00 uur te Mariakerke, begraven te Mariakerke.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna, geboren op 24-12-1642 om 04:00 uur te Mariakerke, gedoopt (RK) op 25-12-1642 te Mariakerke (getuige(n): Joannes van Quickelberge en Maria Raeps).
   2.  ? Geboren op 09-11-1645 om 02:00 uur te Mariakerke, gedoopt (RK) op 12-11-1645 te Mariakerke (getuige(n): Boudewijn van Queckelberch en Gerdijnken Raeps). De doopakte vermeldt de naam van het kind niet!
   3.  Anna, geboren op 26-06-1649 om 10:00 uur te Mariakerke, gedoopt (RK) op 29-06-1649 te Mariakerke (getuige(n): Joos van Heele en Anna Plaetsaert). Wellicht was zij getrouwd met Zacharias Neerman.

 
IVd    Balduinus (Boudewijn) van QUICKELBERGHE, geboren te Mariakerke, gedoopt (RK) op 02-02-1622 te Mariakerke (getuige(n): Baudewijn van Sochelt en Maeijken van Acker), overleden op 15-11-1669 te Wondelgem op 47-jarige leeftijd. Hij overleed als pauper. Begraven te Wondelgem. Hij wordt genoemd in de Status Animarum van de parochie van Evergem van 1635 (doch met toevoegingen uit volgende jaren). Hij woont dan in "Westbeke aan 't Veer", denkelijk als knecht in het gezin van Paulus van Hecke en Petronilla Aerts. Volgens de inschrijving zou hij op dat moment 16 jaar oud zijn. Zoon van Joannes (Jan) van QUICKELBERGHE (zie IIIc) en Vijnken van ACKER.
Gehuwd (1) vóór 1648 met Janneken STAESENS, overleden op 21-09-1649 te Mariakerke, begraven te Mariakerke. In de doopakte van haar dochter heet ze "Tanneken".
Ondertrouwd (2) op 12-07-1650 te Wondelgem (getuige(n): Joannes van Quickelberghe en L. van Quickelberghe). Het huwelijk werd aanvankelijk gesloten op 30-07-1650, maar later bleek dat er bloedverwantschap in de derde graad was tussen de "echtelieden". Omdat de vereiste dispensatie niet was verleend, werd het huwelijk ongeldig verklaard. Op 24-08-1655, op de feestdag van de heilige Bartholomeus, werd het huwelijk met de vereiste dispensatie alsnog op geldige wijze gesloten. Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 24-08-1655 te Wondelgem (RK) (getuige(n): Carolus van Schuurecke(?) en Egidius de Vreese) met Anna de BLIECQ.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Anna (Tanneken), geboren op 07-02-1648 om 07:00 uur te Mariakerke, gedoopt (RK) op 09-02-1648 te Mariakerke (getuige(n): Jan Temmerman en Anna Buijse), overleden op 17-02-1649 te Mariakerke op 1-jarige leeftijd, begraven te Mariakerke.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Joanna, geboren op 10-06-1651 om 22:00 uur te Wondelgem, gedoopt (RK) op 12-06-1651 te Wondelgem (getuige(n): Joannes de Bliecq en Livina de Grauw).
   3.  Magdelena, geboren op 19-11-1653 om 16:00 uur te Wondelgem, gedoopt (RK) op 23-11-1653 te Wondelgem (getuige(n): Egidius de Wispeleere en Magdelena Buijse).
   4.  Ludovicus, geboren op 01-03-1656 om 10:00 uur te Wondelgem, gedoopt (RK) op 05-03-1656 te Wondelgem (getuige(n): Ludovicus van Hecke en Maria Taets).
   5.  Judocus(?), geboren op 17-10-1658 om 06:00 uur te Wondelgem, gedoopt (RK) op 20-10-1658 te Evergem (getuige(n): Judocus de Blieck en Livina van Hecke, vrouw van Georgius Buijsse). Van de voornaam zijn in de beschadigde doopakte alleen de eerste twee letters "Ju" te lezen. Judocus lijkt mij de meest voor de hand liggende naam, gezien ook de naam van de peter.
   6.  Livina, geboren op 17-09-1662 om 01:00 uur te Wondelgem, gedoopt (RK) op 19-09-1662 te Wondelgem (getuige(n): Laurentius Ligiers en Livina van Oost).
   7.  Petronilla, geboren op 01-03-1665 om 00:30 uur te Wondelgem, gedoopt (RK) op 02-03-1665 te Wondelgem (getuige(n): Livinus van Quickelberghe en Petronilla de Blieck), overleden op 23-02-1683 om 23:00 uur te Mariakerke op 17-jarige leeftijd, begraven te Mariakerke.

 
IVe    Joannes (Jan) van QUICKELBERGHE, gedoopt (RK) op 01-01-1625 te Mariakerke (getuige(n): Lieven Quickelberghe en Joosijne, vrouw van Mel..el van Hove), overleden op 27-11-1693 te Adegem op 68-jarige leeftijd, begraven te Adegem. De achternaam verschijnt ook als "Van Quekelberghe" en "Quickelberch".
Hij wordt genoemd in de Status Animarum van de parochie Evergem over de jaren 1647-1650 met als toevoeging "Gentbrugge". Denkelijk is hij tussen 1647 en 1650 naar Gentbrugge vertrokken. In Evergem woonde hij "aen Moerstraetken", denkelijk bij het gezin van Joannes van Hecke, en was in 1647 21 jaar oud. Zoon van Joannes (Jan) van QUICKELBERGHE (zie IIIc) en Vijnken van ACKER.
Ondertrouwd op 20-04-1652 te Lovendegem. Geboden gepasseerd te Lovendegem op 21-04, 28-04 en 15-05-1652.
Deze ondertrouw is ook ingeschreven in het parochieregister van Mariakerke. Na passering van de drie geboden te Mariakerke werd het de verloofden op 05-06-1662 toegestaan om te Lovendegem te trouwen. Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 06-06-1652 te Lovendegem (RK) (getuige(n): Livinus van Quickelberghe en Maria Steppe) met Anna STEPPE, geboren ±1626. De achternaam komt ook voor als Steep, Stappe en Stoop. Dit gezin wordt genoemd in de "Status Animarum" van de parochie van Evergem over de jaren 1647-1650, in een toevoeging gedateerd 1655. Zij zouden uit Waarschoot zijn gekomen en hadden op dat moment 2 kinderen. Judocus, 2 jaar oud, en Joannes, waarvan geen leeftijd wordt genoemd dus waarschijnlijk nog in zijn eerste levensjaar. Uit dit huwelijk:
   1.  Judocus (Joos) van QUEKELBERGHE (zie Vc).
   2.  Joannes, geboren op 30-12-1654 om 06:00 uur te Waarschoot, gedoopt (RK) op 03-01-1654 te Waarschoot (getuige(n): Martina Buijse, echtgenote van Livinus Quickelberghe).
   3.  Livina, geboren op 18-09-1656 om 02:00 uur te Evergem, gedoopt (RK) op 21-09-1656 te Evergem (getuige(n): Franciscus Steijaert en Elizabeth van de Vere, vrouw van Joannes Steppe).
   4.  Petrus van QUEKELBERGHE, geboren op 18-04-1658 om 10:00 uur te Evergem, gedoopt (RK) op 20-04-1658 te Evergem (getuige(n): Joannes Everaert en Elizabetha de Vos), begraven op 29-05-1662 te Adegem.
   5.  Adriana van QUEKELBERGHE, gedoopt (RK) op 14-03-1660 te Adegem (getuige(n): Jacobus Steep en Adriana Willems), overleden op 03-03-1694 te Adegem op 33-jarige leeftijd, begraven te Adegem. De begraafakte vermeldt de ouders noch de leeftijd, dus het zou een andere Adriana van Quekelberghe kunnen zijn...
   6.  Joanna van QUEKELBERGHE, geboren op 03-12-1661 te Adegem, gedoopt (RK) op 01-01-1662 te Adegem (getuige(n): Joanna Wille).
   7.  Georgia van QUEKELBERGHE, geboren op 28-08-1664 te Adegem, gedoopt (RK) te Adegem (getuige(n): Joannes Steppe), begraven op 03-12-1644 te Adegem.

 
Vc    Judocus (Joos) van QUEKELBERGHE, geboren op 02-04-1653 om 12:00 uur te Lovendegem, gedoopt (RK) op 05-04-1653 te Lovendegem (getuige(n): Judocus Steppe en Maria Steppe), begraven op 07-04-1709 te Maldegem, zoon van Joannes (Jan) van QUICKELBERGHE (zie IVe) en Anna STEPPE.
Ondertrouwd (1) op 14-08-1675 te Maldegem, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 25-08-1675 te Maldegem (RK) (getuige(n): Jan van Queeckelberge, Jan de Munck en Corneel Vereecke) met Petronella SANS, overleden op 30-05-1681 te Maldegem, begraven op 07-06-1681 te Maldegem. Voogden van de kinderen uit dit huwelijk waren op 11-09-1681: Jan van Quickelberghe en Christoffel Motte.
Gehuwd voor de kerk (2) op 28-jarige leeftijd op 14-09-1681 te Adegem (RK) (getuige(n): Amelberga van Eetvelde en Anna Steppe) met Laurentia van EETVELDE, begraven op 27-09-1711 te Maldegem, dochter van Philips van EETVELDE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Petronilla, geboren op 30-09-1676 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Cornelius Sans en Catharina Keer), overleden te Maldegem op 35-jarige leeftijd. Volgens haar staat van goed zou zij overleden zijn op 15-05-1712. Dat zal waarschijnlijk een paar dagen eerder zijn geweest. Begraven op 14-05-1712 te Maldegem.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 30-04-1701 te Maldegem (RK) met Petrus (Pieter) van LOO. Overleden na 25-10-1712. Voogden van de kinderen uit dit huwelijk waren op 25-10-1712. Jacobus Verwee en Jan Quequels (Van Quekelberghe).
   2.  Petrus (Pieter), geboren op 28-10-1679 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Georgius Goethals en Magdalena Blondeels), begraven op 30-09-1683 te Maldegem.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Laurentius, gedoopt (RK) op 11-08-1682 te Maldegem (getuige(n): Christophorus Motte en Petronilla de Meijere), begraven op 17-12-1693 te Maldegem. Niet helemaal zeker of dit juist is. Het zou de begrafenis van een andere Laurentius van Quekelberghe kunnen betreffen...
   4.  Joannes (Jan) (zie VIg).
   5.  Judoca (Josijne), geboren op 07-06-1687 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Guilielmus van Vooren en Joanna Deijns), begraven op 27-11-1727 te Maldegem.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 21-05-1712 te Maldegem (RK) met Joannes (Jan) GABIJ, overleden te Maldegem, begraven op 26-08-1721 te Maldegem, zoon van Anthone GABIJ. Voogden van de kinderen uit dit huwelijk waren op 09-02-1722: Jan Gabij, halfbroer, en Jan van Quekelberghe.
Gehuwd voor de kerk (2) op 35-jarige leeftijd op 04-11-1722 te Maldegem (RK) met Judocus de COSTER. Overleden na 27-11-1727.
   6.  Marinus van QUICKELBERGHE (zie VIh).
   7.  Cornelia, geboren op 01-09-1691 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Joannes Cales en Cornelia de Broock), begraven op 19-09-1691 te Maldegem.
   8.  Joanna, geboren op 01-09-1691 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Joannes Cales en Cornelia de Broock), begraven op 02-09-1691 te Maldegem.

 
VIg    Joannes (Jan) van QUEKELBERGHE, gedoopt (RK) op 16-10-1684 te Maldegem (getuige(n): Joannes van Quekelberghe en Amelberga van Ertvelde), overleden op 28-10-1728 te Maldegem op 44-jarige leeftijd, begraven te Maldegem, zoon van Judocus (Joos) van QUEKELBERGHE (zie Vc) en Laurentia van EETVELDE.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 04-05-1708 te Maldegem (RK) (getuige(n): Judocus van Quekelberghe en Judoca van Veerdeghem) met Jacoba (Jaquemijntken) RONS, 24 jaar oud, gedoopt (RK) op 22-12-1683 te Maldegem, overleden op 12-04-1733 te Maldegem op 49-jarige leeftijd, dochter van Jan RONS en Maria DERDE. Voogden van de twee overgebleven kinderen uit dit huwelijk waren op 07-03-1729: Marijn van Quekelberghe, oom, en Adriaen van Veerdeghem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Jacobus (Jan) (zie VIIg).
   2.  Anna Maria, geboren op 20-08-1711 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Adrianus van Veirdeghem en Judoca Caes), overleden op 22-08-1711 te Maldegem, 2 dagen oud.
   3.  Josephus, geboren op 25-06-1713 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Joannes Gobee en Jacoba Derde), begraven op 04-07-1713 te Maldegem.
   4.  Maria Cornelia, geboren op 09-08-1714 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Franciscus Versluijs en Judoca van Veirdeghem), begraven op 04-02-1720 te Maldegem.
   5.  Petronella, geboren op 18-06-1717 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Marinus van Quekelberghe en Joanna van Vlaanderen), begraven op 15-07-1721 te Maldegem.
   6.  Susanna Cornelia, geboren op 13-12-1719 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Cornelius Matthijs en Susanna Haeck), begraven op 10-01-1720 te Maldegem.
   7.  Petrus Jacobus (Pieter) van QUICKELBERGHE, geboren op 15-02-1721 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Petrus van Veerdeghem en Barbara Rons), begraven op 19-01-1763 te Maldegem.
Ondertrouwd op 20-05-1742 te Moerkerke (getuige(n): Tobias Hesperspaen en Joanna van Quickelberghe), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 05-06-1742 te Moerkerke (RK) (getuige(n): Tobias Hesperspaen en Petrus Josephus Messiaen) met Joanna Theresia van de WALLE. Overleden na 09-01-1763.
   8.  Joanna Maria, geboren op 06-09-1724 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Jacobus Versluijs en Maria Derde), begraven op 04-10-1724 te Maldegem.

 
VIIg    Joannes Jacobus (Jan) van QUEKELBERGHE, geboren op 06-04-1709 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Joannes Rons en Judoca van Quikelberghe), begraven op 25-01-1762 te Maldegem, zoon van Joannes (Jan) van QUEKELBERGHE (zie VIg) en Jacoba (Jaquemijntken) RONS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 03-04-1731 te Maldegem (RK) met Anna Maria ROELANT, begraven op 14-02-1751 te Maldegem.
Gehuwd voor de kerk (2) op 43-jarige leeftijd op 23-05-1752 te Maldegem (RK) met Anna Maria DELJAERD, begraven op 17-01-1755 te Maldegem.
Gehuwd voor de kerk (3) op 47-jarige leeftijd op 29-07-1756 te Maldegem (RK) met Maria Magdalena CABOOR, geboren ±1716 te Maldegem, begraven op 20-02-1777 te Maldegem.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Leopoldus (Leopold) (zie VIIIm).
   2.  Petrus Joannes, geboren op 13-10-1733 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Petrus van Veirdegem en Joanna Longeville), begraven op 28-01-1736 te Maldegem.
   3.  Anna Maria, geboren op 28-04-1735 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Petronella Rons), begraven op 21-04-1736 te Maldegem.
   4.  Joannes, geboren op 24-05-1736 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Joannes Roelant en Catharina Lottefier), begraven op 21-02-1739 te Maldegem.
   5.  Petrus Franciscus (zie VIIIn).
   6.  Joannes Franciscus, geboren op 23-10-1740 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Franciscus de Weirt en Petronilla Roelant).
   7.  Cornelius Jacobus, geboren op 21-02-1743 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Judocus de Clerck en Brigitta de Vijt), begraven op 13-01-1745 te Maldegem.
   8.  Anna Catharina, geboren op 07-01-1745 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Livinus Vincke en Anna Caboor), overleden op 11-10-1794 te Heille, Nederland op 49-jarige leeftijd, begraven op 12-10-1794 te Middelburg. Zij was analfabete. Zij woonde op 11-05-1783 te Moerkerke.
Ondertrouwd (1) te Aardenburg, Nederland, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 23-07-1769 te Middelburg (RK) (getuige(n): Gaspar van Waes en Jacob Massot) met Franciscus (Francois) de BRUIJNE, overleden op 20-01-1779 te Middelburg, begraven te Middelburg. Waarschijnlijk eerst getrouwd geweest met Isabella Dhalle (ondertrouw te Aardenburg en trouw (RK) op 05-05-1765 te Middelburg in Vlaanderen met als getuigen Joannes de Bruijcker en Joannes Baptista van Speijbroeck; beide echtelieden wonen te Heille). Ze woonden ten tijde van hun huwelijk te Heille.
Gehuwd voor de kerk (2) op 38-jarige leeftijd op 11-05-1783 te Moerkerke (RK) (getuige(n): Pieter Stoens en Bernardus Sijs) met Petrus Bernardus (Pieter, Pierre) SIJS, geboren te Sint-Kruis-Brugge, overleden op 20-04-1788 te Middelburg, begraven op 22-04-1788 te Middelburg.
Gehuwd (3) op 45-jarige leeftijd op 09-05-1790 te Aardenburg, Nederland. Betreft (waarschijnlijk) huwelijkscontract. Gehuwd voor de kerk op 16-05-1790 te Middelburg (RK) (getuige(n): Laurentius Helewaut, wonende te Heille, en Joanna van Quekelberghe, wonende te Maldegem) met Joannes VERMEULEN, geboren ±1754 te Vrassene bij Gent. Overleden na 11-10-1794. Beiden woonden ten tijde van hun huwelijk te Heille.
   9.  Joanna Cornelia, geboren op 28-09-1747 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Cornelius van Landschoot en Joanna Lottefier).
Ondertrouwd (1) op 19-07-1778 te Middelburg (getuige(n): Petrus van de Putte en Susanna Vercraeije), gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 04-08-1778 te Middelburg (RK) (getuige(n): Petrus van de Putte en Susanna Craeije) met Petrus (Pieter) VERBIEST, overleden op 25-09-1784 te Maldegem, begraven te Maldegem, zoon van Pieter VERBIEST.
Gehuwd voor de kerk (2) op 37-jarige leeftijd op 05-04-1785 te Maldegem (RK) met Joannes Franciscus HAEMELINCK. Overleden vóór 08-07-1794.
   10.  Barbara Theresia, geboren op 12-06-1750 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Petrus van Quekelberghe en Joanna Catharina Wieme), overleden te Beernem. Overleden vóór 24-11-1803. Zij woonde op 01-05-1780 te Oedelem.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 01-05-1780 te Oedelem, België (RK) (getuige(n): Emanuel van de Voorde, wonende te Beernem, namens Martinus van de Voorde, en Jacobus de Langhe) met Martinus (Martin) van de VOORDE, geboren te Beernem, overleden te Beernem. Overleden vóór 24-11-1803. Hij woonde op 01-05-1780 te Beernem.

Uit het tweede huwelijk:
   11.  Isabella Theresia, geboren op 12-03-1753 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Judocus Roels en Godeliva Deij), begraven op 02-05-1753 te Maldegem.
   12.  Guilielmus, geboren op 15-11-1754 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Guilielmus de Coninck en Godeliva Deij), begraven op 25-12-1754 te Maldegem.

Uit het derde huwelijk:
   13.  Maria Francisca (Mari), geboren op 20-05-1757 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Guilielmus de Coninck en Joanna van Veerdeghem), overleden na 1795.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 29-09-1778 te Maldegem (RK) met Petrus Jacobus (Pierre) CLINCKE, werkman, geboren ±1757 te Maldegem, overleden na 1795. Ook wel: Clijncke. In 1795 woonden ze met hun 7 kinderen (waarvan 5 jonger dan 13) in de Kleine Warmstraat te Maldegem.
   14.  Petronilla, geboren op 28-07-1759 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Jacobus de Smet en Petronella Brant).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 15-11-1784 te Maldegem (RK) met Antonius DANEELS.

 
VIIIm    Leopoldus (Leopold) van QUEKELBERGHE, koopman (1795), geboren op 28-07-1732 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Leopoldus Roels en Jacoba Rons), overleden op 27-02-1800 om 21:00 uur te Maldegem op 67-jarige leeftijd, zoon van Joannes Jacobus (Jan) van QUEKELBERGHE (zie VIIg) en Anna Maria ROELANT.
Gehuwd voor de kerk (1) op 36-jarige leeftijd op 04-07-1769 te Maldegem (RK) met Joanna Catharina BONTE, geboren ±1735 te Maldegem, overleden vóór 1777.
Gehuwd voor de kerk (2) op 44-jarige leeftijd op 07-04-1777 te Maldegem (RK) met Elisabeth le LOUP, gedoopt (RK) ±1739 te Maldegem, overleden na 1795. In de volkstelling van 1795 (bewerking door Jozef Dobbelaere) verschijnt haar achternaam als "Leloi". Ze woonden in 1795 op Eelvelde te Maldegem.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  ? Geboren 02-1771, begraven op 17-02-1771 te Maldegem. Volgens de begraafakte was dit kind gedoopt door vroedvrouw Joanna Grammens. Een doopakte is niet te vinden. Waarschijnlijk is dit kind dus vlak na de geboorte overleden.
   2.  Joannes, geboren op 05-04-1772 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Leopoldus Roels en Joanna Parton), begraven op 09-11-1775 te Maldegem.
   3.  Joanna, geboren op 20-06-1774 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Petrus Bonte en Joanna Cornelia van Quekelberghe), begraven op 26-04-1775 te Maldegem.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Barbara Theresia, geboren op 19-01-1778 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Petrus Banckaert en Joanna Maria de Zutter), begraven op 19-02-1784 te Maldegem.
   5.  ? Geboren op 07-06-1780 te Maldegem.

 
VIIIn    Petrus Franciscus van QUEKELBERGHE, geboren op 01-06-1738 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Joannes Caboor en Elisabeth Wauters), begraven op 03-12-1786 te Maldegem, zoon van Joannes Jacobus (Jan) van QUEKELBERGHE (zie VIIg) en Anna Maria ROELANT.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 10-05-1768 te Maldegem (RK) met Joanna Maria (Jeanne) PARTON, 28 jaar oud, spinster (1795), geboren op 12-02-1740 te Moerkerke, gedoopt (RK) op 12-02-1740 te Moerkerke, overleden na 1795. In de volkstelling van Maldegem van 1795 (bewerking door Jozef Dobbelaere) verschijnt haar achternaam als "Corton". Ze woonde toen met haar kinderen in de Blomstraat.
Ze vestigde zich in 1744 in Maldegem. Dochter van Petrus PARTON en Joanna de PAPE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes, geboren op 01-02-1770 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Joannes Roelandt en Joanna de Pape), begraven op 24-03-1770 te Maldegem.
   2.  Joanna (Jeanne), geboren op 02-07-1772 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Joannes Parton en Joanna van Quekelberghe), overleden na 1795.
   3.  Francisca (Francoise), werkvrouw (1823-1846), geboren op 09-03-1774 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Innocent van Moffaert en Petronella de Lille), overleden op 08-02-1846 te Eede, Nederland op 71-jarige leeftijd. Ze woonde in 1795 niet meer bij haar moeder.

Gehuwd vóór 1799 met Pieter Jakobus (Pierre Jacques) van CUVEELE, dagloner (1798), geboren ±1767 te Rumbeke, overleden op 11-07-1811 om 10:00 uur te Brugge. Hij woonde ten tijde van zijn overlijden in Maldegem. Zijn eerste voornaam wordt niet altijd genoemd.
In de overlijdensakte van zijn vrouw wordt hij (volgens ISIS) "Pieter Josephus Cuveele" genoemd.
Hij was analfabeet. Zoon van Pierre Joseph van CUVEELE en Anne Catharine Sutelle (Anna) VERSTEELE.
   4.  Barbara (Barbe), geboren op 19-05-1776 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Franciscus de Lille en Joanna Roelandt), overleden op 22-12-1856 om 23:00 uur te Brugge op 80-jarige leeftijd. Waarschijnlijk overleden in het ziekenhuis. Haar woonadres was Maldegem.
Gehuwd (1) ±1800 te Maldegem met Ferdinand de CLERCQ, overleden vóór 1856.
Gehuwd (2) met Pieter de VLIEGHER. Overleden vóór 22-12-1856.
   5.  Maria Theresia (Mari), geboren op 11-02-1779 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Livinus de Lille, woonachtig te Maldegem, en Maria Rosa Cornelis, woonachtig te Eeklo), overleden na 1795.
   6.  ? Gedoopt (RK) 01-1782 te Maldegem. Volgens de begraafakte gedoopt door vroedvrouw Joanna Grammens. Er is geen doopakte van hem te vinden, dus hij is waarschijnlijk kort na zijn geboorte overleden. Begraven op 22-01-1782 te Maldegem.

 
VIh    Marinus van QUICKELBERGHE, geboren op 15-08-1689 te Maldegem, gedoopt (RK) te Maldegem (getuige(n): Florentius de Zuttere en Maria Verlé). Overleden vóór 09-05-1746. De achternaam verschijnt ook als "Van Queckelberghe". Zoon van Judocus (Joos) van QUEKELBERGHE (zie Vc) en Laurentia van EETVELDE.
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 18-01-1711 te Moerkerke (RK) (getuige(n): Tobias Hesperspaen en Joannes van de Gehuchte) met Petronella SCHOUT, geboren ±1669, overleden op 14-11-1722 te Moerkerke, begraven op 16-11-1722 te Moerkerke. In de begraafakte staat als achternaam "Uterschout".
Ondertrouwd (2) op 08-05-1723 te Moerkerke (getuige(n): Andreas Boerjan en Franciscus van de Broecke), gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 18-05-1723 te Moerkerke (RK) (getuige(n): Joannes van den Kerckhove en Andreas Boerjan) met Jacoba JANSENS, geboren ±1693, overleden op 09-05-1746 om 18:00 uur te Moerkerke, begraven op 11-05-1746 te Moerkerke.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Leopoldus, geboren ±1727, overleden op 06-06-1727 te Moerkerke, begraven op 07-06-1727 te Moerkerke.
   2.  Maria Cornelia, geboren op 08-10-1728 om 20:00 uur te Moerkerke, gedoopt (RK) op 10-10-1728 te Moerkerke (getuige(n): Cornelius de Vos en Maria Laros). In de trouwakte van haar tweede huwelijk wordt zij "Anna Marij" genoemd.
Ondertrouwd (1) op 29-01-1756 te Moerkerke (getuige(n): Benedictus Laere en Adrianus de Suttere), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 10-02-1756 te Moerkerke (RK) (getuige(n): Benedictus Laere en Adrianus de Suttere) met Petrus de JAEGHERE. Overleden vóór 25-11-1783.
Gehuwd voor de kerk (2) op 55-jarige leeftijd op 25-11-1783 te Moerkerke (RK) (getuige(n): Joannes Verlijnck en Imanuel Carpentier) met Petrus CATOOR, geboren te Moerkerke.
   3.  Livinus, geboren op 29-08-1731 om 21:00 uur te Moerkerke, gedoopt (RK) op 30-08-1731 te Moerkerke (getuige(n): Josephus de Weirt en Isabella van Hoeke(?)).
   4.  Regina van QUEKELBERGHE, geboren op 14-06-1734 om 22:00 uur te Moerkerke, gedoopt (RK) op 15-06-1734 te Moerkerke (getuige(n): Guillielmus Oste en Joanna van Poucke). Zij was analfabete.
Gehuwd (1) vóór 1782 met Adrianus (Adriaen) GABIJ, overleden op 07-12-1781 te Moerkerke, zoon van Pieter GABIJ en Adriaene van de LEENE. Er waren geen kinderen uit dit huwelijk.
Gehuwd voor de kerk (2) op 48-jarige leeftijd op 24-06-1782 te Moerkerke (RK) (getuige(n): Guido Haneca en Bernardus Haneca) met Joannes HANECA, geboren te Moerkerke.

 
IVf    Gerardus (Geeraert) van QUICKELBERGHE, gedoopt (RK) op 08-07-1627 te Mariakerke (getuige(n): Gerulphus Lijgiers en Stepana Prap(?)). In de doopakte wordt hij "Gerulphus" genoemd. Overleden op 28-11-1686 te Drongen op 59-jarige leeftijd, begraven te Drongen. Hij wordt genoemd in de Status Animarum van de parochie van Evergem van 1635 (doch met toevoegingen uit volgende jaren). Hij woont dan te Belzele, kennelijk als knecht in het gezin van Joannes d'Ooghe en Christophora Locx. Volgens de inschrijving zou hij op dat moment 10 jaar oud zijn. Zoon van Joannes (Jan) van QUICKELBERGHE (zie IIIc) en Gerarda (Gheerdijne) RAEPS.
Ondertrouwd (1) op 04-04-1651 te Mariakerke (getuige(n): Boudewijn van Quickelberge en Jan van Quickelberge). Geboden gepasseerd op 10, 12 en 16-04-1651. Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 29-04-1651 te Mariakerke (RK) (getuige(n): Boudewijn van Quickelberge en Jan van Quickelberge) met Livina (Lievijn) de GRAVE, geboren ±1621, overleden op 04-10-1666 te Drongen, begraven te Drongen, dochter van Jan de GRAVE.
Ondertrouwd (2) op 22-05-1667 te Wondelgem, gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 04-06-1667 te Wondelgem (RK) (getuige(n): L. van Quickelberghe en Adrianus de Tilie) met Gerarda (Gheerdijntjen) SPELIERS, geboren ±1631, overleden op 03-05-1674 om 09:00 uur te Drongen, begraven te Drongen. Haar achternaam verschijnt ook als "Spelleers".
Ondertrouwd (3) op 21-10-1674 te Mariakerke. Deze ondertrouw is ingeschreven in het trouwboek van Drongen. De huwelijksproclamaties vonden plaats op 22, 27 en 28-10-1674. Gehuwd voor de kerk te Wondelgem (RK) met Elisabeth VERPERRE, geboren ±1646, overleden op 30-08-1676 te Drongen. Ze overleed in de middag. Begraven te Drongen. Haar achternaam wordt ook wel geschreven "Van der Perre".
Gehuwd (4) ±1677 met Catharina (Cathelijne) de GRUIJTERE. Overleden na 02-07-1687. De achternaam wordt ook wel geschreven "De Gruitter".
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Margareta, geboren op 26-03-1652 om 23:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 01-04-1652 te Drongen (getuige(n): Balduinus van Quickelberghe en Margareta Cockuijt). Overleden vóór 11-1686.
   2.  Maria Magdalena, geboren op 07-12-1653 om 01:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 14-12-1653 te Drongen (getuige(n): Joannes de Grave en Magdalena van Quickelberghe). In de doopakte wordt als voornaam van de vader "Gerulphus" gegeven.
   3.  Joannes, geboren op 07-02-1655 om 21:30 uur te Drongen. Volgens de doopakte werd hij geboren tussen 21:00 en 22:00 uur. Gedoopt (RK) op 14-02-1655 te Drongen (getuige(n): Leonardus van der Brempt namens Petrus IJket en Barbara Raeps). Vermoedelijk overleden vóór 29-08-1665.
   4.  Livinus (Lieven) (zie Vd).
   5.  Petronilla, geboren op 10-04-1658 om 22:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 14-04-1658 te Drongen (getuige(n): Petrus Verdeghem en Anna van Eeckhaut). Overleden vóór 11-1686.
   6.  Petrus (Pieter) (zie Ve).
   7.  Martina, geboren op 06-09-1661 om 23:30 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 11-09-1661 te Drongen (getuige(n): Lucas Logiers en Martina Buijsse), overleden op 23-09-1679 om 22:00 uur te Mariakerke op 18-jarige leeftijd, begraven te Mariakerke.
   8.  Joanna, geboren op 01-12-1663 om 06:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 02-12-1663 te Drongen (getuige(n): Maximiliaen Boone en Joanna de Grave).
   9.  Joannes, geboren op 29-08-1665 om 01:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 02-09-1665 te Drongen (getuige(n): Joannes van Speijbroeck en Petronella Boone). Vermoedelijk overleden vóór 30-03-1683.

Uit het tweede huwelijk:
   10.  Judocus (Joos) (zie Vf).
   11.  Joanna, geboren op 03-04-1670 om 04:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 07-04-1670 te Drongen (getuige(n): Andries van Quickelberge en Joanna Speliers). De doopakte is onderaan de bladzijde met de dopen van midden maart geschreven en er is een diagonaal kruis doorheen gehaald. Vermoedelijk is Joanna vroeg overleden. Overleden na 25-07-1722.
   12.  Georgius (Jooris) (zie Vg).
   13.  Gerardus (Geeraert), geboren op 08-02-1674 om 17:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 11-02-1674 te Drongen (getuige(n): Paulus de Coninck en Elisabeth Speliers), overleden op 21-05-1706 te Assenede op 32-jarige leeftijd, begraven op 22-05-1706 te Assenede.
Ondertrouwd op 28-04-1703 te Assenede, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 06-05-1703 te Assenede (RK) (getuige(n): Judocus van Quickelberghe en Josina Buijsse) met Catharina BUIJSSE.

Uit het derde huwelijk:
   14.  Jacobus, geboren op 23-11-1675 om 01:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 24-11-1675 te Drongen (getuige(n): Jacobus Helle...st en Anna Verhelst). Overleden vóór 11-1686.

Uit het vierde huwelijk:
   15.  Joanna, geboren op 14-12-1677 om 03:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 14-12-1677 te Drongen (getuige(n): Paulus de Conijnck en Margareta Schulpaert). Overleden vóór 11-1686.
   16.  Laurentius (Laureijns), geboren op 09-08-1679 om 04:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 10-08-1679 te Drongen (getuige(n): Jacobus van der Steene en Anna de Coninck), overleden na 11-1686.
   17.  Anna, geboren op 16-01-1682 om 13:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 16-01-1682 te Drongen (getuige(n): Petrus van Quickelberghe en Francisca Vareseele(?)). Overleden vóór 11-1686.
   18.  Joannes (Jan) (zie Vh).
   19.  Adrianus (Adriaen), geboren op 15-05-1686 om 05:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 16-05-1686 te Drongen (getuige(n): Joannes van der Steene en Petronilla van Rentergem). Overleden na 11-1686.

 
Vd    Livinus (Lieven) van QUICKELBERGHE, geboren op 15-09-1656 om 03:30 uur te Drongen. Hij werd, volgens de doopakte, geboren tussen drie en vier uur 's ochtends. Gedoopt (RK) op 17-09-1656 te Drongen (getuige(n): Livinus van Quickelberghe en Joanna Dobbeleirs), overleden op 28-01-1726 te Drongen op 69-jarige leeftijd, begraven te Drongen, zoon van Gerardus (Geeraert) van QUICKELBERGHE (zie IVf) en Livina (Lievijn) de GRAVE.
Ondertrouwd (1) op 23-02-1685 te Drongen (getuige(n): Gerardus van Quickelberghe en Aelizabeth van Ootegem), gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 04-03-1685 te Drongen (RK) (getuige(n): Gerardus Quickelberge en Judoca Laecke(?)) met Joanna (Janneken) van OOTEGHEM, gedoopt ±1649, overleden op 30-01-1693 te Drongen, begraven te Drongen. Ze liet een hofstede na "in de Vierheckenen".
Ondertrouwd (2) op 31-03-1693 te Drongen (getuige(n): Joannes van Ootegem en Livina Dobbelaere). In de ondertrouwakte wordt de bruid abusievelijk Livina Dobbelaere en de getuige Elizabeth Dobbelaere genoemd. Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 12-04-1693 te Drongen (RK) (getuige(n): Joannes van Ooteghem en Joanna Dobbelaere) met Elisabeth DOBBELAERE, geboren ±1660(?), overleden op 25-08-1754 te Drongen. Zij overleed in het huis van haar zoon Pieter van Quickelberghe in de wijk Keuse (Luchteren, volgens het "Ontvangstboek van de beste panden", volgens welk ze op 23-08-1754 zou zijn overleden) op de propriëteit van Gisilain Fortiere. Als "beste pand" uit haar nalatenschap werd ten behoeve van de Baron van het land van Nevele een slechte grijze rok gevorderd die gelost werd voor £ 0:2:8. (bron: Ontvangstboek van de beste panden (1740-1767), fonds Baronie Nevele nr. 368, bewerking door Michel Dobbelaere), begraven te Drongen. De begraafakte vermeldt dat zij 94 jaar oud was. Dit lijkt wat overdreven. Waarschijnlijk was ze achter in de tachtig. Dochter van Pieter DOBBELAERE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Elisabeth, geboren op 29-07-1687 om 23:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 30-07-1687 te Drongen (getuige(n): Petrus van Quickelberge en Aelizabeth van Ootegem). Overleden na 28-01-1726. Mogelijk is zij het die op 07-09-1752 als Elizabeth van Queckelberghe van Drongen overleed in het Bijloke hospitaal te Gent.
Gehuwd met Petrus Bernardus (Pieter) de VREESE, geboren op 26-01-1692 te Bassevelde. Overleden na 28-01-1726. Zoon van Adriaan de VREESE en Maria Catharina BORGERRO. Zij woonden op 28-01-1726 te Rooigem (Roijghem).
   2.  Gerulphus, geboren op 21-01-1689 te Drongen, gedoopt (RK) op 23-01-1689 te Drongen (getuige(n): Joannes van Ooteghem en Elizabeth van Ooteghem). Overleden vóór 28-01-1726. Waarschijnlijk is hij vernoemd naar zijn paternele grootvader, die in de parochieregisters ook wel eens "Gerulphus" in plaats van "Gerardus" wordt genoemd.
   3.  Joannes (Jan), kloosterbediende, geboren op 04-02-1691 om 07:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 04-02-1691 te Drongen (getuige(n): Joannes Muincke en Nicolaa de Vos), overleden op 20-10-1729 te Drongen op 38-jarige leeftijd, begraven te Drongen. Hij bleef ongehuwd.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Petrus, geboren op 03-02-1695 te Drongen. De doopakte vermeldt dat hij om 10 uur is geboren, maar niet of dit 's ochtends of 's avonds is. Gedoopt (RK) op 04-02-1695 te Drongen (getuige(n): Petrus van Quickelberge en Joosijntien Dobbelaere), overleden op 10-02-1695 te Drongen, 7 dagen oud, begraven te Drongen.
   5.  Livina, geboren op 17-02-1696 om 16:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 18-02-1696 te Drongen (getuige(n): Gerardus de Cock en Livina Goethals). Overleden vóór 28-01-1726.
   6.  Judocus (Joos), geboren op 25-03-1698 om 06:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 25-03-1698 te Drongen (getuige(n): Pieter van Scheele en Judoca Dobbeleirs), overleden op 18-05-1730 te Drongen op 32-jarige leeftijd, begraven te Drongen. Hij bleef ongehuwd.
   7.  Anna (Tanneken), geboren op 18-08-1700 om 17:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 19-08-1700 te Drongen (getuige(n): Georgius van Quickelberge en Anna de Wilde), overleden op 20-07-1735 te Drongen op 34-jarige leeftijd. Volgens haar staat van goed zou zij al op 08-06-1735 zijn overleden... Begraven te Drongen.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 01-03-1729 te Drongen (RK) (getuige(n): Georgius Kriel en Elizabetha Dobbeleere). Zij kregen dispensatie voor twee huwelijksproclamaties. Echtgenoot is Livinus (Lieven) CRIEL. Overleden na 25-08-1754. Zoon van Jooris CRIEL.
   8.  Livinus (Lieven) (zie VIi).
   9.  Judoca (Josijntien), geboren op 10-05-1705 om 12:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 10-05-1705 te Drongen (getuige(n): Joannes van Ootegem en Judoca Dobbelaere), overleden op 23-01-1707 te Drongen op 1-jarige leeftijd. In de begraafakte wordt het kind Joanna genoemd. Ik ben dan ook niet zeker of dit de begraafakte is van Judoca. De leeftijdsaanduiding (22 maanden) klopt echter vrij goed en er is in Drongen geen Joanna van Quickelberghe geboren rond 1705. In elk geval was zij vóór 28-01-1726 reeds overleden. Begraven te Drongen.
   10.  Petrus (Pieter) (zie VIj).
   11.  Norbertus Ignatius (Norbert), geboren op 01-06-1710 om 00:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 01-06-1710 te Drongen (getuige(n): Ignatius du Bois en Maria Corijn). Overleden na 25-08-1754.

 
VIi    Livinus (Lieven) van QUICKELBERGHE, geboren op 18-02-1703 om 06:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 18-02-1703 te Drongen (getuige(n): Joannes de Wilde en Livina Leerincq(?)), overleden op 26-06-1747 te Drongen op 44-jarige leeftijd, begraven te Drongen, zoon van Livinus (Lieven) van QUICKELBERGHE (zie Vd) en Elisabeth DOBBELAERE.
Gehuwd met Judoca (Joosijntien) STAELENS. Overleden na 25-08-1754. Er waren op 25-08-1754 vier minderjarige kinderen uit dit huwelijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Franciscus (zie VIIh).
   2.  Isabella (Isabelle) van QUICKELBERGE, spinster te Evergem (1800), geboren ±1738, overleden op 16-10-1796 om 08:00 uur te Evergem. Overleden in de wijk Schoonstraat op 58-jarige leeftijd.
Aangevers van haar overlijden waren:
1. Pierre van Quickelberge, 56 jaar, wever te Evergem, paternele neef
2. Judocus Staelens, 55 jaar, arbeider te Sleidinge, maternele neef

Let wel: het is onduidelijk of de "Isabelle van Quickelberge" die op 16-10-1796 overleed te Evergem identiek is aan de gelijknamige dochter van Livinus van Quickelberghe en Judoca Staelens. In de overlijdensakte worden geen ouders genoemd noch de naam van de echtgenoot. En "Pierre van Quickelberge" zou haar "neveu" zijn en niet haar broer. Mogelijk betreft het hier een nicht van de dochter van Livinus... Begraven te Evergem.
Gehuwd voor de kerk op 08-05-1762 te Evergem (RK) (getuige(n): Petrus Crils en Petronilla Crils). Zij trouwden met dispensatie vanwege bloedverwantschap in de derde graad. Volgens de trouwakte zou dit trouwens het huwelijk zijn tussen Franciscus en Isabella van Quickelberge, wat een vergissing lijkt... Echtgenoot is Josephus STAELENS. Overleden tussen 28-10-1788 en 16-10-1796. Hij was analfabeet. Zoon van Guillielmus STAELENS.
   3.  Petrus Joannes (Pierre) (zie VIIi).
   4.  Judocus (zie VIIj).

 
VIIh    Joannes Franciscus van QUICKELBERGHE, geboren ±1734 te Evergem, overleden op 27-08-1783 om 15:00 uur te Evergem, begraven te Evergem, zoon van Livinus (Lieven) van QUICKELBERGHE (zie VIi) en Judoca (Joosijntien) STAELENS.
Gehuwd voor de kerk op 12-05-1759 te Evergem (RK) (getuige(n): Petrus van Quickelberghe en Joanna Monfran) met Carola (Carolina) MONFRANS, overleden te Evergem. Overleden vóór 24-02-1803. Haar achternaam wordt ook wel anders geschreven: "Manfran", "Mafron", etc.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Franciscus (Pieter Francies, Pierre François) (zie VIIIo).
   2.  Philippus Jacobus, geboren op 09-07-1762 om 01:00 uur te Evergem, gedoopt (RK) op 09-07-1762 te Evergem (getuige(n): Adrianus Dossche en Judoca Staelens), overleden op 18-10-1764 te Evergem op 2-jarige leeftijd. Overleden in de wijk Elslo. Begraven te Evergem.
   3.  Joannes Baptista (Jean Baptiste), dienstknecht te Evergem (1803-1822)), geboren op 24-08-1764 om 07:00 uur te Evergem, gedoopt (RK) op 24-08-1764 te Evergem (getuige(n): Petrus Joannes van Quickelberge en Joanna Petronilla Monfrans), overleden op 03-08-1822 om 08:00 uur te Evergem op 57-jarige leeftijd. Hij overleed in het huis van de weduwe van Bernard van Vooren in de wijk Doorezeele (Doornzele), Kerkbrugge.
Aangevers van zijn overlijden bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Pieter Francies van Quickelberge, 61 jaar, wever te Evergem, broer
2. Jan Francies Slock, 25 jaar, plaatselijke ontvanger te Evergem. Hij bleef ongehuwd.
   4.  Maria Theresia, geboren op 20-10-1766 om 16:00 uur te Evergem, gedoopt (RK) op 20-10-1766 te Evergem (getuige(n): Josephus Staelens en Livina Beirnaert), overleden op 01-06-1769 te Evergem op 2-jarige leeftijd. Overleden in de wijk Elslo. Begraven te Evergem.
   5.  Jacobus Franciscus, geboren op 05-03-1770 om 10:00 uur te Evergem, gedoopt (RK) op 05-03-1770 te Evergem (getuige(n): Joannes van Quickelberghe en Isabella van Quickelberghe), overleden op 22-06-1779 te Evergem op 9-jarige leeftijd. Overleden in de wijk Elslo. Begraven te Evergem.
   6.  Judocus Livinus, geboren op 13-04-1773 te Evergem. Geboren in de vroege ochtend. Gedoopt (RK) op 13-04-1773 te Evergem (getuige(n): Judocus van Quickelberge en ?), overleden op 20-06-1773 te Evergem, 68 dagen oud, begraven te Evergem.
   7.  Joanna Catharina, geboren op 29-04-1778 te Evergem, gedoopt (RK) op 29-04-1778 te Evergem (getuige(n): Joannes van de Velde en Isabella Dossche), overleden op 24-05-1778 te Evergem, 25 dagen oud. Overleden in de wijk Elslo. Begraven te Evergem.

 
VIIIo    Petrus Franciscus (Pieter Francies, Pierre François) van QUICKELBERGHE, wever (1798-1835) en dagloner (1800) te Evergem, geboren op 09-09-1760 om 09:00 uur te Evergem, gedoopt (RK) op 09-09-1760 te Evergem (getuige(n): Petrus van Quickelberghe en Petronilla de Vuijst), overleden op 10-11-1836 om 17:00 uur te Evergem op 76-jarige leeftijd. Overleden in zijn woning in de wijk Langerbrugge, Kerkbrugge.
Aangevers van zijn overlijden bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Jan Baptiste van Quickelberge, 31 jaar, wever te Evergem, zoon
2. Bernardus van Quickelberge, 29 jaar, wever te Evergem, zoon. Hij was analfabeet. Zoon van Joannes Franciscus van QUICKELBERGHE (zie VIIh) en Carola (Carolina) MONFRANS.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 13-11-1792 te Evergem (RK) (getuige(n): Joannes Baptista van Quickelberghe en Livina Maria Moeraert) met Joanna Livina (Jeanne Livine) van den BERGHE, geboren ±1761 te Knesselare, overleden op 06-04-1832 te Evergem. Ook wel "Jeanne Petronille" of kortweg "Jeanne". Dochter van Denis van den BERGHE en Marie Anne MARTELÉ. Dit gezin woonde in ieder geval vanaf 1798 in de Reepkenstraat in de wijk Elslo binnen Evergem.
Uit dit huwelijk:
   1.  naamloos, geboren op 19-09-1793 om 17:00 uur te Evergem, overleden op 19-09-1793 om 17:00 uur te Evergem, begraven te Evergem. Dit kind leefde slechts enkele minuten.
   2.  Livinus, geboren op 04-09-1794. Geboortedatum afgeleid uit de leeftijdsaanduiding in de begraafakte. Overleden op 14-09-1794 om 03:00 uur te Evergem, 10 dagen oud, begraven te Evergem.
   3.  naamloos, geboren op 12-08-1795 te Evergem, overleden op 12-08-1795 om 18:00 uur te Evergem, begraven te Evergem. Dit kind leefde slechts enkele minuten.
   4.  Sophia, geboren ±1796 te Evergem, overleden op 15-03-1802 om 07:00 uur te Evergem. Ze overleed in het huis van haar ouders in de wijk Elslo.
   5.  Livine Marie, geboren op 26-08-1798 om 10:00 uur te Evergem. Aangevers van haar geboorte bij de burgerlijke stand waren naast haar vader: Joseph van Quickelberge, 22 jaar, wever te Evergem in de wijk Elslo (een neef van haar vader), en Livine Moeraert, 50 jaar, wonende te Evergem in de wijk "Overtwaeter".
   6.  Bernardine, geboren op 28-11-1800 om 17:00 uur te Evergem. Geboren in de wijk Elslo.
Aangevers van haar geboorte bij de burgerlijke stand waren, naast haar vader: Jan de Kesel, 45 jaar, wever te Waarschoot, en Isabelle van Quickelberge, 58 jaar, spinster te Evergem.
   7.  Jean Baptiste van QUICKELBERGE, wever te Evergem (1835), geboren op 24-02-1803 om 09:00 uur te Evergem. Geboren in de wijk Elslo.
Getuigen bij de aangifte van zijn geboorte waren: Jean Baptiste van Quickelberge, 37 jaar, dienstbode te Evergem (zijn oom), en Colette van Quickelberghe, 22 jaar, spinster te Evergem (dit zal de dochter zijn van Joannes Judocus van Quickelberghe en Petronella Acke, een verre nicht). Overleden na 12-11-1835.
   8.  Bernardus (Bernard) van QUICKELBERGE, wever te Evergem (1835-1841), geboren op 16-05-1806 om 11:00 uur te Evergem. Geboren in de wijk Elslo.
Getuigen bij de aangifte van zijn geboorte waren: Pierre van Quickelberge, 66 jaar, dagloner te Evergem (oom van zijn vader), en de Evergemse politiecommissaris Pierre Benoit Haegheman, 44 jaar. Hij was analfabeet.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 06-05-1841 te Evergem (getuige(n): Bernardus Steijaert, Gerulphus van Kerckvoorde, Joannes Baptista Willems en Jan Baptista Fredrick (allen kennissen van de echtelieden)). Huwelijksproclamaties te Evergem op 18 en 25-04-1841. Echtgenote is Sophia RIDEL, 30 jaar oud, dienstmeid te Evergem (1841), geboren op 08-03-1811 te Ertvelde. Ze was analfabete. Dochter van Joannes Baptista RIDEL en Bernardina van HECKE.
   9.  Sophie, geboren op 20-10-1808 om 15:00 uur te Evergem. Geboren in de Streepkenstraat in de wijk Elslo.
Getuigen van de de aangifte van haar geboorte waren: Jean van Quickelberge, 67 jaar, wever te Evergem (waarschijnlijk wordt hier Joannes Judocus VQ mee bedoeld, een verre neef van haar vader), en François Baetslé, 25 jaar, bakker te Evergem.
In de geboorteakte wordt vermeld dat de moeder 48 jaar oud is!

 
VIIi    Petrus Joannes (Pierre) van QUICKELBERGHE, wever (1796) en dagloner (1806) te Evergem, geboren op 30-05-1741 te Drongen, gedoopt (RK) op 01-06-1741 te Drongen (getuige(n): Petrus van Quickelberge en Joanna de Pauw), overleden op 16-09-1807 om 23:30 uur te Evergem op 66-jarige leeftijd. Hij overleed in zijn huis in de wijk Belzele.
Aangevers van zijn overlijden bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Jean van Quickelberge, 65 jaar, wever te Evergem, neef
2. Pierre Joseph Claeijs, 40 jaar, landbouwer te Evergem, zwager. Hij was analfabeet. Op 30-06-1785, 17-10-1796 (in de wijk Schoonstraat) en 16-05-1806 woonde hij te Evergem. Zoon van Livinus (Lieven) van QUICKELBERGHE (zie VIi) en Judoca (Joosijntien) STAELENS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 02-05-1767 te Wondelgem (RK) (getuige(n): Joannes Franciscus van Quickelberge en Catharina Cauwels) met Maria SAELAERT. Overleden vóór 30-06-1785.
Gehuwd voor de kerk (2) op 44-jarige leeftijd op 30-06-1785 te Sleidinge (RK) (getuige(n): Josephus Staelens, zoon van Guillielmus en wonende te Evergem, en Anna Maria Petronilla van Vooren, dochter van Georgius en wonende te Sleidinge) met Isabella Theresia (Isabelle) CLAEIJS, geboren vóór 1761 te Sleidinge. Ze was op 30-06-1785 meerderjarig. Volgens de doopakten van haar kinderen zou ze afkomstig zijn uit Lovendegem. Overleden ±1809 te Evergem. Overleden tussen 16-09-1807 en 12-06-1811. Ze was analfabete. Op 30-06-1785 woonde ze te Sleidinge. Dochter van Joannes CLAEIJS. In 1798 woonden ze in de wijk Schoonstraat binnen Evergem en in 1799 in de Vierlindenstraat in de wijk Meirbeke binnen Evergem.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Livina Maria, geboren op 05-03-1772 om 20:00 uur te Evergem, gedoopt (RK) op 06-03-1772 te Evergem (getuige(n): Joannes Franciscus van Quickelberge en Livina Salaert). Gedoopt "sub conditione". Overleden op 09-03-1772 te Evergem, 4 dagen oud. Overleden in de wijk Reijbroeck. Begraven te Evergem.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Maria Theresia (Marie Therese), geboren op 03-05-1786 te Evergem, gedoopt (RK) op 03-05-1786 te Evergem (getuige(n): Joannes Baptista Claeijs en Isabella van Quickelberge), overleden op 01-04-1798 om 21:00 uur te Evergem op 11-jarige leeftijd. Overleden in het huis van haar ouders in de wijk Schoonstraat.
Aangevers van haar overlijden bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Pierre François van Quickelberge, 36 jaar, wever te Evergem (wijk Elslo), paternele neef
2. Egide Kindts, 34 jaar, wever te Evergem (wijk Schoonstraat), goede bekende. Ook wel: Van Quickelberge.
   3.  Judoca Petronilla (Judoie Pierrenelle), geboren op 19-04-1788 te Evergem, gedoopt (RK) op 19-04-1788 te Evergem (getuige(n): Judocus van Quickelberge en Maria Joanna van Belle), overleden op 12-04-1798 om 09:30 uur te Evergem op 9-jarige leeftijd. Overleden in het huis van haar ouders in de wijk Schoonstraat.
Aangevers van haar overlijden bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Judocus Moeraert, 55 jaar, rentenier, goede bekende
2. Joseph van Quickelberge, 22 jaar, wever, volle neef.
   4.  Livina Maria (Livine Marie), geboren op 25-02-1790 te Evergem, gedoopt (RK) op 27-02-1790 te Evergem (getuige(n): Thomas Cruzhals en Petronilla Criel), overleden op 13-08-1799 om 23:30 uur te Evergem op 9-jarige leeftijd. Ze overleed in het huis van haar vader in de Vierlindenstraat in de wijk Meirbeke.
   5.  Petrus Josephus (Pierre), dienstknecht te Evergem (1811), geboren op 18-07-1793 te Evergem, gedoopt (RK) op 18-07-1793 te Evergem (getuige(n): Petrus Josephus Claes en Maria Judoca de Puijdt), overleden op 12-06-1811 om 08:00 uur te Evergem op 17-jarige leeftijd. Overleden in het huis van Charles Haemelinck in de wijk Belzele in de gelijknamige straat.
Aangevers van zijn overlijden bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Joseph Claeijs, 45 jaar, landbouwer te Evergem, oom
2. Jan Baptista van de Woestijne, 47 jaar, landbouwer te Evergem (geen familie).

 
VIIj    Judocus van QUICKELBERGHE, geboren op 17-08-1746 om 07:30 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 17-08-1746 te Drongen (getuige(n): Judocus Stalens en Livina Grijp), overleden op 15-02-1796 om 06:00 uur te Evergem op 49-jarige leeftijd, begraven te Evergem, zoon van Livinus (Lieven) van QUICKELBERGHE (zie VIi) en Judoca (Joosijntien) STAELENS.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 30-04-1774 te Wondelgem (RK) (getuige(n): Joannes Franciscus van Quickelberghe en Judoca van der Perre) met Livina d'HUIJVETTER, geboren te Oostakker. Overleden na 15-02-1796.
Uit dit huwelijk:
   1.  Josephus (Joseph), wever te Evergem (1798), geboren op 09-02-1777 om 03:00 uur te Wondelgem, gedoopt (RK) op 09-02-1777 te Wondelgem (getuige(n): Josephus d'Huijvetters en Isabella van Quikelberghe). Hij woonde op 26-08-1798 in de wijk Elslo binnen Evergem.
Hij was analfabeet.

 
VIj    Petrus (Pieter) van QUICKELBERGHE, geboren op 02-01-1708 om 22:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 03-01-1708 te Drongen (getuige(n): Joannes van Quickelberghe en Joanna Legaet), overleden op 23-10-1761 te Drongen op 53-jarige leeftijd. Hij overleed in de wijk Keuse op de propriëteit van Gisilain Fortaere. Als "beste pand" uit zijn nalatenschap werd ten behoeve van de Baron van het land van Nevele een "gelaine" (een hazelhoen?) gevorderd die gelost werd voor £ 1:6:8. (bron: Ontvangstboek van de beste panden (1740-1767), fonds Baronie Nevele nr. 368, bewerking door Michel Dobbelaere), begraven te Drongen. Van zijn overlijden wordt ook melding gemaakt in het (zwaar gehavende) doodboek van Evergem. Zoon van Livinus (Lieven) van QUICKELBERGHE (zie Vd) en Elisabeth DOBBELAERE.
Gehuwd vóór 1735 met Livina (Lievijne) GRIJP, geboren vóór 1718, overleden te Evergem. Overleden na 02-12-1761. Dochter van Joannes GRIJP en Jacquemijntien CRIEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth (Isabelle Beth), spinster te Evergem, geboren op 07-04-1735 om 19:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 08-04-1735 te Drongen (getuige(n): Petrus Goedthals en Elisabetha Dobbeleirs), overleden op 11-09-1811 om 02:30 uur te Evergem op 76-jarige leeftijd. Overleden in het huis van Livin Verdegem in de straat "Kleijnen Nest" in de wijk Langerbrugge, volgens de overlijdensakte op 81-jarige leeftijd.
Aangevers van haar overlijden waren:
1. Jean van Quickelberge, 70 jaar, wever te Evergem, broer
2. Livin Coene, 46 jaar, wever te Evergem, buurman. Ook wel: Van Quickelberge. Ze bleef ongehuwd.
   2.  Livinus, geboren op 08-08-1736 om 24:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 09-08-1736 te Drongen (getuige(n): Livinus van Quickelberghe en Judoca Criel), overleden op 28-09-1736 te Drongen, 51 dagen oud, begraven te Drongen.
   3.  Joannes Norbertus, geboren op 18-07-1737 om 19:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 19-07-1737 te Drongen (getuige(n): Joannes van Quickelberghe en Maria Grijp), overleden op 22-10-1737 te Drongen, 96 dagen oud, begraven te Drongen.
   4.  Angelina, geboren op 22-06-1740 om 09:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 23-06-1740 te Drongen (getuige(n): Livinus van Quickelberge en Judoca Grijp). Overleden vóór 23-10-1761.
   5.  Joannes Judocus (Jan, Jean) (zie VIIk).

 
VIIk    Joannes Judocus (Jan, Jean) van QUICKELBERGHE, wever te Evergem (1801-1825), geboren op 16-09-1742 om 23:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 17-09-1742 te Drongen (getuige(n): Joannes Grijp en Judoca Staelens), overleden op 30-04-1825 om 12:30 uur te Evergem op 82-jarige leeftijd. Hij overleed in zijn woning in de wijk Langerbrugge, Nest.
Aangevers van zijn overlijden bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Pieter Franies van Quickelberge, 52 jaar, landbouwer te Evergem, zoon
2. Jan Francies Slock, 28 jaar, plaatselijke ontvanger te Evergem. Hij was analfabeet. Hij woonde tussen 28-10-1788 en 11-09-1811 te Evergem. Zoon van Petrus (Pieter) van QUICKELBERGHE (zie VIj) en Livina (Lievijne) GRIJP.
Ondertrouwd (1) op 28-10-1771 te Evergem (getuige(n): Jacobus Lansens en Petronella van Hecke), gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 05-11-1771 te Evergem (RK) (getuige(n): Joannes Grijp en Petronilla van Hecke) met Maria Anna de WILDE, overleden te Evergem. Overleden vóór 08-05-1773. Zij wordt ook "Maria Livina" en "Catharina" genoemd.
Ondertrouwd (2) op 27-04-1773 te Evergem (getuige(n): Joannes Grijp en Joanna van Aerde), gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 08-05-1773 te Evergem (RK) (getuige(n): Joannes Grijp en Carola Acke) met Petronella ACKE, geboren vóór 1751 te Assenede. Volgens de meeste doopakten van haar kinderen komt ze uit Assenede, maar enkele vermelden Evergem als plaats van herkomst. Overleden op 07-05-1787 te Evergem. Zij overleed in de wijk Elslo. (bron: Staten van Goed van Evergem, bewerking door Luc Neyt) Volgens de trouwakte van haar zoon Petrus Franciscus van Quickelberghe (d.d. 25-04-1805), zou zij op 05-05-1787 zijn overleden. Dochter van Francies (Frans) ACKE en Joanne van AERDE. Voogd van de kinderen uit dit huwelijk was op 28-11-1787 hun oom Pieter Frans Acke.
Gehuwd voor de kerk (3) op 46-jarige leeftijd op 28-10-1788 te Sleidinge (RK) (getuige(n): Josephus Staelens, zoon van Guillielmus en wonende te Evergem, en Joanna Theresia Buijsse, dochter van Livinus en wonende te Sleidinge) met Maria Catharina BUIJSSE, geboren vóór 1764 te Sleidinge. Zij was op 28-10-1788 meerderjarig. Overleden vóór 30-04-1825. Zij woonde op 28-10-1788 te Sleidinge. Ze was analfabete. Dochter van Joannes BUIJSSE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  naamloos, geboren 01-1773 te Evergem. Waarschijnlijk doodgeboren of vlak na de geboorte overleden. Gedoopt (RK) 01-1773 te Evergem. Door de vroedvrouw gedoopt. Overleden op 13-01-1773 te Evergem. Overleden in de wijk Kerkbrugge. Begraven te Evergem.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Petrus Franciscus (Pieter Francies, Pierre François) (zie VIIIp).
   3.  Livina Maria (Livijne Marie), landbouwster te Evergem, geboren op 17-10-1775 te Evergem, gedoopt (RK) op 18-10-1775 te Evergem (getuige(n): Petrus Acke en Livina Grijp), overleden op 04-12-1856 om 19:00 uur te Evergem op 81-jarige leeftijd. Ze overleed in huis nummer 34 van de wijk Doornzele.
Aangevers van haar overlijden bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Pieter Francies van Verdegem, 49 jaar, landbouwer te Evergem (Kleinen Nest), zoon
2. Jakobus Josephus van der Mercken, 48 jaar, politiecommissaris te Evergem-Dorp.
Gehuwd vóór 1807 met Livinus van VERDEGEM. Overleden vóór 04-12-1856.
   4.  Carolus (Carel, Charles), geboren op 19-01-1777 te Evergem, gedoopt (RK) op 19-01-1777 te Evergem (getuige(n): Carolus Acke en Isabella van Quickelberge), overleden op 20-01-1801 om 16:00 uur te Evergem op 24-jarige leeftijd. Hij woonde ten tijde van zijn overlijden bij zijn vader.
Aangevers van zijn overlijden bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Jean van Quickelberge, 60 jaar, wever te Evergem, vader
2. Pierre François (van) Quickelberge, 28 jaar, wever te Evergem, broer. Ook wel: Van Quickelberge.
   5.  Joanna Carolina (Caroline), geboren op 04-02-1779 te Evergem, gedoopt (RK) op 05-02-1779 te Evergem (getuige(n): Joannes Franciscus van Quickelberge en Carola Acke), overleden op 25-05-1789 om 04:00 uur te Evergem op 10-jarige leeftijd, begraven te Evergem.
   6.  Coleta Jacoba (Colette), spinster te Evergem (1803), geboren op 18-11-1780 te Evergem, gedoopt (RK) op 19-11-1780 te Evergem (getuige(n): Petrus van Quickelberge en Maria Jacoba Acke). Overleden na 24-02-1803. Mogelijk getrouwd met Jacobus Verstraete, die op 12-12-1836 te Evergem aangifte doet van het overlijden van zijn zwager Petrus Franciscus van Quickelberge (Coleta's broer). Hij is dan 55 jaar en landbouwer te Evergem.
   7.  Joanna Theresia (Therese), geboren op 18-12-1782 te Evergem, gedoopt (RK) op 19-12-1782 te Evergem (getuige(n): Judocus van Quickelberghe en Joanna Judoca Acke), overleden op 29-04-1788 om 18:00 uur te Evergem op 5-jarige leeftijd, begraven te Evergem.
   8.  Joannes Baptista (Jan Baptiste), geboren op 16-03-1786 te Evergem, gedoopt (RK) op 16-03-1786 te Evergem (getuige(n): Joannes Baptista Acke en Isabella van Quickelberghe), overleden op 26-10-1788 om 06:00 uur te Evergem op 2-jarige leeftijd, begraven te Evergem.

 
VIIIp    Petrus Franciscus (Pieter Francies, Pierre François) van QUICKELBERGHE, wever (1801), arbeider (1806) en landbouwer (1806-1836) te Evergem, geboren op 07-05-1774 om 01:00 uur te Evergem, gedoopt (RK) op 07-05-1774 te Evergem (getuige(n): Josephus Staelens en Joanna van Aerde), overleden op 10-12-1836 om 15:30 uur te Evergem op 62-jarige leeftijd. Hij overleed in zijn woning in de wijk (en straat) Elslo.
Aangevers van zijn overlijden bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Petrus van Quickelberge, 23 jaar, landbouwer te Evergem, zoon
2. Jacobus Verstraete, 55 jaar, landbouwer te Evergem, zwager. Ook wel: Van Quickelberge.
Hij was analfabeet. Zoon van Joannes Judocus (Jan, Jean) van QUICKELBERGHE (zie VIIk) en Petronella ACKE.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 10-05-1798 te Evergem (getuige(n): Jean van Quickelberge (56 jaar, vader van de man), Pierre van Aerde (65 jaar, werkman), Marie Jacqueline Lippens (48 jaar, tante van de vrouw?) en Angeline de Wilde (28 jaar, dienstbode); allen wonende te Evergem in de wijken Elslo en Schoonstraat). Huwelijksproclamatie te Evergem op 21-04-1798. Echtgenote is Jeanne Therese COREIJN, 29 jaar oud, geboren op 15-02-1769 te Evergem. Overleden vóór 29-03-1805. Ook wel: Corrijn.
Ze was analfabete. Dochter van Adrien COREIJN en Isabelle LIPPENS. Beiden woonden op 10-05-1798 te Evergem.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 25-04-1805 te Evergem (getuige(n): Corneil Dhooghe, Charles van Hoecke, Pierre Primelius en Jean Baptiste van Hecke (geen van allen familie van de echtelieden)). Huwelijksproclamaties te Evergem op 29-03 en 05-04-1805.
Ook de beide vaders en de moeder van bruid waren aanwezig en gaven hun toestemming. Echtgenote is Joanna Catharina (Jeanne Catherine) van de SOMPELE, 24 jaar oud, geboren op 06-06-1780 te Evergem, overleden op 08-10-1815 te Evergem op 35-jarige leeftijd. Ook wel: Versompel.
Ze was analfabete. Dochter van Laurent van de SOMPELE, landbouwer (1805) en arbeider (1806)te Evergem, en Anne Therese ROEGIERS. Ze woonden in de Droogtestraat in de wijk Effinck te Evergem (in ieder geval vanaf 1806).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Marie Therese van QUICKELBERGE, geboren op 17-04-1806 om 19:00 uur te Evergem. Geboren in de wijk Effink.
Getuigen van de de aangifte van haar geboorte bij de Burgerlijke Stand waren: Jean van Quickelberge, 63 jaar, wever te Evergem (haar grootvader), en Pierre van den Driessche, 28 jaar, dagloner te Evergem. Overleden op 09-05-1806 te Evergem, 22 dagen oud. Ze overleed in het huis van haar vader in de Droogtestraat in de wijk Effink.
Aangevers van haar overlijden bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Pierre François van Quickelberge, 32 jaar, landbouwer te Evergem, vader
2. Laurent van de Sompele, 55 jaar, arbeider te Evergem, maternele grootvader.
   2.  Marie Therese van QUICKELBERGE, geboren op 26-03-1807 om 20:00 uur te Evergem. Geboren in de Droogtestraat in de wijk Effink.
Getuigen van de de aangifte van haar geboorte bij de Burgerlijke Stand waren: Pierre François de Baerdemaecker, 27 jaar, landbouwer te Evergem, en Pierre van de Velde, 26 jaar, secretaris van de burgemeester van Evergem.
   3.  Livinus (Livin) van QUICKELBERGE, geboren op 09-01-1810 om 07:00 uur te Evergem. Geboren in de Droogtestraat in de wijk Effink.
Getuigen van de de aangifte van zijn geboorte bij de Burgerlijke Stand waren: François Baetslé, 26 jaar, bakker te Evergem, en Livinus van de Sompel, 28 jaar, landbouwer te Evergem (denkelijk een maternele oom). Overleden op 23-03-1818 om 08:30 uur te Evergem op 8-jarige leeftijd. Overleden in het huis van zijn vader in de Droogtestraat in wijk Effink.
   4.  Marie Anna van QUICKELBERGE, landbouwster te Evergem, geboren op 29-08-1811 om 06:00 uur te Evergem. Geboren in de Droogtestraat in de wijk Effink.
Getuigen van de de aangifte van haar geboorte bij de Burgerlijke Stand waren: Pierre van de Velde, 31 jaar, deurwaarder te Evergem, en Livin Verdegem, 48 jaar, landbouwer te Evergem. Overleden op 16-09-1868 om 15:00 uur te Evergem op 57-jarige leeftijd. Ze overleed in huis nummer 90 in de wijk Elslo, Droogte(straat).
Aangevers van haar overlijden bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Livinus van Quickelberge, 29 jaar, landbouwer te Evergem, neef
2. Jan Baptiste D'oosterlinck, 40 jaar, winkelier te Evergem, kennis. Ze bleef ongehuwd.
   5.  Petrus (Pierre) van QUICKELBERGE (zie IXl).

 
IXl    Petrus (Pierre) van QUICKELBERGE, landbouwer te Evergem (1836-1869), geboren op 12-12-1813 om 00:30 uur te Evergem. Getuigen van de de aangifte van zijn geboorte bij de Burgerlijke Stand waren: Jacques François de Craene, 38 jaar, landbouwer te Evergem, en Joseph Jacques Velleman, 31 jaar, kleermaker te Evergem. Overleden na 07-04-1869. Hij spelde zijn achternaam afwisselend als "van Quickelberge" en "van Kuickelberge" en "van Kwikelberge". Zoon van Petrus Franciscus (Pieter Francies, Pierre François) van QUICKELBERGHE (zie VIIIp) en Joanna Catharina (Jeanne Catherine) van de SOMPELE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-08-1837 te Evergem (getuige(n): Franciscus Baetslé, Jan Baptista van Hulle, Francies van Hecke en Pieter Joannes Velleman (allen kennissen van de echtelieden)). Huwelijksproclamaties te Evergem op 20 en 27-08-1837. Echtgenote is Joanna Maria VERMEERSCH, 29 jaar oud, landbouwster te Evergem (1837-1850), geboren op 30-05-1808 te Evergem, overleden op 09-02-1850 om 22:00 uur te Evergem op 41-jarige leeftijd. Overleden in haar huis in de wijk Effink, in de Droogtestraat. Dochter van Livinus VERMEERSCH, landbouwer te Evergem (1837-1850), en Coleta AERENS. Ze woonden op 31-08-1837 reeds te Evergem; van 1838 tot 1848 in de Elslostraat in wijk Elslo. Op 23-11-1849 woonden ze in de Droogtestraat in de wijk Effink (eveneens binnen Evergem),.
Uit dit huwelijk:
   1.  Livinus, landbouwer, geboren op 23-08-1838 om 23:00 uur te Evergem. Geboren in de wijk Elslo.
Getuigen van de de aangifte van zijn geboorte bij de Burgerlijke Stand waren: Livinus Vermeersch, 61 jaar, landbouwer te Evergem (denkelijk zijn maternele grootvader), en Pieter Jan Velleman, 51 jaar, kleermaker te Evergem. Overleden op 24-06-1911 te Lembeke op 72-jarige leeftijd. Op 17-09-1868 was hij nog landbouwer te Evergem.
Gehuwd met Amelia FREDERICK, landbouwster, geboren 1847 te Sleidinge.
   2.  Regina, geboren op 30-11-1839 om 01:00 uur te Evergem. Geboren in de Elslostraat in de wijk Elslo.
Getuigen van de de aangifte van haar geboorte bij de Burgerlijke Stand waren: Jacobus Francies van de Sompele, 40 jaar, werkman te Evergem (wellicht een oom van haar vader?), en Judocus Mussche, 50 jaar, hovenier te Evergem. Overleden op 19-05-1909 te Evergem op 69-jarige leeftijd.
   3.  Victorius (Victor), geboren op 09-04-1841 om 17:00 uur te Evergem. Geboren in de Elslostraat in de wijk Elslo.
Getuigen van de de aangifte van zijn geboorte bij de Burgerlijke Stand waren: Pieter van Hulle, 34 jaar, landbouwer te Evergem, en Jan Baptista Fredrick, 45 jaar (moet waarschijnlijk 55 zijn), herbergier te Evergem.
   4.  Paulina, landbouwster te Evergem (1869), geboren op 29-12-1842 om 19:00 uur te Evergem. Geboren in de Elslostraat in de wijk Elslo.
Getuigen van de de aangifte van haar geboorte bij de Burgerlijke Stand waren: Jacobus Verstraete, 60 jaar, landbouwer te Evergem, en Jan Baptiste Fredrick, 57 jaar, herbergier te Evergem.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-04-1869 te Evergem (getuige(n): Iaak (Isaak?) van Vynckt, Bernaard Slock, Theodoor van Hoorebeke en Viktoor Vanwayenberghe). Ook de vader van de bruid, Petrus van Quickelberge, 55 jaar, landbouwer te Evergem, was bij het huwelijk aanwezig en stemde ermee in.
De huwelijksproclamaties vonden plaats te Evergem op 28-03 en 04-04-1869. Het huwelijkscontract passeerde voor Meester Viktoor van de Velde, notaris te Evergem, op 03-04-1869. Echtgenoot is Jan Baptista van de VELDE, 26 jaar oud, landbouwer te Evergem (1869), geboren op 15-11-1842 te Evergem. Op 07-04-1869 waren zowel zijn ouders als al zijn grootouders reeds overleden. Zoon van Eduardus van de VELDE en Blondina van den BERGHE. Beiden woonden op 07-04-1869 te Evergem.
   5.  Rosalia van QUICKELBERGHE, geboren op 29-11-1846 om 04:00 uur te Evergem. Geboren in de Elslostraat in de wijk Elslo.
Getuigen van de de aangifte van haar geboorte bij de Burgerlijke Stand waren: Engelbert van Haele, 39 jaar, tapper te Evergem, en Francies van Hecke, 53 jaar, veldwachter te Evergem. Overleden op 08-01-1907 te Evergem op 60-jarige leeftijd.
   6.  Joannes Baptista, geboren op 13-04-1848 om 23:00 uur te Evergem. Geboren in de Elslostraat in de wijk Elslo.
Getuigen van de de aangifte van zijn geboorte (en die van zijn tweelingzus Clementia) bij de Burgerlijke Stand waren: Pieter Francies Verstraete, 29 jaar, landman te Evergem, en Jan Baptiste de Muijter, 34 jaar, landman te Zwijnaarde. Overleden op 21-09-1849 om 08:30 uur te Evergem op 1-jarige leeftijd. Overleden in het huis van zijn ouders in de wijk Effink, in de Droogtestraat.
   7.  Clementia, geboren op 13-04-1848 om 23:15 uur te Evergem. Geboren in de Elslostraat in de wijk Elslo. Overleden op 30-01-1849 om 20:00 uur te Evergem, 292 dagen oud. Overleden in het huis van haar ouders in de wijk Effink, in de Droogtestraat.
   8.  Monica, landbouwster te Evergem (1868), geboren op 23-11-1849 om 02:00 uur te Evergem. Geboren in de Droogtestraat in de wijk Effink.
Getuigen van de de aangifte van haar geboorte bij de Burgerlijke Stand waren: Desiré Velleman, 26 jaar, kleermaker te Evergem, en Jan Baptiste Fredrick, 64 jaar, herbergier te Evergem. Overleden op 29-01-1868 om 00:00 uur te Evergem op 18-jarige leeftijd. Ze overleed in huis nummer 90 in de wijk (straat) Droogte. Ze bleef ongehuwd.

 
Ve    Petrus (Pieter) van QUICKELBERGHE, geboren op 19-09-1659 om 23:30 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 23-09-1659 te Drongen (getuige(n): Petrus Logiers en Joanna Dauws namens Janneken de Blieck), overleden op 29-04-1734 te Drongen op 74-jarige leeftijd, begraven te Drongen, zoon van Gerardus (Geeraert) van QUICKELBERGHE (zie IVf) en Livina (Lievijn) de GRAVE.
Ondertrouwd (1) op 02-11-1684 te Drongen (getuige(n): Gerardus de Muijtere en Joanna de Muijtere), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 26-11-1684 te Drongen (RK) (getuige(n): Gerardus van Quickelberghe en ?) met Nicolaa de VOS, geboren ±1661, overleden op 22-03-1731 te Drongen, begraven te Drongen. In haar begraafakte wordt zij "Clara" genoemd en in de doopakten van enkele van haar kinderen "Judoca".
Gehuwd voor de kerk (2) op 71-jarige leeftijd op 04-09-1731 te Vinderhoute (RK) (getuige(n): Joannes Livens en Christophorus Heijnssens) met Catharina WILLEMS. Overleden na 29-04-1734.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Balduinus (zie VIk).
   2.  Livinus, geboren op 30-05-1687 om 05:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 31-05-1687 te Drongen (getuige(n): Livinus van Quickelberghe en Livina Elshoudt(?)).
   3.  Michael (Michiel) (zie VIl).
   4.  Joanna (Janneken), geboren op 28-02-1692 om 05:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 28-02-1692 te Drongen (getuige(n): Joannes de Muijtere en Joanna de Vos), overleden op 19-02-1719 op 26-jarige leeftijd. Ook wel: Van Quekelberghe en Van Quaquelberghe. Ik ben niet zeker of het eerste huwelijk (met Marten de Smet) klopt. Dit zou een andere Janneken van Quekelberghe, dochter van Pieter, kunnen zijn.
Gehuwd (1) ±1714 met Marten de SMET, overleden op 18-03-1714 te Hansbeke. Zijn staat van goed (Hansbeke) is gedateerd 20-02-1715.
Gehuwd voor de kerk (2) op 23-jarige leeftijd op 14-10-1715 te Drongen (RK) (getuige(n): Balduinus Dobbelaere en Nicolaa de Vos). Zij hadden gratis dispensatie gekregen voor de drie huwelijksproclamaties. Echtgenoot is Martinus (Marten) DOBBELAERE, geboren te Merendree. Overleden na 02-11-1719.
   5.  Elisabeth, geboren op 26-08-1696 om 18:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 27-08-1696 te Drongen (getuige(n): Joannes de Vos en Elisabeth Dobbelaere).
   6.  Judoca, geboren op 12-03-1700 om 00:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 12-03-1700 te Drongen (getuige(n): Franciscus Dierickx, in plaats van Judocus de Weerdt, en Judoca Hijde), overleden op 18-04-1768 te Vinderhoute op 68-jarige leeftijd, begraven te Vinderhoute.
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 03-06-1725 te Drongen (RK) (getuige(n): Petrus Heijndrijck en Nicolaa de Vos). Zij hadden dispensatie gekregen voor de drie huwelijksproclamaties. Echtgenoot is Joannes LIVENS. Overleden tussen 04-09-1731 en 15-07-1742.
Gehuwd voor de kerk (2) op 42-jarige leeftijd op 15-07-1742 te Vinderhoute (RK) (getuige(n): Carolus Verhegge en Christophorus Heijnssens) met Jacobus CASAERT. Overleden na 18-04-1768.

 
VIk    Balduinus van QUICKELBERGHE, geboren op 06-01-1685 om 21:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 08-01-1685 te Drongen (getuige(n): Balduinus Rogiers en Catharina de Gruijtere), zoon van Petrus (Pieter) van QUICKELBERGHE (zie Ve) en Nicolaa de VOS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 28-jarige leeftijd op 28-05-1713 te Gent (RK) (getuige(n): Petrus van Quickelberghe en Joanna Verwee). Zij trouwden in de Sint-Martinuskerk. Echtgenote is Petronella de CLERCK, geboren te Gent. Overleden tussen 18-11-1727 en 28-05-1732.
Gehuwd voor de kerk (2) op 47-jarige leeftijd op 28-05-1732 te Vinderhoute (RK) (getuige(n): Petrus van Quickelberghe en Christophorus Heijnssens) met Maria de RUDDER. Overleden vóór 25-04-1797. Haar achternaam verschijnt ook als "De Ridder" en "De Ruddere".
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Petrus, geboren op 25-06-1714 om 05:00 uur te Gent, gedoopt (RK) op 25-06-1714 te Gent (getuige(n): Petrus van Quickelberge en Joanna Verwee). Gedoopt in de Sint-Martinuskerk. Vermoedelijk overleden vóór 06-02-1717.
   2.  Petronella, geboren op 18-11-1715 om 17:00 uur te Gent, gedoopt (RK) op 19-11-1715 te Gent (getuige(n): Pieter de Clerck en Judoca de Vos). Gedoopt in de Sint-Martinuskerk. Vermoedelijk overleden vóór 26-02-1724.
   3.  Petrus, geboren op 06-02-1717 om 21:30 uur te Gent, gedoopt (RK) op 07-02-1717 te Gent (getuige(n): Michael Quickelberghe en Petronella Dappers). Gedoopt in de Sint-Martinuskerk.
   4.  Dominicus (zie VIIl).
   5.  Adrianus, geboren op 10-03-1722 om 05:00 uur te Gent, gedoopt (RK) op 10-03-1722 te Gent (getuige(n): Adrianus Mortier en Anna Maria Lisse). Gedoopt in de Sint-Martinuskerk.
   6.  Judocus, geboren op 10-03-1722 om 05:15 uur te Gent, gedoopt (RK) op 10-03-1722 te Gent (getuige(n): Judocus Notte en Judoca Bruijneel). Gedoopt in de Sint-Martinuskerk.
   7.  Petronella Jacoba, geboren op 26-02-1724 om 12:00 uur te Gent, gedoopt (RK) op 27-02-1724 te Gent (getuige(n): Jacobus Plevijt(?) en Petronella Janssens). Gedoopt in de Sint-Martinuskerk. Overleden op 29-08-1763 te Gent op 39-jarige leeftijd. Ze overleed in de wijk Ekkergem, op de "Plaetse omtrent de vesten". Begraven op 31-08-1763 te Gent.
Ondertrouwd op 20-11-1753 te Gent (getuige(n): Petrus Verbaere en Livina Francisca Bogaert), gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 01-12-1753 te Gent (RK) (getuige(n): Petrus Verbaere en Livina Francisca Bogaert). Zij trouwden in de Sint-Martinuskerk. Echtgenoot is Daniël Joannes VERWEE, geboren te Gent (Sint-Baafs).

Uit het tweede huwelijk:
   8.  Isabella, geboren op 03-12-1733 om 06:00 uur te Gent, gedoopt (RK) op 03-12-1733 te Gent (getuige(n): Petrus Quickelberge en Livina Verbiest). Gedoopt in de Sint-Martinuskerk.
   9.  Petrus (Pierre) QUICKELBERGHE (zie VIIm).
   10.  Joannes (Jan) van QUICKELBERGE (zie VIIn).

 
VIIl    Dominicus van QUICKELBERGHE, geboren op 14-08-1719 om 23:00 uur te Gent. Geboren in de wijk Ekkergem. Gedoopt (RK) op 15-08-1719 te Gent (getuige(n): Dominicus de Clerck en Judoca van Quickelberge). Gedoopt in de Sint-Martinuskerk. Overleden op 02-02-1798 om 04:00 uur te Mariakerke op 78-jarige leeftijd. Aangevers van zijn overlijden bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Livinus van Quikelberge, 41 jaar, wonende te Mariakerke
2. Martinus Saeij, 30 jaar, wonende te Mariakerke. Hij was analfabeet. Zoon van Balduinus van QUICKELBERGHE (zie VIk) en Petronella de CLERCK.
Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 11-02-1756 te Wondelgem (RK) (getuige(n): Daniel Joannes Verwee en Petronilla Locet) met Angelina van SPEIJBROECK, overleden te Mariakerke. Overleden tussen 02-08-1791 en 18-11-1806. Zij was analfabete.
Waarschijnlijk was Pieternelle Josephe van Speijbroek, die op 27-08-1802 in Mariakerke woonde en 63 jaar oud was, een zus van haar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Livinus Bernardus (Livin Bernard), hovenier te Mariakerke (1800), geboren op 11-05-1757 om 05:30 uur te Mariakerke, gedoopt (RK) op 11-05-1757 te Mariakerke (getuige(n): Livinus de Clerck en Livina van Hulle). Gedoopt "sub conditione". Overleden op 27-12-1802 om 03:00 uur te Mariakerke op 45-jarige leeftijd. Aangevers van zijn overlijden bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Jacobus Quekelbeirge (van Quickelberge), zoon van Dominicus, 39 jaar, arbeider te Mariakerke, broer
2. Laureijs Heije, 30 jaar, wonende te Mariakerke. In de meeste akten wordt vermeld dat hij niet kon schrijven, maar de overlijdensakte van zijn vader (02-02-1798) ondertekende hij wel (met "Livinus van Quikelberge"). Hij woonde tussen 26-02-1794 en 07-09-1800 te Mariakerke.
Hij bleef ongehuwd.
   2.  Dominicus, geboren op 30-08-1758 om 18:00 uur te Mariakerke, gedoopt (RK) op 30-08-1758 te Mariakerke (getuige(n): Dominicus de Clerck en Livina Hebberecht), begraven op 18-08-1760 te Mariakerke.
   3.  Petronilla, geboren op 23-04-1760 om 21:30 uur te Mariakerke, gedoopt (RK) op 24-04-1760 te Mariakerke (getuige(n): Georgius de Clerck en Petronilla van Quickelberghe), begraven op 20-06-1762 te Mariakerke.
   4.  Regina Petronilla, geboren op 17-03-1762 om 00:30 uur te Mariakerke, gedoopt (RK) op 17-03-1762 te Mariakerke (getuige(n): Petrus van Quickelberghe en Petronilla Josepha van Speijbroeck), begraven op 14-03-1763 te Mariakerke.
   5.  Jacobus van QUICKELBERGE (zie VIIIq).
   6.  Maria Catharina, geboren op 29-08-1767 om 00:30 uur te Mariakerke, gedoopt (RK) op 29-08-1767 te Mariakerke (getuige(n): Petrus Suc... en Maria Catharina van Speijbroeck). Gedoopt "sub conditione" door Judoca Paridaen, denkelijk de vroedvrouw. Begraven op 05-09-1767 te Mariakerke.
   7.  Livina Petronilla van QUICKELBERGE, geboren op 12-03-1769 om 11:00 uur te Mariakerke, gedoopt (RK) op 12-03-1769 te Mariakerke (getuige(n): Mattheus van Vooren en Livina Petronilla de Clerck). Ze was analfabete. Op 26-08-1797 woonde ze te Mariakerke.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-07-1799 te Mariakerke (getuige(n): Francies Heije (38 jaar, werkman, broer van de bruidegom), Joanna Vermeersch, Regina de Backer en Martinus Saeij) met Laurens Francies HEIJE, 26 jaar oud, landsman te Drongen (1799), geboren op 10-09-1772 te Drongen. Hij was analfabeet. Zoon van Judocus HEIJE en Marie Christina BOVINS.
   8.  Joannes, geboren op 12-10-1771 om 14:00 uur te Mariakerke, gedoopt (RK) op 12-10-1771 te Mariakerke (getuige(n): Mattheus Dobbelaer en Joanna Saeij), begraven op 25-08-1772 te Mariakerke.

 
VIIIq    Jacobus van QUICKELBERGE, landman te Mariakerke (1797), dagloner/arbeider te Mariakerke (1799-1802), Gent (1804) en Evergem (1806-1812), garenbleker en wever te Wondelgem (1824) en garenbleker te Gent (1826), geboren op 30-12-1763 om 07:30 uur te Mariakerke, gedoopt (RK) op 30-12-1763 te Mariakerke (getuige(n): Jacobus van Hulle en Maria de Clerck). Overleden na 09-08-1826. Hij schreef zijn achternaam soms ook als "Van Quickelberghe", "Van Queckelberge" en "Van Queckelberghe".
Hij woonde op 07-09-1800 te Mariakerke, op 31-08-1804 te Gent (in het voorgeborchte buiten de Brugse Poort) en op 09-01-1824 te Wondelgem "aan de berg van Wilde". Zoon van Dominicus van QUICKELBERGHE (zie VIIl) en Angelina van SPEIJBROECK.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 03-05-1788 te Mariakerke (RK) (getuige(n): Dominicus van Quickelberge, geboren te Ekkergem (Gent) en wonende te Mariakerke, en Maria Agatha de Vogelaer, geboren te Wanzele en wonende te Mariakerke) met Petronilla Coleta (Petronille Colette) VERHAEGEN, geboren ±1767 te Evergem, overleden ±1799 te Mariakerke. Overleden vóór 24-08-1800. Zij was analfabete.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 07-09-1800 te Evergem (getuige(n): Livin Bernard van Quickelberge (40 jaar, hovenier te Mariakerke, broer van de bruidegom), Judocus de Pauw (27 jaar, schoenmaker te Evergem), Caroline Venas (22 jaar, wonende te Evergem, zus van de bruid) en Theresia Vermeulen (23 jaar, wonende te Evergem)). Huwelijksproclamatie te Evergem op 24-08-1800. Echtgenote is Joanna Cornelia (Jeanne Cornelie) VENAS, 34 jaar oud, geboren op 13-10-1765 te Kluizen. Overleden tussen 09-03-1812 en 09-08-1826. Ze woonde op 07-09-1800 te Evergem.
Ze was analfabete. Dochter van Paul (Pauwel) VENAS, glazenmaker te Evergem (1811-1816), en Maria Anne (Marie) CLEEMPUT. Ze woonden in 1806 en 1807 in de straat 't Eijndeken te Evergem in de sectie Elslo.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacobus, geboren op 20-01-1789 om 10:00 uur te Mariakerke, gedoopt (RK) op 20-01-1789 te Mariakerke (getuige(n): Dominicus van Quickelberghe, wonende te Mariakerke, en Petronilla Verhaege, wonende te Wondelgem), overleden op 15-10-1790 om 23:00 uur te Mariakerke op 1-jarige leeftijd, begraven te Mariakerke.
   2.  Francisca, spinster te Evergem (1836), geboren op 02-08-1791 om 04:00 uur te Mariakerke, gedoopt (RK) op 02-08-1791 te Mariakerke (getuige(n): Pieter Joannes Verhaegen, wonende te Ertvelde, en Angelina van Speijbroeck, wonende te Mariakerke), overleden op 11-12-1836 om 05:00 uur te Evergem op 45-jarige leeftijd. Ze overleed in haar woning op de Belzeelplaats in de wijk Belzele.
Aangevers van haar overlijden bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Judocus Raes, 55 jaar, wever te Evergem, echtgenoot
2. Jan Batista Meyva(e)rt, 52 jaar, winkelier te Evergem, kennis.
Gehuwd met Judocus RAES, wever te Evergem (1836). Overleden na 12-12-1836. Hij was analfabeet. Ze woonden op 11-12-1836 te Evergem, op de Belzeelplaats in de wijk Belzele.
   3.  Bernardus, dienstknecht te Evergem (1811), geboren op 26-02-1794 om 04:00 uur te Mariakerke, gedoopt (RK) op 26-02-1794 te Mariakerke (getuige(n): Livinus Bernardus van Quickelberge en Catharina Vermeire, beiden wonende te Mariakerke), overleden op 02-11-1811 om 17:00 uur te Evergem op 17-jarige leeftijd. Overleden in het huis van zijn vader in de straat Eijndeken in de wijk Elslo.
Aangevers van zijn overlijden bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Jacobus van Quickelberge, 48 jaar, dagloner te Evergem, vader
2. Paul Venas, 70 jaar, glazenmaker te Evergem (vader van zijn stiefmoeder).
   4.  Franciscus, geboren op 23-08-1797 om 13:00 uur te Mariakerke. Getuigen van de geboorteaangifte bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Martinus Saeij, 35 jaar, wonende te Mariakerke
2. Livine Petronille van Quikelbierge (Quickelberge), dochter van Domien, 26 jaar, wonende te Mariakerke.
   5.  Josephus, geboren op 28-02-1799 te Mariakerke. Geboren in de wijk Kerkwijk.

Uit het tweede huwelijk:
   6.  Livinus Bernardus, wever (1824) en landbouwer (1826) te Wondelgem, geboren op 09-05-1801 te Mariakerke. Zijn vader deed pas op 4 Fructidor an 10 (22-08-1802) aangifte bij de Burgerlijke Stand van zijn geboorte. Volgens de akte was deze late aangifte het gevolg van ziekte van de aangever. Overleden vóór 12-08-1867. Hij was analfabeet.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-08-1826 te Gent (getuige(n): Pertus Haeck (30 jaar), Levinus Haeck (26 jaar) en Joannes Haeck (24 jaar, alledrie landbouwers te Wondelgem en paternele kozijns van de bruid) en Franciscus Lemmen (landbouwer te Wondelgem)). Huwelijksproclamaties te Gent en Wondelgem op 30-07 en 06-08-1826. Echtgenote is Joanna Maria HAECK, landbouwster te Gent (1826), geboren ±1796 te Oostakker, overleden op 12-08-1867 om 21:00 uur te Gent. Overleden in haar woning in de Kerkstraat.
Haar overlijden werd bij de Burgerlijke Stand aangegeven door:
1. Jacobus Govaert, 56 jaar, landbouwer, wonende in de Kerkstraat, zwager
2. Joannes Adam, 60 jaar, landbouwer, wonende in de Kerkstraat. Ze woonde op 09-08-1826 in de Kerkstraat "in het voorgeborchte der Brugse Poort" te Gent. Dochter van Ignatius HAECK en Angelina van CAENEGHEM, landbouwster te Gent (1826).
   7.  Constantinus (Constantin), geboren op 26-08-1802 om 23:00 uur te Mariakerke. Getuigen van de geboorteaangifte bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Pauwels Venas, 60 jaar, wonende te Mariakerke
2. Pieternelle van Speijbroeck, 63 jaar, wonende te Mariakerke (denkelijk een oudtante), overleden op 07-11-1804 om 08:00 uur te Gent op 2-jarige leeftijd. Overleden aan de tering in zijn ouderlijk huis in de Fauxbourg de Bruges.
Zijn overlijden werd bij de Burgerlijke Stand aangegeven door:
1. Jacobus van Quickelberge, 40 jaar, dagloner, wonende in de Fauxbourg de Bruges, vader
2. François Thienpont, 47 jaar, dagloner, wonende in de Ukkelram.
   8.  Joannes Baptiste, wever te Wondelgem (1824), geboren op 30-08-1804 om 10:00 uur te Gent. Volgens de klapper geboren op 02-09-1804, maar de akte is gedateerd 13 Fructidor XII en hij zou de dag ervóór geboren zijn.
Geboren in de "Fauxbourg de Bruges", section de la Fraternité.
Getuigen van de geboorteaangifte bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Pierre de Smedt, 44 jaar, dagloner in de "rue Fauxbourg" te Gent
2. Laurent Heije, 31 jaar, dagloner te Mariakerke, overleden op 09-01-1824 om 15:00 uur te Wondelgem op 19-jarige leeftijd. Hij overleed in het huis van zijn vader "aan de berg van Wilde".
Aangevers van zijn overlijden bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Livinus van Quickelberge, 23 jaar, wever te Wondelgem (broer)
2. Francies Leenesonne, 32 jaar, landsman te Wondelgem.
   9.  Pierre François, geboren op 18-11-1806 om 08:00 uur te Evergem. Geboren in de Eijndekenstraat.
Getuigen bij de aangifte van zijn geboorte bij de Burgerlijke Stand waren: Livin Migom, 39 jaar, en Pierre de Weirdt, 25 jaar, beiden hoefsmid te Evergem. Overleden op 17-11-1807 om 23:30 uur te Evergem, 364 dagen oud. Hij overleed in het huis van zijn ouders in de wijk Elslo (straat "'t Eijndeken").
   10.  Sophie, geboren ±1809 te Evergem. Kennelijk heb ik haar geboorteakte over het hoofd gezien... Overleden op 08-03-1812 om 15:00 uur te Evergem. Overleden in het huis van haar ouders in de straat Eijndeken in de wijk Elslo.
Aangevers van haar overlijden bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Jacobus van Quickelberge, 48 jaar, dagloner te Evergem, vader
2. Paul Venas, 70 jaar, glazenmaker te Evergem, maternele grootvader.

 
VIIm    Petrus (Pierre) QUICKELBERGHE, dagloner (1804) en loodgietersknecht (1810) te Gent, geboren op 02-12-1738 om 13:30 uur te Gent, gedoopt (RK) op 02-12-1738 te Gent (getuige(n): Petrus Walleven(?) en Livina Hebbelijnck). Gedoopt in de Sint-Martinuskerk. Overleden op 18-01-1823 om 03:30 uur te Gent op 84-jarige leeftijd. Hij overleed in het "Gasthuis n° 18 van d'oude mannen, staande in de Bijloke". Hij schreef zijn achternaam zonder "van".
Op 10-10-1804 en 08-06-1810 woonde hij in de Struivelsteeg te Gent. Zoon van Balduinus van QUICKELBERGHE (zie VIk) en Maria de RUDDER.
Ondertrouwd op 16-04-1768 te Gent. Ondertrouwd in de Sint-Niklaaskerk om 18:00 uur. Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 24-04-1768 te Gent (RK) (getuige(n): Joannes de Wulf en Joanna Elisabetha Cornelis). Getrouwd in de Sint-Niklaaskerk. Echtgenote is Maria Agnes CORNELIS, geboren te Veere, Nederland. Overleden na 17-05-1798. Op 17-05-1798 woonde ze in de Struivelsteeg te Gent.
Ze was analfabete. Zij woonden in 1781 in het Verguldenhoofdstraatje te Gent.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Baptista (zie VIIIr).
   2.  Franciscus Joannes, geboren op 17-10-1771 om 19:15 uur te Gent, gedoopt (RK) op 18-10-1771 te Gent (getuige(n): Franciscus Joannes de Kimpe en Maria Joanna Eggermont). Gedoopt in de Sint-Jacobskerk. Overleden op 30-11-1771 te Gent, 44 dagen oud. Hij overleed in het Verguldenhoofdstraatje. Begraven op 01-12-1771 te Gent. Begraven op het kerkhof van Sint-Jacobs.
   3.  Egidius Joannes (Jean), kleermaker te Gent (1823-1840), geboren op 17-08-1778 om 07:30 uur te Gent, gedoopt (RK) op 17-08-1778 te Gent (getuige(n): Aegidius Bosschaert en Maria Joanna Eggermont). Gedoopt in de Sint-Jacobskerk. Overleden op 12-12-1846 om 08:30 uur te Gent op 68-jarige leeftijd. Overleden op de Lakenmarkt.
Zijn overlijden werd bij de Burgerlijke Stand aangegeven door:
1. Thomas Quickelberghe, 41 jaar, kleermaker op de Lakenmarkt, neef
2. Ludovicus Vergracht, 34 jaar, winkelier in de Wandelsteeg, (aangetrouwde) neef

Het Stadsarchief Gent bezit een geporseleinde kaart waarop in het zwart afgebeeld staan: Napoleontische soldaten, wapens, kroon, steek, vlaggen, graftombe, paard en de volgende tekst:

SOCIETE PHILANTROPIQUE, des anciens Frères d'Armes de l'Empire, établie à Gand. Monsieur et Frère d'Administration a l'honneur de vous faire part de la mort de JEAN QUICKELBERGHE, né à Gand le 17 août 1778, y décédé le 12 décembre 1846.

(bron: Beeldbank Gent (webpagina van de Stad Gent)). Hij woonde in ieder geval van 12-07-1839 tot zijn dood op de Lakenmarkt te Gent.
   4.  Maria Barbara, geboren op 07-01-1781 om 21:30 uur te Gent. Ze werd geboren in het ouderlijk huis in het Verguldenhoofdstraatje. Gedoopt (RK) op 08-01-1781 te Gent (getuige(n): Bartholomeüs Felix, wonende op de Begijnengracht, en Maria Joanna Eggermont, wonende bij de Walpoortbrug). Gedoopt in de Sint-Jacobskerk. Overleden op 05-04-1857 om 07:00 uur te Breda, Nederland op 76-jarige leeftijd. Ze overleed in haar woning in de Ginnekenstraat (wijk B, nummer 117). Aangevers van haar overlijden bij de Burgerlijke Stand waren haar schoonzoon Johannes Everardus ten Bosch (timmerman, 52 jaar oud) en Johannes Antonius Cornelisse (winkelier, 58 jaar oud). Ze woonde op 02-07-1801 en 05-07-1809 in de Struivelstraat te Gent.
Ze was analfabete.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-07-1809 te Gent (getuige(n): Pieter Pauwels (60 jaar, chartermeester te Gent, oom van de bruidegom), Jean Baptiste Angnissins(?) (40 jaar, dagloner te Gent, zwager van de bruidegom), Dominique Becu (34 jaar, schilder te Gent, stiefvader van de bruidegom) en Jean Baptiste Quickelberghe (40 jaar, timmerman te Gent, broer van de bruid)). Huwelijksproclamaties te Gent op 25-06 en 02-07-1809. Echtgenoot is Fredericus DOBBELAERE, 28 jaar oud, (hulp-)metselaar te Gent (1810) en modelmaker bij de Koninklijke Militaire Academie te Breda (1834 tot zijn pensioen), geboren op 22-04-1781 te Gent, overleden op 07-10-1849 te Breda, Nederland op 68-jarige leeftijd. Hij overleed in zijn woning in de Ginnekenstraat (wijk B, nummer 117). Op 05-07-1809 woonde hij in de Struivelsteeg te Gent.
In de Burgerlijke Stand van Breda staat de achternaam meestal als "Dobelaere" geschreven. Zelf schreef hij zijn naam ook wel eens als "Dobelaere" (bijvoorbeeld in de trouwakte). Zoon van Joannes Franciscus DOBBELAERE, metselaar, en Maria PAUWELS, winkelierster te Gent (1809). In 1810 woonden ze in de Struivelsteeg te Gent. Denkelijk zijn ze tussen 1829 en 1834 naar Breda gekomen. In ieder geval woonden ze er op 10-04-1834 al.
Uit de Memorie van Successie d.d. 20-04-1857 van Maria Barbara Quickelberghe blijkt dat zij een elftal huizen/huisjes nalieten in secties A en B te Breda. Erfgenamen waren hun twee kinderen die elk voor de helft in de nalatenschap deelden.

 
VIIIr    Joannes Baptista QUICKELBERGHE, timmerman (1798-1810) en schrijnwerker (1804-1808) te Gent, geboren op 21-04-1769 om 09:15 uur te Gent, gedoopt (RK) op 21-04-1769 te Gent (getuige(n): Christophorus van Kerckvoorde en Joanna Elisabetha Cornelis). Gedoopt in de parochie van Sint-Michiels Noord. Overleden op 07-06-1810 om 17:00 uur te Gent op 41-jarige leeftijd. Overleden in zijn huis op de Ottogracht.
Zijn overlijden werd bij de Burgerlijke Stand aangegeven door:
1. Pierre Quickelberghe, 72 jaar, loodgietersknecht, wonende in de Struivelsteeg, vader
2. Josephus J. Dierijckx, 33 jaar, timmermansknecht, wonende in de Struivelsteeg, zwager. Hij schreef zijn achternaam zonder "van" (net als zijn vader). Zoon van Petrus (Pierre) QUICKELBERGHE (zie VIIm) en Maria Agnes CORNELIS.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 02-02-1796 te Gent (RK) (getuige(n): Petrus Quickelberghe en Theresia Francisca Scarmur (moeder van de bruid)). Getrouwd in de Sint-Jacobskerk. De bruid was minderjarig en trouwde met ouderlijk consent. Echtgenote is Isabella Theresia (Isabelle Theresie) DIERIJCKX, oudkleerkoopster (1823), koopvrouw (1839) en winkelierster (1839-1844) te Gent, geboren ±1772 te Gent (Sint-Baafs), overleden op 26-12-1857 om 01:00 uur te Gent. Ze overleed in haar woning op de Lakenmarkt.
Haar overlijden werd bij de Burgerlijke Stand aangegeven door:
1. Thomas Joannes Quickelberghe, 52 jaar, kleermaker op de Lakenmarkt, zoon
2. Daniel van den Bogaert, 30 jaar, kleermaker op de Lakenmarkt, kozijn. Ze woonde op 29-05-1839 op de Vrijdagmarkt te Gent. Dochter van Petrus DIERIJCKX en Theresia Francisca SCARMUR. Zij woonden in 1796 en 1798 op de Ottogracht en in 1800 en 1801 in de Schoolsteeg te Gent. Vanaf 1803 woonden ze weer op de Ottogracht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theresia Petronella, geboren op 19-06-1796 om 20:30 uur te Gent, gedoopt (RK) op 20-06-1796 te Gent (getuige(n): Petrus Quickelberghe en Teresia Francisca Scarmur). Gedoopt in de Sint-Jacobskerk. De peter tekende met een kruisje, wat vreemd is, want, aangenomen dat hij de grootvader is, kon hij in 1781 wel zijn naam schrijven.. Overleden op 09-10-1804 om 07:00 uur te Gent op 8-jarige leeftijd. Overleden op de Ottogracht aan de "fièvre de Billeuse".
Haar overlijden werd bij de Burgerlijke Stand aangegeven door:
1. Jean Baptiste Quickelberghe, 35 jaar, schrijnwerker, wonende op de Ottogracht, vader
2. Pierre Quickelberghe, 65 jaar, dagloner, wonende in de Struivelsteeg, grootvader.
   2.  Maria Josepha (Marie Jo), naaister te Gent (1823), geboren op 17-05-1798 om 07:45 uur te Gent. Geboren op de Ottogracht.
Getuigen van de geboorteaangifte bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Josephus Joannus (sic!) Dierijckx, timmerman, wonende in de Wulfsteeg te Gent, 21 jaar, zwager van de vader
2. Maria Cornelis, wonende in de Struivelsteeg te Gent, 59 jaar, paternele grootmoeder, overleden op 27-09-1844 om 19:30 uur te Gent op 46-jarige leeftijd. Overleden in de Wolvensteeg.
Haar overlijden werd bij de Burgerlijke Stand aangegeven door:
1. Jacobus Livinus van Outrive, 46 jaar, kleermaker in de Wolvensteeg, echtgenoot
2. Joannes F. de Ridder, 44 jaar, kleermaker op de Grijsberg. Ze ondertekende haar trouwakte met "marie jo quickelberghe".
Ze woonde op 05-02-1823 op de Vrijdagmarkt te Gent.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-02-1823 te Gent (getuige(n): Egidius Quickelberghe (45 jaar, kleermaker te Gent, paternele oom van de bruid), Hubertus van Outrive (22 jaar, kleermaker te Gent, broer van de bruidegom), Joannes van Cauter (30 jaar, schoenmaker te Gent, zwager van de bruidegom) en Joannes Versain (45 jaar, gepensioneerd officier te Gent)). Huwelijksproclamaties te Gent op 26-01 en 05-02-1823. Echtgenoot is Jacobus Livinus van OUTRIVE, kleermaker te Gent (1823-1844), geboren ±1799 te Gent. Overleden na 28-09-1844. Hij woonde op 05-02-1823 in de Beiresteeg te Gent. Zoon van Paulus Josephus van OUTRIVE, kleermaker te Gent (1823), en Maria Jacoba de JONGHE. Ze woonden in 1844 in de Wolvensteeg te Gent.
   3.  Jeanne Philippine, geboren op 08-04-1800 om 23:00 uur te Gent. Geboren in de Schoolsteeg (Gosse de l'Ecole Centrale").
Getuigen van de geboorteaangifte bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Philippe Dierijckx (mogelijk maternele grootvader), 53 jaar, "portier d'étain", wonende op de Korte Munt
2. Jeanne Cornelis, 62 (of 70?) jaar, woonde in de Veerstraat, overleden op 03-05-1800 om 23:00 uur te Gent, 25 dagen oud. Overleden in haar ouderlijk huis in de Schoolsteeg.
Haar overlijden werd bij de Burgerlijke Stand aangegeven door:
1. Jean Baptiste Quickelberghe, 31 jaar, timmerman, wonende in de Schoolsteeg, vader
2. J.J. (Jean) Dierijckx, 24 jaar, timmerman, wonende in de Struivelsteeg (oom).
   4.  Egidius (Egide), geboren op 02-07-1801 om 01:55 uur te Gent. Geboren in de Schoolsteeg.
Getuigen van de geboorteaangifte bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Egide Callens, 32 jaar, wonende in de Gelukstraat
2. Marie Barbara van Quickelberghe, 22 jaar, wonende in de Struivelsteeg, overleden op 18-05-1804 om 05:00 uur te Gent op 2-jarige leeftijd. Overleden op de Ottogracht aan de tering.
Zijn overlijden werd bij de Burgerlijke Stand aangegeven door:
1. Joannes Batista Quickelberghe, 36 jaar, timmerman, wonende op de Ottogracht, vader
2. Francis Wante, 36 jaar, timmerman, wonende in de Struivelsteeg.
   5.  Isabella Petronilla (Isabelle Petronille), geboren op 13-11-1803 om 05:30 uur te Gent. Geboren op de Ottogracht.
Getuigen van de geboorteaangifte bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Pierre Joseph Carton, 36 jaar, ketellapper, wonende op de Ottogracht
2. Pierre François de Poerck, 42 jaar, timmerman, wonende in de Gelukstraat, overleden op 29-08-1832 om 14:00 uur te Gent op 28-jarige leeftijd. Ze overleed in haar huis in de Zuivelsteeg.
Haar overlijden werd bij de Burgerlijke Stand aangegeven door:
1. Jan Baptiste van Huffel, 62 jaar, kleermaker, wonende op de Lakenmarkt, schoonvader
2. Thomas Joannes Quickelberghe, 26 jaar, kleermaker, wonende op de Lakenmarkt, broer. Ze woonde op 10-08-1825 op de Vrijdagmarkt te Gent.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-08-1825 te Gent (getuige(n): Franciscus J. de Waele (68 jaar, winkelier te Gent, maternele oom van de bruidegom), Egidius Quickelberghe (47 jaar, kleermaker te Gent, paternele oom van de bruid), Jacobus van Outrive (26 jaar, kleermaker te Gent, zwager van de bruid) en Daniël F. van den Bogaert (26 jaar, kleermaker te Gent)). Huwelijksproclamaties te Gent op 31-07 en 07-08-1825. Echtgenoot is Eduardus Eugenius van HUFFEL, kleermaker te Gent (1825-1832), geboren ±1802 te Gent. Overleden na 29-08-1832. Hij woonde op 10-08-1825 op de Vrijdagmarkt te Gent. Zoon van Joannes Baptiste van HUFFEL, kleermaker te Gent (1825-1832), en Joanna Francisca de WAELE. Ze woonden op 29-08-1832 in de Zuivelsteeg te Gent.
   6.  Thomas Joannes, kleermaker te Gent (1832-1846), geboren op 09-09-1805 om 04:30 uur te Gent. Geboren op de Ottogracht.
Getuigen van de geboorteaangifte bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Thomas de Hoon, 55 jaar, schrijnwerker, wonende in de Donkersteeg
2. Pieter Josephus Carton, 37 jaar, ketellapper, wonende in de Brabantstraat, overleden op 27-07-1868 om 02:30 uur te Gent op 62-jarige leeftijd. Overleden in zijn huis op de Vrijdagmarkt.
Aangevers van zijn overlijden bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Carolus (Ch.) de Pauw, 33 jaar, schilder, wonende in de Wandelsteeg, kozijn
2. Franciscus de Ridder, 67 jaar, kleermaker, wonende in de Wijngaardstraat. Hij woonde op 30-08-1832 en 12-12-1846 op de Lakenmarkt te Gent. Ten tijde van zijn overlijden woonde hij op de Vrijdagmarkt te Gent. Hij bleef ongehuwd.
   7.  Francisca Philippina, winkelierster te Gent (1844), geboren op 16-08-1806 om 05:00 uur te Gent. Geboren op de Ottogracht.
Getuigen van de geboorteaangifte bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Philippe Dierijckx, 58 jaar, wonende op de Korte Munt (mogelijk de maternele grootvader)
2. Charles van Beneden, 50 jaar, spinner, wonende op de Ottogracht, overleden op 07-09-1894 te Gent op 88-jarige leeftijd. Ze woonde op 26-06-1844 op de Geldmunt te Gent en op 01-04-1868 in de Burgstraat te Gent.
Gehuwd (1) op 37-jarige leeftijd op 26-06-1844 te Gent (getuige(n): Thomas Quickelberghe (38 jaar, kleermaker, broer van de bruid), Ludovicus Vergracht (31 jaar, winkelier, zwager van de bruid), Eduardus Allonsius (29 jaar, timmerman) en Guillelmus Galle (59 jaar, peperkoekbakker, volgens de trouwakte geen familie!)). Huwelijksproclamaties te Gent op 16 en 23-06-1844. Echtgenoot is Leonardus GALLE, peperkoekbakker te Gent, geboren ±1807 te Evere(?). In zijn trouwakte lijkt als geboorteplaats "Eeveren" te staan, maar ik ben niet helemaal zeker. Wellicht moet het "Beveren" zijn... Overleden vóór 02-03-1868. Hij woonde op 26-06-1844 in de Oudburg te Gent. Zoon van Joannes Franciscus GALLE en Petronilla d'HUIJVETTER.
Gehuwd (2) op 61-jarige leeftijd op 01-04-1868 te Gent (getuige(n): Livinus Gulinck (57 jaar, rentier te Gent, broer van de bruidegom), Livinus de Caluwe (50 jaar, rentier te Gent, zwager van de bruidegom), Petrus de Man (66 jaar, hovenier(?) te Gent, zwager van de bruidegom) en Carolus (Ch.) de Pau (45 jaar, schilder, aangetrouwde moederlijke kozijn van de bruid)). Huwelijksproclamaties te Gent op 22 en 29-03-1868.
Op 02-03-1868 (over de dag ben ik niet zeker) sloten zij voor Meester Braet, notaris te Gent, een huwelijkscontract. Echtgenoot is Jacobus GULINCK, 59 jaar oud, geboren op 23-01-1809 te Gent. Overleden vóór 23-02-1874. Hij woonde op 01-04-1868 in de Kortrijksestraat te Gent en had toen geen bedrijf. Zoon van Jacobus GULINCK en Joanna Francisca de MEYER.
Gehuwd (3) op 67-jarige leeftijd op 23-02-1874 te Gent met Pierre DOELJE.
   8.  Sophia Josephina, winkelierster te Gent (1840-1862), geboren op 12-06-1808 om 10:00 uur te Gent. Geboren op de Ottogracht.
Getuigen van de geboorteaangifte bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Jean Baptiste de Hoon, 32 jaar, architect, wonende op de Brabantdam
2. Jean Charles (Joannes) de Meuleneere, 36 jaar, kuiper, wonende op de Steendam, overleden op 26-02-1862 om 10:30 uur te Gent op 53-jarige leeftijd. Overleden in haar woning in de Wandelsteeg.
Aangevers van haar overlijden bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Ludovicus Josephus Vergracht, 49 jaar, winkelier, wonende in de Wandelsteeg, echtgenoot
2. Henricus van Dornick, 42 jaar, herbergier, wonende op de Pensmarkt. Ze woonde op 28-10-1840 in de Wandelsteeg te Gent.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 28-10-1840 te Gent (getuige(n): Thomas Joannes Quickelberghe (35 jaar, kleermaker te Gent, broer van de bruid), Egidius Quickelberghe (62 jaar, kleermaker te Gent, paternele oom van de bruid), Franciscus Sauvage (42 jaar, boekbinder te Gent, maternele oom van de bruidegom) en Ludovicus Daverdin (28 jaar, "trakteerhuishouder" te Gent, geen familie)). Huwelijksproclamaties te Gent op 18 en 25-10-1840. Echtgenoot is Ludovicus Josephus (Louis) VERGRACHT, dienstbode (1840) en winkelier (1844-1862) te Gent, geboren ±1813 te Ieper. Overleden na 27-02-1862. Hij woonde op 28-10-1840 op de Meer te Gent. Zoon van Franciscus Antonius VERGRACHT en Isabella Ludovica LESTIENNE. Ze woonden (in ieder geval vanaf 12-12-1846) in de Wandelsteeg te Gent.
   9.  Adela Frederica, geboren op 28-10-1810 om 20:30 uur te Gent. Geboren op de Ottogracht.
Getuigen van de geboorteaangifte bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Frederic Dobbelaere, 29 jaar, metselaar, wonende in de Struivelsteeg
2. Augustin Verschuere, 36 jaar, winkelbediende, wonende in de Struivelsteeg, overleden op 11-07-1839 om 17:00 uur te Gent op 28-jarige leeftijd. Ze overleed op de Lakenmarkt (in het huis van haar oom Egidius Quickelberghe?), maar was woonachtig op de Ottogracht.
Aangevers van haar overlijden bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Egidius Quickelberghe, 60 jaar, kleermaker, wonende op de Lakenmarkt te Gent, oom
2. Josephus de Corte, 41 jaar, muzikant, wonende op de Ottogracht te Gent. Ze woonde op 29-05-1839 bij haar moeder op de Vrijdagmarkt te Gent.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29-05-1839 te Gent (getuige(n): Thomas Joannes Quickelberghe (33 jaar, kleermaker te Gent, broer van de bruid), Egidius Joannes Quickelberghe (60 jaar, kleermaker te Gent, vaderlijke oom van de bruid), Augustus Roelens (39 jaar, garde van eerste klasse bij de administratie van "den ijzeren weg", wonende te Oostende) en Joannes de Ridder (37 jaar, kleermaker te Gent)). Huwelijksproclamaties te Gent op 19 en 26-05-1839. Echtgenoot is Matheus Josephus de VRIENDT, schrijver bij de administratie van de spoorwegen ("den ijzeren weg") (1839), geboren ±1805 te Castres, Frankrijk. In de trouwakte wordt als geboorteplaats gegeven "Caestre in Vrankrijk". Er zijn diverse plaatsen in Frankrijk die Castres heten. Wellicht wordt hier Castres in Picardie bedoeld. Hij woonde op 29-05-1839 te Gent "in de Statie". Zoon van Benedictus Josephus de VRIENDT en Angelica Josepha COSTENOBLE. Zij woonden op 11-07-1839 op de Ottogracht te Gent.

 
VIIn    Joannes (Jan) van QUICKELBERGE, wever, geboren op 17-01-1742 te Gent. Geboren in de wijk Ekkergem. Overleden op 17-05-1799 te Sint-Laureins op 57-jarige leeftijd. Aangevers van zijn overlijden waren Silvester van de Bunder, landbouwer en 37 jaar, en Jacob van Waes, dagloner en 38 jaar. Beiden woonden te Sint-Laureins. De achternaam wordt ook wel "(Van) Quekelberge" geschreven. Zijn voornaam verschijnt ook als "Jean Baptiste". Zoon van Balduinus van QUICKELBERGHE (zie VIk) en Maria de RUDDER.
Gehuwd (1) vóór 1759 met Maria Anna de KETELAERE, geboren te Landegem. Overleden vóór 25-04-1797. Zij woonden in de periode 1783-1785 te Nevele en in 1791 te Kaprijke.
Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op 25-04-1797 te Sint-Laureins (getuige(n): Antoon Schutijser, 57 jaar en landbouwer, Antoon Frans Gallant, 32 jaar en herbergier, Judoca Francisca Vervaet, 32 jaar, en Joanna Petronella de Vlieger, 40 jaar) met Joanna Maria van HOUTTE, 40 jaar oud, geboren op 03-08-1756 te Moerkerke. Overleden na 17-05-1799. Zij woonde op 25-04-1797 te Sint-Laureins. Dochter van Henri van HOUTTE en Barbara de ZUTTER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Catharina, geboren op 08-12-1758 om 13:00 uur te Lovendegem, gedoopt (RK) op 09-12-1758 te Lovendegem (getuige(n): Mattheus de Riddere en Adriana van Huffel). Gedoopt "sub conditione". Overleden op 22-01-1759 te Lovendegem, 45 dagen oud, begraven te Lovendegem.
   2.  Joanna Catharina, geboren op 14-01-1760 om 10:00 uur te Lovendegem, gedoopt (RK) op 14-01-1760 te Lovendegem (getuige(n): Petrus de Ketellaere en Godliva de Riddere), overleden op 19-05-1760 te Lovendegem, 126 dagen oud, begraven te Lovendegem.
   3.  Maria Jacoba, geboren op 12-04-1761 om 19:00 uur te Lovendegem, gedoopt (RK) op 13-04-1761 te Lovendegem (getuige(n): Jacobus de Coster en Maria Catharina Scheemaecker), overleden op 30-05-1761 te Lovendegem, 48 dagen oud, begraven te Lovendegem.
   4.  Joannes Franciscus, geboren op 28-06-1762 om 01:00 uur te Lovendegem, gedoopt (RK) op 28-06-1762 te Lovendegem (getuige(n): Joannes Pauwels en Francisca de Ketelaere), overleden op 22-07-1762 te Lovendegem, 24 dagen oud, begraven te Lovendegem.
   5.  Petrus Joannes (zie VIIIs).
   6.  Joannes Baptista, geboren op 26-12-1766 om 14:00 uur te Lovendegem, gedoopt (RK) op 27-12-1766 te Lovendegem (getuige(n): Christophorus van Kerckvoorde en Maria Jacoba Phlips). Gedoopt "sub conditione". Overleden op 20-09-1767 te Lovendegem, 268 dagen oud, begraven te Lovendegem.
   7.  Maria Joanna (Jeanne Marie), geboren op 25-03-1770 om 15:30 uur te Lovendegem, gedoopt (RK) op 25-03-1770 te Lovendegem (getuige(n): Jacobus de Coster en Elisabetha Verschelde), overleden op 22-10-1813 te Eeklo op 43-jarige leeftijd. Haar overlijden werd aangegeven bij de Burgerlijke Stand door haar man Pierre Suitzincq (44 jaar, dagloner) en haar buurman Bernard Roete (56 jaar, dagloner).
Ze overleed in de wijk Ravenschoot. Ook wel: Van Quekelberghe.
Zij was analfabete.
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 08-08-1791 te Kaprijke (RK) (getuige(n): Joannes Baptista le Sage en Maria Anna de Ketelaere, beiden wonende te Kaprijke). De bruid trouwde met consent van haar ouders. Echtgenoot is Petrus Joannes (Pieter) van MEULEBROECK, geboren ±1763, gedoopt (RK) te Kaprijke, overleden vóór 1813. Hij was analfabeet. Beiden woonden op 08-08-1791 te Kaprijke.
Gehuwd (2) met Jan van CAUTE. Overleden vóór 22-10-1813.
Gehuwd (3) met Pierre SUITZINCQ, dagloner te Eeklo (1813), geboren ±1769. Hij woonde op 22-10-1813 in de wijk Ravenschoot te Eeklo.
Hij was analfabeet.

 
VIIIs    Petrus Joannes van QUICKELBERGE, geboren op 23-07-1763 om 10:00 uur te Lovendegem, gedoopt (RK) op 23-07-1763 te Lovendegem (getuige(n): Petrus Vermeire en Joanna Maria de Baets). Gedoopt "sub conditione". Overleden op 12-09-1804 te Lovendegem op 41-jarige leeftijd. De achternaam verschijnt ook als "Quijckelberge" en "Quekelberge". Hij was analfabeet. Zoon van Joannes (Jan) van QUICKELBERGE (zie VIIn) en Maria Anna de KETELAERE.
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 28-04-1783 te Nevele (RK) (getuige(n): Joannes Quijckelberge ex Gent (parochie St.-Martinus) en wonende te Nevele, en Anna Catarina de Jaegere, geboren en wonende te Nevele) met Joanna Maria Catharina van de WEGHE, geboren te Ruiselede, overleden op 23-06-1804 te Lovendegem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isabella QUICKELBERGE, geboren op 02-02-1784 om 16:00 uur te Nevele, gedoopt (RK) op 02-02-1784 te Nevele (getuige(n): Joannes Quekelberge ex Gent (parochie St.-Martinus) en wonende te Nevele, en Marianna Braecke ex en wonende te Nevele), overleden op 22-12-1842 te Merendree op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-01-1813 te Merendree (getuige(n): Jacques Baillem, Pierre François de Clercq en Jean François Dobbelaere) met Joannes Baptiste van HOLSBEKE, 23 jaar oud, geboren op 18-10-1789 te Merendree, gedoopt (RK) op 19-10-1789 te Merendree (getuige(n): Joannes Bogaert en Joanna Catharina van Holsbeke ex Nevele).
   2.  Joannes, geboren op 07-03-1785 om 00:00 uur te Nevele, gedoopt (RK) op 07-03-1785 te Nevele (getuige(n): Joannes Josephus van de Wege, ex en wonende te Ruiselede, en Marianna de Ketelaere, ex Landegem en wonende te Nevele).
   3.  Jacobus, geboren op 25-09-1786 om 12:00 uur te Nevele, gedoopt (RK) op 25-09-1786 te Nevele (getuige(n): Jacobus Mestdagh ex Nevele en Catharina de Cocq ex Gent (parochie St.-Baafs) en wonende te Nevele), overleden op 22-04-1790 om 22:00 uur te Lovendegem op 3-jarige leeftijd, begraven te Lovendegem.
   4.  Coleta, geboren op 11-01-1789 om 17:00 uur te Lovendegem, gedoopt (RK) op 12-01-1789 te Lovendegem (getuige(n): Petrus Versluijs en Maria Joanna Quickelberge, beiden ex Lovendegem), overleden op 28-01-1790 te Lovendegem op 1-jarige leeftijd, begraven te Lovendegem. In de begraafakte wordt ze "Isabella" genoemd.
   5.  Theresia, geboren op 26-04-1790 om 22:00 uur te Lovendegem, gedoopt (RK) op 27-04-1790 te Lovendegem (getuige(n): Dominicus van Quikelberge, wonende te Mariakerke bij Gent, en Petronilla Catharina de Roo, wonende te Lovendegem).
   6.  Ludovica, geboren ±08-1791 te Lovendegem. De doopakte moet ik nog opzoeken (in de klapper staat ze onder "Vanqueckenborne"). Overleden op 17-11-1791 om 02:00 uur te Lovendegem, begraven te Lovendegem.
   7.  Fidelis (zie IXm).
   8.  Coleta, geboren op 31-12-1794 om 06:30 uur te Lovendegem, gedoopt (RK) op 31-12-1794 te Lovendegem (getuige(n): Joannes Franciscus van den Berghe ex Lovendegem en Vironica Wolf ex Merendree). Ook: Van Quikkelberge.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-04-1823 te Waarschoot (getuige(n): Joannes Verleye en Bernardus Vervaet) met Joannes Baptista HAECK, 58 jaar oud, geboren op 25-02-1765 te Waarschoot, zoon van Joannes Franciscus HAECK en Marie de BACKER.

 
IXm    Fidelis van QUICKELBERGE, geboren op 22-04-1793 om 02:00 uur te Lovendegem, gedoopt (RK) op 22-04-1793 te Lovendegem (getuige(n): Joannes Baptista Arens en Carola Theresia Grijp, beiden wonende te Lovendegem), zoon van Petrus Joannes van QUICKELBERGE (zie VIIIs) en Joanna Maria Catharina van de WEGHE.
Gehuwd met Sophie de WEIRDT. Nog niet helemaal zeker of het om dezelfde Fidelis VQ gaat...
Uit dit huwelijk:
   1.  Marie Thérèse QUICKELBERGE, geboren op 10-10-1840 te Zomergem.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05-10-1870 te Waarschoot (getuige(n): Petrus de Kesel en Petrus Matthys) met Joannes Bernardus van HECKE, 30 jaar oud, geboren op 05-12-1839 te Waarschoot, zoon van Joannes Francies van HECKE en Maria Theresia de VRIESE.

 
VIl    Michael (Michiel) van QUICKELBERGHE, geboren op 29-09-1689 om 05:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 29-09-1689 te Drongen (getuige(n): Livinus van Quickelberghe en Joanna Dobbelaere), begraven op 10-03-1734 te Gent. Begraven op het kerkhof van de Heilig-Kerstkerk. Zoon van Petrus (Pieter) van QUICKELBERGHE (zie Ve) en Nicolaa de VOS.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 30-04-1723 te Wondelgem (RK) (getuige(n): Petrus van Queckelberghe en Georgia Vertiers) met Jacoba HOSTE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Judocus, geboren ±02-1724, begraven op 26-02-1724 te Gent. Begraven op het kerkhof van de Heilig-Kerstkerk. Volgens de begraafakte werd hij 16 dagen oud.
   2.  Catharina Petronella, geboren op 07-05-1725 om 19:30 uur te Gent, gedoopt (RK) op 08-05-1725 te Gent (getuige(n): Petrus van Damme en Nicolaa de Vos). Gedoopt "sub conditione" in de Heilig-Kerstkerk. Overleden op 01-03-1788 om 18:30 uur te Gent op 62-jarige leeftijd. Overleden in het Bijloke hospitaal.
Gehuwd voor de kerk op 44-jarige leeftijd op 14-10-1769 te Gent (RK) (getuige(n): Petrus Franciscus Geldof en Anna Poelmans). Getrouwd in de Sint-Niklaaskerk. Echtgenoot is Joannes HULLEVOET, geboren te Drongen. Overleden vóór 01-03-1788. In de trouwakte luidt zijn achternaam: Haelvoet.
   3.  Petronella, geboren op 18-11-1727 om 09:00 uur te Gent, gedoopt (RK) op 18-11-1727 te Gent (getuige(n): Petrus van Damme en Petronella de Clercq). Gedoopt "sub conditione" in de Heilig-Kerstkerk. Begraven op 16-01-1728 te Gent. Begraven op het kerkhof van de Heilig-Kerstkerk. In de begraafakte wordt zij "Isabella" genoemd.
   4.  Balduinus, geboren op 08-01-1729 om 11:30 uur te Gent, gedoopt (RK) op 09-01-1729 te Gent (getuige(n): Balduwinus van Quickelberghe en Jorgia Fruijtier(?)). Gedoopt in de Heilig-Kerstkerk. Begraven op 04-01-1734 te Gent. Begraven op het kerkhof van de Heilig-Kerstkerk.
   5.  Angelina, geboren op 09-11-1731 om 05:00 uur te Gent, gedoopt (RK) op 09-11-1731 te Gent (getuige(n): Joannes Livens en Catharina Willems). Gedoopt in de Heilig-Kerstkerk. Begraven op 11-12-1731 te Gent. Begraven op het kerkhof van de Heilig-Kerstkerk.

 
Vf    Judocus (Joos) van QUICKELBERGHE, geboren op 28-02-1668 om 11:55 uur te Drongen. Hij werd volgens de doopakte even vóór de middag geboren. Gedoopt (RK) op 01-03-1668 te Drongen (getuige(n): Livinus Dierick en Elisabet Willems), overleden op 05-06-1740 te Assenede op 72-jarige leeftijd, begraven te Assenede, zoon van Gerardus (Geeraert) van QUICKELBERGHE (zie IVf) en Gerarda (Gheerdijntjen) SPELIERS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 27-06-1694 te Assenede (RK) (getuige(n): Petrus Boxstal en Jodocus de Schepper) met Margareta (Margrite) van de WALLE, overleden 08-1701 te Assenede. Ze liet de helft van een huisje met stede en erf na te Assenede inclusief de "nieuwe kamer en zolder", die haar tweede man (Joos van Quickelberghe) gedurende hun huwelijk had laten bouwen op het erf tussen het huisje en de schuur, met oost: de groene put, zuid: de heer Martinus Doens (burgemeester van Assenede) en west en noord: de straat. Verder erfden de twee wezen na verkoop van de roedende goederen en onder aftrek van alle lasten een bedrag van £ 8:4:7½ vlaams. (bron: RA Gent, Ambacht Assenede, inv.nr. 1056, folio 123v (staat van goed d.d. 17-10-1701)), begraven op 07-08-1701 te Assenede. Begraven op het kerkhof. De uitvaart vond plaats op 15 of 16-08-1701. Er waren geen kinderen uit dit huwelijk.
Gehuwd (2) vóór 1704 met Joanna (Joanne) NEERIJNCX, overleden op 04-11-1709 te Assenede. Ze overleed in het huis waarin zij met haar man woonde en dat stond op grond van de heer Joos de Maesschalck. In haar staat van goed (Assenede, d.d. 21-01-1710) wordt dat huis getaxeerd op tien pond vlaams. Ze liet ten behoeve van haar kinderen een batig slot na van £19:4:3 vlaams, met dien verstande dat er in de staat van goed sprake is van een (met haar man gemene) schuld van £14 vlaams aan ene Lieven van de Walle (mogelijk een broer van Margrite van de Walle, de eerste echtgenote van Joanne's man) ter zake van geleend geld, maar het is de vraag of deze Lieven van de Walle nog in leven is aangezien hij vele jaren daarvóór is gaan reizen (en er sindsdien kennelijk niets meer van hem vernomen is). Deze vermeende schuld is niet meegeteld in haar staat van goed. (bron: RA Gent, Ambacht Assenede, inv.nr. 1058, folio 53v). Ook wel: Neirinck. De maternele voogd van de kinderen uit dit huwelijk was op 21-01-1710 Alexander Neerincx, denkelijk hun oom.
Gehuwd voor de kerk (3) op 41-jarige leeftijd op 12-01-1710 te Assenede (RK) (getuige(n): Joannes Bovijn en Jacoba van Hoecke) met Adriana (Adriaeneken) van HOECKE. Overleden na 30-06-1743. Ze woonde op 26-01-1743 te Assenede.
Ze was analfabete.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Cornelia, geboren op 21-11-1704 om 16:00 uur te Assenede, gedoopt (RK) op 22-11-1704 te Assenede (getuige(n): Gerardus van Quickelberghe en Petronilla de Ruijck). Overleden vóór 04-11-1709.
   2.  Joanna Maria (Joanne), geboren op 13-10-1705 om 11:00 uur te Assenede, gedoopt (RK) op 13-10-1705 te Assenede (getuige(n): Joannes Cuthlion en Livina Govaerts).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 03-05-1731 te Assenede (RK) (getuige(n): Hubertus de Blinde en Joannes Bockstael) met Bartholomeus de SMET.
   3.  Anna Maria (Marie Anna, Anne Marie), landbouwster, geboren op 29-09-1707 om 03:00 uur te Assenede, gedoopt (RK) op 29-09-1707 te Assenede (getuige(n): Livinus van Hoecke en Anna Maria Vernave), overleden op 15-10-1753 te Zelzate op 46-jarige leeftijd. Haar staat van goed geeft als overlijdensdatum 15-10-1753, maar in de begraafakte had ik 05-10-1753 gelezen... Begraven op 16-10-1753 te Zelzate.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 30-04-1732 te Assenede (RK) (getuige(n): Joannes Gentbrugghe en Philipina van Quickelberghe) met Georgius (Jooris) GENTBRUGGHE, arbeider en landbouwer. Overleden na 20-03-1771. Mogelijk hertrouwd met Christophora Bambosch. Op 15-10-1775 overlijdt te Zelzate namelijk ene Georgius Gentbrugghe, man van Christophora Bambosch, in de leeftijd van 65 jaar. Op 17-10-1775 wordt hij te Zelzate begraven. Zoon van Lieven GENTBRUGGHE. Op 18-12-1753 deed Pieter van Quickelberghe (oom) de eed als voogd materneel van de kinderen uit dit huwelijk.

Ze kochten op 28-02-1740 (akte van erfenis d.d. 02-03-1740) van Jaspaert Veesaert een behuisd en beschuurd hofsteedje (groot: 2 gemeten 53 roeden) in de wijk de Katte binnen Zelzate, met in 18-12-1753 de volgende belendingen: oost: de heer Limriander(?), zuid: de Kattestraat, west: de straat van Triest naar Zelzate, en noord: de armen van Zelzate. Verder pachtten zij ten tijde van het overlijden van Maria Anne drie partijen land binnen Assenede en Zelzate van de heer Anthone de Smet, in 1753 schepen van Assenede, voor wie Jooris als arbeider werk verrichtte. Uit de staat van goed van Marie Anna (18-12-1753) blijkt tevens dat zij De Smet een bedrag van £30 schuldig waren ter zake van een obligatie. (bron: RA Gent, Ambacht Assenede, inv.nr. 1083, folio 230v).
   4.  Judoca (Joosijntien), geboren op 09-08-1709 om 23:30 uur te Assenede, gedoopt (RK) op 10-08-1709 te Assenede (getuige(n): Gerardus de Jagher en Joanna Orlent). De doop- en geboortedatum zijn niet zeker. De akte zelf vermeldt geen datum. Die ervóór is gedateerd 10-08-1709 en die erna 16-08-1709. Overleden op 06-01-1710 te Assenede, 150 dagen oud, begraven op 07-01-1710 te Assenede. In de begraafakte wordt zij Joanna genoemd.

Uit het derde huwelijk:
   5.  Judoca, geboren op 10-09-1711 om 00:00 uur te Assenede, gedoopt (RK) op 10-09-1711 te Assenede (getuige(n): Petrus Willems en Judoca Claeijs), overleden op 28-09-1711 te Assenede, 18 dagen oud, begraven op 30-09-1711 te Assenede.
   6.  Livina (Livijne), geboren op 25-07-1713 om 04:00 uur te Assenede. Het tijdstip van geboorte zou ook 16:00 kunnen zijn. Gedoopt (RK) op 25-07-1713 te Assenede (getuige(n): Judocus Criels en Livina de Puij), overleden op 04-09-1751 te Assenede op 38-jarige leeftijd, begraven te Assenede. Ze woonde op 26-01-1743 te Assenede.
Ze was analfabete.
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 26-10-1738 te Assenede (RK) (getuige(n): Joannes van Hoorde en Philippa van Quickelberghe) met Joannes VERCRUIJSSEN. Overleden vóór 26-01-1743. Ook wel: Vercruijce. Er waren waarschijnlijk geen kinderen uit dit huwelijk, tenzij overleden vóór 09-03-1771.
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-jarige leeftijd op 30-06-1743 te Assenede (RK) (getuige(n): Livinus de Smet en Adriana van Hoecke). Zij kregen dispensatie voor twee huwelijksproclamaties. Echtgenoot is Joannes (Jan) van LEUVEN. Overleden vóór 09-03-1771.
   7.  Philippa (Philippina, Philippotte), geboren op 09-04-1715 om 18:30 uur te Assenede, gedoopt (RK) op 10-04-1715 te Assenede (getuige(n): Petrus Willems en Anna Maria Crancelinck), overleden op 16-10-1764 te Sint-Albert (heerlijkheid binnen de parochie van Assenede) op 49-jarige leeftijd. Volgens de begraafakte overleed ze op 16-10-1764, doch volgens haar staat van goed (Heerlijkheid Sint-Albert, inv.nr. 690, folio 151, d.d. 27-07-1769) op 15-10-1764.

Tot haar nalatenschap behoorde (de helft) van de volgende onroerende zaken, die ze gedurende haar huwelijk met haar man had gekocht:
1. Een behuisde hofstede van 70 roeden in de wijk Triest binnen Assenede, met oost: de straat van Assenede naar Zelzate, zuid: de erven van de heer Vaentjens, west en noord: Jan Lijbaert. Deze hofstede stond op grond van de heerlijkheid van Vinderhoute, gezeid "de Immenthuijn" en was in 1753 gekocht van Judocus Goethals filius Jan en diens vrouw Joanne Gentbrugge. Het koopcontract dateerde echter van 21-01-1755 (en de akte van erfenis voor baljuw, leenmannen en laten van Vinderhoute van 22-11-1755), toen Joanne Gentbrugge reeds overleden was. Aanvankelijk was de koopovereenkomst mondeling gesloten.
2. Een partij land van 580 roeden genaamd de Bijle binnen Assenede aan "Slocks goed", zijnde nummer 5 van het 18de beloop, met oost: de erven van Jan de Dobbelaere, zuid: de erven van Christoffel van Speijbroek, west: wijlen Olivier Bovijn, en noord: de erfgenamen van advocaat Cloosterman. Deze partij land was op 20-12-1754 (akte van erfenis d.d. 22-01-1755 voor baljuw etc. van Vinderhoute, zie 1) gekocht van pastoor, kerk en armmeesters van Assenede en ressorteerde ook onder de heerlijkheid van Vinderhoute (de Immenthuijn).
3. Een stuk land van 600 roeden binnen Assenede (op grond van de heerlijkheid Vinderhoute), zijnde nummer 6 in het 18de beloop, met oost: de armen van Assenede, "den zelven" (de erven Christoffel van Speijbroek?), west: een straatje, lopende naar het goed van de graaf van Wakken, en noord: de heer Cloosterman. Samen met 2 gekocht.
4. Een stuk land van 170 roeden onder kavel 5 van Sint-Albert, gekocht op 12-04-1763 van Pieter Rijckaert, schepen van Sint-Albert. Na haar dood verkocht haar man de helft (85 roeden) aan Pieter de Vleesschauwer voor 10 pond vlaams. Belendingen: oost: het Caeijken, zuid en west: het goed van haar man Guilliaeme van Belle, en noord: de Valk (deze partij land lag dus in de Mariapolder).

Verder liet ze (in gemeenschap met haar man) diverse bezette en onbezette renten en obligaties na (waaronder een rente van 50 pond vlaams ten laste van haar zwager Lieven van Brussel, bezet op 4 gemeten land binnen Assenede nabij de "Hautlansschen meulen", volgens een constitutiebrief van 20-07-1756, gepasseerd voor de wet van Assenede). De roerende goederen bestonden o.a. uit grote hoeveelheden gewassen, 6 werkpaarden, 6 melkkoeien, 4 runderen, een stier, 5 varkens, 47 lammeren en 39 bijenstaken. Haar zoon Andries Joannes van Belle erfde van haar een bedrag van £741:2:7:6 deniers (in vlaamse ponden) en de helft van de eerdergenoemde hofstede en landen.

(bron: RA Gent, Heerlijkheid Sint-Albert, inv.nr. 690, folio 151), begraven te Assenede. Ze woonde op 26-01-1743 binnen de heerlijkheid van Sint-Albert (bij Assenede).
Ze was analfabete.
Ze lieten op 26 en 31-01-1743 huwelijkse voorwaarden opstellen door notaris Marinus Dumon filius Marijn te Assenede. De aanstaande bruid werd geassisteerd door haar moeder Adriaeneken van Hoecke en haar zus Livijne van Quickelberghe (weduwe van Joannes Vercruijssen). Getuigen waren Sieur Lucas Willems en Emanuel Haeck, respectievelijk wethouder en procureur van Sint-Albert. (bron: RA Gent, Notariaat, inv.nr. 595, folio 523), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 03-02-1743 te Assenede (RK) (getuige(n): Franciscus Xaverius van Belle en Jacoba van Quickelberghe). Zij hadden dispensatie voor de drie huwelijksproclamaties. Echtgenoot is Sieur Guilielmus (Guilliame) Heer van BELLE, burgemeester van de heerlijkheid en burggravie van Sint-Albert (1743) en dijkgraaf van de Mariapolder binnen de heerlijkheid van Sint-Albert (1767), overleden ±1770. Overleden tussen 27-07-1769 en 19-06-1771. Zijn staat van goed zou gedateerd zijn 19-06-1771. Op 30-09-1771 datum vindt voor notaris Judocus Benedictus Pauwels te Assende de verkaveling en verdeling plaats van de door hem nagelaten gronden en hofsteden tussen zijn zoons Francies Xaverius en Andries Joannes van Belle. (bron: RA Gent, Heerlijkheid Sint-Albert, inv.nr. 692, folio 45). Op 31-01-1743 bezat hij onder meer een hofstede met 71 gemeten land (in de Mariapolder binnen Sint-Albert) en een kleine hofstede met 22 gemeten land, gelegen op "Statenbodem" binnen de heerlijkheid en burggravije van Sint-Albert op kavel nummer 6. De kleine hofstede en het land had hij gedurende zijn eerste weduwnaarschap gekocht van de weduwe en kinderen van Sieur Pieter Doens.
Op 16-01-1766, inmiddels "oud-burgemeester", woonde hij nog in Sint-Albert. Zoon van Jan (Heer) van BELLE. Beiden woonden op 26-01-1743 binnen de heerlijkheid en burggravije van Sint-Albert (bij Assenede, (gedeeltelijk) op Statenbodem).
Op 09-03-1771 was er (nog) één kind uit die huwelijk (Sieur Andries J. van Belle).
   8.  Petrus Joannes (Pieter), geboren op 26-01-1717 om 18:15 uur te Assenede, gedoopt (RK) op 27-01-1717 te Assenede (getuige(n): David Willems en Marij Mei(?)hove), overleden op 13-12-1770 te Zelzate op 53-jarige leeftijd, begraven op 15-12-1770 te Zelzate.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 30-04-1746 te Zelzate (RK) (getuige(n): Georgius Gentbrugghe en Joanna Noe). Zij hadden dispensatie voor één huwelijksproclamatie. Echtgenote is Catharina (Catharine) NOÉ, 30 jaar oud, geboren op 26-12-1715 te Zelzate, gedoopt (RK) te Zelzate (getuige(n): Judocus Noë, oom, en Catharina de Bock, tante), overleden op 27-09-1779 om 20:00 uur te Zelzate op 63-jarige leeftijd, begraven op 29-09-1779 te Zelzate. Ze was analfabete. Ze kocht bij wijze van uitgroting van haar mans nalatenschap op 09-03-1771 (goedkeuring door burgemeester en schepenen van Assenede als oppervoogden der wezen d.d. 19-03-1771) de rechten ter zake van die nalatenschap van de gezamenlijke erfgenamen van haar man (diens broers, zusters, neefjes en nichtjes) voor £ 220 vlaams. (bron: RA Gent, Ambacht Assenede, inv.nr. 1094, folio 76), dochter van Joannes NOÉ, landbouwer en herbergier, en Adriana (Adriaeneken) de BOCK. Ze woonden op de familieboerderij van de ouders van Catharina in de wijk Denderdreve ten noorden van de Kattestraat te Zelzate met het huis annex herberg "den Papegaij".
Ze lieten geen kinderen na.
   9.  Franciscus, geboren op 26-01-1717 om 18:30 uur te Assenede, gedoopt (RK) op 27-01-1717 te Assenede (getuige(n): Geeraert de Jagere en Francoijse Cranselinck), overleden op 06-11-1739 te Assenede op 22-jarige leeftijd, begraven te Assenede.
   10.  Joannes, geboren op 07-03-1720 om 01:00 uur te Assenede, gedoopt (RK) op 07-03-1720 te Assenede (getuige(n): Joannes Cole en Joanna Horlent), overleden op 09-12-1737 te Assenede op 17-jarige leeftijd, begraven te Assenede.
   11.  Jacoba Joanna, landbouwster, geboren op 25-07-1722 om 06:00 uur te Assenede, gedoopt (RK) op 25-07-1722 te Assenede (getuige(n): Joannes Wandels en Joanna Quickelberghe), overleden op 03-11-1801 te Assenede op 79-jarige leeftijd. Ze liet een woonhuis, andere gebouwen en 4 morgen land na die in gebruik waren bij haar schoonzoon Jean Schinkels. De waarde van het onroerend goed bedroeg f 1.740. De roerende goederen werden verkocht op 16-03-1802 voor f 100,34. De erfgenamen waren haar kinderen en kleinkinderen. (bron: Memorie van Successie, Hulst, nr. 286, d.d. 28-04-1802).
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 23-11-1745 te Assenede (RK) (getuige(n): Joannes Bernaert en Josephus Wijdooghe). Zij kregen dispensatie voor twee huwelijksproclamaties. Echtgenoot is Joannes (Jan) SANTENS, landbouwer, overleden op 02-12-1754 te Assenede. Hij overleed in het met zijn vrouw van de armen van Assenede gepachte hofsteedje. Hij liet geen onroerende zaken na, blijkens zijn staat van goed d.d. 11-03-1755. (bron: RA Gent, Ambacht Assenede, inv.nr. 1084, folio 63v). Op 11-03-1755 deed Jan Bernaert, woonachtig te Kluizen, de eed als paternele voogd van de kinderen uit dit huwelijk.
Gehuwd voor de kerk (2) op 32-jarige leeftijd op 19-03-1755 te Assenede (RK) (getuige(n): Martinus Notschaele en Philippa van Quickelberghe). Zij hadden dispensatie voor de drie huwelijksproclamaties. Echtgenoot is Livinus (Lieven) van BRUSSEL. Overleden tussen 20-03-1771 en 03-11-1801. Hij was op 09-03-1771 krankzinnig. Zij bezaten 4 gemeten land binnen Assenede bij de "Hautlansschen meulen", bezwaard met een rente van 50 pond vlaams kapitaals (2 pond per jaar) ten profijte van Guilliaeme van Belle en Philipotte van Quickelberghe. De constitutiebrief was voor de wet van Assenede op 20-07-1756 gepasseerd. (bron: RA Gent, Heerlijkheid Sint-Albert, inv.nr. 690, folio 151).
   12.  Adrianus, geboren op 01-01-1727 om 03:00 uur te Assenede, gedoopt (RK) op 01-01-1727 te Assenede (getuige(n): Joannes van Hoecke en Anna Maria Quickelberghe), overleden op 29-01-1738 te Assenede op 11-jarige leeftijd, begraven te Assenede.

 
Vg    Georgius (Jooris) van QUICKELBERGHE, geboren op 06-01-1672 om 23:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 07-01-1672 te Drongen (getuige(n): Martinus Dierckx en Georgia Legiers). De moeder wordt in de doopakte, kennelijk abusievelijk, Paschasia Speliers genoemd. Overleden op 22-02-1733 te Drongen op 61-jarige leeftijd. Hij overleed plotseling. Begraven te Drongen. Hij werd met een gezongen mis begraven. Zoon van Gerardus (Geeraert) van QUICKELBERGHE (zie IVf) en Gerarda (Gheerdijntjen) SPELIERS.
Ondertrouwd op 14-11-1700 te Drongen (getuige(n): Livinus de Brabander en Joanna van Heijste), gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 23-11-1700 te Drongen (RK) (getuige(n): Livinus Quickelberghe en Maria de Vreese). Zij hadden dispensatie gekregen voor één huwelijksproclamatie. Echtgenote is Elisabeth de VREESE. Overleden vóór 22-02-1733.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mauritia, geboren ±09-1701. Ik heb geen doopakte voor haar kunnen vinden in Drongen. Overleden op 02-11-1701 te Drongen, begraven te Drongen.
   2.  Judocus, geboren op 27-08-1702 om 06:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 27-08-1702 te Drongen (getuige(n): Ludovicus de Vreese en Elisabeta Dobbeleers), overleden op 06-12-1736 te Drongen op 34-jarige leeftijd, begraven te Drongen. Hij bleef ongehuwd.
   3.  Maria (Marie), geboren op 03-12-1705 om 19:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 04-12-1705 te Drongen (getuige(n): Petrus van Quicelberghe en Maria Coppens), overleden op 21-01-1753 te Drongen op 47-jarige leeftijd. Ze overleed op de propriëteit van het klooster van Baudeloo (volgens het "Ontvangstboek van de beste panden" op 22-01-1753). Als "beste pand" uit haar nalatenschap werd ten behoeve van de Baron van het land van Nevele een koe gevorderd die gelost werd voor £ 3:13:4. (bron: Ontvangstboek van de beste panden (1740-1767), fonds Baronie Nevele nr. 368, bewerking door Michel Dobbelaere), begraven te Drongen.
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 27-07-1732 te Drongen (RK) (getuige(n): Livinus van Kerrebroeck en Judoca Bil) met Guilielmus (Guilliame) van KERREBROECK, overleden op 09-09-1742 te Drongen. Hij overleed in de wijk Schuijterstraat op de propriëteit van het klooster van Baudeloo (volgens het "Ontvangstboek van de beste panden" op 08-09-1742). Als "beste hoofd" uit zijn nalatenschap werd ten behoeve van de Baron van het land van Nevele een bruine koe gevorderd die door Philippe van Kerrebroeck, broer van de overledene, over en voor de weduwe Marie Quickelberghe gelost werd voor £ 2:0:0. (bron: Ontvangstboek van de beste panden (1740-1767), fonds Baronie Nevele nr. 368, bewerking door Michel Dobbelaere), zoon van Lieven van KERREBROECK en Livijne BISCOP.
Gehuwd voor de kerk (2) op 37-jarige leeftijd op 08-01-1743 te Drongen (RK) (getuige(n): Jacobus Cornelis en Monica Verbeecke) met Jacobus ADAMS, overleden 09-1743 te Drongen. Hij overleed in de wijk Schuijterstraat op de propriëteit van het klooster van Baudeloo. Als "beste pand" uit zijn nalatenschap werd ten behoeve van de Baron van het land van Nevele een klein bruin koetje gevorderd dat door Philippe van Kerrebroeck over en voor de weduwe Marie Quickelberghe werd gelost voor £ 2:13:4. (bron: Ontvangstboek van de beste panden (1740-1767), fonds Baronie Nevele nr. 368, bewerking door Michel Dobbelaere). Er waren vermoedelijk geen kinderen uit dit huwelijk.
Ondertrouwd (3) op 14-04-1744 te Drongen (getuige(n): Cornelius de Pape en Elizabetha Plasman), gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 19-04-1744 te Drongen (RK) (getuige(n): Egidius van Brakel en Monica Verbeecke). Zij kregen dispensatie voor de tweede en derde huwelijksproclamatie. Echtgenoot is Guilielmus (Guille) van BRAKEL. Overleden na 21-01-1753. Zijn achternaam verschijnt ook als "Van den Brakel" en "Brakels". Zoon van Egidius (Gillis) van BRAKEL en Joosijntien van de MOORTELE. Er waren geen kinderen uit dit huwelijk.
   4.  Joanna, geboren op 25-12-1707 om 15:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 26-12-1707 te Drongen (getuige(n): Laurentius de Dappere en Joanna Veijts), overleden op 26-10-1708 te Drongen, 306 dagen oud, begraven te Drongen.
   5.  Livinus (Lieven) (zie VIm).
   6.  Joanna Catharina, geboren op 20-02-1716 om 10:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 20-02-1716 te Drongen (getuige(n): Joannes Verbaere en Maria Coppens), overleden op 03-03-1717 te Drongen op 1-jarige leeftijd. Dit zou eventueel de overlijdensdatum van een andere Joanna kunnen zijn, want de begraafakte vermeldt weliswaar de leeftijd (1 jaar), maar niet de namen der ouders. Begraven te Drongen.
   7.  Barbara, geboren op 02-12-1717 om 13:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 02-12-1717 te Drongen (getuige(n): Joannes de Vreese en Barbara van Rentergem(?)).
   8.  Gerardus, geboren op 10-01-1722 om 05:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 10-01-1722 te Drongen (getuige(n): Joannes van Quickelberge en Anna van Quickelberge), overleden op 10-10-1752 te Gent op 30-jarige leeftijd. Hij overleed in de wijk Ekkergem, op de "Plaetse". Begraven te Gent. Begraven in de Sint-Martinuskerk. Vermoedelijk ongehuwd gebleven.

 
VIm    Livinus (Lieven) van QUICKELBERGHE, geboren op 21-03-1712 om 21:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 22-03-1712 te Drongen (getuige(n): Livinus de Vreese en Joanna Schelstraete), overleden op 02-02-1782 om 12:00 uur te Drongen op 69-jarige leeftijd, begraven te Drongen. Ook wel: Van Queckelberghe. Hij woonde reeds op 17-11-1757 te Drongen. Zoon van Georgius (Jooris) van QUICKELBERGHE (zie Vg) en Elisabeth de VREESE.
Ondertrouwd (1) op 01-04-1740 te Drongen (getuige(n): Gerardus van Quickelberge en Maria Christina Hulet), gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 15-04-1740 te Drongen (RK) (getuige(n): Huielmus van Kerrebroeck en Martina van der Beecke) met Monica VERBEKE, geboren ±1722, overleden op 24-04-1757 te Noordhout, begraven te Drongen. De achternaam verschijnt ook als "Van der Beecke" en "Verbeecke". Dochter van Adriaen VERBEKE en Janneken van CAMERBEKE.
Gehuwd voor de kerk (2) op 45-jarige leeftijd op 12-07-1757 te Drongen (RK) (getuige(n): Livinus Saelens en Maria van de Walle). Zij hadden dispensatie gekregen voor de tweede en derde huwelijksproclamatie. Echtgenote is Judoca HUIJSSE, geboren vóór 1741 te Drongen. Overleden tussen 01-02-1803 en 13-03-1822. Haar achternaam wordt ook wel gespeld "Huijse". Dochter van Joannes (Jan) HUIJSSE en Maria (Marie) van de WALLE. Paternele voogd van de kinderen uit dit huwelijk was op 29-05-1782 Jan van Kerrebroek als naaste bestaande. Uit het tweede huwelijk:
   1.  Maria Carolina, geboren op 09-07-1758 om 09:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 09-07-1758 te Drongen (getuige(n): Carolus de Vreese en Maria van de Walle), overleden op 26-05-1786 om 23:00 uur te Drongen op 27-jarige leeftijd, begraven te Drongen. Zij bleef ongehuwd.
   2.  Joannes van QUICKELBERGE (zie VIIo).
   3.  Petrus Franciscus, geboren op 15-05-1762 om 02:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 15-05-1762 te Drongen (getuige(n): Joannes van Kerrebroek en Maria de Vrient), overleden op 30-11-1762 te Drongen, 199 dagen oud, begraven te Drongen.
   4.  Livina (Lievijne), spinster te Drongen (1800-1822), geboren op 08-05-1765 om 12:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 08-05-1765 te Drongen (getuige(n): Franciscus Hermé en Maria Catharina Boone), overleden op 13-03-1822 om 03:00 uur te Drongen op 56-jarige leeftijd. Overleden in haar huis in de wijk Baarle.
Haar overlijden werd aangegeven bij de Burgerlijke Stand door:
1. Augustienus van Quickelberge, landsman te Drongen, 55 jaar, broer
2. Bernardus Neyt, wonende te Drongen, 23 jaar. Ze was analfabete.
Ondertrouwd op 01-02-1803 te Drongen (getuige(n): Livinus de Keukelaere en Judoca Huijsse). Betreft de ondertrouw voor de RK kerk. Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 25-01-1803 te Drongen (getuige(n): Bernart Willems, Judocus Maes, Marie Anne Willems en Livin de Neve), gehuwd voor de kerk te Drongen (RK). Zij kregen dispensatie voor de derde huwelijksproclamatie. Echtgenoot is Petrus SCHELSTRAETE, 55 jaar oud, landbouwer te Drongen (1803), geboren op 05-02-1747 te Drongen. Wellicht moet het geboortejaar 1757 zijn, want als leeftijd wordt in de trouwakte uit 1803 46 jaar gegeven... Overleden vóór 13-03-1822. Hij was analfabeet. Zoon van Jean SCHELSTRAETE en Marie Anne HENNÉ. Beiden woonden op 25-01-1803 in Drongen.
   5.  Augustinus van QUICKELBERGE (zie VIIp).

 
VIIo    Joannes van QUICKELBERGE, landbouwer te Drongen (1831-1835), geboren op 15-02-1760 om 21:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 16-02-1760 te Drongen (getuige(n): Joannes Huijsse en Livina van Kerrebroeck), overleden op 23-10-1835 om 13:00 uur te Drongen op 75-jarige leeftijd. Overleden in zijn huijs in de wijk Noordhoute.
Zijn overlijden werd aangegeven bij de Burgerlijke Stand door:
1. Charles van de Velde, herbergier te Drongen, 32 jaar, schoonzoon
2. Bruno Stanislaus van Praet, schrijver te Drongen, 29 jaar. Hij schreef zijn achternaam zonder "h". Op 28-04-1795 woonde hij te Lotenhulle. Zoon van Livinus (Lieven) van QUICKELBERGHE (zie VIm) en Judoca HUIJSSE.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 23-02-1790 te Lotenhulle (RK) (getuige(n): Livinus Huijsse en Petronilla de Mulder) met Isabella Theresia de MULDER, overleden op 23-08-1830 te Drongen. Ook wel: "Mulders" en "Meulders".
Uit dit huwelijk:
   1.  Regina, geboren op 19-08-1791 om 04:00 uur te Lotenhulle, gedoopt (RK) op 19-08-1791 te Lotenhulle (getuige(n): Livinus de Mulder en Judoca Huijs), overleden op 22-06-1795 om 21:00 uur te Lotenhulle op 3-jarige leeftijd, begraven op 23-06-1795 te Lotenhulle.
   2.  Rosa, spinster (1831) en tapster (1844) te Drongen, geboren op 09-09-1793 om 22:00 uur te Lotenhulle, gedoopt (RK) op 10-09-1793 te Lotenhulle (getuige(n): Augustinus van Quickelberge, wonende te Drongen, en Maria van Heijste (analfabete)), overleden op 13-02-1844 om 23:00 uur te Drongen op 50-jarige leeftijd. Ze overleed in haar huis in de Schuijterstraat.
Haar overlijden werd aangegeven bij de Burgerlijke Stand door:
1. Charles van de Velde, tapper te Drongen, 40 jaar, echtgenoot
2. Bruno Stanislaus van Praet, secretaris te Drongen, 37 jaar. Ze was analfabete.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 29-06-1831 te Drongen (getuige(n): Bruno Stanislaus van Praet, Joannes Rijckenboer, Petrus Franciscus Tollebeke (kozijn van de bruid, 35 jaar, landbouwer te Drongen) en Joannes Cocquyt (oom van de bruidegom, 70 jaar, herbergier te Drongen)). Huwelijksproclamaties te Drongen op 19 en 26-06-1831. Ook de vader van de bruid was bij het huwelijk aanwezig en ondertekende de akte. Echtgenoot is Charles van de VELDE, 28 jaar oud, timmermansknecht (1831) en herbergier/tapper (1835-1844) te Drongen, geboren op 03-03-1803 te Drongen. Overleden na 23-10-1835. Hij had geen grootouders meer op 29-06-1831. Zoon van Petrus van de VELDE en Marie Livina COCQUYT. Beieden woonden ten tijde van hun huwelijk te Drongen.
Ten tijde van het overlijden van Rosa woonden ze in de Schuijterstraat te Drongen.

 
VIIp    Augustinus van QUICKELBERGE, landbouwer (1800-1823) en wever (1814) te Drongen, geboren op 23-08-1767 om 22:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 23-08-1767 te Drongen (getuige(n): Livinus Huijsse en Maria Anna Verbeke), overleden op 01-01-1838 om 23:00 uur te Drongen op 70-jarige leeftijd. Overleden in zijn huis in de wijk Noordhoute.
Zijn overlijden werd aangegeven bij de Burgerlijke Stand door:
1. Carolus van Quickelberge, wever te Drongen, 33 jaar, zoon
2. Bruno Stanislaus van Praet, secretaris te Drongen, 32 jaar. Hij en zijn kinderen Regina, Francisca en Carel schreven de achternaam zonder "h", dus "Van Quickelberge".
Hij schreef zijn voornaam meestal als "Augustienus". Zoon van Livinus (Lieven) van QUICKELBERGHE (zie VIm) en Judoca HUIJSSE.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 28-04-1795 te Drongen (RK) (getuige(n): Joannes van Quickelberge, broer van de bruidegom, en Livina Maria Wanzeele). De bruid was minderjarig en trouwde met consent van haar beide ouders. Echtgenote is Veronica TEMMERMAN, landbouwster te Drongen, geboren na 04-1770 te Drongen, overleden op 12-02-1830 te Drongen. Zij was analfabete. Haar achternaam verschijnt ook als "Timmerman". Dochter van Franciscus TEMMERMAN. Beiden woonden ten tijde van hun huwelijk in Drongen. Op 29-10-1823 woonden ze er nog steeds.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes, geboren op 11-03-1796 om 22:30 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 12-03-1796 te Drongen (getuige(n): Joannes van Quickelberge uit Drongen en Maria van Geele uit Zevergem). Hij was eerst thuis gedoopt door Maria Menesone, vermoedelijk de vroedvrouw.
   2.  Regina, spinster te Drongen (1823), geboren op 06-02-1798 om 05:00 uur te Drongen. Volgens haar trouwakte zou zij op 07-02-1798 zijn geboren. Gedoopt (RK) op 07-02-1798 te Drongen (getuige(n): Joannes Baptista Timmerman en Judoca Huijsse, beiden wonende te Drongen), overleden op 22-11-1863 om 14:00 uur te Drongen op 65-jarige leeftijd. Overleden in haar huis in de wijk Noordhoute.
Haar overlijden werd aangegeven bij de Burgerlijke Stand door:
1. Augustinus (de) Schuyter, 34 jaar, landbouwer te Drongen-Noordhoute, zoon
2. Charles van Quickelberge, 59 jaar, landbouwer te Drongen-Noordhoute, broer.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-10-1823 te Drongen (getuige(n): Bernardus Neyt, Joannes Denijs, Pieter de Sutter en Bernardus Heye). Huwelijksproclamaties te Drongen op 19 en 26-10-1823. Echtgenoot is Joannes Baptiste de SCHUYTER, 36 jaar oud, landsman te Drongen (1823), geboren op 27-04-1787 te Lotenhulle. Overleden vóór 22-11-1863. Op 29-10-1823 waren zowel zijn ouders als zijn grootouders reeds overleden. Zoon van Joannes de SCHUYTER en Maria Rosalie GANSBEKE. Beiden woonden op 29-10-1823 te Drongen.
   3.  Francisca, geboren op 05-07-1800 om 22:00 uur te Drongen. In de doopakte wordt als geboortedatum 03-08-1800 gegeven (en 04-08-1800 als doopdatum), maar dat is strijdig met de geboortedatum zoals vermeld in de Burgerlijke Stand (16 Messidor an VIII oftewel 05-07-1800).
Geboren in de wijk Noordhoute. Getuigen bij de geboorteaangifte waren:
1. Francis Temmerman, 29 jaar, wonende te Drongen
2. Livina van Quickelberge, 36 jaar, spinster te Drongen, gedoopt (RK) op 06-07-1800 te Drongen (getuige(n): Livina van Quickelberghe en Franciscus Timmerman, beiden wonende te Drongen). Ze woonde op 07-11-1822 te Drongen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-11-1822 te Drongen (getuige(n): Philippus Jacobus van Vijnckt, Judocus Heije, Petrus Gerulphus de Vreese en Ludovicus van Vijnckt). Huwelijksproclamaties te Drongen en Vosselare op 27-10 en 03-11-1822. Echtgenoot is Constanthien de PAEPE, 26 jaar oud, landman te Vosselare (1822), geboren op 14-09-1796 te Vosselare. Hij woonde op 07-11-1822 te Vosselare (bij Nevele).
Hij was analfabeet. Zoon van Judocus de PAEPE en Carolina STOMMELYNCKT, landbouwster te Vosselare (1822).
   4.  Carola (Carolina), geboren op 08-02-1802 om 04:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 08-02-1802 te Drongen (getuige(n): Joannes Baptista Bekaert en Isabella de Mulder), overleden op 24-02-1804 om 12:00 uur te Drongen op 2-jarige leeftijd. Haar overlijden werd aangegeven bij de Burgerlijke Stand door:
1. Augustienus van Quickelberge, landbouwer te Drongen, 35 jaar vader
2. Jean Babtiste Bekaert, landbouwer te Drongen, 35 jaar, oom.
   5.  Carolus Ludovicus (Carel) (zie VIIIt).
   6.  Leonard (Leo), geboren op 01-04-1807 om 05:00 uur te Drongen. Getuigen bij de geboorteaangifte waren:
1. Louis Temmerman, particulier, 22 jaar, wonende te Drongen
2. François Temmerman, landbouwer te Drongen, 25 (35?) jaar, overleden op 02-09-1811 om 10:00 uur te Drongen op 4-jarige leeftijd.
   7.  Séraphin, geboren op 04-09-1811 te Drongen. De geboortedatum heb ik uit de tafels. Overleden op 01-12-1814 om 11:00 uur te Drongen op 3-jarige leeftijd. Overleden in de wijk Noordhoute.
   8.  Rosalia, religieuze, geboren op 30-10-1814 te Drongen. De geboortedatum heb ik uit de tafels. Overleden op 14-01-1865 te Gent op 50-jarige leeftijd.

 
VIIIt    Carolus Ludovicus (Carel) van QUICKELBERGE, wever (1838-1842) en landbouwer (1840-1863) te Drongen, geboren op 19-08-1804 om 01:00 uur te Drongen. Overleden na 22-11-1863. Op 30-07-1840 waren al zijn grootouders reeds overleden.
Op 22-11-1863 woonde hij nog steeds in de wijk Noordhoute te Drongen. Zoon van Augustinus van QUICKELBERGE (zie VIIp) en Veronica TEMMERMAN.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 30-07-1840 te Drongen (getuige(n): Petrus van de Walle, Bruno Stanislaus van Praet, Petrus Franciscus (Piere) de Smet en Bernardus Heye). Huwelijksproclamaties te Drongen op 19 en 26-07-1840. Echtgenote is Julia de MULDER, 26 jaar oud, dienstmaagd te Drongen (1840), geboren op 05-05-1814 te Landegem. De achternaam wordt meestal aan elkaar geschreven: "Demulder".
Ze woonde op 30-07-1840 te Drongen. Al haar grootouders waren toen reeds overleden.
Ze was analfabete. Dochter van Franciscus de MULDER en Joanna AEK. Ze woonden in ieder geval tussen 08-02-1842 en 04-10-1854 in de wijk Noordhoute binnen Drongen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Augustus, geboren op 08-02-1842 om 19:00 uur te Drongen.
   2.  Franciscus, geboren op 09-12-1843 om 16:00 uur te Drongen, overleden op 07-02-1849 om 15:00 uur te Drongen op 5-jarige leeftijd. Overleden in zijn ouderlijk huis in de wijk Noordhoute.
Zijn overlijden werd aangegeven bij de Burgerlijke Stand door:
1. Carolus Ludovicus van Quickelberge, landbouwer te Drongen, 44 jaar, vader
2. Bruno Stanislaus van Praet, secretaris te Drongen, 41 jaar.
   3.  Livinus, geboren op 22-02-1846 om 21:00 uur te Drongen, overleden op 01-03-1846 om 15:00 uur te Drongen, 7 dagen oud. Overleden in zijn ouderlijk huis in de wijk Noordhoute.
Zijn overlijden werd aangegeven bij de Burgerlijke Stand door:
1. Carel van Quickelberge, landbouwer te Drongen, 41 jaar, vader
2. Bruno Stanislaus van Praet, secretaris te Drongen, 39 jaar.
   4.  Petrus, geboren op 18-09-1847 om 05:00 uur te Drongen, overleden op 06-10-1847 om 11:00 uur te Drongen, 18 dagen oud. Overleden in zijn ouderlijk huis in de wijk Noordhoute.
Zijn overlijden werd aangegeven bij de Burgerlijke Stand door:
1. Carolus Ludovicus van Quickelberge, landbouwer te Drongen, 44 jaar, vader
2. Bruno Stanislaus van Praet, secretaris te Drongen, 40 jaar.
   5.  levenloos, geboren op 22-11-1848 te Drongen. Doodgeboren. De datum is die van de aangifte bij de Burgerlijke Stand. Overleden op 22-11-1848 te Drongen. Zijn geboorte/overlijden werd aangegeven bij de Burgerlijke Stand door:
1. Carolus Ludovicus van Quickelberge, landbouwer te Drongen, 44 jaar, vader
2. Bruno Stanislaus van Praet, secretaris te Drongen, 41 jaar.
   6.  Maria Rosalia, geboren op 02-02-1852 om 07:00 uur te Drongen.
   7.  Camillus van QUICKELBERGHE (zie IXn).

 
IXn    Camillus van QUICKELBERGHE, geboren op 04-10-1854 om 17:00 uur te Drongen. Ik heb nog niet met zekerheid kunnen vaststellen of deze Camillus dezelfde is als de man van Emma de Roose. Zoon van Carolus Ludovicus (Carel) van QUICKELBERGE (zie VIIIt) en Julia de MULDER.
Gehuwd met Emma de ROOSE, naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rosalia Maria, bleekster, geboren op 12-01-1886 te Drongen, overleden op 07-04-1953 te Gent op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-08-1911 te Gent met Julius Leopoldus Alphonsus de RUDDER, 24 jaar oud, bediende, geboren op 23-12-1886 te Gent, zoon van Leopoldus Bernardus de RUDDER, bediende, en Beatrix de BLEEKER.
   2.  Leo Aloysius, trambediende, geboren op 05-05-1888 te Drongen, overleden op 11-06-1954 te Gent op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-04-1917 met Elvira Rosalia VERMEULEN, 25 jaar oud, naaister, geboren op 17-10-1891 te Gent, overleden op 26-12-1963 te Gent op 72-jarige leeftijd, dochter van Henricus VERMEULEN en Maria Virginia van HOLDERBEKE.
   3.  Maria Josephina, rentenierster, geboren op 12-08-1890 te Drongen, overleden op 27-06-1965 te Gent op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 09-12-1931 te Gent met Léon STRAETEN, 46 jaar oud, rijwielhandelaar, geboren op 10-03-1885 te Teuven Zoon van Jospeh Hubert STRAETEN en Maria Catherina STOOLMANS.

 
Vh    Joannes (Jan) van QUICKELBERGHE, geboren op 30-03-1683 om 02:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 01-04-1683 te Drongen (getuige(n): Livinus Dirickx in plaats van Joannes van Boelaere en Anna van Quickelberghe), overleden op 10-02-1751 te Drongen op 67-jarige leeftijd. Hij overleed in de wijk Schuijterstraat. Als "beste pand" uit zijn nalatenschap werd ten behoeve van de Baron van het land van Nevele een rok verkocht voor £ 0:5:8 (er staat: "niet bevonden weirdigh te callengieren depost gevonden eenen rock, vercocht voor £ 0:5:8"). (bron: Ontvangstboek van de beste panden (1740-1767), fonds Baronie Nevele nr. 368, bewerking door Michel Dobbelaere), begraven te Drongen. Volgens de begraafakte was hij 76 jaar oud. Dit is wat overdreven. Zoon van Gerardus (Geeraert) van QUICKELBERGHE (zie IVf) en Catharina (Cathelijne) de GRUIJTERE.
Ondertrouwd (1) op 09-06-1710 te Drongen (getuige(n): Balduinus van Quicelberghe en Maria de Vreese), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 22-06-1710 te Drongen (RK) (getuige(n): Petrus van Quicelberghe en Livina de Smet) met Magdalena de VREESE, geboren ±1683, overleden op 25-02-1738 te Drongen, begraven te Drongen.
Ondertrouwd (2) op 30-04-1738 te Drongen (getuige(n): Petrus van Quickelberge en Livina de Muijter), gehuwd voor de kerk op 55-jarige leeftijd op 04-05-1738 te Drongen (RK) (getuige(n): Livinus de Vreese en Livina Verleijen) met Catharina (Carolina) RAMBURGH, overleden te Drongen. Overleden na 10-02-1751. Haar achternaam verschijnt o.a. ook als "Rambaert", "(van) Rambergh" en "Ramborgh" en "van Ramburge". Haar juiste voornaam is onduidelijk; zowel Carolina als Catharina komen voor. Eén keer wordt ze zelfs "Barbarina" genoemd. In de begraafakte van haar man, is "Carolina" doorgestreept en vervangen door "Catharina". Wellicht heette ze officieel Catharina, maar noemde ze zich Carolina?
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Petrus, geboren op 31-03-1711 om 00:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 31-03-1711 te Drongen (getuige(n): Piter van Quickelberge en Livina de Smet), overleden op 13-01-1741 te Sint-Martens-Latem op 29-jarige leeftijd, begraven te Sint-Martens-Latem.
   2.  Gerardus (Geeraert) (zie VIn).
   3.  Joanna Maria, geboren op 02-11-1715 om 12:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 02-11-1715 te Drongen (getuige(n): Georgius Quicelberge en Joanna de Praeter), overleden op 31-03-1782 om 18:00 uur te Drongen op 66-jarige leeftijd. Ze overleed in de wijk Luchteren. Begraven te Drongen.
Ondertrouwd op 09-04-1746 te Gent (getuige(n): Petrus Verbeke en Maria de Vreese), gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 19-04-1746 te Gent (RK) (getuige(n): Petrus Verbeke en Maria de Vreese) met Livinus (Lieven) VERBEKE, geboren te Sint-Dionisius-Westrem. Overleden na 31-03-1782. Zoon van Frans VERBEKE en Maria DOBBELAERE.
   4.  Maria Anna, geboren op 30-11-1717 om 02:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 30-11-1717 te Drongen (getuige(n): Joannes de Smet en Maria Anna Braet), overleden op 14-01-1737 te Drongen op 19-jarige leeftijd. Haar leeftijd wordt niet vermeld in de begraafakte, maar wel dat ze een dochter is van Joannes. Het zou evenwel om een andere Maria Anna kunnen gaan. Begraven te Drongen.
   5.  Cornelius, geboren op 13-10-1721 om 14:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 13-10-1721 te Drongen (getuige(n): Cornelius de Smet en Elizabeth Dobbeleere), overleden op 20-05-1750 te Gent op 28-jarige leeftijd, begraven op 21-05-1750 te Gent. Begraven in de Sint-Martinuskerk. Hij bleef ongehuwd.
   6.  Judocus Martinus, geboren op 31-12-1724 om 23:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 01-01-1725 te Drongen (getuige(n): Judocus van Quickelberghe en Anna van Quickelberghe). Overleden na 10-02-1751.
   7.  Livina Maria, geboren op 09-09-1727 om 14:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 09-09-1727 te Drongen (getuige(n): Livinus de Vreese en Maria van Queckelberghe), overleden op 04-11-1727 te Drongen, 56 dagen oud, begraven te Drongen.

Uit het tweede huwelijk:
   8.  Joannes Norbertus, geboren op 09-03-1739 om 06:30 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 09-03-1739 te Drongen (getuige(n): Petrus van Queckelberghe en Livina Verleije), overleden op 04-08-1746 te Drongen op 7-jarige leeftijd, begraven te Drongen.
   9.  Petrus Joannes (Pieter), werkman te Evergem, geboren op 13-06-1741 om 22:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 14-06-1741 te Drongen (getuige(n): Christophorus Stuij... en Joanna ?), overleden op 15-12-1827 om 20:00 uur te Evergem op 86-jarige leeftijd. Hij overleed in zijn woning in Evergem-Dorp.
Aangevers van zijn overlijden bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Pieter van den Driessche, 47 jaar, herbergier te Evergem, buurman
2. Jan Baptiste Teirlinck, 34 jaar, dienstknecht te Evergem, buurman. Hij was analfabeet.
Gehuwd voor de kerk (1) op 36-jarige leeftijd op 28-04-1778 te Evergem (RK) (getuige(n): Judocus van Loo en Catharina van Hijfte) met Anna Catharina CORTVRIENDT, overleden op 22-07-1788 te Evergem. Zij overleed in Evergem-Dorp. Dochter van Adriaen CORTVRIENDT en Maria Therese SCHOUP.
Gehuwd (2) op 57-jarige leeftijd op 09-04-1799 te Evergem (getuige(n): Jacques Vermeulen (58 jaar, herbergier), Jean François de Pau (29 jaar, deurwaarder), Anne Marie Verlot (59 jaar, moeder van de bruid) en Pierre Benoit Haegheman (36 jaar, politiecommissaris), allen wonende te Evergem-Dorp). Huwelijksproclamatie te Evergem op 31-03-1799. Echtgenote is Joanna Maria (Jeanne Marie) STEIJAERT, 33 jaar oud, geboren op 20-05-1765 te Evergem, overleden op 07-08-1850 om 01:00 uur te Evergem op 85-jarige leeftijd. Ze overleed in haar huis in de Voorstraat in Evergem-Dorp.
Aangevers van haar overlijden bij de Burgerlijke Stand waren:
1. Andries Geirnaert, 57 jaar, werkman te Evergem, zoon
2. Jan Baptiste Fredrick, 65 jaar, herbergier te Evergem, kennis. Ze was analfabete. Dochter van Andries (André) STEIJAERT en Anne Marie VERLOT. Beiden woonden op 09-04-1799 te Evergem.
   10.  Maria Anna Angelina, geboren op 02-10-1743 om 02:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 02-10-1743 te Drongen (getuige(n): Livinus Wijnsberghe en Joanna Quickelberge), overleden op 21-08-1746 te Drongen op 2-jarige leeftijd, begraven te Drongen.
   11.  Josephus, geboren op 29-03-1746 om 11:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 29-03-1746 te Drongen (getuige(n): Josephus Baert en Isabella Neirinck), overleden op 30-04-1746 te Drongen, 32 dagen oud, begraven te Drongen.

 
VIn    Gerardus (Geeraert) van QUICKELBERGHE, geboren op 24-02-1713 om 11:00 uur te Drongen, gedoopt (RK) op 24-02-1713 te Drongen (getuige(n): Cristianus Oostelincq en Maria de Vreese), overleden op 22-05-1773 te Sint-Martens-Latem op 60-jarige leeftijd, begraven te Sint-Martens-Latem, zoon van Joannes (Jan) van QUICKELBERGHE (zie Vh) en Magdalena de VREESE.
Ondertrouwd op 10-05-1739 te Sint-Martens-Latem, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 17-05-1739 te Sint-Martens-Latem (RK) (getuige(n): Joannes van Quikelberghe en Petronilla van den Braembussche) met Jacoba (Jacquemintien) van der MEERSCH, geboren vóór 1716. Overleden na 10-02-1751. De achternaam verschijnt ook als "Vermeersch" en "Vermesch". Dochter van Pieter van der MEERSCH en Marie van der CRUIJSSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Anna Livina, geboren op 20-07-1741 om 00:00 uur te Sint-Martens-Latem, gedoopt (RK) op 20-07-1741 te Sint-Martens-Latem (getuige(n): Joannes Quickelberghe en Livina Vermeersch), overleden op 30-08-1741 te Sint-Martens-Latem, 41 dagen oud, begraven te Sint-Martens-Latem.
   2.  Anna Maria (Marie Anne), geboren op 16-07-1742 om 09:00 uur te Sint-Martens-Latem(?), gedoopt (RK) op 16-07-1742 te Afsnee (getuige(n): Franciscus van der Mersch en Joanna Queckelberghe). De doopakte in het parochieregister van Sint-Martens-Latem vermeldt dat zij is gedoopt door de pastoor in Afsnee. Overigens wordt zij in de doopakte "Anna Francisca" genoemd. Overleden op 09-01-1782 om 07:00 uur te Noordhout op 39-jarige leeftijd, begraven te Drongen.
Ondertrouwd op 28-10-1767 te Drongen (getuige(n): Bernardus Staijaert en Joanna Empens(?)), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 08-11-1767 te Drongen (RK) (getuige(n): Judocus Lantsman en Jacoba Vermeersch) met Livinus (Lieven) STEIJAERT, geboren te Drongen, overleden op 18-06-1787 te Noordhout. De achternaam wordt ook geschreven "Staijaert". Zoon van Geeraert STEIJAERT en Livina LANSMAN.
   3.  Cornelia, geboren op 03-03-1745 om 22:00 uur te Sint-Martens-Latem, gedoopt (RK) op 04-03-1745 te Sint-Martens-Latem (getuige(n): Cornelius van Queckelberghe en Joanna Vermesch), overleden op 16-03-1745 te Sint-Martens-Latem, 13 dagen oud, begraven te Sint-Martens-Latem.
   4.  Carola (Carolina), geboren op 02-01-1749 om 06:00 uur te Sint-Martens-Latem, gedoopt (RK) op 02-01-1749 te Sint-Martens-Latem (getuige(n): Philippus de Smet en Joanna de Vreese), overleden op 08-03-1786 te Afsnee op 37-jarige leeftijd, begraven te Afsnee. In haar trouwakte wordt ze "Cornelia" genoemd.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 03-07-1781 te Afsnee (RK) (getuige(n): Judocus Goedgeluck ex Latem en Clara Wuiters ex Afsnee). De bruidegom trouwde met consent van zijn vader. Echtgenoot is Josephus GOEDTGELUCK, geboren na 1755 te Sint-Martens-Latem. Hij was op 03-07-1781 minderjarig.
   5.  Aldegondis (Aldegonde), religieuze, geboren op 13-01-1753 om 23:00 uur te Sint-Martens-Latem, gedoopt (RK) op 14-01-1753 te Sint-Martens-Latem (getuige(n): Livinus Verbeke en Anna Maria Vermesch), overleden op 12-12-1815 om 11:00 uur te Gent op 62-jarige leeftijd. Ze overleed in het Sint-Antoniusgasthuis op de Sint-Antoniuskaai. Ze was toen een "gepensioneerde ex-religieuze".
In de overlijdensakte is haar achternaam als "Van Queckelberge" geschreven.
   6.  Lucia (Lucie), geboren op 14-04-1755 om 12:00 uur te Sint-Martens-Latem, gedoopt (RK) op 14-04-1755 te Sint-Martens-Latem (getuige(n): Jacobus Vermesch en Anna Maria de Smet), overleden op 25-10-1819 om 01:30 uur te Gent op 64-jarige leeftijd. Ze overleed in "gasthuis n° 18" op de Sint-Antoniuskaai.
In de overlijdensakte is haar achternaam als "Van Queekenberge" geschreven. Ongehuwd gebleven.

 
IVg    Adrianus (Adriaen) van QUICKELBERGHE, geboren op 18-05-1634 om 23:00 uur te Mariakerke, gedoopt (RK) 05-1634 te Mariakerke (getuige(n): Adrianus Gaubeen en Jacoba Vernaven). De doopdatum is niet goed leesbaar in de akte. Overleden op 15-12-1672 om 24:00 uur te Assenede op 38-jarige leeftijd. Hij was op 10-03-1664 samen met Lieven van de Velde voogd van de 2-jarige Pieter de Maeijere, zoon van Anthonis de Maeijere en Maijken van de Velde, die een huis en erf binnen Assenede hadden. (bron: RA Gent, Ambacht Assenede, inv.nr. 1039, folio 279v)

Op 12-11-1664 transporteerde Meester Guilliame Garemijn aan Jan de Gheselle een rente van 20 schellingen groten ten laste van Adriaen van Quickelberghe, bezet op de helft van een behuisde hofstede te Assenede, die Adriaen van Quickelberghe onverdeeld had liggen met Daniel van de Vondele. (Het betreft de hofstede, waarvan hij de helft op 24-05-1664 had gekocht van Cathelijne Impens; zie opmerkingen bij Daniel van de Vondele.) (bron: RA Gent, Ambacht Assenede, inv.nr. 1039, folio 476v), zoon van Joannes (Jan) van QUICKELBERGHE (zie IIIc) en Gerarda (Gheerdijne) RAEPS.
Ondertrouwd (1) op 01-08-1656 te Assenede, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 20-08-1656 te Assenede (RK) (getuige(n): Gerardus van Quicelberghe en Antonius Pallet) met Catharina van MECHELPIJPE. Er overleden kinderen van hen op 09-01-1667 en 16-12-1668 te Assenede. Doordat de namen noch de leeftijden van die kinderen in de begraafakten worden genoemd, is niet vast te stellen wie ze waren.
Ondertrouwd (2) op 22-05-1672 te Assenede (getuige(n): Antonius Pallet en Elisabet Quickelberghe). Zij kregen dispensatie voor twee huwelijksproclamaties. Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 22-06-1672 te Assenede (RK) (getuige(n): Antonius Pallet en Elisabeth van Quickelberghe) met Francisca JACOBS, geboren te Albertuspolder (bij Assenede).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  ? Geboren op 18-10-1656 te Assenede, gedoopt (RK) op 19-10-1656 te Assenede (getuige(n): Petrus van de Mensbrugge(??) en Maria Testel..s(?)). Aanvankelijk gedoopt "sub conditione" wegens acuut levensgevaar en vervolgens herdoopt door pastoor Joannes de Pape. De naam van het kind wordt niet genoemd in de doopakte.
   2.  Anthonia, geboren op 01-08-1658 te Assenede, gedoopt (RK) op 02-08-1658 te Assenede (getuige(n): Daniel van de Vondel en Livina van Poucke).
   3.  Maria, geboren op 20-03-1660 om 17:00 uur te Assenede, gedoopt (RK) op 21-03-1660 te Assenede (getuige(n): Livinus Brundeel en Maria van de Velde).
   4.  Antonius, geboren op 01-01-1663 om 22:00 uur te Assenede, gedoopt (RK) op 02-01-1663 te Assenede (getuige(n): Antonius de Maegere en Martina Dhaene namens Joanna Jacobs), overleden op 12-11-1679 om 06:00 uur te Assenede op 16-jarige leeftijd. Overleden "aan 't Helperstraatje". Begraven op 13-11-1679 te Assenede. De uitvaartmis vond plaats op 26-02-1680 met drie lezingen.
   5.  Joanna, geboren op 19-04-1664 om 06:00 uur te Assenede, gedoopt (RK) op 20-04-1664 te Assenede (getuige(n): Judocus de Pré en Maria van Quijckelberghe).
   6.  Livina, geboren op 01-03-1666 om 06:00 uur te Assenede, gedoopt (RK) op 02-03-1666 te Assenede (getuige(n): Antonius Pallet en Catharina de Smet), overleden op 05-07-1670 om 14:00 uur te Assenede op 4-jarige leeftijd, begraven te Assenede.
   7.  Joannes, geboren op 16-02-1669 om 08:00 uur te Assenede, gedoopt (RK) op 16-02-1669 te Assenede (getuige(n): Antonius Pallet en Maria van Quickelberge), overleden op 18-05-1681 om 15:00 uur te Albertuspolder (bij Assenede) op 12-jarige leeftijd, begraven op 19-05-1681 te Assenede.
   8.  Martinus, geboren op 25-11-1671 om 11:00 uur te Assenede, gedoopt (RK) op 25-11-1671 te Assenede (getuige(n): Joannes Raeps en Elisabeth van Quickelberge). De moeder wordt in de doopakte "Catharina Poecke" genoemd.

 

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software